Successfully reported this slideshow.

Magazine base3

613 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Magazine base3

 1. 1. +6::0,9 ,=,5;6 502, , 95 ),56: (09,: 2 9,(3 4(+90+ *(9;6: +, -05(3 9,;96 :(4:5. 6;+669 3662)662 .069.06 (94(50 73= 05*3@, *6345(: +,:;(*(+6 1*+,*(? (,967,9;6
 2. 2. :4(906 ,3 79(; )(9*,365( (,967,9;6 Ž +LJVYHJP}U KL JVSTUHZ LU ; JVU [LQPKV LZWLJPHS PTWYLZV LU ZPZ[LTH /7 Sm[L_ WHYH SHZ KPZ[PU[HZ JHTWH|HZ KL SH THYJH +,:0.(3 KLZHYVSSHKHZ LU LS [YHUZJYZV KLS H|V 73= ,= =/ 6; +LJVYHJP}U LU WU[V KL ]LU[H +,:0.(3 4(5.6 ++) =632:(.,5 @:65; (3( .976 +(44 :(5;( ,3(30( (94(50 3662)662 +,:0.(3 ;0,5+(: (.(;/( 75;6 +, =,5;( 9,(3 4(+90+ /,05,2,5 *65;,4769(5,( ,=,5;0 502, 2 ): (: 7,9:65(3 ;,3,*64 ;,*567630: ,=,5;6: ,(:@1,; :*/,77,: ,:;9,33( +(44 *3,(9 */(55,3 :,9 (+,9 =,/0*36: 1*+,*(? 4(/6 6(23,@ .05:( *65:,3/ .,5,9(5 + (9(5 76:;,9:*67, =6., /63*04 :(4:5. 9,;96 76:;,9:*67, 9(@ )(5 6;+669 503,=,9 +,*6 +LJVYHJP}U LU L]LU[VZ 9V[SHJP}U KL ]LOÐJSVZ (NYHKLJLTVZ H [VKVZ SVZ XL JVSHIVYHYVU LU LS THNHaPUL JVU SHZ UV[HZ V WYLZ[HYVU PUMVYTHJP}U YLSL]HU[L WHYH SHZ TPZTHZ .YmMPJH 6[KVVY
 3. 3. 4(. 73=
 4. 4. ;0,5+(: 4(5.6 ++) ^VYSK^PKL 0TWYLZP}U KL [LSH HKOLZP]H LU ZPZ[LTH = WHYH SH KLJVYHJP}U KL [VKVZ SVZ LZJHWHYH[LZ KL SHZ [PLUKHZ 4(5.6 LU [VKV LS TUKV 3VUH PTWYLZH WHYH JVUJLZPVUHYPV 4VNVH[V 4VU[HQL JVU WLYMPSLYxH KL HSTPUPV MHJOHKH KL SVUH TPJYVWLYMVYHKH KL _ T[Z 0UZ[HSHJP}U JVU IYHaV KL NY‚H4(. 73=
 5. 5. ;0,5+( .0965( 9}[SVZ LU JHQ}U KL HSTPUPV JVU ]PUPSV SHTPUHKV WHYH L_[LYPVY 7SHJHZ KL MVYL_ TT PTWYLZHZ LU /7 SH[L_ WHYH KLJVYHJP}U KL N}UKVSHZ (3( ;YHIHQV KLZHYYVSSHKV WHYH JHTWH|H KL SH THYJH (3( LU YLIHQHZ ]PUPSVZ KVISL ]PZP}U ]PUPSV KL ZLSV THNUt[PJV 4(. 73=
 6. 6. .976 +(44 ;LSH TPJYVWLYMVYHKH PTWYLZH LU UH JHYH ` MVUKLHKH LU ULNYV LU SH V[YH JHYH JVSVJHKH LU PUZ[HSHJPVULZ KLS A(3 LU ,S 7YH[ KL 3SVIYLNH[ )HYJLSVUH 4(. 73= ;0,5+( :(5;( ,3(30( +LJVYHJP}U TLKPHU[L MVYYHKV KL WHULS KL THKLYH JVU [LQPKV )P5PNO[ PTWYLZV JVU [PU[HZ LJVS}NPJHZ ( WL[PJP}U KLS JSPLU[L ZL ZPTS} U [YHTHKV XL ZL [PSPaH LU UH WYLUKH KL ]LZ[PY ZL PTWYPTP} ZVIYL U ZZ[YH[V H[LYJPVWLSHKV HS [HJ[V ` ZPU VSVY 7(:,6 +, .9(*0(
 7. 7. +LJVYHJP}U KL [PLUKH WHYH L]LU[V (YTHUP LU )HYJLSVUH WHYH LS JSPLU[L :HMPSV :L [PSPaHYVU TH[LYPHSLZ JVTV ]PUPSV WHYH TYHS SHTPUHKV IHJRSPNO[Z IHUULYZ WHWLS MV[VNYmMPJV ]PUPSV KL JVY[L ` SL[YHZ JVYW}YLHZ
 8. 8. 4(. 73= ;0,5+(: +,:0.(3 +LJVYHJP}U KL [PLUKHZ LU :L]PSSH =HSLUJPH ` 4HKYPK JVU ]PUPSV ` SVUH PTWYLZH WHYH JHTWH|H *OVSSV +H`Z (.(;/( 7HYxZ 4H[LYPHSLZ WHYH KLJVYHJP}U LU [PLUKHZ JYPZ[HSLYH JVU ]PUPSV IHQV ]PKYPV WSHJHZ KL MVYL_ KL TT PTWYLZHZ KPYLJ[V +PNP[HS /7
 9. 9. 4(. ,= 9,(3 4(+90+ ;LSH NPNHU[L JVU SL`LUKH ¸OHZ[H LS MPUHS ]HTVZ YLHS¹ KLZSPaHKH WVY LZ[YJ[YH LMxTLYH MHIYPJHKH ` JVVYKPUHUKV LS KLZWSPLNL KL tZ[H JVU LS PUPJPV KLS OPTUV KLS 9LHS 4HKYPK +LJVYHJP}U TLKPHU[L IHUKHZ WSHZ[PMPJHKHZ KPZ[YPIPKHZ WVY [VKV LS PU[LYPVY KLS LZ[HKPV .YHJPHZ H SH JVSHIVYHJP}U KL WLYZVUHZ JVTUPJHKHZ LU[YL Zx ZL SVNY} KL THULYH JVVYKPUHKH LS KLZWSPLNL KL LZ[H [LSH OHZ[H SH IHZL KL SH [YPIUH *(9;6: +, -05(3 4PYm LS ]PKLV LU IHZL;= ,=,5;6
 10. 10. /,05,2,5 +LJVYHJP}U KL 4H[HKLYV KL 4HKYPK WHYH LS ¸+xH KL SH 4‚ZPJH /LPULRLU¹ TLKPHU[L JIYLWLHZ MHIYPJHKVZ LU SVUH LZWLJPHS WHYH HS[H]VJLZ WHYH KPMLYLU[LZ LZJLUHYPVZ IHZ[PKVYLZ JVU SVUH ]PUPSVZ KL ZLSV WOV[VJHSSZ MVYYHKV KL Z[HUKZ JVU ]PUPSV MV[VNYmMPJV aVUH ]PW +Ð( +, 3( 4Ø:0*(
 11. 11. 4(. ,= *65;,4769Í5,( ,=,5;0 -LYPH TUKPHS KL T}]PSLZ LU )HYJLSVUH HTIPLU[HJP}U KL JHYWHZ JVU ]PUPSV TH[L HWSPJHKV LU SHZ WHYLKLZ PU[LYPVYLZ SL[YHZ JVYW}YLHZ LU MVYL_ KL TT WPU[HKHZ ]PUPSV KL JVY[L ` SVUHZ IHJRSPNO[Z ,=,5;6 .:4
 12. 12. ;VKVZ SVZ H|VZ 5PRL VYNHUPaH Z *HYYLYH KL 2 XL LZ JVUZPKLYHKH WVY SVZ JVYYLKVYLZ SH TLQVY JHYYLYH KL SHZ XL ZL YLHSPaHU LU )LUVZ (PYLZ (S TLUVZ LZV OHJLU ZHILY XPLULZ SH JVYYLU LU ZZ JVTLU[HYPVZ LU ;^P[[LY V -HJLIVVR @ JHKH JHYYLYH YLWYLZLU[H U UL]V KLZHMxV WHYH SH HNLUJPH ?HNH [YHIHQH JVU 5PRL KLZKL OHJL JHZP H|VZ ` OLTVZ [LUPKV JHKH H|V LS WLKPKV KL OHJLY XL SH L_WLYPLUJPH KL XPLULZ JVYYLU ZLH ‚UPJH ` TLQVY XL SH HU[LYPVY *VTV WHY[L KLS WYVJLZV WYLZLU[HTVZ ]HYPHZ PKLHZ XL HWSPJHU H SHZ KPMLYLU[LZ L[HWHZ KL SH JHYYLYH 3HZ TPZTHZ JVTPLUaHU LU SH PUZJYPWJP}U I‚ZXLKH KLS RP[ JVYYLY SH JHYYLYH ` LU ‚S[PTH PUZ[HUJPH SH JLSLIYHJP}U *HKH H|V KLZKL LS PUPJPV KL SHZ HJ[P]HJPVULZ KL SHZ JHYYLYHZ KHKV LS WLYMPS KPNP[HS KL SH HNLUJPH OLTVZ NLULYHKV TJOxZPTHZ HJ[P]HJPVULZ [LJUVS}NPJHZ XL VWLYHIHU LU SH L_WLYPLUJPH KPNP[HS KLS ZHYPV OHZ[H XL LZ[L H|V UVZ LUJVU[YHTVZ LU U LU[VYUV KVUKL ]HYPHZ LTWYLZHZ [HTIPtU OHU PUJVYWVYHKV JHYYLYHZ ` HKLTmZ SHZ OHU PKV WVZPJPVUHUKV [HTIPtU JVU ]HYPHISLZ KVUKL SH [LJUVSVNxH LYH U LQL JLU[YHS ,U[VUJLZ LS KLZHMxV LYH ]VS]LY H THYJHY UH KPMLYLUJPH @ LU LZH I‚ZXLKH LZ XL UHJL SH PKLH KL NLULYHY UH PUMVNYHMxH WLYZVUHSPaHKH ` XL SH TPZTH UV ZL WLKH ]LY VUSPUL ZPUV XL ZLYxH U WVZ[LY U NYHU WVZ[LY KL JT KL HUJOV WVY TL[YV KL SHYNV WHYH XL SH NLU[L WLKH JVSNHYSV LU Z WHYLK ` XL ZLH UH L_[LUZP}U [HUNPISL KL Z JVYYPKH KL RPS}TL[YVZ 5V WVKxHTVZ HIHUKVUHY SH L_WLYPLUJPH VUSPUL ` LU SH ^LI PTWSLTLU[H TVZ UH HJJP}U XL `H OHIxHTVZ YLHSPaHKV LS H|V WHZHKV ` XL UVZ [YHQV NYHUKLZ ZH[PZMHJJPVULZ UV Z}SV WVY SVZ ILUVZ YLZS[HKVZ LU SH NLULYHJP}U KL L_WLYPLUJPH ZPUV XL [HTIPtU YLJPIP} YLJPLU[LTLU[L LS WYLTPV )PN 0KLH *OHPY KL @HOVV LS VYV LU JH[LNVYxH PU[LYHJ[P]V KLS WYLTPV *SHYxU H SH JYLH[P]PKHK ` U +PLU[L KL 7SH[H LU[YLNHKV WVY LS *xYJSV KL *YLH[P]VZ (YNLU[PUVZ :HIxHTVZ XL H SH NLU[L SL NZ[} ` XL PIHU H YLJPIPYSH JVU ILUH WYLKPZWVZPJP}U UL]HTLU[L 7VY V[YV SHKV SH UL]H PKLH HIHUKVUHIH LS VUSPUL ` KLU[YV KL SH WYL]PZPISL JVTWSLQPKHK KL WYVKJJP}U LYH U JVUJLW[V T` ZPTWSL ` YLSL]HU[L WHYH SVZ JVYYLKVYLZ! LS WVZ[LY KL Z JHYYLYH +HKV XL LZ[HTVZ [YHIHQHUKV JVU ]HYPHISLZ KL [LJUVSVNxH UVZ THULQH TVZ TJOHZ ]LJLZ JVU JVZHZ XL UV L_PZ[LU H‚U KVUKL UV OH` L_WLYPLUJPH WYL]PH KL YLHSPaHJP}U ` XL SV ‚UPJV XL [LULTVZ LZ UH PKLH NLULYHS KL J}TV WVKYxHTVZ OHJLY WHYH WYVKJPY LZV XL LZ[HTVZ WLUZHUKV 7VY V[YV SHKV LS WYVJLZV KL NLULYHY WYLIHZ ` KLZHYYVSSHY [VKV WHYH ]LY ZP LZ ]PHISL ZL OHJL SHYNV ` JVZ[VZV JVTV WHYH XL XLKL LU SH PUZ[HUJPH KL WYLIH ,U[VUJLZ JHUKV ]LTVZ XL [LULTVZ YLZLS[V U
 13. 13. KLS WYVISLTH H]HUaHTVZ JVU SH WYLZLU[HJP}U H JSPLU[L 5PRL YLJPIP} SH PKLH JVU TJOV LU[ZPHZTV ` KLMPUPTVZ LS THYJV LU LS XL SH PKLH [LUxH ZLU[PKV KL YLHSPaHJP}U KVUKL LYH PTWVY[HU[xZPTV LS WSHaV KL WYVKJJP}U ` SH JHSPKHK KL SH WPLaH XL LU[YLNHYxHTVZ 3H JHYYLYH SH JVYYLU WLYZVUHZ SV XL PTWSPJHIH NLULYHY VYPNPUHSLZ PTWYPTPY WPLaHZ KPMLYLU[LZ ` LU]PHYSHZ UH H UH H SVZ OVNHYLZ KL XPLULZ ZL PUZJYPIPLYVU ` XL KLQHYVU ZZ KH[VZ ZPU ZHILY XL SLZ LU]PHYxHTVZ LZ[L YLNHSV SLNV ,S KLZHMxV LYH XL SVZ ZVIYLZ SSLNLU H KLZ[PUV YmWPKHTLU[L WHYH L]P[HY XL KLZHWHYLaJH LS [LTH LU SH JHILaH KL XPLULZ JVYYPLYVU 3H PTWYLZP}U KL ZVIYLZ ` L[PXL[HZ UV YLWYLZLU[HIH JVTWSLQPKHK ` OHZ[H LS WYVJLZV KL LUZVIYHKV [LUxH UH MmJPS YLZVSJP}U LU ULZ[YH JHILaH KVUKL ImZPJHTLU[L KLIxHTVZ JVVYKPUHY U LXPWV KL NLU[L ` [LULY HSNUH TLJmUPJH KL [YHIHQV THUHS VYNHUPaHKV 3V JVTWSLQV LYH LUJVU[YHY SH MVYTH KL NLULYHY SHZ WPLaHZ LU U MVYTH[V XL SH PTWYLU[H WKPLYH PTWYPTPY WVY U SHKV ` LUJVU[YHY UH PTWYLU[H XL WLKH YLZWVUKLY YmWPKHTLU[L JVU LS WLKPKV WVY V[YV 3HZ PUMVNYHMxHZ JHTIPHIHU TmZ XL U ZPTWSL KH[V 3H PUMVYTHJP}U JVU[LUPKH ZL YLWYLZLU[HIH LU WU[VZ UV WVY JHKH RPS}TL[YV KL SH JHYYLYH ( SV SHYNV KLS YLJVYYPKV ZL WVKxHU ]PZHSPaHY KH[VZ [YHKPJPVUHSLZ JVTV LS [PLTWV KL SHYNHKH ` SSLNHKH WVZPJP}U NLULYHS ` WVZPJP}U LU SH WYVWPH JH[LNVYxH JVTWHYHJPVULZ KL [PLTWV JVU LS NHUHKVY ` LS ‚S[PTV LU SSLNHY V SH ]LSVJPKHK WYVTLKPV KLS JVYYLKVY 7LYV [HTIPtU WVKxHU ]LYZL KH[VZ TmZ KP]LY[PKVZ JVTV ZHILY JHU[H NLU[L KLS TPZTV ZPNUV KLS aVKxHJV JVYYP} V ZHILY JHU[H NLU[L JTWSxH H|VZ LZL KxH JVUVJLY LU Xt WVZPJP}U XLK} LS JVYYLKVY LU[YL [VKVZ SVZ XL [PLULU Z TPZTV UVTIYL V JVTWHYHJPVULZ TmZ YPKxJSHZ JVTV LZ[PTHY LS NHZ[V KL LULYNxH LU LXP]H SLUJPH H SH]HYZL SVZ KPLU[LZ UH KL[LYTPUHKH JHU[PKHK KL ]LJLZ ;L_[VZ XL ZL HJVTVKHU ZLN‚U LS ZL_V KL SH WLYZVUH WLYZVUHQLZ XL YLWYLZLU[HIHU OVTIYLZ V TQLYLZ ZLN‚U LS ZL_V NYmMPJVZ XL JHTIPHIHU KL [HTH|V V MVYTH LSLTLU[VZ XL JHTIPHIHU ZLN‚U SH PUMVYTHJP}U L_PZ[LU[L ;VKV ZL WLYZVUHSPaHIH WHYH XL JHKH WVZ[LY ZLH ‚UPJV ,U SH I‚ZXLKH KL PTWYLU[H YLJVYYPTVZ ]HYPHZ VWJPVULZ XL PUJSxHU JVTWYHY LS LXPWHTPLU[V WHYH PTWYPTPY ¸LU JHZH¹ OHZ[H IZJHY [VKV [PWV KL MVYTHZ KL PTWYLZP}U WLYV HS [LULY U MVYTH[V [HU WVJV [YHKPJPVUHS LS YLZS[HKV LYH JVTWSLQV 8PLULZ WVKxHU YLZVS]LY LS [HTH|V UV SSLNHIHU LU [PLTWVZ ` XPLULZ WVKxHU YLZVS]LY [PLTWVZ YLXLYxHU U HQZ[L KL [HTH|V H MVYTH[VZ [YHKPJPVUHSLZ KL PTWYLZP}U 7VY V[YV SHKV HWHYLJxH WLYTHULU[LTLU[L SH ]HYPHISL JVZ[V XL LU UPUN‚U JHZV LYH TLUVY 4PLU[YHZ IZJmIHTVZ PTWYLU[H V[YV LXPWV LZ[HIH YLHSPaHUKV SHZ WYLIHZ ,S JHTPUV LYH NLULYHY HYJOP]VZ 7+- KL THULYH H[VTm[PJH ` VYKLUHKH ;HU[VZ 7+- JVTV WVZ[LYZ MtYHTVZ H PTWYPTPY @ LZL LYH LS WLKPKV XL SSL]mIHTVZ H SH PTWYLU[H! ¸;LULTVZ HYJOP]VZ 7+- XL ZVU [VKVZ KPMLYLU[LZ ` ULJLZP[HTVZ PTWYPTPYSVZ LU T` WVJVZ KxHZ¹ ,U LS WYVJLZV KL NLULYHJP}U KL SHZ PUMVNYHMxHZ []PTVZ XL ]VS]LY H WLKPY HS PSZ[YHKVY XL NLULYL UL]HTLU[L ]HYPVZ NYmMPJVZ WVYXL LU SHZ WYLIHZ LUJVU[YmIHTVZ PUJVTWH[PIPSPKHKLZ XL ZPU UPUNUH L_WSPJHJP}U OHJxHU XL SH PTWYLZP}U ZL YVTWH UH ` V[YH ]La ,SPTPUHY KL[LYTPUHKHZ JY]HZ KL[LYTPUHKHZ [YHUZWHYLUJPHZ WYVIHY KPMLYLU[LZ YLZVSJPVULZ KL SHZ PTmNLULZ @ LU LZ[L WU[V OHIxH HSNV JSH]L `H XL [VKVZ SVZ TLKPVZ KPNP[HSLZ XL [YHIHQHU WHYH VUSPUL ZHU UH TLKPKH KL WHU[HSSH LU WP_LSZ ` WLYKxHTVZ SH YLSHJP}U KL YLZVSJP}U KL PTHNLU JHUKV SH PTHNLU WHZHIH WVY SVZ WYVNYHTHZ XL NLULYHIHU SH PUMVNYHMxH ` THUKmIHTVZ H PTWYPTPY HSNV ZPU ZHILY Xt YLZVSJP}U [LUxH +LZHYYVSSHTVZ KVZ WYVNYHTHZ KPMLYLU[LZ WHYH LS WYVJLZV XL ZL JVTIPU HIHU LU SH NLULYHJP}U KL SVZ 7+- 7VY U SHKV LZ[HIH SH NLULYHJP}U KL SH PUMVNYHMxH XL SLxH SVZ KH[VZ KL UH IHZL L PIH HJ[HSPaHUKV JHKH WU[V KLS NYmMPJV *HUKV SH PUMVNYHMxH LZ[HIH SPZ[H LS ZLNUKV WYVNYHTH ZL VJWHIH KLS WYVJLZV KL NLULYHJP}U KLS 7+- KVUKL ZL HZPNUHIH U UVTIYL ‚UPJV H JHKH HYJOP]V XL KLIxH LZ[HY WLYMLJ[HTLU[L VYKLUHKV WHYH WVKLY [LULY UH JSHYH YLMLYLUJPH LU JHZV KL XL HSNUH PTWYLZP}U [LUNH MHSSHZ V ZL YVTWH ` []PtYHTVZ XL ]VS]LY H LUJVU[YHY U KL[LYTPUHKV WVZ[LY ;YHZ SH JHYYLYH [LUxHTVZ KxHZ WHYH NLULYHY SVZ VYPNPUHSLZ ` KxHZ WHYH PTWYPTPY [VKVZ SVZ WVZ[LYZ XL H TLKPKH XL LYHU LU[YLNHKVZ LU SH HNLUJPH LYHU YLJPIPKVZ ` LUZVIYHKVZ WHYH XL SLNV LS JVYYLV SVZ IZXL ` SVZ ]H`H LU[YLNHUKV ,S [YHIHQV JVTLUa} ` HWHYLJPLYVU HSNUVZ WYVISLTHZ HS PUPJPV KLS WYVJLZV KL NLULYHJP}U KL PUMVNYHMxHZ HS WYPUJPWPV KL SH PTWYLZP}U HS WYPUJPWPV KLS LUZVIYHKV ` HS WYPUJPWPV KLS LU]xV HS JVYYLV WLYV LU [VKVZ SVZ JHZVZ LYHU Z}SV LS YLZS[HKV KL LZ[HY OHJPLUKV HSNV KL TJOV ]VSTLU JVU ULJLZPKHKLZ KL UV H UV ;VKVZ SVZ WYVJLZVZ ZL VW[PTPaHYVU YmWPKHTLU[L ` LS YLZS[HKV ML L_JLSLU[L 3H HNLUJPH []V TVTLU[VZ KVUKL SHZ IVSZHZ XL JVU[LUxHU KL H WVZ[LYZ JHKH UH VJWHIHU SH ZHSH KL YLUPVULZ [VKV LS WHZPSSV ` HSNUH VMPJPUH ,S JVYYLV LSLNPKV ML *VYYLV (YNLU[PUV XL [HTIPtU ZL KLTVZ[Y} PU[LYLZHKV LU LS WYVJLZV KLZKL LS PUPJPV 3H YLSHJP}U ` LS ZLNPTPLU[V MLYVU L_JLSLU[LZ ;HTIPtU LS JVYYLV []V Z ZVYWYLZH JHUKV LU]P} UH JHTPVUL[H LS WYPTLY KxH ` HS ]LY LS ]VSTLU KLS LU]xV []PLYVU XL HQZ[HY SH SVNxZ[PJH WHYH WVKLY OHJLY TmZ YL[PYVZ KPHYPVZ LU ]LOxJSVZ KL TH`VY [HTH|V 3H L_WLYPLUJPH ML U [HU[V ]LY[PNPUVZH WVY SH JHU[PKHK KL ]LJLZ JVU XL LUJVU[YmIHTVZ WLXL|VZ WYVISLTHZ WLYV LU [VKV TVTLU[V []PTVZ UH L_JLSLU[L YLZWLZ[H KL SVZ KVZ HSPHKVZ JSH]LZ WHYH LS WYVJLZV )HZL ` *VYYLV (YNLU[PUV ;VKVZ LZ[mIHTVZ MYLU[L H U [YHIHQV ZPU TH`VYLZ WYLJLKLU[LZ ` HU[L ULZ[YVZ WLKPKVZ KL HJLSLYHY JHTIPHY UV KLTVYHY KxHZ ` VW[PTPaHY WYVJLZVZ UUJH []PTVZ U UV JVTV YLZWLZ[H 5PRL LZ U JSPLU[L XL HWLZ[H H OHJLY JVZHZ UL]HZ ` XL Z YLZWL[V WVY LS WYVMLZPVUHSPZTV KL ZZ WYV]LLKVYLZ NLULYH XL JHKH WHY[L [LUNH U HS[xZPTV UP]LS KL H[V L_PNLUJPH 3H JVUMPHUaH XL KLWVZP[HU NLULYH U NYHU PU[LYtZ LU SSLNHY H SH HS[YH KL SHZ L_WLJ[H[P]HZ ` LS WYVKJ[V MPUHS ML YLJPIPKV JVU LS TPZTV LU[ZPHZTV XL SH PKLH 3HZ PUMVNYHMxHZ SSLNHYVU H KLZ[PUV JVU t_P[V ` SVZ JVTLU[HYPVZ UV ZL OPJPLYVU LZWLYHY LU SHZ YLKLZ ZVJPHSLZ KVUKL SHZ L_WYLZPVULZ KL HSLNYxH ` HNYHKLJPTPLU[V UVZ KPLYVU UH JSHYH WH[H KL XL UH ]La TmZ OPJPTVZ XL SVZ 2 KL 5PRL ZLHU UH L_WLYPLUJPH ‚UPJH WHYH [VKVZ SVZ JVYYLKVYLZ *VTV VJYYL JHKH ]La XL PUNYLZH U [YHIHQV LZWLJPHS XL ZWVUL UH WSHUPMPJHJP}U KPMLYLU[L ZL KPZWHY} SH JSmZPJH YLUP}U KL WYVKJJP}U WHYH [YH[HY SVZ KL[HSSLZ ,S JSPLU[L LYH 5PRL ` SH JVUZPNUH YLHSTLU[L KLZHMPHU[L 9LJPIPY WSHUPMPJHY WYVJLZHY PTWYPTPY KHY [LYTPUHJP}U ` L_WLKPY VYPNPUHSLZ +0-,9,5;,: LU U SHWZV KL KxHZ :PU WLYKLY [PLTWV ZL JVTLUa} JVU SVZ [PLTWVZ LZ[PTH[P]VZ KL JHKH ZLJ[VY ,S WYPTLYV LU HJ[HY KLIxH ZLY LS ZLJ[VY KL WYLWYLUZH JHUKV UVZ KPTVZ JLU[H KL SV PUL]P[HISL *YLHUKV U IH[JO LZWLJPHS XL WYVJLZHYH SH [V[HSPKHK KL SVZ HYJOP]VZ PUJVYWVYHUKVSL SVZ LSLTLU[VZ ULJLZHYPVZ WHYH [LYTPUHJP}U H JHKH UV KL LSSVZ ZL [HYKHYxH LU WYVTLKPV TPU[V WVY HYJOP]V SV XL UVZ KH WVY YLZS[HKV TPU[VZ V OVYHZ SV XL LZ PNHS H KxHZ KL [YHIHQV PUPU[LYYTWPKVZ PUHKTPZPISL KLZKL JHSXPLY WU[V KL ]PZ[H ,S ZLJ[VY KL [LYTPUHJP}U ZVSPJP[} UH ZLYPL KL THYJHZ LZWLJPHSLZ LU SVZ HYJOP]VZ WHYH YLHSPaHY SVZ JVY[LZ WVY NPSSV[PUH ` U SPZ[HKV WYLJPZV LU LS XL ZL KL[HSSHYHU SVZ UVTIYLZ KL SVZ HYJOP]VZ WHYH SSL]HY U JVU[YVS KLS [YHIHQV YLHSPaHKV ` LS MHS[HU[L 7VY LZ[HZ YHaVULZ ZL []V XL OHISHY JVU SH HNLUJPH LUJHYNHKH KL LU[YLNHY SVZ VYPNPUHSLZ ,Z[VZ VYPNPUHSLZ ZL NLULYHIHU JVU U ZPZ[LTH H[VTH[PaHKV XL YLJVNxH ]HYPHISLZ ` SHZ MZPVUHIH JVU UH NYmMPJH NLULYHS XL ZL YLWL[xH LU [VKVZ SVZ HMPJOLZ :L SLZ THUPMLZ[} SH ULJLZPKHK KL YLJPIPY SVZ HYJOP]VZ JVU SHZ THYJHZ XL ZVSPJP[HIH LS ZLJ[VY KL [LYTPUHJP}U ` LU MVYTH[V 7+- KL LZ[L TVKV JVUZLNPTVZ UH YLKJJP}U JVUZPKLYHISL KL [PLTWV HS VTP[PY SH HWLY[YH KL HYJOP]VZ LU WYLWYLUZH KLYP]HUKV LS [YHIHQV KPYLJ[HTLU[L H PTWYLZP}U *HIL KLZ[HJHY LS WYVMLZPVUHSPZTV JVU LS XL SH HNLUJPH ZL THULQV ,U [VKV TVTLU[V []PTVZ UH YLZWLZ[H mNPS ` WVZP[P]H ,S ZLJ[VY KL PTWYLZP}U []V XL HKHW[HY ZZ YPWLVZ ` Tt[VKVZ KL VYNHUPaHJP}U WHYH JTWSPY JVU [HTH|V KLZHMPV :PLTWYL YLZWL[HUKV SH JHSPKHK ` JVSVYLZ HWYVIHKVZ WVY LS JSPLU[L LU LS PTWYLZV U‚TLYV UV ;YHIHQHUKV WHYHSLSHTLU[L H PTWYLZP}U LZ[]PLYVU JVKV H JVKV SVZ ZLJ[VYLZ KL [LYTPUHJP}U ` L_WLKPJP}U *HKH UV KL LSSVZ WHYJPHSPaHUKV LU[YLNHZ H TLKPKH XL ZL H]HUaHIH JVU LS [YHIHQV +L LZ[L TVKV ZL WKV JVTWSL[HY LS HTIPZPVZV [YHIHQV ` JTWSPY JVU SVZ WSHaVZ KL [PLTWV WHJ[HKVZ JVU LS JSPLU[L UH ]La TmZ KLTVZ[YHTVZ LZ[HY H SH HS[YH KL SVZ TmZ NYHUKLZ KLZHMxVZ (NYHKLJLTVZ H .HZ[}U )HYJPH KL ?(.( Zq +6::0,9 ¸)HZL HWHYLJP} JVTV U L_JLSLU[L HSPHKV KLZKL LS WYPTLY TVTLU[V ,S WLKPKV SLZ YLZS[} HSNV L_[YH|V WLYV [HTIPtU WHYLJP} ZLY U KLZHMxV PU[LYLZHU[L @ LS LU[ZPHZTV UVZ WLYTP[P} YLHSPaHY HSNUHZ WYLIHZ XL [LYTPUHYVU KL JVUMPYTHY XL LS WYVJLZV LYH WVZPISL¹ FG FGK 9FGL9EGK$ H=JG ;GJJAEGK +, 79,0479,:0Ô5 )(:,
 14. 14. KPNP[HS * ;VYYLU[ ;VY[NLY 5H]LZ ` 7VS 0UK *HU :HS]H[LSSH )HYILYm KLS =HSStZ )HYJLSVUH (] KL SHZ (TtYPJHZ 5H]L (. 7HYXL ,TWYLZHYPHS *VZSHKH *VZSHKH 4HKYPK ,(:@1,; 9V[SHJP}U KL SHZ MYNVUL[HZ KL ,(:@1,; WHYH SH JHTWH|H ¸5V OH` OL]VZ¹ KLZHYYVSSHKH WVY SH HNLUJPH + 3H HNLUJPH KL WISPJPKHK + YL[} H SVZ Q}]LULZ KL SH JHWP[HS H JHTIPHY Z UVJOL KL MPLZ[H LU 4HKYPK WVY UH QLYNH LU SH PZSH ISHUJH 7HYH LSSV Z}SV [LUxHU XL JVUZLNPY QU[HY H HTPNVZ LU TPU[VZ KPZWLZ[VZ H PYZL LU LZL TVTLU[V H 0IPaH :PU WYL]PZP}U ZPU LXPWHQL [HU Z}SV JVU TJOHZ NHUHZ KL ]P]PY SH MPLZ[H LU SH PZSH ISHUJH 4(. =/ 4PYm LS ]PKLV LU IHZL;= THKYPK
 15. 15. 4(. =/ :*/,77,: +LJVYHJP}U KL ,:*(9()(16 WHYH SH UL]H ILIPKH LULYNt[PJH = ,:;9,33( +(44 +LJVYHJP}U KL ;YmPSLYZ KL KPZ[YPIJP}U TLKPHU[L SVUH KL JHTP}U SHXLHKH ` ]PUPSVZ KL [YHZLYHZ
 16. 16. WV^LYLK I` /7 *3,(9 */(55,3 +LJVYHJP}U KL IPJPJSL[HZ )0*05. ]PUPSVZ SHTPUHKVZ IYPSSV WHYH NHYKHIHYYVZ [YHZLYVZ KL WSmZ[PJV
 17. 17. :,9 +LJVYHJP}U KL TVKLSVZ KPZ[PU[VZ KL MSV[H KL YLWHY[V +LSLNHJP}U *H[HSU`H 4(. =/ (+,9 +LJVYHJP}U MSV[H +PZ[PU[VZ TVKLSVZ KL ]LOxJSVZ LU[YL JVJOLZ MYNVULZ ` MYNVUL[HZ ,U WSV[[LY KL JVY[L ` ]PUPSV PTWYLZV HS[H KYHJP}U SHTPUHKV 7HYH UH JHU[PKHK KL ]LOxJSVZ
 18. 18. 9LHSPaHTVZ SH PTWYLZP}U KL T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV WHYH LS MYLU[L KLS LKPMPJPV KL ;LSLJVT LU 7LY[V 4HKLYV 0UZ[HSHTVZ T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV WHYH LS SHUaHTPLU[V KL SH UL]H PKLU[PKHK ]PZHS KL 7LYZVUHS LS JHS ZL YLHSPa} TLKPHU[L SH [LJUVSVNxH KLS THWWPUN + @ ZL PTWYPTPLYVU V[YVZ T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV WHYH SH PUJ}NUP[H WYL]PH HS L]LU[V ),56: (09,: 7,9;6 4(+,96
 19. 19. 1*+LJH_ T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV *VSVJHKVZ LU SH JYPZ[HSLYH KL :HSPKHZ KL SH ; HLYVWLY[V KL )HYJLSVUH ;VTT` /PSMPNLY 7HZLV KL .YHJPH 4(/6 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U LU SH WSHU[H (SV]LYH 4HKYPK +,:;(*(+6 4(. 6;
 20. 20. 4(. 6; 6(23,@ 4(+90+ 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH )(9*,365( 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH
 21. 21. .05:( 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH LU )HYJLSVUH 7HYH +PU}WVSPZ *65:,3/ .,5,9(5 + (9(5 +LJVYHJPVU KL THYXLZPUHZ LU WHYHKHZ KL H[VIZLZ LU ]PUPSV SHTPTHKV
 22. 22. 4(+90+ )(9*,365( 4(. 6; =6., 76:;,9:*67, 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH LU )HYJLSVUH ` T LU 4HKYPK
 23. 23. NHYHU[xH H SHYNV WSHaV (Zx ML XL XL KLJPKPTVZ XL )HZL UVZ HJVTWH|HYH LU LZ[L WYV`LJ[V 8PLULZ HKLTmZ []PLYVU XL JTWSPY JVU ULZ[YVZ LZ[YPJ[VZ JVU[YVSLZ KL ZLNYPKHK WHYH [YHIHQHY KYHU[L TLZLZ LU ULZ[YHZ WSHU[HZ 7HY[PJPWHUKV KL UH JHWHJP[HJP}U KL OVYHZ WHYH [VKV LS LXPWV WHZHUKV WVY YPNYVZVZ JVU[YVSLZ TtKPJVZ OHZ[H PUJSZV JVU[YVS KLS LZ[HKV KL ZZ OLYYHTPLU[HZ 8L VWPUP}U [L TLYLJL SH PTWSLTLU[HJP}U KL [VKH SH ZL|HSt[PJH LU SVZ [PLTWVZ LZ[PWSHKVZ ` JVTV SLZ YLZS[} SH L_WLYPLUJPH ;YHIHQHTVZ KL SH THUV KL )HZL LU [VKHZ SHZ L[HWHZ PUJSZV LU SVZ TVTLU[VZ TmZ KPMxJPSLZ XL ZL UVZ WYLZLU[HYVU! JTWSPY JVU SVZ WSHaVZ LZ[PWSHKVZ @ SV SVNYHTVZ ,U [V[HS JVSVJHTVZ JHY[LSLZ H TmZ KL T[Z KL HS[YH JHY[LSLZ PU[LYUVZ ` JHY[LSLZ L_[LYUVZ *HS ML LS YLZS[HKV KL PTWSLTLU[HYSV H UP]LS WHxZ ` JVU SH JVUMPKLUJPHSPKHK KLS JHZV -L U NYHU [YHIHQV LU LXPWV ZWPLYVU THU[LULY SH JVUMPKLUJPHSP KHK XL LS WYV`LJ[V ULJLZP[HIH ZL HKHW[HYVU H ULZ[YVZ L_PNLU[LZ WSHaVZ KL LU[YLNH ` JTWSPLYVU JVU SH JHSPKHK JVTWYVTL[PKH *VUMPHTVZ LU )HZL ` UV UVZ LXP]VJHTVZ (UKYLH 4VZ[P /VSJPT (YNLU[PUH *VVYKPUHKVYH KL (WSPJHJP}U ` (KP[VYxH KL 4HYJH ^^^OVSJPTJVTHY *HS ML LS TV[P]V KL HWSPJHY UH UL]H ZL|HSt[PJH LU [VKHZ SHZ WSHU[HZ KL (YNLU[PUH @ XL KLZHMxVZ PTWSPJHIH LZ[H HJJP}U [VTHUKV JVTV YLMLYLUJPH SH PTWSLTLU[HJP}U H UP]LS NSVIHS ( WYPUJPWPVZ KL LZ[L H|V ZL UVZ WYLZLU[} LS WYV`LJ[V KL JHTIPHY SH THYJH KL ULZ[YH LTWYLZH! ¸KLQHY KL ZLY *LTLU[VZ 4PUL[[P WHYH WHZHY H ZLY /VSJPT (YNLU[PUH¹ /VSJPT UHJP} LU :PaH LU ` OV` LZ UH KL SHZ LTWYLZHZ SxKLYLZ KLS TUKV LU SH WYVKJJP}U KL JLTLU[VZ OVYTPN}U LSHIVYHKV ` HNYLNHKVZ ,U /VSJPT JVUZ[YPTVZ SHZ IHZLZ WHYH LS M[YV KL SH ZVJPLKHK JHWHJP[HTVZ H ULZ[YVZ LTWSLHKVZ WHYH XL LZ[tU H SH ]HUNHYKPH KL SH PUKZ[YPH +HTVZ ZVSJPVULZ PUUV]HKVYHZ H ULZ[YVZ JSPLU[LZ LU (YNLU[PUH ` HSYLKLKVY KLS TUKV ,Z[L JHTIPV YLWYLZLU[HIH U NYHU KLZHMxV WHYH 4PUL[[P `H XL LU[YL V[YHZ JVZHZ KLIxH OHJLYZL U JHTIPV KL JHY[LSLYxH ` ZL|HSt[PJH LU ZZ WSHU[HZ KL JLTLU[V OVYTPN}U ` Wt[YLVZ KLS WHxZ HWSPJHUKV SVZ HS[VZ Z[mUKHYLZ KL JHSPKHK XL UVZ L_PNL /VSJPT JVTV THYJH TUKPHS 8L WLYMPS KLIxH [LULY LS WYV]LLKVY LUJHYNHKV WHYH LZ[L [YHIHQV 7VY XL WLUZHYVU LU )HZL WHYH LUJHYHY LZ[L WYV`LJ[V *HUKV IZJHTVZ HS WYV]LLKVY XL UVZ HJVTWH|HYH LU LZ[H [HYLH WYPVYPaHTVZ LS HSJHUJL H UP]LS UHJPVUHS SH KPZ[YPIJP}U L PUZ[HSHJP}U KLS WYVKJ[V [LYTPUHKV LU [VKHZ ULZ[YHZ WSHaHZ *}YKVIH 4LUKVaH 1Q` :HS[H ` 9VZHYPV ZPU KLQHY KL SHKV SH JHSPKHK ` LS WYLJPV 8L JHYHJ[LYxZ[PJHZ KLIxHU [LULY SVZ TH[LYPHSLZ H [PSPaHY ` JVTV SVZ KLMPUPLYVU 3H JHSPKHK YLWYLZLU[} U WU[V JSH]L LU LS KLZHYYVSSV KLS WYV`LJ[V `H XL []PTVZ XL [YHIHQHY JVU WYVKJ[VZ KL WYPTLYH THYJH ` JVU
 24. 24. 4(. 6; 9(@ )(5 76:;,9:*67, 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH LU 4HKYPK
 25. 25. 4(. ,= 05+:;90( (9.,5;05( ( [YH]tZ KL UH PTWVULU[L PUZ[HSHJP}U TYHS JVU U YLJVYYPKV KL TmZ KL TL[YVZ KLZ[HJHKVZ PSZ[YHKVYLZ KPZL|HKVYLZ ` HY[PZ[HZ NYmMPJVZ NLULYHU UH VIYH XL LZ U OVTLUHQL ` UH WLZ[H LU ]HSVY KL SH [YHKPJP}U PUKZ[YPHS KL ULZ[YV WHxZ PSZ[YHJPVULZ KL SVZ OP[VZ TmZ YLSL]HU[LZ KL UH OPZ[VYPH KL WQHUaH WYVNYLZV ` KLZHYYVSSV UHJPVUHS
 26. 26. 503,=,9 (9. +LJVYHJP}U PU[LNYHS KL VMPJPUHZ WHYH UPSL]LY (YNLU[PUH :L YLHPa} U YLSL]V WYL]PV SH ZLSLJJP}U KL TH[LYPHSLZ H [PSPaHY ZLN‚U LS ZVWVY[L KL JHKH WPZV KL SH JVTWH|PH U [YHIHQV TPUJPVZV XL SSL]V ]HYPVZ KPHZ KL PTWYLZP}U L PUZ[HSJP}U KmUKVSL SH WYLJPZP}U XL LZ[L [PWV KL [YHIHQVZ ULJLZP[H =05036 40*967,9-69(+6 =05036 +, *69;, ,:4,903(+6 =05036 79,404 3(405(+6 4(;, 7(9( 73(@9664 73(@9664 +,*69(*065 +, 7(9,+,: @ 7,9;(: =05036 +, *69;, 7(9( :,j(3,;0*( =05036 ,:4,903(+6 =05036 +, *69;, =05036 +, *69;, =05036 40*967,9-69(+6
 27. 27. PKLHZ PTWYLZHZ IHZLUL[ ILUVZ HPYLZ IHYJLSVUH THKYPK )HYJLSVUH * ;VYYLU[ ;VY[NLY 5H]LZ ` 7VS 0UK *HU :HS]H[LSSH )HYILYm KLS =HSStZ ;LS! -H_! (] KL SHZ (TtYPJHZ 5H]L (. 7HYXL ,TWYLZHYPHS *VZSHKH *VZSHKH ;LS! -H_! 4HKYPK

×