Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Magazine base3

613 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Magazine base3

 1. 1. +6::0,9 ,=,5;6 502, , 95 ),56: (09,: 2 9,(3 4(+90+ *(9;6: +, -05(3 9,;96 :(4:5. 6;+669 3662)662 .069.06 (94(50 73= 05*3@, *6345(: +,:;(*(+6 1*+,*(? (,967,9;6
 2. 2. :4(906 ,3 79(; )(9*,365( (,967,9;6 Ž +LJVYHJP}U KL JVSTUHZ LU ; JVU [LQPKV LZWLJPHS PTWYLZV LU ZPZ[LTH /7 Sm[L_ WHYH SHZ KPZ[PU[HZ JHTWH|HZ KL SH THYJH +,:0.(3 KLZHYVSSHKHZ LU LS [YHUZJYZV KLS H|V 73= ,= =/ 6; +LJVYHJP}U LU WU[V KL ]LU[H +,:0.(3 4(5.6 ++) =632:(.,5 @:65; (3( .976 +(44 :(5;( ,3(30( (94(50 3662)662 +,:0.(3 ;0,5+(: (.(;/( 75;6 +, =,5;( 9,(3 4(+90+ /,05,2,5 *65;,4769(5,( ,=,5;0 502, 2 ): (: 7,9:65(3 ;,3,*64 ;,*567630: ,=,5;6: ,(:@1,; :*/,77,: ,:;9,33( +(44 *3,(9 */(55,3 :,9 (+,9 =,/0*36: 1*+,*(? 4(/6 6(23,@ .05:( *65:,3/ .,5,9(5 + (9(5 76:;,9:*67, =6., /63*04 :(4:5. 9,;96 76:;,9:*67, 9(@ )(5 6;+669 503,=,9 +,*6 +LJVYHJP}U LU L]LU[VZ 9V[SHJP}U KL ]LOÐJSVZ (NYHKLJLTVZ H [VKVZ SVZ XL JVSHIVYHYVU LU LS THNHaPUL JVU SHZ UV[HZ V WYLZ[HYVU PUMVYTHJP}U YLSL]HU[L WHYH SHZ TPZTHZ .YmMPJH 6[KVVY
 3. 3. 4(. 73=
 4. 4. ;0,5+(: 4(5.6 ++) ^VYSK^PKL 0TWYLZP}U KL [LSH HKOLZP]H LU ZPZ[LTH = WHYH SH KLJVYHJP}U KL [VKVZ SVZ LZJHWHYH[LZ KL SHZ [PLUKHZ 4(5.6 LU [VKV LS TUKV 3VUH PTWYLZH WHYH JVUJLZPVUHYPV 4VNVH[V 4VU[HQL JVU WLYMPSLYxH KL HSTPUPV MHJOHKH KL SVUH TPJYVWLYMVYHKH KL _ T[Z 0UZ[HSHJP}U JVU IYHaV KL NY‚H4(. 73=
 5. 5. ;0,5+( .0965( 9}[SVZ LU JHQ}U KL HSTPUPV JVU ]PUPSV SHTPUHKV WHYH L_[LYPVY 7SHJHZ KL MVYL_ TT PTWYLZHZ LU /7 SH[L_ WHYH KLJVYHJP}U KL N}UKVSHZ (3( ;YHIHQV KLZHYYVSSHKV WHYH JHTWH|H KL SH THYJH (3( LU YLIHQHZ ]PUPSVZ KVISL ]PZP}U ]PUPSV KL ZLSV THNUt[PJV 4(. 73=
 6. 6. .976 +(44 ;LSH TPJYVWLYMVYHKH PTWYLZH LU UH JHYH ` MVUKLHKH LU ULNYV LU SH V[YH JHYH JVSVJHKH LU PUZ[HSHJPVULZ KLS A(3 LU ,S 7YH[ KL 3SVIYLNH[ )HYJLSVUH 4(. 73= ;0,5+( :(5;( ,3(30( +LJVYHJP}U TLKPHU[L MVYYHKV KL WHULS KL THKLYH JVU [LQPKV )P5PNO[ PTWYLZV JVU [PU[HZ LJVS}NPJHZ ( WL[PJP}U KLS JSPLU[L ZL ZPTS} U [YHTHKV XL ZL [PSPaH LU UH WYLUKH KL ]LZ[PY ZL PTWYPTP} ZVIYL U ZZ[YH[V H[LYJPVWLSHKV HS [HJ[V ` ZPU VSVY 7(:,6 +, .9(*0(
 7. 7. +LJVYHJP}U KL [PLUKH WHYH L]LU[V (YTHUP LU )HYJLSVUH WHYH LS JSPLU[L :HMPSV :L [PSPaHYVU TH[LYPHSLZ JVTV ]PUPSV WHYH TYHS SHTPUHKV IHJRSPNO[Z IHUULYZ WHWLS MV[VNYmMPJV ]PUPSV KL JVY[L ` SL[YHZ JVYW}YLHZ
 8. 8. 4(. 73= ;0,5+(: +,:0.(3 +LJVYHJP}U KL [PLUKHZ LU :L]PSSH =HSLUJPH ` 4HKYPK JVU ]PUPSV ` SVUH PTWYLZH WHYH JHTWH|H *OVSSV +H`Z (.(;/( 7HYxZ 4H[LYPHSLZ WHYH KLJVYHJP}U LU [PLUKHZ JYPZ[HSLYH JVU ]PUPSV IHQV ]PKYPV WSHJHZ KL MVYL_ KL TT PTWYLZHZ KPYLJ[V +PNP[HS /7
 9. 9. 4(. ,= 9,(3 4(+90+ ;LSH NPNHU[L JVU SL`LUKH ¸OHZ[H LS MPUHS ]HTVZ YLHS¹ KLZSPaHKH WVY LZ[YJ[YH LMxTLYH MHIYPJHKH ` JVVYKPUHUKV LS KLZWSPLNL KL tZ[H JVU LS PUPJPV KLS OPTUV KLS 9LHS 4HKYPK +LJVYHJP}U TLKPHU[L IHUKHZ WSHZ[PMPJHKHZ KPZ[YPIPKHZ WVY [VKV LS PU[LYPVY KLS LZ[HKPV .YHJPHZ H SH JVSHIVYHJP}U KL WLYZVUHZ JVTUPJHKHZ LU[YL Zx ZL SVNY} KL THULYH JVVYKPUHKH LS KLZWSPLNL KL LZ[H [LSH OHZ[H SH IHZL KL SH [YPIUH *(9;6: +, -05(3 4PYm LS ]PKLV LU IHZL;= ,=,5;6
 10. 10. /,05,2,5 +LJVYHJP}U KL 4H[HKLYV KL 4HKYPK WHYH LS ¸+xH KL SH 4‚ZPJH /LPULRLU¹ TLKPHU[L JIYLWLHZ MHIYPJHKVZ LU SVUH LZWLJPHS WHYH HS[H]VJLZ WHYH KPMLYLU[LZ LZJLUHYPVZ IHZ[PKVYLZ JVU SVUH ]PUPSVZ KL ZLSV WOV[VJHSSZ MVYYHKV KL Z[HUKZ JVU ]PUPSV MV[VNYmMPJV aVUH ]PW +Ð( +, 3( 4Ø:0*(
 11. 11. 4(. ,= *65;,4769Í5,( ,=,5;0 -LYPH TUKPHS KL T}]PSLZ LU )HYJLSVUH HTIPLU[HJP}U KL JHYWHZ JVU ]PUPSV TH[L HWSPJHKV LU SHZ WHYLKLZ PU[LYPVYLZ SL[YHZ JVYW}YLHZ LU MVYL_ KL TT WPU[HKHZ ]PUPSV KL JVY[L ` SVUHZ IHJRSPNO[Z ,=,5;6 .:4
 12. 12. ;VKVZ SVZ H|VZ 5PRL VYNHUPaH Z *HYYLYH KL 2 XL LZ JVUZPKLYHKH WVY SVZ JVYYLKVYLZ SH TLQVY JHYYLYH KL SHZ XL ZL YLHSPaHU LU )LUVZ (PYLZ (S TLUVZ LZV OHJLU ZHILY XPLULZ SH JVYYLU LU ZZ JVTLU[HYPVZ LU ;^P[[LY V -HJLIVVR @ JHKH JHYYLYH YLWYLZLU[H U UL]V KLZHMxV WHYH SH HNLUJPH ?HNH [YHIHQH JVU 5PRL KLZKL OHJL JHZP H|VZ ` OLTVZ [LUPKV JHKH H|V LS WLKPKV KL OHJLY XL SH L_WLYPLUJPH KL XPLULZ JVYYLU ZLH ‚UPJH ` TLQVY XL SH HU[LYPVY *VTV WHY[L KLS WYVJLZV WYLZLU[HTVZ ]HYPHZ PKLHZ XL HWSPJHU H SHZ KPMLYLU[LZ L[HWHZ KL SH JHYYLYH 3HZ TPZTHZ JVTPLUaHU LU SH PUZJYPWJP}U I‚ZXLKH KLS RP[ JVYYLY SH JHYYLYH ` LU ‚S[PTH PUZ[HUJPH SH JLSLIYHJP}U *HKH H|V KLZKL LS PUPJPV KL SHZ HJ[P]HJPVULZ KL SHZ JHYYLYHZ KHKV LS WLYMPS KPNP[HS KL SH HNLUJPH OLTVZ NLULYHKV TJOxZPTHZ HJ[P]HJPVULZ [LJUVS}NPJHZ XL VWLYHIHU LU SH L_WLYPLUJPH KPNP[HS KLS ZHYPV OHZ[H XL LZ[L H|V UVZ LUJVU[YHTVZ LU U LU[VYUV KVUKL ]HYPHZ LTWYLZHZ [HTIPtU OHU PUJVYWVYHKV JHYYLYHZ ` HKLTmZ SHZ OHU PKV WVZPJPVUHUKV [HTIPtU JVU ]HYPHISLZ KVUKL SH [LJUVSVNxH LYH U LQL JLU[YHS ,U[VUJLZ LS KLZHMxV LYH ]VS]LY H THYJHY UH KPMLYLUJPH @ LU LZH I‚ZXLKH LZ XL UHJL SH PKLH KL NLULYHY UH PUMVNYHMxH WLYZVUHSPaHKH ` XL SH TPZTH UV ZL WLKH ]LY VUSPUL ZPUV XL ZLYxH U WVZ[LY U NYHU WVZ[LY KL JT KL HUJOV WVY TL[YV KL SHYNV WHYH XL SH NLU[L WLKH JVSNHYSV LU Z WHYLK ` XL ZLH UH L_[LUZP}U [HUNPISL KL Z JVYYPKH KL RPS}TL[YVZ 5V WVKxHTVZ HIHUKVUHY SH L_WLYPLUJPH VUSPUL ` LU SH ^LI PTWSLTLU[H TVZ UH HJJP}U XL `H OHIxHTVZ YLHSPaHKV LS H|V WHZHKV ` XL UVZ [YHQV NYHUKLZ ZH[PZMHJJPVULZ UV Z}SV WVY SVZ ILUVZ YLZS[HKVZ LU SH NLULYHJP}U KL L_WLYPLUJPH ZPUV XL [HTIPtU YLJPIP} YLJPLU[LTLU[L LS WYLTPV )PN 0KLH *OHPY KL @HOVV LS VYV LU JH[LNVYxH PU[LYHJ[P]V KLS WYLTPV *SHYxU H SH JYLH[P]PKHK ` U +PLU[L KL 7SH[H LU[YLNHKV WVY LS *xYJSV KL *YLH[P]VZ (YNLU[PUVZ :HIxHTVZ XL H SH NLU[L SL NZ[} ` XL PIHU H YLJPIPYSH JVU ILUH WYLKPZWVZPJP}U UL]HTLU[L 7VY V[YV SHKV SH UL]H PKLH HIHUKVUHIH LS VUSPUL ` KLU[YV KL SH WYL]PZPISL JVTWSLQPKHK KL WYVKJJP}U LYH U JVUJLW[V T` ZPTWSL ` YLSL]HU[L WHYH SVZ JVYYLKVYLZ! LS WVZ[LY KL Z JHYYLYH +HKV XL LZ[HTVZ [YHIHQHUKV JVU ]HYPHISLZ KL [LJUVSVNxH UVZ THULQH TVZ TJOHZ ]LJLZ JVU JVZHZ XL UV L_PZ[LU H‚U KVUKL UV OH` L_WLYPLUJPH WYL]PH KL YLHSPaHJP}U ` XL SV ‚UPJV XL [LULTVZ LZ UH PKLH NLULYHS KL J}TV WVKYxHTVZ OHJLY WHYH WYVKJPY LZV XL LZ[HTVZ WLUZHUKV 7VY V[YV SHKV LS WYVJLZV KL NLULYHY WYLIHZ ` KLZHYYVSSHY [VKV WHYH ]LY ZP LZ ]PHISL ZL OHJL SHYNV ` JVZ[VZV JVTV WHYH XL XLKL LU SH PUZ[HUJPH KL WYLIH ,U[VUJLZ JHUKV ]LTVZ XL [LULTVZ YLZLS[V U
 13. 13. KLS WYVISLTH H]HUaHTVZ JVU SH WYLZLU[HJP}U H JSPLU[L 5PRL YLJPIP} SH PKLH JVU TJOV LU[ZPHZTV ` KLMPUPTVZ LS THYJV LU LS XL SH PKLH [LUxH ZLU[PKV KL YLHSPaHJP}U KVUKL LYH PTWVY[HU[xZPTV LS WSHaV KL WYVKJJP}U ` SH JHSPKHK KL SH WPLaH XL LU[YLNHYxHTVZ 3H JHYYLYH SH JVYYLU WLYZVUHZ SV XL PTWSPJHIH NLULYHY VYPNPUHSLZ PTWYPTPY WPLaHZ KPMLYLU[LZ ` LU]PHYSHZ UH H UH H SVZ OVNHYLZ KL XPLULZ ZL PUZJYPIPLYVU ` XL KLQHYVU ZZ KH[VZ ZPU ZHILY XL SLZ LU]PHYxHTVZ LZ[L YLNHSV SLNV ,S KLZHMxV LYH XL SVZ ZVIYLZ SSLNLU H KLZ[PUV YmWPKHTLU[L WHYH L]P[HY XL KLZHWHYLaJH LS [LTH LU SH JHILaH KL XPLULZ JVYYPLYVU 3H PTWYLZP}U KL ZVIYLZ ` L[PXL[HZ UV YLWYLZLU[HIH JVTWSLQPKHK ` OHZ[H LS WYVJLZV KL LUZVIYHKV [LUxH UH MmJPS YLZVSJP}U LU ULZ[YH JHILaH KVUKL ImZPJHTLU[L KLIxHTVZ JVVYKPUHY U LXPWV KL NLU[L ` [LULY HSNUH TLJmUPJH KL [YHIHQV THUHS VYNHUPaHKV 3V JVTWSLQV LYH LUJVU[YHY SH MVYTH KL NLULYHY SHZ WPLaHZ LU U MVYTH[V XL SH PTWYLU[H WKPLYH PTWYPTPY WVY U SHKV ` LUJVU[YHY UH PTWYLU[H XL WLKH YLZWVUKLY YmWPKHTLU[L JVU LS WLKPKV WVY V[YV 3HZ PUMVNYHMxHZ JHTIPHIHU TmZ XL U ZPTWSL KH[V 3H PUMVYTHJP}U JVU[LUPKH ZL YLWYLZLU[HIH LU WU[VZ UV WVY JHKH RPS}TL[YV KL SH JHYYLYH ( SV SHYNV KLS YLJVYYPKV ZL WVKxHU ]PZHSPaHY KH[VZ [YHKPJPVUHSLZ JVTV LS [PLTWV KL SHYNHKH ` SSLNHKH WVZPJP}U NLULYHS ` WVZPJP}U LU SH WYVWPH JH[LNVYxH JVTWHYHJPVULZ KL [PLTWV JVU LS NHUHKVY ` LS ‚S[PTV LU SSLNHY V SH ]LSVJPKHK WYVTLKPV KLS JVYYLKVY 7LYV [HTIPtU WVKxHU ]LYZL KH[VZ TmZ KP]LY[PKVZ JVTV ZHILY JHU[H NLU[L KLS TPZTV ZPNUV KLS aVKxHJV JVYYP} V ZHILY JHU[H NLU[L JTWSxH H|VZ LZL KxH JVUVJLY LU Xt WVZPJP}U XLK} LS JVYYLKVY LU[YL [VKVZ SVZ XL [PLULU Z TPZTV UVTIYL V JVTWHYHJPVULZ TmZ YPKxJSHZ JVTV LZ[PTHY LS NHZ[V KL LULYNxH LU LXP]H SLUJPH H SH]HYZL SVZ KPLU[LZ UH KL[LYTPUHKH JHU[PKHK KL ]LJLZ ;L_[VZ XL ZL HJVTVKHU ZLN‚U LS ZL_V KL SH WLYZVUH WLYZVUHQLZ XL YLWYLZLU[HIHU OVTIYLZ V TQLYLZ ZLN‚U LS ZL_V NYmMPJVZ XL JHTIPHIHU KL [HTH|V V MVYTH LSLTLU[VZ XL JHTIPHIHU ZLN‚U SH PUMVYTHJP}U L_PZ[LU[L ;VKV ZL WLYZVUHSPaHIH WHYH XL JHKH WVZ[LY ZLH ‚UPJV ,U SH I‚ZXLKH KL PTWYLU[H YLJVYYPTVZ ]HYPHZ VWJPVULZ XL PUJSxHU JVTWYHY LS LXPWHTPLU[V WHYH PTWYPTPY ¸LU JHZH¹ OHZ[H IZJHY [VKV [PWV KL MVYTHZ KL PTWYLZP}U WLYV HS [LULY U MVYTH[V [HU WVJV [YHKPJPVUHS LS YLZS[HKV LYH JVTWSLQV 8PLULZ WVKxHU YLZVS]LY LS [HTH|V UV SSLNHIHU LU [PLTWVZ ` XPLULZ WVKxHU YLZVS]LY [PLTWVZ YLXLYxHU U HQZ[L KL [HTH|V H MVYTH[VZ [YHKPJPVUHSLZ KL PTWYLZP}U 7VY V[YV SHKV HWHYLJxH WLYTHULU[LTLU[L SH ]HYPHISL JVZ[V XL LU UPUN‚U JHZV LYH TLUVY 4PLU[YHZ IZJmIHTVZ PTWYLU[H V[YV LXPWV LZ[HIH YLHSPaHUKV SHZ WYLIHZ ,S JHTPUV LYH NLULYHY HYJOP]VZ 7+- KL THULYH H[VTm[PJH ` VYKLUHKH ;HU[VZ 7+- JVTV WVZ[LYZ MtYHTVZ H PTWYPTPY @ LZL LYH LS WLKPKV XL SSL]mIHTVZ H SH PTWYLU[H! ¸;LULTVZ HYJOP]VZ 7+- XL ZVU [VKVZ KPMLYLU[LZ ` ULJLZP[HTVZ PTWYPTPYSVZ LU T` WVJVZ KxHZ¹ ,U LS WYVJLZV KL NLULYHJP}U KL SHZ PUMVNYHMxHZ []PTVZ XL ]VS]LY H WLKPY HS PSZ[YHKVY XL NLULYL UL]HTLU[L ]HYPVZ NYmMPJVZ WVYXL LU SHZ WYLIHZ LUJVU[YmIHTVZ PUJVTWH[PIPSPKHKLZ XL ZPU UPUNUH L_WSPJHJP}U OHJxHU XL SH PTWYLZP}U ZL YVTWH UH ` V[YH ]La ,SPTPUHY KL[LYTPUHKHZ JY]HZ KL[LYTPUHKHZ [YHUZWHYLUJPHZ WYVIHY KPMLYLU[LZ YLZVSJPVULZ KL SHZ PTmNLULZ @ LU LZ[L WU[V OHIxH HSNV JSH]L `H XL [VKVZ SVZ TLKPVZ KPNP[HSLZ XL [YHIHQHU WHYH VUSPUL ZHU UH TLKPKH KL WHU[HSSH LU WP_LSZ ` WLYKxHTVZ SH YLSHJP}U KL YLZVSJP}U KL PTHNLU JHUKV SH PTHNLU WHZHIH WVY SVZ WYVNYHTHZ XL NLULYHIHU SH PUMVNYHMxH ` THUKmIHTVZ H PTWYPTPY HSNV ZPU ZHILY Xt YLZVSJP}U [LUxH +LZHYYVSSHTVZ KVZ WYVNYHTHZ KPMLYLU[LZ WHYH LS WYVJLZV XL ZL JVTIPU HIHU LU SH NLULYHJP}U KL SVZ 7+- 7VY U SHKV LZ[HIH SH NLULYHJP}U KL SH PUMVNYHMxH XL SLxH SVZ KH[VZ KL UH IHZL L PIH HJ[HSPaHUKV JHKH WU[V KLS NYmMPJV *HUKV SH PUMVNYHMxH LZ[HIH SPZ[H LS ZLNUKV WYVNYHTH ZL VJWHIH KLS WYVJLZV KL NLULYHJP}U KLS 7+- KVUKL ZL HZPNUHIH U UVTIYL ‚UPJV H JHKH HYJOP]V XL KLIxH LZ[HY WLYMLJ[HTLU[L VYKLUHKV WHYH WVKLY [LULY UH JSHYH YLMLYLUJPH LU JHZV KL XL HSNUH PTWYLZP}U [LUNH MHSSHZ V ZL YVTWH ` []PtYHTVZ XL ]VS]LY H LUJVU[YHY U KL[LYTPUHKV WVZ[LY ;YHZ SH JHYYLYH [LUxHTVZ KxHZ WHYH NLULYHY SVZ VYPNPUHSLZ ` KxHZ WHYH PTWYPTPY [VKVZ SVZ WVZ[LYZ XL H TLKPKH XL LYHU LU[YLNHKVZ LU SH HNLUJPH LYHU YLJPIPKVZ ` LUZVIYHKVZ WHYH XL SLNV LS JVYYLV SVZ IZXL ` SVZ ]H`H LU[YLNHUKV ,S [YHIHQV JVTLUa} ` HWHYLJPLYVU HSNUVZ WYVISLTHZ HS PUPJPV KLS WYVJLZV KL NLULYHJP}U KL PUMVNYHMxHZ HS WYPUJPWPV KL SH PTWYLZP}U HS WYPUJPWPV KLS LUZVIYHKV ` HS WYPUJPWPV KLS LU]xV HS JVYYLV WLYV LU [VKVZ SVZ JHZVZ LYHU Z}SV LS YLZS[HKV KL LZ[HY OHJPLUKV HSNV KL TJOV ]VSTLU JVU ULJLZPKHKLZ KL UV H UV ;VKVZ SVZ WYVJLZVZ ZL VW[PTPaHYVU YmWPKHTLU[L ` LS YLZS[HKV ML L_JLSLU[L 3H HNLUJPH []V TVTLU[VZ KVUKL SHZ IVSZHZ XL JVU[LUxHU KL H WVZ[LYZ JHKH UH VJWHIHU SH ZHSH KL YLUPVULZ [VKV LS WHZPSSV ` HSNUH VMPJPUH ,S JVYYLV LSLNPKV ML *VYYLV (YNLU[PUV XL [HTIPtU ZL KLTVZ[Y} PU[LYLZHKV LU LS WYVJLZV KLZKL LS PUPJPV 3H YLSHJP}U ` LS ZLNPTPLU[V MLYVU L_JLSLU[LZ ;HTIPtU LS JVYYLV []V Z ZVYWYLZH JHUKV LU]P} UH JHTPVUL[H LS WYPTLY KxH ` HS ]LY LS ]VSTLU KLS LU]xV []PLYVU XL HQZ[HY SH SVNxZ[PJH WHYH WVKLY OHJLY TmZ YL[PYVZ KPHYPVZ LU ]LOxJSVZ KL TH`VY [HTH|V 3H L_WLYPLUJPH ML U [HU[V ]LY[PNPUVZH WVY SH JHU[PKHK KL ]LJLZ JVU XL LUJVU[YmIHTVZ WLXL|VZ WYVISLTHZ WLYV LU [VKV TVTLU[V []PTVZ UH L_JLSLU[L YLZWLZ[H KL SVZ KVZ HSPHKVZ JSH]LZ WHYH LS WYVJLZV )HZL ` *VYYLV (YNLU[PUV ;VKVZ LZ[mIHTVZ MYLU[L H U [YHIHQV ZPU TH`VYLZ WYLJLKLU[LZ ` HU[L ULZ[YVZ WLKPKVZ KL HJLSLYHY JHTIPHY UV KLTVYHY KxHZ ` VW[PTPaHY WYVJLZVZ UUJH []PTVZ U UV JVTV YLZWLZ[H 5PRL LZ U JSPLU[L XL HWLZ[H H OHJLY JVZHZ UL]HZ ` XL Z YLZWL[V WVY LS WYVMLZPVUHSPZTV KL ZZ WYV]LLKVYLZ NLULYH XL JHKH WHY[L [LUNH U HS[xZPTV UP]LS KL H[V L_PNLUJPH 3H JVUMPHUaH XL KLWVZP[HU NLULYH U NYHU PU[LYtZ LU SSLNHY H SH HS[YH KL SHZ L_WLJ[H[P]HZ ` LS WYVKJ[V MPUHS ML YLJPIPKV JVU LS TPZTV LU[ZPHZTV XL SH PKLH 3HZ PUMVNYHMxHZ SSLNHYVU H KLZ[PUV JVU t_P[V ` SVZ JVTLU[HYPVZ UV ZL OPJPLYVU LZWLYHY LU SHZ YLKLZ ZVJPHSLZ KVUKL SHZ L_WYLZPVULZ KL HSLNYxH ` HNYHKLJPTPLU[V UVZ KPLYVU UH JSHYH WH[H KL XL UH ]La TmZ OPJPTVZ XL SVZ 2 KL 5PRL ZLHU UH L_WLYPLUJPH ‚UPJH WHYH [VKVZ SVZ JVYYLKVYLZ *VTV VJYYL JHKH ]La XL PUNYLZH U [YHIHQV LZWLJPHS XL ZWVUL UH WSHUPMPJHJP}U KPMLYLU[L ZL KPZWHY} SH JSmZPJH YLUP}U KL WYVKJJP}U WHYH [YH[HY SVZ KL[HSSLZ ,S JSPLU[L LYH 5PRL ` SH JVUZPNUH YLHSTLU[L KLZHMPHU[L 9LJPIPY WSHUPMPJHY WYVJLZHY PTWYPTPY KHY [LYTPUHJP}U ` L_WLKPY VYPNPUHSLZ +0-,9,5;,: LU U SHWZV KL KxHZ :PU WLYKLY [PLTWV ZL JVTLUa} JVU SVZ [PLTWVZ LZ[PTH[P]VZ KL JHKH ZLJ[VY ,S WYPTLYV LU HJ[HY KLIxH ZLY LS ZLJ[VY KL WYLWYLUZH JHUKV UVZ KPTVZ JLU[H KL SV PUL]P[HISL *YLHUKV U IH[JO LZWLJPHS XL WYVJLZHYH SH [V[HSPKHK KL SVZ HYJOP]VZ PUJVYWVYHUKVSL SVZ LSLTLU[VZ ULJLZHYPVZ WHYH [LYTPUHJP}U H JHKH UV KL LSSVZ ZL [HYKHYxH LU WYVTLKPV TPU[V WVY HYJOP]V SV XL UVZ KH WVY YLZS[HKV TPU[VZ V OVYHZ SV XL LZ PNHS H KxHZ KL [YHIHQV PUPU[LYYTWPKVZ PUHKTPZPISL KLZKL JHSXPLY WU[V KL ]PZ[H ,S ZLJ[VY KL [LYTPUHJP}U ZVSPJP[} UH ZLYPL KL THYJHZ LZWLJPHSLZ LU SVZ HYJOP]VZ WHYH YLHSPaHY SVZ JVY[LZ WVY NPSSV[PUH ` U SPZ[HKV WYLJPZV LU LS XL ZL KL[HSSHYHU SVZ UVTIYLZ KL SVZ HYJOP]VZ WHYH SSL]HY U JVU[YVS KLS [YHIHQV YLHSPaHKV ` LS MHS[HU[L 7VY LZ[HZ YHaVULZ ZL []V XL OHISHY JVU SH HNLUJPH LUJHYNHKH KL LU[YLNHY SVZ VYPNPUHSLZ ,Z[VZ VYPNPUHSLZ ZL NLULYHIHU JVU U ZPZ[LTH H[VTH[PaHKV XL YLJVNxH ]HYPHISLZ ` SHZ MZPVUHIH JVU UH NYmMPJH NLULYHS XL ZL YLWL[xH LU [VKVZ SVZ HMPJOLZ :L SLZ THUPMLZ[} SH ULJLZPKHK KL YLJPIPY SVZ HYJOP]VZ JVU SHZ THYJHZ XL ZVSPJP[HIH LS ZLJ[VY KL [LYTPUHJP}U ` LU MVYTH[V 7+- KL LZ[L TVKV JVUZLNPTVZ UH YLKJJP}U JVUZPKLYHISL KL [PLTWV HS VTP[PY SH HWLY[YH KL HYJOP]VZ LU WYLWYLUZH KLYP]HUKV LS [YHIHQV KPYLJ[HTLU[L H PTWYLZP}U *HIL KLZ[HJHY LS WYVMLZPVUHSPZTV JVU LS XL SH HNLUJPH ZL THULQV ,U [VKV TVTLU[V []PTVZ UH YLZWLZ[H mNPS ` WVZP[P]H ,S ZLJ[VY KL PTWYLZP}U []V XL HKHW[HY ZZ YPWLVZ ` Tt[VKVZ KL VYNHUPaHJP}U WHYH JTWSPY JVU [HTH|V KLZHMPV :PLTWYL YLZWL[HUKV SH JHSPKHK ` JVSVYLZ HWYVIHKVZ WVY LS JSPLU[L LU LS PTWYLZV U‚TLYV UV ;YHIHQHUKV WHYHSLSHTLU[L H PTWYLZP}U LZ[]PLYVU JVKV H JVKV SVZ ZLJ[VYLZ KL [LYTPUHJP}U ` L_WLKPJP}U *HKH UV KL LSSVZ WHYJPHSPaHUKV LU[YLNHZ H TLKPKH XL ZL H]HUaHIH JVU LS [YHIHQV +L LZ[L TVKV ZL WKV JVTWSL[HY LS HTIPZPVZV [YHIHQV ` JTWSPY JVU SVZ WSHaVZ KL [PLTWV WHJ[HKVZ JVU LS JSPLU[L UH ]La TmZ KLTVZ[YHTVZ LZ[HY H SH HS[YH KL SVZ TmZ NYHUKLZ KLZHMxVZ (NYHKLJLTVZ H .HZ[}U )HYJPH KL ?(.( Zq +6::0,9 ¸)HZL HWHYLJP} JVTV U L_JLSLU[L HSPHKV KLZKL LS WYPTLY TVTLU[V ,S WLKPKV SLZ YLZS[} HSNV L_[YH|V WLYV [HTIPtU WHYLJP} ZLY U KLZHMxV PU[LYLZHU[L @ LS LU[ZPHZTV UVZ WLYTP[P} YLHSPaHY HSNUHZ WYLIHZ XL [LYTPUHYVU KL JVUMPYTHY XL LS WYVJLZV LYH WVZPISL¹ FG FGK 9FGL9EGK$ H=JG ;GJJAEGK +, 79,0479,:0Ô5 )(:,
 14. 14. KPNP[HS * ;VYYLU[ ;VY[NLY 5H]LZ ` 7VS 0UK *HU :HS]H[LSSH )HYILYm KLS =HSStZ )HYJLSVUH (] KL SHZ (TtYPJHZ 5H]L (. 7HYXL ,TWYLZHYPHS *VZSHKH *VZSHKH 4HKYPK ,(:@1,; 9V[SHJP}U KL SHZ MYNVUL[HZ KL ,(:@1,; WHYH SH JHTWH|H ¸5V OH` OL]VZ¹ KLZHYYVSSHKH WVY SH HNLUJPH + 3H HNLUJPH KL WISPJPKHK + YL[} H SVZ Q}]LULZ KL SH JHWP[HS H JHTIPHY Z UVJOL KL MPLZ[H LU 4HKYPK WVY UH QLYNH LU SH PZSH ISHUJH 7HYH LSSV Z}SV [LUxHU XL JVUZLNPY QU[HY H HTPNVZ LU TPU[VZ KPZWLZ[VZ H PYZL LU LZL TVTLU[V H 0IPaH :PU WYL]PZP}U ZPU LXPWHQL [HU Z}SV JVU TJOHZ NHUHZ KL ]P]PY SH MPLZ[H LU SH PZSH ISHUJH 4(. =/ 4PYm LS ]PKLV LU IHZL;= THKYPK
 15. 15. 4(. =/ :*/,77,: +LJVYHJP}U KL ,:*(9()(16 WHYH SH UL]H ILIPKH LULYNt[PJH = ,:;9,33( +(44 +LJVYHJP}U KL ;YmPSLYZ KL KPZ[YPIJP}U TLKPHU[L SVUH KL JHTP}U SHXLHKH ` ]PUPSVZ KL [YHZLYHZ
 16. 16. WV^LYLK I` /7 *3,(9 */(55,3 +LJVYHJP}U KL IPJPJSL[HZ )0*05. ]PUPSVZ SHTPUHKVZ IYPSSV WHYH NHYKHIHYYVZ [YHZLYVZ KL WSmZ[PJV
 17. 17. :,9 +LJVYHJP}U KL TVKLSVZ KPZ[PU[VZ KL MSV[H KL YLWHY[V +LSLNHJP}U *H[HSU`H 4(. =/ (+,9 +LJVYHJP}U MSV[H +PZ[PU[VZ TVKLSVZ KL ]LOxJSVZ LU[YL JVJOLZ MYNVULZ ` MYNVUL[HZ ,U WSV[[LY KL JVY[L ` ]PUPSV PTWYLZV HS[H KYHJP}U SHTPUHKV 7HYH UH JHU[PKHK KL ]LOxJSVZ
 18. 18. 9LHSPaHTVZ SH PTWYLZP}U KL T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV WHYH LS MYLU[L KLS LKPMPJPV KL ;LSLJVT LU 7LY[V 4HKLYV 0UZ[HSHTVZ T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV WHYH LS SHUaHTPLU[V KL SH UL]H PKLU[PKHK ]PZHS KL 7LYZVUHS LS JHS ZL YLHSPa} TLKPHU[L SH [LJUVSVNxH KLS THWWPUN + @ ZL PTWYPTPLYVU V[YVZ T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV WHYH SH PUJ}NUP[H WYL]PH HS L]LU[V ),56: (09,: 7,9;6 4(+,96
 19. 19. 1*+LJH_ T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV *VSVJHKVZ LU SH JYPZ[HSLYH KL :HSPKHZ KL SH ; HLYVWLY[V KL )HYJLSVUH ;VTT` /PSMPNLY 7HZLV KL .YHJPH 4(/6 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U LU SH WSHU[H (SV]LYH 4HKYPK +,:;(*(+6 4(. 6;
 20. 20. 4(. 6; 6(23,@ 4(+90+ 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH )(9*,365( 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH
 21. 21. .05:( 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH LU )HYJLSVUH 7HYH +PU}WVSPZ *65:,3/ .,5,9(5 + (9(5 +LJVYHJPVU KL THYXLZPUHZ LU WHYHKHZ KL H[VIZLZ LU ]PUPSV SHTPTHKV
 22. 22. 4(+90+ )(9*,365( 4(. 6; =6., 76:;,9:*67, 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH LU )HYJLSVUH ` T LU 4HKYPK
 23. 23. NHYHU[xH H SHYNV WSHaV (Zx ML XL XL KLJPKPTVZ XL )HZL UVZ HJVTWH|HYH LU LZ[L WYV`LJ[V 8PLULZ HKLTmZ []PLYVU XL JTWSPY JVU ULZ[YVZ LZ[YPJ[VZ JVU[YVSLZ KL ZLNYPKHK WHYH [YHIHQHY KYHU[L TLZLZ LU ULZ[YHZ WSHU[HZ 7HY[PJPWHUKV KL UH JHWHJP[HJP}U KL OVYHZ WHYH [VKV LS LXPWV WHZHUKV WVY YPNYVZVZ JVU[YVSLZ TtKPJVZ OHZ[H PUJSZV JVU[YVS KLS LZ[HKV KL ZZ OLYYHTPLU[HZ 8L VWPUP}U [L TLYLJL SH PTWSLTLU[HJP}U KL [VKH SH ZL|HSt[PJH LU SVZ [PLTWVZ LZ[PWSHKVZ ` JVTV SLZ YLZS[} SH L_WLYPLUJPH ;YHIHQHTVZ KL SH THUV KL )HZL LU [VKHZ SHZ L[HWHZ PUJSZV LU SVZ TVTLU[VZ TmZ KPMxJPSLZ XL ZL UVZ WYLZLU[HYVU! JTWSPY JVU SVZ WSHaVZ LZ[PWSHKVZ @ SV SVNYHTVZ ,U [V[HS JVSVJHTVZ JHY[LSLZ H TmZ KL T[Z KL HS[YH JHY[LSLZ PU[LYUVZ ` JHY[LSLZ L_[LYUVZ *HS ML LS YLZS[HKV KL PTWSLTLU[HYSV H UP]LS WHxZ ` JVU SH JVUMPKLUJPHSPKHK KLS JHZV -L U NYHU [YHIHQV LU LXPWV ZWPLYVU THU[LULY SH JVUMPKLUJPHSP KHK XL LS WYV`LJ[V ULJLZP[HIH ZL HKHW[HYVU H ULZ[YVZ L_PNLU[LZ WSHaVZ KL LU[YLNH ` JTWSPLYVU JVU SH JHSPKHK JVTWYVTL[PKH *VUMPHTVZ LU )HZL ` UV UVZ LXP]VJHTVZ (UKYLH 4VZ[P /VSJPT (YNLU[PUH *VVYKPUHKVYH KL (WSPJHJP}U ` (KP[VYxH KL 4HYJH ^^^OVSJPTJVTHY *HS ML LS TV[P]V KL HWSPJHY UH UL]H ZL|HSt[PJH LU [VKHZ SHZ WSHU[HZ KL (YNLU[PUH @ XL KLZHMxVZ PTWSPJHIH LZ[H HJJP}U [VTHUKV JVTV YLMLYLUJPH SH PTWSLTLU[HJP}U H UP]LS NSVIHS ( WYPUJPWPVZ KL LZ[L H|V ZL UVZ WYLZLU[} LS WYV`LJ[V KL JHTIPHY SH THYJH KL ULZ[YH LTWYLZH! ¸KLQHY KL ZLY *LTLU[VZ 4PUL[[P WHYH WHZHY H ZLY /VSJPT (YNLU[PUH¹ /VSJPT UHJP} LU :PaH LU ` OV` LZ UH KL SHZ LTWYLZHZ SxKLYLZ KLS TUKV LU SH WYVKJJP}U KL JLTLU[VZ OVYTPN}U LSHIVYHKV ` HNYLNHKVZ ,U /VSJPT JVUZ[YPTVZ SHZ IHZLZ WHYH LS M[YV KL SH ZVJPLKHK JHWHJP[HTVZ H ULZ[YVZ LTWSLHKVZ WHYH XL LZ[tU H SH ]HUNHYKPH KL SH PUKZ[YPH +HTVZ ZVSJPVULZ PUUV]HKVYHZ H ULZ[YVZ JSPLU[LZ LU (YNLU[PUH ` HSYLKLKVY KLS TUKV ,Z[L JHTIPV YLWYLZLU[HIH U NYHU KLZHMxV WHYH 4PUL[[P `H XL LU[YL V[YHZ JVZHZ KLIxH OHJLYZL U JHTIPV KL JHY[LSLYxH ` ZL|HSt[PJH LU ZZ WSHU[HZ KL JLTLU[V OVYTPN}U ` Wt[YLVZ KLS WHxZ HWSPJHUKV SVZ HS[VZ Z[mUKHYLZ KL JHSPKHK XL UVZ L_PNL /VSJPT JVTV THYJH TUKPHS 8L WLYMPS KLIxH [LULY LS WYV]LLKVY LUJHYNHKV WHYH LZ[L [YHIHQV 7VY XL WLUZHYVU LU )HZL WHYH LUJHYHY LZ[L WYV`LJ[V *HUKV IZJHTVZ HS WYV]LLKVY XL UVZ HJVTWH|HYH LU LZ[H [HYLH WYPVYPaHTVZ LS HSJHUJL H UP]LS UHJPVUHS SH KPZ[YPIJP}U L PUZ[HSHJP}U KLS WYVKJ[V [LYTPUHKV LU [VKHZ ULZ[YHZ WSHaHZ *}YKVIH 4LUKVaH 1Q` :HS[H ` 9VZHYPV ZPU KLQHY KL SHKV SH JHSPKHK ` LS WYLJPV 8L JHYHJ[LYxZ[PJHZ KLIxHU [LULY SVZ TH[LYPHSLZ H [PSPaHY ` JVTV SVZ KLMPUPLYVU 3H JHSPKHK YLWYLZLU[} U WU[V JSH]L LU LS KLZHYYVSSV KLS WYV`LJ[V `H XL []PTVZ XL [YHIHQHY JVU WYVKJ[VZ KL WYPTLYH THYJH ` JVU
 24. 24. 4(. 6; 9(@ )(5 76:;,9:*67, 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH LU 4HKYPK
 25. 25. 4(. ,= 05+:;90( (9.,5;05( ( [YH]tZ KL UH PTWVULU[L PUZ[HSHJP}U TYHS JVU U YLJVYYPKV KL TmZ KL TL[YVZ KLZ[HJHKVZ PSZ[YHKVYLZ KPZL|HKVYLZ ` HY[PZ[HZ NYmMPJVZ NLULYHU UH VIYH XL LZ U OVTLUHQL ` UH WLZ[H LU ]HSVY KL SH [YHKPJP}U PUKZ[YPHS KL ULZ[YV WHxZ PSZ[YHJPVULZ KL SVZ OP[VZ TmZ YLSL]HU[LZ KL UH OPZ[VYPH KL WQHUaH WYVNYLZV ` KLZHYYVSSV UHJPVUHS
 26. 26. 503,=,9 (9. +LJVYHJP}U PU[LNYHS KL VMPJPUHZ WHYH UPSL]LY (YNLU[PUH :L YLHPa} U YLSL]V WYL]PV SH ZLSLJJP}U KL TH[LYPHSLZ H [PSPaHY ZLN‚U LS ZVWVY[L KL JHKH WPZV KL SH JVTWH|PH U [YHIHQV TPUJPVZV XL SSL]V ]HYPVZ KPHZ KL PTWYLZP}U L PUZ[HSJP}U KmUKVSL SH WYLJPZP}U XL LZ[L [PWV KL [YHIHQVZ ULJLZP[H =05036 40*967,9-69(+6 =05036 +, *69;, ,:4,903(+6 =05036 79,404 3(405(+6 4(;, 7(9( 73(@9664 73(@9664 +,*69(*065 +, 7(9,+,: @ 7,9;(: =05036 +, *69;, 7(9( :,j(3,;0*( =05036 ,:4,903(+6 =05036 +, *69;, =05036 +, *69;, =05036 40*967,9-69(+6
 27. 27. PKLHZ PTWYLZHZ IHZLUL[ ILUVZ HPYLZ IHYJLSVUH THKYPK )HYJLSVUH * ;VYYLU[ ;VY[NLY 5H]LZ ` 7VS 0UK *HU :HS]H[LSSH )HYILYm KLS =HSStZ ;LS! -H_! (] KL SHZ (TtYPJHZ 5H]L (. 7HYXL ,TWYLZHYPHS *VZSHKH *VZSHKH ;LS! -H_! 4HKYPK

×