Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Nguyên lý thiết kế Công trình công cộng

Bài làm sinh viên

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

Nguyên lý thiết kế Công trình công cộng

 1. 1. TRÖÔØNGÑAÏIHOÏC KIEÁNTRUÙCTP.HOÀ CHÍ MINH PHAÀN A: CAÙC NGUYEÂNLYÙ THIEÁT KEÁKIEÁNTRUÙC
 2. 2. KIEÁN TRUÙC -”Kieántruùclaømoätmoânhoïc toånghôïp, vöøamangtính kyõthuaät,tính ngheäthuaätvaøtínhchaátxaõ hoäiroõreät”-KTSLeCorbusier KIEÁNTRUÙC NGHEÄ THUAÄT KYÕ THUAÄT KHOA HOÏC XAÕ HOÄI KINHTEÁ - “Kieántruùclaøngheä thuaätcoäng sinh” - KTS.Tadao Ando KIEÁN: thieátlaäp,döïng leân TRUÙC:ñaépneàn,ñaïcneàn “ Kieántruùclaø NGHEÄ THUAÄT mang tínhtoång hôïpphöùctaïp.Noùsöû duïngnhöõngphaïm truø khoângchæ ôûcaùc loaïihình ngheä thuaätanhem maøcaûnhöõngphaïm truøcuûaKhoahoïc-Kyõ thuaätvaøKinhteá,nhaèmphuïcvuï ñoáitöôïngcon ngöôøivôùi cuoäc soángñadaïngcuûahoï trongxaõ hoäi”. - KTSNguyeãnTröïcLuyeän
 3. 3. Giöõa coângtrìnhkieántruùcvôùibao caûnhxungquanhcoùmoái quanheäkhaêngkhítvôùinhau
 4. 4. -Kieántruùclaø hoaïtñoängsaùngtaïocuûangöôøi laømcoângtaùcthieátkeá,nhaèmtaïoramoät moâitröôøngmôùithích nghi vaøphuïc vuï toátcho ñieàu kieänsinhhoaïtcuûaconngöôøi. -Kieántruùcluoâncoù moáigaén boùkhaênkhítvôùi taátcaû caùcngaønhngheäthuaätkhaùc,nhaátlaø Hoäi hoïavaøÑieâu khaéc. Naêmtheå loaïi coâng trình kieán truùc Coâng trình kieántruùcDaân duïng Coâng trình kieántruùcCoâng nghieäp Coâng trình kieántruùcNoâng nghieäp Coâng trình kieántruùcQuaân söï Coâng trình kieántruùcQuy hoaïch
 5. 5. - Ngoânngöõcuûa7 ngaønhngheäthuaätchuûyeáunhösau: + Vaênhoïc :chöõvieát, lôøi noùi + Hoäi hoïa :ñöôøngneùtvaømaøusaéc + Ñieâukhaéc:maûng khoái,ñöôøngneùt + Aâmnhaïc:aâmthanh + Saânkhaáu:ñoängtaùc + Aûnhngheä thuaät:aùnhsaùng + Ñieänaûnh:hìnhaûnh +KIEÁN TRUÙC: ngoân ngöõ laø khoâng gian, ñoùlaø3 loaïi khoânggian: *Moätchieàu *Haichieàu *Bachieàu
 6. 6. -Kieántruùccoù taátcaû3 CHIEÀU KHOÂNG GIAN vaø 1 CHIEÀU THÔØI GIAN. -Moätcoângtrìnhkieántruùc,moätcaûnhquanñoâthònaøocuõng luoânñöôïc caûmnhaän treânhaitaùcnhaân: +Conngöôøi: conngöôøi khoângcoáñònhmoätchoãmaøluoândi ñoängneân goùcñoäcaûm nhaänluoânthayñoåi +Aùnhsaùng:aùnhsaùngluoânthayñoåitrongngaøyneâncaûnhquanluoânthayñoåitheo khoaûngkhaéccuûathôøigian. Caûmnhaän veàkieán truùcquahai taùcnhaân: aùnhsaùng vaø con ngöôøi
 7. 7. *Muïc ñích moânhoïcgiuùp chuùng tanaémñöôïc nhöõngnguyeânlyù côbaûnñeå vaänduïngvaøo vieäc thieátkeákieán truùc. “ Muïc ñích cuoáicuøng cuûaKIEÁNTRUÙClaø taïoranhöõngkhoânggian ñeå phuïcvuï xaõhoäi, vaøñeå ñaïtñöôïcñieàu ñoù,ngöôøiKTSphaûi hieåuhoaïtñoängcuûacon ngöôøitöøquanñieåm lòch söû,sinh thaùivaø xuhöôùngphaùttrieån”. –KTSPhuhimikoMaki “ KIEÁNTRUÙC laøxaâydöïngnhaøôû,dinh thöï,cung ñieän, taøuthuûy,oâtoâ,xe löûa, maùybay,…trangthieátbògia ñình, maäudòch, kyõngheä,… ngheä thuaätaánloaùt,saùch baùo,taïpchí,… - KTSLeCorbusier
 8. 8. I-Nhieämvuï II-Phöông höôùng phaùt trieånï III-Phöông chaâm IV-Nhöõng yeáu toá taïo thaønh kieántruùc V-Ñaëc ñieåm cuûakieán truùc VI-Chuyeânñeà: Kieántruùc haäu hieänñaïi
 9. 9. I-Nhieäm vuï: -Nhieämvuï cuûacoâng taùcthieátkeá kieántruùclaø ñeåphuïcvuï cho nhucaàusöûduïng cuûacon ngöôøiveà maëtvaätchaátlaãntinh thaàn. Kieántruùctröôùctieânphaûiphuïcvuïchoconngöôøi moät cuoäcsoáng thoaûimaùitieännghi
 10. 10. Chaêmlochosöùckhoûe,ñaûmbaûoñôøisoángvaät chaátvaøtinhthaàn
 11. 11. -Taátcaû nhucaàucuûaconngöôøi töøaên, maëc, ôûñeánvui chôi giaûi trí,saùngtaïovaên hoùañeàu phaûicaànñeán kieántruùc. Nhieämvuïñaàutieân cuûakieántruùclaø phuïcvuïnhucaàuôû Ñaùpöùngnhucaàuvuichôi,giaûitrí,theåthao,ngheäthuaät
 12. 12. Toáchöùcquyhoaëchcaùckhudaâncö,khucoângnghieäp,hoaëccaûTP
 13. 13. II-Phöông höôùng phaùt trieån: Coângxöôûnghoùa thieátkeá Ñieånhình hoùavaät lieäu Cô giôùi hoùa thicoâng Nhaøtieàncheá Thieátbòthicoânghieänñaïithaychosöùc ngöôøi, thieátbòthoâsô
 14. 14. III-Phöông chaâm: 4 noäidung -Thíchduïng :Noäidung hôïplyù.Ñaûmbaûotieâuchuaåndieän tích,theåtích caàncho caùcboä phaän.Giaûi quyeáttoátcaùcvaánñeà veà giao thoâng,caùc phöôngtieän thieátbò, veä sinh, vaätlyù kieántruùc,…ñeångöôøisöû duïngthoaûimaùinhaát. -Beànvöõng : Ñaûmbaûoñoäoånñònhcuûakeátcaáucoângtrìnhvaønieân haïnsöûduïng cho coângtrình.Tuøytheotínhchaátcuûacoâng trìnhcoùbeànvöõng, thöïc teámôùi tieátkieämñöôïc. -Kinh teá :Tuøytheo töøngcoângtrìnhvôùi soávoánñaàutövaøyeâucaàusöûduïng maøchuùng ta phaûiquaùntrieätngaytöøkhaâuthieátkeácho ñeánkhaâuthicoângvaø quaûnlyù. -Thaåmmyõ : Thaåmmyõtheotínhchaáttöøngloaïicoâng trình.Thaåmmyõcoù söïlieân heä giöõa coângtrìnhvôùi caûnhquanxungquanh.
 15. 15. IV-Nhöõng yeáu toá taïo thaønh kieán truùc:3 yeáutoá -Yeáutoá coâng naêng:chöùcnaêng, coângduïng phaûiñaùpöùng yeâucaàusöû duïng cuûacon ngöôøi.Thayñoåitheosöï phaùttrieåncuûaxaõhoäivaø nhucaàuhöôûngthuïcuûaconngöôøi. -Yeáutoá kyõthuaät vaät chaát: khaûnaêngvaätlieäu, giaûi phaùpkeátcaáu,phöôngphaùpthi coâng. -Yeáutoá ngheäthuaät: taùcñoängñeántaâmlyù, nhaänthöùccuûangöôøisöû duïng.
 16. 16. V-Ñaëc ñieåm cuûa kieán truùc: *Kieántruùclaøtoånghôïpgiöõa khoahoïc kyõthuaätvaø ngheäthuaät NhôøcoùKH-KTphaùttrieånmaøkieántruùcngaøynaycoùtheåtaïo nhöõngkhoaûngvöôït lôùn,khaûnaêngtaïo hìnhngheäthuaätraátcao
 17. 17. *Kieántruùcphaûnaùnhxaõhoäi,mang tínhtötöôûng KieántruùcPhaätgiaùo ôûCampuchia
 18. 18. Phöông Taây quan nieäm tieáng chuoâng nhaø thôø laø tieáng goïi töø treân trôøi cao, neân thaùp chuoângthöôøng ñaëtôûvò trícaonhaát ÔÛPhöông Ñoâng,tieángchuoângchuøalaïithöôøngngaân vangtrongkhoânggiancoâ tònh,lantoûatheochieàungang
 19. 19. -Kieántruùcchòu aûnhhöôûngroõreätcuûathieânnhieânvaø khíhaäu Coângtrìnhxöùtuyeátcoùñænhnhoïn ñeåchoángtuyeátphuû Söûduïngvaätlieäukínhñeåhaápthu aùnhnaéngôûxöùlaïnh Trongkhiñoù,vieäcchoángnoùng laïiraát quantroïngôûvuøngnhieät ñôùi
 20. 20. -Kieántruùcmang tínhdaântoäc Kieántruùccoå Laøo Kieántruùccoå vaøhieänñaïiAánÑoä
 21. 21. Kieántruùccoå VieätNam ChuøaMoät Coät–Coângtrìnhxaây töøthôøi NhaøLyù Kieán truùc cuûa moãi daân toäc laø ñaëc tröng cho khu vöïc, cho daân toäc ñoù. Kieán truùc coå laø söï ñuùc keát kinh nghieäm nhieàu ñôøi trong giaûi quyeát vaät lyù kieán truùc, theå hieän ñaëc tröng vaên hoùadaân toäc Kieán truùchieän ñaïi phaûi döïa treân nhöõng thaønhtöïu kieántruùccoå ñaõ ñaït ñöôïc vaø phaùt trieåntheâm
 22. 22. VaênmieáuQuoácTöûGiaùm –ThaêngLong
 23. 23. VI-Chuyeân ñeà: Kieán truùc haäu hieän ñaïi: -Kieán truùc haäu hieän ñaïi (Postmodernism) laø tröôøng phaùi kieán truùc baét ñaàu xuaát phaùt töø thaäpnieân1950,keùodaøiñeánngaøynay. -Tröôøng phaùikieán truùcnaøy, traùingöôïc vôùi kieán truùc hieän ñaïi, laø söï xuaát hieän cuûacaùcchi tieáttrangtrí,tínhña nghóacuûabieåu töôïngtrongkieántruùc.
 24. 24. *BOÁI CAÛNH: Caùc coâng trình kieán truùc Haäu hieän ñaïi phaûi gaén vôùi moâi tröôøng xung quanh, laø moät boä phaän cuûa moâi tröôøng. ÔÛ ñaây, vaán ñeà ñaõ khaùc so vôùi kieán truùc Hieän ñaïi laø khoâng xem xeùt ñeán boái caûnh maø coù theå ñaët coâng trình ôû baát kyø moâi tröôøng naøo, baát kyønöôùc naøo. *AÅNDUÏ: Hình thöùc cuûa coâng trình phaûi noùi leân nhieàu yù nghóa, coù nhieàu chi tieát kieán truùc mang tính töôïng tröng. *TRANGTRÍ: Tính chaát trang trí cuûa caùc chi tieát kieán truùc ñöôïc khoâi phuïc laïi, traùi ngöôïc laïi vôùi nhöõng gì maø kieán truùc Hieän ñaïi cho laø "troïngtoäi". ÑAËC TRÖNG TrieånlaõmHieänñaïi,Hamburg,Ñöùc, thieátkeátheoxuhöôùngtaânbaûnxöù
 25. 25. Tínhaånduïtrongkieántruùchaäuhieänñaïi
 26. 26. “ Nhöõngdaáuhieäukhoângchínhthoángcuûavaên hoùabìnhdaân(Popculture), caùcbieån quaûngcaùo mang tínhñòaphöông,caùckieántruùcnhoûleû, doïc xaloälaønguoàncho caûmhöùngkieántruùcnghieâm chænh”. -KTSRobertVenturi Baûotaøng Bonnefanten,Maastricht -KTSAldoRossi
 27. 27. I-Aùnhsaùng trong kieántruùc II-Thoânggioù caùchnhieät trong kieántruùc III-Caùchaâm trong kieántruùc IV-Chuyeân ñeà: Kieán truùc sinh khí haäu
 28. 28. -Baát cöù coâng trình naøo cuõng phaûi giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà che möa che naéng, caùch aâm caùch nhieät, chieáu saùng, choáng aåm, choáng buïi, taïo laäp caùc ñieàu kieän vi khí haäunoäithaáttoát,… -Baèng caùc bieän phaùp kó thuaät keát hôïp vôùi vaän duïng caùc nguyeân lyù trong thieát keá, kieán truùc caàn taïo ra moät moâi tröôøng vi khí haäu töï nhieân thaät thoaûi maùi cho con ngöôøi. Nhöõngthieátkeákieántruùctronghìnhvöøa laïmaét,laïi vöøa ñaùpöùngyeâucaàuvikhíhaäu beântrong
 29. 29. Kieántruùcsinhkhíhaäu(KTSKenYeang) CoângtrìnhcuûaKTSSantiagoCalatrava Nhaøcao taàngnaøytaïo hìnhraát gioángchieác baùnhsandwichkeïpñaàyrauxanh
 30. 30. I-Chieáu saùng: 1) Taàm quantroïng: vaitroøkhoângtheåthieáu -Cungcaápnaênglöôïngchosinh vaät. -Choángaåmmoác,dieätvi khuaån. -Ñoáivôùi ngheäthuaätkieántruùc: +AÛnh höôûng ñeán hình thöùc beân ngoaøi vaø caùch toå chöùc khoâng gian beân trong cuûa kieántruùc. +Boùng ñoå, boùng baûn thaân cuûa coâng trình, cuûa caùc caây xanh xung quanh goùp phaàn raátlôùntaïoneânveû ñeïpcuûakieántruùc +Ñöôøngneùt, hìnhkhoáicuûakieántruùcphaûikeáthôïp chaëtcheõvôùi aùnhsaùng Boùngbaûnthaânvaø boùngñoåtaïo neânveûñeïpkieántruùc
 31. 31. Söï phoáihôïpgiöõa saùngvaøtoái trongcaùccoângtrìnhkieántruùctoângiaùo Boùngñoåñöôïcöùngduïngraát nhieàuñeåtaïo veûñeïptrongkieán truùcxöavaø nay
 32. 32. AÙnh saùng trong coâng trình toân giaùo: Taïo neân söï thieâng lieâng vaø trang troïng cuûa coâng trình. Taùcphaåmcuûa KTSTadaoAndo
 33. 33. Maùilaáysaùngtrongmoätcoângtrìnhcoângcoäng
 34. 34. 2) Choïn höôùngcoâng trình: -Höôùngcoâng trìnhcoùaûnh höôûngraátlôùnñeánvieäc laáysaùng chocaùcphoøng. -Vieäcchoïnhöôùngnhaøphaûiñöôïcnghieân cöùukótreânmaëtbaèngquyhoaïchnhaøôû. -Höôùngnhaøtoáiöu:(ñoái vôùikhuvöïcnhieätñôùi nhönöôùcta) +Haïn cheá toái ña böùc xaï maët trôøi leân caùc beà maët nhaø vaø chieáu naéng vaøo caùc phoøngtrongmuøanoùng. +Ñaûm baûo thoâng gioù töï nhieân cho phaàn lôùn caùcphoøng, ñaëc bieätlaø phoøng nguû vaøomuøanoùng. -Qua nghieân cöùu: höôùng nhaø Baéc – Nam vaø Nam – Baéc laø chieáu saùng töï nhieân toát, toán ít chi phí cho keát caáu choáng naéng, choáng choùi. -Treân thöïc teá raát hieám tröôøng hôïp höôùng nhaø ñöôïc toái öu. Vì vaäy ngöôøi thieát keá phaûi öutieânchocaùckhoânggianquantroïng. Bắc: ánh sáng tương đối đều Nam: gió mát Tây: ánh nắng gay gắt Đông: nắng sớm tốt nhưng về trưa thì nóng
 35. 35. Phoønghöôùngñoângngaäptraønaùnhnaéngsôùm Höôùngtaâycuûacoângtrìnhphaûicoùcaùcheäthoángchenaéng caùchnhieät Hoà nöôùcchohöôùngtaâycuûacaênhoä
 36. 36. 3) Caùcloaïi aùnhsaùngkieán truùc: *AÙnhsaùngtöïnhieân:nguoànsaùngmaëttrôøi -Goàm: +AÙnh saùngtröïctieápcuûamaëttrôøi +AÙnh saùng taùn xaï töø maët trôøi ñeán caùc söï vaät khaùc roài giaùn tieáp taùc ñoäng leân coângtrình. -Öu ñieåm:voâtaän,mang nhieàunaêng löôïng,cho ra chaátlieäu, maøu saécthaät cuûa coâng trình kieántruùc,dieätvi khuaån,aåmmoác,toátcho söùckhoûe,giuùp caâyxanhquanghôp.,… -Nhöôïc ñieåm: khoâng chuû ñoäng ñöôïc caû veà höôùng chieáu vaø cöôøng ñoä, khoù boá trí cho caùcphoønglôùn vaøsaâu. -Ngöôøi thieát keá phaûi vaän duïng aùnh saùng töï nhieân ñeå chieáu saùng hieäu quaû cho coâng trình,tieátkieämnaênglöôïng, traùnhtìnhtraïngphoøngbò“bí”(thieáu aùnhsaùng). *AÙnhsaùngnhaântaïo:töøcaùcloaïiñeøn,raátcaànthieátvaøobanñeâm -Öu ñieåm: Chuû ñoäng ñöôïc cöôøng ñoä, höôùng chieáu saùng vaø vò trí nguoàn saùng; boá trí deãdaøngtrongkhoânggiancoângtrình. -Nhöôïcñieåm:Toánkeùm naênglöôïng,caànphaûibaûotrì.
 37. 37. Aùnhsaùngñeønraátñeïpcuûamoät coângtrìnhkieántruùcxanh,maùibaèngvaät lieäumôùiETFE,chopheùpkhai thaùcaùnhsaùngtöï nhieânbanngaøycuõngnhötaïoveûñeïpbanñeâmvôùiaùnhsaùngñeøn
 38. 38. Naéngvaøgioùtaùcñoängleâncoângtrình
 39. 39. Aùnh saùng tröïctieáp Aùnh saùng taùnxaï Aùnhsaùngtöï nhieân Aùnhsaùngnhaântaïochocaùcphoøngnaèmsaâu Phoøngñoïcsaùch,beâncaïnhgieángtrôøi laáysaùngtöï nhieâncuõngcoùtheåboå sungtheâmñeøn
 40. 40. ÔÛmoãi vòtrítreânTraùiÑaátthìnhaänñöôïclöôïngaùnhnaéngkhaùcnhau, theomuøavaø theovóñoäneânkieántruùccuõngkhaùcnhau
 41. 41. Caùccoângtrìnhkieántruùcôûxöùlaïnh phaûitaänduïngcaøngnhieàuaùnhnaéngtröïctieáp caøngtoát
 42. 42. 4) Moät soá coâng thöùcvaø khaùinieäm *Ñoächieánsaùng(ñoäroïi): E,ñônvò: Lux -Ñaëc tröng cho ñoä roïi maët trong cuûa moät quaû caàu baùn kính 1m, nguoàn saùng coù ñoä lôùn 1 lux (1 bugi) ñaëtôûtaâmquaûcaàu. 1 bugi 1m *Maëtphaúnglaømvieäc: -Ñoáivôùi ngöôøiVieätNam:caùchneàn800mm. -Khi tính toaùn chieáu saùng trong phoøng, chuû yeáu ta phaûi nghieân cöùu chieáu saùng treân maët phaúng lam vieäc. Maëtphaúnglaømvieäc
 43. 43. MPLV MPLV Emax Emin Emax Emin Emax 800 900 900 800SAØN NHAØ TRAÀN NHAØ SAØN NHAØ TRAÀN NHAØ LAÁY SAÙNG MOÄT BEÂN LAÁY SAÙNG HAI BEÂN Bieåuñoàphaân boá aùnhsaùngtrongphoøng *Ñoächieáusaùngtoáithieåu–toáiña: Emax öùng vôùi vòtrí gaàncöûasoånhaát Emin öùngvôùi vò tríxacöûasoånhaát Etc laøñoächieáu saùngchotöøngloaïi phoøng -Khithieátkeácaànñaûmbaûo: Emin >=Etc Kieåulaáysaùngmoät beân
 44. 44. *Tính toaùn chieáu saùng töï nhieân: chuû yeáu laø tính toaùn dieän tích cuûa soå caàn thieát cho töøngphoøng +PhöôngphaùpDanhiluk(chính xaùccaonhöngphöùctaïp,ít duøng) +Phöôngphaùptínhtheoheä soáchieáusaùng: Trongñoù:K:heäsoáchieáu saùngtheotöøngloaïi phoøng Sc:Dieäntích cöûasoå SkDieäntích saøn(tröøtöôøng) Ñoáivôùi phoøngnguû: K= 1/7 –1/6 Ñoáivôùi phoøngkhaùch:K= 1/6 – 1/5 Ñoáivôùi phoønghoïc: K= 1/5 –1/4 K=Sc / Ss
 45. 45. *Choïnheä thoángchieáusaùng: -Nhöõngphoøngcaànaùnhsaùngñaàyñuûvaøphaânboá ñeàu:phoøngveõ, phoønghoïc, phoøngsaûnxuaát. -Nhöõngphoøngcaànaùnhsaùngñaàyñuû,ngoaøiraôû vòtrí caànthieát caànnhieàu hôn:phoøngtrieånlaõm, tröngbaøy,baûotaøng.
 46. 46. -Nhöõngkhoânggiankhoângcaànaùnhsaùngcaànñaàyñuûlaém: phoøngnguû,phoøngsinh hoaït, phoøngkhaùch,haønhlang,bancoâng,… *Coù2heäthoángchieáusaùngtöïnhieân: +Laáyaùnhsaùngtröïctieáptöøcöûasoå +Laáyaùnhsaùngquacöûasoåmaùi(cöûa soåmaùikieåuchoàngdieàm, hoaëcraêng cöa,hoaëc M)
 47. 47. II-Thoâng gioù - caùchnhieät trong kieántruùc: (trong ñieàukieänkhí haäuVieätNam) *Ñaëcñieåm khí haäunöôùcta:Soángaøynaéng noùngnhieàu,ñoäaåmcao,möanhieàu vaøtaäp trungtheomuøa.Do ñoùñeåtaïoñöôïcmoâi tröôøngvi khíhaäumaùtmeû, tronglaønhlaø raátquantroïng vaøcaànthieát.
 48. 48. 1) Choángnaéng chocoâng trình:coùcaùcgiaûiphaùpsau -Troàngcaâyxanhchemaùtcoângtrình:troàngcaâytaïoboùng raâm,haápthuïnhieät,choáng aùnh saùngphaûnxaï. Quaùnaênngoaøi trôøi caànraátnhieàuboùngraâm Tröôùccau,sau chuoái:hailoaøi caâycoùkieåulaùkhaùc nhaugiuùpñieàuhoøa nhieät
 49. 49. -Hoànöôùctröôùcnhaø:goùp phaànnaângcaoñoäaåmquanhnhaø,giaûm caùinoùng gaygaét muøaheø,nhaátlaø nhaøphíataây Caùccoângtrìnhngaøyxöa ñaõchoángnoùngraáthieäu quaûnhôøduøngcaâyxanhvaø hoànöôùc
 50. 50. Caâyxanhchemaùtchocoângtrìnhvaø coøncoùtaùcduïngtaïocaûnhquan Höôùngnhaøgiuùpgiaûmdieäntíchhöùngnaéng -Choïnhöôùng:choïn höôùngtoátñeåxaâycoângtrìnhnhaèmgiaûm dieän tíchnaéng chieáu,giaûm böùcxaïnhieätvaøocoâng trình,ñoùngioù maùt.Höôùng Namvaø ÑoângNamlaøtoátnhaát. (Daângiancoù caâu:Laáyvôï ñaønbaø,xaâynhaøhöôùngNam)
 51. 51. Trongthöïcteá,takhoângchæchoángnaéng nhôøcaùcbieän phaùptöïnhieân maøcoønphaûitínhñeán choángnaéng noùngngaytrongbaûnthaâncoâng trình. *Choángnaéng baèngvoûcoângtrìnhkieán truùc: +Phaànmaùi:maùi laøboäphaänchòunaéng lôùnnhaátcuûacoângtrình,nhaátlaøñoáivôùi nhöõngcoângtrìnhcoù dieäntích maùilôùn (hoäitröôøng,raïphaùt,nhaøaên,...) Coùhai bieänphaùpchoángnoùng chomaùi: Caùch1-Laømmaùi roãnghailôùp:ôûgiöõacoù taàngkhoângkhícaùchnhieät.Ñeå caùchnhieät toát,lôùpkhoângkhínaøycaànñöôïclöu thoâng.Loaïimaùingoùi coùtraàncuõng thuoäcloaïi naøy. Nhaøcoùñoùngtraànthaïchcaoñeåcaùchnhieät Maùiroãngôûgiöõa ñeåkhoângkhílöuthoâng
 52. 52. Maùichechòunaéngchocoângtrình,giuùpgiaûmaùnhnaéngmuøaheø
 53. 53. Kieántruùcxanh:troàngcaâytreânmaùi,coùtaùcduïng choángnoùngcaùchnhieätraáttoát,ñoàngthôøi cuõngthaânthieänvôùimoâitröôøng
 54. 54. NhöïaETFE–vaät lieäumôùicoùkhaûnaêngchòunhieät,choángaênmoøncao, ñangngaøy caøngñöôïcduøngroängraõichocaùccoângtrìnhcoângcoäng
 55. 55. Caùch 2-Duøng vaät lieäu caùch nhieät: treân maùi coù nhöõng lôùp vaät lieäu coù khaû naêng caùch nhieät,nhöõngvaätlieäunaøythöôøngcoùñoäxoápcao(beâ toângboït,beâtoângthanxæ,gaïchroãng) Troänboïtkhíñaëcbieät vaøo vöõa ximaêngta ñöôïcbeâ toâng boïtcoùtroïnglöôïng nheïhônbeâ toângthöôøng vaøcaùch nhieätchocoângtrình Beâ toâng boït
 56. 56. +Phaàntöôøng:töôønggiaûi quyeátcaùchnhieätchuûyeáulaø nhöõngphaàntöôøngveà phíataây vaøtöôøngcho nhöõngphoøngcaàncaùchnhieät.Coù 2 caùchchính:duøng töôøngroãngcaùch nhieät,duøngtöôøngcoùlôùp caùchnhieät. Moät soáloaïi gaïchduønglaømtöôøng. Gaïchcoùñuïcroãnggiuùpcaùchnhieätchotöôøng
 57. 57. +Caùchìnhthöùcchenaéng cho cöûatreântöôøng: oâvaêng, maùi ñoùnñöùng,xieân,... Chenaéngchocöûatreântöôøng OÂvaêng
 58. 58. -Nhaøcoù maëtñöùngvuoâng goùcvôùi höôùnggioù seõ tieápnhaänmoätcaùchñaàyñuûvaän toácvaøaùplöïc gioù, coøn khitaïovôùi höôùnggioù moätgoùc450 thìchæ tieápnhaän50%aùp löïc.Do ñoùgiöõahöôùnggioù chuû ñaïovaøhöôùngnhaøchæneânthayñoåitronggiôùi haïn300. Hoà nöôùcgiuùpdòumaùtkhoângkhí,hôinöôùctheogioùvaøo laømgiaûmnhieätchocoângtrình
 59. 59. 2) Thoânggioù giaûm nhieät trong coâng trình: -Vaitroøcuûathoânggioù trongcoâng trình:giaûmnhieät,laøm trongsaïchkhoângkhí,giaûm aåm vaøgiaûm chaátbaånchocoâng trình. -Thoânggioù trongcoâng trìnhgoàm hailoaïi: A)Thoânggioù töïnhieân:duønggioù thoåiquaphoøngñeå ñieàuhoøakhoângkhí. Öu ñieåm:reû tieàn, thicoângdeã daøngvaødeã söûachöõa,giaûi quyeáttoátseõ giuùp giaûm nhieät,söûduïng thoaûimaùi Löuyù:phaûicoùgiaûi phaùpñi keømñeå choángmöahaét,gioù buïi,… Bahình thöùcthoânggioù töïnhieân: + Thoânggioù quaphoøng:hieäu quaû caonhaát Thoânggioùquaphoøng
 60. 60. +Thoânggioù giao goùc:tuøythuoäcvaøovòtríboátrícöûatreânhaitöôønggiao goùc maøvieäc thoâng gioù trongphoøngthayñoåi +Thoânggioù moätmaët:hieäu quaûkeùm, coù theåtheâmloãthoânghôi saùttraànhoaëcôûchaân töôøng. Thoânggioùgiao goùc Thoânggioùmoätmaët
 61. 61. -Thoânggioù theochieàu doïc coângtrình Nhaøôûkieåuleächtaàngseõtaïo thaønhthoânggioù ôûgiöõa nhaø, ñoàngthôøicuõnglaøgieángtrôøi
 62. 62. B) Thoânggioù quañöôøngthoânghôi: -Trongcoângtrìnhcoùbeà saâulôùn hoaëccoângtrìnhcoù yeâucaàuthoânghôitoátnhöngkhoâng ñöôïcmôû cöûanhieàu(nhö nhaøkho) thìgiaûi quyeátthoânggioù baèng ñöôøngthoânghôi. -Khiñaëtñöôøngoángthoânghôi caànchuùyùnhöõngñieåm sau: + Khoângñöôïcñaëtñöôøngoángthoânghôiôû töôøngngoaøi + Khoângñöôïcduøngchung ñöôøngoángthoânghôi chonhieàutaàng + Coùtheåduøngmoätñöôøngoángchính –caùcñöôøngoáng phuïthoângtöøcaùc taàng ñeánñöôøngoángchính. nhöngñöôøngoáng phuïphaûivöôïtleân haitaàngroàimôùi vaøo oángchính + Cöûathoaùthôi khoângñöôïcñaëtsaâudöôùitraànquaù0,5m, cöûathoaùthôi cuûa khu veä sinh ñaëtôûphoøngxí tieåu. + Dieäntích cöûathoânghôi phaûilôùn hônhoaëcbaèngtieátdieänñöôøngoáng + Ñoäcao ñænhñöôøngoáng phaûiñaûmbaûoquiñònh
 63. 63. 10° 500 1,5m 1,5m - 3m 3m Ñöôøngoángthoânghôi, ñoäcaocuûañöôøngoáng phaûiñaûmbaûotuyñònh
 64. 64. C)Thoânggioù côgiôùi: Quaïtmaùy Maùylaïnh Quaïtcöôõng böùcduøngchocaùcnhaøxöôûng Moätsoáhìnhaûnhveà quaït,maùy laïnh– caùcthieátbòthoânggioù nhaântaïo
 65. 65. III-Caùch aâm trongkieántruùc -Muïc tieâu:giaûm oânhieãm tieáng oàncho caûtrongvaø ngoaøicoângtrình. -Khinghængôi, thögiaõn caànphaûicoù moätmoâi tröôøngyeântónh.Caùctaùcñoänggaâyoàn ngaøycaøngnhieàutrongkhi kieántruùcngaøycaøngmoûng vaø nheï hôn.Doñoùvaánñeà caùchaâm caànñöôïcñaëtra. 1) Bieän phaùp caùchaâm: A)Giaûi quyeátcaùchaâmdotaùcñoïng töø beânngoaøi: +QuyhoaëcTPhôïplyù:khuvöïcsaûnxuaátvaø khuôûphaûiphaânchia moätcaùchroõraøng,khu coângcoäng ñoáivôùi khuôûhôïplyù, caânbaèng ôû-nghæ-laømvieäc. +Caûithieäncaáutaïomaëtñöôøng,phöôngtieän giao thoângtrongTP. +Naângcaokhaûnaêngcaùch aâmcuûavoû coâng trìnhkieántruùc. Khoaûngluøitroàngcaâyxanhgiuùplaømgiaûm tieángoàn
 66. 66. B) Giaûi quyeátcaùchaâmdotaùcñoängtöøbeântrong: + Boátrí maëtbaèng hôïplyù giöõakhuoànvaøkhuyeântónh. + Keátcaáucaùchaâm +Taêngkhaûnaêng huùtaâmcuûavaätlieäu Tường cách âm Tường có lớp cách âm ở giữa Tường nhám Tường bằng vật liệu cách âm Thövieäncaànñöôïcxaâydöïngôûnôi yeântónh,traùnhtieángoàn
 67. 67. IV-Chuyeân ñeà: Kieán truùc sinh khí haäu Kieán truùcsinh khíhaäucuûaKTSKenYeang “Kieán truùc sinh thaùi ñöôïc phaùt trieån khoâng chæ ñeå baûo toàn nhöõng gì ñöôïc ñeå laïi maø phaûi baûo ñaûm toàn taïi laâu daøi cuûa sinh quyeån nhömoättoångtheå”. KTSKenYeang
 68. 68. Moät soácoângtrìnhkhaùccuûaKTSKenYeang-KTScoùquannieämkieántruùcphaûikeáthôïp chaëtcheõ vôùisinhthaùi
 69. 69. *Ken Yeang ñeà xuaát caùc tieâu chí sau: 1.Thíchöùng khíhaäu(kieán truùcsinh khíhaäu),kieántruùcphuøhôïpvôùi khíhaäu.Xöù noùng “kieántruùcmôû”ñeå thoaùngmaùt.Xöùlaïnh,kieántruùcchoánglaïnh, kíngioù, choángbaêng tuyeát. 2. Kieántruùccoù hieäu quaûveà naêng löôïng.Ñieàuquantroïnglaøbieát söûduïng naêng löôïng nhaântaïo(ñieän, khíñoát…). 3. Söûduïngnhieàu naênglöôïng töï nhieân.Taänduïng caøngnhieàu caøngtoátnaêng löôïng gioù, maëttrôøi,maët nöôùc. 4. Khaithaùctínhdaântoäc,kieántruùcñòaphöông.KenYeang noùi:Coù4 phöôngÑoâng,Taây, Nam,Baéc khaùcnhauthìboánmaëtnhaøkhoângtheågioáng nhau.
 70. 70. KimtöïthaùpXanhôûNhaätBaûn-Moätkhuvöôønkhoångloàtreânmaùinhaø-coâng trìnhkieántruùcsinhkhíhaäuñieånhình
 71. 71. “Traùiñaátlaøngoâinhaøchungcuûachuùngta.Vôùitrítueä vaøtaøi naêngsaùngtaïo, conngöôøiñaõxaâydöïngneàn vaênminhcuûanhaânloaïi, nhöngcuõngchínhconngöôøi ñaõvaø ñangcoùnhöõngtaùcñoänglaøm huûyhoaïimoâi tröôøng soáng cuûamình.Bieánñoåi khíhaäutoaøn caàuñang laønguycôvaøhieåmhoïachocaùctheáheähoâmnayvaø maisau” “Kieántruùcxanhlaø conñöôøng ñeåtaïo laäp moâi tröôøng soáng beànvöõngchoconngöôøi. Ñoùlaø höôùngphaùttrieåncuûakieántruùcVieät Namvì cuoäcsoáng toát ñeïphoâmnay,khoângtoånhaïiñeán cuoäcsoáng maisauvaø vìsöï phaùttrieåntröôøngtoàn cuûañaátnöôùc.CaùcKTShaõycuøngchungsöùc, chungloøng vìmoät neànkieántruùcxanhVieätNam”.
 72. 72. “Xaâydöïng laáynhöõngm2 caây xanhtreânmaëtñaát,phaûitraû laïi töøngm2 treânmaùinhaø” KTSLe Corbusier
 73. 73. I-Khaùinieäm II-Toå hôïp maët baèng III-Toåhôïp hìnhkhoái IV-Toå hôïp keát caáu V-Caùc nhaântoá aûnhhöôûngtrong toå hôïpkieántruùc VI-Moät soá quy luaät trong saùng taùckieán truùc VII-Phöôngphaùp vaø trìnhtöï thieát keá kieán truùc
 74. 74. I-Khaùi nieäm: -Toåhôïp kieántruùclaøquaùtrìnhnghieân cöùu,boátrícaùc dieäntích, khoânggian trongcoâng trình,giaûi quyeátkyõthuaätkeátcaáucoângtrình,ñaûmbaûongöôøisöûduïng ñöôïc tieännghi, an toaøn,veä sinh nhaát. Toåhôïp kieántruùc -Toåhôïp kieántruùclaøcoângvieäc saùngtaïophöùctaïp,ñoøi hoûingöôøi thieátkeá phaûi coù kieánthöùctoaøndieän (KH-XH-NT).
 75. 75. Giaûiquyeátkeátcaáu Boátrímaëtñöùngvaøboá tríkhoânggian Toåhôïpmaëtbaèng
 76. 76. Kieántruùc cuûacaùc KTS Australia Toå hôïp kieán truùc raát phong phuù, ña daïng. Muoán toå hôïp toát thì ngöôøi thieát keá phaûi traûi qua quaù trình nghieân cöùu tích luõy kieán thöùc veà coâng naêng vaø reøn luyeän thaåmmyõ.
 77. 77. II-Toå hôïp maët baèng kieántruùc: -Toåhôïp maëtbaènglaø toåchöùc khoânggian beântrong,nhaèmthoûamaõndaâychuyeàn coângnaêng.Khitoåhôïpmaëtbaèng caànchuùyù: +Tínhchaânthöïc trongdaâychuyeànchöùcnaêng saocho chaëtcheõ,khoahoïc, gaén boùhöõucô. +Theåhieänroõphaànchính –phuï. VD: Trong maët baèng hình beân, khoâng gian chính: P.Aên, P.Nguû, P.Khaùch. Khoâng gian chính naèm ôû vò trí truïc chính cuûa coâng trình Maëtbaèngmoätbieätthöï
 78. 78. -Toåhôïp maëtbaèngtheåhieän tínhchaátcuûacoâng trìnhlaøtrangtroïngnghieâm tuùchay linh hoaïtthoaûimaùi. Maët baèngcoùtínhnghieâmtuùcthöôøng coùdaïng ñoáixöùnghoaëctaïo thaønhcaùctruïcchínhvuoâng goùcnhau,song song nhau
 79. 79. Maëtbaèngmoätphaânkhutrongmoättröôøngñaïihoïc
 80. 80. Toåhôïpmaëtbaèngcuûamoätchungcö
 81. 81. Maët baèng moät khoái phoøng hoïc cuûa moät tröôøng hoïc phoå thoâng Maët baèngcoù tínhnghieâm tuùcthöôøngcoùdaïng ñoáixöùng,hoaëctaïothaønhcaùc truïcchính vuoânggoùc nhau,song songnhau
 82. 82. Moätsoámaëtbaèngkhaùcthìngöôïclaïi,raát bayboång,linhhoaït.Taátnhieânvaãnbaùm saùt2yeâucaàucuûatoåhôïpmaëtbaèngñaõ neâu.
 83. 83. TuyñöôïcKTSthieátkeávôùinhieàu kieåumôùilaïkhaùcnhau,nhöng treânmaëtbaèngvaãndeãdaøng thaáyñöôïctruïcchínhcoângtrình
 84. 84. Maëtbaèngnhaøphaûigaénboùvôùithieânnhieânñòahình,vaänduïng ngheäthuaätmöôïncaûnhvaøtaïo caûnh
 85. 85. Nhaø treân thaùc-KTS Frank LloydWright Coâng trình haøi hoøa vôùi töï nhieân töø maët baèng- treân moät doøng thaùc chaûy lieân tuïc ñeán maët ñöùng-hoøa vaøo khoâng giankhuröøng.
 86. 86. III-Toå hôïphình khoái kieántruùc: -Nguyeân taéc chính cuûa toå hôïp hình khoái laø phaûi phaûn aùnh trung thöïc khoâng gian beân trong, beân ngoaøi cuûa coâng trình, laøm cho hình daùng coâng trình ñeïp, hôïp lyù giöõa noäi dung beân trong vaøhình thöùcbeânngoaøi. NhaøhaùtoperaSydney-Australia- Hìnhkhoáibeânngoaøi vaø khoânggianbeân trong
 87. 87. -Hình khoáikieán truùccaøng caáutaïobôûinhöõngkhoáihìnhhoïc ñôngiaûn baonhieâuthìcaøng mang laïi hieäuquaûngheäthuaätbaáynhieâu(“Caøngít thì caøngnhieàu”). Nhöõngkhoáihìnhhoïcñôngiaûn cuõngcoùtheåtaïoneânngheäthuaätkieántruùc
 88. 88. -Muoánchohình khoáikieántruùccoù söùctruyeàncaûmmaïnhmeõ caàntaïocho noùcoù chieàu höôùngroõraøng,khoáiñoänghoaëctónh. Moät coângtrìnhôûNga,khoáikieántruùctaïocaûmgiaùcchuyeån ñoängkhoângngöøng Khoáiñoäng,caûmgiaùcnhöcoùsoùngchuyeån ñoängdoïccoângtrình
 89. 89. Khoáichoùpnhoïncuûacoângtrìnhvôùinhöõngñöôøngdoác taïocaûmgiaùchaáp daãnnôimaëtñöùng,coùsöï chuyeånñoäng Vaätlieäukínhcaønggoùpphaànvaøovieäc kíchthíchtínhñoängcuûathògiaùc
 90. 90. Khoáitónh,nhöngcoângtrìnhvaãn khoângkeùmphaànlaïmaét,ñoäc ñaùo
 91. 91. -Duøngbieänphaùpphaânmaûng ñeålaøm nheï caûmgiaùc naëng neàcuûanhöõngmaûnglôùn.(baèng khoáiñaëcroãng,vaätlieäu, maøusaéc) Coângtrình“giaûm”ñöôïc raátnhieàusöùcnaëng nhôøbieänphaùptaùchmaûngkhoái Ñaëc & roãng trongkieá truùc
 92. 92. Maûngroãngcuûacoângtrìnhcoùtheåroãnghoaøn toaøn, coùtheåbaèng vaätlieäukính,hoaëcbaèng vaät lieäucoùmaøusaùngñoáilaäp vôùivaät lieäucoùmaøu saäm
 93. 93. Caûhaicoângtrìnhñeàuhöôùngñeánkieántruùcxanh, moät meàmmaïiuyeånchuyeån,moätmaïnhmeõchaécchaén
 94. 94. CoângtrìnhVinashinTower–HaøNoäi coùkhoáiraátvöõng chaõi,maïnhmeõ Moät coângtrìnhnhaøcao taàngkhaùc thìlaïiraátuyeånchuyeånnhôøñöôøngcong
 95. 95. Moät ñaøiquansaùt thieânvaênôûHaøn Quoác, coângtrìnhñöôïcthieátkeávôùiraátnhieàudieäncong
 96. 96. IV-Toå hôïp keát caáu: -Toåhôïp keátcaáulaøvieäc löïachoïn giaûi phaùpkeátcaáusaocho phuøhôïpvôùi noäidung,yeâu caàu–veà hình daùngvaøhình khoáicoângtrình. -Toåhôïp keátcaáuphaûiñaûmbaûo: +Beànvöõng +Vaätlieäu vaøkeátcaáutieântieántheotình hìnhvaø ñieàukieänthöïc teá +Kinhteá Keátcaáunhieàumaûngñaëcôûcoângtrình baûotaøng Keátcaáukhungtheùptrong nhaøcoângnghieäp
 97. 97. Torso-Calatrava Strata-TowerOceanografic
 98. 98. Khoa hoïc kyõ thuaät phaùt trieån ñaõ mang laïi cho KTS nhieàu höôùng giaûi quyeát hôn trong toå hôïp keát caáu. Kieán truùc ngaøy nay ñaõ coù theå uoán xoaén caùc dieän, taïo khoaûng vöôït lôùn, laøm ngoân ngöõ maëtñöùng ngaøycaøng phongphuù. ThaùpPanama ThaùpSpiral Reichstag Moät toøa nhaøôûÑöùc
 99. 99. V-Caùcnhaân toá aûnh höôûngtrongtoåhôïp kieántruùc: 1) Quyluaät veà caûm giaùc: A)Veà ñöôøngneùt:ñöôøngthaúng(ngang,doïc,xieân),ñöôøngcong, ñöôøngxoaén,… Coângtrìnhcoùcaûmgiaùccaohôn
 100. 100. Lam ngang, caùc maûng kính ngang taïo caûm giaùc coâng trìnhthaáphôn
 101. 101. KTSZahaHadid
 102. 102. Ñöôønghoäituïxoaéntroânoác
 103. 103. Ñöôøngcong
 104. 104. Ñöôøngconghoäituïchotasöïchuù yùvaøo moätñieåm Ñöôøngcong nhòpnhaøng Moät coângtrìnhkieántruùchieänñaïiôûHoa Kyø
 105. 105. Ñöôøngcongtaïocaûmgiaùcnhòp nhaøng KTSZahaHadid
 106. 106. B) Veà ñaëcroãng:Ñaëcvaøroãngtaïoraneùtrieâng cho coângtrình.Tuøyvaøotính chaátcuûakieántruùc maøtacoù tyûleâ maûng ñaëcnhieàuhôn hoaëcmaúngroãngnhieàuhôn.
 107. 107. Maûngñaëcnaëngneà,kínñaùokeáthôïpchaëtcheõvôùimaûngroãng nheïnhaøng,côûimôû
 108. 108. Coângtrìnhvieänbaûotaøng:khoáivöõngchaéc,maïnhmeõ,naëngneà, tínhnghieâmtuùccao,nhieàumaûngñaëc
 109. 109. Söï coù maët cuûanhöõngkhoaûngroãng treân treân keát hôïp vôùi caùcñöôøng caét cheùomodule taïo caûm giaùcthuù vò nôi coâng trình
 110. 110. C)Veà vaätlieäu: + Naëngneà, chaécchaén, thoâraùp:ñaù,beâtoâng,gaïch Westin-st-francis-buildingRockandRollHall
 111. 111. LaâuñaøiHimeji –Kyoto–NhaätBaûnñöôïcxaâydöïngtöø töïnhieânñaõñöôïc choàngxeáp kheùoleùothaønhcaùckhoái
 112. 112. + Nheï nhaøng,trônlaùng, sangtroïng:kính, kimloaïi Opus Tower-ZahaHadid VinashinTower –HaøNoäi
 113. 113. + Moäcmaïc, töï nhieân:goã,soûi, ñaùthieânnhieân DorseyResidence-vaät lieäugoã Goãvaøñaùtöïnhieân
 114. 114. Nhaøtreânñoài-Vaätlieäugoãvaøñaùtöïnhieânkeáthôïpbeâtoâng
 115. 115. D) Veàmaøusaéc: Voøngtuaànsaécvaø nguyeânlyùphamaøu Maøusaéc chocoângtrìnhkieántruùcphaûiñeïp,tuøythuoâcñaëcñieåmkhíhaäuñòaphöông, tínhchaátcoâng trìnhmaøKTSsöû duïngmaøunoùnghaylaïnh,nheïnhaønghayröïcrôõ, eâmaùihaytöông phaûnmaïnh
 116. 116. SieâuthòMaximaxCaànThôñöôïcsônmaøucam.Maøunoùngtaïohieäuöùngñoäng cuûathògiaùc,loâicuoánkhaùchhaøng
 117. 117. SieâuthòBilla–Ñöôïcsônmaøuvaøngtöôi
 118. 118. Maøu vaøng ngheä cuûa moät cöûa haøng baùn ÑTDÑ ôû Caàn Thô, laø ñaëc ñieåm raát noåi, taïo söï chuù yù . VD khi ngöôøi daân hoûi ñöôøng laãn nhau, coâng trìnhnaøy thöôøng ñöôïc laáy laøm moác. Maøu vaøng raát phuø hôïp vôùi cöûa haøngkinhdoanh Ngöôïclaïi, ôû caùccaâyxaêng, ñeå giaûm bôùt caûm giaùc noùng böùc, ngöôøi ta söû duïng maøu xanh döông maïnh, taïo söï eâm dòu cuûa thò giaùc. Nhôø vaäy, caây xaêng coøn ñöôïc xem laø traïm nghæ
 119. 119. Maøu saéc töôi taén coù lôïi cho vieäc laøm taêng khoâng khí thöôngmaïi, coùtaùcduïngthuhuùtkhaùchhaøng Maøu xanh laù caây trang nhaõ gaây caûm giaùc yeântónhvaø thanhkhieát
 120. 120. KhumuasaémKozlead
 121. 121. TaâyÑaønMoân – ThieânÑaøn Boä phaändieàmngang saùt phaànmaùiduøng maøulaïnhñeåtaêng caûmgiaùcluøisaâuveà phíasau Toøa soaïn baùo – NhaätBaûn Söû duïng nhöõng choã chuyeån tieáp cuûa dieän vaø khoái ñeå taïo caùc maûnh maøu khaùc nhau phía caïnh, taïo neân khoâng gian thuùvò Toøa nhaø Walf Disney-Florida Vieäc bieåu ñaït tính tröøu töôïng taïo cho KTS nhöõng khaû naêng thieát keá töï do, theå hieän yù töôûngthaåm myõ
 122. 122. Caùccoângtrìnhkieántruùcnhieàumaøusaéc, taïocaûm giaùcnaêngñoäng,thíchhôïpvôùingöôøi treû
 123. 123. E)Veàñieâukhaéc,hoäihoïa: ThaùpChaêmdongöôøi daân toäcChaêmxaâydöïngôûMyõSôn Laø coângtrìnhñöôïc ngöôøi xöañieâukhaéctuyeätñeïp
 124. 124. Caùccoângtrìnhcuûa KTSSantiagoCalatrava ñeàumangñaämtínhñieâukhaéc
 125. 125. VI-Moätsoáquyluaät trongsaùng taùc kieántruùc: 1) Quyluaät veà caân baèng: söûduïng caùckhoáingang,thaúng -Caânbaèng ñoáixöùngtaïotính vöõng chaõi,trangnghieâm, uyquyeàn.Boácuïc daïng naøythöôøng ñöôïcaùpduïng cho caùccoângtrìnhlaø côquanhaønhphaùp,laäpphaùp,cô quanquyeànlöïc. QuoáchoäiVöôngquoácCampuchia ToøanghòvieänCanada
 126. 126. Caânbaèngñoáixöùng Caânbaèngkhoângñoáixöùng Nhaøquoác hoäiBrazil
 127. 127. Toøanhaøtruïsôû LHQtaïi NewYork ÑieänBuckingham-Anh Moätsoácoângtrìnhhaønhchínhcuûacaùc chính phuûvaøtoåchöùclieân chính phuû ÑoàiCapital –HoaKyø
 128. 128. ToøanhaøcoåRumahGadangmangtínhñoáixöùng Moätsoácoângtrìnhmang tínhñoáixöùngkhaùc:
 129. 129. Palacio–KTSSantiagoCalatrava -Coângtrìnhcoùsöï caânbaèngcoù theåñoáixöùnghoaøntoaøn;hoaëckhoângñoáixöùng,nhöngtaïosöï caânbaèngveà thògiaùc cho conngöôøi.
 130. 130. 2) Quyluaät veà söï laëp laïi: -Tínhthoángnhaáttheomoätnhòpñieäu,moâtíplaømcho coângtrìnhsinh ñoäng,nheïnhaønghôn. Trongkieántruùc,söï nhaéclaïi cuõng raátcaànthieát. CoângtrìnhcuûaKTSZahaHadid, laømoät tuyeättaùcveà chôikhoáikieántruùc TrungtaâmVaênhoùaTjibaou -KTSRenzoPiano
 131. 131. NhaøhaùtOperaSydney–AustraliaKTSJoznUtzon
 132. 132. VII-Phöông phaùp vaø trình töï thieát keá kieán truùc: 1) Taøi lieäu ñeå caêncöù thieát keá: -Tìmhieåu quychuaånvaønhöõngñieàu kieänlieân quanñeáncoângtrình -Tìmhieåu:caùctieâu chuaånquyhoaëch,ñaëcñieåm ñòachaátthuûyvaên, ñaëcñieåm khíhaäu ñòaphöông,yeâucaàuthieátkeá,… a) Nhieäm vuï thieát keá: -Quymoâ, tínhchaát,ñòañieåm xaâydöïng coângtrìnhvôùi chæ giôùi roõraøng,chöùcnaêng ñaëc ñieåm caápnhaø,thaønhphaàn,phöônghöôùngphaùttrieån. -Noäidunghôïptaùcvôùi caùc ñônvò khaùc -Keáhoaïchxaâydöïng vaøñieàu kieänthieátkeá
 133. 133. b)Nhöõng taøi lieäu quakeát quaû thaêm doø, ñieàu tra: - Baûnñoàñòachaát,tìnhtraïngñòahình,hieän traïngtreândöôùimaëtñaát - Taøilieäu ñòachaátcoâng trình –ñòachaátthuûyvaên. - Taøilieäu khí töôïng,nhieätñoä,ñoäaåm,höôùnggioù chuûñaïo,löôïng möagioù. - Taøilieäu veä sinhcoâng coäng,ñoäbaåncuûakhoângkhí, ñoäoàn. - Ñieàukieänthi coâng,ñieän nöôùc,nguoànnhaânlöïc, vaätlieäu. - Phongtuïctaäpquaùnvaøphongcaùch kieántruùcñòaphöông. c) Trình töï thieát keá: thöôøngchiathaønh2 hay3 giai ñoaïn - Coângtrìnhchæphaûilaäpbaùocaùokinhteákyõthuaätthì chæcaànmoätböôùclaø thieátkeáthi coâng. - Coângtrìnhñôngiaûn: Laäpluaänchöùngkinhteá Thieátkeáthi coâng - Coângtrìnhphöùctaïp: Laäpluaänchöùngkinhteá Thieátkeákyõthuaät Thieátkeáthi coâng
 134. 134. 2) Thieát keá theo 3 giai ñoaïn: a) Luaän chöùng kinh teá *Choïnramoätphöôngaùnnhieàuöu ñieåm hôncaû,ngöôøithieátkeáseõ theåhieän phöôngaùnñoù ñaàyñuûtrongcaùc baûnveõ sau: - Baûnveõ ñòahình khuvöïcTL1/1000 –1/2000 - Baûnbaùocaùoveà thaêmdoøñòachaát - Toångmaëtbaèngcoâng trìnhTL1/500– 1/1000 - Nhöõngbaûnveõ chuû yeáucuûacoângtrình:MB, MÑ, MC TL1/100 –1/200,phöônghöôùng thieátbòñieän nöôùc - Baûnluaänchöùngkinhteá kyõthuaätghi roõchuûñaàutö, nhieämvuï xaâydöïng –caên cöù ñeåthieátkeá,yù ñoàgiaûi quyeátlöïa choïn phöôngaùnveà maët kinhteákyõthuaät( caùcchæ tieâu) - Baûntieânlöôïng vaø khaùitoaùn.Coângtrìnhquantroïng coønphaûitheåhieänphoáicaûnh beânngoaøivaø beântrong,caùcphöôngaùnphuï ñeåso saùnh,moâhình.
 135. 135. Moâ hình raát tröïc quan trong vieäc hình thaønh yù töôûng kieántruùcvaøtrìnhbaøyyùtöôûng KTSnghieân cöùumoâhình
 136. 136. b)Thieát keá kyõ thuaät: *Tronggiai ñoaïnnaøyphaûigiaûi quyeáttaátcaûnhöõngvaánñeà côbaûnveà kyõthuaättrong thieátkeákieántruùc,keátcaáuvaø trangbò kyõthuaät,……Baûnveõ tyûleä lôùn,kích thöôùcroõ raøng,ñaàyñuû. - Baûnñoàñòahìnhkhuvöïc TL1/1000– 1/2000 - Toångmaët baèng1/500,1/1000.neâuroõnhöõngthayñoåiñieàu chænhsovôùi toång bìnhñoàtrongthieátkeásô boä. - Baûnveõ sanneàn - Nhöõngbaûnveõ kyõthuaätkieántruùcgoàm MB, MÑ caùctaàng,caùcMC (1/100, 1/200),chi tieát(1/20,1/10). - Nhöõngbaûnveõveà kyõthuaätkeátcaáuTL1/100,1/200 - Caùcbaûnveõ kyõthuaätñieännöôùc - Baûngtoångtieân löôïng vaødöï toaùncoângtrình.
 137. 137. c) Thieát keá thi coâng: - Nhöõngchi tieátcaáutaïocoønthieáu - Nhöõngchi tieáttrangtrí phöùctaïp - Baûnveõ thicoâng keátcaáucoùthoángkeátheùp–vaätlieäu - Baûnveõ thicoâng thieátbò kyõthuaät - Thuyeátminh phöôngphaùpthi coângvaø nhöõngñieàucaànchuùyùtrongquaùtrìnhthicoâng.
 138. 138. *KIEÁNTRUÙCPHOÛNGSINHHOÏC -Khi quan saùt thieân nhieân, con ngöôøi kinh ngaïc veà ñoä chòu löïc kyø laï cuûa caùc hình thaùi caáu truùc töï nhieân: voû cuûa quaû tröùng raát moûng song hoaøn toaøn khoâng bò vôõ döôùi söùc ñeø cuûa moät quyeån töï ñieån daøy naëng boäi phaàn quaû tröùng, nhöõng cuoán laù maûnh mai song hoaøn toaøn coù khaû naêng choáng choïi möa gioù aäpleân thaânlaù,… -Kieán truùc phoûng sinh hoïc laø kieán truùc hoïc theo thieân nhieân, xuaát hieän vôùi nhieàu hình daïng phong phuùc:voøm voû moûng, maønh treo, löôùi treo, daây caêng, giaøn khoâng gian,… cuøng vôùi loaïi vaät lieäu töông öùng – beâ toâng coát theùpvôùi theùpthuûytinh döïöùnglöïc. -Vôùi keát caáu phoûng sinh hoïc, con ngöôøi ñaõ ñaïtñöôïckyûluïckhoaûngvöôït:gaàn200m SaânbayDullesôûVirginia
 139. 139. Nhaøhaùt –YÙtöôûngtöøhìnhaûnhvoûtröùng
 140. 140. Khoaûngvöôït cuûacoângtrìnhcöïclôùn,taïohìnhphongphuù
 141. 141. Baûotaøng NgheäthuaätMilwaukee –KTSSantiago Calatrava Heägiaøn daâykhoânggian,maùicöïc kyøñoäcñaùo,khoaûngvöôïtraátlôùncoùtheåchuyeånñoäng
 142. 142. -Caùc KTS vaø coâng trình tieâu bieåu khaùc: SVÑQuoácgia coùmaùi che ôû Rome–KS.PierLuigi Nervi Ga haøngkhoângquoácteáDullesôûVirginia– KTS.EeroSarinen Cung theåthaoMexico– KTS.FelixCandela NhaøtheåthaoOlympicHalls–KTSKenzoTange NhaøhaùtOperaSydney–KTSJoerl Utzon(ñaâycuõng laøcoâng trìnhquantroïng,seõ ñöôïc phaântích kyõtrongphaànB cuûañeàtaøi)
 143. 143. I-Khoânggian coâng naêng II-Caùcnguyeân taéc thieátkeá
 144. 144. I-Khoâng gian coâng naêng: -Trong coâng trình kieán truùc thöôøng chöùa ñöïng raát nhieàu khoâng gian, moãi khoâng gian ñoù laïi coù nhöõng chöùc naêng phuïc vuï cho nhu caàu söû duïng khaùcnhaucuûacon ngöôøi. -Tuøytheonhucaàusöû duïngmaøcaùc khoâng gian coù hình daùng, kích thöôùc vaø caùch toå chöùc,boátrí khaùcnhau. -Phaânloaïi khoânggiancoângnaêng:5loaïi +Khoânggian ñônthuaàn +Khoânggian chöùcnaêng rieâng +Khoânggian ñaëcthuø +Khoânggian chuyeânbieät +Khoânggian chöùcnaêng hoãnhôïp Raátnhieàukhoânggiancoùcoângnaêngkhaùcnhau trongmoätmaëtbaèng
 145. 145. 1) Khoâng gian ñônthuaàn: -Khoâng gian ñôn thuaàn laø loaïi khoâng gian ñôn giaûn nhaát, nhieàu khi khoâng xaùc ñònh roõ, hoaëc theå hieän moät caùch cuï theå: moät nhaø chôø xe buyùt, moät choøi nghæ trong coâng vieân, ban coâng, loâgia, hoaëc caùc phaàn nhoâracuûamaùihaét,chemöanaéng,… -Chöùc naêng söû duïng cuï theå: ñeå nghæ chaân, ñeå chôø xe,… song ñoâi khi cuõng khoâng coù chöùc naêng roõ raøng. Vieäc taïo döïng khoâng gian naøy raát sinh ñoäng, phong phuùveà hình thöùc. Choøinghæchaântrongcoângvieân Nhaøchôøxebuyùt
 146. 146. Haønhlangkhaùchsaïn,laø khoânggianñônthuaànchöùcnaênggiao thoâng
 147. 147. 2) Khoâng gian chöùc naêngrieâng: -Laø loaïi khoâng gian ñôn thuaàn ñôn giaûn, nhöng coù chöùc naêng söû duïng raát roõ raøng: khoâng gian lôùp hoïc, khoâng gian phoøng nguû, phoøng khaùch, phoøng laømvieäc, phoøngkhaùmbeänh,phoøngthí nghieäm,… Phoøngnguû Phoøngsinhhoaïtchung Phoøngthínghieämtröôøng hoïc
 148. 148. Phoønghoïctinhoïc Lôùphoïc Phoønglaøm vieäc Phoønglaøm vieäc
 149. 149. 3) Khoâng gian ñaëcthuø: -VD: Beáp, nhaø veä sinh, caàu thang,… ñaëc thuø veà kích thöôùc,kieåudaùngvaøcaùchboátrí. -Caùc loaïi khoâng gian naøy khoâng theå thay ñoåi ñöôïc chöùc naêng söû duïng theo ñuùng chöùc naêng ñaõthieátkeá. Phoøngtaém–veä sinh Phoøngtaém Baäc caápnhaøôû
 150. 150. Caàuthanglaøkhoânggianñaëcthuø,vôùichöùcnaênglöuthoângtheochieàuthaúng ñöùng,laøboäphaäncoângtrìnhquantroïng -Caàuthangcoùtheåñöôïc thieátkeávôùi nhieàuhình daùngkhaùcnhau,nhöngkhoângtheånaøothay ñoåiñöôïcchöùc naêng söûduïng.
 151. 151. Moätcaàuthangñöôïcthieátkeáñaëcbieät (coângtrìnhcuûaKTSZahaHadid)
 152. 152. 4) Khoâng gian chuyeân bieät -Chöùc naêng söû duïng raát ñaëc bieät, nhieàu khi raát ña daïng, khaùc nhau veà hình daïng, kích thöôùc vaønhaátlaøgiaûi phaûpkeâtcaáu,caùctrangthieátbò. -VD: caùckhaùn phoøng bieåu dieãn, caùc khaùn ñaøi coâng trình TDTT, caùc khoâng gian tröng baøy baûo taøng,trieànlaõm(coângtrìnhcoângcoäng). Khaùnñaøinhaøthiñaáu Khaùnphoøng bieåudieãn Khaùnphoøng raïpchieáuphim (KTSSantiagonCalatrava)
 153. 153. Phoøngtröngbaøytranh Khoânggiantrongbaûotaøng Louvre -Phaùp TöôïngñieâukhaécVenusdeMiloôûLouvre
 154. 154. Moät nhaøhoøa nhaïcloaïi lôùn,coùkhaùnphoøngraát roängvôùinhieàukhukhaùnñaøikhaùcnhau
 155. 155. Phoønghoøa nhaïc
 156. 156. Raïpchieáuphimcuõnglaø khoânggianñaëcduïng
 157. 157. 5) Khoâng gian chöùc naêng hoãn hôïp: -Khoâng gian maø beân trong chöùa ñöïng nhieàu khoâng gian nhoû coù caùc coâng naêngsöûduïngkhaùcnhau. -VD: saûnh khaùch saïn, cao oác vaên phoøng, tuy khoâng gian lôùn ñoù bao goàm: khoâng gian ñoùn tieáp,khoâng gian tieápkhaùch, bar caøpheâ,trieånlaõm, baùnñoàlöu nieäm. Ñaïisaûnhcaooác Saûnh lôùn SVÑ Emirates, bao goàm nhieàu khoâng gian: baùn thöùc aên, nöôùc uoáng, quaày baùn ñoà löu neäm (aùo, giaøy caàu thuû), phoøng trieån laõm caùc danh hieäu, quaày baùn veù,…
 158. 158. SVÑOlympic-Stadium-concoursephuïcvu OlympicLondon-2012KTSZahaHadid
 159. 159. Ñaïisaûnhmoätkhaùchsaïncoùdieäntíchlôùn,trangtríloänglaãyñeåtieáp ñoùnkhaùch
 160. 160. ÑaïisaûnhsaânbayKansai(KTSRenzoPiano)roäng,coùquaàybaùnveù,baùnhaønglöunieäm,baùn thöùcaên,nöôùcuoáng,quaàyhöôùngdaãnvaøphuïcvuïkhaùchbay
 161. 161. II-Caùcnguyeân taécthieát keá: 1-Nhaântoáquantroïng nhaátñeå taïonhöõngñieàukieäntoáiöulaø kíchthöôùccuûakhoânggian caànthieát (chieøu daøi,chieàu roäng,chieàu cao). -Ngöôøithieátkeáphaûixaùcñònhroõ: +Chöùcnaêng söûduïng cuûakhoânggian +Caùctrangthieátbò, tieännghi caànboá trí phuïcvuï chonhu caàusöû duïng +Caùcyeâucaàuveà kyõthuaät,phuïc vuï cho caùcthieátbòsöû duïng.
 162. 162. -Coângnaêngkieán truùcvaøthaåmmyõkieántruùckhoângbaogiôø taùchrôøinhau.,nhaèmphuïcvuï cho conngöôøi,neân khoânggian kieántruùcphaûicoùkích thöôùcphuøhôïp,roõraøng,tieän duïng. 2-Caàntìm hieåukyõcaùctieâuchuaånthieátkeá:trongñoùcoù caùctieâu chuaånveà dieäntích, theåtích khoânggian, caùc tieâuchuaånveà vaätlyùkieántruùcnhöchieáu saùng,chechaén naéng,moâi tröôøng ñeåxaùcñònhkích thöôùccöûa 3-Caànnghieâncöùu nhieàugiaûi phaûpboátrísaép xeápñoàñaïc, thieátbòñeåcoù nhieàuphöôngaùn thieátkeá,tieäncho vieäc löïa choïn Modulecuûa KTSLe Corbusier
 163. 163. I-YÙnghóacuûa boá cuïcmaët baèng II-Côsôû ñeå taïo laäpboá cuïcmaët baèng III-Caùcnguyeân taéc toåhôïp khoâng gian vaø boá cuïcmaët baèng IV-Caùcnguyeân taéc boá cuïcmaët baèng kieán truùc V-Caùc giaûi phaùp toå hôïp boá cuïcmaët baèng
 164. 164. I-YÙ nghóa cuûa boá cuïc maët baèng: -Toå hôïp khoâng gian vaøboá cuïcmaëtbaènglaø yeáutoá quan troïng haøng ñaàu,quyeát ñònh tröïc tieápñeánchaátlöôïngsöûduïng cuûacoângtrình. -Taùc phaåm kieán truùc raát ña daïng veà theå loaïi, trong moãi theå loaïi laïi raát phong phuù veà chöùc naêng söû duïng. Caùc boä phaän chöùc naêng thì coù moái quan heä vôùi nhau theo moät traät töïnguyeântaécnhaátñònh. SVÑHaø Noäi-Theåloaïi kieántruùccoângcoängNhaømaùy-Theåloaïi kieántruùc coângnghieäp
 165. 165. Nhaøôû-Theåloaïikieántruùcdaân duïng Maëtbaèngmoätnhaøôû Thoângquaboácuïc maëtbaèng,coù theåthaáyñöôïc tính chaátcuûacoângtrìnhlaø daânduïng,coângcoänghay coângnghieäp
 166. 166. *Moät coâng trình coù boá cuïc maët baèng toát: 1-Thuaänlôïi cho hoaïtñoängcuûacaùc khoáichöùc naêng;giao thoângngaéngoïn, khoâng choàngcheùo, hieäuquaûsöûduïng cao,giaûm nheïsöùc laoñoäng,tieátkieämthôøigian.. 2-Taïoñöôïc thoùiquen,neànneáp hoaïtñoängcuûacon ngöôøitheophong caùchkhoahoïc, vaên minh. 3-Deã daøngquaûnlyùvaø baûoquaûncoâng trình. 4-Deã löïachoïn vieäctoåhôïpsaépxeápcaùc loaïikhoânggian, heäkeátcaáu,heä moâñunboá trícaùc heäthoángkyõthuaät,deã bieåuñaïthình khoái,maëtñöùng coângtrìnhkieántruùc. Thöôùctyûleä treânmaëtbaèng. Khiveõmoätmaët baèng,phaûiñaëc bieät chuùyùvaán ñeàtyûleä
 167. 167. Maëtbaèngvaøphoái caûnhBaûotaøngSoumaya -Mexico -Giöõa maët baèng vaø hìnhkhoái, maët ñöùngcoâng trình kieántruùccoù moái lieân heä chaët cheõ vôùi nhau. -Toåhôïp maët baèng cuõnglaø toå hôïp khoânggian coâng trình kieántruùc.
 168. 168. Víduïmaëtbaèngmoät nhaømaùy saûnxuaátthuoác
 169. 169. Khoânggiangiao thoângngaéngoïn,hieäuquaû,khoângchoàngcheùo Toåchöùchôïplyùcaùckhoânggiancoângnaêng,trongñoùcoùkhoânggiangiao thoânglaø nhieämvuï quantroïngnhaátcuûaboá cuïcmaëtbaèng
 170. 170. Maët baèng coù theå ñöôïc thieát keá vôùi nhieàu hình daïng phong phuù, nhöng vaãn phaûi ñaûm baûo yeâucaàucuûa boácuïcmaëtbaèng. Coângtrìnhphaûi roõraøngtruïcchính
 171. 171. Maëtbaèngtoångtheåchothaáy vò trí, höôùngcoângtrình, töøñaáythaáy ñöôïcmoái quanheägiöõa coâng trìnhvôùi caùccoângtrìnhkhaùcvaø haïtaàngcaûnhquanxungquanh
 172. 172. II-Cô sôûñeåtaïo laäp boá cuïc maët baèng: 1-Tính chaátsöûduïng,quyluaätvaøtrìnhtöï hoaït ñoängcuûacoângtrình. 2-Tieâu chuaåndieäntích, theåtích,chieàu caocuûa caùckhoânggian söûduïng . 3-Yeâucaàuphaâncaápsöûduïng cuûacoângtrình. 4-Hình daïngkích thöôùc,höôùngcuûakhuñaát xaâydöïngvaø caùccô sôûhaï taàng;ñöôønggiao thoâng,caùc heäthoángkyõthuaätñoâthò;ñieän, caápthoaùtnöôùc,thoângtin. 5-Caùcquyñònhveà veä sinhmoâi tröôøng, 6-Phong tuïctaäpquaùncuûadaântoäc,cuûañòa phöôngnôi xaâydöïng coângtrình. Tuøy vaøo vò trí, hình daïng khu ñaát maø maët baènglaø caùchìnhñagiaùc khaùcnhau
 173. 173. Maët baèng coâng trình ôû mieàn cao nguyeân, treân maët baèng phaûi dieãn taû roõ raøng caùc ñöôøng ñoàngmöùc Caànnghieâncöùukyõcaøngñaëcñieåmñòalyùñòa phöôngtröôùckhitaïo laäp maëtbaèng
 174. 174. III-Caùc nguyeân taéc toå hôïp khoâng gian vaø boá cuïc maët baèng: 1) Nhoùmcaùckhoâng gian chöùcnaêng: -Moãi coâng trình goàm nhieàu khoâng gian söû duïng vôùi caùc chöùc naêng khaùc nhau. Tính chaát söû duïng cuûa moãi khoâng gian laïi coù nhöõng ñoøi hoûi rieâng khaù phöùc taïp bôûi nhieàu yeáu toá, vaø luoân coù moái quan heä maät thieát khi söû duïng; moái quan heä naøy ñöôïc dieãn ra thöôøng xuyeân hoaëccoù tínhñoäclaäptöôngñoáivôùi nhau. -Ñeådeãtoåhôïpkhoânggiancaànthöïchieän caùcböôùc: + Phaân loaïi, nhoùm caùc khoâng gian coù chöùc naêng gioáng nhau, hoaëc gaàn gioáng nhau thaønh töøngkhoáichöùc naêng. + Phaân tích veà quan heä giöõa caùc khoâng gian trong khoái chöùc naêng söû duïng ñeå coù khaùi nieäm sôboäveà söïhoaïtñoängcuûakhoáichöùc naêng.
 175. 175. 2) Phaântích moái quan heä giöõa caùckhoâng gian vaøcaùckhu vöïc chöùcnaêng: - Sô ñoà quan heä toång theå:Dieãnñaïttoångtheåcaùckhoáichöùcnaêng cuûacoângtrình. Nhìnvaøosôñoàtoångquaùt,maëtbaèng,maëtcaét,ngöôøi kieántruùcsödeã hìnhdung raquan heägiöõa caùckhuvöïc ñeåtìm ravòtrí phuøhôïp cuûanhieàuphöôngaùn. - Sô ñoà quan heä chi tieát:Dieãn ñaïtbaèng hình veõ haykyùhieäu töøcaùc khoânggian trongmoätkhoáichöùc naêng.Nhìn vaøosôñoàchi tieát,maët baèng,maët caétnaøyngöôøi kieán truùcsöcuõng hình dungñöôïc vò trícuûacaùc phoøng,caùc khoânggian söûduïng vaø moáiquan heäcuûachuùng vôùi nhau.
 176. 176. BEÄNHVIEÄN KHAÙM Sô ñoàquanheächitieát moätbeänhvieän Maët baèngtoångtheåví duï CAÁPCÖÙU MOÅ SINH KTNV NOÄITRUÙ BEÄNH VIEÄN CAÊNTIN – BAÙN HAØNG KHUVAÊN PHOØNG KHAÙM CAÁPCÖÙU MOÅ SINH KTNV NOÄITRUÙ BEÄNH VIEÄN
 177. 177. Sôñoàquanheächitieát moätnhaøvaênhoùa Maët baèngvíduï NHAØ VAÊNHOÙA GÖÛIXE CAÊNTIN SAÂNKHAÁU KHAÙNÑAØI HAÄUTRÖÔØNG KHUVAÊN PHOØNG-HOÄI TRÖÔØNG ÑOÙNTIEÁP LÖUTRÖÕ
 178. 178. SAÂNGIAO LÖU THÖVIEÄN KHOÁILÔÙP HOÏC HOÄI TRÖÔØNG QUAÛN LYÙ Sô ñoàquanheächitieát moät caâulaïcboä Maëtbaèngvíduï CAÂULAÏCBOÄ
 179. 179. THÖ VIEÄN Sô ñoàquanheächitieát moät thövieän Maëtbaèngvíduï
 180. 180. SAÂNVAÄNÑOÄNG SAÛNHÑOÙNTIEÁP BAÙN VEÙ SOAÙT VEÙ BAÙN HAØNG LÖU NIEÄM PHOØNG TRÖNGBAØY DANHHIEÄU NHAØ AÊN SAÂNTHIÑAÁU KHAÙN ÑAØI KHAÙN ÑAØI KHAÙNÑAØI KHAÙNÑAØI Sôñoàquanheächitieát Maëtbaèngvíduï
 181. 181. * YÙ nghóa cuûa vieäc phaân tích veà quan heä chöùcnaêng 1 – Deã so saùnh ñeå tìm ra phöông aùn boá cuïc maët baèng toái öu, vaø yeâu caàu söû duïng, kyõ thuaät,keátcaáucoângtrình,vaøhình khoáithaåmmyõ. 2 – Coù theå duøng sô ñoà laøm cô sôû döõ lieäu ñeå ñöa vaøo maùy vi tính ñeå phaân tích, löïa choïn phöôngaùn. 3 – Phaân tích caùc loaïi giao thoâng : ñoái noäi, ñoái ngoaïi, tính toaùn ñöôïc taàn xuaát, chu kyø, thôøi gian hoaïtñoängcuûaconngöôøitrongcoângtrìnhkieántruùc. 4 –Xaùcñònhvòtrí caùckhoânggian,caùckhoáichöùcnaêngmoätcaùchchínhxaùc. 5 – Döïa vaøo sô ñoà cô caáu boá cuïc maët baèng, maët caét, ngöôøi thieát keá deã hình dung ra hình khoái, maët ñöùng, taàm nhìn kieán truùc töø trong ra ngoaøi, töø caùc tuyeán giao thoâng beân ngoaøi tôùicoângtrìnhñeå quyeátñònhyeáutoáthaåmmyõ cuûacoângtrình.
 182. 182. 3) Caùcgiaûi phaùp toå hôïp khoâng gian maët baèng kieán truùc: 1-Toåhôïptheo tuyeánhaønhlang:Khoânggian söûduïng ñöôïcboátrí, saépxeápveà moätbeân cuûahaønhlang giao thoâng( Haønhlang beân), hoaëchaibeâncuûahaønhlang (haønhlang giöõa). Haønh lang beân moät daõy phoøng hoïc (coù maùiche) Haønhlanggiöõa moätdaõyphoøng hoïc, coùchenoâtroàngcaây
 183. 183. Haønhlangbeân nhaøthôø DomaineDeMarie –ÑaøLaït
 184. 184. Haønhlanggiöõa
 185. 185. 2-Toåhôïpkieåuchuøm tia,taùnxaï:Caùc khoânggian söûduïng ñöôïcsaép xeápxungquanhkhoâng gian chínhtrungtaâm,hoaëcmoätkhoânggian ñeäm, taïosöï gaén boù,aámcuùng trongquanheä söûduïng giöõa caùckhoânggian. Maëtbaèng moät quaùn giaûikhaùt toå hôïptheo chuøm,tia taùnxaï
 186. 186. Moät ñoâthòtoå hôïptheokieåuchuøm,tia taùnxaï vôùi.ÑaâylaøQuyhoaïchñoâthò,nhöngta thaáyvaãncoùneùttöông ñoàngvôùiboá cuïcmaëtbaèngcoângtrình
 187. 187. 3-Toåhôïpkieåuhoãnhôïp:(khoânggian trongkhoânggian) nhieàukhoânggian söû duïngñöôïc boátrí saépxeáptrongmoätkhoânggian lôùn,tuyøtheoyeâucaàuvaøchöùcnaêng söûduïng maøtacoù nhieàu giaûi phaùpboátrí,toåchöùckhoânggian hoãnhôïpkhaùcnhau. VD:Maëtbaèngmoät tröôønghoïc coùhaønh langgiöõaôûcaùcdaõylôùphoïc,haønh langbeânôûdaõyvaên phoøng, caêntinlaïicoùtheåtoå hôïptheokieåuchuøm,tia taùnxaï… 4-Toåhôïphoãnhôïptheotaàngcao:Nhieàucoâng trìnhcoângcoängcoù caùckhoânggian chuyeân bieät( coùneàn doác,hoaëccoùthieátdieänmaët caétphöùctaïp:Nhaøhaùt,caùccoâng trìnhTDTT, Trieånlaõm…) Khitoåhôïpkhoânggian,khoângchænghieân cöùutreânmaëtbaèng maøcoøncaàn nghieân cöùukeáthôïpvôùi thieátdieänmaët caétñeåkhaithaùcñoäcaosöûduïng.
 188. 188. Maëtbaèngnhaøhaùt Maëtcaét Khoânggianchuyeânbieät nhaøhaùt Do yeâu caàu thieát keá khaùn ñaøi coù neàn doác, khi toå hôïp boá cuïc maët baèng ta coøncaànchuùyùñeán coátcaoñoä.
 189. 189. 5-Toåhôïpkieåuphoøngthoângnhau:Loaïinaøykhisöûduïng phaûiraátchuùyù,chæ coùcaùc khoâng gian khisöû duïngkhoânglaømaûnhhöôûngñeánnhauthìmôùi toåhôïp theokieåunaøy,ví duï: Lieân thoânggiöõa caùcphoøngtröngbaøycuûabaûotaøng,trieånlaõm; phoøngthökyùvaø giaùmñoác; phoøngkhaùmbeänh;phoøngnguû vaøveä sinh. Baûotaøng toå chöùc maëtbaèng thoângnhau, xuyeân phoøng
 190. 190. IV-Caùc nguyeân taéc boá cuïc maët baèng kieán truùc: -Ñeåcoù ñöôïcnhöõngtaùcphaåmkieántruùccoù giaùtròmaøtöï noùcoùsöùc truyeàncaûm maïnhmeõ,ngöôøi kieántruùcsöphaûidöïavaøonhöõngnguyeântaécveà boácuïc ñeåtöø nhöõngthöïctheåvaätchaátñadaïng ñöôïctoåhôïptheomoätquyluaätnaøoñoù coùtheå gaâycaûmxuùcchomoïi ngöôøi. 1) Caùc nguyeân taéc boá cuïc taïo hình: - Boá cuïc taïo hình laø moät toå hôïp goàm nhieàu khoái ñöôïc saép xeáp theo moät quy luaät, hoaëc lieân keát chaët cheõ vôùi nhau ñeå taïo thaønh moät khoái môùi theå hieän moät hìnhtöôïngngheäthuaät. Boá cuïctaïo hìnhmaëtphaúng
 191. 191. *Moät boá cuïc taïo hình toát: -Toå hôïp boá cuïc phaûi ôû traïng thaùi caân baèng ( Troïng taâm ). Nghóa laø khoâng quaù naëng hoaëcquaùnheïveà moätbeânsovôùi truïctoåhôïp (Truïc caânbaèngtroïngtaâm). Truïccaân baèngtroïng taâmcuûaboá cuïcmaët baèng (truïcchính)
 192. 192. Moät soá boá cuïc taïo hình laáy chaát lieäu laø caùc khoái vuoângvaén,caùcdieängaõykhuùchoaëcñöôøng cong
 193. 193. Boá cuïctaïo hìnhkhoânggian Boá cuïc taïo hình phaûi taïo söï caân baèng thò giaùc (ñoäng hoaëctónh),khoângquaùnaënghoaëcquaùnheïveà moätbeân
 194. 194. -Toåhôïp boácuïcphaûicoù söï lieân keátgiöõa caùckhoáivôùi nhaumoätcaùchchaëtcheõ: +Neáulaøhôïpkhoái:Laáykhoáigiaèng khoái,( caùckhoáifaûingaøm chaëtvaøonhau) +Neáu phaân taùn khoái : Laáy khoâng gian giaèng khoái ( laø khoaûng caùch giöõa caùc khoái vôùi nhauvaøvôùi ranhgiôùi cuûakhuoânvieân boácuïc). -Trong moät soá theå loaïi coâng trình kieán truùc, toå hôïp boá cuïc khoái coøn theå hieän moät hình töôïng ngheä thuaät ñeå gaây caûm xuùc cho noäi dung caán bieåu ñaït cuûa coâng trình ( yù töôûng mang tínhbieåutöôïng). Tröôøng hôïp phaân taùn khoái, giöõa caùc yeáu toá cuûa boá cuïc vaãn coù söï lieân keát vôùi nhau. Khi nhìn, maét seõ töï noái lieàn nhöõng choã phaân taùch taïo neân lieân keát boá cuïc. Hôïpkhoái keát hôïpphaântaùnkhoáiHôïpkhoái
 195. 195. +Toåhôïp boácuïc hoaønchænhseõ khoângtheâmvaøo,hoaëcbôùtñi baátcöù moätñôn vò khoáinaøy vì seõ laømtoåhôïpmaátcaânbaèng,hoaëcmaátlieân keát. -Trongmoätsoátheåloaïi coângtrìnhkieán truùc,toåhôïpboácuïc khoáicoøntheåhieänmoäthìnhtöôïng ngheä thuaätñeågaâycaûmxuùccho noäidung caánbieåu ñaïtcuûacoâng trình(yùtöôûngmang tính bieåutöôïng). BaûotaøngGugemheim cuûaKTSFrankLloydWright
 196. 196. 2) Boá cuïc maët baèng coâng trình kieán truùc phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá: - Ñaëcñieåm, tínhchaátcuûacoâng trìnhmaøbaûnnhieäm vuï thieátkeáñaõyeâucaàu. - Ñòahình, ñòamaïokhuñaátnôi xaâydöïng coângtrình. - Caùcquyñònhcuûa quyhoaïchchi tieát,caûnhquancuûakhuvöïc. - Caùcheäthoánggiaothoânglieân heäkhuvöïc (Truïcgiao thoângchính, phuï) - Caùchöôùng,taàmnhìn, goùc nhìn(chuû yeáu,thöùyeáu) - Caùcñieàukieänveà kyõthuaätxaâydöïng. - Caùcyeâucaàuñaëcbieätkhaùc.
 197. 197. 3) Caùc nguyeân taéc toå hôïp boá cuïc maët baèng kieán truùc: 1 _Ñaûmbaûocaùcnguyeântaécveà boácuïctaïohình. 2 – Caàn chuù yù nghieân cöùu kyõ caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeå löïa choïn giaûi phaùp boá cuïc cho phuøhôïp vôùiyeâucaàucuûacoângtrình. 3 – Caàn phaân tích, xaùc ñònh roõ vai troø nhieäm vuï cuûa caùc khoái chöùc naêng chính, phuï ñeåcoù cheáñoäöu tieântrongvieäc saépxeáptoåhôïp boácuïc. 4 – Caàn phaân bieät roõ veà theå loaïi coâng trình thieát keá ñeå löïa choïn giaûi phaùp hình theå cuûa toå hôïp boá cuïc ( khoái, daùng, tónh, ñoäng ..) cho phuø hôïp vôùi chöùc naêng söû duïng cuûacoângtrình. 5 – Löïa choïn vòtrí cuûa khoái chöùcnaêngchính, noù phaûi thöïcsöïlaø ñieåm nhaán quan troïng, thu huùt söï taäp trung, chuù yù töø moïi höôùng, caùc khoái chöùc naêng phuï khoâng ñöôïc che chaénlaøm khuaátlaápcaùckhoáichöùc naêngchính.
 198. 198. V-Caùc giaûi phaùp toå hôïp boá cuïc maët baèng: Badaïng côbaûn: 1-Giaûi phaùptoåhôïpboácuïc maët baèngtaäptrung. 2-Giaûi phaùptoåhôïpboácuïc maët baèngphaântaùn. 3-Giaûi phaùptoåhôïpboácuïc maët baènghoãnhôïp. 1) Boá cuïc maët baèng taäp trung: -Toaønboäcaùc khuchöùcnaêng,caùckhoânggian söû duïngñöôïc saépxeáptrongmoätkhoái hoaëcmoättoåhôïp goàmnhieàu khoáilieân keátvôùi nhauchaëtcheõ,taïothaønhmoätkhoáilôùn ñoàsoä.
 199. 199. *Öu ñieåm: -Maët baènggoïn, giao thoângngaén,chieám ít ñaátñaixaâydöïng. -Caùcheä thoángkyõthuaät( ñieän,nöôùc,thoânggioù ) ngaén goïn, tieátkieäm. -Hình khoái,maët nhaødeã bieåuñaïthìnhñoàsoä,hoaønhtraùng,gaâyñöôïc caûmxuùcmaïnh. -Deãquaûnlyù, baûoveä coâng trình. *Nhöôïc ñieåm: -Neàn moùng, keát caáu phöùc taïp, nhaát laø coâng trình coù nhieàu loaïi khoâng gian, hình daùng kích thöôùckhaùcnhau. -Cheá ñoä aùnh saùng, thoâng gioù töï nhieân keùm, deã gaây oàn bôûi caùc khoâng gian gaàn nhau. -Thi coâng xaây döïng khoù, khoù phaân ñôït xaây döïng.
 200. 200. *Phaïm viaùp duïng: -Thöôøng ñöôïc duøng ôû caùc ñoâ thò cuõ ñang phaùt trieån, taïi trung taâm thaønh phoá vì ñaát ñai xaây döïng quyù hieám. -Duøng khi thieát keá, xaây döïng xen caáy vaøo nôi coù caùc coâng trình cuõ ñöôïcgiöõ laïi. -Duøng cho caùc loaïi coâng trình ñaëc bieät caàn hình khoái ñoà soä, hoaønh traùng nhaèm gaây söï chuù yù, nhaán maïnh, nhaèm ñoùng goùp cho thaåm myõcuûañoâthò. BaûotaøngVaênhoùaCanada SVÑŌita
 201. 201. 2) Boá cuïc maët baèng phaân taùn: -Toåhôïp boácuïc maëtbaèng phaântaùnlaøcaùc khoáichöùcnaêng ñöôïc phaânboácaùchxa nhauvaølieân heä vôùi nhaubaèng heäthoánggiao thoâng(haønhlang,caàunoái…). Maët baèng Beänh vieän Bexley boá cuïc theo kieåu phaân taùn
 202. 202. Maëtbaèngboácuïcphaântaùn,taïo thaønhmoätheäñieåm
 203. 203. Maët baènglaâuñaøi Himeji–Kyoto–NhaätBaûn (baûnveõcoå) Laâu ñaøiHimeji Caùc laâu ñaøi coå raát thöôøng duøng kieåu boá cuïc phaân taùn. Maët baèng traûi roäng theo chieàu ngang, coâng trình coù töôøngcaohaøosaâubaoquanh.
 204. 204. *Öu ñieåm : - Caùckhuvöïchoaïtñoängñöôïcphaânchia khuvöïc roõraøng,töôngñoáiñoäclaäp. - Giaothoânglieân heämaïch laïc, ñôngiaûn,deã thoaùthieåm . - Neànmoùng,keátcaáudeãxöûlyù,deã phaândôïtxaâydöïng . - Chieáusaùngvaø thoânggioù töï nhieântoát,coù theåxenkeõ caâyxanh,saânvöôønvaøocaùckhu chöùcnaêng söûduïng,taïocaûnhquanquanhcoângtrìnhñeïp. Vieäcboá cuïc maëtbaèng beänhvieän phaântaùn ngoaøi vieäcñeå phaânkhuchöùc naêng,coøntaïo caùckhoaûng troángchensaân vöôøn
 205. 205. MaëtbaèngÑaïihoïcVigo, TaâyBanNhaboá cuïcphaântaùn,traûidaøi treânphaïmviroänglôùnvôùi nhieàucaápñöôøngñoàngmöùcñòahìnhkhaùcnhau
 206. 206. Maëtbaèngcuûamoätkhudulòchcoùboá cuïcphaântaùn,taïosöïtaùchbieät, yeân tónhvaøtaïo caûnhquan
 207. 207. *Nhöôïc ñieåm - Maëtbaèng bòtraûiroäng,chieám nhieàuñaátxaâydöïng . -Giaothoângbòkeùodaøi,toándieän tích phuï,khoùbaûoveä coângtrình. -Caùcheä thoángkyõthuaät( ñieän,nöôùc,thoânghôi ..) bòkeùodaøi,gaâytoánkeùm -Hình khoái,maët ñöùngbòkeùo daøi,khoângchohình khoáiñoàsoä,hoaønhtraùng Dieän tích ñaát xaây döïng phaûi lôùn môùi coù theå duøng maët baèng phaân taùn. Vaán ñeà giao thoâng, ñoâi khi ngöôøi ta phaûi xaây döïng ñöôøng ñeå xe löu thoâng qua laïigiöõa caùckhu.
 208. 208. *Phaïm vi aùp duïng : - Thöôøngñöôïc duøngôûnhöõngnôi ñaátñairoängraõinhövuøng ngoaïi oâthaønhphoá,caùc ñoâthòñangmôûroäng,nôi coù quyhoaïchñoâthòmôùi . -Loaïiboácuïc maëtbaèngnaøyraát thíchhôïp vôùi moätsoáloaïi coâng trìnhnhö :Tröôønghoïc, Beänhvòeân ,Nhaønghæ maùt, Nhaø vaên hoaù. Maëtbaèngmoättröôønghoïc.Giöõacaùclôùp hoïcvaøkhuvaênphoøng, phoøng giaùo vieân,thö vieäncoùsöïtaùch bieät veàkhoái,chuùngnoáivôùi nhau nhôø haønhlangcoùmaùiche
 209. 209. - Loaïiboácuïcnaøycuõngraátphuøhôïpvôùi nhöõngvuøng coù khíhaäunhieätñôùinoùngaåm,caùc vuøng coù ñòahình phöùctaïpnhötrungdu,mieàn nuùi coùñöôøngñoàngmöùc,caotrìnhkhaùcnhau. VD:maëtbaèngmoät beänhvieänvuøngcao:
 210. 210. 3) Toå hôïpboá cuïc maëtbaèng hoãn hôïp: -Toåhôïp boácuïc maëtbaèngdaïng hoãnhôïp laøduønggiaûi phaùphôïpkhoáivôùi caùc boäphaänchöùcnaêng söûduïng gaén boùchaëtcheõvaøthöôøngxuyeân,keáthôïpvôùi giaûi phaùpphaântaùnvôùi khoáichöùc naêngcoù tínhñoäclaäptöôngñoáihoaëcquan heäkhoângthöôøngxuyeânvôùi caùc khoáikhaùc. *Öu ñieåm : - Söûduïng ñaátñai xaâydöïng vöøaphaûi,deãaùpduïng ôûcaùc nôi. - Giaothoângroõraøng,maïchlaïc, ít toándòeântích phuïvaø ñöôøngoáng kyõthuaät. - Giaûi quyeátñöôïcmoätphaànchuûyeáuveà aùnhsaùng,thoânggioù töï nhieân,saântrongcaûitaïo vi khíhaäutoát,caûnhquanñeïp, phuøhôïpvôùi khíhaäunhieätñôùinoùngaåmnhöôû VN. - Hình khoái,maët ñöùngdeãñaïtñöôïc hòeâuquaûthaåmmyõvì boácuïc theåhieän roõkhoáichính, phuï.
 211. 211. * Nhöôïc ñieåm: - Giaûi quyeát neàn moùng, keát caáu coâng trình coøn phöùc taïp, nhaát laø choã tieáp giaùp giöõa caùckhoáicoùkhoânggian kíchthöôùclôùnnhoûkhaùcnhau. - Phaân ñôït xaây döïng coâng trình phaûi tuyø theo ñaëc thuø veà ñaát ñai xaây döïng, voán ñaàu tö, vaøsöï phaùttrieåncuûacoâng trìnhtröôùcmaétvaølaâudaøi. - Toå hôïp hình khoái, maët ñöùng coâng trình phaûi chuù yù söï thoáng nhaát, haøi hoaø giöõa khoái chính vaøkhoáiphuï,traùnhtìnhtraïngchaépvaù kieántruùc.
 212. 212. *Phaïm vi aùpduïng : - Dosöï phoáihôïp moätcaùchlinh hoaïtgiöõakieåu boácuïc taäptrung vaøkieåuboácuïc phaântaùn neânaùpduïng ñöôïcroängraõiôû moïi loaïi ñòahình vaøcaùc vuøng khíhaäu. - Thöôøngñöôïc vaänduïng ñeå thieátkeácaùccoângtrìnhcoâng coängnhö:Nhaøvaên hoaù,Caâu laïc boä,caùccoângtrìnhtheåduïc theåthao.
 213. 213. I-YÙ nghóa II-Toåchöùckhoâng gian giao thoâng beân trong coâng trình kieántruùc II-Toåchöùckhoâng gian giao thoâng beân ngoaøi coâng trình kieántruùc
 214. 214. I-YÙ nghóa: -Trong caùc coâng trình kieán truùc, heä thoáng giao thoâng laø moät trong nhöõng nhaân toá quyeát ñònh chaát löôïng cuûa coâng trình. Heä thoáng giao thoâng trong coâng trình ngaén goïn, hôïplyù thìdaâychuyeànsöûduïng môùitaïocho conngöôøisöïthoaûimaùi,thuaäntòeân. -Vieäc giaûi quyeát giao thoâng cho caùc coâng trình kieán truùc tröø moät soá tröôøng hôïp ñi laïi tröïc tieáp theo kieåu xuyeân phoøng, coøn phaàn lôùn ñi laïi ñeàu toå chöùc khoâng gian giao thoâng.
 215. 215. Haønhlanggiöõa trongmaëtbaèngmoät khaùchsaïn HAØNHLANGGIÖÕA
 216. 216. Haønhlanggiöõa trongmaëtbaèngmoät nhaøcaotaàng
 217. 217. Caàunoáicoângcoäng noáigiöõa haicoâng trình, baêngngangphíatreânñöôøngloä
 218. 218. II-Toå chöùc khoâng gian giao thoâng beân trong coâng trình kieán truùc: Coù3 loaïi khoânggian giao thoâng: 1-Giaothoângtheo höôùngngang 2-Giaothoângtheo höôùngñöùng 3-Caùcñaàumoái,nuùtgiao thoâng Haønhlang giao thoâng theophöông ngangvaø thangboägiao thoângtheo phöôngñöùng trongcuøng moät coâng trình
 219. 219. 1) Giao thoâng theo höôùngngang: a - Toå chöùcgiao thoâng kieåu haønh lang, caàunoái .. -Duønglieân heägiöõa caùcphoøng,caùcboäphaäntrongcuøng moätkhuchöùc naêng,hoaëcñeålieân heäcaùc khuchöùcnaêng vôùi nhau. - Kieåu haønh lang beân : Khoâng gian söû duïng ñöôïc boá trí veà moät beân cuûa haønh lang ( Tröôønghoïc,beänhvòeân,nhaøvaên hoùa,nhaøtroï…) - Kieåu haønh lang giöõa : Khoâng gian söû duïng ñöôïc boá trí veà hai beân cuûa haønh lang ( Khaùchsaïn,beänhvòeân,truïsôûvaên phoønglaømvieäc) - Caàunoái:Haønhlang coù maùiche,tuynelkhaùccoátduønglieân heäcaùckhuchöùcnaêng
 220. 220. Moätsoákieåuhaønhlang ñoäcñaùoHaønhlangbeân uoáncong Haønhlanggiöõa coùcaùcñöôønghoäituïtaïo caûmgiaùcxoaùy
 221. 221. Haønhlangbeâncuûamoätcoângtrìnhbaènggoã
 222. 222. Haønhlang giöõatoøanhaøKanematsu– NhaätBaûn
 223. 223. Caàunoáitrongmoät caooác lôùnôûLisbon –Boà ÑaøoNha
 224. 224. Caàunoái coùmaùi chenoái caùccoâng trình Caàunoáicoùmaùichetrongkieán truùccoå
 225. 225. Caàu noái coù maùi che trong moät beänh vieän, hai beân laø saân vöôøn
 226. 226. CaàuthangnoáiôûkhuTrungtaâmthöôngmaïiOsaka –NhaätBaûn
 227. 227. Caàunoáitrong caùccoângtrình nhaøcaotaàng, khoângchæñeå giaothoâng, ñaâycoønlaø caùchñeålieân keátkhoáicoâng trìnhvôùinhau
 228. 228. b - Kieåutaùn xaï(Kieåu tia) : -Caùckhoânggian söûduïng ñöôïc boátrí xungquanhmoätkhoânggian chính trungtaâmhoaëc moätkhoânggian ñeämlaø ñaàumoáigiao thoâng.(thöôøngcoùôû Bieätthöï,baûotaøng,khaùch saïn,ngaânhaøng..) Maëtbaèngmoätkhaùchsaïn
 229. 229. C-Kieåu xuyeân phoøng: -Kieåu phoøng thoâng nhau, muoán vaøo phoøng naøy phaûi ñi qua moät phoøng khaùc . Loaïi naøy khi söû duïng phaûi raát chuù yù, chæ coù caùc khoâng gian thoâng nhau khi söû duïng khoâng laøm aûnh höôûngñeánnhauthìmôùi duøngkieåu giaothoângnaøy. -VD: Lieân thoâng giöõa caùc phoøng tröng baøy cuûa baûo taøng, trieån laõm ; Giöõa phoøng thö kyù vaøgiaùm ñoác;Giöõa phoøngnguûvaøphoøngveä sinh...
 230. 230. 2) Khoânggian theochieàu ñöùng: -Taïosöïlieân heä giöõacaùctaàngcaotrongcoâng trình. -Goàmcoù:Thangboä,Thangmaùy,Thangcuoán,Ñöôøngdoácthoaûi(rampdoác)
 231. 231. 1) Thangboä: - Thangboälaøphöôngtòeângiao thoângchuû yeáutrong caùccoâng trìnhkieántruùccoùsoátaàngcaotöø5taàngtrôû xuoáng.Thöôøngñöôïcsöû duïng chotaátcaûcaùc loaïicoâng trình. - Ñaëcñieåm:Deã daøngboátrí ôûmoïi vò trítrongcoâng trình,hoaëcngoaøicoâng trình,loäthieânhaybaùnloäthieân, deãthieátkeá,deã thicoâng, tieänsöûduïng . - Phaânloaïi thangboävaøphaïmvi söûduïng : - Coùraátnhieàukieåudaùngthangboäkhaùcnhau,songcoù theåphaânthaønhcaùcnhoùmchính nhösau:Thang2 veá, thang3veá chöõU,chöõ T,thangtroøn,thangxoaùytroân oác.
 232. 232. Thang2veátrongnhaø Thanggoã
 233. 233. Caàuthangtrongmoätnhaøbaûotaøng
 234. 234. CaàuthangchöõTtrongmoätphoøngtröngbaøyngheäthuaät
 235. 235. Thangboä trongcoâng trình nhaøôleächtaàngû Thangxoaén troânoác
 236. 236. Thangboä coângcoäng taïisaûnhcuûamoät coângtrìnhbaûotaøng lôùn
 237. 237. 2) Thangmaùy: - Caùccoângtrìnhkieántruùccoù taàngcaotöø6 taàngtrôûleânñeàu phaûiboátrí thangmaùy. -Chæcoùmoätsoáít coângtrìnhthaáptaàngcoù boátrí thangmaùy:Beänhvieän, Khaùchsaïn. -Dovieäc taêng ñoäcao,phaûisöûduïng thangmaùylaømphöôngtòeângiao thoângthaúng ñöùngbeântrongcoâng trìnhlaøchuûyeáu,cho tòeânlôïi, antoaønvaøkinh teá. -Ñaëcñieåm:docaáutaïocuûathangmaùyñoøi hoûikhoânggian hoaïtñoäng(gieáng thang) caàncoùñoächính xaùccaovaø oånñònh,neângieáng thangthöôøngñöôïcthieátkeábaèng beâ toângcoáttheùp,ñoàngthôøiñeå taêngñoäoånñònhchocaùc coângtrìnhcaotaàng,neân gieáng thangñoùngvai troønhömoätloõi cöùng . -Heä thoángthangmaùycoùaûnhhöôûngtolôùn trongvòeâctoåhôïpkhoânggian vaøboá cuïc maëtbaèngkieántruùccuûacaùc coângtrìnhcaotaàng.
 238. 238. Caáutaïo thangmaùy
 239. 239. -Phaânloaïi vaøphaïmvi söûduïng :Theocaùchsöûduïng coù theåchialaømnhieàu loaïi: 1 -Thangmaùychôûngöôøi. 2 -Thangmaùychôûngöôøinhöng coùhaønghoùamangtheongöôøi. 3 -Thangmaùychôûhaønghoùa.(Ñieàu khieånngoaøicabin) 4 -Thangmaùyvöøachôûhaøngnhöngthöôøngcoùngöôøi ñi keøm 5 -Thangmaùychuyeânduøngtrongyteá(chôû baêngca,xelaên).. Tuøytheoquymoâ cuûacoângtrìnhseõtínhtoaùnsoálöôïng thangmaùycaànthieátkeá. - Xuaát phaùt töø khía caïnh an toaøn, thang maùy thöôøng ñöôïc boá trí thaønh cuïm thang, toái thieåu moãi cuïm coù ít nhaát2thangmaùy. - Khi thieát keá caàn löïa choïn loaïi thang vaø tìm hieåu kyõ caáu taïo vaø nguyeân taéc vaän haønh, cuûa moãi loaïi thang ñeàu khaùc nhau veà: Kích thöôùc, Taûi troïng, Toácñoä,maùythang,… Thangvaänchuyeånthöùcaên
 240. 240. Thangmaùytrongbeänhvieän:chôû nhaânvieânyteá,baêngcamangngöôøi beänh Buoàngthangmaùy
 241. 241. 3) Thangcuoán(thang töï chuyeån): -Thangcuoáncoùhình thöùcgaàngioáng moätveá thangboä,nhöng baäcthangcoù caáutaïohình raêng löôïc,ñöôïcgaén vôùi heä thoángdaãnñoängduøngmoter ñòeân,hoaïtñoängnhömoätsôïi seânchaïylieân tuïc. -- Dohoaïtñoänglieân tuïc neânthangcuoáncoùlöu löôïng vaänchuyeånlôùn vaøkhoângmaát thôøigian chôøñôïi neânraátthíchhôïp chocaùc coângtrìnhcoângcoängcoù ñoângngöôøidi chuyeånnhö :Sieâuthò,chôï, nhaøga, caùctrungtaâmvaên hoùa,thöôngmaïi, TDTT.. - Vaäntoácñònhmöùccuûathangcuoán: 0,75m/s cho thangcoù goùc nghieâng 30* 0,50m/s cho thangcoù goùc nghieâng 35* -Taûitroïngñaëtleân moãibaäcthang0,6m – 1,1m:Töø60kg– 120kg - Thangcuoáncoù caáutaïoraátñaëcbieät,vì vaäykhithieátkeáboátríthangcuoáncaàntìmhieåu kyõcaùc tínhnaêng kyõthuaätñeå coù söïlöïa choïnboátrí chophuøhôïpvôùi yeâucaàusöûduïng
 242. 242. Thangmaùyôûkhaùchsaïn Thangcuoánôûtrungtaâmmua saém
 243. 243. Baäc thangcuoáncoù caáutaïohìnhraêng löôïc
 244. 244. Caáutaïo thangcuoán
 245. 245. Thangcuoántrongmoätnhaøgataøuñieänngaàm
 246. 246. Boá tríthangcuoánleânxuoánggiöõa caùctaàngtrongmoät sieâuthò
 247. 247. - Laøcaùcmaët phaúngdoácnghieâng ñöôïc boátrí trongcoângtrìnhduøngcho xe coäcoùtheåleân xuoáng caùcñoäcaokhaùcnhautrongcoâng trình. - Ñöôøngdoáccho xe côgiôùi leânxuoángtaàngñeå xe ,coùñoädoác:12 – 15% - Ñöôøngdoáccho baêngca trongbeänhvòeân,coù ñoädoác:10 –12% - Ñöôøngdoáccho ngöôøitaøngtaätñi xelaên, coù ñoädoác:< 10% 4) Ñöôøngdoác thoaûi (ramp doác): Rampdoác bìnhthöôøng coùdaïng khoáitamgiaùc
 248. 248. Ñöôøngdoác thoaûixoaéntroân oáctöø treânxuoángtrongbaûo taøngSolomon Gugemheim–New YorkcuûaKTSFrank_Lloyd_Wright
 249. 249. 3) Caùcñaàumoái, nuùtgiao thoâng –Saûnh: a- Ñaàu moái giao thoâng : -Trong coâng trình kieán truùc ñaàu moái giao thoâng coù taùc duïng raát quan troïng trong vieäc phaân phoái luoàng ngöôøi ra caùc höôùng khaùc nhau. Cho neân ñaàu moái giao thoâng thöôøng gaén lieàn vôùi luoànggiao thoângtheochieàungangvaøtruïc giaothoângchieàu ñöùng. b- Saûnh : -Vôùi coâng trình kieán truùc, saûnh laø ñaàu moái giao thoâng quan troïng nhaát. Ngoaøi chöùc naêng chuûyeáulaø phaânluoàng, daãnhöôùngnoùcoøncoù vai troøveà thaåmmyõkieántruùcraátcao. - Vì vaäy ngöôøi thieát keá caàn nghieân cöùu giaûi quyeát vieäc daãn höôùng ñi laïi moät caùch roõ raøng. Caàn deã thaáy roõ höôùng giao thoâng chính, phuï ñoàng thôøi thoûa maõn nhu caàu thaåm myõ cao : Thaâïttrangtroïng,loänglaãy.
 250. 250. Ñaïisaûnhmoätcao oácvaênphoøng
 251. 251. - Saûnhchính :(ñaïi saûnh)loái vaøochính cuûacoângtrình. - Saûnhphuï: (tieåusaûnh) loáivaøocuûacaùckhuchöùcnaêng,loáithoaùthieåm . - Saûnhtaàng: Coùtheåtreânmoãitaàng,ñaàumoáigiao thoângseõlaø moättieåusaûnh. - Kíchthöôùcsaûnhtuøytheosöùcchöùacuûangoâi nhaø: +Vôùicoâng trìnhcoùngöôøi ravaøooàaïttieâuchuaån: 0,25- 0.35m2 /ngöôøi. +Vôùicoângtrìnhcoùngöôøi ravaøoñieàuhoøa: 0,15 - 0,20 m2 /ngöôøi +Chieàu cao thieát keá sao cho tæ leä giöõa ba chieàu khoâng gian ñöôïc ñeïp, caân ñoái vaø khoâng gaây caûm giaùc khoù chòu cho con ngöôøi. Thöôûng thì töø 3,5 - 5m, coù theå coù tröôøng hôïp caohônthì söûduïng khoânggian thoângtaàng(phi tyûleä)
 252. 252. 4) Caùc nguyeân taéc toåchöùc khoâng gian beântrong coâng trình: - Heä thoáng giao thoâng trong coâng trình kieán truùc phaûi coù ñònh höôùng maïch laïc, roõraøng. - Caùc tuyeán haønh lang giao thoâng caàn ñôn giaûn, traùnh phöùc taïp gaây khoù khaên khiñi laïi. - Heä thoáng giao thoâng caàn tính toaùn, xaùc ñònh kích thöôùc hôïp lyù ñaûm baûo nhu caàusöûduïng,(caên cöù vaøolöulöôïngngöôøi di chuyeåntrongcoâng trình). - Heä thoáng giao thoâng caàn ñaûm baûo ñuû aùnh saùng, thoâng thoaùng toát (Töï nhieân,nhaântaïo) - Caùc coâng trình kieán truùc coù quy moâ lôùn, söùc chöùa ñoâng ngöôøi, ngoaøi heä thoáng giao thoângchính caàn boá trí heäthoáng giao thoâng thoaùt hieåm, (caàu thang,cöûa thoaùt hieåm). - Tuøy moãi theå loaïi coâng trình kieán truùc, dieän tích giao thoâng chieám khoaûng 20 – 25%dieän tíchsöûduïngtoaøncoângtrình.
 253. 253. III-Toå chöùc khoâng gian giao thoâng beân ngoaøi coâng trình kieán truùc - Giao thoâng beân ngoaøi coâng trình laø moái lieân heä ñoái ngoaïi giöõa coâng trình vôùi heäthoánggiaothoângñoâthò,vaølieânheävuøng. - Caùc coâng trình coù dòeân tích khuoân vieân khu ñaát xaây döïng haïn cheá : Loái vaøo chính, saûnhchính thöôønglieân heä tröïctieápvôùi truïc ñöôøngchính khuvöïc. - Caùc coâng trình coù quy moâ lôùn, dòeân tích khuoân vieân roäng ñeàu phaûi boá trí ñöôøng xe chaïy voøng quanh coâng trình ñeå thuaän tòeân lieân heä caùc khu vöïc, ñoàng thôøi ñeå xe cöùu hoûa, cöùu naïn coù theå tieáp caän coâng trình deã daøng .(R xe cöùu hoûa hoaït ñoäng < 40m). - Khi toång chieàu daøi cuûa kieán truùc vöôït quaù 200m, neân boá trí ñöôøng xe cöùu hoûa xuyeânquacoângtrình,beàroängñöôøng> 3,5m.
 254. 254. TOÅNGQUAN
 255. 255. I-Ngoânngöõngheäthuaätvaøcô sôûtaïo hìnhkieán truùc II-Caùcnguyeântaéc thieátkeá hìnhkhoáikhoânggian
 256. 256. I-NGOÂN NGÖÕ NGHEÄ THUAÄT VAØ CÔ SÔÛ TAÏO HÌNH KIEÁN TRUÙC: “Taát caû nhöõng hình thöùc ñoà hoïa taïo hình baét ñaàu töø moät ñieåm chuyeån ñoäng… Ñieåm chuyeån dòch thì tuyeán seõ ra ñôøi. Chieàu thöù nhaát cuûa tuyeán tröôït theo moät höôùng, dieän seõ xuaát hieän, chuùng ta ñaït ñöôïc moät thaønh phaàn hai chieàu. Trong söï chuyeån ñoäng cuûa dieän trong khoâng gian, söï phoái keát caùc dieän seõ taïo neân moät khoái 3 chieàu. Moät söï toång hoøa caùc naêng löôïng ñoäng hoïc seõ ñöa ñeán cho chuùng ta: töø ñieåm ñeán tuyeán,töøtuyeán ñeándieän vaøtöø dieänñeán moätkích thöôùckhoânggian…” PaulKlee Xem giaùo trình:Cô sôû taïo hìnhkieán truùc (NguyeãnNgoïc Giaû, Voõ ÑìnhDieäp)
 257. 257. MBTTÑeànToângThöøaPhoåÑaø Kieántruùcôûcaùckhudanhlam thaéng caûnh,thoângthöôøngcaùcñieåm ñöôïcthieát laäpbôûisöï phaântaùntrongtöï nhieân.
 258. 258. Nhaø baûo taøng thieáu nhi Himeji ñöôïc xaây ôû khu vöïc thuoäc moät ngoïn ñoài traøn ngaäp caây xanh vaø moät beân coù hoà nöôùc roäng lôùn. Ba boä phaän chính (toøa nhaø chính, quaûng tröôøng trung gian vaø coâng tröôøng saûn xuaát) khi höôùngra maët hoà phaân chia thanh 3 ñieåm. Con ñöôøng moät beân döïa vaøo nuùi thieát keá moät böùc töôøng dieãn ñaït yù töôûng töïa nuùi nhìn ra phía maët nöôùc. Phía trung taâm maët baèng duøng hình troøn, khieán cho noù raát deã noåi baät trong hình daùng daøi cuûa MBTT vaø trôû thaønh ñieåm nhaán, noù cuõngñoàng thôøi trôûthaønh trungtaâm boá cuïc
 259. 259. ToøanhaøTeamDisney
 260. 260. Ñieåm trong boá cuïc maët baèng thöôøng laø nhaân toá laøm soáng ñoäng khoâng gian hình khoái, trôû thaønh ñieåm trung taâm haáp daãn loâi cuoán raát thuùvò Baûotaøng MyõthuaätYokohama–KTSKenzoTange Ñieåm trong maët baèng kieán truùc bieåu thò ñoù laø moät khoâng gian ñaëc bieät khaùc vôùi caùc khoânggiankia
 261. 261. BaûotaøngMyõthuaätYokohama–KTSKenzoTange,coùraátnhieàuvòtrí trangtríñieåm
 262. 262. Hìnhtöôïngñoáiñoäclaäptreânbeàmaëtkieántruùc coùhieäuquaûñieåm Ñieåm-caùcoâcöûatreânbeàmaët coângtrìnhôûMexico
 263. 263. Cöûa soå coù hình thöùc ñieåm caáu thaønh trang trí maët ñöùng. Trang trí ñieåm treân maët töôøng phía treân cuûa cöûaraøolaøm taêngtheâmsöùchaápdaãncuûaloái vaøo
 264. 264. Hình thöùc ñieåm treân maët ñöùng noái tieáp gaây caûm giaùc bay nhaûy, coù lôïi cho vieäc taïo khoâng khí kieán truùc sinh ñoäng Teânnhöõngbìnhdieän ñoàngnhaát cuûamaët ñöùngboá trí nhöõngñieåmnhoâraloõmvaøocoùtheåtaïothaønhnhieàu loaïi yeáu toá hình thöùc töông phaûn veà hình daùng, kích thöôùc, khoâng gian, töø ñoù taêng theâm caûm giaùc phong phuùcuûahìnhtöôïng kieántruùc
 265. 265. ThaùpHoàngNgoïcôûTPÑaøNaüng(ñangxaây döïng)
 266. 266. Trang trí ñieåm ñöôïc taïo thaønh bôûi caùc hình thöùc loãi raloõmvaøo cuûamaëtñöùng Treân caàu thang, cöûa thang maùy, ôû maët töôøng veõ caùc hình tam giaùc, hình troøn mang tính chaát gôïi yù vaø coù taùc duïng nhaán maïnh,ñieåmxuyeán
 267. 267. Men theo ñöôøng naèm ngang boá trí loã cöûa soå seõ mang tính phöông höôùng cuûa tuyeán vaø mang caûm giaùc nhòp ñieäu hình thaønh do caùc ñieåm ñöôïc ñaët giaùn caùch Men theo höôùng cuûa löu tuyeán boá trí beân treân Ñaïi saûnh boá trí caùc ñieåm giaùn caùch laøm taêng maïnh quaù trình hình thaønh caûm giaùc tieát taáu, nhòp ñieäu
 268. 268. Tuyeán haønh lang voøng cung khieán cho ngöôøi trong quaù trình ñi phaûi phaùn ñoaùn ñieåm keát thuùc vaø ñoaïn cuoái trôû thaønh tieâu ñieåm cuûa moái quan taâm Khoái coù tuyeán thaúng ñöùng bieåu ñaït caûm giaùc vöôn leân ñænh cao. Vaø seõ coøn thuù vò laï maët hôn khituyeánxoaén oác
 269. 269. Caùc tuyeán gaõy khuùc khu kheùp laïi hình thaønh söï ñoùng khung caûnh quan vaø taêng cöôøng caûm giaùc veà taàng lôùpkhoânggian Trangtrílaøm maëttöôøng taêngtheâm caûmgiaùcmeàmmaïi Duøng caùc tuyeán gaõy khuùc ñeå dieãn taû daáu veát cuûa söï phaùhoaïi tröôùcñaâyvaø daáuveát cuûasöï höhaïi
 270. 270. Kieántruùccoùhìnhdaùnguyeånchuyeån Taïo hình keát hôïp ñöôøng cong vaø ñöôøng thaúng mang caùi ñeïp gheùp ñoâi cuûa maïnh meõ vaø dòu daøng Moät khunghængôiôûNhaätBaûn Nhöõngtuyeáncongmöôïtmaødieãnñaïtchuûñeàvaänñoäng vaø töïdo
 271. 271. Taïohìnhcaùctuyeándocaùccaáukieänkeátcaáuhìnhthaønh
 272. 272. Caùc baäc caáp, khoan ñoá cöûa treân cao vaø boùng ñoå taïo thaønh nhieàu tuyeán Thaønh lan can vaø ñöôøng vieàn taïo thaønh nhöõng tuyeán cong Keát caáu taïo hình tuyeán, caûm giaùc maïnh vaø khaúng ñònh Caùcñöôøngneùtnoäithaát, ñöôøngneùtmaëtñöùng Caùch taïo hình tuyeánkhaùc nhau do cöûa soå baùch dieäp vaø maïch vöõa cuûa gaïch ñaõ caáu thaønh caùc ñöôøng neùt kieåu tuyeán tính
 273. 273. I-CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁTKEÁHÌNH KHOÁI KHOÂNG GIAN CUÛA COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC 1) KHAÙINIEÄM: - Thieátkeá hìnhkhoáikhoânggian cuûacoângtrìnhkieántruùclaøthieátkeáhình thöùcbeân ngoaøi cuûanoù,nhaèmñaùpöùng yeâucaàuthaåmmyõtrongkhi phaûithoûamaõnñöôïc caùcyeâucaàu thíchduïng,vöõng beànvaø kinhteá. - Chínhhình thöùcbeân ngoaøitöøkhoái,daùng,maëtñöùng, ñeáncaùcchi tieátcuûacoâng trình kieántruùclaønhöõngyeáutoáñaàutieângaâycaûmxuùc,gaâyaántöôïnghaytruyeàncaûmtôùi moïi ngöôøi duølaøôûmöùc ñoänaøo,duøbaèng caûmtính haylyùtính . 2) CAÙCYEÂUCAÀUTHAÅMMYÕKIEÁNTRUÙC: - Hình khoáivaø maëtñöùng coângtrìnhphaûibieåuhòeânñöôïcñaëcñieåm, tínhchaát,cuõng nhö gaâyñöôïcaántöôïng,caûmxuùcmaøyùñoàsaùngtaùcñaõñònhtröôùc. -Thieátkeámoätcoângtrìnhkieántruùclaømoätsöï tìmtoøi toaøndòeânvaø toånghôïpcaùcyeáu toákyõthuaät,myõthuaät,vaätlòeâu, phöôngphaùpxaâydöïng treâncô sôûnoäidung,yeâucaàu söûduïng cuûataùcphaåmkieántruùc
 274. 274. - Hình khoáivaømaëtñöùngcuûacoângtrìnhphaûihoøanhaäpñöôïc vôùi khungcaûnhthieânnhieân vaømoâi tröôøngkieántruùcxungquanh,ñoàngthôøiphaûichuù yùñeánnhöõngñieàu kieänkhaùc nhö:ñaëcthuøkieántruùc,phongtuïctaäpquaùn,quannòeâmthaåmmyõ cuûatöøngdaântoäc,töøng vuøng, töøngñòaphöông,nôixaâydöïng coângtrình. - Hình khoáivaø maëtñöùng cuûacoângtrìnhphaûitheåhòeântrung thöïcñöôïccô caáumaëtbaèng, toå hôïpkhoânggianbeân trongcuûacoângtrình,traùnhphoâtröông,hìnhthöùcgiaû doái..
 275. 275. 3) CAÙCNGUYEÂNTAÉCTOÅHÔÏP HÌNHKHOÁI KHOÂNGGIANKIEÁNTRUÙC: 1. Naémvöõng ngoânngöõ cuûacaùckhoáicô baûn. 2. Löïachoïn caùckhoáicô baûnñoäclaäp,haytoåhôïpcaùckhoáitheoluaätboácuïc : - Duøngcaùckhoáicuøng moätloaïi khoáicôbaûncoùkích thöôùckhaùcnhauhoaëcgioáng nhau,saépxeáptheocaùc quyluaät. - Duøngcaùckhoáithuoäcnhieàuloaïi khoáicôbaûnsaépxeáptheovò trí,chieàu höôùngkhaùc nhau. 3. Naémñöôïc quyluaätphaânchiakhoáikieántruùcneáukhoáicoù kíchthöôùclôùn: - Phaânchiatheo daïngñôngiaûn hayphöùctaïptreâncaùckhoái. - Phaânchiañeå hoãtrôïveà chieàu höôùngcuûakhoáikieántruùc.
 276. 276. 4) CAÙCNGUYEÂNTAÉCTHIEÁTKEÁ MAËTÑÖÙNG COÂNGTRÌNHKIEÁNTRUÙC: 1.Phaânchia,saép xeápcaùc maûngñaëc, roãng,saùng,toái,… 2.Löïachoïn ñöôøngneùt,chi tieáttreânmaëtnhaø 3.Löïachoïn chaátcaûm,vaätlieäu, maøusaéc 4-Thieátkeámaët ñöùngcoângtrìnhkieántruùc,phaûnaùnhtrungthöïccoâng naêng
 277. 277. I-Thuïcaûmthò giaùc vaø ñoä nhìnroõ II-Phöông phaùpthieát keá neàn doác
 278. 278. I-Thuï caûm thò giaùc vaø ñoä nhìn roõ: -Thuï caûm thò giaùc laø söï nhaän bieát cuûa maét ngöôøi ñoái vôùi ñoái töôïng quan saùt .Noù phuï thuoäcvaøocaùcyeáutoá: +Khoaûngcaùch töøngöôøi ngoàinhìn ñeánñoáitöôïngquansaùt. +Ñoälôùn chi tieátcuûañoáitöôïngquansaùt. +Maøusaécvaøaùnh saùngñöôïcchieáucuûañoáitöôïngquansaùt -Ñoä nhìn roõ laø khaû naêng maét quan saùt ñöôïc ñoái töôïng caàn quan saùt. Ñieàu kieän ñeå nhìn roõ ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc tham soá hình hoïc (chieàu daøi, chieàu roäng chieàu cao) vaø hình daùng cuûakhoânggian ñeåboátríngöôøingoài xem,vaøngöôøitrìnhdieãn. 1) Khaùi nieäm:
 279. 279. -Thuïcaûm thògiaùc vaøñoänhìnroõñöôïc xaùcñònhbôûi nhöõngñaëcñieåm sinh lyùcuûamaét. - Trongnhöõngthamsoáhình hoïc cuûasöï laømvieäc cuûacô quanthògiaùc,quantroïngnhaátlaø khaûnaêng coùtheå nhìnthaáy2 ñieåm ôûgaànnhau: Khi keùo AB ra xa hoaëc xích laïi gaàn maét thì ñeán moät vò trí naøo ñoù, A vaø B trung thaønh moät ñieåm, khoâng coøn phaân bieät ñöôïc khoaûng caùch
 280. 280. - Goùctöôngöùng vôùi traïngthaùigiôùi haïnñoùgoïi laøgoùc phaângiaûi ( W) - Goùcphaângiaûi chính laøgiôùi haïnduøngñeå xaùcñònhkhoaûngcaùchtoáiñatöøkhaùngiaû ñeánñoáitöôïng caànquansaùt. 2) Nhöõngñieàu kieän hình hoïc cuûasöï caûmthuï thò giaùc: - Khoaûngcaùch töøngöôøi nhìnñeán ñoáitöôïngquansaùtphaûinaèmtronggiôùi haïnmaétcoù theåphaânbieätroõcaùcchi tieátcaànthieátñeåcaûm thuïsaéc neùtñoáitöôïng quansaùt,hình thuø,maøusaéc,chaátlieäu, keåcaûkhivaättheådi chuyeån. - Möùc ñoäphaânbieätcaùc chi tieátmaøyeâucaàuñoøihoûiphuï thuoäcvaøonhöõngñaëc ñieåm cuûaquangcaûnhdieãnvaøtính chaátcuûañoáitöôïngquansaùt.
 281. 281. 3) Caùc quyñònh veà tham soá hình hoïc cuûa moät soá khoâng gian khaùn phoøng hay khaùn ñaøi: *RAÏPCHIEÁUPHIM : - Ñoái töôïng quan saùt trong raïp chieáu phim laø maøn aûnh, ôû raïp chieáu phim bình thöôøng maøn aûnh laø maët phaúng, coøn maønaûnh côõ lôùn,maøn aûnh roäng vaø maøn aûnh toaøn caûnh laø maët cong (moät phaàn cuûa maët tru) - ÑOÁI VÔÙI MAØN AÛNH PHAÚNG : Ngöôøi ngoài xa nhaát khoâng ñöôïc quaù 5 laàn chieàu roäng cuûa maøn aûnh;Nhöngkhoângquaù40m. - Coønngöôøingoài gaànnhaátkhoângxahôn 1,5laànmaønaûnh. -ÑOÁI VÔÙI MAØN AÛNH ROÄNG : Khoaûng caùch toái ña cuûa ngöôøi ngoài haøng gheá sau cuøng ñeánmaønaûnhkhoângquaù2laànchieàu roängmaønaûnh,vaøcoùtheåñaïttôùi50 –60m. - Coøn ngöôøi ngoài haøng gheá ñaàu, khoaûng caùch khoâng neân xa hôn 0,6 laàn chieàu roäng maøn aûnh.
 282. 282. *NHAØ HAÙT: - Ñoái töôïngquansaùt cuûa nhaøhaùtlaøsaânkhaáu (töøphaàntröôùccuûa saân khaáu ñeán toaøn boä ñoäsaâuvaøotrongcuûasaânkhaáu,tathöôønglaáybaèngñöôøngkínhsaønquaycuûasaânkhaáu). - Nhö vaäy ñoái töôïng quan saùt cuûa nhaø haùt khoâng phaûi laø maët phaúng nhö cuûa maøn aûnh cuûaraïpchieáu phim;maø laøkhoânggian 3 chieàu. -Vieäcboátrí khaùn giaû trong nhaø haùtcuõng bòhaïn cheábôûi goùcnhìn theophöông naèmngangvaø phöôngthaúngñöùng . - Khoaûngcaùchxanhaátcuûakhaùngiaûngoài haønggheá cuoái cuøng ñeánmieäng saânkhaáu: - Nhaøhaùtkòch< 30m . - Nhaøhaùtca kòch40– 45m . - Phoønghoøanhaïc40 –45m, saânkhaáucoùñoämôûlôùn hôn=90– 120*
 283. 283. *SAÂNVAÄNÑOÄNG - Ñoáitöôïngquansaùtlaøtraùibanhcoù kíchthöôùcd =22,8cm . - Khoaûngcaùch toáiñatöøkhaùngiaû ñeángoùc ñoáidieän cuûasaânboùng theoñöôøngcheùoñöôïc laáybaèng 190–215 m . 190-215m
 284. 284. *NHAØTHI ÑAÁUCOÙMAÙI: - Thiñaáuboùng baøn,traùibanhcoù d= 3 cm .Cöï ly toáiña <45m . - Thiñaáuquaànvôït ,traùibanhcoù d= 6 cm .Cöï ly toáiña <60 – 65m .
 285. 285. *RAÏPXIEÁC: -Ñoáitöôïngquansaùtlaøngöôøi dieãnvieân xieác (ñoái vôùi xieác ngöôøi) hoaëccaùccon thuù:voi,hoå,choù, ngöïa,…

×