Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Analiza e pasqyrave Financiare<br />Karakteristikat sasiore të bilancit janë:<br />Baraspesha e Bilancit-Kupton barspeshën...
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje

44.928 Aufrufe

Veröffentlicht am

Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje

  1. 1. Analiza e pasqyrave Financiare<br />Karakteristikat sasiore të bilancit janë:<br />Baraspesha e Bilancit-Kupton barspeshën ndërmjet aktivit dhe pasivit të bilancit.<br />Shtimi I shumës së bilancit-Ky shtim mund të bëhet në tri mënyra: a)me ngarkim, b)me fitim, c) me metodat e teknikës kontabel.<br />Pakësimi I shumës së bilancit-Ky pakësim mund të bëhet: a)me shkarkim, b) me humbje, c)me metodat e teknikës kontabël.<br />Simetria e bilancit- nëse I mbledhim të g jitha zërat e bilancit (të aktivit dhe pasivit) dhe i pjestojmë me dy, rezutati I fituar na paraqet shumën e bilancit.<br />Dinamika e Bilancit-Na tregon ndodhitë reale ekonomike në ndërmarrje ne proqeset e operacionet ekonomike, lidhmeritë dhe kushtëzimet e tyre reciproke.<br />Ndryshimet vëtëm në bilancin e gjendjës- ndahen në 4 grupe:<br />Ndryshimet ne strukturën e aktivit<br />Ndryshimet ne strukturën e pasivit<br /> Ndryshimet në strukturën e aktivit dhe të pasivt duke e rritur shumën e tërësishme te bilancit,<br />Ndryshimet në strukturën e aktivit dhe të pasivit duke e pakësuar shumën shumën e tërësishme të bilancit.<br />Ndryshimet në bilancin e gjendjes dhe të suksesit- ndahen në 4 grupe:<br />Pakësimi I aktivit të bilancit të g jendjes,<br />rritja ekuivalente e të dalave të bilancit të suksesit....<br />Rezervat Latente-krijohen duke e nenqmuar aktivin dhe duke e mbiqmuar pasivin. Keto rezerva inkurporohen si në bilance inventariale ashtu edhe ne llogaritë përfundimtare dhe janë të lidhura ngushtësisht me rregullat e sajimit të bilanceve perkatëse. Rezervat latent mund të ndahen në dy grupe:<br />Në rezervat që janë në kundërshtim me dispozitat ligjore,<br />Kur keto rezerva talerohen dhe janë në pajtim me politikën afariste të subjektit ekonomik.<br />Humbjet e Fshehta-dalin për shkak të mbiqmimit të aktivit dhe të nënqmimit të pasivit. Ato ndikojnë në rezultatin financiar dhe ai paraqitet më i mirë nga ai që është në fakt.<br />Qka paraqet llogaria e fitimit dhe e humbjes(B. Suksesit)?<br />*LLogaria e fitimit dhe e humbjes në fakt paraqet një pjesë të bilancit të gjendjës ku bëhet përpjekja që në mënyre më të shkoqitur të paraqitet suksesi I veprimtarisë afariste të ndërmarrjes Brenda një periudhe përllogaritëse që rëndom merret viti kalendarik. Për dallim nda bilanci , llogaria e fitimit dhe humbjes paraqet aktivitetin e ndërmarrjes në një periudhë të caktuar.<br />Cili është qëllimi i përllogaritjes së të hyrave dhe te dalave ?<br />*Qellimi I përllogaritjes së të hyrave dhe të dalave nuk është konstatim I sukseist në shumë apsolute, por I atij rezultati që mund të krahasohet me rezultatin e ndërmarrjes së njëjtë në një periudhë tjetër (të mëparshme).<br />Cilat parime duhet respektuar që rezultatet të jënë të krahasueshme?<br />*Që rezultatet të jënë të krahasueshme duhet respektuar këto parime:<br />Lidhja e të hyrave dhe të dalave në përiudhën përkatëse kur janë shkaktuar ato,<br />Me rastin e përllogaritjes së rezultatit financiar të zbatohen metoda të njëjta të qmuarjes siq janë përdorur për përiudhen me të cilën bëhet krahasimi.<br />Sipas cilave metoda mund të paraqitet llogaria e fitimit dhe e humbjes ><br />*Mund të paraqitet përmes 2 metodave:<br />Bilanci I suksesit I hartuar sipas metodës së specifikimit të të dalave e të hyrave,<br />Bilanci I suksesit I hartuar sipas shpenzimeve të tërsishme dhe bërjeve.<br />Parimet e Balancimit-Janë në të vërtetë rregulla principale të shprehjes së bilancit dhe përcaktimit të vlerës së pozicioneve të bilancit.<br />Parimi i Veshtisë<br />Parimi(koncepti) i rritjes monetare dhe I hulumtimit të vlerës <br />Parimi i entitetit të subjektit afarist<br />Parimi I kontunitetit (përherëshmerisë)të subjektit ekonomik<br />Parimi I shpenzimeve të verteta(historike)<br />Parimi i saktësisë( korelacionit), dhe<br />Parimi I Konsistentitetit.<br />Parimi i Vështisë-parakupton hartimin e atillë të bilancit që I merr parasysh të gjitha të papriturat dhe bëfasitë negative që mund t’i dalin ndërmarrjes gjatë veprimtarisë së saj.<br />Nënparimet e Parimit të vështisë:<br />a)parimi i realizimi, b)Parimi I imparitetit, c) Parimet e qmimeve më të ulëta, d)parimet e qmimeve ditore, e)parimet e qmimeve më të larta.<br />Parimet e qmuarjes së pasurisë së ndërmarrjes:<br />a)parimi I qmuarjes sipas qmimeve të furnizimit, b)parimi I qmuarjes sipas qmimeve ditore, dhe c)parimi I qmuarjes sipas qmimit likuidues.<br />Përllogaritja e amortizimit:-si qëllime kryesore të cilat më së shpeshit përmenden lidhur me përllogaritjen e amortizimit janë: konstatimi dhe paraqitja sa më korrekte e gjendjes dhe e structures se pasurisë dhe kapitalit në bilancin e gjendjes, sigurimi I mjeteve monetare për zevëndësimin e mjeteve kryesore të vjetëruar përmes kuotave të amortizimit të përmbajtura në të hyrat e sëndertuara, alokacioni periodik I shpenzimeve (vlerave irriciale) të mjeteve kryesore me qëllim të përllogaritjes reale të rezultatve peridike, dhe kenaqja e kerkesave kalkulative të subjektit afarist.<br />Metodat e qmuarjes së rezervave(stoqeve) janë: Metoda FIFO, LIFO, metoda e qmimeve mesatare, metoda e rezervave të hekurtga, metoda HIFO, etj.<br />Shkaqet e krizes së afarizmit të ndërrmarrjes :-<br />Levizjet ne treg(inflacioni)<br />Ndryshimet ne politiken monetrae kreditore<br />Jo likujditeti i ndermarrjes<br />Fatkeqesit natyrore<br />Krizat e farizmit te ndermarrjes paraqiten nese:<br />Nuk maksimizohet fitimi<br />Rezultatet e krijuara stagnojn<br />Rezultatet financiare jan me te vogla se ato qe priten<br />Rezultatet financiare jan negative<br />Si përcaktohet qmimi i Ndërmarrjes ?<br />Qmimi I ndërmarrjes= vlera objektive+vlera subjektive e shitësit-Vlera subjektive e blerësit<br />Metodat e qmuarjes së ndërmarrjes?<br />a)metoda e qmuarjes së substancës<br />b)metoda e rendimentit, dhe <br />c)metodat e tjera të qmuarjes së vlerës së ndërmarrjes<br />Metodat e qmuarjes së substancës- Mbështetën në bilancin e gjendjes dhe varësisht nga karakteri I tij substance mund të jetë përcaktuar si:1)vlera llogaritare,2)Vlera e korigjuar lloaritare, 3)vlera riprodhuese.<br />Metodat e qmuarjes së rendimentit:-Këto metoda mbështeten në pikëpamjen që preferon rendimentin-fitimin si faktorin më përspektiv të përcaktimit të vlerës së ndërmarrjes. Këto metoda janë: a)metoda statike e rendimentit, dhe b)metoda dinamike e rendimentit.<br />Metodat e tjera të qmuarjes së vlerës së ndërmarrjes :<br />a)Metodat e vlerës mesatare, b) metoda e shtutgardit, c) metoda e ekstrafitimit, dhe d)metoda e multiplik4imit<br />Me Konsolidim financiar-nënkuptohet zvogëlimi I rrizikut të realizimit të rezultatit afarist dhe financiar në nivel të pranuëshëm, eleminimi I humbjeve të fshehta në bilancin e gjendjes, vënia e baraspeshës financiare, sëndërtimi I një prodhimi të tilli i cili mundëson që riprodhimi I thjeshtë të kryhet nga mjetet vetjake(pa ngarkesa me borxhe të reja) dhe një pjesë e riprodhimit të zgjeruar gjithashtu të financohet nga burimet vetjake në mënyrë që të sëndërtohet një shkallë e mjaftueshme e autonomisë së borxhliut dhe një siguri e besorësit, si dhe të sigurohet rritja reale e aktivit neto(mjeteve vetjake).<br />Nocionet kryesore që përfshihen në definiconin e konsolidimit financiar janë:<br />-Së pari- në konsolidime financiare kuptohet zvogëlimi I rrizikut të sëndërtimit të rezultatit financiar dhe afarist sit ë atij bruto, ashtu edhe të atij neto në një nivel të pranuëshë.- Zvogëlimi I rrizikut të sëndërtimit të rezultatit afarist arrihet me rritjen e ndryshimit në mes të të hyrave të rregullta të realizuara dhe të dalave variabile, si dhe të periudhës(shpenzimet kohore që e ngarkojnë një periudhe). Zvogelimi I rrizikut të sëndertimit të rezultatit financiar bruto arrihet me rritjen e sistancë në mes të hyrave të rregullta të realizuar si dhe të dalave variabile e të dalave të periudhës plus mbulimi I të dalave për kamatat dhe kompenzimet e shfrytëzimit të mjeteve të huaja. Ndërkaq zvogëlimi I rrizikut financiar neto arrihet kur rritet distanca në mes të hyrave të rregullta të realizuara dhe të gjitha të dalave të numëruara më parë plus mbulimi I të dalave publike, tatimeve, etj.<br />Shkaqet e qrrekullimeve të konsolidimit financiar janë të shumta por ato mundë të klasifikohen në dy grupe: Të Jashtme(eksterne) dhe Të Brendshme (interne).<br />Në shkaqet Eksterne të Jashtme bëjnë pjesë:<br />a)Kriza ekonomike, b), inflacioni dhe mënyra e përcaktuar e bilancimit, c) politika monetare-kreditore dhe sistemi devisor, dhe d) shpërndarja parimore dhe sekondare.<br />Në shkaqet Interne të Mbrendshme bëjnë pjesë:<br />a)shkalla e shfrytëzimit të kapaciteteve, b)baraspesha financiare, dhe c)bilancimi I mjeteve jashtë funksionit.<br />Leverazhi AFARIST- esenca e përllogarites së leverazhit afarist qëndron në faktin se shpenzimet absolitikisht fikse edhe me rritjen e vëllimit të shitjes mbesin të pandryëshueshme. Kjo do të thotë se duhet shfryëtëzuar këtë karakteristikë të këtyre shpenzimeve deri në kufirin e tyre më të lartë për ta sqarua vëllimin e shitjes.<br />Shtimi I fitimit afarist në shumë apsolute=fitimi afarist i shtuar – fitimi afarist paraprak.<br /> Shtimi I fitimit afarist në përqindje= Shtimi I fitimit afaist në shum apsolute/fitimi af,paraprak<br />Faktori I leverazhit afarist1.=%e shtimit te fitimit / %e shtimit të vëllimit të shitjes<br />Faktori I leverazhit afarist2.= fitimi marxhinal / fitimi afarist<br />Leverazhi FINANCIAR- ka të bëjë me burimet kreditore dhe burimet vetiake të mjeteve përkatësisht me raportin e tyre(raporti borxh-kapital). Dihet se për angazhimin e mjeteve të huaja paguhet kamata që ka karakteristika të shpenzimeve fikse meqë nuk ndryshon me rritjen apo zvogëlimin e vëllimit të qarkullimit. Edhe me këtë rast duhet gjetur kufirin më lartë deri ku mund të shkohet me rritjen e vëlliomit të q arkullimit pa marrë mjete suplementare rrotulluese do të thotë pa marrë kredi të tjera.<br />Shtimi I fitimit Neto në shumë apsolute=fitimi Neto i shtuar – fitimi neto paraprak.<br />Shtimi I fitimit neto në përqindje= Shtimi I fitimit neto në shum apsolute /fi timi neto.paraprak<br />Faktori I leverazhit afarist1.=%e shtimit te fitimit neto / %e shtimit tërritjes të fitimit afarist<br />Faktori I leverazhit afarist2.= fitimi afarist / fitimi afarist – kamata<br />Bashkëveprimi I Leverazheve(afarist dhe financiar)- ka për qëllim të dihet se qfarë efekti do të sjellë rritja e vëllimit të qarkullimit në fitimin NETO.<br />TREGUESIT E LIKUIDITETIT RRJEDHES<br />Raporti rrjedhës = Mjetet rrjedhëse/detyrimet rrjedhëse<br />Raporti i shpejt(prova acidike) = Mejtet rrjedhëse – stoqet/detyrimet rrjedhëse<br />TREGUESIT E MENAXHIMIT TE MJETEVE APO AKTIVEVE<br />Qarkullimi i Stoqeve = shitjet/stoqet<br />Qarkullimi i Pasurisë së tërsishme = Shitjet/pasuria e tërësishme<br />Qarkullimi i Pasurisë rrjedhëse = Shitjet/pasuria rrjedhëse<br />Qarkullimi i Mjeteve neto = Shitjet/mjetet totale – det. rrjedhëse<br />Periudha mesatare e arkëtimit = kërkesat e arkëtueshme/(shitjet/360)<br />Qarkullimi i mjeteve fikse = Shitjet/mjetet fikse neto<br />Qarkullimi total i mjeteve = Shitjet/mjetet totale<br />RAPORTET E BORXHIT - RAPORTI I BORXHEVE TOTALE NDAJ MJETEVE TOTALE<br />Norma e borxhit = Borxhi total/mjetet totale<br />Raporti i borxhit mbi kap.e vet = Borxhi total/totali i kap. të vet<br />Raporti i mbulimit të interesave = EBIT/Shp.e interest<br />RAPORTET E PROFITABILITETIT- RAPORTI I PROFITIT MARGJINAL BRUTO<br />Profiti marxhinal bruto = ( Profiti bruto/shitjet ) x 100<br />Profiti marxhinal neto =( Të ardhurat neto/ Shitjet ) x 100<br />Raporti bazë i fitimit =( EBIT/mjetet totale) x 100<br />Raporti i kth. nga mjetet totale = Të ardhurat neto/mjetet totale x 100<br />Raporti i kthimit nga aksionet e zakonshme = Të ardhurat neto/aksionet e zakonshme<br />Fitimi për njësi aksion = Fitimi neto / Nr. i aksioneve të emituara<br />Fitimi për aksion = Qmimi I aksioneve/Fitimi per një aksion<br />Pika e mbulimit =Shp.Fikse1- Shpenzimet variabile Te Hyrat <br />Raportet financiare duhet te sigurojn te dhena per:<br />Pasurit<br />Detyrimet<br />Kapitalin<br />Te hyrat <br />Te dalat<br />Analiza e biznesit – paraqet vlerësimin e prespektives dhe rreziqeve te ekonomis me qellim te marrjes se vendimeve cilesore ne biznes.<br />Per qka shfrytezohen raportet financiare ? - Per te permiresuar vendimet biznesore. <br />Analiza e kredise: kreditore jan ata te cilet u japin fonde hua kompanive ne kembim me premtimin se ato do tu kthehen se bashku me kamaten.<br />Kreditoret tregtar :japin mall me kredi pa kamat ne meny qe malli i marr tu paguhet ne nje dat te caktuar,nese paguhet me heret pason diskonti.<br />Kreditoret jotregtar : u sigurojn financim kompanive me premtimin e shkruar se do tu kthehet kryegjëja se bashku me interesin.<br />Analiza kreditore – paraqet vlerësimin e aftesis kreditore te kompanis ,pra qe ti paguaj obligimet e veta kreditore.perfshin analizen e Likujditetit dhe solventitetit.<br />Analiza e prespektives – paraqet parashikimin e nivelit te fitimit,rrjedhes se paras ose qe te dyjave ku rezultati i kesaaj analize paraqet nje grumbull parashikimesh rreth nivelit te fitimit te pritur dhe rrjedhes se pritur te paras te cilat do te shfrytëzohen per çmuarjen e ndërmarrjes.<br />Aktivitetet e biznesit:<br />Aktiviteti i planit te biznesit<br />Aktivitetet financiare<br />Aktiv.investuese <br />Aktiv.operuese<br />Aktiviteti i planit te biznesit- përshkruan qëllimet,strategjite dhe taktikat per aktivitetet ekompanis.<br />Dy burimet me te rendesishme te informatave rreth planit te biznesit jane:<br />Letrat drejtuar aksionareve<br />Analizat dhe diskutimet e menaxhmentit.<br />Aktivitetet investuese – i referohen metodave qe kompanit i shfrytezojn per te rrritur sasin e parase per plotësimin e nevojave te tyre.<br />Burimet e financimit ekstern :<br />invesitoret ne aksione<br />kreditoret<br />Aktivitetet financiare – paraqet shfrytëzimin e raporteve financiare per te analizuar poziten financiare dhe performancen e kompanis si dhe per te vleressuar performancen e ardhshme financiare.<br />Aktivitetet operuese – perfshijne<br />analizen e profitabilitetit (ka te bej me vlerësimin e kthimit te mjeteve nga investimet qe i ka ber kompania)<br />analizen e rrezikut – vlerësimin e aftesis se kompanis qe ti kryej zotimet e veta<br />analizen e shfrytëzimit dhe burimeve te fondeve – ka te beje me vlerësimin se si i siguron dhe angazhon kompania fondet.<br />Metodat dhe teknikat e vlerësimit te aftesis kreditore:<br />5 C (karakteri,kapaciteti,kapitali,kolaterali,kushtet)<br />CAMPARI (karakteri,aftësia,mjetet,qellimi,shuma,riapgimi,sigurimi)<br />Vlerësimi i planit te biznesit te kompanis<br />SWOT Analiza (fuqi,dobësi,mundesi,kercenimet.)<br />Analiza e informatave financiare<br />Vlerësimi i sigurimit te kthimit te kredise.<br />Koeficientet financiar te komapnis mund te krahasohen me :<br />Mesataren e industris ne te cilen vepron kompania<br />Ndonje kompani specifike ne te cilenn vepron kompania<br />Raportin e nyejt te komapanis ne vitet e kaluara.<br />Ekuacioni DU POINT - eshte nje formul e cila na mundëson qe norma e kthimit te pasuris (ROA) te llogaritet si produkt i profitit marxhinal X qarkullimi i pasuris totale.<br />Altman Z-Score <br />Njeri nder treguesit sintetik me te rendesishem i cili mund te perllogaritet nga te dhenat e pasqyrave financiare eshte treguesi i ALTMANIT me te cilin presupozohet “shëndeti financiar”ndryshe quhet “Koeficienti i falimentimit”.Sa me i lart te jet ky tregues aq me i lart eshte stabiliteti i firmes dhe e kundërta.<br />Formula <br />X1 = pasuria rrjedhëse – det.rrjedhese /totali i pasuris x 1.2<br />X2 =fitimet e mbajtura/totali i pasuris x 1.4<br />X3 = fitimi para kamates dhe tatimit/totali i pasuris x 3.3<br />X4 = ekuiteti/totali i detyrimeve x 0.6<br />X5 = shitja / totali i pasuris x 0.999<br />Z = x1+x2+x3+x4+x5<br />Vleresimi i kolateraliit , Funksionet e pengut - <br />E nënvizon seriozitetin dhe përkushtimin e kredimarresit per ta paguar kredine,<br />I ofron pak a shume zgjidhje te prekshme se do ta rikthej borxhin e pashlyer ne rast se te ardhurat e planifikuara deshtojne.<br />Përcaktimi i veres se pengut – <br />A eshte pasuria e len peng e shitshme ? A mund te shitet ne qdo koh?<br />A eshte vlerae saj e verifikueshme dhe pak a shume stabile?<br />A ka ndonje pal e tret te drejta mbi te?etj.<br />Realizimi i qëllimeve te ndërmarrjes sjell edhe realizimin e :<br />Qëllimeve te pronarit<br />Punësuarve<br />Shoqeris<br />Qëllimet e ndërmarrjes ne ekonomin e tregut :<br />Maksimizimi i fitimit<br />Maks.i shitjeve te firmes<br />Arritja e kënaqshme e nivelit te fitimit<br />Arritja e kënaqshme e pjesëmarrjes ne treg.<br />Grupet e interesuara per suksesin ndërmarrjes jane:<br />Pronaret<br />Menaxheret<br />Te punsuarit<br />Furnitoret<br />Konsumatoret<br />Qeveria<br />Shoqëria<br />Treguesit kryesor te suksesit te ndërmarrjes:<br />Likuiditeti<br />Produktiviteti<br />Rentabiliteti<br />Ne rast te mossuksesit te ndërmarrjes :<br />Ndryshohet politika afariste<br />Ndrrohet menaxhmenti<br />Ndrrohet pronari<br />Ndërmarrja likuidohet<br />Parimet themelore sistemore te ndërmarrjes:<br />Parimi i Autonomis –ndërmarrja eshte e pavarur ne zgjedhjen e veprimtaris se vet<br />Parimi se vetem pronaret e kapitalit te investuar vendosin ne meny direkte apo indirekte.<br />Parimi i afarizmit me maksimizimin e fitimit<br />Parimi i bartjes se rrezikut afarizmin e vet ne treg ne konkurencen e tregut.<br />Tri sferat e vendimeve afariste :<br />Investimi i resurseve<br />Afarizmi i ndërmarrjes me sfrytezimin e ketyre resurseve<br />Gërshetimi i burimeve financiare te cilat perdoren per sigurimin e mjeteve per resurset e nevojshme.<br />Nenproceset e procesit te menaxhimit:<br />Planifikimi – përcaktimi i qëllimit te ndermarrjessi dhe rezultati me ndihmen e te cilit do te sendërtohen qëllimet e parapara.<br />Vendosja – vendimet qe merr menaxmenti ne biznes<br />Udhëheqja – me ndihmen e te cilit sigurohet efikasiteti i zbatimit te vendimeve<br />Mbikqyrja – lidhur me sendërtimin e qëllimeve dhe rezultateve te parashikuara.<br />Procesi i marrjes se vendimeve :<br />Iracional (ne baz te ndjenjes,intuites,provojes)<br />Racional (ne baz te dijes,fakeve,informatave)<br />Vendimi = qellimi + informata + gjykimi<br />Karakteristikat themelore te informatave :<br />Saktësia <br />Vjetërsia<br />Preciziteti<br />Pjesëmarrja <br />Adekuatshmeria<br />Krahasueshmeria<br />Pergjigjjet qe duhet ti jap nje sistem informativ:<br />qfar informate eshte e nevojshme<br />ku eshte e nevojshme informata<br />kush e kërkon<br />ku eshte e nevojshme<br />pse eshte e nevojshme<br />sa kushton<br />Informatat mund te jen: <br />kuantitative (financiare dhe jo financiare)<br />jokuantitative<br />Karakteristika te rendesishme mbi kontabilitetitn dhe raportet financiare:<br />mbledhja,përpunimi dhe prezantimi i informatave kontabile<br />qe kan te bejn me ndërmarrjen dhe<br />te cilat jan te orientuar drejt shfrytëzuesve te interesuar<br />Procesi i kontabilitetit :mbledhja e te dhenave,analiza e ngjarjeve afariste,evidenca ne librat afariste,hartimi i bilancit provues,sajimi i raporteve financiare. Ose<br />Hyrja,procesi i përpunimit,dalja<br />Sistemi kontabilo-informativ : te dhenat,procesi i perpunimit ,informatat, shfrytëzuesit.<br />Ndryshimet afariste mund te jen :<br />kontabile <br />jo kontabile<br />Raportet financiare sipas SKK1:<br />Bilanci i gjendjes<br />Pasqyra e te ardhurave<br />Raporti mbi ndryshimin e kryerjes<br />Raporti mbi rrjedhen e parase<br />Faktoret qe ndikojn ne vendimin mbi disidenten:<br />Kosotja e emitimit<br />Kostoja e transaksionit<br />Tatimet<br />Efektet e clienteles<br />Kostoja e agjensise<br />Kostoja e emitimit :jan mjaft te larta arrijn deri 20% keshtu qe nese menaxheri vendos te emitoj aksione ne vend per te financuar investime te reja kostoja e emitimit kërkon shuma me te mdha te fondeve per investim ne krahasim me fitimin e pashperndar.<br />Kostoja e transaksionit :ka te bej me paknaqesit e aksionareve me politiken e dividentit ku rezulton me shitjen dhe per qdo shitje te aksioneve me vlere te vogel kërkohen provizione me te larta dhe anasjelltas.<br />Tatimet :ngarkojn te radhurat e korporates me tatime te dyfisht nese paguhet dividenta dhe njëfish nese nuk paguhet dividenta.<br />Efektet e klienteles :invesitoret siq jan individ te pasur do te preferonin te eliminonin tatimet duke blere aksione pa ose me divident te vogla por me fitime te larta kapitale.<br />Kostoja e agjensise: ka te bej me konfliktin menagjer aksionar ku menaxheret jan te interesuar qe dividenta te jet e pashperndar ne meny qe te riinvestoht ndersa aksionaret kerkojn qe te marrin divident de te fitojn sa me shume.<br />Fitimi per aksion : Fitimi para tatimit / aksionet e emituara<br />Ne ndikimin e objektivave ndikojn shume faktore: <br />Faktoret e rrethines <br />Ndikimi nga grupet e interesit<br />Objektivat ekonomike<br />Pergjgjesit sociale te organizates<br />Faktores e rrethines :lidhen me influencen e jashtme,natyren e biznesit dhe kulturen organizative.<br />Grupet e interesit : jan grupe te ndryshme qe jan te lidhura drejtpërdrejt me aktivitetin e firmes.<br />Objektivat ekonomike : jan faktore te tjere qe ndikojn ne formulimin e strategjis se sirmes te cilat ndikohen ne mas te madhe nga koalicionet e grupeve e interesit,ku objektivat zhvillohen sipas hierarkis qe fillon nga nga niveli me i ulet ku sipas shkallëzimit hierarkik kontribuojn ne arritjen e objektivave te nivelit me te lart.<br />Pergjegjesit sociale te organizates : jan te ndërlidhura me territorin ne te cilin vepron si qeshte :zhvillimi i infrastruktures,punësimin si dhe ruajtja dhe rregullimi i ambientit.<br />Formate financimit te firmes :<br />Burimet afatshkurtra<br />Burimet afatmesme<br />Burimet afatgjata.<br />Burimet e financimit afatshkurta:<br />Kredit tregtare- kur blerësi merr mall me qira dhe nese e paguan para kohes se caktuar pason diskonti.<br />Letrat tregtare – emitohen nga kompanit e medha dhe u shiten firmave tjera,shoqërive te sigurimit,bankave.<br />Kredit afatshkurtra – keto kredi merren nga bankat komerciale me kohëzgjatje relativisht me pak se nje vit.<br />Burimet afatmesme te financimit jane:- <br />kredit bankare me kohëzgjatje mbi nje vit (3-5).<br />Financimi me kontrata te shitjes se kushtezuar (kur blerësi nuk ka para te paguaj komplet blerjen e nje pajisje dhe nj epjes te asaj blerjeje ja financon ndonje shoqeri financiare.<br />Kredit qe i lejojn shoqerit e sigurimit (mbi 10 vite afat maturimi me norma te larta interesi).<br />Burimet afatgjata te financimit –<br />Financimi me aksione te zakonshme<br />Preferenciale<br />Me obligacione<br />Aksionet e zakonshme –<br />Pronësia- aksionaret jan pronar te firmesata vendosin per shpërndarjen e fitimit dhe ushtrojn kontrollin e firmes.<br />Vlera nominale – me rastin e themelimit te firmes merret vendimi lidhur me financimin e aseteve ku vlera nominale vendoset a arbitrarisht mbi aksionin.<br />Maturimi – nuk kan afat maturimi<br />Trajtimi fiskal – dividenta te keto aksione nuk zbritet per efektet fiskale.<br />Dividenta – ketyre aksionarve nuk u premtohet divident.ata marin divident vetem atehere kur ka fitim.<br />E drejta e votimit – kan te drejt vote dhe te zgjedhin bordin e drejtoreve.<br />Menyrat e rritjes se financimit permes aksioneve te zakonshme – <br />Fitimi i pashperndar<br />Emitimi i aksioneve<br />Shitja publike<br />Çmimi per aksionet preferenciale – <br />Pp = dividenti i aksionit te preferuar / norma e kërkuar e kthimit nga aksionari i preferuar<br />Llojet e obligacioneve :<br />Obligacionet e garantuara<br />Te pagarantuara<br />Shtetërore<br />Pjesmarrese<br />Euroobligacionet<br />Obligo. E konvertueshme<br />Me warrant<br />Obligacionet e garantuara- ndryshe quhen edhe hipotekare, emetohen per te blere mjete te caktuara fikse dhe kan te drejt pronësie mbi aktivitetet dhe mbi fitimin e korporates.<br />Obligo. E pagarantuara – jan letra premtimi te pagarantuara te firmes te cilat mbeshteten ne kredibilitettin e pergjithshem te saj.<br />Obligacionet pjesmarrese- interesi per keto obligacione arketohet vetem nese firma operon me fitim.<br />Euroobligacionet – definohen si obligacione te pagueshme ne monedhen e huamarrësit por te shitura jasht shtetit te huamarrësit.<br />Obligacionet e konvertueshme – mun te konvertohen me nje numer te caktuar te aksioneve te zakonshme.<br />Obligacionet me warrant – i jep zotruesit te drejt te blej tituj te tjere te firmes por jo per tu shkëmbyer me tituj te tjere.<br />Perparesit e obligacioneve :<br />Sigurojn te ardhura fikse<br />Kan perparesi ne fitim <br />Kostoja e këtij borgji eshte caktuar me pare<br />Pagesa e interesit te borgjit zbritet per efektet fiskale<br />Caktohet kadenca me saktësi.<br />Te metat e obligacioneve – <br />Pamuundeson perballimine borgjit nese firma nuk realizon fitim<br />Ka afatin e maturimit i cili i obligon menaxhmentin financiar te siguroj fondin e amortizimit ne meny qe te përballoj shlyerjen e borgjit me koh.<br />Ka aftine gjat te borgjit i cili nënkupton edhe risk me te lartë.<br />Si shprehet nje situat financiare :<br />Ne anen e aktivit,ne anen e pasivi dhe ne te dy anet njekohsisht.<br />Nga kush varet nje situat financiare se eshte e mire apo e keqe?<br />Varet nga madhesia dhe struktura e mjeteve te saj dhe burimeve te mjeteve si dhe nga harmonizimi i tyre me detyrat ne kushtet e pergjithsme ekonomike te veprimtaris.<br />Kur themi per nje gjendje financiare se eshte e mire?<br />Nese baraspesha financire siguron mbajtjen e likuiditetit,nese ngarkesa me borgje eshte e till qe te siguroj pavarësi te plot te ndërmarrjes dhe resoreve te saj,nese eshte solvente,etj<br />Kur themi per nje gjendje financiare se eshte e keqe ? <br />E kundërta<br />Qka paraqet kontabiliteti e qak bilanci ?<br />Kontabiliteti regjistron ngjarjet ekonomike ne ndërmarrje dhe permes bilancit shpreh gjendjen e saj.<br />Bilanci paraqet nje raport periodik kontabël mbi gjendjen e mjeteve ,burimeve te mjeteve dhe kapitalit te vet.<br />Klasifikimi i treguesve financiar – <br />Treguesit e likuiditetit<br />Treguesit e raporteve te menaxhimit te mjeteve <br />I raporteve te borgjit,<br />I rentabilitetit <br />Treguesit e raportit te vleres se firmes<br />Cilet jan treguesit qe shprehin stabilitetin financiar – <br />Siguria financiare<br />Shkalla e vet financimit<br />Shkalla e aftesis kreditore<br />Treguesit e likuiditetit jan: <br />Likuiditeti rrjedhes<br />Momental<br />I pergjithshem<br />Qka duhet pasur parasysh me rastin e vlerësimit te situates financiare :<br />Konstitucionin financiar,likuiditetin,rentabilitetin , shkallen e harmonis midis mjeteve dhe burimeve te tyre, krahasimi numerik te ndërmarrja konkrete me mesataren e deges ose ekonomis ne teresi.<br />Pyetjet me te shpeshta qe i parashtrojn kreditoret?<br />Pyetjet me te shpeshta qe i parashtrojn investuesit ne firma?<br />

×