Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Filosofía Luis IES Otero Pedrayo Ourense (20)

Anzeige

Orixe e evolución das especies.

 1. INTRODUCIÓN A través do tempo fóronse creando diversas teorías sobre a orixe e evolución das especies. A perspectiva que mantiveron Aristóteles e Platón bloqueou o camiño para entender que o universo pode cambiar e os seres vivos tamén. Isto tivo a consecuencia de que a bioloxía e a astronomía levaron camiños erróneos durante o tempo. A teoría da evolución das especies foi moi difícil de asumir, xa que a relixión e a filosofía dicían outro tipo de teorías.
 2. AS DIVERSAS TEORÍAS SON AS SEGUINTES: Teorías da evolución Transformismo ou Lamarckismo Darwinismo Mutacionismo Teoría sintética Fixismo Etc. Mayr Simpson Dobzhansky Hugo de Vries Mendel Walles Charles Darwin Lamarck Georges Cuvier Karl von Linneo
 3. FIXISMO O fixismo é unha tendencia que sostén que as especies actualmente existentes permaneceron básicamente invariables dende a creación. Na antigüedade, Aristóteles fixo estudos sobre os seres vivos, que estas levaronno a unha clasificación do reino animal e vexetal en especies e en xéneros. Unha das conclusión que sacou Aristóteles con estas investigacións foi que as especies son un conxunto de individuos con características comúns coa capacidade de reproducirse entre sí. As ideas de Aristóteles que sacou no campo da bioloxía son: Pero aínda así Aristóteles non • As especies son eternas, inmutables e excluía certos procesos evolutivos permanecen inalteradas de xeración en Primeira xeración. nas especies. Os principios de Aristóteles marcaron un estudo da • A bioloxía interésase só pola especie e non natureza, que, ata o século polos individuos. Segunda XIII non puideron vencelos, pero Linneo e Cuvier realizaron • A forma dos órganos está sempre ligada ás grandes estudios sobre esta teoría, funcións. Terceira partindo destas ideas erróneas.
 4. Dentro da teoría do fixismo, encóntrase o antropocentrismo. O antropocentrismo considera ó home como o centro da creación, ó tratarse do ser máis importante. Os pricipais representantes do fixismo son: No século XV xa foi máis difícil de creer Karl von Linneo • Foi o que desarrolou formalmente o fixismo. Linneo defendía que as especies foron creadas de maneira independente e negou a posibilidade de orixe común dos seres vivos. • Ademais, Linneo, foi o clasificador das especies viventes, pero sobretodo dos vexetais, ademais foi o que asentou as ideas da taxonomía moderna. Georges Cuvier • Foi o pai da teoría fixista, que a formulou para explicar a diversidade dos organismos fósiles que contradecían o fixismo e algo máis que outras teorías. Estivo moi interesado pola anatomía e paleontoloxía, polo que foi coñecido pai da paleontoloxía • Cuvier non apoiaba as ideas da evolución, xa que no compartía as ideas de Lamarck o fixismo, xa que foron descuvertos fósiles de dinosaurios, e coa publicación do libro O orixe das especies de Charles Darwin desencadena unha polémica que leva á aceptación da teoría da evolución. Hoxe en día, todavía hai xente que acepta a teoría fixista.
 5. TRANSFORMISMO OU LAMARCKISMO O transformismo deuse no século XVIII por Jean Baptiste Lamack, onde coa súa idea de que os seres nos sempre foran iguais, enfrontouse as ideas do fixismo.
 6. O transformismo ou lamarckismo explica que unhas especies se orixinan a partir doutras como froito das transformacións anatómicas. A idea principal desta teoría segundo Lamarck é que a función crea o órgano. Lamarck na súa teoría propuxo que a que a vida evolucionaba, "por tanteos e sucesivamente”, “que a medida que os individuos dunha das nosas especies cambian de situación, de clima, de xeito de ser ou de hábito, reciben por iso as influencias que cambian aos poucos a consistencia e as proporcións das súas Lamarckismo partes, da súa forma, as súas facultades e ata a súa mesma organización Variacións no medio Novas necesidades Maior uso dos órganos
 7. DARWINISMO Teoría creada por Charles Darwin e Alfred R. Wallace. En 1858 leíase un texto en Londres de Darwin e Wallace. No texto expoñíase unha teoría da orixe das especies baseada na selección natural de variacións producidas ó azar. Esta teoría levaronna a cabo os dous investigadores ó mesmo tempo pero independentemente, aínda que decidiran publicala conxuntamente. Máis tarde, en 1859, Darwin decidiu publicar A orixe das especies cos datos que foi recollendo na súa viaxe de 5 anos no barco Beagle por todo o mundo. Darwin coñecía a teoría de Lamarck, pero non atopou nas súas observacións probas da mesma.
 8. IDEAS DO DARWINISMO 1.-Principio de variacón. En todas as poblacións, prodúcense continuamente cambios ó azar de as características dos seus individuos. 3.-Principio de selección. O medio vai seleccionado a aqueles que acumularon as variacións ventaxosas. Mediante a herencia, estas variacións extendénse pola población durante sucesivas xeracións, producindo o cambio da mesma. 2.-Principio da herencia. Os individuos dunha especie parécense ós seus proxenitores xa que heredan deles as súas características.
 9. Exemplos EXEMPLOS DA TEORÍA DA EVOLUCIÓN 1.-Nas illas Galápagos atopou numerosas especies de pinzones que se diferencian unhas doutras por pequenas variacións dun trazo común, o que lle suxeriu que, a pesar das diferenzas, tiveron antepasados comúns. Ademais, cada unha delas tiña uns trazos adecuados á súa forma de vida e tipo de alimentación. Ningunha era máis perfecta que a outra. 2.-No caso das xirafas, se a escaseza de vexetais permanece como característica ambiental, as xirafas que teñen o pescozo máis longo poderán chegar mellor ás ramas máis afastadas e así estarán mellor alimentadas, polo que ó reproducirse tendrán máis posibilidades de que a súa descendencia teña o pescozo máis longo. É dicir, que a selección natural daría vantaxe ás xirafas de pescozo longo, mentres que as de pescozo curto morrerán sen descendencia. Antepasados (pescozos longos e curtos) A selección elimina ás xirafas de pescozo curto. Xirafas actuais.
 10. MUTACIONISMO O mutacionismo é unha teoría que sostén que un individuo herda potencialidades máis que cualidades. Esta teoría pode explicar os mecanismos da herdanza e a xénese da variación nos seres vivos a partir das leis de Mendel. A teoría mutacionista remontase á obra de William Keith Brooks, Francis Galton e Thomas Henry Huxley, con ideas que foron reciuperadas na década dos noventa polos traballo de Hugo de Vries e William Bateston ó redor ás variacións naturais discontinuas. Gregor Mendel William Bateston Hugo de Vries
 11. LEIS DE MENDEL SON TRES LEIS Primeira lei de Mendel: Lei da uniformidade Segunda lei de Mendel: Lei da segregación Terceira lei de Mendel: Lei da recombinación independente dos factores
 12. PRIMEIRA LEI DE MENDEL: LEI DA UNIFORMIDADE Establece que se se cruzan dúas razas puras para un determinado carácter, os descendentes da primeira xeración serán todos iguais entre si fenotípica e xenotípicamente, e iguais fenotípicamente a un dos proxenitores (de xenotipo dominante), independentemente da dirección do cruzamiento. Expresado con letras maiúsculas as dominantes (B = negro)e minúsculas as recesivas (b=marrón), representaríase así:BB bb = Bb, Bb, Bb, Bb.
 13. SEGUNDA LEI DE MENDEL: LEI DA SEGREGACIÓN Esta lei establece que durante a formación dos gametos, cada alelo dun par separase do outro membro para determinar a constitución xenética do gameto filial. E moi habitual representar as posibilidades de hibridación mediante un cadro de Punett. Mendel obtivo esta lei ó cruzar diferentes variedades de individuos heterocigotos (diploides con dous variantes alélicas do mesmo xen), e puido observar nos seus experimentos que obteñía moitos guisantes con características de pel amarela e outros (menos) con características de pel verde. Comprobou que a proporción era de 3:4 de cor amarela e 1:4 de cor verde (3:1). Bb + Bb= BB + Bb + Bb + bb.
 14. TERCEIRA LEI DE MENDEL.: LEI DA RECOMBINACIÓN INDEPENDENTE DOS FACTORES En ocasións é confundida pola segunda lei de Mendel. Mendel colcuiu que diferentes rasgos son heredados independentemente uns de outros, non existe relación entre eles, polo tanto o patrón de herencia dun rasgo non afectará ó patrón de herencia doutro. Só se cumpre naqueles xenes que non están ligados (é dicir, que están en diferentes cromosomas) ou que están en rexións moi separadas do mesmo cromosoma. Neste caso a descendencia segue as proporcións 9:3:3:1. Representándoo con letras, de pais con dúas características BBLL e bbll (onde cada letra representa unha característica e a dominancia pola maiúscula ou minúscula), por entrecruzamiento de razas puras (1era Lei), aplicada a dous trazos, resultarían os seguintes gametos: Ao ao =Ao, Ao, ao, ao. Ó intercambiar entre estes catro gametos, obtense a proporción 9:3:3:1. BBLL, BBLl, BBlL, BBll, BbLL, BbLl, BblL, bbll, bBLL, bBLl, bBlL, bBll, bbLL, bbLl, bblL, bbll . Como conclusión temos: 9 con “B" e "L" dominantes, tres con “b" e "L", tres con “B" e "l" e unha con xenes recesivos “bbll“.
 15. TEORÍA SINTÉTICA A teoría sintética significa en xeral a integración da teoría da evolución das especies por selección natural de Charles Darwin, teoría xenética de Gregor Mendel como base da herencia biolóxica, a mutación xenética aleatoria como fonte de variación e a xenética de poboacións matemáticas. Ademais, a teoría sintética admite que a evolución parte das mutacións cromosómicas. As figuras importantes no desarrollo da teoría sintética incluen a Thomas Hunt Morgan, R. A. Fisher, Theodosius Dobzhansky, J.B.S. Haldane, Sewall Wright, William Donald Hamilton, Cyril Darlington, Julian Huxley, Ernst Mayr, George Gaylord Simpson e G. Ledyard Stebbins
 16. NEODARWINISMO A finais do século XIX, o término noedarwinismo (acuñado por Romanes) referiase á escola panseleccionista de Wallace e Wiesmann, fronte a Darwin, que admitira unha pluraridade de mecanismos evolutivos, os neodarwinistas defendían a exclusividade da selección natural como mecanismo do cambio orgánico. Enfrontábanse cos neomarquilistas, que abogaban pola ley lamarquista do uso e o desuso. Hoxe en día, o término neodarwinismo asociase á síntese evolutiva moderna dos anos 1930. Paleontoloxía Sistemática Xenética Neodarwinismo Rexeita á teoría dos caracteres adquiridos Xa non se basa no individuo, se non que se basa na poboación A evolución ocorre de modo gradual. É un longo proceso
Anzeige