Hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử

Hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
*****
Phạm Ngọc Ánh
HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP
CỦA TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VINAPHONE
ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI – 2020
Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Phản biện 1: PGS.TS Vũ Trọng Tích
Phản biện 2: TS. Trần Thị Thập
Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: 8 giờ 40 ngày 20 tháng 06 năm 2020
MÃ TÀI LIỆU: 81205
ZALO: 0917.193.864
Dịch vụ viết bài điểm cao :luanvantrust.com
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
1
LỜI MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Hóa đơn điện tử (HĐĐT) là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa
và cung ứng dịch vụ, cho phép các đơn vị, tổ chức có các hoạt động bán hàng hóa, cung
ứng dịch vụ có thể phát hành, khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý hóa đơn bằng
phương tiện điện tử. Ở Việt Nam, HĐĐT được triển khai chính thức từ năm 2011, đến nay
đã được nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng thay cho hóa đơn giấy. HĐĐT không chỉ
nhanh gọn, tiện ích, tiết kiệm chi phí mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đắc lực trong công tác
quản lý, sử dụng hóa đơn và quản trị công ty.
Đáng chú ý nhất là Nghị định 119/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 12/9/2018 quy
định về HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Và việc thực hiện HĐĐT sẽ phải thực
hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh
chậm nhất là ngày 01/11/2020. Đây được xem là bước đi quan trọng thể hiện quyết tâm
hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin để thực hiện chứng từ, hồ sơ điện tử, thực hiện HĐĐT trên phạm vi toàn
quốc. Trước sự bùng nổ của chuyển đổi số, việc áp dụng HĐĐT là xu thế tất yếu đối với
doanh nghiệp.
Được triển khai chính thức từ năm 2011, đến nay, HĐĐT được nhiều doanh nghiệp
lựa chọn sử dụng thay cho Hóa đơn giấy, không chỉ ở những doanh nghiệp lớn, Tổng công
ty, ngân hàng mà ngay cả những doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng dần chuyển sang sử dụng
HĐĐT. Xuất phát từ nhu cầu này, có rất nhiều đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ HĐĐT và
Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone là một trong các đơn vị đó.
Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone (sau đây gọi tắt là VNPT - Vinaphone)
là một đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, có
vị trí và môi trường kinh doanh thuận lợi so với các đơn vị cạnh tranh. Mục tiêu của VNPT-
Vinaphone đối với dịch vụ HĐĐT là trở thành nhà cung cấp phần mềm dịch vụ HĐĐT
hàng đầu Việt Nam, là lựa chọn đầu tiên khi các doanh nghiệp nghĩ đến việc sử dụng
HĐĐT. Trong các đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT, nhiều đơn vị có thế mạnh về công nghệ
và tiền vốn như Viettel, BKAV, Misa …. đã xây dựng những chiến lược kinh doanh rất bài
2
bản để chiếm lĩnh thị trường. Chính vì tình hình thực tế và mục tiêu này, đặt VNPT-
Vinaphone trước những thách thức lớn cần giải quyết, trong đó việc nâng cao năng lực
cạnh tranh thông qua công cụ chiến lược marketing được đặt ra như một vấn đề quan trọng
hàng đầu để giúp đơn vị tạo được vị thế, xây dựng được hình ảnh, thương hiệu trong mắt
khách hàng.
Để đánh giá đúng thực trạng hoạt động marketing tại VNPT-Vinaphone đối với dịch
vụ hóa đơn điện tử, tác giả thu thập, phân tích dữ liệu thứ cấp là báo cáo, số liệu kinh doanh
sẵn có. Đồng thời thực hiện cuộc khảo sát đánh giá khách hàng đang sử dụng dịch vụ
HĐĐT của Vinaphone để có góc nhìn khác quan hơn về hoạt động marketing hỗn hợp.
Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp marketing hỗn hợp nhằm hoàn thiện
công tác tiếp cận, chăm sóc khách hàng, tác giả đã chọn đề tài “Hoạt động marketing hỗn
hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử” làm
đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh. Đây là một đề tài cần thiết và có ý
nghĩa quan trọng trong việc duy trì và phát triển dịch vụ HĐĐT cho doanh nghiệp của Tổng
công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone.
Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục ký hiệu viết tắt, danh mục bảng biểu và
danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về hoạt động Marketing hỗn hợp đối với dịch vụ trong doanh
nghiệp
Chương 2: Nghiên cứu thực trạng hoạt động Marketing hỗn hợp của Tổng công ty
dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ HĐĐT
Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing hỗn hợp tại Tổng công ty dịch
vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ HĐĐT
3
CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP ĐỐI VỚI
DỊCH VỤ TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số vấn đề chung về marketing hỗn hợp
1.1.1. Khái niệm
Theo Neil Borden (1953), Marketing hỗn hợp (Marketing - Mix) là tập hợp các yếu
tố trên thị trường mà doanh nghiệp kiểm soát được đồng thời sử dụng và phối hợp các yếu
tố này như các công cụ tác động vào mong muốn của khách hàng trên thị trường mục tiêu
nhằm biến các mong muốn đó thành cầu thị trường về sản phẩm của doanh nghiệp mình
Có nhiều công cụ khác nhau được sử dụng trong marketing - mix nhưng cóthể
nhóm gộp thành 4 yếu tố chính là sản phẩm (product), giá cả (price), phân phối (place) và
xúc tiến (promotion) (McCarthy, 1960).
1.1.2. Vị trí và vai trò của marketing hỗn hợp trong tiến trình marketing của
doanh nghiệp
Theo Kotler và cộng sự (2008), việc quan trọng nhất của marketing hỗn hợp là tạo
ra các giá trị cho khách hàng, thực hiện các cam kết, đem lại sự hài lòng cho khách hàng
và tạo ra lòng trung thành của khách hàng
Vị trí của chiến lược marketing hỗn hợp là giúp kết nối hoạt động sản xuất với thị
trường, giúp doanh nghiệp biết lấy thị trường và nhu cầu của khách hàng làm chỗ dựa vững
chắc nhất cho quyết định kinh doanh của mình. Nó thể hiện rất rõ trên sơ đồ khi việc xây
dựng chiến lược marketing hỗn hợp nằm ở giữa của tiến trình marketing.
1.1.3. Những thành tố chính của marketing hỗn hợp
Nhà quảng cáo McCarthy (1960) đã đề cập đến một số thành tố chính được sử dụng
phổ biến đó là: chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối và chính sách
xúc tiến hỗn hợp
a. Chính sách sản phẩm:
Theo Kotler (2013) sản phẩm là bất cứ thứ gì có thể cung cấp đến thị trường nhằm
thỏa mãn ước muốn hoặc nhu cầu. Sản phẩm bao gồm: hàng hóa vậy chất, dịch vụ, trải
nghiệm, sự kiện, con người, địa điểm, tài sản, tổ chức, thông tin và ý tưởng.
Chính sách sản phẩm của một doanh nghiệp có thể bao gồm các quyết định: quyết
định về chủng loại sản phẩm, quyết định về danh mục sản phẩm, quyết định về thương
hiệu, quyết đinh về bao bì.
4
b. Chính sách giá:
Theo Kotler (2002), “Giá cả của một sản phẩm hoặc dịch vụ là khoản tiền mà người
mua phải trả cho người bán để được quyền sở hữu, sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đó”.
Chính sách giá ảnh hưởng rất lớn đến các đặc tính của sản phẩm. Tuy nhiên,
để đưa ra chính sách giá thì nhiều nhân tố liên quan đến chiến lược marketing cần
được đưa ra xem xét như: vị thế thị trường cho sản phẩm dịch vụ, các khía cạnh cạnh tranh
của những doanh nghiệp cùng cung cấp sản phẩm dịch vụ và những doanh nghiệp cung
cấp sản phẩm dịch vụ tương tự, chiến lược về giá đóng vai trò như thế nào đối với chiến
lược marketing toàn diện của công ty…
c. Chính sách phân phối:
Kênh phân phối là tập hợp những tổ chức độc lập tham gia vào quá trình làm cho
sản phẩm hoặc dịch vụ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng hay tiêu thụ. (Kotler, 2013).
Các hình thức phân phối căn cứ vào mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người tiêu
dùng cuối cùng, có ba hình thức phân phối sau: phân phối trực tiếp không qua trung gian
(bán hàng trực tiếp), phân phối gián tiếp, kênh phân phối lai ghép và tiếp thị đa kênh.
d. Chính sách xúc tiến hỗn hợp:
Xúc tiến hỗn hợp là những phương tiện mà nhờ đó các doanh nghiệp tìm cách thông
báo, thuyết phục và nhắc nhở người tiêu dùng - một cách trực tiếp hoặcgián
tiếp - về các sản phẩm và thương hiệu mà họ bán. Trong một ý nghĩa nào đó, truyền
thông tiếp thị tượng trưng cho tiếng nói của công ty và thương hiệu của họ. (Kotler 2013).
Các công cụ của chính sách xúc tiến là: quảng cáo, xúc tiến bán (khuyến mại), quan
hệ công chúng (PR), bán hàng cá nhân, marketing trực tiếp.
1.2. Dịch vụ và đặc trưng của marketing hỗn hợp trong doanh nghiệp dịch vụ
1.2.1. Khái niệm dịch vụ
Theo Phillip Kotler và Amstrong (1991): “Dịch vụ là một hoạt động hay lợi ích được
một bên cung cấp cho bên kia. Mặc dù quá trình cung cấp dịch vụ có thể liên quan đến
những yếu tố hữu hình nhất định, nhưng về bản chất thì dịch vụ thường là vô hình và
không được tạo ra từ sự sở hữu của bất kỳ yếu tố sản xuất nào”.
5
Có thể hiểu dịch vụ là hoạt động sáng tạo của con người, là hoạt động có tính đặc
thù riêng của con người trong xã hội phát triển, có sự cạnh tranh cao, có yếu tố bùng phát
về công nghệ, minh bạch về pháp luật, minh bạch chính sách của chính quyền.
1.2.2. Các đặc trưng cơ bản của dịch vụ và tác động đến hoạt động marketing
Chúng ta thường khó phân biệt dịch vụ với sản phẩm hữu hình, vì khi mua một sản
phẩm hữu hình thường người mua cũng nhận được lợi ích của một yếu tố dịch vụ kèm theo.
Tương tự, khi cung cấp một dịch vụ, người ta cũng kèm theo một vài yếu tố hữu hìnhnhằm
làm tăng thêm giá trị cho khách hàng. Các đặc tính cơ bản của dịch vụ là tính vô hình, tính
không tách rời, tính không đồng đều, tính không tồn trữ.
Chính các đặc trưng này sẽ dẫn đến sự khác biệt của marketing dịch vụ so với
marketing sản phẩm hữu hình.
1.2.3. Đặc trưng của marketing hỗn hợp trong doanh nghiệp dịch vụ
Do kinh doanh dịch vụ có những đặc thù và khó khăn do bản chất và đặc trưng của
dịch vụ mang lại, vì vậy trên thực tế, hoạt động marketing trong kinh doanh dịch vụ được
mở rộng so với marketing được áp dụng trong kinh doanh sản phẩm hữu hình.
Ngày nay, trong lĩnh vực dịch vụ người ta thường ứng dụng mô hình 7P là sản
phẩm (product), kênh phân phối (place), giá (price), truyền thông (promotion),con
người (people), quy trình (process), yếu tố hữu hình (physical evidence) để tăng cường
sức mạnh cho hoạt động marketing mix (Zeithaml và cộng sự, 2010). Mô hình nàyđem lại
thành công nếu được hoạch định và triển khai dưới góc nhìn khách quan từ kháchhàng và
người tiêu dùng chứ không phải từ góc nhìn chủ quan của doanh nghiệp. Cụ thể,ba yếu tố
được bổ sung là con người (People), yếu tố hữu hình (Physical Evidence) và quátrình
(Process).
6
CHƯƠNG 2:
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN
HỢP CỦA TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VINAPHONE ĐỐI
VỚI DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
2.1. Tổng quan về Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone và dịch vụ hóa
đơn điện tử
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
VNPT VinaPhone được thành lập và xây dựng trên cơ sở hợp nhất bộ phận kinh
doanh của Viễn thông các tỉnh, thành và các Công ty Vinaphone, VDC, VTN, VNPT-I.
Tổng công ty này sẽ chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh của toàn Tập đoàn, trực
tiếp phục vụ thị trường và xã hội. VNPT VinaPhone sẽ thay mặt Tập đoàn cung cấp toàn
bộ các dịch vụ viễn thông, CNTT, truyền thông bao gồm cả di động, băng rộng, cố định
lẫn truyền hình, truyền dẫn, dịch vụ giá trị gia tăng, giải pháp CNTT, kinh doanh thiết bị
phần cứng….
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của VNPT Vinaphone được thiết kế theo mô hình của một Tổng
công ty bao gồm: ban lãnh đạo (chủ tịch, ban tổng giám đốc) các phòng ban chia theo khối
chứng năng và các trung tâm kinh doanh Tỉnh/Thành phố. Giữa các phòng ban có sự kết
hợp trong công việc nhằm đảm bảo việc thực hiện cung cấp dịch vụ tới khách hàng.
2.1.3. Giới thiệu dịch vụ hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về: bán hàng hóa, cung ứng
dịch vụ. Cho phép các đơn vị, tổ chức có các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có
thể phát hành, khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý hóa đơn bằng phương tiện điện
tử. Được khởi tạo, lập, xử lý và lưu trữ trên máy tính theo quy định của pháp luật về giao
dịch điện tử (Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011).
Dịch vụ HĐĐT là dịch vụ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể phát hành,
phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và
sử dụng hóa đơn giấy. Ở Việt Nam, dịch vụ HĐĐT được triển khai chính thức từ năm
2011, đến nay đã được nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng thay cho hóa đơn giấy.
7
Lợi ích của dịch vụ hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp: tiết kiệm thời gian và chi
phí so với hóa đơn giấy, Đơn giản công tác kế toán doanh nghiệp, An toàn – Bảo mật –
Chống làm giả hóa đơn.
2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing hỗn hợp của Vinaphone
đối với dịch vụ hóa đơn điện tử
Yếu tố vi mô tác động đến hoạt động marketing hỗn hợp đó chính là bản thân doanh
nghiệp, khách hàng, các đối thủ cạnh tranh và các trung gian marketing
Yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động marketing hỗn hợp đối với dịch vụ hóa đơn
điện tử, yếu tố ảnh hưởng rõ nhất là chính trị và pháp luật. Khi Bộ Tài chính đã chính thức
ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 với 3 mốc thời gian quan trọng.
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ hóa đơn điện tử của Vinaphone
Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử của VNPT Vinaphone tăng
mạnh theo từng năm. Đến năm 2019 dịch vụ HĐĐT của VNPT Vinaphone chiếm 30% thị
phần dịch vụ HĐĐT trong cả nước.
Doanh thu năm 2015 dừng ở mức khiêm tốn là 2,062 tỷ VNĐ. Năm 2016, ghi nhận
doanh thu tăng 167% lên 5,496 tỷ. Năm 2017, 2018 tiếp tục duy trì tăng doanh thu hơn
180% so với năm trước đó, tương ứng là 15,757 tỷ và 44,832 tỷ. Giai đoạn năm 2018-2019
tuy không duy trì được tỷ lệ % tăng doanh thu ấn tượng như năm trước đó nhưng nhìn vào
doanh thu từ 44 tỷ lên hơn 78 tỷ, cũng phần nào khẳng định được vị thế của VNPT
Vinaphone trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ HĐĐT nói riêng và dịch vụ CNTT nói chung.
2.2. Phương pháp nghiên cứu về hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công
ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử
Thu thập dữ liệu gồm dữ liệu thứ cấp (báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của Công
ty) và dữ liệu sơ cấp (qua cuộc khảo sát khách hàng bằng bảng hỏi)
Phân tích, diễn giải các dữ liệu thứ cấp và phân tích dữ liệu định lượng thu được từ
cuộc khảo sát. Trình bày kết quả thu được và rút ra những kết quả đạt được, những điểm
hạn chế và nguyên nhân hạn chế từ đúng những dữ liệu phân tích được.
8
2.3. Tổng quan về hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn
thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử
2.3.1. Mục tiêu và chiến lược marketing hỗn hợp đối với dịch vụ hóa đơn điện tử
Năm 2020, VNPT Vinaphone đặt mục tiêu tăng trưởng cao. Để đạt được mục tiêu
ngắn hạn năm 2020 và những năm tiếp theo, Vinaphone đã xây dựng chiến lược marketing
hỗn hợp cụ thể. Chiến lược đó hướng tới marketing phân biệt, áp dụng các chính sách
marketing hỗn hợp phù hợp với từng phân khúc thị trường.
Phân khúc thị trường Vinaphone đã phân đoạn thị trường theo quy mô kinh doanh
thành 2 đối tượng khách hàng gồm: DN, tập đoàn lớn và DN vừa, nhỏ, siêu nhỏ. Đánh giá
tiềm năng và lựa chọn thị trường mục tiêu của dịch vụ HĐĐT
2.3.2. Tổ chức triển khai hoạt động marketing hỗn hợp đối với dịch vụ hóa đơn
điện tử
Để có được sự thống nhất và chuyên môn hóa cao, trong cơ cấu tổ chức của
Vinaphone đã có sự phân chia chức năng trong tổ chức triển khai hoạt động marketing.
Ngân sách cho hoạt động marketing của Vinaphone đối với dịch vụ HĐĐT là khá lớn và
các TTKD được quyền chủ động chi phí cho hoạt động marketing hỗn hợp tùy theo ngân
sách và tình hình kinh doanh của TTKD đó.
2.4. Thực trạng triển khai các hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty
dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử
Những hoạt động marketing hỗn hợp 7P đối với dịch vụ HĐĐT được Tổng Công ty
dịch vụ viễn thông Vinaphone xây dựng tương đối đầy đủ và phù hợp với mục tiêu phát
triển ngành dịch vụ CNTT:
2.4.1. Chính sách sản phẩm dịch vụ
Chính sách sản phẩm đã được Vinaphone triển khai rất cụ thể: cung cấp đa dạng các
gói dịch vụ, chính sách quản lý chất lượng dịch vụ, chính sách chăm sóc khách hàng, triển
khai nhiều giải pháp ứng dụng tổng thể.
2.4.2. Chính sách giá
Vinaphone xây dựng chính sách giá nhằm thu hút đa dạng đối tượng khách hàng
doanh nghiệp, không chỉ dừng lại ở khách hàng DN, TĐ lớn mà còn là DN vừa và nhỏ,
siêu nhỏ.
9
2.4.3. Chính sách phân phối
Triển khai kênh bán hàng toàn quốc bằng việc mở thêm các điểm giao dịch, phát triển
nhiều đại lý bán lại, cộng tác viên nhằm cung cấp dịch vụ đến tận địa chỉ đã giúp doanh
nghiệp có thêm kênh tiếp cận hiệu quả với khách hàng, góp phần nâng cao thị phần dịch
vụ.
2.4.4. Chính sách xúc tiến dịch vụ
Với các phương tiện quảng cáo khác nhau và dựa vào mức độ trung thành của các
khách hàng với các phương tiện quảng cáo, sự thích hợp của dịch vụ HĐĐT với các chương
trình thì VNPT Vinaphone đã tổ chức quảng cáo trên các phương tiện như truyền hình, báo
viết, radio, internet và triển khai thêm những chương trình khuyến mại.
2.4.5. Chính sách con người
Với số lượng hơn 7.000 nhân viên kinh doanh, Vinaphone dùng chính sách con người
để thúc đẩy tính sáng tạo, năng động và nhiệt huyết cũng như năng lực của đội ngũ nhân
viên. Nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên VNPT Vinaphone
nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
2.4.6. Quy trình
VNPT Vinaphone tạo sự đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng cho khách hàng khi sử
dụng dịch vụ HĐĐTcủa VNPT Vinaphone. Đồng thời có quy trình rõ ràng rõ ràng về chức
năng, nhiệm vụ và thời gian thực hiện cho các đơn vị phối hợp triển khai dịch vụ HĐĐT là
VNPT IT và VNPT Vinaphone.
2.4.7. Chính sách sử dụng các bằng chứng hữu hình
VNPT Vinaphone muốn tận dụng tối đa và sử dụng các bằng chứng hữu hình để nâng
cao sự tin tưởng của khách hàng. Thiết kế điểm giao dịch mang đậm phong cách VNPT
với logo, tài liệu hướng dẫn sản phẩm, đồng phục nhân viên. Ngoài ra, VNPT Vinaphone
còn linh hoạt trong việc tạo ra những món quà marketing phù hợp cho từng đối tượng khách
hàng.
2.5. Đánh giá về hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn
thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử qua góc nhìn của khách hàng
2.5.1. Đánh giá về sản phẩm
Với mục tiêu của VNPT Vinaphone là duy trì chất lượng dịch vụ và nâng cao chất
lượng phục vụ khách hàng. Các chính sách sản phẩm đưa ra được khách hàng đánh giá khá
10
tốt với tiêu chí “Chất lượng dịch vụ Hóa đơn điện tử của VNPT Vinaphone tốt” và “Dịch
vụ vụ Hóa đơn điện tử của VNPT Vinaphone đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách
hàng” được mức đánh giá cao.
2.5.2. Đánh giá về giá
Các tiêu chí đưa ra khảo sát đã được đánh giá tương đối tốt nhưng có hai tiêu chí
“Giá cả dịch vụ HĐĐT của VNPT Vinaphone cạnh tranh so với các nhà cung cấp khác”
và “Dịch vụ HĐĐT của VNPT Vinaphone có nhiều mức giá khác nhau phù hợp nhu cầu
khách hàng” chưa đươc cao như kỳ vọng. Đây chính là điểm hạn chế trong hoạt động
marketing hỗn hợp mà VNPT Vinaphone cần xem xét.
2.5.3. Đánh giá về kênh phân phối
Bốn tiêu chí khảo sát đưa ra được khách hàng đánh giá tốt, trong đó tốt nhất là tiêu
chí “Các điểm giao dịch, đại lý của VNPT rộng khắp”. Điều này thể hiện sự hiệu quả trong
chính sách mở rộng kênh phân phối của Vinaphone.
2.5.4. Đánh giá về xúc tiến
Chương trình khuyến mại của Vinaphone đưa ra dành riêng cho HĐĐT chỉ đơn thuần
là giảm giá gói cước và chỉ dành cho những KH sử dụng số lượng HĐ lớn. Đối với DN
vừa, nhỏ và siêu nhỏ sử dụng số lượng hóa đơn ít nên hầu như không được hưởng chính
sách giảm giá cước này vì thế các tiêu chí khảo sát chưa đc khách hàng đánh giá cao.
2.5.5. Đánh giá về con người
Yếu tố con người của Vinaphone được khách hàng khá hài lòng trong bảy yếu tố về
marketing, với tỷ lệ đồng ý và rất đồng ý khoảng 75%, tỷ lệ khách hàng không đồng ý dưới
6%. Qua thời gian sử dụng dịch vụ, sự đánh giá về nhân sự của VNPT Vinaphone của
nhóm khách hàng là đáng tin cậy
2.5.6. Đánh giá về quy trình
Đa số khách hàng chấp nhận quy trình cung cấp dịch vụ hiện tại của VNPTVinaphone,
tỷ lệ khách hàng không hài lòng dưới 7%. VNPT Vinaphone đang muốn hướng đến đối tượng
doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ yêu cầu sự nhanh chóng trong quá trình triển khai vì thế cũng
cần xem xét đến cải thiện quy trình, rút ngắn thời gian triển khai hơn nữa.
2.5.7. Đánh giá về phương tiện hữu hình
Phương tiện hữu hình đang đóng góp lớn vào hình ảnh của VNPT Vinaphone trong
mắt khách hàng. Đặc biệt với tiêu chí “Món quà Marketing của Vinaphone tặng rất thiết
11
thực và ý nghĩa” đạt được mức đánh giá hài lòng rất cao là 89,6%. Món quà không có giá
trị vật chất lớn nhưng thể hiện sự chu đáo, quan tâm đến khách hàng từ những điều nhỏ
nhất.
2.6. Đánh giá về hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn
thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử
2.6.1. Những kết quả đạt được
Công tác nghiên cứu thị trường đã được cải thiện rõ ràng. Từ việc chỉ nhắm đến đối
tượng khách hàng là DN, tập đoàn lớn thì nay VNPT Vinaphone đã nhìn được tiềm năng
từ đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.
Các chính sách marketing hỗn hợp được đánh giá tốt đó là:
- Thường xuyên nâng cấp, cải tiến, làm mới dịch vụ.
- Bổ sung gói cước số lượng HĐ nhỏ
- Mở rộng số lượng và chất lượng kênh phân phối
2.6.2. Những hạn chế
Bên cạnh những chính sách marketing hỗn hợp phát huy tác dụng vẫn còn những
điểm hạn chế đó là thời gian triển khai dịch vụ cho khách hàng đôi khi bị kéo dài hơn thời
gian cam kết ban đầu. Đồng thời ở các tỉnh, thành phố có phản ánh của khách hàng về việc
nhận được quá nhiều thông tin giới thiệu sản phẩm và mức giá của nhiều đơn vị kinh
doanhh VNPT, dẫn tới hoang mang, thiếu sự tin tưởng.
2.6.3. Nguyên nhân của hạn chế
Nguyên nhân khách quan do chính sách phân công nhiệm vụ và quy trình phối hợp
giữa Vinaphone và Công ty Công nghệ thông tin (VNPT IT) của Tập Đoàn Bưu chính viễn
thông VNPT chưa đủ rõ ràng, khiến phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai dịch
vụ
Nguyên nhân chủ quan: việc chồng lấn địa bàn và sự phối hợp giữa các đại lý bán lại
và AM chưa tốt. Ban chức năng như ban NCTT-PTDV, Ban KH-TC-DN chưa có sự tìm
hiểu sâu sắc, tham khảo ý kiến, thiếu sự phối hợp của TTKD.
12
CHƯƠNG 3:
GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP CỦA
TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VINAPHONE ĐỐI VỚI DỊCH
VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Tổng công ty dịch vụ viễn thông
Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử
3.1.1. Phương hướng và mục tiêu chung của Tổng công ty cổ phần dịch vụ viễn
thông Vinaphone
Mục tiêu đến hết năm 2025, doanh thu từ dịch vụ CNTT sẽ chiếm khoảng 20% tổng
số doanh thu của VNPT và tốc độ doanh thu CNTT từ năm nay đến 2025 chiếm bình quân
khoảng 35%/năm.
Xây dựng hệ sinh thái giải pháp của VNPT Vinaphone ngày càng phong phú và hoàn
thiện với các giải pháp ở nhiều lĩnh vực như xây dựng Chính phủ điện tử, y tế, nông nghiệp,
giáo dục, các giải pháp xây dựng đô thị thông minh khác…
3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ hóa đơn điện tử
Nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng,
đặc biệt khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với nhiều yêu cầu số lượng hóađơn và
thời gian triển khai nhanh chóng.
Đẩy mạnh các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi nhằm thu hút đông đảo
khách hàng sử dụng gói nhiều dịch vụ CNTT đồng thời giữ được các khách hàng hiện hữu.
Phát triển và đa dạng hóa các bộ giải pháp, kết hợp nhiều dịch vụ cung cấp cho khối
doanh nghiệp trong đó có dịch vụ HĐĐT.
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công
ty cổ phần dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử
3.2.1. Đẩy mạnh hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty cổ phần dịch vụ
viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử
3.2.1.1. Giải pháp về sản phẩm dịch vụ
Gây ấn tượng ban đầu cho khách hàng bằng chính chất lượng dịch vụ, quản lý thông
tin khách hàng chặt chẽ, kịp thời cập nhật tình trạng khách hàng trên hệ thống, kiểm tra
chéo, kiểm tra ngẫu nhiên bằng việc thu thập ý kiến đánh giá của khách hàng ở các tỉnh,
thành phố.
13
3.2.1.2. Giải pháp về giá dịch vụ
VNPT Vinaphone cần chú ý kết hợp với chính sách xúc tiến để nhấn mạnh đến chất
lượng dịch vụ và uy tín của nhà cung cấp để khách hàng nhận biết được mức giá cạnh tranh
của VNPT Vinaphone.
Xây dựng các gói cước riêng cho các DN, TĐ lớn sử dụng nhiều bộ giải pháp.
Vinaphone chủ động giới thiệu theo bộ giải pháp và đưa ra các mức giá ưu đãi cho từng
dịch vụ khi sử dụng bộ giải pháp so với khi dùng đơn lẻ dịch vụ của nhiều nhà cung cấp
khác nhau.
3.2.1.3. Giải pháp về kênh phân phối
Tổ chức hệ thống đại lý bán lại theo nhiều cấp. Trong đó, cụ thể TTKD T/Tp sẽ trực
tiếp quản lý các đại lý cấp 1 và cho phép các đại lý này được chủ động xây dựng hệ thống
đại lý cấp dưới (cấp 2, 3...). Ban hành chính sách hoa hồng cho đại lý, quy định mức doanh
số và thưởng. Ngoài ra, còn có quy định rõ ràng hơn về địa bàn hoạt động cho các Đại lý
để tránh tình trạng các bên xâm phạm lợi ích lẫn nhau.
3.2.1.4. Giải pháp về xúc tiến
Tiến hành quảng bá dịch vụ nhấn mạnh đến chất lượng dịch vụ và uy tín của
Vinaphone bằng các phương thức mới có khả năng tiếp cận nhanh chóng đến khách hàng
qua môi trường Internet với mạng xã hội Facebook, công cụ tìm kiếm…
3.2.1.5. Giải pháp về con người
Tập huấn về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kỹ năng quản lý, việc ứng
dụng các công cụ trực tuyến vào hoạt động kinh doanh…cho nhân sự kinh doanh,
marketing, chăm sóc khách hàng, đại lý bán lại theo địa bàn 63 tỉnh/thành phố.
Hoàn thiện bảng tiêu chuẩn đánh giá nhân sự theo KPI cho từng TTKD T/Tp để đảm
bảo tính chính xác trong công tác lương thưởng cho người lao động, khích lệ nhân sự hoàn
thành tốt nhiêm vụ được giao
3.2.1.6. Giải pháp về quy trình
Xây dựng một Web portal (một nhóm các trang web - còn gọi là cổngthông
tin điện tử) cho các dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng thực hiện các thủ tụccần
thiết trong quá trình sử dụng dịch vụ một cách nhanh chóng, đáp ứng nhu cầucủa
khách hàng ngày càng tốt hơn.
14
Xem xét các bước thực hiện trong từng quy trình: Đăng ký, triển khai dịch vụ,
hướng dẫn sử dụng, xử lý sự cố, giải quyết khiếu nại…để cải tiến về tiến độ bằng cách:giao
kế hoạch triển khai, quy định khung thời gian xử lý công việc cho các bộ phận có liênquan.
3.2.1.7. Giải pháp về phương tiện hữu hình
Tổ chức “Chương trình 5S: Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng” dành
cho các điểm giao dịch, văn phòng. Trang bị công cụ làm việc cho nhân viên bán hàng
AM, nhân viên kỹ thuật viên PS tiếp xúc với khách hàng để tăng tính chuyên nghiệp và
hiện đại. Linh hoạt trong việc trang bị laptop hoặc máy bàn để tiện cho việc đi giới thiệu
dịch vụ cho khách hàng.
3.2.2. Nâng cao sự phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai hoạt động marketing
hỗn hợp
Ban KH-TC-DN cần tăng cường nắm bắt thông tin TTKD T/Tp. Đối với chính sách
mới đều tham khảo, lấy ý kiến phản hồi của đơn vị kinh doanh trước khi phát hành chính
thức.
Giao quyền chủ động cho đơn vị TTKD T/Tp được quyết định các chính sách bán
hàng theo từng nhóm khách hàng đảm bảo không thấp hơn mức sàn của Tổng Công ty ban
hành.
Các TTKD T/Tp phân chia theo địa bàn và nhóm đối tượng khách hàng cho từng
nhân viên kinh doanh và đại lý bán lại. Xây dựng kênh trao đổi, cập nhật thông tin khách
hàng để tất cả đại lý cùng theo dõi.
3.3. Một số kiến nghị đối với Tập đoàn VNPT
Yêu cầu VNPT IT giám sát thường xuyên hệ thống phần mềm HĐĐT, cập nhật, làm
mới giao diện hệ thống demo, đồng thời đầu tư nâng cấp máy chủ lưu trữ dữ liệu hóa đơn
kịp thời để đảm bảo nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng
Hoàn thiện, sửa đổi quy trình phối hợp giữa VNPT IT và VNPT Vinaphone. Phân rõ
trách nhiệm từng đơn vị, mô tả nhiệm vụ và thời gian phải hoàn thành.
15
KẾT LUẬN
Trước tình hình tăng trưởng khả quan của dịch vụ hóa đơn điện tử vàxu
hướng dịch chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử thì thị trườngdịch vụ
vẫn chưa có dấu hiệu bão hòa và còn rất hấp dẫn đối với các nhà cung cấp. Mức độ cạnh
tranh về thị phần giữa các nhà cung cấp diễn ra gay gắt. Từ kết quả nghiên cứu đềtài: “Hoạt
động marketing hỗn hợp của Tổng Công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đốivới dịch vụ
hóa đơn điện tử” ” có thể kết luận:
Thứ nhất, kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần đưa ra kiến thức nền tảng, cơ
sở lý luận về hoạt động marketing hỗn hợp đối với dịch vụ. Đây cũng là khung lý thuyết
để tác giả so sánh giữa lý thuyết và thực trạng hoạt động marketing hỗn hợp của VNPT-
Vinaphone đối với dịch vụ HĐĐT.
Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing hỗn hợp đối với
dịch vụ HĐĐT của Tổng Công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone qua 5 năm 2015-2019.
Đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại của VNPT Vinaphone, từ đó đề ra biện pháp
khắc phục những điểm chưa tốt và phát huy điểm mạnh để nâng cao hiệu quả hoạt động
kinh doanh dịch vụ HĐĐT, hướng tới mục tiêu đạt mức khách hàng 88.880 doanh nghiệp
sử dụng dịch vụ vào năm 2020. Doanh thu sản phẩm tăng 100% so với năm 2019, đạt mức
170 tỷ VNĐ.
Thứ ba, trên cơ sở những hạn chế tồn tại, luận văn đề xuất giải pháp nhằm
đẩy mạnh hoạt động marketing hỗn hợp đối với dịch vụ HĐĐT của VNPT Vinaphone đến
năm 2022
Dựa trên việc tổng hợp và phân tích thông tin thu thập được, luận văn đã đưa
ra một số giải pháp và kiến nghị đối với Tập đoàn VNPT và Tổng Công ty dịch vụ viễn
thông Vinaphone. Hy vọng đây là những thông tin hữu ích cho VNPT Vinaphone trong
việc triển khai các hoạt động marketing hỗn hợp đối với dịch vụ hóa đơn điện tử.

Recomendados

Phan tich moi truong kd vinaphone von
Phan tich moi truong kd vinaphonePhan tich moi truong kd vinaphone
Phan tich moi truong kd vinaphoneheoBoo_vn
9K views24 Folien
Chiến lược phân phối của viettel von
Chiến lược phân phối của viettelChiến lược phân phối của viettel
Chiến lược phân phối của viettelKhanh Nhi Nguyen
20.1K views29 Folien
Hiến lược marketing mix mạng 3 g của viettel von
Hiến lược marketing mix mạng 3 g của viettelHiến lược marketing mix mạng 3 g của viettel
Hiến lược marketing mix mạng 3 g của viettelHee Young Shin
6.6K views37 Folien
Đề tài: Marketing -Mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm von
Đề tài: Marketing -Mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩmĐề tài: Marketing -Mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
Đề tài: Marketing -Mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩmDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
3.1K views75 Folien
Tiểu luận hoạch định chiến lược e marketing cho công ty bkav von
Tiểu luận hoạch định chiến lược e marketing cho công ty bkavTiểu luận hoạch định chiến lược e marketing cho công ty bkav
Tiểu luận hoạch định chiến lược e marketing cho công ty bkavThanh Hoa
8.5K views25 Folien
Đề tài: Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông Viettel von
Đề tài: Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông ViettelĐề tài: Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông Viettel
Đề tài: Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông ViettelDịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
2.8K views88 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Chương 1 Quản trị kênh phân phối von
Chương 1  Quản trị kênh phân phốiChương 1  Quản trị kênh phân phối
Chương 1 Quản trị kênh phân phốiTống Bảo Hoàng
34.4K views28 Folien
Marketing - Mix Linh Hoạt Và Sáng Tạo, Mấu Chốt Thành Công Của MASAN FOOD Trê... von
Marketing - Mix Linh Hoạt Và Sáng Tạo, Mấu Chốt Thành Công Của MASAN FOOD Trê...Marketing - Mix Linh Hoạt Và Sáng Tạo, Mấu Chốt Thành Công Của MASAN FOOD Trê...
Marketing - Mix Linh Hoạt Và Sáng Tạo, Mấu Chốt Thành Công Của MASAN FOOD Trê...nataliej4
1.5K views30 Folien
Đề tài: Chiến lược ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sả... von
Đề tài: Chiến lược ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sả...Đề tài: Chiến lược ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sả...
Đề tài: Chiến lược ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sả...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
17K views75 Folien
Luận văn: hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của Công ty sữa Vinamilk von
Luận văn: hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của Công ty sữa VinamilkLuận văn: hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của Công ty sữa Vinamilk
Luận văn: hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của Công ty sữa VinamilkDịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
8.3K views123 Folien
Đề tài: Thực trạng marketing mix công ty cổ phần đầu tư Hải Nam, 9 ĐIỂM! von
Đề tài: Thực trạng marketing mix công ty cổ phần đầu tư Hải Nam, 9 ĐIỂM!Đề tài: Thực trạng marketing mix công ty cổ phần đầu tư Hải Nam, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Thực trạng marketing mix công ty cổ phần đầu tư Hải Nam, 9 ĐIỂM!Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
7.2K views74 Folien
Phân tích hoạt động Marketing Mix của Công ty TNHH Gia Hoàng von
Phân tích hoạt động Marketing Mix của Công ty TNHH Gia HoàngPhân tích hoạt động Marketing Mix của Công ty TNHH Gia Hoàng
Phân tích hoạt động Marketing Mix của Công ty TNHH Gia HoàngDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
6.1K views103 Folien

Was ist angesagt?(20)

Marketing - Mix Linh Hoạt Và Sáng Tạo, Mấu Chốt Thành Công Của MASAN FOOD Trê... von nataliej4
Marketing - Mix Linh Hoạt Và Sáng Tạo, Mấu Chốt Thành Công Của MASAN FOOD Trê...Marketing - Mix Linh Hoạt Và Sáng Tạo, Mấu Chốt Thành Công Của MASAN FOOD Trê...
Marketing - Mix Linh Hoạt Và Sáng Tạo, Mấu Chốt Thành Công Của MASAN FOOD Trê...
nataliej41.5K views
Giáo trình marketing căn bản.pdf von Man_Book
Giáo trình marketing căn bản.pdfGiáo trình marketing căn bản.pdf
Giáo trình marketing căn bản.pdf
Man_Book8K views
tiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilk von Nam Nguyễn
tiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilktiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilk
tiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilk
Nam Nguyễn99.9K views
Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY) von Khotailieu - Kiều My
Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY)Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY)
Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY)
Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần sữa việt nam vina... von Nguyễn Ngọc Phan Văn
Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần sữa việt nam vina...Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần sữa việt nam vina...
Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần sữa việt nam vina...
Hoàn thiện chiến lược marketing mix đối với dịch vụ vận tải vận chuyển hành k... von TÀI LIỆU NGÀNH MAY
Hoàn thiện chiến lược marketing mix đối với dịch vụ vận tải vận chuyển hành k...Hoàn thiện chiến lược marketing mix đối với dịch vụ vận tải vận chuyển hành k...
Hoàn thiện chiến lược marketing mix đối với dịch vụ vận tải vận chuyển hành k...
đồ áN phân tích chiến lược marketing của grab tại việt nam 5860702 von nataliej4
đồ áN phân tích chiến lược marketing của grab tại việt nam 5860702đồ áN phân tích chiến lược marketing của grab tại việt nam 5860702
đồ áN phân tích chiến lược marketing của grab tại việt nam 5860702
nataliej47.2K views

Similar a Hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử

MAR17.doc von
MAR17.docMAR17.doc
MAR17.docLuanvan84
427 views89 Folien
Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông Viettel (Viettel telec... von
Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông Viettel (Viettel telec...Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông Viettel (Viettel telec...
Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông Viettel (Viettel telec...luanvantrust
141 views89 Folien
Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ... von
Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ...Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ...
Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ...Giang Coffee
12.1K views55 Folien
Mẫu chuyên đề tốt nghiệp Quản Trị Marketing hay 2017 [TẢI FREE] von
Mẫu chuyên đề tốt nghiệp Quản Trị Marketing hay 2017 [TẢI FREE]Mẫu chuyên đề tốt nghiệp Quản Trị Marketing hay 2017 [TẢI FREE]
Mẫu chuyên đề tốt nghiệp Quản Trị Marketing hay 2017 [TẢI FREE]Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
1.5K views87 Folien
Luân Văn Xây dựng chính sách marketing dịch vụ điện thoại di động tại trung t... von
Luân Văn Xây dựng chính sách marketing dịch vụ điện thoại di động tại trung t...Luân Văn Xây dựng chính sách marketing dịch vụ điện thoại di động tại trung t...
Luân Văn Xây dựng chính sách marketing dịch vụ điện thoại di động tại trung t...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
4 views27 Folien
Marketing trong con mắt của nhiều doanh nghiệp việt nam von
Marketing trong con mắt của nhiều doanh nghiệp việt namMarketing trong con mắt của nhiều doanh nghiệp việt nam
Marketing trong con mắt của nhiều doanh nghiệp việt namNham Ngo
14.2K views8 Folien

Similar a Hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử(20)

Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông Viettel (Viettel telec... von luanvantrust
Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông Viettel (Viettel telec...Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông Viettel (Viettel telec...
Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông Viettel (Viettel telec...
luanvantrust141 views
Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ... von Giang Coffee
Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ...Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ...
Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển ...
Giang Coffee12.1K views
Marketing trong con mắt của nhiều doanh nghiệp việt nam von Nham Ngo
Marketing trong con mắt của nhiều doanh nghiệp việt namMarketing trong con mắt của nhiều doanh nghiệp việt nam
Marketing trong con mắt của nhiều doanh nghiệp việt nam
Nham Ngo14.2K views
Chính sách marketing cho dịch vụ MyTV của Công ty phát triển dịch vụ truyền h... von luanvantrust
Chính sách marketing cho dịch vụ MyTV của Công ty phát triển dịch vụ truyền h...Chính sách marketing cho dịch vụ MyTV của Công ty phát triển dịch vụ truyền h...
Chính sách marketing cho dịch vụ MyTV của Công ty phát triển dịch vụ truyền h...
luanvantrust17 views
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI CHO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ P... von OnTimeVitThu
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI CHO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ P...CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI CHO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ P...
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI CHO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ P...
OnTimeVitThu227 views
Marketing Trực Tiếp Trong Kinh Doanh Dịch Vụ Tại Công Ty Thông Ty Di Động (Vm... von luanvantrust
Marketing Trực Tiếp Trong Kinh Doanh Dịch Vụ Tại Công Ty Thông Ty Di Động (Vm...Marketing Trực Tiếp Trong Kinh Doanh Dịch Vụ Tại Công Ty Thông Ty Di Động (Vm...
Marketing Trực Tiếp Trong Kinh Doanh Dịch Vụ Tại Công Ty Thông Ty Di Động (Vm...
luanvantrust89 views
Giải pháp marketing dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông ngh... von luanvantrust
Giải pháp marketing dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông ngh...Giải pháp marketing dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông ngh...
Giải pháp marketing dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông ngh...
luanvantrust244 views
Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần Phần mềm Viễn thô... von luanvantrust
Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần Phần mềm Viễn thô...Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần Phần mềm Viễn thô...
Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần Phần mềm Viễn thô...
luanvantrust101 views
Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần Phần mềm Viễn thô... von luanvantrust
Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần Phần mềm Viễn thô...Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần Phần mềm Viễn thô...
Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần Phần mềm Viễn thô...
luanvantrust192 views
Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nh... von luanvantrust
Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nh...Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nh...
Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nh...
luanvantrust1.3K views

Más de luanvantrust

Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To... von
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...luanvantrust
38 views84 Folien
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t... von
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...luanvantrust
156 views119 Folien
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ... von
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...luanvantrust
73 views92 Folien
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ... von
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...luanvantrust
113 views67 Folien
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn... von
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...luanvantrust
64 views111 Folien
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ... von
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...luanvantrust
60 views26 Folien

Más de luanvantrust(20)

Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To... von luanvantrust
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...
luanvantrust38 views
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t... von luanvantrust
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...
luanvantrust156 views
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ... von luanvantrust
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...
luanvantrust73 views
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ... von luanvantrust
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...
luanvantrust113 views
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn... von luanvantrust
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...
luanvantrust64 views
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ... von luanvantrust
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...
luanvantrust60 views
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chile von luanvantrust
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang ChilePhân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chile
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chile
luanvantrust193 views
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam von luanvantrust
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải NamPhân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
luanvantrust62 views
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam von luanvantrust
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt NamPhân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
luanvantrust57 views
Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ... von luanvantrust
Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...
Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...
luanvantrust35 views
Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ... von luanvantrust
Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...
Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...
luanvantrust29 views
Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXM von luanvantrust
Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXMĐẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXM
Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXM
luanvantrust24 views
Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt ... von luanvantrust
Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt ...Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt ...
Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt ...
luanvantrust48 views
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tử von luanvantrust
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tửTối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tử
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tử
luanvantrust116 views
Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom von luanvantrust
Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ WatchkingdomỨng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom
Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom
luanvantrust19 views
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baidu von luanvantrust
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm BaiduHướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baidu
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baidu
luanvantrust24 views
Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ... von luanvantrust
Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...
Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...
luanvantrust77 views
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ... von luanvantrust
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...
luanvantrust38 views
Ngôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh Viên von luanvantrust
Ngôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh ViênNgôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh Viên
Ngôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh Viên
luanvantrust58 views
Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ... von luanvantrust
Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...
Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...
luanvantrust21 views

Último

BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... von
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...Nguyen Thanh Tu Collection
29 views178 Folien
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc von
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.docLuận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
6 views30 Folien
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf von
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdfFred Hub
6 views9 Folien
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D... von
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
7 views231 Folien
3. Phân tích định tính.pdf von
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
7 views8 Folien
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... von
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
8 views941 Folien

Último(20)

BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... von Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf von Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
3. Phân tích định tính.pdf von Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 views
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub8 views
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... von Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf von Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 views
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... von Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf von Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf von Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub7 views
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... von Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...

Hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử

 • 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ***** Phạm Ngọc Ánh HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP CỦA TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VINAPHONE ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2020
 • 2. Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến Phản biện 1: PGS.TS Vũ Trọng Tích Phản biện 2: TS. Trần Thị Thập Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vào lúc: 8 giờ 40 ngày 20 tháng 06 năm 2020 MÃ TÀI LIỆU: 81205 ZALO: 0917.193.864 Dịch vụ viết bài điểm cao :luanvantrust.com Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
 • 3. 1 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Hóa đơn điện tử (HĐĐT) là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, cho phép các đơn vị, tổ chức có các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thể phát hành, khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý hóa đơn bằng phương tiện điện tử. Ở Việt Nam, HĐĐT được triển khai chính thức từ năm 2011, đến nay đã được nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng thay cho hóa đơn giấy. HĐĐT không chỉ nhanh gọn, tiện ích, tiết kiệm chi phí mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đắc lực trong công tác quản lý, sử dụng hóa đơn và quản trị công ty. Đáng chú ý nhất là Nghị định 119/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 12/9/2018 quy định về HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Và việc thực hiện HĐĐT sẽ phải thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020. Đây được xem là bước đi quan trọng thể hiện quyết tâm hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chứng từ, hồ sơ điện tử, thực hiện HĐĐT trên phạm vi toàn quốc. Trước sự bùng nổ của chuyển đổi số, việc áp dụng HĐĐT là xu thế tất yếu đối với doanh nghiệp. Được triển khai chính thức từ năm 2011, đến nay, HĐĐT được nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng thay cho Hóa đơn giấy, không chỉ ở những doanh nghiệp lớn, Tổng công ty, ngân hàng mà ngay cả những doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng dần chuyển sang sử dụng HĐĐT. Xuất phát từ nhu cầu này, có rất nhiều đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ HĐĐT và Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone là một trong các đơn vị đó. Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone (sau đây gọi tắt là VNPT - Vinaphone) là một đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, có vị trí và môi trường kinh doanh thuận lợi so với các đơn vị cạnh tranh. Mục tiêu của VNPT- Vinaphone đối với dịch vụ HĐĐT là trở thành nhà cung cấp phần mềm dịch vụ HĐĐT hàng đầu Việt Nam, là lựa chọn đầu tiên khi các doanh nghiệp nghĩ đến việc sử dụng HĐĐT. Trong các đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT, nhiều đơn vị có thế mạnh về công nghệ và tiền vốn như Viettel, BKAV, Misa …. đã xây dựng những chiến lược kinh doanh rất bài
 • 4. 2 bản để chiếm lĩnh thị trường. Chính vì tình hình thực tế và mục tiêu này, đặt VNPT- Vinaphone trước những thách thức lớn cần giải quyết, trong đó việc nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua công cụ chiến lược marketing được đặt ra như một vấn đề quan trọng hàng đầu để giúp đơn vị tạo được vị thế, xây dựng được hình ảnh, thương hiệu trong mắt khách hàng. Để đánh giá đúng thực trạng hoạt động marketing tại VNPT-Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử, tác giả thu thập, phân tích dữ liệu thứ cấp là báo cáo, số liệu kinh doanh sẵn có. Đồng thời thực hiện cuộc khảo sát đánh giá khách hàng đang sử dụng dịch vụ HĐĐT của Vinaphone để có góc nhìn khác quan hơn về hoạt động marketing hỗn hợp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp marketing hỗn hợp nhằm hoàn thiện công tác tiếp cận, chăm sóc khách hàng, tác giả đã chọn đề tài “Hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh. Đây là một đề tài cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì và phát triển dịch vụ HĐĐT cho doanh nghiệp của Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục ký hiệu viết tắt, danh mục bảng biểu và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về hoạt động Marketing hỗn hợp đối với dịch vụ trong doanh nghiệp Chương 2: Nghiên cứu thực trạng hoạt động Marketing hỗn hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ HĐĐT Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing hỗn hợp tại Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ HĐĐT
 • 5. 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Một số vấn đề chung về marketing hỗn hợp 1.1.1. Khái niệm Theo Neil Borden (1953), Marketing hỗn hợp (Marketing - Mix) là tập hợp các yếu tố trên thị trường mà doanh nghiệp kiểm soát được đồng thời sử dụng và phối hợp các yếu tố này như các công cụ tác động vào mong muốn của khách hàng trên thị trường mục tiêu nhằm biến các mong muốn đó thành cầu thị trường về sản phẩm của doanh nghiệp mình Có nhiều công cụ khác nhau được sử dụng trong marketing - mix nhưng cóthể nhóm gộp thành 4 yếu tố chính là sản phẩm (product), giá cả (price), phân phối (place) và xúc tiến (promotion) (McCarthy, 1960). 1.1.2. Vị trí và vai trò của marketing hỗn hợp trong tiến trình marketing của doanh nghiệp Theo Kotler và cộng sự (2008), việc quan trọng nhất của marketing hỗn hợp là tạo ra các giá trị cho khách hàng, thực hiện các cam kết, đem lại sự hài lòng cho khách hàng và tạo ra lòng trung thành của khách hàng Vị trí của chiến lược marketing hỗn hợp là giúp kết nối hoạt động sản xuất với thị trường, giúp doanh nghiệp biết lấy thị trường và nhu cầu của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho quyết định kinh doanh của mình. Nó thể hiện rất rõ trên sơ đồ khi việc xây dựng chiến lược marketing hỗn hợp nằm ở giữa của tiến trình marketing. 1.1.3. Những thành tố chính của marketing hỗn hợp Nhà quảng cáo McCarthy (1960) đã đề cập đến một số thành tố chính được sử dụng phổ biến đó là: chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối và chính sách xúc tiến hỗn hợp a. Chính sách sản phẩm: Theo Kotler (2013) sản phẩm là bất cứ thứ gì có thể cung cấp đến thị trường nhằm thỏa mãn ước muốn hoặc nhu cầu. Sản phẩm bao gồm: hàng hóa vậy chất, dịch vụ, trải nghiệm, sự kiện, con người, địa điểm, tài sản, tổ chức, thông tin và ý tưởng. Chính sách sản phẩm của một doanh nghiệp có thể bao gồm các quyết định: quyết định về chủng loại sản phẩm, quyết định về danh mục sản phẩm, quyết định về thương hiệu, quyết đinh về bao bì.
 • 6. 4 b. Chính sách giá: Theo Kotler (2002), “Giá cả của một sản phẩm hoặc dịch vụ là khoản tiền mà người mua phải trả cho người bán để được quyền sở hữu, sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đó”. Chính sách giá ảnh hưởng rất lớn đến các đặc tính của sản phẩm. Tuy nhiên, để đưa ra chính sách giá thì nhiều nhân tố liên quan đến chiến lược marketing cần được đưa ra xem xét như: vị thế thị trường cho sản phẩm dịch vụ, các khía cạnh cạnh tranh của những doanh nghiệp cùng cung cấp sản phẩm dịch vụ và những doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ tương tự, chiến lược về giá đóng vai trò như thế nào đối với chiến lược marketing toàn diện của công ty… c. Chính sách phân phối: Kênh phân phối là tập hợp những tổ chức độc lập tham gia vào quá trình làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng hay tiêu thụ. (Kotler, 2013). Các hình thức phân phối căn cứ vào mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng cuối cùng, có ba hình thức phân phối sau: phân phối trực tiếp không qua trung gian (bán hàng trực tiếp), phân phối gián tiếp, kênh phân phối lai ghép và tiếp thị đa kênh. d. Chính sách xúc tiến hỗn hợp: Xúc tiến hỗn hợp là những phương tiện mà nhờ đó các doanh nghiệp tìm cách thông báo, thuyết phục và nhắc nhở người tiêu dùng - một cách trực tiếp hoặcgián tiếp - về các sản phẩm và thương hiệu mà họ bán. Trong một ý nghĩa nào đó, truyền thông tiếp thị tượng trưng cho tiếng nói của công ty và thương hiệu của họ. (Kotler 2013). Các công cụ của chính sách xúc tiến là: quảng cáo, xúc tiến bán (khuyến mại), quan hệ công chúng (PR), bán hàng cá nhân, marketing trực tiếp. 1.2. Dịch vụ và đặc trưng của marketing hỗn hợp trong doanh nghiệp dịch vụ 1.2.1. Khái niệm dịch vụ Theo Phillip Kotler và Amstrong (1991): “Dịch vụ là một hoạt động hay lợi ích được một bên cung cấp cho bên kia. Mặc dù quá trình cung cấp dịch vụ có thể liên quan đến những yếu tố hữu hình nhất định, nhưng về bản chất thì dịch vụ thường là vô hình và không được tạo ra từ sự sở hữu của bất kỳ yếu tố sản xuất nào”.
 • 7. 5 Có thể hiểu dịch vụ là hoạt động sáng tạo của con người, là hoạt động có tính đặc thù riêng của con người trong xã hội phát triển, có sự cạnh tranh cao, có yếu tố bùng phát về công nghệ, minh bạch về pháp luật, minh bạch chính sách của chính quyền. 1.2.2. Các đặc trưng cơ bản của dịch vụ và tác động đến hoạt động marketing Chúng ta thường khó phân biệt dịch vụ với sản phẩm hữu hình, vì khi mua một sản phẩm hữu hình thường người mua cũng nhận được lợi ích của một yếu tố dịch vụ kèm theo. Tương tự, khi cung cấp một dịch vụ, người ta cũng kèm theo một vài yếu tố hữu hìnhnhằm làm tăng thêm giá trị cho khách hàng. Các đặc tính cơ bản của dịch vụ là tính vô hình, tính không tách rời, tính không đồng đều, tính không tồn trữ. Chính các đặc trưng này sẽ dẫn đến sự khác biệt của marketing dịch vụ so với marketing sản phẩm hữu hình. 1.2.3. Đặc trưng của marketing hỗn hợp trong doanh nghiệp dịch vụ Do kinh doanh dịch vụ có những đặc thù và khó khăn do bản chất và đặc trưng của dịch vụ mang lại, vì vậy trên thực tế, hoạt động marketing trong kinh doanh dịch vụ được mở rộng so với marketing được áp dụng trong kinh doanh sản phẩm hữu hình. Ngày nay, trong lĩnh vực dịch vụ người ta thường ứng dụng mô hình 7P là sản phẩm (product), kênh phân phối (place), giá (price), truyền thông (promotion),con người (people), quy trình (process), yếu tố hữu hình (physical evidence) để tăng cường sức mạnh cho hoạt động marketing mix (Zeithaml và cộng sự, 2010). Mô hình nàyđem lại thành công nếu được hoạch định và triển khai dưới góc nhìn khách quan từ kháchhàng và người tiêu dùng chứ không phải từ góc nhìn chủ quan của doanh nghiệp. Cụ thể,ba yếu tố được bổ sung là con người (People), yếu tố hữu hình (Physical Evidence) và quátrình (Process).
 • 8. 6 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP CỦA TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VINAPHONE ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 2.1. Tổng quan về Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone và dịch vụ hóa đơn điện tử 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển VNPT VinaPhone được thành lập và xây dựng trên cơ sở hợp nhất bộ phận kinh doanh của Viễn thông các tỉnh, thành và các Công ty Vinaphone, VDC, VTN, VNPT-I. Tổng công ty này sẽ chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh của toàn Tập đoàn, trực tiếp phục vụ thị trường và xã hội. VNPT VinaPhone sẽ thay mặt Tập đoàn cung cấp toàn bộ các dịch vụ viễn thông, CNTT, truyền thông bao gồm cả di động, băng rộng, cố định lẫn truyền hình, truyền dẫn, dịch vụ giá trị gia tăng, giải pháp CNTT, kinh doanh thiết bị phần cứng…. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức của VNPT Vinaphone được thiết kế theo mô hình của một Tổng công ty bao gồm: ban lãnh đạo (chủ tịch, ban tổng giám đốc) các phòng ban chia theo khối chứng năng và các trung tâm kinh doanh Tỉnh/Thành phố. Giữa các phòng ban có sự kết hợp trong công việc nhằm đảm bảo việc thực hiện cung cấp dịch vụ tới khách hàng. 2.1.3. Giới thiệu dịch vụ hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về: bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Cho phép các đơn vị, tổ chức có các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thể phát hành, khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý hóa đơn bằng phương tiện điện tử. Được khởi tạo, lập, xử lý và lưu trữ trên máy tính theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử (Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011). Dịch vụ HĐĐT là dịch vụ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy. Ở Việt Nam, dịch vụ HĐĐT được triển khai chính thức từ năm 2011, đến nay đã được nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng thay cho hóa đơn giấy.
 • 9. 7 Lợi ích của dịch vụ hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp: tiết kiệm thời gian và chi phí so với hóa đơn giấy, Đơn giản công tác kế toán doanh nghiệp, An toàn – Bảo mật – Chống làm giả hóa đơn. 2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing hỗn hợp của Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử Yếu tố vi mô tác động đến hoạt động marketing hỗn hợp đó chính là bản thân doanh nghiệp, khách hàng, các đối thủ cạnh tranh và các trung gian marketing Yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động marketing hỗn hợp đối với dịch vụ hóa đơn điện tử, yếu tố ảnh hưởng rõ nhất là chính trị và pháp luật. Khi Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 với 3 mốc thời gian quan trọng. 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ hóa đơn điện tử của Vinaphone Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử của VNPT Vinaphone tăng mạnh theo từng năm. Đến năm 2019 dịch vụ HĐĐT của VNPT Vinaphone chiếm 30% thị phần dịch vụ HĐĐT trong cả nước. Doanh thu năm 2015 dừng ở mức khiêm tốn là 2,062 tỷ VNĐ. Năm 2016, ghi nhận doanh thu tăng 167% lên 5,496 tỷ. Năm 2017, 2018 tiếp tục duy trì tăng doanh thu hơn 180% so với năm trước đó, tương ứng là 15,757 tỷ và 44,832 tỷ. Giai đoạn năm 2018-2019 tuy không duy trì được tỷ lệ % tăng doanh thu ấn tượng như năm trước đó nhưng nhìn vào doanh thu từ 44 tỷ lên hơn 78 tỷ, cũng phần nào khẳng định được vị thế của VNPT Vinaphone trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ HĐĐT nói riêng và dịch vụ CNTT nói chung. 2.2. Phương pháp nghiên cứu về hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử Thu thập dữ liệu gồm dữ liệu thứ cấp (báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty) và dữ liệu sơ cấp (qua cuộc khảo sát khách hàng bằng bảng hỏi) Phân tích, diễn giải các dữ liệu thứ cấp và phân tích dữ liệu định lượng thu được từ cuộc khảo sát. Trình bày kết quả thu được và rút ra những kết quả đạt được, những điểm hạn chế và nguyên nhân hạn chế từ đúng những dữ liệu phân tích được.
 • 10. 8 2.3. Tổng quan về hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử 2.3.1. Mục tiêu và chiến lược marketing hỗn hợp đối với dịch vụ hóa đơn điện tử Năm 2020, VNPT Vinaphone đặt mục tiêu tăng trưởng cao. Để đạt được mục tiêu ngắn hạn năm 2020 và những năm tiếp theo, Vinaphone đã xây dựng chiến lược marketing hỗn hợp cụ thể. Chiến lược đó hướng tới marketing phân biệt, áp dụng các chính sách marketing hỗn hợp phù hợp với từng phân khúc thị trường. Phân khúc thị trường Vinaphone đã phân đoạn thị trường theo quy mô kinh doanh thành 2 đối tượng khách hàng gồm: DN, tập đoàn lớn và DN vừa, nhỏ, siêu nhỏ. Đánh giá tiềm năng và lựa chọn thị trường mục tiêu của dịch vụ HĐĐT 2.3.2. Tổ chức triển khai hoạt động marketing hỗn hợp đối với dịch vụ hóa đơn điện tử Để có được sự thống nhất và chuyên môn hóa cao, trong cơ cấu tổ chức của Vinaphone đã có sự phân chia chức năng trong tổ chức triển khai hoạt động marketing. Ngân sách cho hoạt động marketing của Vinaphone đối với dịch vụ HĐĐT là khá lớn và các TTKD được quyền chủ động chi phí cho hoạt động marketing hỗn hợp tùy theo ngân sách và tình hình kinh doanh của TTKD đó. 2.4. Thực trạng triển khai các hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử Những hoạt động marketing hỗn hợp 7P đối với dịch vụ HĐĐT được Tổng Công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone xây dựng tương đối đầy đủ và phù hợp với mục tiêu phát triển ngành dịch vụ CNTT: 2.4.1. Chính sách sản phẩm dịch vụ Chính sách sản phẩm đã được Vinaphone triển khai rất cụ thể: cung cấp đa dạng các gói dịch vụ, chính sách quản lý chất lượng dịch vụ, chính sách chăm sóc khách hàng, triển khai nhiều giải pháp ứng dụng tổng thể. 2.4.2. Chính sách giá Vinaphone xây dựng chính sách giá nhằm thu hút đa dạng đối tượng khách hàng doanh nghiệp, không chỉ dừng lại ở khách hàng DN, TĐ lớn mà còn là DN vừa và nhỏ, siêu nhỏ.
 • 11. 9 2.4.3. Chính sách phân phối Triển khai kênh bán hàng toàn quốc bằng việc mở thêm các điểm giao dịch, phát triển nhiều đại lý bán lại, cộng tác viên nhằm cung cấp dịch vụ đến tận địa chỉ đã giúp doanh nghiệp có thêm kênh tiếp cận hiệu quả với khách hàng, góp phần nâng cao thị phần dịch vụ. 2.4.4. Chính sách xúc tiến dịch vụ Với các phương tiện quảng cáo khác nhau và dựa vào mức độ trung thành của các khách hàng với các phương tiện quảng cáo, sự thích hợp của dịch vụ HĐĐT với các chương trình thì VNPT Vinaphone đã tổ chức quảng cáo trên các phương tiện như truyền hình, báo viết, radio, internet và triển khai thêm những chương trình khuyến mại. 2.4.5. Chính sách con người Với số lượng hơn 7.000 nhân viên kinh doanh, Vinaphone dùng chính sách con người để thúc đẩy tính sáng tạo, năng động và nhiệt huyết cũng như năng lực của đội ngũ nhân viên. Nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên VNPT Vinaphone nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. 2.4.6. Quy trình VNPT Vinaphone tạo sự đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ HĐĐTcủa VNPT Vinaphone. Đồng thời có quy trình rõ ràng rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và thời gian thực hiện cho các đơn vị phối hợp triển khai dịch vụ HĐĐT là VNPT IT và VNPT Vinaphone. 2.4.7. Chính sách sử dụng các bằng chứng hữu hình VNPT Vinaphone muốn tận dụng tối đa và sử dụng các bằng chứng hữu hình để nâng cao sự tin tưởng của khách hàng. Thiết kế điểm giao dịch mang đậm phong cách VNPT với logo, tài liệu hướng dẫn sản phẩm, đồng phục nhân viên. Ngoài ra, VNPT Vinaphone còn linh hoạt trong việc tạo ra những món quà marketing phù hợp cho từng đối tượng khách hàng. 2.5. Đánh giá về hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử qua góc nhìn của khách hàng 2.5.1. Đánh giá về sản phẩm Với mục tiêu của VNPT Vinaphone là duy trì chất lượng dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Các chính sách sản phẩm đưa ra được khách hàng đánh giá khá
 • 12. 10 tốt với tiêu chí “Chất lượng dịch vụ Hóa đơn điện tử của VNPT Vinaphone tốt” và “Dịch vụ vụ Hóa đơn điện tử của VNPT Vinaphone đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng” được mức đánh giá cao. 2.5.2. Đánh giá về giá Các tiêu chí đưa ra khảo sát đã được đánh giá tương đối tốt nhưng có hai tiêu chí “Giá cả dịch vụ HĐĐT của VNPT Vinaphone cạnh tranh so với các nhà cung cấp khác” và “Dịch vụ HĐĐT của VNPT Vinaphone có nhiều mức giá khác nhau phù hợp nhu cầu khách hàng” chưa đươc cao như kỳ vọng. Đây chính là điểm hạn chế trong hoạt động marketing hỗn hợp mà VNPT Vinaphone cần xem xét. 2.5.3. Đánh giá về kênh phân phối Bốn tiêu chí khảo sát đưa ra được khách hàng đánh giá tốt, trong đó tốt nhất là tiêu chí “Các điểm giao dịch, đại lý của VNPT rộng khắp”. Điều này thể hiện sự hiệu quả trong chính sách mở rộng kênh phân phối của Vinaphone. 2.5.4. Đánh giá về xúc tiến Chương trình khuyến mại của Vinaphone đưa ra dành riêng cho HĐĐT chỉ đơn thuần là giảm giá gói cước và chỉ dành cho những KH sử dụng số lượng HĐ lớn. Đối với DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ sử dụng số lượng hóa đơn ít nên hầu như không được hưởng chính sách giảm giá cước này vì thế các tiêu chí khảo sát chưa đc khách hàng đánh giá cao. 2.5.5. Đánh giá về con người Yếu tố con người của Vinaphone được khách hàng khá hài lòng trong bảy yếu tố về marketing, với tỷ lệ đồng ý và rất đồng ý khoảng 75%, tỷ lệ khách hàng không đồng ý dưới 6%. Qua thời gian sử dụng dịch vụ, sự đánh giá về nhân sự của VNPT Vinaphone của nhóm khách hàng là đáng tin cậy 2.5.6. Đánh giá về quy trình Đa số khách hàng chấp nhận quy trình cung cấp dịch vụ hiện tại của VNPTVinaphone, tỷ lệ khách hàng không hài lòng dưới 7%. VNPT Vinaphone đang muốn hướng đến đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ yêu cầu sự nhanh chóng trong quá trình triển khai vì thế cũng cần xem xét đến cải thiện quy trình, rút ngắn thời gian triển khai hơn nữa. 2.5.7. Đánh giá về phương tiện hữu hình Phương tiện hữu hình đang đóng góp lớn vào hình ảnh của VNPT Vinaphone trong mắt khách hàng. Đặc biệt với tiêu chí “Món quà Marketing của Vinaphone tặng rất thiết
 • 13. 11 thực và ý nghĩa” đạt được mức đánh giá hài lòng rất cao là 89,6%. Món quà không có giá trị vật chất lớn nhưng thể hiện sự chu đáo, quan tâm đến khách hàng từ những điều nhỏ nhất. 2.6. Đánh giá về hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử 2.6.1. Những kết quả đạt được Công tác nghiên cứu thị trường đã được cải thiện rõ ràng. Từ việc chỉ nhắm đến đối tượng khách hàng là DN, tập đoàn lớn thì nay VNPT Vinaphone đã nhìn được tiềm năng từ đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Các chính sách marketing hỗn hợp được đánh giá tốt đó là: - Thường xuyên nâng cấp, cải tiến, làm mới dịch vụ. - Bổ sung gói cước số lượng HĐ nhỏ - Mở rộng số lượng và chất lượng kênh phân phối 2.6.2. Những hạn chế Bên cạnh những chính sách marketing hỗn hợp phát huy tác dụng vẫn còn những điểm hạn chế đó là thời gian triển khai dịch vụ cho khách hàng đôi khi bị kéo dài hơn thời gian cam kết ban đầu. Đồng thời ở các tỉnh, thành phố có phản ánh của khách hàng về việc nhận được quá nhiều thông tin giới thiệu sản phẩm và mức giá của nhiều đơn vị kinh doanhh VNPT, dẫn tới hoang mang, thiếu sự tin tưởng. 2.6.3. Nguyên nhân của hạn chế Nguyên nhân khách quan do chính sách phân công nhiệm vụ và quy trình phối hợp giữa Vinaphone và Công ty Công nghệ thông tin (VNPT IT) của Tập Đoàn Bưu chính viễn thông VNPT chưa đủ rõ ràng, khiến phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai dịch vụ Nguyên nhân chủ quan: việc chồng lấn địa bàn và sự phối hợp giữa các đại lý bán lại và AM chưa tốt. Ban chức năng như ban NCTT-PTDV, Ban KH-TC-DN chưa có sự tìm hiểu sâu sắc, tham khảo ý kiến, thiếu sự phối hợp của TTKD.
 • 14. 12 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP CỦA TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VINAPHONE ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử 3.1.1. Phương hướng và mục tiêu chung của Tổng công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Vinaphone Mục tiêu đến hết năm 2025, doanh thu từ dịch vụ CNTT sẽ chiếm khoảng 20% tổng số doanh thu của VNPT và tốc độ doanh thu CNTT từ năm nay đến 2025 chiếm bình quân khoảng 35%/năm. Xây dựng hệ sinh thái giải pháp của VNPT Vinaphone ngày càng phong phú và hoàn thiện với các giải pháp ở nhiều lĩnh vực như xây dựng Chính phủ điện tử, y tế, nông nghiệp, giáo dục, các giải pháp xây dựng đô thị thông minh khác… 3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ hóa đơn điện tử Nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng, đặc biệt khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với nhiều yêu cầu số lượng hóađơn và thời gian triển khai nhanh chóng. Đẩy mạnh các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi nhằm thu hút đông đảo khách hàng sử dụng gói nhiều dịch vụ CNTT đồng thời giữ được các khách hàng hiện hữu. Phát triển và đa dạng hóa các bộ giải pháp, kết hợp nhiều dịch vụ cung cấp cho khối doanh nghiệp trong đó có dịch vụ HĐĐT. 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử 3.2.1. Đẩy mạnh hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Vinaphone đối với dịch vụ hóa đơn điện tử 3.2.1.1. Giải pháp về sản phẩm dịch vụ Gây ấn tượng ban đầu cho khách hàng bằng chính chất lượng dịch vụ, quản lý thông tin khách hàng chặt chẽ, kịp thời cập nhật tình trạng khách hàng trên hệ thống, kiểm tra chéo, kiểm tra ngẫu nhiên bằng việc thu thập ý kiến đánh giá của khách hàng ở các tỉnh, thành phố.
 • 15. 13 3.2.1.2. Giải pháp về giá dịch vụ VNPT Vinaphone cần chú ý kết hợp với chính sách xúc tiến để nhấn mạnh đến chất lượng dịch vụ và uy tín của nhà cung cấp để khách hàng nhận biết được mức giá cạnh tranh của VNPT Vinaphone. Xây dựng các gói cước riêng cho các DN, TĐ lớn sử dụng nhiều bộ giải pháp. Vinaphone chủ động giới thiệu theo bộ giải pháp và đưa ra các mức giá ưu đãi cho từng dịch vụ khi sử dụng bộ giải pháp so với khi dùng đơn lẻ dịch vụ của nhiều nhà cung cấp khác nhau. 3.2.1.3. Giải pháp về kênh phân phối Tổ chức hệ thống đại lý bán lại theo nhiều cấp. Trong đó, cụ thể TTKD T/Tp sẽ trực tiếp quản lý các đại lý cấp 1 và cho phép các đại lý này được chủ động xây dựng hệ thống đại lý cấp dưới (cấp 2, 3...). Ban hành chính sách hoa hồng cho đại lý, quy định mức doanh số và thưởng. Ngoài ra, còn có quy định rõ ràng hơn về địa bàn hoạt động cho các Đại lý để tránh tình trạng các bên xâm phạm lợi ích lẫn nhau. 3.2.1.4. Giải pháp về xúc tiến Tiến hành quảng bá dịch vụ nhấn mạnh đến chất lượng dịch vụ và uy tín của Vinaphone bằng các phương thức mới có khả năng tiếp cận nhanh chóng đến khách hàng qua môi trường Internet với mạng xã hội Facebook, công cụ tìm kiếm… 3.2.1.5. Giải pháp về con người Tập huấn về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kỹ năng quản lý, việc ứng dụng các công cụ trực tuyến vào hoạt động kinh doanh…cho nhân sự kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng, đại lý bán lại theo địa bàn 63 tỉnh/thành phố. Hoàn thiện bảng tiêu chuẩn đánh giá nhân sự theo KPI cho từng TTKD T/Tp để đảm bảo tính chính xác trong công tác lương thưởng cho người lao động, khích lệ nhân sự hoàn thành tốt nhiêm vụ được giao 3.2.1.6. Giải pháp về quy trình Xây dựng một Web portal (một nhóm các trang web - còn gọi là cổngthông tin điện tử) cho các dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng thực hiện các thủ tụccần thiết trong quá trình sử dụng dịch vụ một cách nhanh chóng, đáp ứng nhu cầucủa khách hàng ngày càng tốt hơn.
 • 16. 14 Xem xét các bước thực hiện trong từng quy trình: Đăng ký, triển khai dịch vụ, hướng dẫn sử dụng, xử lý sự cố, giải quyết khiếu nại…để cải tiến về tiến độ bằng cách:giao kế hoạch triển khai, quy định khung thời gian xử lý công việc cho các bộ phận có liênquan. 3.2.1.7. Giải pháp về phương tiện hữu hình Tổ chức “Chương trình 5S: Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng” dành cho các điểm giao dịch, văn phòng. Trang bị công cụ làm việc cho nhân viên bán hàng AM, nhân viên kỹ thuật viên PS tiếp xúc với khách hàng để tăng tính chuyên nghiệp và hiện đại. Linh hoạt trong việc trang bị laptop hoặc máy bàn để tiện cho việc đi giới thiệu dịch vụ cho khách hàng. 3.2.2. Nâng cao sự phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai hoạt động marketing hỗn hợp Ban KH-TC-DN cần tăng cường nắm bắt thông tin TTKD T/Tp. Đối với chính sách mới đều tham khảo, lấy ý kiến phản hồi của đơn vị kinh doanh trước khi phát hành chính thức. Giao quyền chủ động cho đơn vị TTKD T/Tp được quyết định các chính sách bán hàng theo từng nhóm khách hàng đảm bảo không thấp hơn mức sàn của Tổng Công ty ban hành. Các TTKD T/Tp phân chia theo địa bàn và nhóm đối tượng khách hàng cho từng nhân viên kinh doanh và đại lý bán lại. Xây dựng kênh trao đổi, cập nhật thông tin khách hàng để tất cả đại lý cùng theo dõi. 3.3. Một số kiến nghị đối với Tập đoàn VNPT Yêu cầu VNPT IT giám sát thường xuyên hệ thống phần mềm HĐĐT, cập nhật, làm mới giao diện hệ thống demo, đồng thời đầu tư nâng cấp máy chủ lưu trữ dữ liệu hóa đơn kịp thời để đảm bảo nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng Hoàn thiện, sửa đổi quy trình phối hợp giữa VNPT IT và VNPT Vinaphone. Phân rõ trách nhiệm từng đơn vị, mô tả nhiệm vụ và thời gian phải hoàn thành.
 • 17. 15 KẾT LUẬN Trước tình hình tăng trưởng khả quan của dịch vụ hóa đơn điện tử vàxu hướng dịch chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử thì thị trườngdịch vụ vẫn chưa có dấu hiệu bão hòa và còn rất hấp dẫn đối với các nhà cung cấp. Mức độ cạnh tranh về thị phần giữa các nhà cung cấp diễn ra gay gắt. Từ kết quả nghiên cứu đềtài: “Hoạt động marketing hỗn hợp của Tổng Công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone đốivới dịch vụ hóa đơn điện tử” ” có thể kết luận: Thứ nhất, kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần đưa ra kiến thức nền tảng, cơ sở lý luận về hoạt động marketing hỗn hợp đối với dịch vụ. Đây cũng là khung lý thuyết để tác giả so sánh giữa lý thuyết và thực trạng hoạt động marketing hỗn hợp của VNPT- Vinaphone đối với dịch vụ HĐĐT. Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing hỗn hợp đối với dịch vụ HĐĐT của Tổng Công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone qua 5 năm 2015-2019. Đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại của VNPT Vinaphone, từ đó đề ra biện pháp khắc phục những điểm chưa tốt và phát huy điểm mạnh để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ HĐĐT, hướng tới mục tiêu đạt mức khách hàng 88.880 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vào năm 2020. Doanh thu sản phẩm tăng 100% so với năm 2019, đạt mức 170 tỷ VNĐ. Thứ ba, trên cơ sở những hạn chế tồn tại, luận văn đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing hỗn hợp đối với dịch vụ HĐĐT của VNPT Vinaphone đến năm 2022 Dựa trên việc tổng hợp và phân tích thông tin thu thập được, luận văn đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị đối với Tập đoàn VNPT và Tổng Công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone. Hy vọng đây là những thông tin hữu ích cho VNPT Vinaphone trong việc triển khai các hoạt động marketing hỗn hợp đối với dịch vụ hóa đơn điện tử.