Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und relevantere Anzeigen zu schalten. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

bctntlvn (43).pdf

557 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

bctntlvn (43).pdf

 1. 1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - TÌMHIỂU LÝ THUYẾT VỀ MẬTMÃ HÓA THÔNG, TIN XÂY DỰNG SEVER TẠO KHÓACHO USER TRONG VẤN ĐỀ BẢO MẬT
 2. 2. /ÖÚL1RÛL³DÂX 7KHà JLÖÛLFXÝDFKXÛQJWDOXRÄQVRÄLVXÑFWURQJPXRÄQYDÚQELHÃQÓRÆQJÓØÖÑFWDÑRUDEÖÝLFRQQJØÖÚL9DÚ WURQJWKHà NÝ QDÚPDÛWÏQKODÚ PRÆWWURQJQKØ×QJVDÝQSKDÇPYÕÓDÑLQKDÃWXÚQJYÖÛLWKÖÚLJLDQQJØÖÚLWDNKRÄQJPXRÃQVØÝ GXÑQJPRÆWPDÛWÏQKÓÖQOHÝ QØ×DPDÚ VH× NHÃWQRÃLFDÛFPDÛQDÚODÑLWKDÚQKPRÆWPDÑQJPDÛWÏQKQKDÊPWDÌQJNKDÝ QDÌQJODÚPYLHÆFKLHÇXELHÃWWUDRÓRÇLFDÆSQKDÆWFDÛFWKRÄQJWLQg0DÑQJ,QWHUQHWODÚ[XKØÖÛQJSKDÛWWULHÇQFXÝDWKHÃJLÖÛLQJDÚQD+LHÆQQD ,QWHUQHW ÓD× WUÖÝ QHÄQ UDÃW SKRÇ ELHÃQ WUHÄQ WRDÚQ WKHà JLÖÛL 7KRÄQJ TXD PDÑQJ ,QWHUQHW PRÑLQJØÖÚLFRÛWKHÇWUDRÓRÇLWKRÄQJWLQYÖÛLQKDXPRÆWFDÛFKQKDQKFKRÛQJWKXDÆQWLHÆQ1KØ×QJFRÄQJWSKDÛWWULHÇQYDÚ NLQKGRDQKWUHÄQPRÄLWUØÖÚQJ,QWUDQHW,QWHUQHWKRÑ SKDÝLÓRÃLGLHÆQYÖÛLNKRÛ NKDÌQOÖÛQODÚ ODÚPWKHà QDÚRÓHÇ EDÝRYHÆ QKØ×QJGØ× OLHÆXTXDQWURÑQJQJDÌQFKDÍQQKØ×QJKÎQKWKØÛFWDÃQFRÄQJWUX[XDÃWGØ× OLHÆXEDÃWKÖÑSSKDÛSWØÚ EHÄQWURQJ,QWUDQHW
 3. 3. ODÅQFDÝ EHÄQQJRDÚL,QWHUQHW
 4. 4. .KLPRÆWQJØÖÚLPXRÃQWUDRÓRÇLWKRÄQJWLQYÖÛLPRÆWQJØÖÚLKDPRÆWWRÇ FKØÛFQDÚRÓRÛ WKRÄQJTXDPDÑQJPDÛWÏQKWKÎHÄXFDÂXTXDQWURÑQJODÚ ODÚPVDRÓHÇ ÓDÝPEDÝRWKRÄQJWLQNKRÄQJEÔVDLOHÆFKKRDÍFEÔORÆ GRVØÑ [DÄP QKDÆS FXÝD NHÝ WKØÛ ED 7UØÖÛF FDÛF HÄX FDÂXFDÂQ WKLHÃW ÓRÛ PRÆW VRà JLDÝLWKXDÆWPD× KRÛDÓD× GØÖÑF[DÄGØÑQJQKDÊPÓDÝPEDÝRWÏQKDQWRDÚQGØ× OLHÆXWDÑLQÖLOØXWUØ× FX×QJQKØNKLGØ× OLHÆXÓØÖÑFWUXHÂQWUHÄQPDÑQJQKØFDÛFJLDÝLWKXDÆWPD× KRÛDÓRÃL[ØÛQJ (DES), L JLDÝWKXDÆWPD× KRÛDFRÄQJNKDL, ... FWÎPKLHÇXYDÚ [DÄGØÑQJFKØÖQJWUÎQKFDÛFJLDÝLWKXDÆWQDÚ 9LHÆFX×QJNKRÄQJQDÊPQJRDÚLPXÑFÓÏFKFXÝDEDÝQOXDÆQYDÌQQDÚ/XDÆQYDÌQFRÛQKLHÆPYXÑWÎPKLHÇXOÛWKXHÃWYH PDÆWPD× KRDÛ WKRÄQJWLQ[DÄGØÑQJVHUYHUWDÑRNKRÛDFKR user trong QÓH EDÝR YDÃPDÆWGØ×OLHÆX. RWKÖÚLJLDQYDÚ NKDÝ QDÌQJFRÛ KDÑQWURQJNKLSKDÑPYLÓH WDÚLODÑLURÆQJQKØ×QJQJØÖÚLWKØÑFKLHÆQFKÈFRÛ WKHÇ WÎPKLHÇXÓØÖÑFPRÆWVRà JLDÝLWKXDÆWFKÏQKQKØ(6(%%56$0YDÚ TXDÓRÛ ÓØDUDPRÄ KÎQKVHUYHUWDÑRNKRÛDFKRFDÛFXVHUFXÑ WKHÇ ODÚ ODÚPWKHà QDÚRÓHÇTXDÝQOÛ YDÚ SKDÄQSKRÃLNKRÛDPRÆWFDÛFKDQWRDÚQKLHÆXTXDÝKDËFFKDËQUDÊQJWDÆSWKXHÃWPLQKQDÚVH× NKRÄQJWUDÛQKNKRÝLQKØ×QJWKLHÃXVRÛWQJØÖÚLWKØÑFKLHÆQPRQJQKDÆQÓØÖÑFVØÑ JRÛSÛFKÈGDÅQWKHÄPFXÝDFDÛF7KDÂRÄEDÑQEHÚ ÓHÇ EDÝQWKXHÃWPLQKÓØÖÑFKRDÚQWKLHÆQKÖQKXÛQJWRÄL[LQFKDÄQWKDÚQKFDÝPÖQ7KD KØÖÛQJGDÅQFDÛF 7KDÂRÄ WURQJNKRDÓD× WDÑRÓLHÂXNLHÆQWKXDÆQOÖÑLÓHÇEDÝQWKXHÃWPLQKQDÚFRÛWKHÇKRDÚQWKDÚQKÓXÛQJWKÖÚLKDÑQ
 5. 5. KØÖQJ DÛFKHÆPDÆWPD× +HÆPDÆWPD×ÓRÃL[ØÛQJ *LÖÛLWKLHÆX DÛFJLDÝLWKXDÆWPDÆWPD× ÓRÃL[ØÛQJODÚ FDÛFJLDÝLWKXDÆWVØÝ GXÑQJFXÚQJPRÆWNKRÛDEÏPDÆWFKRWDÛFYXÑ PD× KRÛDYDÚ WDÛFYXÑ JLDÝLPD×9ÏGXÑQKØFDÛFJLDÝLWKXDÆWWKDWKHà YDÚ KRDÛQYÔJLDÝLWKXDÆW (6g ¶½ ÓDÄ WD FKÈ WÎP KLHÇX JLDÝL WKXDÆW (6 DWD (QFUSWLRQ 6WDQGDUG
 6. 6. ODÚ JLDÝLWKXDÆWPDÆWPD×ÓRÃL[ØÛQJÓØÖÑFVØÝGXÑQJSKRÇELHÃQQKDÃW *LDÝLWKXDÆW(6DWD(QFUSWLRQ6WDQGDUG
 7. 7. 9DÚRQDÌP1DWLRQDO%XUHDXRIVWDQGDUGÓD× ÓØDUDFKXDÇQ(6ÓHÇ VØÝ GXÑQJFKRFDÛFØÛQJGXÑQJÖÝ 0×(6PD× KRÛDFDÛFNKRÃLGDWDELWVYÖÛLNKRÛDELWV*LDÝLWKXDÆWGXÚQJÓHÇPD×KRÛDODÅQJLDÝLPD×ÓØÖÑFPRÄWDÝWRÛPWDËWQKØKÎQK 7UØÖÛFWLHÄQELWLQSXW7ÓØÖÑFKRDÛQYÔEÖÝLSKHÛSKRDÛQYÔKRDÛQYÔNKÖÝLÓRÆQJ,3YÖÛL7R ,37
 8. 8. 6DXNKLTXDYRÚQJODÍSPRÅLYRÚQJVØÝ GXÑQJPRÆWNKRÛDELWÓØÖÑFWDÑRUDWØÚNKRÛDLQSXWELWV
 9. 9. YÖÛLWDÛFÓRÆQJFXÝDKDÚP)QRÛ ÓØÖÑFKRDÛQYÔEDÊQJSKHÛSKRDÛQYÔÓDÝR,3ÓHÇ WDÑRUDELWRXWSXWFXRÃLFXÚQJ,3YDÚ ,3ÓØÖÑFFKRWURQJFDÛFEDÝQJEDÝQJDYDÚ EDÝQJE
 10. 10. DÛFEDÝQJQDÚÓØÖÑFÓRÑFWØÚWUDÛLVDQJSKDÝLWØÚWUHÄQ[XRÃQJGØÖÛLWKHRGDÑQJ 7 WWgWÆ7 WWggW ³DÂXWLHÄQNKRÃL7 ÓØÖÑFWDÛFKWKDÚQKKDLNKRÃLWUDÛLYDÚSKDÝLPRÅLNKRÃLELWV
 11. 11. 7 /5 YÖÛL/ WgW5 WgW ¶½ YRÚQJODÍSWKØÛ LL
 12. 12. /L 5L5L /L⊕)5L.L
 13. 13. WURQJÓRÛ ⊕ODÚSKHÛS FRÆQJ H[FOXVLYHBRU YDÚ .L ODÚ NKRÛD ELWV ¶½ YRÚQJ ODÍS FXRÃL FXÚQJ FDÛF QKDÛQK WUDÛL YDÚSKDÝLNKRÄQJÓRÇLFKRÅFKRQKDXYÎYDÆLQSXWFXÝD,3ODÚ5/ +DÚP)YDÚ6BER[HVKÎQK
 14. 14. 7UØÖÛFWLHÄQ5LÓØÖÑFPÖÝ URÆQJWKDÚQKNKRÃLELWV(5L
 15. 15. YÖÛL(ODÚ EDÝQJOØÑDFKRÑQELWÓØÖÑFFKRWURQJEDÝQJ6DXÓRÛ WKØÑFKLHÆQSKHÛS;25(5L
 16. 16. YÖÛL.LYDÚ NHÃWTXDÝ ÓØÖÑFWDÛFKWKDÚQKNKRÃLELWWØÚ%WÖÛL% (5L
 17. 17. ⊕.L %%%
 18. 18. 0RÅLNKRÃL%MVDXÓRÛÓØÖÑFÓØDYDÚRPRÆWKDÚP6M6ER[
 19. 19. 6M %M
 20. 20. WUDÝYHÂPRÆWNKRÃLELWEDÝQJ
 21. 21. DÛF NKRÃL QDÚ ÓØÖÑF QRÃL ODÑL YDÚ NKRÃL NHÃW TXDÝ ELW ÓØÖÑF KRDÛQ YÔ EDÊQJ SKHÛS 3EDÝQJ
 22. 22. )5L.L
 23. 23. 36%
 24. 24. g6%
 25. 25. +RDÑWÓRÆQJFXÝD6ER[VRÃ QJXHÄQWØÖQJØÛQJYÖÛLEEVH× FKRÑQ5RZWURQJEDÝQJFRÚQVRÃQJXHÄQWØÖQJØÛQJYÖÛLEEEEVH×FKRÑQROXPQ*LDÛWUÔFXÝD6M%M
 26. 26. ÓØÖÑFFKRÑQVH× ODÚ PRÆWVRÃQJXHÄQELWÖÝYÔWUÏ5RZYDÚROXPQÓRÛ 7ÏQKNKRÛDKÎQK
 27. 27. (6WDÑRUDNKRÛDPRÅLNKRÛDFKLHÂXGDÚLELWWØÚ PRÆWNKRÛDLQSXWELWGXÚQJFKRYRÚQJODÍS/ØXÓRÂWÏQKWRDÛQNKRÛDÓØÖÑFFKRWURQJKÎQK .KRÛDLQSXWODÚPRÆWNKRÃLELWYÖÛLELWSDULWWDÑLFDÛFYÔWUÏg3HUPXWDWLRQ3VH× ORDÑLERÝ FDÛFELWSDULWYDÚ VH× KRDÛQYÔELWFRÚQODÑLWKHREDÝQJ.HÃWTXDÝ3.
 28. 28. VDXÓRÛÓØÖÑFFKLDWKDÚQKKDLSKDÂQYDÚPRÅLSKDÂQELW.KRÛD.LGXÚQJWURQJYRÚQJWKØÛLÓØÖÑFWDÑRUDWØÚ LYDÚ L WKHRTXWDËFQKØVDXWURQJFDÛFYRÚQJYDÚ LYDÚ LÓØÖÑFTXDYRÚQJPRÆWEÏWTXDWUDÛLWURQJFDÛFYRÚQJFRÚQODÑLWKÎÓØÖÑFTXDYRÚQJKDLEÏWTXDWUDÛL4XDSKHÛSTXDYRÚQJQDÚLYDÚLVH×ÓØÖÑFELHÃQÓRÇLWKDÚQKLYDÚL+RDÛQYÔLYDÚLWKHREDÝQJ6DXNKLKRDÛQYÔLERÝ TXDFDÛFEÏWWDÑRWKDÚQKQØ×DWUDÛLFXÝD.LEÏW
 29. 29. FRÚQLERÝ ÓLFDÛFEÏWWDÑRUDQØ×DSKDÝLFXÝD.LEÏW
 30. 30. *KHÛSQØ×DWUDÛLYDÚQØ×DSKDÝLWDÑRUDNKRÛD.LEÏW *LDÝLPD× 4XDÛ WUÎQKJLDÝLPD× ÓØÖÑFWKØÑFKLHÆQWKHRFXÚQJJLDÝLWKXDÆWQDÚWKHRWKØÛ WØÑ QJØÖÑFODÑLQKØVDX,3ODÚÓDÝRFXÝD,3YDÚÖÝYRÚQJODÍSWKØÛLVØÝGXÑQJNKRÛD.L.ÖÝYRÚQJODÍSÓDÂXWLHÄQ.ÖÝYRÚQJODÍSFXRÃLFXÚQJ
 31. 31. YDÚ 5L /L /L 5L⊕)/L.L
 32. 32. 1,2,3,... 64 Input .KÖÝLWDÑRKRDÛQYÔ1,2,3,... 32 1,2,3,... 32 Lo Ro K1 + F L 1 =Ro R 1 = Lo + F(R 1 ,K 1 ) K2 + F L 2 = R1 R 2 = L 1 + F(R 1 ,K 2 ) Kn + F L 15 = R 1 4 R 15 = L 14 + F(R 1 4,K 1 5 ) K 16 + F R 16 = L 15 + F(R 1 5,K 1 6 ) L 16 = R 1 5 ³DÝRNKÖÝLWDÑRKRÛDQYÔ 2XWSXW 1,2,3,... 64 Hình 1: Encryption computation
 33. 33. Key 1,2,3,..... 64 KRÑQKRÛDQYÔ Key Key1,2,3,..... 28 1,2,3,..... 28 /HIW6KLIW /HIW6KLIW C1 D1 KRÑQKRDÛQYÔ K1 /HIW6KLIW /HIW6KLIW Cn Dn KRÑQKRDÛQYÔ Kn /HIW6KLIW /HIW6KLIW C 16 D 16 K 16 KRÑQKRÛDQYÔ +ÎQK Key Schedule Calculation
 34. 34. 5ELWV
 35. 35. E 48 bits K ( 48 bits ) +6S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S84 P 32 bits Hình 3 : Calculation of f(R,K)
 36. 36. %DÝQJD%DÝQJKRDÛQYÔÓDÂXWLHÄQ,3 %DÝQJE%DÝQJKRDÛQYÔFXRÃLFXÚQJ,3 %DÝQJ%DÝQJFKRÑQEÏW( %DÝQJ%DÝQJKRDÛQYÔ3 %DÝQJ%DÝQJKRDÛQYÔNKRÛD3 %DÝQJ%DÝQJKRDÛQYÔNKRÛD3
 37. 37. ROXPQ5RZ %R[ 6 6 6 6 6 6 6 6 %DÝQJ%DÝQJFKRÑQ6ER[H[
 38. 38. (6,Q(OHFWURQLFRGH%RRN0RGH(%
 39. 39. ¶½ PRGHQDÚFDÛFNKRÃLGDWDGØÖÛLGDÑQJURÝ FOHDUWH[W
 40. 40. ÓØÖÑFÓØDYDÚRLQSXWFXÝD(6DÛFNKRÃLNHÃWTXDÝ GØÖÛLGDÑQJPDÆWPD× FLSKHUWH[W
 41. 41. FRÛ WKHÇ ÓØÖÑFVØÝ GXÑQJFKRFDÛFØÛQJGXÑQJNKDÛF4XDÛWUÎQKELHÃQÓRÇLGLHÅQUDQKØVDXKÎQK
 42. 42. OHDUWH[WÆ,QSXWEORFNÆ(6Æ2XWSXWEORFNÆLSKHUWH[W (%HQFUSWLRQ (%GHFULSWLRQ OHDUWH[W LSKHUWH[W
 43. 43. g
 44. 44. ,QSXWEORFN ,QSXWEORFN ,,g,
 45. 45. ,,g,
 46. 46. (6HQFUSW (6GHFUSW 2XWSXWEORFN 2XWSXWEORFN 22g2
 47. 47. 22g2
 48. 48. LSKHUWH[W OHDUWH[W g
 49. 49. +ÎQK(OHFWURQLFRGHERRN0RGH(%
 50. 50. (6,QLSKHU%ORFNKDLQLQJ0RGH%
 51. 51. .KRÃLGDWDFDÂQPD× KRÛDÓØÖÑFFKLDWKDÚQKFDÛFNKRÃL%%g%QYÖÛLNÏFKWKØÖÛFPRÅLNKRÃLODÚ ELWV9HFWÖNKÖÝLWDÑR,9ELWV
 52. 52. ÓØÖÑFFKRÑQ6ÖÓRÂ PDÆWPD× ÓØRÑFFKRWURQJKÎQK 4XDÛWUÎQKPD×KRÛD 0D× KRÛD
 53. 53. ,9⊕%
 54. 54. ⊕% Q
 55. 55. Q⊕%Q Q 4XDÛWUÎQKJLDÝLPD× *LDÝL PD× ,9⊕%,9⊕%
 56. 56. ⊕,9 % ⊕%⊕%
 57. 57. ⊕ % Q Q⊕%QQ⊕%Q
 58. 58. ⊕Q %Q Time = 1 Time = 2 Time = n ,9 % % %3 + + + 0D×KRÛD , , , (6HQFU (6HQFU (6HQFU ... Q .. ,9 , , ... , ... (6GHFU (6GHFU (6GHFU *LDÝLPD× + + + % % %3 +ÎQKLSKHU%ORFNKDLQLQJ%
 59. 59. PRGH
 60. 60. +HÆPDÆWPD×EDÃWÓRÃL[ØÛQJ *LÖÛLWKLHÆX 6ØÑSKDÛWWULHÇQFXÝDPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDLODÚUDÃWOÖÛQYDÚFRÛOH×FKÏQKQRÛWDÑRUDFXRÆFFDÛFKPDÑQJWURQJWRDÚQERÆOÔFKVØÝFXÝDPDÆWPD×NKRÛD 1KØ×QJJLDÝLWKXDÆWNKRÛDFRÄQJNKDLÓHÂXGØÑDWUHÄQQKØ×QJKDÚPWRDÛQKRÑFKÖQODÚQKØ×QJSKHÛSWKDWKHà YDÚ KRDÛQYÔWURQJPDÆWPD× NKRÛDFRÇ ÓLHÇQ4XDQWURÑQJKÖQPDÆWPD× NKRÛDFRÄQJNKDLFRÛWÏQKFKDÃWEDÃWÓRÃL[ØÛQJEDRJRÂPYLHÆFVØÝGXÑQJNKRÛDULHÄQJELHÆWWØÖQJSKDÝQYÖÛLPD×KRÛDTXLØÖÛFFRÛ WÏQKÓRÃL[ØÛQJPDÚ FKÈVØÑ GXÑQJNKRÛD9LHÆFVØÝ GXÑQJNKRÛDFRÛ WDÂPTXDQWURÑQJVDÄXVDËFWURQJOÕQKYØÑFFDÂQWÏQKEÏPDÆWSKDÄQERÃNKRÛDYDÚVØÑFKØÛQJWKØÑF 0RÆWVRÃTXDQQLHÆPVDLOLHÄQTXDQÓHÃQPD×KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDL 0D× KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDLWKÎEDÝRPDÆWÓRÃLYÖÛLQKDÚ SKDÄQWÏFKPDÆWPD× KÖQODÚ PD×KRÛDTXLØÖÛF7KDÆWUDWÏQKEDÝRPDÆWFXÝDEDÃWNÚVÖÓR PD× KRÛDQDÚRÓHÂXSKXÑ WKXRÆFYDÚRFKLHÂXGDÚLFXÝDNKRÛDYDÚYLHÆFWÏQKWRDÛQÓHÇJLDÝLTXHÃWYLHÆFEHÝNKRÛD 0D×KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDLFRÛPXÑFWLHÄXFKXQJN×WKXDÆWÓØÖÑFWKØÑFKLHÆQEDÊQJPD×KRÛDTXLØÖÛFORÅLWKÖÚL1JØÖÑFODÑLEÖÚLYÎYLHÆFWÏQKWRDÛQÓØÖÑFÓDÍWKDÚQJÓDÂXWURQJVÖÓR PD×KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDLFKRQHÄQGØÖÚQJQKØNKRÄQJWKHÇ WKDÃWUØÖÛFNKDÝ QDÌQJ[DÝUDUDÊQJPD×KRÛDTXLØÖÛFVH× EÔERÝ UÖL0RÆWWURQJQKØ×QJQJØÖÚLÓD× NKDÛPSKDÛ UDPD× KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDLÓD×SKDÛWELHÇXu+DÑQFKHÃFXÝDPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDLÓHÇTXDÝQOÛNKRÛDYDÚVØÝGXÑQJFKØ×NÛODÚKDÂXQKØÓØÖÑFFKDÃSQKDÆQSKRÇELHÃQv RÛ FDÝPJLDÛFUDÊQJVØÑ SKDÄQERà NKRÛDWKÎNKRÄQJTXDQWURÑQJWURQJNKLVØÝ GXÑQJPD×KRÛDNKRÛDFRÄQJ NKDL VR VDÛQK WKÎ FÖ FKHà EDËW WD WUÖÝ QJDÑL KÖQ EDR JRÂP QKØ×QJ WUXQJ WDÄPSKDÄQERà NKRÛDFKRPD× KRÛDTXLØÖÛF7KDÆWUDYDÚLNKXRÄQGDÑQJJLDRWKØÛFODÚ FDÂQWKLHÃWQRÛLFKXQJEDRJRÂPWDÛFQKDÄQWUXQJWDÄPYDÚ QKØ×QJWKXÝ WXÑFOLHÄQTXDQWKÎNKRÄQJÓÖQJLDÝQPDÚFX×QJNKRÄQJKLHÆXTXDÝKÖQHÄXFDÂXFKRYLHÆFPD×KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDLQDÚ /ÛWKXHÃWYHÂPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDL .KDÛLQLHÆPPDÆWPD× NKRÛDFRÄQJNKDLÓD× WDÑRUDVØÑ FRà JDËQJÓHÇ JLDÝLTXHÃWYDÃQÓHÂNKRÛNKDÌQQKDÃWWURQJPD×NKRÛDTXLØÖÛFÓRÛODÚVØÑSKDÄQERÃNKRÛDYDÚFKØ×NÛVRà 7URQJPD×KRÛDTXLØÖÛFVØÑSKDÄQERÃNKRÛDHÄXFDÂXKRDÍFODÚKDLQJØÖÚLWUXHÂQWKRÄQJFXÚQJVKDUH
 61. 61. WKDPJLDPRÆWNKRÛDPDÚ EDÊQJFDÛFKQDÚRÓRÛ ÓD× ÓØÖÑFSKDÄQERà WÖÛLKRÑ KRDÍFODÚ VØÝGXÑQJFKXQJPRÆWWUXQJWDÄPSKDÄQERà NKRÛD:KLWILHOGLIILHPRÆWWURQJQKØ×QJQJØÖÚLNKDÛP
 62. 62. SKDÛUDPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDLFXÚQJYÖÛL0DUWLQ+HOOPDQ
 63. 63. ÓD× JLDÝLWKÏFKUDÊQJHÄXFDÂXQDÚÓD×SKXÝÓÔQKEDÝQFKDÃWFXÝDPDÆWPD×NKDÝQDÌQJEDÝRYHÆWÏQKEÏPDÆWKRDÚQKDÝRTXDYLHÆFWUXHÂQWKRÄQJULHÄQJFXÝDEDÑQu1RÛ VH× ODÚPWRÃWQKØWKHÃ QDÚRVDXPRÑLVØÑ SKDÛWWULHÇQKHÆ WKRÃQJNKRÄQJWKHÇ [XHÄQTXDÓØÖÑFQHÃXFDÛFXVHUEÔEDËWEXRÆFWKDPJLDVKDUH
 64. 64. FDÛFNKRÛDFXÝDQRÛ YÖÛLPRÆW.PDÚFRÛWKHÇÓØÖÑFWKRÝDKLHÆSEÖÝLNHÝWURÆPv 1HÃXYLHÆFVØÝ GXÑQJPDÆWPD× ÓD× WUÖÝ QHÄQSKRÇ ELHÃQNKRÄQJFKÈWURQJTXDÄQÓRÆLPDÚFRÚQWURQJWKØÖQJPDÑLYDÚQKØ×QJPXÑFÓÏFKFDÛQKDÄQWKÎQKØ×QJÓRDÑQWLQYDÚWDÚLOLHÆXÓLHÆQWØÝVH×FDÂQ QKØ×QJ FKØ× NÛ WØÖQJ ÓØÖQJ ÓD× VØÝ GXÑQJ WURQJ FDÛF WDÚL OLHÆX JLDà 7ØÛF ODÚ PRÆW SKØÖQJSKDÛSFRÛ WKHÇ ÓØÖÑFQJKÕUDFRÛ TXÓÔQKODÚPKDÚLORÚQJWDÃWFDÝ QKØ×QJQJØÖÚLWKDPJLDNKLPDÚPRÆWÓRDÑQWLQVRÃÓØÖÑFJÖÝLEÖÝLPRÆWFDÛQKDÄQÓDÍFELHÆWKDNKRÄQJ 7URQJVÖÓR PD× KRÛDTXØÖÛFFDÛFNKRÛDÓØÖÑFGXÚQJFKRPD× KRÛDYDÚ JLDÝLPD× PRÆWÓRDÑQWLQODÚJLRÃQJQKDX³DÄODÚPRÆWÓLHÂXNLHÆQNKRÄQJFDÂQWKLHÃW7KDYÎQRÛFRÛWKHÇSKDÛWWULHÇQJLDÝLWKXDÆWPD×KRÛDGØÑDWUHÄQPRÆWNKRÛDFKRPD×KRÛDYDÚPRÆWNKRÛDNKDÛFFRÛTXDQKHÆYÖÛLNKRÛDWUHÄQ
 65. 65. FKRJLDÝLPD×+ÖQQØ×DFDÛFJLDÝLWKXDÆWQDÚFRÛQKØ×QJÓDÍFÓLHÇPTXDQWURÑQJVDX ³RÛODÚYLHÆFWÏQKWRDÛQPRÆWFDÛFKNKRÄQJNKDÝWKLÓHÇ[DÛFÓÔQKNKRÛDJLDÝLPD×WURQJNKLFKÈELHÃWJLDÝLWKXDÆWPDÆWPD×YDÚNKRÛDPD×KRÛD 7URQJJLDÝLWKXDÆW56$FRÚQFRÛÓDÍFÓLHÇPKRDÍFPRÆWWURQJKDLNKRÛDTXDQKHÆFRÛWKHÇÓØÖÑFVØÝGXÑQJFKRPD×KRÛDFRÚQNKRÛDNLDÓØÖÑFGXÚQJFKRJLDÝLPD× DÛFEØÖÛFFDÂQWKLHÃWWURQJTXDÛWUÎQKPD×KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDL 0RÅLKHÆWKRÃQJFXRÃLWURQJPDÑQJWDÑRUDPRÆWFDÍSNKRÛDÓHÇGXÚQJFKRPD×KRÛDYDÚJLDÝLPD×ÓRDÑQWLQPDÚQRÛVH×QKDÆQ 0RÅLKHÆWKRÃQJFRÄQJERÃURÆQJUD×LNKRÛDPD×KRÛDEDÊQJFDÛFKÓDÍWNKRÛDYDÚRPRÆWWKDQKJKLKDPRÆWILOHFRÄQJNKDL³DÄODÚNKRÛDFRÄQJNKDLNKRÛDFRÚQODÑLÓØÖÑFJLØ×ULHÄQJ 1HÃX$PXRÃQJÖÝLPRÆWÓRDÑQWLQWÖÛL%WKÎ$PD×KRÛDÓRDÑQWLQEDÊQJNKRÛDFRÄQJNKDLFXÝD% .KL%QKDÆQÓRDÑQWLQPD× KRÛDQRÛ JLDÝLPD× EDÊQJNKRÛDEÏPDÆWFXÝDPÎQK.KRÄQJPRÆWQJØÖÚLQDÚRNKDÛFFRÛWKHÇJLDÝLPD×ÓRDÑQWLQPD×QDÚEÖÝLYÎFKÈFRÛPÎQK%ELHÃWNKRÛDEÏPDÆWÓRÛWKRÄL .KRÛDFRÄQJNKDLFXÝD%NKRÛDEÏPDÆWFXÝD%ÓRDÑQWLQPDÆWPD×ÓRDÑQWLQ *LDÝLWKXDÆW *LDÝLWKXDÆW 8VHU$ 8VHU% PD×KRÛD JLDÝLPD×
 66. 66. 9ÖÛL FDÛFK WLHÃS FDÆQ QDÚ WDÃW FDÝ QKØ×QJ QJØÖÚL WKDP JLD FRÛ WKHÇ WUX [XDÃW NKRÛD FRÄQJNKDL.KRÛDEÏPDÆWÓØÖÑFWDÑRUDEÖÝLWØÚQJFDÛ QKDÄQYÎYDÆNKRÄQJEDRJLÖÚ ÓØÖÑFSKDÄQERö½EDÃWNÚ WKÖÚLÓLHÇPQDÚRKHÆ WKRÃQJFX×QJFRÛ WKHÇ FKXHÇQ ÓRÇL FDÍS NKRÛD ÓHÇ ÓDÝP EDÝR WÏQK EDÝRPDÆW %DÝQJ VDX WRÛP WDËW PRÆW VRà NKÏD FDÑQK TXDQ WURÑQJ YH PD× KRÛD TX ØÖÛF YDÚ PD× KRÛDFRÄQJ NKDL ÓHÇ SKDÄQ ELHÆW JLØ×D KDL ORDÑL FKXÛQJ WD VH× WRÇQJ TXDÛW KRÛD OLHÄQ KHÆ NKRÛD VØÝ GXÑQJWURQJPD× KRÛDTXØÖÛFODÚ NKRÛDEÏPDÆWKDLNKRÛDVØÝ GXÑQJWURQJPD× KRÛDFRÄQJNKDLODÚ NKRÛDFRÄQJNKDLYDÚNKRÛDEÏPDÆW 0D×KRÛDTXØÖÛF 0D×KRÛDFRÄQJNKDLHÄXFDÂX HÄXFDÂX *LDÝLWKXDÆWWØÖQJWØÑFKRPD×KRÛDYDÚJLDÝL 0RÆW JLDÝL WKXDÆW FKR PD× KRÛD YDÚ PRÆW JLDÝL PD× WKXDÆWFKRJLDÝLPD× 1JØÖÚL JÖÝL YDÚ QJØÖÚL QKDÆQ SKDÝL WKDP 1JØÖÚL JÖÝL YDÚ QJØÖÚL QKDÆQ PRÅL QJØÖÚL JLDFXÚQJJLDÝLWKXDÆWYDÚFXÚQJNKRÛD SKDÝLFRÛFDÍSNKRÛDFKRULHÄQJPÎQK7ÏQKEDÝRPDÆW 7ÏQKEDÝRPDÆW .KRÛDSKDÝLÓØÖÑFJLØ×EÏPDÆW 0RÆWWURQJKDLNKRÛDSKDÝLÓØÖÑFJLØ×EÏPDÆW .KRÄQJ WKHÇ KD ÏW QKDÃW NKRÄQJ FRÛ WÏQK .KRÄQJWKHÇKDÏWQKDÃWNKRÄQJFRÛWÏQKWKØÑF WKØÑF WHà ÓHÇ JLDÝL PD× ÓRDÑQ WLQ QHÃX WKRÄQJ WHà ÓHÇ JLDÝLPD× ÓRDÑQWLQQHÃXWKRÄQJWLQNKDÛF WLQNKDÛFNKRÄQJFRÛVDÞQ NKRÄQJFRÛVDÞQ .LHÃQ WKØÛF YH JLDÝL WKXDÆW FRÆQJ YÖÛL FDÛF .LHÃQ WKØÛF YH JLDÝL WKXDÆW FRÆQJ YÖÛL PRÆW PDÅXYH PDÆW PD× NKRÄQJ ÓXÝ ÓHÇ [DÛF ÓÔQK WURQJFDÛFNKRÛDFRÆQJYÖÛLFDÛFPDÅXYH PDÆW NKRÛD PD×NKRÄQJÓXÝÓHÇ[DÛFÓÔQKNKRÛDNLD DÛFVÖÓRÂPDÆWPD×TXØÖÛFYDÚPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDL[HPVÖÓRÂEHÄQ
 67. 67. ¸»QJGXÑQJFXÝDPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDL 7XÚWKXRÆFYDÚRØÛQJGXÑQJQJØÖÚLJÖÝLVØÝGXÑQJKRDÍFNKRÛDEÏPDÆWFXÝDQJØÖÚLJÖÝLKRDÍFNKRÛDFRÄQJNKDLFXÝDQJØÖÚLQKDÆQKRDÍFFDÝKDLPDÚKÎQKWKDÚQKPRÆWVRÃNLHÇXFKØÛFQDÌQJFXÝDPDÆWPD×NKRÛDRÛFKLHÃQOØÖÑFVDX 0D× KRÛDJLDÝL PD× QJØÖÚL JÖÝL PD× KRÛD ÓRDÑQ WLQ EDÊQJ NKRÛD FRÄQJ NKDL FXÝD QJØÖÚLQKDÆQQJØÖÚLQKDÆQJLDÝLPD×EDÊQJNKRÛDEÏPDÆWFXÝDPÎQK KØ× NÛ VRà QJØÖÚL JÖÝL PD× KRÛD ÓRDÑQ WLQ NÛ WHÄQ
 68. 68. EDÊQJ NKRÛD EÏ PDÆW FXÝD PÎQKQJØÖÚLQKDÆQJLDÝLPD×EDÊQJNKRÛDFRÄQJNKDLFXÝDQJØÖÚLJÖÝLKØ×NÛÓØÖÑFDÛSGXÑQJWÖÛLÓRDÑQWLQKDWÖÛLPRÆWNKRÃLGØ×OLHÆXQKRÝPDÚÓØÖÑFOLHÄQNHÃWWURQJPRÆWVRÃSKØÖQJWKØÛFWÖÛLÓRDÑQWLQ KXHÇQÓRÇLNKRÛDQJØÖÚLJÖÝLPD×KRÛDÓRDÑQWLQKDLODÂQODÂQVØÝGXÑQJNKRÛDEÏPDÆWFXÝDEDÝQWKDÄQODÂQVØÝGXÑQJNKRÛDFRÄQJNKDLFXÝDQJØÖÚLQKDÆQ1JØÖÚLQKDÆQJLDÝLPD×ÓRDÑQWLQQKDÆQÓØÖÑFEDÊQJNKRÛDEÏPDÆWFXÝDEDÝQWKDÄQYDÚNKRÛDFRÄQJNKDLFXÝDQJØÖÚLJÖÝL 0RÆW VRà JLDÝL WKXDÆW FKR PDÆW PD× NKRÛD FRÄQJ NKDL 56$ ( /8 66LIILHB+HOOPDQg7URQJÓRÂDÛQQDÚFKÈWUÎQKEDÚJLDÝLWKXDÆW56$ DÛFHÄXFDÂXFXÝDPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDL RÄQJYLHÆFWÏQKWRDÛQWKÎGHÅ GDÚQJFKRQJØÖÚLQKDÆQ%ÆWDÑRFDÍSNKRÛDNKRÛDFRÄQJNKDL.8YDÚNKRÛDEÏPDÆW.5 RÄQJYLHÆFWÏQKWRDÛQWKÎGHÅ GDÚQJFKRQJØÖÚLJÖÝL$ÆELHÃWNKRÛDFRÄQJNKDLYDÚ ÓRDÑQWLQFDÂQPD×KRÛD0ÓHÇWDÑRPDÆWPD×WØÖQJØÛQJ (.8E 0
 69. 69. RÄQJYLHÆFWÏQKWRDÛQWKÎGHÅGDÚQJFKRQJØÖÚLQKDÆQ%ÆVØÝGXÑQJNKRÛDEÏPDÆWÓHÇJLDÝLPD×ÓRDÑQWLQPD×KRÛDNKRÄLSKXÑFODÑLÓRDÑQWLQÓDÂX 0 .5E
 70. 70. .5E (.8E 0
 71. 71. @ RÄQJYLHÆFWÏQKWRDÛQNKRÄQJWKHÇ WKDÃWUØÖÛFÓRÃL YÖÛL ÓÔFK WKXÝ ELHÃW NKRÛD FRÄQJ NKDL.8EÓHÇ[DÛFÓÔQKNKRÛDEÏPDÆW.5E RÄQJYLHÆFWÏQKWRDÛQNKRÄQJWKHÇ WKDÃWUØÖÛFÓRÃL YÖÛL ÓÔFK WKXÝ ELHÃW NKRÛD FRÄQJ NKDL.8EYDÚPRÆWPDÆWPD×ÓHÇNKRÄLSKXÑFÓRDÑQWLQEDQÓDÂX0 KØÛFQDÌQJPD×KRÛDYDÚJLDÝLPD×FRÛWKHÇÓØÖÑFDÛSGXÑQJWKHRWKØÛWØÑ 0 .5E (.8E 0
 72. 72. @ 0 (.8E .5E 0
 73. 73. @
 74. 74. RÛ WKHÇ QKDÆQ WKDÃ UDÊQJ YLHÆF WÏQK I;
 75. 75. WKÎ GHÅ GDÚQJ WURQJ NKL WÏQK ; I x
 76. 76. ODÚNKRÄQJWKHÇ WKDÃWUØÖÛF1RÛLFKXQJWØÚ uGHÅ GDÚQJvÓØÖÑF[DÛFÓÔQKEÖÝLEDÚLWRDÛQODÚ QRÛ FRÛ WKHÇÓØÖÑFJLDÝLTXHÃWWURQJWKÖÚLJLDQQKDÃWÓÔQKKDÚPFXÝDFKLHÂXGDÚLLQSXW
 77. 77. 1HÃXFKLHÂXGDÚLLQSXWODÚQEÏWWKÎWKÖÚLJLDQÓHÇWÏQKKDÚPÓRÛ WÈOHÆ YÖÛLQDD FRQVW
 78. 78. ³HÇ ÓDÝPEDÝRWÏQKEDÝRPDÆWSKDÝLVØÝ GXÑQJNKRÛDFRÛ NÏFKWKØÖÛFÓXÝ OÖÛQWKØÖÚQJWUHÄQFKØ× VRà WKDÆSSKDÄQ
 79. 79. 9ÏGXÑ NÏFKWKØÖÛFNKRÛDYDÚWKÖÚLJLDQEHÝNKRÛD0,36QDÌP
 80. 80. WURQJFDÛFJLDÝLWKXDÆW56$66YDÚ(QKØVDX 56$EÏW
 81. 81. (EÏW
 82. 82. 0,36QDÌP *LDÝLWKXDÆW56$5LYHVW6KDPLUYDÚ$GOHPDQx
 83. 83. 0RÄWDÝJLDÝLWKXDÆW 6ÖÓRÂ 56$ODÚ VÖÓRÂ PD× KRÛDNKRÃLÓRDÑQWLQÓØÖÑFPD× KRÛDWØÚQJNKRÃLYÖÛLPRÅLNKRÃLFRÛ JLDÛ WUÔQKRÝ KÖQQ9LHÆFPD× KRÛDYDÚ JLDÝLPD× WKHRKÎQKWKØÛFVDXFKRNKRÃLYDÌQEDÝQ0YDÚNKRÃLEDÝRPDÆW 0HPRGQ 0 GPRGQ 0H
 84. 84. GPRGQ 0GHPRGQ DÝKDLQJØÖÚLJÖÝLYDÚQKDÆQSKDÝLELHÃWJLDÛWUÔQQJØÖÚLJÖÝLELHÃWHYDÚFKÈFRÛQJØÖÚLQKDÆQELHÃWGKRQHÄQÓDÄODÚ JLDÝLWKXDÆWPD× KRÛDYÖÛLNKRÛDFRÄQJNKDL.8 HQ@YDÚ NKRÛD EÏ PDÆW.5 GQ@9ÎJLDÝLWKXDÆWQDÚWKRÝDJLDÝLWKXDÆWPDÆWPD× NKRÛDFRÄQJNKDLQHÄQFDÛFHÄXFDÂXVDXSKDÝLÓØÖÑFÓDÛSØÛQJ RÛWKHÇWÎPWKDÃJLDÛWUÔGHQÓHÇ0 0GHPRGQYÖÛLPRÑL0QKDNKRÄQJ 0RÆWFDÛFKWØÖQJÓRÃLGHÅGDÚQJWÏQK0HYDÚG YÖÛLPRÑL0Q KDNKRÄQJ .KRÄQJWKHÇ[DÛFÓÔQKGNKLELHÃWHYDÚQ 7KHROÏWKXHÃWFXÝD(XOHUFKRVRÃQJXHÄQWRÃSYDÚTVRÃQJXHÄQQYDÚPQ STPQ
 85. 85. YDÚVRÃQJXHÄQN7DFRÛ PN Q
 86. 86. PN S
 87. 87. T
 88. 88. PPRGQ Q
 89. 89. ST
 90. 90. S
 91. 91. T
 92. 92. RÓRÛ QHÃXGH NQ
 93. 93. YDÚJFGQ
 94. 94. H
 95. 95. JFGØÖÛFVRÃFKXQJ
 96. 96. WKÎGHPRGQ
 97. 97. YDÚGPRGQ
 98. 98. H 6ÖÓRÂ56$ *LDÝVØÝXVHU$ÓD×FRÄQJERÃNKRÛDFRÄQJNKDLHFXÝDQRÛYDÚXVHU%PXRÃQJÖÝLÓRDÑQWLQ0WÖÛL$.KLÓRÛ%WÏQK 0HPRGQYDÚ WUXHÂQ.KLQKDÆQÓØÖÑFÓRDÑQWLQQDÚXVHU$JLDÝLPD×EDÊQJFDÛFKWÏQKGPRGQRÛWKHÇWKDÃUDÊQJ0 GPRGQYÎ GHPRGQ
 99. 99. KDGH NQ
 100. 100. Æ0N Q
 101. 101. 0N S
 102. 102. T
 103. 103. 0PRGQ 0GHPRGQ
 104. 104. PRGQ 0GHPRGQ GPRGQ 0H
 105. 105. GPRGQ 0GHPRGQ 0 RÛWKHÇWRÛPWDËWJLDÝLWKXDÆW56$QKØEDÝQJVDX 7DÑRNKRÛD ³RÆSKØÛFWDÑS 7DÑRVRÃQJXHÄQWRÃOÖÛQSYDÚT 7ÏQKQ STQ
 106. 106. S
 107. 107. T
 108. 108. ORJQ
 109. 109. KRÑQVRÃQJDÅXQKLHÄQHQ
 110. 110. JFGQ
 111. 111. H
 112. 112. ORJQ
 113. 113. 7ÏQKGG HPRGQ
 114. 114. JLDÝLWKXDÆW([WHQGHG(XFOLGHDQ
 115. 115. ORJQ
 116. 116. .KRÛDFRÄQJNKDL.8 HQ@ .KRÛDEÏPDÆW.5 GQ@ 0D×KRÛD ³RDÑQWLQ0Q 0D×KRÛD 0HPRGQ *LDÝLPD× ³RDÑQWLQPD× *LDÝLPD×0 GPRGQ ³RÆSKØÛFWDÑS RÆQJVRÃNEÏWN
 117. 117. 1KDÄQVRÃNEÏWN
 118. 118. NEÏWPRGQN
 119. 119. [FPRGQN
 120. 120. ³HÇ WÏQK[FPRGQFDÂQFSKHÛSQKDÄQPRGXOXVÆNKRÄQJKLHÆXTXDÝ GRFOÖÛQ
 121. 121. ÆVØÝGXÑQJJLDÝLWKXDÆWVTXDUHBPXOWLSOÓHÇ JLDÝPVRÃ SKHÛSQKDÄQPRGQKLHÂXQKDÃWOOODÚ VRÃ EÏWQKÔSKDÄQFXÝDFO NYÖÛLNODÚVRÃEÏWQKÔSKDÄQFXÝD[
 122. 122. 7RÃFÓRÆPD×KRÛDWURQJ56$ 7RÃF ÓRÆ YDÚ KLHÆX TXDÝ FXÝD QKLHÂX SKDÂQ PHÂP WKØÖQJ PDÑL FRÛ VDÞQ YDÚ FRÄQJ FXÑ SKDÂQFØÛQJFXÝD56$ÓDQJJLDWDÌQJFDÛFKQKDQKFKRÛQJ9ÖÛLSHQWLXP0K]ERÆ WRRONLW%6$)(FXÝDFÖTXDQEDÝRPDÆWGØ× OLHÆX56$ÓDÑWWRÃFÓRÆ WÏQKNKRÛDEÏPDÆWODÚ .ESVYÖÛLNKRÛDEÏWYDÚ .ESVYÖÛLNKRÛDEÏW3KDÂQFØÛQJ56$QKDQKQKDÃWÓDÑWKÖQ.ESVYÖÛLNKRÛDEÏWQHÃXÓØÖÑF[ØÝOÛVRQJVRQJWKÎÓDÑW.ESVYÖÛLNKRÛDEÏWYDÚ.ESVYÖÛLNKRÛDEÏW1JØÖÚLWDPRQJÓÖÑLUDÊQJWRÃFÓRÆ 56$VH× ÓDÑW0ESVYDÚRFXRÃLQDÌP6RVDÛQKYÖÛLJLDÝLWKXDÆW(6YDÚFDÛFJLDÝLWKXDÆWPD×NKRÃLNKDÛFWKÎ56$FKDÆPKÖQYHÂSKDÂQPHÂP(6QKDQKKÖQ56$ODÂQYH SKDÂQFØÛQJ(6QKDQKKÖQ56$WØÚ WÖÛLODÂQWXÚ WKXRÆF FRÄQJ FXÑ LPSOHPHQWDWLRQ
 123. 123. VØÝ GXÑQJ WKRÄQJ WLQ QDÚ ÓØÖÑF ODÃ WØÚKWWSZZZUVDFRP
 124. 124. .ÏFKWKØÖÛFNKRÛDWURQJ56$ 7XÚWKXRÆFYDÚRWÏQKEDÝRPDÆWFDÂQWKLHÃWFXÝDPRÅLQJØÖÚLYDÚ WKÖÚLJLDQVRÃQJFXÝDNKRÛDPDÚNKRÛDFRÛFKLHÂXGDÚLWKÏFKKÖÑS /RDÑL([SRUWEÏW /RDÑL3HUVRQQDOEÏW /RDÑLRPPHUFLDOEÏW /RDÑL0LOLWHUEÏW KXNÚVRÃQJFXÝDNKRÛDSKXÑWKXRÆF 9LHÆFÓDÌQJNÛYDÚWDÑRNKRÛD 9LHÆFSKDÄQERÃNKRÛD 9LHÆFNÏFKKRDÑWKRDÍFNKRÄQJNÏFKKRDÑWNKRÛD 9LHÆFWKDWKHÃKRDÍFFDÆSQKDÆSNKRÛD 9LHÆFKXÝERÝNKRÛD 9LHÆFNHÃWWKXÛFNKRÛDEDRJRÂPVØÑSKDÛKRDÑLKRDÍFVØÑOØXWUØ×
 125. 125. 7ÏQKEDÝRPDÆWFXÝDJLDÝLWKXDÆW56$ 9ÎNKRÛDODÚFRÄQJNKDLQHÄQQJØÖÚLJLDÝLPD×WKØÖÚQJGØÑDYDÚRFDÍSNKRÛDQDÚÓHÇWÎPFDÍSNKRÛDEÏPDÆW³LHÂXTXDQWURÑQJODÚGØÑDYDÚRQÓHÇWÏQKKDLWKØÚDVRÃSTFXÝDQWØÚÓRÛWÏQKÓØÖÑFGRÛ QKLHÂXJLDÝLWKXDÆWQKØWKHÃÓDÂXWLHÄQWD[HÛWWUØÖÚQJKÖÑSÓÖQJLDÝQ QKDÃW ODÚ QJØÖÚL JLDÝL PD×ELHÃWÓØÖÑFΦQ
 126. 126. .KLÓRÛWÏQKSTÓØDYHÂYLHÆFJLDÝLKDLSKØÖQJWUÎQKVDX Q ST ΦQ
 127. 127. S
 128. 128. T
 129. 129. 7KDT QSWDÓØÖÑFSKØÖQJWUÎQKEDÆFKDL SxQΦQ
 130. 130. SQ +DL QJKLHÆP FXÝD SKØÖQJ WUÎQK EDÆF KDL QDÚ VH× ODÚ S T 7X QKLHÄQ YDÃQ ÓHÂ FRÛ ÓØÖÑFΦQ
 131. 131. FRÚQNKRÛKÖQWÏQKKDLWKØÚDVRÃFXÝDQQKLHÂX 3KØÖQJSKDÛSS KXÛQJWDELHÃWUDÊQJQHÃXQWKÎYLHÆFWÎPKDLWKØÚDVRÃFXÝDQNKRÄQJPDÃNKRÛNKDÌQEÖÝLYLHÆFFKLDQFKRFDÛFVRÃ WØÚ ÓHÃQ√Q*LDÝLWKXDÆWSÓØÖÑFÓØDUDYDÚRQDÌPVRÃQKDÆSVRÃOHÝQYDÚPRÆWVRÃ%UDÚQJEXRÆW*LDÝLWKXDÆW 1KDÆSQYDÚ% D )RUM WR% $ DMPRGQ G JFGDQ
 132. 132. LIGQWKHQ GLVIDFWRURIQVXFFFHVV
 133. 133. HOVHQRIDFWRURIQLVIRXQGIDLOXUH
 134. 134. 1RÆLGXQJFXÝDJLDÝLWKXDÆWQDÚQKØVDXJLDÝ VØÝ Q STSTFKØDELHÃW
 135. 135. YDÚ %ODÚ VRÃQJXHÄQÓXÝOÖÛQYÖÛLPRÅLWKØÚDVRÃQJXHÄQWRÃNN %PDÚN_S
 136. 136. WDSKDÝLFRÛS
 137. 137. _% 7DÑLFXRÃLFXÝDYRÚQJODÍSEØÖÛFD %PRGQ
 138. 138. 9ÎWKHÃD %PRGS
 139. 139. 9ÎS_Q7KHRÓÔQKOÛ)HUPDWWDFRÛS PRGS
 140. 140. RS
 141. 141. _%QHÄQFKXÛQJWDFRÛD PRGS
 142. 142. WURQJEØÖÛF
 143. 143. 9ÎWKHÃÖÝEØÖÛFS_D
 144. 144. YDÚS_QQHÄQQHÃXG JFGDQ
 145. 145. WKÎG S
 146. 146. 7URQJJLDÝLWKXDÆWQDÚ FRÛ % SKHÛS WÏQK PRGXODU EDÊQJ OX× WKØÚD PRÅL SKHÛS ÓRÚL KRÝLORJ%SKHÛSPRGXODUSKHÛSWÏQK86/1FDÂQWKÖÚLJLDQ2ORJ
 147. 147. JLDÝLWKXDÆW(XFOLGHDQFDÂQWKØÑFKLHÆQWURQJWKÖÚLJLDQ2ORJQ
 148. 148. 1HÄQÓRÆ SKØÛFWDÑSFXÝDJLDÝLWKXDÆWODÚ 2%ORJ%ORJQ
 149. 149. ORJQ
 150. 150. 7X QKLHÄQ [DÛF [XDÃW WKDÚQK FRÄQJ WURQJ YLHÆF FKRÑQ % ODÚ UDÃW QKRÝ PDÍW NKDÛF QHÃX JLDWDÌQJ NÏFK WKØÖÛF % UDÃW OÖÛQ FKDÜQJ KDÑQ VTUWQ
 151. 151. WKÎ JLDÝL WKXDÆW VH× WKDÚQK FRÄQJ QKØQJ NKRÄQJQKDQKKÖQJLDÝLWKXDÆWFKLDGDÂQQKØWUÎQKEDÚWUHÄQ³LHÂXUXÛWUDWØÚ JLDÝL WKXDÆWQDÚODÚQFRÛWKØÚDVRÃ QJXHÄQWRÃ SPDÚ S
 152. 152. FKÈFRÛ FDÛFØÖÛFVRÃ QJXHÄQWRÃ uQKRÝv5DÃWGHÅ GDÚQJÓHÇ [DÄGØÑQJPD× KRÛDFRÄQJNKDLPDÚ NKRÄQJEÔWDÃQFRÄQJFXÝDSKØÖQJSKDÛSQDÚDÛFKÓÖQJLDÝQQKDÃWODÚ WÎP PRÄW VRÃ QJXHÄQ WRÃ S OÖÛQ PDÚ S S FX×QJ ODÚ VRÃ QJXHÄQ WRÃ WØÖQJ WØÑ WÎP TQJXHÄQWRÃOÖÛQYDÚT TQJXHÄQWRÃVØÝGXÑQJJLDÝLWKXDÆW0RQWHBDUORV
 153. 153. %HÝNKRÛDNKLELHÃWÓØÖÑFVRÃPX×GFXÝDKDÚPJLDÝLPD× 9LHÆFWÏQKVRà GNKRÄQJGHÅ GDÚQJEÖÝLYÎÓDÄODÚ NKRÛDEÏPDÆWQHÄQQHÃXELHÃWQRÛ WKÎFRÛWKHÇJLDÝLPD×ÓØÖÑFPRÑLÓRDÑQWLQWØÖQJØÛQJ7XQKLHÄQJLDÝLWKXDÆWQDÚPDQJQKLHÂXÛQJKÕDOÛWKXHÃWQRÛ FKRFKXÛQJWDELHÃWUDÊQJQHÃXFRÛ GWKÎWDFRÛ WKHÇ WÏQKFDÛFWKØÚDVRà FXÝDQ1HÃXÓLHÂXQDÚ[DÝUDWKÎQJØÖÚLVÖÝ KØ×XNKRÛDQDÚNKRÄQJWKHÇ WKDÓRÇLNKRÛDFRÄQJNKDLPDÚ SKDÝLWKDOXRÄQVRÃQ *LDÝLWKXDÆWQDÚGØÑDWUHÄQFÖEDÝQODÚ QHÃXQ STYÖÛLSTODÚ KDLVRà QJXHÄQWRà OHÝ YDÚ [ PRGQ
 154. 154. FRÛ NHÃWTXDÝ FKÈODÚ [ KDxPRGQ
 155. 155. WØÖQJWØÑ [ PRGQ
 156. 156. FRÛ OÖÚLJLDÝLQKØWKHÃ 7DFRÛ [ PRGQ
 157. 157. WØÖQJÓØÖQJ[ PRGS
 158. 158. YDÚ [ PRGT
 159. 159. 9ÎWKHÃ FRÛ ERÃQFDÌQEDÆFKDLFXÝDPRGXORQFKXÛQJWDFRÛWKHÇVØÝGXÑQJOÛWKXHÃWVRÃGØ7UXQJ+RD *LDÝLWKXDÆWQKØVDX KXÛQJWDFRÛ WKHÇ SKDÄQWÏFKJLDÝLWKXDÆWÓDÂXWLHÄQQHÃXPDPDËQFKRÑQZODÚ ERÆLVRÃFXÝDQWKÎWÎPUDSTQJD1HÃXZQJXHÄQWRÃFXÚQJQKDXYÖÛLQWKÎFKXÛQJWDWÏQKZUZUZUgPRGXORQFKRÓHÃQNKLWRÂQWDÑLWVDRFKR ZU 7 PRGQ
 160. 160. YDÚ DEx VU PRGΦQ
 161. 161. XRÃLFXÚQJWDÑLFXRÃLYRÚQJODÍSZKLOHFKXÛQJWDWÎPWKDÃYRVDRFKRYR PRGQ
 162. 162. QKØQJYR !PRGQ
 163. 163. %ØÖÛFWÎP86/1YR Q
 164. 164. WDWÎPÓØÖÑFSKDT
 165. 165. FKRÑQZEDÃWNÚPDÚ Z Q WÏQK[ XVFOQZQ
 166. 166. LI[QWKHQTXLWWKDÚQKFRÄQJQHÃX[ SKD[ T
 167. 167. WÏQKD $E
 168. 168. ÓDÍWDE VUUOHÝ WÏQKY ZUPRGQ LIY PRGQ
 169. 169. WKHQTXLWWKDÃWEDÑL
 170. 170. ZKLOHY!PRGQ
 171. 171. GR Y Y Y Y PRGQ LIYR PRGQ
 172. 172. WKHQTXLWWKDÃWEDÑL
 173. 173. HOVHWÏQK[ XVFOQYRQ
 174. 174. WKDÚQKFRÄQJ[ S[ T
 175. 175. %HÝNKRÛDGØÑDWUHÄQFDÛFDWWDFNODÍSODÑL 6LLPRQVYDÚ 1RUULVÓD× FKÈUDUDÊQJKHÆ WKRÃQJ56$FRÛ WKHÇ EÔWRÇQWKØÖQJNKLVØÝ GXÑQJWDÃQFRÄQJODÍSOLHÄQWLHÃSLWHUDWLRQDWWDFN
 176. 176. ³RÛ ODÚ NKLÓRÃLWKXÝ ELHÃWFDÍSNKRÛDFRÄQJNKDL^QH`YDÚPDÆWPD×WKÎDQKWDFRÛWKHÇWÏQKFKXRÅLFDÛFPDÆWPD×VDX HPRGQ
 177. 177. HPRGQ
 178. 178. gggggggggggg L LHPRGQ
 179. 179. 1HÃXFRÛPRÆWSKDÂQWØÝMWURQJFKXRÅLgLgVDRFKRM WKÎNKLÓRÛDQKWDVH×WÎPÓØÖÑF0 MEÖÝLYÎ M MHPRGQ
 180. 180. 0H PRGQ
 181. 181. 9ÏGXÑJLDÝVØÝÓRÃLWKXÝELHÃW^QH` ^`YDÚDQKWDWÏQK HPRGQ
 182. 182. PRG
 183. 183. HPRGQ
 184. 184. PRG
 185. 185. 9Î QHÄQ0
 186. 186. 6ØÑFKHGDÃXWKRÄQJWLQWURQJKHÆWKRÃQJ56$ +HÆ WKRÃQJ56$FRÛ PRÆWÓDÍFÓLHÇPÓDÍFWUØQJODÚ WKRÄQJWLQNKRÄQJSKDÝLOXRÄQOXRÄQÓØÖÑFFKHGDÃX*LDÝ VØÝ QJØÖÚLJÖÝLFRÛ H Q 1HÃXDQKWDPXRÃQJÖÝLEDÃWFØÛ GDWDQDÚRWKXRÆFWDÆSVDX ^`WKÎPRÑLPDÆWPD× FX×QJFKÏQKODÚ GDWDEDQÓDÂX1JKLD× ODÚ0 0HPRGQRÚQNKLS T H WKÎKHÆWKRÃQJKRDÚQWRDÚQNKRÄQJFRÛVØÑFKHGDÃXWKRÄQJWLQEÖÝLYÎ 0 0PRG
 187. 187. YÖÛLPRÑL0 9ÖÛLPRÅLPRGXOXVQNKRÄQJFKHGDÃXÓØÖÑFÏWQKDÃWODÚPHVVDJH 0 0HPRGQ
 188. 188. +D0 0HPRGSYDÚ0 0HPRGT
 189. 189. 9ÖÛLPRÅLH
 190. 190. FRÛ ÏWQKDÃWJLDÝLSKDÛSWKXRÆF WDÆS^`RÓRÛ WDÃW FDÝ PHVVDJHWKRÝD
 191. 191. ODÚ ^0 0PRGS
 192. 192. 0PRGT
 193. 193. @0PRGS
 194. 194. 0PRGT
 195. 195. ∈^`` ³HÇ[DÛFÓÔQKFKÏQK[DÛFVRÃPHVVDJHNKRÄQJÓØÖÑFFKHGDÃXNKRÄQJEÔWKDÓRÇLVDXNKLPD×KRÛD
 196. 196. WDVØÝGXÑQJÓÔQKOÛVDX u 1HÃX FDÛF PHVVDJH ÓØÖÑF PD× KRÛD WURQJ KHÆ WKRÃQJ 56$ ÓØÖÑF [DÛF ÓÔQK EÖÝL VRÃPRGXOXVQ STSTODQJXHÄQWRÃ
 197. 197. YDÚNKRÛDFRÄQJNKDLHWKÎFRÛ P JFGHS
 198. 198. @JFGH
 199. 199. T@PHVVDJHNKRÄQJEÔFKHGDÃXv DÛFJLDÝLWKXDÆWWRDÛQKRÑFÓØÖÑFVØÝGXÑQJWURQJ56$ *LDÝLWKXDÆW(XFOLGHDQxWÎP86/1FXÝDKDLVRÃQJXHÄQ KRKDLVRÃQJXHÄQUR YDÚUJLDÝLWKXDÆW(XFOLGHDQJRÂPQKØ×QJSKHÛSWÏQKVDX UR TUU U TUU UP TPUPUP UP TPUP 7KÎJFGURU
 200. 200. UP
 201. 201. /ÛWKXHÃWVRÃGØ7UXQJ+RD *LDÝVØÝPPgPUFRÛWØÚQJFDÍSQJXHÄQWRÃFXÚQJQKDXYDÚJLDÝVØÝDDgDUODÚQKØ×QJVRÃQJXHÄQKRUSKØÖQJWUÎQK[ D,PRGPL
 202. 202. , U
 203. 203. FRÛPRÆWOÖÚLJLDÝLGXQKDÃW [ ΣDL0LL L WURQJÓRÛ0L 0P,YDÚ, 0,PRGP, 0 PPgPU *LDÝLWKXDÆW(XFOLGHDQPÖÝURÆQJ Q Q ER E WR W W T QRER@ U QR xTER ZKLOHU!GR WHPS WRxTW LIWHPS! WKHQWHPS WHPSPRGQ LIWHPSWKHQWHPS QWHPS
 204. 204. PRGQ
 205. 205. WR W W WHPS QR ER ER U T QRER@ U QRxTER LIER!WKHQ EKDVQRLQYHUVHPRGXORQ HOVHE WPRGQ *LDÝLWKXDÆW0LOOHUx5DELQNLHÇPWUDVRÃQJXHÄQWRÃOHÝ :ULWHQ NP ZKHUHPLVRGG KRVHDUDQGRPLQWHJHUD D Q
 206. 206. RPSXWHE DPPRGQ ,IE PRGQ
 207. 207. WKHQDQZVHUuQLVSULPHuDQGTXLW IRUL WRNGR LIE PRGQ
 208. 208. WKHQDQZVHUuQLVSULPHuDQGTXLW HOVHE EPRGQ DQVZHUuQLVFRPSRVLWHv*LDÝLWKXDÆWWÏQK[-PRGQ ³DÂXWLHÄQWDSKDÄQWÏFKVRÃQJXHÄQEGØÖÛLGDÑQJQKÔSKDÄQE ΣE,,, ÓHÃQO
 209. 209. ] IRUL OGRZQWRGR ] ]PRGQ LIE, WKHQ] ]]PRGQ *LDÝLWKXDÆWEDÌP0 ³HÇ NLHÇPWUDWÏQKWRDÚQYHÑQFXÝDPRÆWNKRÃLGDWDOÖÛQQJØÖÚLWDVØÝ GXÑQJFKØ× NÛ VRà ÓHÇÓDÑLGLHÆQFKRNKRÃLGDWDÓRÛJLRÃQJQKØFKØ×NÛWUHÄQYDÌQEDÝQ
 210. 210. EDÊQJFDÛFKGXÚQJKDÚPEDÌPYÖÛLLQSXWODÚPRÆWPHVVDJHEDÃWNÚRXWSXWODÚPRÆWFKXRÅLEÏWFRÛFKLHÂXGDÚL[DÛFÓÔQKWUØÖÛFFKXRÅLEÏWQDÚÓØÖÑFJRÑLODÚPHVVDJHBGLJHVW DÛFWÏQKFKDÃWFÖEDÝQFXÝDKDÚPEDÌP /DÚ KDÚP PRÆW FKLHÂX NKRÄQJ WKHÇ WKØÑF KLHÆQ SKHÛS ELHÃQ ÓRÇL QJØÖÑF QKØ WURQJ TXDÛWUÎQKPD×KRÛDYDÚJLDÝLPD×QJKÕDODÚYÖÛLPRÆWPHVVDJHBGLJHVWFKRWUØÖÛFNKRÛFRÛWKHÇWÎPÓØÖÑFPRÆWPHVVDJHQDÚRPDÚFRÛKDÚPEDÌPEDÊQJPHVVDJHBGLJHVWQDÚ .KRÛFRÛWKHÇWÎPÓØÖÑFKDLPHVVDJHPDÚFRÛFXÚQJPRÆWPHVVDJHBGLJHVW DÛFJLDÝLWKXDÆWEDÌPÓØÖÑFVØÝ GXÑQJKLHÆQQDODÚ0006+67URQJÓRÛ0ODÚJLDÝLWKXDÆWEDÌPÓØÖÑFVØÝGXÑQJSKRÇELHÃQYDÚQRÛVH×ÓØÖÑFWUÎQKEDÚWURQJSKDÂQGØÖÛL *LDÝLWKXDÆW0ÓØÖÑFSKDÛWWULHÇQEÖÝL5RQ5LYHVWÖÝ0,7QKDÆQÓDÂXYDÚRODÚPRÆWNKRÃLGDWDPHVVDJH
 211. 211. FRÛ FKLHÂXGDÚLEDÃWNÚ[ØÝ OÛ QRÛ WKDÚQK FDÛF NKRÃL EÏW WDÑR ÓDÂX UD ODÚ PRÆWPHVVDJHBGLJHVWEÏW4XDÛWUÎQKEDRJRÂPFDÛFEØÖÛFVDX %ØÖÛFPHVVDJHEDQÓDÂXÓØÖÑFWKHÄPSDGGLQJ
 212. 212. PRÆWVRÃ EÏWEDËWÓDÂXODÚ EÏWNHÃWLHÃSODÚ FDÛFEÏWVRÃ EÏWWKHÄPYDÚRWØÚ WÖÛLEÏW
 213. 213. VDRFKRWRÇQJVRÃ EÏWVDXNKLWKHÄPYDÚRFRÆQJYÖÛLFKLHÂLGDÚLFXÝDPHVVDJHEDQÓDÂX
 214. 214. ODÚERÆLVRÃFXÝD
 215. 215. %RÆL VRÃ FXÝD EÏW EÏW KLHÂX GDÚL PHVVDJH . EÏW Message 100 ... K mod 264 000 EÏW EÏW EÏW EÏW … … S … / … … $% +0 +0 +0 +0 LJHVWEÏW +ÎQK7DÑRPHVVDJHBGLJHVWVØÝGXÑQJ0 %ØÖÛFNKÖÝLWDÑRERÆÓHÆP0%RÆÓHÆPEÏWÓØÖÑFGXÚQJÓHÇFKØÛDNHÃWTXDÝWUXQJJLDQYDÚFXRÃLFXÚQJFXÝDKDÚPEDÌPRÛWKHÇ[HPERÆÓHÆPQKØODÚWKDQKJKLEÏWDÛFWKDQKJKLQDÚÓØÖÑFNKÖÝLWDÑRGDÑQJVRÃKH[
 216. 216. QKØVDX $ % DEFGHI IHGFED %ØÖÛF[ØÝOÛPHVVDJHWKDÚQKWØÚQJNKRÃLEÏWWØÚEÏW
 217. 217. 4XDÛWUÎQKWÏQKWRDÛQÓØÖÑFFKLDWKDÚQKWØÚQJJLDLÓRDÑQVRÃJLDLÓRDÑQEDÊQJVRÃFKLHÂXGDÚLWÏQKWKHREÏW
 218. 218. FXÝDPHVVDJHVDXNKLÓD×SDGGLQJFKLDFKR0RÅLJLDLÓRDÑQQKDÆQÓDÂXYDÚRODÚNKRÃLEÏWFXÝDPHVVDJHÓD×ÓØÖÑFSDGGLQJYDÚPHVVDJHBGLJHVWFXÝDJLDLÓRDÑQWUØÖÛFFKRUDNHÃWTXDÝODÚPHVVDJHBGLJHVWPÖÛL[HPKÎQK
 219. 219. 0RÅL JLDL ÓRDÑQ WKØÑF KLHÆQ WURQJ EØÖÛF YRÚQJ
 220. 220. ERÃQ YRÚQJ FRÛ FDÃX WUXÛFJLRÃQJQKDXQKØQJPRÅLYRÚQJVØÝGXÑQJPRÆWKDÚPOXDÆQOÛNKDÛFQKDXÓØÖÑFÓDÍFWDÝODÚ)*+,7URQJKÎQKERÃQYRÚQJÓØÖÑFÓDÍWQKD×QODÚI)I* I+I,ÓHÇFKÈUDÊQJPRÅLYRÚQJFRÛ FDÃXWUXÛFKDÚPWRÇQJTXDÛWQKØQKDXQKØQJWXÚWKXRÆFYDÚRVØÑNKDÛFQKDXFXÝDKDÚPWKDRWDÛF)*+,
 221. 221. 0T T 512 32 $ % $%I)$%T7@ $ % $%I*$%T7@ $ % $%I+$%T7@ $ % $%I,$%T7@ + + + + 128 0T +ÎQK;ØÝOÛ0FXÝDNKRÃLÓÖQEÏW+0
 222. 222. 0RÅLYRÚQJÓØÖÑFWKØÑFKLHÆQEØÖÛFWXDÂQWØÑ WUHÄQFDÛFGDWD$%KÎQK
 223. 223. %LHÇXWKØÛFWÏQKWRDÛQÓØÖÑFVØÝGXÑQJWURQJPRÅLYRÚQJFRÛGDÑQJ D E/6VDJEFG
 224. 224. ;N@7L@
 225. 225. 7URQJÓRÛ DEFGODÚZRUG$%WKHRWKØÛWØÑQDÚRÓRÛ JODÚPRÆWWURQJFDÛFKDÚP)*+,
 226. 226. )EFG
 227. 227. E F
 228. 228. _aE G
 229. 229. *EFG
 230. 230. E G
 231. 231. _F aG
 232. 232. +EFG
 233. 233. EAFAG ,EFG
 234. 234. FAE aG
 235. 235. /6VGÔFKYRÚQJEHÄQWUDÛLVEÏW;N@ 0TN@WØÚEÏWWKØÛNFXÝDNKRÃLEÏWWKØÛTFXÝDPHVVDJH7L@ DEVVLQL
 236. 236. WØÚEÏWWKØÛLLWÏQKWKHRUDGLDQ
 237. 237. [HPEDÝQJ
 238. 238. 3KHÛSWRDÛQFRÆQJ
 239. 239. WÏQKFKRPRGXOR D E F G J ;N@ 7L@ /6V +ÎQK7DÛFYXÑFXÝD0DEFGNVL@
 240. 240. %DÝQJ7ÓØÖÑF[DÄGØÑQJWØÚKDÚPVLQ 7 $$ 7 )( 7 )))$ 7 ) 7 (% 7 % 7 ) 7 $)) 7 7 ($ 7 7 $%$ 7 %((( 7 (%$$ 7 )( 7 )$ 7 ))$) 7 ) 7 $%(($ 7 % 7 $ 7 7 %()$ 7 ) 7 $ 7 $( 7 )%%% 7 ))()) 7 ) 7 ()% 7 %(%)% 7 7 7 (( 7 %( 7 )$() 7 %)$) 7 7 ($$)$ 7 )((( 7 ))))%% 7 ) 7 () 7 $ 7 %( 7 $( 7 7 ($ 7 % 7 $(( 7 7 )( 7 ) 7 )()$) 7 (%( 7 %$) 7 $( 7 ) 7 )$) 7 $%% 7 % 7 $$ 7 $ 7 (% DÛFWDÛFYXÑDEFGNVL@WURQJPRÅLYRÚQJODÚ 9RÚQJ 9RÚQJ 9RÚQJ 9RÚQJ$% $% $% %$ $% $% $% %$ $% $%
 241. 241. $% %$ $% $% $% %$ DÛFSKHÛSWRDÛQGXÚQJWURQJJLDÝLWKXDÆW0JRÂPFRÛ 3KHÛSWRDÛQÓRÃLa
 242. 242. EXÚEÏW 3KHÛSWRDÛQDQG
 243. 243. DQGFDÛFEÏWFXÝDKDLWRDÛQKDÑQJEÏWYÖÛLQKDX 3KHÛSWRDÛQRU_
 244. 244. RUFDÛFEÏWFXÝDKDLWRDÛQKDÑQJEÏWYÖÛLQKDX 3KHÛSWRDÛQ[RUA
 245. 245. [RUFDÛFEÏWFXÝDKDLWRDÛQKDÑQJEÏWYÖÛLQKDX 3KHÛSWRDÛQFRÆQJ
 246. 246. FRÆQJPRGXORKDLWRDÛQKDÑQJEÏWYÖÛLQKDX 3KHÛSWRDÛQGÔFKWUDÛLYRÚQJZV
 247. 247. GÔFKWUDÛLYRÚQJZEÏW
 248. 248. YÖÛLVEÏW %ØÖÛF[XDÃWRXWSXW
 249. 249. 7DÃWFDÝNKRÃLEÏW/ÓD× ÓØÖÑF[ØÝ OÛ WKÎÓDÂXUDÖÝ JLDLÓRDÑQWKØÛ/ODÚPHVVDJHBGLJHVWEÏW RÛWKHÇWRÛPWDËWKRDÑWÓRÆQJFXÝD0QKØVDX 0 ,9 0T 0TI,TI+TI*TI)T0T
 250. 250. 0 0/ 7URQJÓRÛ ,9JLDÛWUÔNKÖÝLWDÑRFXÝDERÆÓHÆP$% ÓØÖÑF[DÛFÓÔQKWURQJEØÖÛF TNKRÃLPHVVDJHEÏWWKØÛT /VRÃNKRÃLPHVVDJHÓD×ÓØÖÑFSDGGLQJ
 251. 251. 0JLDÛWUÔPHVVDJHBGLJHVWFXRÃLFXÚQJ
 252. 252. KØÖQJ 3KDÄQERÃYDÚTXDÝQOÛNKRÛD 7RÇQJTXDQYHÂPD×KRÛDYDÚPRÆWVRÃNKDÛLQLHÆP 7URQJPRÆWPDÑQJOLHÄQODÑFGØ× OLHÆXJLDÝ VØÝ UDÊQJPRÆWXVHUÖÝ PRÆWWHUPLQDOÓDQJOLHÄQODÑFYÖÛLPRÆWFKØÖQJWUÎQKØÛQJGXÑQJKDXVHUÖÝPRÆWWHUPLQDONKDÛFÖÝWURQJFXÚQJPRÆWYXÚQJKDÖÝ YXÚQJNKDÛFFDÛFXVHUQDÚGXÚQJFKXQJNKRÛDFKXQJNKRÛDFKÏQK.
 253. 253. PDÚ QRÛ FRÛ WKHÇODÚ PRÆWNKRÛDEÏPDÆWNKRÛDULHÄQJWØ SULYDWHNH
 254. 254. ÓØÖÑFFXQJFDÃSYDÚ ÓØÖÑFFKDÃSQKDÆQWUØÖÛFEÖÝLFDÛFXVHUKRDÍFPRÆWNKRÛDÓØÖÑFFDÃSSKDÛWÓRÆQJEÖÝLKHÆ WKRÃQJYDÚ JDÛQFKRFDÛFXVHUQDÚÓØÖÑFJRÑLODÚNKRÛDPD×KRÛDGØ×OLHÆXKRDÍFNKRÛDJLDÝLPD×GØ×OLHÆXKÎQK
 255. 255. 0RÆWNKRÛDFKÏQKÓØÖÑFGXÚQJÓHÇ EDÝRPDÆWOLHÄQODÑFÓØÖÑFJRÑLODÚ NKRÛDOLHÄQODÑFFKÏQKSULPDUFRPPXQLFDWLRQNH .
 256. 256. .KRÛDPD× KRÛDGØ× OLHÆXFKÈFRÛ WDÛFGXÑQJWURQJNKRDÝQJWKÖÚLJLDQFXÝDPRÆWSKLHÄQOLHÄQODÑFFRPPXQLFDWLRQVHVVLRQ
 257. 257. YDÚ ÓØÖÑFJRÑLODÚ NKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFVHVVLRQNH .6
 258. 258. ³RÃLYÖÛLEDÝRPDÆWWDÆSWLQNKRÛDPD×KRÛDGØ×OLHÆXGXÚQJÓHÇEDÝRYHÆWDÄSWLQÓØÖÑFJRÑLODÚNKRÛD WDÆS WLQ .) ILOH NH
 259. 259. .KRÛD WDÆS WLQ QDÚ ÓØÖÑF WDÑR EÖÝL XVHU FXRÃL FXÚQJ KRDÍF EÖÝL KHÆWKRÃQJ7DÆSWLQÓD× PD× KRÛDFRÛ WKHÇ ÓØÖÑFJLDÝLPD× ÖÝ PRÆWWHUPLQDOKRDÍFPRÆWKRVWEDÃWNÚ QDÚRFRÛFKØÛDVDÞQNKRÛD.)QDÚ .KRÛDSKXÑ VHFRQGDUNH .1
 260. 260. WURQJÓRÛ 1ELHÇXGLHÅQQXÛWODÚ PRÆWORDÑLNKRÛDPD×KRÛDNKRÛDÓØÖÑFGXÚQJÓHÇ EDÝRYHÆ FDÛFNKRÛDFKÏQK.KLPRÆWNKRÛDSKXÑ ÓØÖÑFGXÚQJÓHÇ EDÝRYHÆNKRÛD WURQJ PRÄL WUØÖÚQJ OLHÄQ ODÑF WKÎ ÓØÖÑF JRÑL ODÚ NKRÛD OLHÄQ ODÑF SKXÑ VHFRQGDUFRPPXQLFDWLRQNH .1
 261. 261. FRÚQNKLDÛSGXÑQJWURQJPRÄLWUØÖÚQJFÖVÖÝ GØ× OLHÆXWKÎQRÛ ÓØÖÑFJRÑLODÚNKRÛDWDÆSWLQSKXÑVHFRQGDUILOHNH .1)
 262. 262. 7URQJPRÆWPRÄLWUØÖÚQJOLHÄQODÑFPRÆWNKRÛDFKÏQKFKÈWRÂQWDÑLWURQJNKRDÝQJWKÖÚLJLDQKDLXVHUFXRÃLFXÚQJWUDRÓRÇLGØ× OLHÆXYÖÛLQKDX7KRÄQJWKØÖÚQJNKRÛDVH× WRÂQWDÑLWURQJNKRDÝQJYDÚLSKXÛWKRDÍFYDÚLJLÖÚÏWNKLWRÂQWDÑLKÖQPRÆWQJDÚ1JØÖÑFODÑLPRÆWNKRÛDFKÏQKÓØÖÑFGXÚQJÓHÇ
 263. 263. EDÝRYHÆ GØ× OLHÆXOØXWUØ× FRÛ WKHÇ WRÂQWDÑLWURQJNKRDÝQJYDÚLQDÌPKRDÍFWURQJVXRÃWWKÖÚLJLDQPDÚWDÆSWLQÓØÖÑFOØXJLØ×RÚQNKRÛDSKXÑWKRÄQJWKØÖÚQJÓØÖÑFÓØDYDÚRWURQJKHÆWKRÃQJOXÛFFRÛHÄXFDÂXFDÚLÓDÍWWKRÄQJTXDERÆWDÑRNKRÛDFDÛFNKRÛDSKXÑÓØÖÑFOØXJLØ×ODÄXGDÚLYDÚLWKDÛQJKRDÍFYDÚLQDÌP
 264. 264. YDÚNKRÄQJÓØÖÑFWKDÓRÇL ³RÃLYÖÛLEDÝRPDÆWOLHÄQODÑFFDÛFNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFÓØÖÑFWDÑRUDÖÝ KRVWYDÚ VDXÓRÛÓØÖÑFWUXHÂQÓHÃQPRÆWQXÛWQKDÆQWHUPLQDOKRDÍFKRVW
 265. 265. WKRÄQJTXDPRÆWPDÑQJOLHÄQODÑFJLDÝ VØÝODÚNKRÄQJÓØÖÑFEDÝRPDÆW
 266. 266. .KRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFÓØÖÑFEDÝRPDÆWEDÊQJFDÛFKPD×KRÛDQRÛEÖÝLPRÆWNKRÛDNKDÛFNKRÛDPD× KRÛDNKRÛD
 267. 267. PDÚ ÓØÖÑFFDÚLVDÞQÖÝ QXÛWQKDÆQ0RÅLQXÛWQKDÆQFRÛ PRÆWNKRÛDPD× KRÛDNKRÛDGXQKDÃWRÓRÛ QHÃXNKRÛDQDÚEÔKRÝQJWKÎFKÈDÛQKKØÖÝQJÓHÃQVØÑ EDÝRPDÆWÖÝWDÑLWHUPLQDOQDÚPDÚNKRÄQJODÚPDÝQKKØÖÝQJÓHÃQVØÑEDÝRPDÆWFXÝDWRDÚQERÆPDÑQJ 7URQJPRÆWKHÆWKRÃQJULHÄQJELHÆWPRÆWWDÆSFDÛFNKRÛDPD×KRÛDNKRÛDÓØÖÑFGXÚQJÓHÇPD×KRÛDFDÛFNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFÓØÖÑFWUXHÂQWØÚ KRVWQDÚÓHÃQKRVWNKDÛFYDÚ PRÆWWDÆSFDÛFNKRÛDPD×KRÛDNKRÛDNKDÛFÓØÖÑFGXÚQJÓHÇPD×KRÛDFDÛFNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFÓØÖÑFWUXHÂQWØÚKRVWÓHÃQWHUPLQDO9ÎYDÆPRÅLKRVWSKDÝLFKØÛDNKRÛDPD× KRÛDNKRÛDÓHÃQKRVWYDÚ WHUPLQDOPDÚ QRÛ OLHÄQODÑFÓHÃQÓØÖÑFJRÑLODÚ NKRÛDFKXÝ FXÝDKRVW .0
 268. 268. WURQJNKLPRÅLWHUPLQDOFKÈFDÂQFKØÛDPRÆWNKRÛDPD×KRÛDNKRÛDÓHÃQKRVWPDÚQRÛOLHÄQODÑFÓØÖÑFJRÑLODÚNKRÛDFKXÝFXÝDWHUPLQDO .70
 269. 269. +HÆ PDÆWPD× FUWRJUDSKLFIDFLOLW
 270. 270. ODÚ YXÚQJFKØÛDJLDÝLWKXDÆWPDÆWPD× QKØODÚ (6
 271. 271. YDÚ PRÆW ERÆ QKÖÛ FRÃ ÓÔQK ÓHÇ FKØÛD FDÛF NKRÛD FKXÝ QKØ ODÚ .0 .70 ÖÝ KRVW KRDÍF .70 ÖÝWHUPLQDO
 272. 272. 1RÛ FKÈ FRÛ WKHÇ ÓØÖÑF WUX [XDÃW WKRÄQJ TXD FDÛF JLDR WLHÃS KÖÑS SKDÛS 9Î PRÆW VRÃOØÖÑQJOÖÛQFDÛFNKRÛDPD×KRÛDÓØÖÑFGXÚQJÖÝ ERÆ [ØÝ OÛ FXÝDKRVWQHÄQFDÂQSKDÝLFRÛ FDÛFWKXÝ WXÑFWØÑÓRÆQJWDÑRUDYDÚ TXDÝQOÛ FDÛFNKRÛDQDÚ%RÆ WDÑRNKRÛDVH× WDÑRUDFDÛFNKRÛDPD× KRÛDNKRÛDPDÚFKXÛQJÓØÖÑFHÄXFDÂXEÖÝLKRVWKRDÍF FRÛ WKHÇ ÓØÖÑF FKÈ ÓÔQK EÖÝL FDÛF XVHU 1RÛ FRÛ ÓDÍF TXHÂQWKHÄPYDÚRWKDÓRÇLYDÚ KXÝERÝ FDÛFNKRÛD%RÆ TXDÝQOÛ NKRÛDFRÛ QKLHÆPYXÑ PD× KRÛD ODÑL PRÆWNKRÛDWØÚYLHÆFPD×KRÛDEÖÝLPRÆWNKRÛDQDÚWKDÚQKYLHÆFPD×KRÛDEÖÝLPRÆWNKRÛDNKDÛF DÛF QXÛW PDÚ ÖÝ ÓRÛ ÓRÚL KRÝL PD× KRÛD GØ× OLHÆX WKÎ SKDÝL FKØÛD FDÛF JLDÝL WKXDÆW PD× KRÛDJLRÃQJQKDXYDÚ PRÅLQXÛWSKDÝLFRÛ PRÆWEDÝQVDRFXÝDFXÚQJPRÆWNKRÛDPD× KRÛD.KÎQK
 273. 273. +DLQXÛWSKDÝLOXRÄQOXRÄQVØÝGXÑQJPRÆWNKRÛDPD×KRDÛGØ×OLHÆXFKXQJÓHÇFKRSKHÛSOLHÄQODÑFEDÝRPDÆWYÖÛLQKDXYLHÆFEDÝRPDÆWVH× ÓØÖÑFWKØÑFKLHÆQWRÃWKÖQQHÃXFDÛFFDÍSQXÛWOLHÄQODÑFVØÝ GXÑQJFDÛFNKRÛDPD×KRÛDGØ×OLHÆXNKDÛFQKDX1KÖÚYDÆVH×JLDÝPWRÃLWKLHÇXKØKRÝQJQHÃXPRÆWNKRÛDEÔSKDÛKRÝQJ
 274. 274. (h1.3c)
 275. 275. ³HÇ EDÝRPDÆWNKLWUXHÂQWKRÄQJWKØÖÚQJQJØÖÚLWDVØÝ GXÑQJFDÛFJLDÝLWKXDÆWPD× KRÛDÓRÃL[ØÛQJ KHÆ WKRÃQJ NKRÛD EÏ PDÆW
 276. 276. YDÚ PD× KRÛD EDÃW ÓRÃL [ØÛQJ KHÆ WKRÃQJ NKRÛD FRÄQJ NKDL
 277. 277. +HÆWKRÃQJNKRÛDFRÄQJNKDLFRÛ WKXDÆQOÖÑLKÖQKHÆ WKRÃQJNKRÛDEÏPDÆWODÚ NHÄQKEDÝRPDÆWNKRÄQJFDÂQWKLHÃWSKDÝLFKXHÇQÓRÇLNKRÛDEÏPDÆWQKØQJKDÂXKHÃWFDÛFKHÆWKRÃQJNKRÛDFRÄQJNKDLÓHÂXFKDÆPKÖQQKLHÂXVRYÖÛLFDÛFKHÆ WKRÃQJNKRÛDEÏPDÆWQKØODÚ (69ÎYDÆWURQJWKØÑFWHÃ KHÆ WKRÃQJNKRÛDEÏPDÆWYDÅQWKØÖÚQJÓØÖÑFVØÝ GXÑQJÓHÇ PD× KRÛDÓRDÑQWLQGDÚLQKØQJSKDÝLJLDÝLTXHÃWEDÚLWRDÛQYHÂFKXHÇQÓRÇLNKRÛDEÏPDÆW 6ØÑSKDÄQERÃNKRÛDNHGLVWLEXWLRQ
 278. 278. ÓØÖÑF[DÛFÓÔQKEÖÝLFÖFKHÃPRÆWQJØÖÚLWURQJPDÑQJFKRÑQNKRÛDEÏPDÆWYDÚVDXÓRÛWUXHÂQQRÛWÖÛLPRÆWKDQKLHÂXQJØÖÚLNKDÛF 6ØÑ ÓRÂQJÛ NKRÛD NH DJUHHPHQW
 279. 279. ELHÇX WKÔ EÖÝL PRÆW JLDR WKØÛF JLØ×D KDL KD QKLHÂXQJØÖÚLWKDPJLDWKLHÃWODÆSPRÆWNKRÛDEÏPDÆWWUHÄQNHÄQKWUXHÂQWKRÄQJFRÄQJNKDL 7$7UXVWHG$XWKRULW
 280. 280. FRÛ QKLHÆPYXÑ ODÚPURÝ ÓÔQKGDQKFXÝDXVHUFKRÑQYDÚ WUXHÂQNKRÛDWÖÛLXVHUg ³RÃLSKXÖQJEÔÓRÆQJSDVVLYHDGYHUVDU
 281. 281. QJKÕDODÚKRDÑWÓRÆQJFXÝDDQKWDEÔKDÑQFKHÃÓHÇQJKHWURÆPÓRDÑQWLQPDÚÓØÖÑFWUXHÂQWUHÄQNHÄQK ³RÃLSKØÖQJFKXÝÓRÆQJDFWLYHDGYHUVDU
 282. 282. FRÛWKHÇWKØÑFKLHÆQ 7KDÓRÇLÓRDÑQWLQPDÚKDËQTXDQVDÛWNKLQRÛÓDQJGØÖÑFWUXHÂQWUHÄQPDÑQJ /ØXÓRDÑQWLQFKRYLHÆFVØÝGXÑQJODÑLÖÝODÂQVDX RÃJDËQJJLDÝGDÑQJODÚPXVHUNKDÛFWURQJPDÑQJ 0XÑFWLHÄXFXÝDÓRÃLSKØÖQJFKXÝÓRÆQJODÚ *DÑWXVHU8YDÚ 9FKDÃSQKDÆQNKRÛDNKRÄQJKÖÑSOHÆ ODÚ NKRÛDKÖÑSOHÆ NKRÛDNKRÄQJKÖÑSOHÆFRÛWKHÇODÚNKRÛDFX×ÓD×KHÃWKDÑQKDNKRÛDÓØÖÑFFKRÑQEÖÝLÓRÃLSKØÖQJ
 283. 283. /DÚPFKR8YDÚ9WLQUDÊQJKRÑÓD×ÓØÖÑFFKXHÇQÓRÇLNKRÛDEDÊQJNKRÛDNKDÛFWURQJNKLKRÑNKRÄQJFRÛ 0XÑFWLHÄXFXÝDVØÑSKDÄQERÃNKRÛDYDÚÓRÂQJÛNKRÛDODÚÖÝFXRÃLPRÅLJLDRWKØÛFFDÝKDLÓRÃLWDÛFÓHÂXFRÛ FXÚQJNKRÛD.YDÚ JLDÛ WUÔFXÝD.WKÎNKRÄQJÓØÖÑFELHÃWEÖÝLEDÃWNÚ PRÆWQJØÖÚLQDÚRNKDÛFQJRDÑLWUØÚ7$FRÛNKDÝQDÌQJ
 284. 284. 6ØÑ WLHÂQ SKDÄQ ERÃ NKRÛD NH SUHGLVWULEXWLRQ
 285. 285. FKR PRÅL FDÍS XVHU ^89` 7$ FKRÑQPRÆWNKRÛDQJDÅXQKLHÄQ.89 .98YDÚWUXHÂQQRÛWÖÛL89TXDNHÄQKEÏPDÆWYLHÆFWUXHÂQNKRÛDNKRÄQJ[DÝUDWUHÄQPDÑQJEÖÝLYÎÓRÆ EDÝRPDÆWFXÝDPDÑQJWKÎNKRÄQJFDR
 286. 286. DÛFKWLHÃSFDÆQQDÚODÚ EDÝR PDÆW NKRÄQJ ÓLHÂX NLHÆQ QKØQJ QRÛ ÓRÚL KRÝL PRÆW NHÄQK EDÝR PDÆW JLØ×D 7$ YDÚ PRÅL XVHUWURQJPDÑQJ0RÅLXVHUSKDÝLOØXWUØ× QNKRÛDYDÚ 7$FDÂQWUXHÂQQQ
 287. 287. NKRÛDPRÆWFDÛFKEDÝR
 288. 288. PDÆW 7URQJ PRÆW PDÑQJ WØÖQJ ÓRÃL QKRÝ ÓLHÂX QDÚ FRÛ WKHÇ WUÖÝ QHÄQ TXDÛ WRÃQ NHÛP YÎ WKHÃ QRÛNKRÄQJSKDÝLODÚJLDÝLSKDÛSWKØÑFWHÃ 0RÆWFDÛFKWLHÃSFDÆQWKØÑFWHÃKÖQODÚVØÑSKDÄQERÃNKRÛDWUØÑFWXHÃQEÖÝL7$7URQJVÖÓRÂQKØWKHÃ7$KRDÑWÓRÆQJQKØODÚPRÆWVHUYHUNKRÛD7$WKDPJLDNKRÛDEÏPDÆW.8YÖÛLPRÅLXVHUWURQJPDÑQJ.KL8PXRÃQWUXHÂQWKRÄQJYÖÛL98HÄXFDÂXPRÆWNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFWØÚ 7$7$WDÑRPRÆWNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑF.YDÚJÖÝLQRÛWURQJGDÑQJPD×KRÛD
 289. 289. FKR8YDÚ9ÓHÇJLDÝLPD×+HÆWKRÃQJÓØÖÑFELHÃWODÚ.HUEHURV *LDRWKØÛFÓRÂQJÛ NKRÛD89OLHÄQNHÃWFKRÑQUDPRÆWNKRÛDWKRÄQJTXDNHÄQKWUXHÂQWKRÄQJFRÄQJNKDLDÛFKHÆWKRÃQJÓØÖÑFELHÃWODÚLIILHB+HOOPDQ07,YDÚ*LUDXOW 3KDÄQERÃFDÛFNKRÛDEDÝRPDÆW 6ØÑWLHÂQSKDÄQERÃNKRÛD ³RÃLYÖÛLPDÑQJQXVHU7$SKDÝLWDÑRYDÚWUXHÂQQQ
 290. 290. NKRÛD1HÃXQOÖÛQJLDÝLSKDÛSQDÚUDÃWNKRÄQJWKØÑFWHÃYÎSKDÝLÓDÝPEDÝROØÖÑQJWKRÄQJWLQÓØÖÑFWUXHÂQPRÆWFDÛFKEDÝRPDÆWYDÚOØÖÑQJWKRÄQJWLQPDÚPRÅLXVHUSKDÝLOØXWUØ×PRÆWFDÛFKEÏPDÆWWHÄQNKRÛDEÏPDÆWFXÝDQXVHUNKDÛF
 291. 291. 6ÖÓRÂWLHÂQSKDÄQERÃNKRÛD%ORPFKRSKHÛSJLDÝPOØÖÑQJWKRÄQJWLQPDÚFDÂQÓHÇWUXHÂQYDÚOØXWUØ×WURQJNKLYDÅQFKRSKHÛSPRÅLFDÍSXVHU8YDÚ9FRÛWKHÇWÏQKPRÆWFDÛFKÓRÆFODÆSNKRÛDEÏPDÆW.89 6ÖÓRÂFXÝD%ORP *LDÝVØÝPDÑQJFRÛQXVHUNKRÛDÓØÖÑFFKRÑQWKXRÆFPLHÂQ[DÛFÓÔQK=SYÖÛLSODÚVRÃQJXHÄQWRÃS! Q
 292. 292. .ODÚPRÆWVRÃQJXHÄQ . QELHÇXWKÔFKRNÏFKWKØÖÛFOÖÛQQKDÃWFKRÃQJODÑLVØÑOLHÄQNHÃWFXÝD.XVHUPDÚVÖÓRÂYDÅQFRÚQEDÝRPDÆW 7$VH×WUXHÂQ.SKDÂQWØÝFXÝD=SWÖÛLPRÅLXVHUTXDNHÄQKEDÝRPDÆWWURQJVÖÓRÂWLHÂQSKDÄQERÃNKRÛDFÖEDÝQODÚQ
 293. 293. 0RÅLFDÍSXVHU8YDÚ9VH×FRÛWKHÇWÏQKNKRÛD. 89 .98³LHÂXNLHÆQEDÝRPDÆWQKØVDXWDÆSQKLHÂXQKDÃW.XVHUNKRÄQJOLHÄQNHÃWWØÚ^89`NKRÄQJWKHÇ[DÛFÓÔQKEDÃWNÚWKRÄQJWLQYHÂ.89 ;HÛWWUØÖÚQJKÖÑSÓDÍWELHÆWFXÝDVÖÓRÂ%ORPNKL. KÎQKEHÄQ
 294. 294. 7$VH×WUXHÂQKDLSKDÂQWØÝWKXRÆF=SWÖÛLPRÅLXVHUTXDNHÄQKEDÝRPDÆWYDÚEDÃWNÚXVHUULHÄQJOHÝ:VH×NKRÄQJWKHÇ[DÛFÓÔQKEDÃWNÚWKRÄQJWLQYHÂ.89QHÃX:NKDÛF89
 295. 295. 9ÏGXÑJLDÝVØÝFRÛEDXVHU89YDÚ:S FDÛFSKDÂQWØÝFRÄQJNKDLODÚU8 U9 U: *LDÝVØÝUDÊQJ7$FKRÑQD E F .KLÓRÛ I[
 296. 296. [
 297. 297. [ J8[
 298. 298. [ J9[
 299. 299. [ J:[
 300. 300. [ .89 .8: .9: 8WÏQK.89QKØVDX .89 J8U9
 301. 301. PRG 9WÏQK.98QKØVDX .98 J9U8
 302. 302. PRG 6ÖÓRÂSKDÄQERÃNKRÛDFXÝD%ORP.
 303. 303. 6RÃQJXHÄQWRÃSÓØÖÑFFKRÑQFRÄQJNKDLYDÚFKRPRÅLXVHU8PRÆWSKDÂQWØÝ U8WKXRÆF=SÓØÖÑFFKRÑQFRÄQJNKDLDÛFSKDÂQWØÝU8SKDÝLNKDÛFELHÆWQKDX 7$FKRÑQEDSKDÂQWØÝQJDÅXQKLHÄQDEFWKXRÆF=SNKRÄQJFDÂQNKDÛFELHÆW
 304. 304. YDÚWÏQK I[
 305. 305. DE[
 306. 306. F[PRGS ³RÃLYÖÛLPRÅLXVHU87$WÏQK J8[
 307. 307. I[U8
 308. 308. PRGS 9DÚWUXHÂQJ8[
 309. 309. WÖÛLXVHU8TXDNHÄQKEDÝRPDÆW9ÎJ8[
 310. 310. ODÚ KDÚPWXHÃQWÏQKWKHR[QHÄQFRÛWKHÇÓØÖÑFJKLQKØVDX J8[
 311. 311. D8E8[ 9ÖÛLD8 DEU8PRGS E8 EFU8PRGS 1HÃX8YDÚ9PXRÃQWUXHÂQWKRÄQJWKÎFKXÛQJVØÝGXÑQJNKRÛD .89 .98 IU8U9
 312. 312. DEU8U9
 313. 313. FU8U9PRGS 9ÖÛL8WÏQK.89 IU8U9
 314. 314. J8U9
 315. 315. 9WÏQK.98 IU8U9
 316. 316. J9U8
 317. 317. .KLFRÛVØÑOLHÄQNHÃWFXÝDKDLXVHU^:;`WKÎFRÛWKHÇ[DÛFÓÔQKEDÃWNÚNKRÛD. 89PDÚ^:;`NKDÛF^89`%ÖÝLYÎ:YDÚ;FXÚQJELHÃW D: DEU: E: EFU: D; DEU; E; EFU;
 318. 318. 9ÖÛLSKØÖQJWUÎQKDÇQWUHÄQWDFRÛWKHÇGHÅGDÚQJWÏQKDEF7ØÚÓRÛWÏQKÓØÖÑFNKRÛD.89 ³HÇWDÑRVÖÓRÂYDÅQFRÚQEDÝRPDÆWFKRÃQJODÑLVØÑOLHÄQNHÃWFXÝD.XVHU7$VH×VØÝGXÑQJKDÚPI[
 319. 319. FRÛGDÑQJ k k I[
 320. 320. ∑∑DLM[LMPRGSDLMWKXRÆF=SYDÚDLM DML
 321. 321. i=0 j=0 LIILH+HOOPDQ LIILHB+HOOPDQ 6RÃQJXHÄQWRÃSYDÚSKDÂQWØÝÓÖQJLDÝQαWKXRÆF=SÓØÖÑFODÚPFRÄQJNKDL 9WÏQK .89 αDXDYPRGS E8DYPRGS 6ØÝGXÑQJJLDÛWUÔFRÄQJNKDLE8WØÚVØÑFKØÛQJWKØÑFFXÝD8FXÚQJYÖÛLJLDÛWUÔEDÝR PDÆWD9FXÝDULHÄQJPÎQK 8WÏQK .89 αDXDYPRGS E9DXPRGS 6ØÝGXÑQJJLDÛWUÔFRÄQJNKDLE9WØÚVØÑFKØÛQJWKØÑFFXÝD9FXÚQJYÖÛLJLDÛWUÔEDÝR PDÆWD8FXÝDULHÄQJPÎQK 6ÖÓRÂWLHÂQSKDÄQERÃNKRÛDQDÚFXQJFDÃSEDÚLWRDÛQLIILH+HOOPDQTXDQKHÆYÖÛLEDÚLWRDÛQLVFUHWH/RJDULWKPODÚNKRÄQJWKHÇEHÝJD× 6ÖÓRÂÓØÖÑF[HÛWWUHÄQ=S YÖÛLSODÚVRÃQJXHÄQWRÃαODÚSKDÂQWØÝÓÖQJLDÝQFXÝD=SJLDÛWUÔFXÝDSYDÚαODÚFRÄQJNKDLYÖÛLPRÑLQJØÖÚLWURQJPDÑQJ,8
 322. 322. VH×ELHÇXWKÔWKRÄQJWLQÓÔQKGDQKQKDÃWÓÔQKFKRPRÅLXVHUWURQJPDÑQJYÏGXÑWHÄQÓÔDFKÈHPDLOVRÃÓLHÆQWKRDÑLKDFDÛFWKRÄQJWLQWKÏFKKÖÑSNKDÛF
 323. 323. 0RÅLXVHU8FRÛPRÆWPX×EDÝRPDÆWD8 D8 S
 324. 324. 7$NKRÄQJELHÃWJLDÛWUÔQDÚ
 325. 325. YDÚJLDÛWUÔFRÄQJNKDLWØÖQJØÛQJE8 αDXPRGS 7$VH×FRÛPRÆWVÖÓRÂFKØ×NÛYÖÛLJLDÝLWKXDÆWODÚPURÝFRÄQJNKDL
 326. 326. YHU7$YDÚJLDÝLWKXDÆWFKØ×NÛEDÝRPDÆWVLJ7$ 0RÅLXVHU8NKLWKDPJLDPDÑQJVH×FRÛVØÑFKØÛQJWKØÑF 8
 327. 327. ,8
 328. 328. E8VLJ7$,8
 329. 329. E8
 330. 330. 6ØÑFKØÛQJWKØÑFQDÚFRÛWKHÇÓØÖÑFOØXWUØ×WURQJFÖVÖÝGØ×OLHÆXFRÄQJNKDLKDPRÅLXVHUFRÛWKHÇOØXWUØ×VØÑFKØÛQJWKØÑFFXÝDULHÄQJPÎQKKØ×NÛFXÝD7$WUHÄQVØÑFKØÛQJWKØÑFFKRSKHÛSEDÃWNÚQJØÖÚLQDÚRWURQJPDÑQJODÚPURÝWKRÄQJWLQPDÚQRÛFKØÛD 7KDÆWGHÅGDÚQJFKRXVHU8YDÚ9ÓHÇWÏQKNKRÛD .89 αDXDYPRGS 9ÏGXÑS α *LDÝVØÝ8FKRÑQD8 YDÚWÏQK E8 αDXPRGS PRG 6DXÓRÛ8ÓDÍWE8YDÚRWURQJVØÑFKØÛQJWKØÑFFXÝDPÎQK *LDÝVØÝ9FKRÑQD9 YDÚWÏQK E9 αDYPRGS PRG 6DXÓRÛ9ÓDÍWE9YDÚRWURQJVØÑFKØÛQJWKØÑFFXÝDPÎQK *LÖÚÓDÄ8YDÚ9FRÛWKHÇWÏQKNKRÛD .89 E9DXPRGS E8DY PRGS PRG PRG 1KÖÚFRÛFKØ×NÛFXÝD7$WUHÄQVØÑFKØÛQJWKØÑFFXÝDXVHUQHÄQQJDÌQFDÝQPRÆWFDÛFKKLHÆXTXDÝVØÑ[DÄPQKDÆSFXÝDXVHU:NKDÛF DÄXKRÝLÓDÍWUDODÚ:FRÛWKHÇWÏQK.89QHÃX:NKDÛF89KDNKRÄQJ+RDÍFQHÃX:ELHÃWE8E9WKÎQRÛFRÛWKHÇ[DÛFÓÔQK.89KDNKRÄQJ%DÚLWRDÛQQDÚÓØÖÑFJRÑLODÚEDÚLWRDÛQLIILHB+HOOPDQ %DÚLWRDÛQLIILHB+HOOPDQ, Sαβγ
 331. 331. WURQJÓRÛSODÚVRÃQJXHÄQWRÃαWKXRÆF=SODÚSKDÂQWØÝ ÓÖQJLDÝQYDÚβγWKXRÆF=S 0XÑFWLHÄXWÏQKβORJ αγPRGS γORJ αβPRGS
 332. 332. 6ÖÓRÂWLHÂQSKDÄQERÃNKRÛDLIILHB+HOOPDQODÚEDÝRPDÆWFKRÃQJODÑLÓRÃLSKØÖQJEÔÓRÆQJQHÃXYDÚFKÈQHÃXEDÚLWRDÛQLIILHB+HOOPDQODÚNKRÛJLDÝLUD7XQKLHÄQYLHÆFSKRÝQJÓRDÛQNKRÄQJFKØÛQJPLQKUDÊQJEDÃWNÚJLDÝLWKXDÆWPDÚJLDÝLEDÚLWRDÛQLIILHB+HOOPDQFX×QJFRÛWKHÇÓØÖÑFVØÝGXÑQJÓHÇJLDÝLEDÚLWRDÛQLVFUHWH/RJJLRÃQJQKØWURQJJLDÝLWKXDÆW56$YLHÆFEHÝJD×56$WKÎWØÖQJÓØÖQJYÖÛLYLHÆFSKDÄQWÏFKWKØÚDVRÃ
 333. 333. +HÆSKDÄQERÃNKRÛD.HUEHURV RYDÃQÓHÂNKRÄQJDQWRDÚQNKLVØÝGXÑQJFXÚQJPRÆWNKRÛDWURQJPRÆWWKÖÚLJLDQGDÚLFKRQHÄQWKØÖÚQJVØÝGXÑQJPRÆWSKØÖQJSKDÛSWUØÑFWXHÃQWKÏFKKÖÑSKÖQPDÚWURQJÓRÛNKRÛDOLHÄQODÑFPÖÛLÓØÖÑFWDÑRUDFKRPRÅLFDÍSXVHUPXRÃQWUXHÂQWKRÄQJWÏQKFKDÃWODÚPWØÖLNKRÛD
 334. 334. 1HÃXVØÑSKDÄQERÃNKRÛDWUØÑFWXHÃQÓØÖÑFVØÝGXÑQJWKÎNKRÄQJFDÂQWKLHÃWFKREDÃWNÚXVHUWURQJPDÑQJSKDÝLOØXWUØ×NKRÛDÓHÇWUXHÂQWKRÄQJYÖÛLXVHUNKDÛFPRÅLXVHUVH×WKDPJLDPRÆWNKRÛDYÖÛL7$
 335. 335. DÛFNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFVH×ÓØÖÑFWUXHÂQWKHRHÄXFDÂXFXÝD7$ .HUEHURVODÚPRÆWKHÆWKRÃQJSKXÑFYXÑNKRÛDSKRÇELHÃQGØÑDWUHÄQKHÆPDÆWPD×NKRÛDEÏPDÆWNKRÄQJGØÑDYDÚRPD×KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDL
 336. 336. 0RÅLXVHU8WKDPJLDPRÆWNKRÛDEÏPDÆW(6
 337. 337. .8YÖÛL7$WURQJKDÂXKHÃWFDÛFYHUVLRQFXÝD.HUEHURVWDÃWFDÝÓRDÑQWLQNKLWUXHÂQÓØÖÑFPD×KRÛDVØÝGXÑQJNLHÇX%LSKHU%ORFNKDLQ
 338. 338. .KLFRÛHÄXFDÂXYHÂNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFÓØÖÑFJÖÝLWÖÛL7$7$VH×WDÑRPRÆWNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFQJDÅXQKLHÄQ.7$VH×JKLWKÖÚLJLDQPDÚWDÑLÓRÛHÄXFDÂXÓØÖÑFWKØÑFKLHÆQJRÑLODÚWKÖÚLJLDQWLPHVWDPS7YDÚPRÄWDÝNKRDÝQJWKÖÚLJLDQVRÃQJ/PDÚNKRÛD.FRÚQKÖÑSOHÆWØÚ7WÖÛL7/
 339. 339. 7DÃWFDÝFDÛFWKRÄQJWLQQDÚÓØÖÑFPD×KRÛDYDÚÓØÖÑFWUXHÂQWÖÛL8YDÚ9*LDRWKØÛFWUXHÂQNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFQKØVDX 8HÄXFDÂX7$FKRPRÆWNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFÓHÇWUXHÂQWKRÄQJYÖÛL9 7$FKRÑQPRÆWNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFQJDÅXQKLHÄQ.WLPHVWDPS7YDÚ/ 7$WÏQK P H.X.,9
 340. 340. 7/
 341. 341. YDÚ P H.Y.,8
 342. 342. 7/
 343. 343. YDÚJÖÝLPPWÖÛL 8 8VØÝGXÑQJKDÚPJLDÝLPD×G.XÓHÇWÏQK.7/YDÚ,9
 344. 344. WØÚP 6DXÓRÛWÏQKP H.,8
 345. 345. 7
 346. 346. 9DÚJÖÝLPWÖÛL9FXÚQJYÖÛLP PDÚÓD×QKDÆQWØÚ7$ 8VØÝGXÑQJKDÚPJLDÝLPD×G.YÓHÇWÏQK.7/YDÚ,8
 347. 347. WØÚP 6DXÓRÛVØÝGXÑQJG.ÓHÇWÏQK7YDÚ,8
 348. 348. WØÚPURÂLNLHÇPWUD[HPKDLJLDÛWUÔ XÝD7YDÚKDLJLDÛWUÔFXÝD,8
 349. 349. FRÛJLRÃQJQKDXNKRÄQJ1HÃXWKRÝDWKÎWÏQK P H.7
 350. 350. 9DÚJÖÝLPWÖÛL8 8JLDÝLPD×PVØÝGXÑQJG.YDÚODÚPURÝUDÊQJNHÃWTXDÝODÚ7 1HÃXÓXÛQJWKÎ.ÓD×ÓØÖÑFWUXHÂQWKDÚQKFRÄQJWÖÛL9
 351. 351. 7URQJÓRÛ .8.9 NKRÛDWKDPJLDFXÝD8YDÚ9YÖÛL7$ 89
 352. 352. VØÝGXÑQJFXÝDPÎQKÓHÇJLDÝLPD×H.XH.Y
 353. 353. PP FXQJFDÃSVØÑEDÝRPDÆWWURQJNKLWUXHÂQNKRÛD. PPFXQJFDÃSVØÑ[DÛFQKDÆQNKRÛD 0XÑFÓÏFKFXÝD7YDÚ/ODÚQKDÊPQJDÌQFDÝQÓRÃLSKØÖQJFKXÝÓRÆQJWØÚYLHÆFOØXWUØ×ÓRDÑQWLQFX×FKRYLHÆFWDÛLWUXHÂQÖÝODÂQVDXDÛFNKRÛDVH×NKRÄQJÓØÖFFRLODÚKÖÑSOHÆPRÆWNKLFKXÛQJÓD×KHÃWKDÑQ 0RÆWWURQJQKØ×QJQKØÖÑFÓLHÇPFXÝD.HUEHURVODÚWDÃWFDÝXVHUWURQJPDÑQJSKDÝLFRÛÓRÂQJKRÂÓRÂQJERÆEÖÝLYÎWKÖÚLJLDQKLHÆQWDÑLÓØÖÑFVØÝGXÑQJÓHÇ[DÛFÓÔQKNKLQDÚRPRÆWNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFÓD×FKRODÚKÖÑSOHÆ7URQJWKØÑFWHÃUDÃWNKRÛNKDÌQÓHÇFXQJFDÃSVXÑÓRÂQJERÆKRDÚQKDÝREÖÝLYÎWKØÖÚQJWURQJPDÛVØÑWKDÓRÇLPRÆWOØÖÑQJWKÖÚLJLDQSKDÝLÓØÖÑFFKRSKHÛS 7UDRÓRÇLNKRÛDLIILHB+HOOPDQ 1HÃXFKXÛQJWDNKRÄQJPXRÃQVØÝGXÑQJVHUYHUNKRÛDWUØÑFWXHÃQWKÎVØÝGXÑQJJLDRWKØÛFÓRÂQJÛNKRÛDÓHÇWUDRÓRÇLFDÛFNKRÛDEÏPDÆW
 354. 354. 8FKRÑQD8QJDÅXQKLHÄQ D8 S 8WÏQKα DXPRGSYDÚJÖÝLQRÛWÖÛL9 9FKRÑQD9QJDÅXQKLHÄQ D9 S 9WÏQKα DYPRGSYDÚJÖÝLQRÛWÖÛL8 8WÏQK. α DY
 355. 355. DXPRGS 9WÏQK. α DX
 356. 356. DYPRGS *LDRWKØÛFQDÚUDÃWJLRÃQJVØÑWLHÂQSKDÄQERÃNKRÛDLIILHB+HOOPDQQRÛFKÈNKDÛFÖÝFKRÅD8YDÚD9ÓØÖÑFFKRÑQPRÅLODÂQJLDRWKØÛFÓØÖÑFFKDÑWKDYÎODÚFRÃÓÔQKDÝ8YDÚ9ÓHÂXÓDÝPEDÝRYLHÆFODÚPWØÖLNKRÛDEÖÝLYÎNKRÛDSKLHÄQOLHÄQODÑFSKXÑWKXRÆFYDÚRFDÝKDLVRÃPX×QJDÅXQKLHÄQD8YDÚD9 *LDRWKØÛFWUDÑPWÖÛLWUDÑPVWDWLRQBWRBVWDWLRQ
 357. 357. ILJ *LDRWKØÛFQDÚFRÛWKHÇEÔWDÃQFRÄQJEÖÝLPRÆWÓRÃLSMØÖQJFKXÝÓRÆQJ::VH×FKDÍQODÑLÓRDÑQWLQJLØ×D8YDÚ9YDÚWKDWKHÃEDÊQJÓRDÑQWLQFXÝDULHÄQJPÎQK)LJ ¶ÝFXRÃLJLDRWKØÛF8WKLHÃWODÆSNKRÛDEÏPDÆWαDX DtYYÖÛL:YDÚ9WKLHÃWODÆSNKRÛDEÏPDÆWαDtX DYYÖÛL:.KL8WKØÝPD×KRÛDÓRDÑQWLQJÖÝLWÖÛL9:VH×FRÛWKHÇJLDÝLPD×QRÛQKØQJ9WKÎNKRÄQJODÚPÓØÖÑF7ØÖQJWØÑNKL9JÖÝLÓRDÑQWLQWÖÛL8³HÇWUDÛQKVØÑ[DÄPQKDÆSFXÝD:WKÎ8YDÚ9QHÄQWKLHÃWODÆSYLHÆFÓÔQKGDQKODÅQQKDXFXÚQJWKÖÚLÓLHÇPPDÚNKRÛDÓØÖFWKLHÃWODÆS*LDRWKØÛFQKØWKHÃÓØÖÑFJRÑLODÚVØÑÓRÂQJÛNKRÛDFRÛFKØÛQJWKØÑFODÚPRÆWGDÑQJPRÄSKRÝQJFXÝDVØÑWUDRÓRÇLNKRÛDLIILHB+HOOPDQ*LDRWKØÛFJLDÝWKLHÃWPRÆWVRÃQJXHÄQWRÃSYDÚPRÆWSKDÂQWØÝFÖEDÝQαÓØÖÑFELHÃWPRÆWFDÛFKFRÄQJNKDL0RÅLXVHU8VH×FRÛPRÆWVÖÓRÂFKØ×NÛYÖÛLJLDÝLWKXDÆWODÚPURÝ
 358. 358. YHU8YDÚJLDÝLWKXDÆWNÛWHÄQVLJ87$FX×QJFRÛPRÆWVÖÓRÂFKØ×NÛYÖÛLJLDÝLWKXDÆWODÚPURÝFRÄQJNKDLYHU7$0RÅLXVHU8FRÛPRÆWVØÑFKØÛQJWKØÑF 8
 359. 359. ,8
 360. 360. YHU8VLJ7$,8
 361. 361. YHU8
 362. 362. 9ÖÛL,8
 363. 363. ODÚWKRÄQJWLQÓÔQKGDQKFKR8*LDRWKØÛFVWDWLRQBWRBVWDWLRQFRÛFKØÛQJWKØÑFFXÝDLIILH9DQ2RUVFKRWYDÚ:LHQHUQKØVDX 8FKRÑQPRÆWVRÃQJDÅXQKLHÄQD8 D8 S 8WÏQKαDXPRGSYDÚJÖÝLQRÛWÖÛL9 9FKRÑQPRÆWVRÃQJDÅXQKLHÄQD9 D9 S 9WÏQKαDYPRGS 9DÚ. αDX
 364. 364. DYPRGS 9 VLJ9αDYαDX
 365. 365. YDÚJÖÝL9
 366. 366. αDY9
 367. 367. WÖÛL8 8WÏQK. αDY
 368. 368. DXPRGS 9DÚODÚPURÝ9VØÝGXÑQJYHU9ODÚPURÝ9
 369. 369. VØÝGXÑQJYHU7$ 8WÏQK8 VLJ8αDXαDY
 370. 370. 9DÚJÖÝL8

×