Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Estructura De La Narracio

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Estructura De La Narracio (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Estructura De La Narracio

 1. 1. www.idmon.cat Autor: Lluís Rius Oliva
 2. 2. ESQUEMA Què és la narrativa? www.lluisrius.cat Història i discurs La trama L’acció El mòbil Tipus de text en la narració
 3. 3. Què és la narrativa? <ul><li>La narrativa és el gènere literari en el qual l'autor/a vol exposar fets històrics o reals, imaginaris o fantàstics. </li></ul><ul><li>La narrativa acostuma a estar escrita en prosa . </li></ul>
 4. 4. Història i discurs <ul><li>La història és un conjunt d'esdeveniments protagonitzats per uns personatges que viuen en un temps i en un espai determinats. </li></ul><ul><li>Formen part de la història: </li></ul><ul><ul><li>els fets mateixos, </li></ul></ul><ul><ul><li>el mòbil, </li></ul></ul><ul><ul><li>el conflicte, </li></ul></ul><ul><ul><li>els personatges, </li></ul></ul><ul><ul><li>el temps i l'espai. </li></ul></ul>www.lluisrius.cat <ul><li>El discurs és la manera com s'explica la història. </li></ul><ul><li>Formen part del discurs: </li></ul><ul><ul><li>qui explica la història? (punt de vista) </li></ul></ul><ul><ul><li>quina tipologia textual preval? (descripció, narració, diàleg...) </li></ul></ul><ul><ul><li>com s'organitzen les estructures lingüístiques? (nivell fònic, lèxic, morfològic...) </li></ul></ul>
 5. 5. Trama <ul><li>Hi ha dos tipus bàsics de trama: </li></ul><ul><li>Lineal : els fets transcorren linealment. </li></ul><ul><li>Se sol dividir en : </li></ul><ul><ul><li>Plantejament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenllaç. </li></ul></ul><ul><li>No lineal : trenca l’ordre lineal. </li></ul><ul><li>Hi ha dos recursos: </li></ul><ul><ul><li>anticipació. </li></ul></ul><ul><ul><li>retrospecció. </li></ul></ul>www.lluisrius.cat La trama és l' estructura que segueix l'autor per explicar la història.
 6. 6. Acció <ul><li>L’acció és l’encadenament de fets .. </li></ul><ul><li>Els verbs d’ acció i moviment permeten que el relat sigui dinàmic. </li></ul><ul><li>En un mateix relat hi pot haver </li></ul>www.lluisrius.cat diverses històries encadenades. una única història
 7. 7. Mòbil <ul><li>El mòbil és l'estímul que impulsa el personatge a actuar. </li></ul><ul><li>Hi ha mòbils de naturalesa diversa: </li></ul><ul><ul><li>sentimentals (l'amor, la gelosia, la venjança...), </li></ul></ul><ul><ul><li>familiars (la maternitat, l'estabilitat de la parella...), </li></ul></ul><ul><ul><li>econòmics (muntar una empresa, d'estrenar una nova feina...), </li></ul></ul><ul><ul><li>psicològics (conèixer-se a un mateix, de resoldre un problema emocional...), </li></ul></ul><ul><ul><li>polítics (l'intent de guanyar unes eleccions, de transformar el món segons la pròpia ideologia...)... </li></ul></ul>www.lluisrius.cat
 8. 8. Conflicte <ul><li>El conflicte són els obstacles que donen emoció al relat i fan que avanci. </li></ul><ul><li>En el desenllaç se solen resoldre els conflictes. </li></ul><ul><li>Els principals conflictes poden ser: </li></ul>www.lluisrius.cat <ul><ul><li>Amb forces humanes . </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb forces no humanes . </li></ul></ul><ul><ul><li>Conflicte intern (amb si mateix). </li></ul></ul>
 9. 9. Tipus de text en la narració www.lluisrius.cat Narració Descripció Diàleg
 10. 10. Text narratiu <ul><li>Organitza l'acció a partir dels fets i esdeveniments . </li></ul><ul><li>Utilitza sobretot el VERB (moviment, dinamisme...) </li></ul>www.lluisrius.cat
 11. 11. Text descriptiu www.lluisrius.cat <ul><li>Caracterització de persones, indrets i objectes. </li></ul><ul><li>La descripció és estàtica (atura el temps). </li></ul><ul><li>La descripció pot ser: </li></ul><ul><li>Utilitza sobretot el NOM (complementat per adjectius). </li></ul><ul><li>En les descripcions subjectives hi solen abundar les imatges literàries (metàfores, comparacions...). </li></ul><ul><ul><li>Objectiva : explica com és un element a través de característiques que es poden comprovar i valorar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Subjectiva : explica com és un element a partir d'allò que suggereix, recorda, inspira... </li></ul></ul>
 12. 12. Text dialogat www.lluisrius.cat <ul><li>El diàleg utilitza els recursos de la LLENGUA ORAL . </li></ul><ul><li>Es pot expressar en estil directe o indirecte: </li></ul><ul><ul><li>L' estil directe recull les paraules exactes dels personatges. </li></ul></ul><ul><ul><li>En l' estil indirecte, el narrador cita el que han dit els personatges. </li></ul></ul>Saps a quin hora surt el teu tren? Va preguntar si sabia a quina hora sortiria el seu tren.
 13. 13. ESQUEMA Què és la narrativa? www.lluisrius.cat Història i discurs La trama L’acció El mòbil Tipus de text en la narració

×