SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 26
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Mga Salik sa Epektibong Pamamaraan ng Pagtuturo
 sa Asignaturang Filipino sa Mataas na Paaralan
    ng Palompon Institute of Technology
        Palompon, Leyte
     Isang Pananaliksik na Iniharap
      kay Gng. Jennifer Gorumba
      sa Assignaturang Filipino II
    sa Palompon Institute of Technology
        Palompon, Leyte
        Ikalimang Grupo

       Jenelyn Fernandez
        Jeraldyn Abellano
         Ronilyn Ruiz
         Jaysa Aragon
         Ruth Almada
       Careen Khie Ardiente
       Lourise Archie Subang

         March 12, 2010


            i
Kabanata I


                   INTRODUKSYON


     “Dekalidad na Edukasyon”.Ito ang sigaw ng bawat isa sa atin. Nagnanais tayo na ito’y

matugunan ng institusyon kong saan tayo nag-aaral. Ang dekalidad na edukasyon ay

makakamtan lamang kung malalaman ang mga salik na siyang makatutulong upang paunlarin

ang performans ng mga mag-aaral. Ang gawain na ito ay ang responsibilad ng guro. Dapat

niyang malaman kung anu-ano ito sa ganoon ay makapagplano siya ng mga estratihiya na

makapagbibigay daan tungo sa mas maunlad at produktib na resulta sa performans ng mga mag-

aaral.


     Isa sa mga asignatura na kasalukuyang kabilang sa bawat na programa sa pag-aaral na

inilatag ng DEPEd ay ang Filipino. Ang Filipino ay isang asignatura na tumatalakay sa mga

bagay-bagay na may kaugnayan sa ating Wikang Pambansa.


     Dapat lamang na pagtuunan ng pansin ang asignaturang ito dahilan din na dito

nakasalalay kung tunay nga bang isa ka o ako na Pilipino. Sa kasalukuyan, ang asignaturang ito

ay isa na may mababa na grado lalo na sa resulta ng NAT Examination. Masakit mang isipin

ngunit kailangang tangapin.


     Bilang tugon sa mga pangyayari at sa globalisasyon, ang mga mananaliksik ay

naglalayon na matulungan ang ating mga guro sa pagdetermina kung anu-ano ang mga

epiktibong estratihiya ang magagamit upang mas mapaunlad pa ang performans ng mga mag-

aaral sa asignaturang Filipino.
                        1
Bakgrawnd ng Pag-aaral


    Lahat ng tao ay may iba’t-ibang ideya tungkol sa pagtuturo. Para sa isang mag-aaral, ito

ang pangunahing gawain ng guro upang siya’y makakuha ng bagomg kaalaman sa mga bagay-

bagay o pangyayari sa paligid.

    Ang asignaturang Filipino ay dinisenyo ng departamento ng edukasyon upang

mapalawak ang kaalaman mg bawat Filipino patungkol sa sariling wika at ang mga kagamitan

nito. Ayon kay Abad at Ruedas, ang mga may-akda ng librong, Filipino Bilang Tanging Gamit

sa Pagtuturo, “Ang Wika ang pinakamalinaw at pinakamahusay magbigay ng himaton sa kung

ano ang partikular na pananaw ng tao sa daigdig na kanyang ginagalawan.” Dahil dito, binigyang

diin ng bawat paaralan ang pagtuturo ng asignaturang Filipino.

    Ayon rin kay Leticia F. Dominguez, ang may-akda ng librong Hiyas ng Filipino

Pansekundarya, “Ang mga aralin sa wika ay naglalayong luminang ng kakayahang komunikatibo

at ng kasanayang gumamit ng Wikang Filipino sa iba’t-ibang sitwasyon sa pang-araw-araw na

buhay. Samakatuwid, ang binibigyan ng higit na diin ay ang gamit ng Wika sa halip na ang

istruktura nito na siyang kalakaran ng ilang nagdaang panahon. May mga aralin ding nagpapakita

ng angkop na anyo ng Wika na gagamitin sa sitwasyon”. Kaya importante na maituro nang

maayos ang asignaturang ito sa lahat ng mag-aaral sa pang-akademiko at maiaplay sa pang-

araw-araw na pamumuhay.

    Makikita natin sa bawat paaralan ang mga suliranin na dapat bigyang pansin sa pagtuturo

ng asignaturang Filipino lalong-lalo na kung ang mga estudyante ang pag-uusapan. Una,

nakakawalang gana sa mga estudyante ang pag-aaral ng asignaturang Filipino, sapagkat wala

silang interes na matutunan ito. Pangalawa, pinagwawalang bahala nila ang pag-aaral ng

asignaturang Filipino sapagkat para sa kanila, ito’y hindi napapakinabangan pagkatapos ng

                       2
kanilang pag-aaral, lalong-lalo na sa mga estudyante na nais pumunta sa ibang bansa. Patungkol

naman sa mga guro, ang mga suliranin na nakakaapekto sa kanilang pagtuturo ay ang mga

sumusunod: Una, sila ay nagtuturo ng asignaturang Filipino kahit na hindi ito ang kanilang

“Field of Specialization” sapagkat konti lang ang kumukuha ng mayorya sa asignaturang Filipino

kaya kulang ang mga guro na nagtuturo sa nasabing asignatura. Pangalawa, madalas isinasaisip

nila na ang asignaturang Filipino ay madaling maintindihan kaya hindi sila nag-aaral ng malalim

para sa pagtuturo na nakaapekto rin. Ito ay isang tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo.

Gayunpaman, mas binigyang diin din ng departamento ng edukasyon ang programa para sa

pagpapahusay ng wikang Ingles kaysa Filipino.Pangkayariang Konseptual/Theoritikal


    Ang pinanghahawakang teorya ng pag-aaral na ito ay ang mga teorya patungkol sa mga

salik sa epektibong pamamaraan ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga estudyante.


    Ayon sa librong “Facilitating Learning: A Metacognitive Process” nina Maria Rita D.

Lucas at Brenda D. Corpuz (2007), may iba’t-ibang teorya tungkol sa proseso ng pagkatuto at

mga salik na nakakaapekto dito pati na rin mga pamamaraan sa pagtuturo. Una na rito ay ang

likas na proseso ng pagkatuto, dito mas epektibo ang pagkatuto kung ito ay intensyonal na

proseso sa pagbuo ng kahulugan galing sa impormasyon at karanasan. Pangalawa, ay hangad sa

proseso ng pagkatuto, ang tagumpay sa pagkatuto ay nakasalalay sa maayos na representasyon

ng kaalaman. Pangatlo, pagbuo ng kaalaman, ang matagumpay na mag-aaral ay naipag-uugnay

ang bagong impormasyon sa dating alam na sa mas makabuluhang paraan. Pang-apat, pag-iisip

na may estratehiya, ang matagumpay mag-aaral ay nakakabuo at gumagamit ng makatwirang

paraan ng pag-iisip upang makamtan ang pagkatuto. Panglima ay ang pag-iisip kung ano ang

                       3
iniisip, mataas na ayos ng estratehiya sa pagpili at pagmomonitor ng mental na operasyon sa

malikhaing pag-iisip at kritikal na operasyon. Pang-anim, pagkatuto mula sa mga konteksto,

sinasabi na ang pagkatuto ng isang mag-aaral ay naiimpluwensyahan ng kapaligiran, kabilang na

ang kultura, teknolohiya at mga paniniwalang instruksyonal. Sumunod dito ay ang motibasyon at

ang emosyonal na impluwensya sa pagkatuto, ito ay kung paano natututo ang isang mag-aaral sa

pamamagitan  ng  motibasyon.  Sinasabing    ang  motibasyon  ng  isang  mag-aaral  ay

naiimpluwensyahan ng indibidwal na emosyon, paniniwala, interes at kaugalian sa pag-iisip.

Hindi lamang ang emosyon ang naiimpluwensyahan ng motibasyon pati na rin ang sarili. Ang

pagiging malikhain ng isang mag-aaral ay makikita sa paggawa ng mga gawain na bagaman

mahirap ay nagagawa dahil sa personal na interes ng mag-aaral at bukal sa kanyang kalooban na

gawin ito.


    Ayon naman sa impluwensya ng pagdebelop, ang pagkatuto ay pinakaepektibo kung iba-

iba ang debelopment ng nakuhang kaalaman mula sa pisikal, intelektwal, emosyonal at sosyal na

kapaligiran. Ang pagkatuto rin ay naiimpluwensyahan ng pakikisalamuha, relasyon sa sarili at

pagkakaroon ng komunikasyon sa iba.


    Ang mga salik sa pagkakaiba-iba rin ng bawat indibidwal rin ay nakakaapekto rin sa

pagkatuto sapagkat bawat mag-aaral ay may iba’t-ibang estratehiya ay kakayahan para matuto

mula sa kani-kanilang karanasan maging ng lahi. Mas matututo rin ang isang mag-aaral kung ang

lingwahe, kultura at sosyal na background na iba-iba ay napag-isa. Batayan rin kung paano

itinuturo ang asignatura, paraan ng pag-ases at batayan kung may natutunan. Ayon naman kay

Vygotsky sa librong “Effective Teaching” na tinuran ni Aquino (2003), ang paggamit ng

scaffolding ay isang mabisang paraan sa pagbibigay ng kaalaman na ginagamit upang punan ang

gap ng guro at estudyante.


                        4
Isa pang teorya na ayon sa sikolohistang si David P. Ausubel na tinuran ni Aquino

(1998), natututo ang mag-aaral mula sa berbal na material─ sinasalita at sinusulat. Kaugnay

naman nito ang apat na bagay na pagtuunan ng pansin at mabigyan ng estratehiya, ang pakikinig,

pagsasalita, pagbasa at pagsulat na ang mga estratehiyang gamit sa pagtuturo ay nakabase sa

pisiolohikal, sikolohikal, linguistic at sosyolohikal na estruktura.


    Sa mga pamamaraan ng pagtuturo naman, isa na dito ay ang tradisyunal na pamamaraan

ayon kay Acero at Javier (2000), ang karaniwang gawain ng mag-aaral ay ang pagbibigay ng

kahulugan, katuturan, pagsasaulo ng alituntunin, pagbuo ng mga pangungusap at iba pa. Ang

lahat ng paksa sa aralin ay nakatuon sa mga nakasulat sa aklat.


    Ayon naman kay Bustos at Espiritu (1985) na tinuran ni Laurente, nakakaimpluwensya sa

pag-unawa ng estudyante ang paraang gamit ng guro kaya dapat lang na mabisa ito. Sa

makatuwid, nakasalalay sa asal at estratehiyang gagamitin ng guro kung makakamtan ang nais

niyang maunawaan ng estudyante.


    Sa ibang banda, nakasalalay pa rin sa estudyante ang pagkatuto at hindi sa titser at

pamamaraan ng titser lamang. Ang estudyante pa rin ang pipili kung gaano siya kabilis matututo.

Ang guro lamang ay tumutulong may kailangan ang estudyante.
                          5
Wikang Gamit sa
  Pagtuturo                     Guro
                                     Epekto sa
                  Nakapagdalubhasa         performans ng mga
                  sa Filipino             mag-aaral na
                  Batsilyer sa Filipino        kumukuha ng
                  Hindi Nagmedyor           asignaturang
                  ng Filipino               Filipino


Pamamaran ng
 Pagtuturo

Tradisyunal/Subject/
 Teacher-centered
Makabago/Learner-
centeredFIGURE 1. Ito ay nagpapakita kung papaano ang isang guro (ayon sa nakuha nitong degree sa
pagtuturo at ang kabihasaan sa paggamit ng wikang gamit bilang medium ng instraksyon) gamit
ang mga pamamaraan ng pagtuturo ay nakakaapekto sa performans ng mga mag-aaral na
kumukuha ng asignaturang Filipino.
 Paglalahad ng Suliranin


 Ang pag-aaral na ito ay naglalayon na matugunan ang ilan sa mga problema na may kaugnayan

 sa epektibong pamamaraan ng pagtuturo sa asignaturang Filipino. Ang mga problema na

 nagangailangan ng kaukulang pansin ay ang sumusunod:                       6
1. Anu-ano ang mga salik sa epektibong pamamaraan na nakakaapekto sa pagtuturo ng

asignaturang Filipino?

2. May malaking kaibahan ba ang tradisyunal na pamamaraan sa makabagong pamamaraan ng

pagtuturo?

Ipotesis

1. Mga epektibong pamamaraan sa pagtuturo.

2. May malaking kaibahan ang makabagong pamaraan ng pagtuturo kaysa sa tradisyunal na

pagtututro.


Iskop at Delimitasyon


       Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa personal at propesyonal na salik (sa parte ng

guro) na siyang mas may malaking epekto sa pagtuturo sa mga mag-aaral.


       Ito’y tungkol din sa mga “psychological” o “emotional” na epekto sa mag-aaral kung

papaano maipapahayag ng maayos ang mga ideya o konsepto sa asignaturang Filipino ng bawat

guro gamit ang Wikang Pambansa.


       Ang Palompon Institute of Technology ang siyang pangunahing “source” ng mga

impormasyon sa pananaliksik na ito. Kapag nalaman na ang mga estratihiya at metodo na

makatutulong sa pamamaraan ng pagtuturo sa asignaturang Filipino, ito’y agad na maiaaplay sa

mataas na paaralan ng Palompon Institute of Technology para mapaunlad ang lebel ng

performans ng mga mag-aaral.


      Sa pag-aaral na ito, mahihinuha ang tatlong dahilan kung bakit ito isinasagawa. Una,

para malaman kung ano ang mga salik na nakapagdudulot ng mga epektibong paraan ng

pagtuturo sa asignaturang Filipino. Pangalawa, nakapaglahad ng solusyon o rekomendasyon na


                        7
makatutulong sa pagpapaunlad ng pamamaraan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. Pangatlo,

para mapalawak ang kaalaman ng mga guro sa iba’t ibang epektibong pamamaraan sa pagtuturo

ng asignaturang Filipino.


     Sa pangkalahatan, ang pananaliksik na ito ay naglalayon na matuluyang malaman ang

lahat ng posibleng salik na makakatulong sa pagpapaunlad ng mga paraan sa pagtuturo ng mga

guro sa asignaturang Filipino sa mataas na paaralan ng PIT.


Kahalagahan ng Pag-aaral

    Ang pag-aaral na ito ay ay ginawa upang tulungan ang mga guro sa pagtuturo ng mga

pamamaraan sa pagtuturo ng epektibo sa asignaturang Filipino. Gayundin ang mga estudyante

upang sila ay medaling matuto sa nasabing asignatura.


    Ang makikinabang ng pag-aaral na ito ay ang mga sumusunod:


Tagamasid. Sila ay makapagrerekomenda ng epektibong pamamaraan ng pagtuturo base sa mga

suliranin ng mga guro sa pagtuturo.


Mga Guro ng Asignaturang Filipino. Sila ang unang makakakuha ng benepisyo ng pag-aaral

na ito, sapagkat mas madadagdagan pa ang mga estratehiya nila sa pagtuturo at mababawasan

ang pag-aalala ng guro sa kung papaano ituturo ang isang aralin sa asignaturang Filipino.

Gayunpaman, mapapagaan at mapapadali ang kanilang pagtuturo sa nasabing asignatura. Mula

sa pag-aaral na ito ay magkakaroon ng mas maunlad at malawak na pag-uunawa sa pagtuturo ng

nasabing asignatura.
                        8
Mga Estudyante. Madagdagan at mapalawak pa ang kanilang kaalaman sa asignaturang

Filipino. Lalo pa silang gaganahan sa pag-aaral ng asignaturang ito sapagkat mas madali ang

kanilang pag-unawa at dahil dito lalo pa silang magsikap sa pag-aaral.


Depinisyon ng mga Salitang Ginamit


    Ang mga salitang ginamit sa pag-aaral na ito ay binigyan ng kahulugan ayon sa istandard

na depinisyon o konsepto at operasyonal upang madaling maintindihan.


Filipino. Ito’y sa mga asignatura sa kurikulum ng sekondarya mula unang taon hanggang ikaapat

     na antas. Tinutukoy sa asignaturang ito ang mga bagaybagay na may kaugnayan sa

     bararila, mga uri ng pananalita at kahit na ang mga mahahalagang pangyayari sa ating

     bansa gamit ang Wikang Pambansa bilang medyum ng instraksyon sa pagtuturo.


Karunangang Nakamtan (Achievement). Ito’y ang kaalamang natamo ng mga estudyante

     mula sa isang aralin o asignatura (Abad, 1995). Ang kaalaman na ito ay siyang

     ginagamit ng tao upang lalo pang maintindihan ang mga pangyayari sa kanyang

     kapaligiran at pati na rin sa pagpapaunlad ng kanyang pansariling kaunlaran. Nakukuha

     ang bagay na ito sa pamamagitan ng pagtuturo o kahit ang pansariling pagmamasid.


Guro. Ang guro ang isa sa mga tao na may malaking papel sa edukasyon (Aquino, 1988). Ito

     ang/ang mga tao na naghahatid ng kaalaman patungo sa lahat ng kanyang tinuturuan

     gamit ang mga pamamaraan at mga materyales nasiyang nagsisilbing tulay upang

     maitransfer ang kaalaman ng epiktibo sa lahat ng mga nangangailangan.
                         9
Estudyante. Sila ang mga mag-aaral. Sila ang pangunahing respondent ng ginagawang

    pananaliksik. Tumutukoy ito sa lahat ng tao na nag-aaral sa isang paaralan o sa lahat ng

    institusyon na nagbibigay ng edukasyon. Sa pag-aaral na ito, ang mga esyudante na

    tinutukoy ay ang mga mag-aaral ng mataas na paaralan ng Palompon Institute of

    Technology.


Tradisyunal na Pamamaraan. Ito’y pamamaraan ng pagtuturo sa pamamagitan ng paglelektyur

    (Garcia, 1989). Ang pamamaraang ito ay ginamit sa pagtuturo ng kontroladong grupo.

    Ang guro dito ay siyang palaging naglelektyur habang ang gawain ng mga mag-aaral ay

    siyang tumanggap lamang kung ano ang lahat na sinabi ng guro (Brittanica

    Encyclopedia, 1976).


Makabagong Pamamaraan. Kabaligtaran ito sa tradisyunal dahil ang pagkatuto ng mag-aaral

    ay malaya at hindi lang puro sa guro kundi binibigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral

    na mangalap ng impormasyon gamit ang sariling kakayahan (kognitib) at gamitin ito

    (impormasyon) sa lahat ng gawain sa kanikanilang pang-araw-araw na pamumuhay.


Kapaligiran ng Paaralan (School Environment). Isa ito sa pinakaimportanteng salik na

    kailangang bigyang halaga ng paaralan. Ang salik na ito ay may epekto sa pag-aaral ng

    estudyante. Tumutukaoy ito hindi lang ang pisikal na katayuan kundi pati na rin ang

    lebel ng relasyon sa bawat isa na mag-aaral at sa kanikanilang mga guro. Interaksyon at

    pagtutulungan ang mga pangunahing katangian ng isang magandang kapaligiran ng

    paaralan.
                        10
Kabanata II


              Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral


Kaugnay na Literatura


Wika


“Maraming iba’t ibang wika sa daigdig at bawat isa’y may kahulugan, ngunit kung hindi ako

marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaunawaan.”


                                     1 Korinto 14:10-11


    Sa lahat ng nilalang ng Diyos ang tao lamang ang binigyan ng kapangyarihang

makapagsalita, makarinig, makabasa at makasulat ng may kritikal na pang unawa. Dahil dito

kanyang nai-explore ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanyang kapaligiran at

natutuklasan ang mga pangyayaring nakakatutulong sa paghubog ng kanyang kamalayan. Ang

pagkakaroon ng talino at isipan, ang kakayahang makalikha ng tunog at makapag-kritik ang

dahilan kung bakit kailangang madevelop sa tao ang tinatawag na makrong kasanayan sa

pagbasa, pagsulat, pagsasalita, at pakikinig.


    Isang mahalagang kasangkapang nagagamit ng tao sa paglinang ng mga kasanayang

nabanggit ang wika. Ikinukunsider itong kasangkapan sapagkat sa wika napapahayag ng tao ang

kanyang kaisipan at saloobin. Sa wika nagkakaroon siya ng pagkakataon na makipag-interaksyon

sa mga taong nasa lipunan at sa pamayanang humubog ng kanyang kamalayan. Sa wika kanyang

naibubulalas ang damdaming maaring sumikil sa kanyang pagkatao


    Sa wika lamang nakapag-uunawaan ang mga tao, sinasalamin nito ang kultura, kaisipan,

kasanayan at sining ng sambayanan. Napag-uugnay-ugnay ng wika ang ibat-ibang salik ng                        11
kalinangan ang wika ang masistemang simbolo sa tinig at sulat na ginagamit ng tao sa

pagpapahayag ng kaisipan at damdamin.


    Mahalaga ang wika di lamang sa sarili kundi sa pakikipag-interaksyon na rin sa kapwa at

sa lipunan. Ginagamit sa pagkuha ng informasyon, pagtatamo ng edukasyon, gayon din sa

pagsisiwalat ng damdamin, saloobin at kaisipan. Sa wika napapabilis at napapagaan ang isang

gawain.


    Ayon kay Dr. Jose V. Abueva, pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas (UP), “Ang

Pambansang Wika ay hindi lamang wika kundi pananaw rin at pagtingin na maka-Filipino. May

mga pagkakamali tayong nagawa sapagkat hiram ang ginamit nating salamin sa pag-unawa sa

ating realidad. Maitutuwid natin ang mga pagkakamaling ito at higit pa nating matutuklasan ang

mga aspekto ng ating sarili sa paggamit ng Filipino.”


    Ayon naman kay Alfonso Santiago, “Ang alinmang wikang hindi nanghihiram ay

patungo sa pagkamaay sapagkat alinmang wikang buhay ay patuloy na nanghihiram”


    Ang pagpapayaman ng Wikang Filipino ay tungkulin ng lahat at hindi ng isa o ng isang

grupo. Tungkulin ito ng bawat mamamayang Pilipino, sa pamamagitan ng paggamit, paglinang

at pagiging bukas ng mga isip sa mga pagbabagong nagaganap bunga ngpatuloy na pag-inog ng

mundo ang pagpapaunlad ng Wikang Filipino na patuloy na paggamit nito at pagpapahalaga.


Stratehiya

    Lahat ng gawain, malaki man o maliit ay ginagamit ng mga pamamaraan upang matapos

ang naturang gawain. Habang ang demand sa mga gawain ay dumarami( lalo na sa pagtuturo),

isa sa mga nakikitang problema na kailangang pagtuunan ng pansin ay tungkol sa ga
                        12
pamamaraan/metodo/estratehiya na siyang dapat rebisahin at paunlarin pa upang ang mga

resultang minimithi ay siyang matugunan.

    Isa sa mga aspeto sa isang pamayanan na nagangailangan ng pagrerebisa sa mga

pamamaraan ay ang pagtuituro. Sa pagtuturo, (mga estratehiya) ay may mga malalaki at

mahahalagang tungkulin sa pagbibigay ng tulong sa guro upang ang isang paksa at ang mga

katotohanang nakapaloob dito ay maihahatid patungo sa mga estudyante na mas madali at mas

maganda ang kalidad ng gawain.

    Mula sa pagkabuo ng konseptyo ng edukasyon, ang stratehiya ay kinukunsider na isang

mahalagang kagamitan sa pagtuturo na naglalayon sa magandang kinabukasan ng mag-aaral at

maging sa tagapagturo. Ito ay regular at sunodsunod na mga pamamaraan na gamit ng guro sa

paggabay ng mga mg-aaral upang matamo ang mga mithiin sa lahat ng sitwasyon ng pakatuto

(Gregorio, Herman C., PRINCIPLES AND METHODS OF TEACHING, 1976). Kalakip dito

ang lahat ng sikolohikal na mga proseso pati narin ang mga materyales (IM’s) para maapektuhan

ang performans ng mag-aaral.

    May dalawang uri ng esteatihiya/pamamaraan ng ang siyang ginagamit ng mga guro sa

pagtuturo; Tradisyunal na Pamamaraan at Makabagong Pamamaraan. Ang Tradisyunal na

pamamaraan, ang mga katangian ng mga pamamaraan na ito ay isang na pagka-organisa na

“subject matter” sa pamamagitan ng mga pagsasanay, pagpapabalikbalik at memorisasyon at

“fixed” na kurikulum (banghay- aralin) binuo(formulated) ng mga matatanda. Kalakip nito ang

istriktong pamamalakad sa paaralan, pormal na mga “pattern” na instraksyunal at “fixed” na

“standards” gamit ang proseso ng kompulsyon, makitid na pagkuntrol, pormalidad, takot at

pangamba. Nakabase ito sa konsepto na ang edukasyon ay isang paghahanda para sa darating na
                       13
buhay ng tao, isang disiplina sa pagiisip, ang paglipat ng kahusayan, nag naghahanap

  lamang ng karunungan para sa “compliance”, at higit a lahat itong pamamaraan na ito ay

  “Teacher-dominated activites”. (Gregorio, Herman C., PRINCIPLES AND METHODS

  OF TEACHING, 1976). Ilan sa mga halimbawa sa mga estratihiya na gumagamit ng

  tradisyunal na metodo ay ang sumusunod:

     Direktang Pag-uutos                Protyekto o Gawain na

     Pagsasanay                     Metodo

      Mga Lektyurs at mga               Tutoring

     Presentasyons                   Pagsasalaysay (recitation)

     Diskusyon

  Ang tradisyunal na pamamaraan ay tinatawag din na Dedaktib na “Approach” ng

pagtuturo o nakasentro sa gawain ng pagtuturo ng guro (teacher-centered) ayon sa

Encyclopedia Brittanica, Micropedia, 1974, vol. IX pp. 855-856. Mula sa malalaking parte

ito’y hinihimayhimay hanggang lumiit ang mga parte nito bago pa ihahatid ng guro ang

bagong kaalaman patungo sa mga mag-aaral, habang ang Makabagong Pamamaraan

naman ay kabaliktaran sa depinisyon ng tradisyonal na pamamaraan. Ang    makabagong

metodo ay nakabatay sa pilosopiya ni John Dewey na ang edukasyon ay buhay, pagsulong o

paglaki, ang rekonstraksyon ng mga pantaong mga karanasan na ito’y isang sosyal (may

interaksyon sa pagitan ng mga mag-aaral at guro) na proseso. Ang pangunahing layunin ng

pamaraan na ito ay ang kabuuang pagkatao na paglago sa pamamagitan ng stimulasyon,

paggabay at direksyon. Mas binibigyan ng pansin nito ang pag-iisip kaysa ang pag-alala,

pag-uunawa kaysa pangangalap ng impormasyon, at higit sa lahat ang totoong intees at hindi

lamang para sa “mere compliance”. Ang pamamaraan na ito ay hayagang nagmumungkahi                      14
ng kalayaan, naghihikayat sa malikhaing pagpapahayag, ang pagkilala sa mga karapatan ng

  bata bilang isang malayang katauhan sa isang makatutuhanang sitwasyon. Halimbawa sa mga

  estratehiya na sumusunod sa mga alituntunin sa pamamaraan na ito ay ang sumusunod:

    Pangakademikong Laro o               Kooperatibong Pagkatuto

    Kompetisyon                     Fieldtrips

    Brainstorming                    Pag-uulat (Reporting)

    Pag-aaral ng Kaso                  Simulasyon

    Sentro ng Interes at mga Displays          Sariling Pagkatuto

    Colloquia o Symposyum                Pagsasadula

    Pagtatalo (Debate)

  Ang makabagong pamamaraan ay tinatawag namang “indaktib” na “approach” ng pagtuturo

o nakasentro sa kakayahan ng mag-aaral na matutuhan kung paano makapagbibigay ng solusyon

sa mga problema gamit ang mga kognitibong kakayahan na matutuhan sa silid

aralan(Encyclopedia Brittanica Inc., Micropedia. 1974, vol. IX, pp. 855-856)

Mga Kaugnay na Pag-aaral

Wika

    Ayon kay Cruz, ang wika ay binubuo ng mgaa simbolikong salita na kumakatawan sa

mga bagay at pangyayaring mas ipahayag ng isang indibidwal sa kanyang kapwa.

    Ayon naman kay Lachica, wika ang pinakamahalagang sangkap sa anumang paraan ng

mabisang pakikipagtalastasan at komunikasyon.

    Ayon naman kay Panganiban, ang wika ay paraan ng pagpapahayag ng damdamin at

opinion sa pamamagitan ng mga salita upang magkaunawaan ang mga tao.
                       15
Ayon kay Constantino (1996), ang wika ang pangunahing instrumento ng

pangkommunikasyong panlipunan. Bilang instrumento, maaring matamo sa pamamagitan nito

ang mga instrumental at sentimental na pangangailangan ng tao. Ang wika ay behikulo para

makisangkot at makibahagi ang tao sa mga lipunan upang matamo ang pangangailangang ito.

     Samakatuwid ang lahat ng pahayag ng mga awtor nagapapatunay lamang na

napakahalaga ang papel na ginagampanan ng wika sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao.

Gamit ang wika, nagagawa ng wika na masatisfy ang kanyang mga pangangailangan maging ito

man pangsosyal o propesyonal. Nagiging instrumento ang wika upang makisangkot ang tao sa

mga pangyayari sa kanyang paligid. Dahil dito, mahalaga para sa isang tao na maging maalam

siya, sa kanyang wikang ginagamit upang ito ang magamit niya sa paraang tiyak at planado.

Stratehiya

     Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pag-aaral na may kaugnayan sa pananaliksik na

ginagawa. Lahat ng ito ay tumutugon tungkol sa wika at estratehiya.

     Sa librong Act of Teaching ni Cruickshank, nahinuha na ang karamihan sa mga guro ay

naniniwala sa tatlong konklusyon na may kaugnayan sa estratehiya. Una, ang mga guro ay

naniniwala na ang mga magkakaibang metodo ay para sa magkakaibang uri ng mag-aaral.

Pangalawa, ang palelektyur o diskusyon ay siyang pinaka-epektibong uri ng metodo na

magagamit sa mga mag-aaral. At panghuli, ang mga guro ay may ibat-ibang persepsyontungkol

sa diskusyon.

     Ipinapakita sa librong ito na ang guro ang siyang mas nakakaalam kung anu-ano ang mas

epektibong pamamaraan na gagamitin upang ang lahat ng uri ng mag-aaral ay matututo sa isang

paksa.
                       16
Ayon naman kay Gregorio sa kanyang aklat na Principles and Methods of Teaching, ang isang

pamamaraan upang maging epektibo ay dapat magkaroon ng mga katangian at ang mga

sumusunod: una, ang epektibong metodo ay dapat may kasamang kahusayan sa paggabay upang

makamtan ang isang kaalaman o karunungan. Pangalawa, ito’y dapat mabait at magagamit ng

karamihan sa pagkatuto. Kooperasyon ang pangatlong katangian nito. Pang-apat ay dapat na may

“remedial” na prosedyurs tuwing inaaply ang pamamaraan na ito. Panglima ay kailangang

nagbibigay kalayaan sa mga mag-aaral sa pagkuha ng impormasyon. Panghuli, dapat

nakakapagresolba ito ng mgakahinaan sa pagkuha ng impormasyon.

    Sa dalawang pag-aaral, mahihinuha natin na ang isang epektibong pamamaraan ay

makakamtan lamang kung ang gumagamit nito ay nakakaalam sa mga katangian at naiaaplay

niya ito ng maayos at kung saan ang lahat ng mga mag-aaral ay may makukuhang kaalaman

mula sa isang paksa gamit nga ang isang pamamaraan. Ang isang pamamaraan ay matatawag

lamang na epektibo kung may magandang resultang naidulot ito sa performans ng mag-aaral at

sa guro na gumagamit nito.
                      17
Talaan ng Nilalaman


PAMAGAT………………………………………………………………………………………i

TALAAN NG NILALAMAN…………………………………………………………………...ii


Kabanata I

   Panimula…………………………………………………………………………………..1

   Bakgrawnd ng Pag-aaral………………………………………………………………......2

   Konseptwal/Theoritikal Framework………………………………………………………3

   Paglalahad ng Suliranin…………………………………………………………………...7

   Iskop at Delimitasyon ng Pag-aaral……………………………………………………….7

   Kahalagahan ng Pag-aaral…………………………………………………………………8

   Depinisyon ng mga Salita…………………………………………………………………9

Kabanata II

   Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral………………………………………………...11

Kabanata III

   Disenyo ng Pag-aaral………………………………………………………………….....18

   Populasyon……………………………………………………………………………….18

   Respondente……………………………………………………………………………...18

   Bibliograpi……………………………………………………………………………….19

   Appendiks

        Questionnaire…………………………………………………………………… 21
                  ii
Kabanata III


    Sa kabanatang ito, tinatalakay ang mga pamamaraang ginamit sa pag-aaral, at ang mga

kalahok kagaya ng populasyon ng pag-aaral at ang mga respondente.


Disenyo ng Pag-aaral


    Ang ginamit na disenyo sa pag-aaral na ito ay deskriptiv at evalwativ. Ito’y disenyo ng

pag-aaral na susuri at susukat sa mga datos na sasagot sa mga katarungan. Nagbibigay ito ng

mga impormasyon mula sa mga mananaliksik, sa mga lbro at ebalwasyon. Sa pamamagitan ng

impormasyong nakuha mula dito, nagkakaroon ng mga solusyon ang mga katarungan o suliranin

tungkol sa epiktibong pamamaraan ng pagtuturo sa asignaturang Filipino sa mataas na paaralan

ng Palompon Institute of Technology (PIT).


Populasyon


    Ang pag-aaral na ito ay ginawa sa PIT na isang Chatered State College ng sa bias ng

Republic Act 5101 noong ika-31 ngAgosto taong 1972. Ito’y makikita sa bayan ng Palompon,

lalawigan ng Leyte. Nakatuon ang pag-aaral na ito sa lahat ng guro at estudyante ng asignaturang

Filipino sa mataas na paaralan ng PIT.


Respondente


    Isinagawa ang pag-aaral na ito sa PIT. Ang kabilang na mga respondente ay ang mga

mag-aaral mula sa unang taon hanggang sa ikaapat na taon ng mataas na paaralan ng PIT.
                       18
Mga Libro (Lokal)


   Abad, Marieta at Priscilla C. Ruedas. (1995) Filipino Bilang Tanging Gamit sa Pagtuturo.

   Quezon City: National Book Store


   Alcantara, Rebecca D., Josefina Q. Cabanilla, Felicidad D. Espina at Aracela M.

   Villamin. (2003) Teaching Strategies 1 Third Edition. Makati City: Katha Publishing Co.,

   Inc.


   Aquino, Fe O., Consuelo C. Callang, Herminia S. Bas at Crisologa B. Capili. (2001)

   Sining ng Komunikasyon. Quezon City: NationAL Book Store, Inc.


   Aquino, Gaudencio V. (1988) Principles and Methods of Teaching. Valenzuela, Metro

   Manila: National Book Store Inc.


   Aquino, Gaudencio V. (2003) Effective Teaching Third Edition. Mandaluyong City:

   National Book Store Inc.


   Arrogante, Jose A. (1994) Filipino Pangkolehiyo. Quezon City: National Book Store


   Boiser, Diosdado C. (2000) Strategies for Teaching a Modular Approach. Manila,

   Philippines: REX Book Store, Inc.


   Constantino, Pamela C. (2005) Filipino at Pagpaplanong Pangwika. Quezon City: Tomas

   Pinpin Hall, 1MC Compound.


   Garcia, Lydia G. (1999) Makabagong Gramar ng Filipino. Quezon City: REX Book Store

   Inc.
                       19
Gregorio, Herman C. (1976) Principles and Methods of Teaching. Quezon City; R.P.

   Garcia Publishing Company, Inc.


   Lucas, Maria Rita D. at Brenda B. Corpuz. (2007) Facilitating Learning: A Metacognitive

   Process. Philippines: Lorimar Publishing, Inc.


   Salandanan, Gloria G. (2000) Teaching Approaches and Strategies. Quezon City: Katha

   Publishing Company. Inc.


   Sauco, Consolasion P., Nenita P. Papa at Eunice F. Dueñas. (2004) Pagbasa at Pagsulat

   sa Iba’t Ibang Disiplina. Maklati City: Katha Publishing Co., Inc.


Mga Libro ( Internasyonal)


   Cruickshank, Donald R., Deborah Bainer at Kim Metkalf. (1995) The Act of Teaching.

   United States of America: McGraw-Hill, Inc.


   Ornstein, Allan C. (1990) Strategies for Effective Teaching. New York: HarperCollins

   Publishers, Inc.


   Encyclopaedia Britannica Inc. (1974) Encyclopaedia Britannica – Macropedia. United

   States of America. William Benton.


   Encyclopaedia Britannica Inc. (1974) Encyclopaedia Britannica – Micropedia. United

   States of America. William Benton.


Mga Diksyunari


   Encleare Foundation, Inc. (2007) The New Illustrated English – Filipino Dictionary.

   Hongkong. Encleare Foundation, Inc.


                       20
Questionairre
    Mga Salik sa Epiktibibong Pamamraan ng Pagtuturo sa asignaturang Filipino sa
    Mataas na Paaralan ng Palompon Institute of Technology, Palompon, Leyte


Personal na Data

Pangalan:                                 Edad:
Taon at seksyon:                             Kasarian:

Panuto: bilugan ang bilang na siyang pinakaangkop na naglalarawan sa mga salik na nakakaapekto sa
epiktibong pamamaraan sa pagtututro ng assignaturang Filipino.
                   5 – Lubhang Nakakaapekto
                   4 – Mas Nakakaapekto
                   3 – Nakakaapekto
                  2 – Di-gaanong Nakakaapekto
                   1 – Hindi Nakakaapekto

A. Personal na mga Salik (Guro):

a. Panlabas Na Kaanyuan:
      i. Pananamit                              5  4 3 2 1
      ii. Postura                              5  4 3 2 1
      iii. “Gestures”                            5  4 3 2 1
 ( fillers, at facial expression ng Guro)
b. Pag-uugali
      i. Paraan ng Pagsasalita
           a. Tinig (kalakasan)                     5  4  3  2  1
           b. Tinig (kabilisan)                     5  4  3  2  1
      iii. Katapatan (pagragrado)                      5  4  3  2  1
iv. Pagiging Pasinsyosa/Pasinsyoso                        5  4  3  2  1
v. Madaling Lapitan                                5  4  3  2  1
vi. Lebel ng Interaksyon
      a. Interaksyon sa mag-aaral                      5  4 3 2 1
      b. Interacsyon sa mga magulang                     5  4 3 2 1
vii. Kagandahang Asal                               5  4 3 2 1

B. Professyonal na mga Salik

i. Educational Attainment ng Guro
     a. Batsilyer (bachelor)                         5  4  3  2  1
     b. Nakapagdalubhasa                           5  4  3  2  1
     c. Hindi nagmedyor ng Filipino                     5  4  3  2  1
ii. Kabihasaan sa asignatura                           5  4  3  2  1
iii. Dedikasyon o pasyon sa pagtuturo                       5  4  3  2  1
iv. Tiwala sa sarili tuwing nagtuturo                       5  4  3  2  1
v. Pagiging malikhain                               5  4  3  2  1
vi. Kabihasan sa gamit na linggwahe sa pagtuturo                 5  4  3  2  1                          21
C. Iba’t-ibang Stratehiya sa Pagtuturo

i. Lektyur                                     5  4  3  2  1
ii. Panel na diskusyon                               5  4  3  2  1
iii. Indibidwal na pag-aaral                            5  4  3  2  1
iv. Akademikong laro o kompetisyon                         5  4  3  2  1
v. Pagsasadula                                   5  4  3  2  1
vi. Pagrereport                                   5  4  3  2  1
vii. Brainstorming                                 5  4  3  2  1
viii. Kooperatibong Pagkatuto                            5  4  3  2  1
ix. Pagdedebate                                   5  4  3  2  1
x. Demonstrasyon                                  5  4  3  2  1
xi. Pagdidiskubre                                  5  4  3  2  1
xii. Fieldtrip                                   5  4  3  2  1
xiii. Pagsasanay                                  5  4  3  2  1
xiv. Paggamit ng modyul                               5  4  3  2  1

Mga karagdagang mungkahi, reaksyon o komento tungkol sa pagtuturo sa asignaturang Filipino.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


                             Maraming salamat sa inyong kooperasyon!!!
                                         Mga Mananaliksik

                     God Bless Us All!!!
                        22

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Mga teorya sa pagbasa
Mga teorya sa pagbasaMga teorya sa pagbasa
Mga teorya sa pagbasaRowel Piloton
 
Ang Tungkulin Ng Wika
Ang Tungkulin Ng WikaAng Tungkulin Ng Wika
Ang Tungkulin Ng WikaPersia
 
Sulating pananaliksik
Sulating pananaliksikSulating pananaliksik
Sulating pananaliksikAllan Ortiz
 
Yunit 2 kasaysayan ng wikang filipino
Yunit 2 kasaysayan ng wikang filipinoYunit 2 kasaysayan ng wikang filipino
Yunit 2 kasaysayan ng wikang filipinoRita Mae Odrada
 
Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipino
Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipinoIbigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipino
Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipinoPRINTDESK by Dan
 
Examples of quantitative research titles
Examples of quantitative research titlesExamples of quantitative research titles
Examples of quantitative research titlesschool
 
Mga Bahagi at Proseso ng Pananaliksik
Mga Bahagi at Proseso ng PananaliksikMga Bahagi at Proseso ng Pananaliksik
Mga Bahagi at Proseso ng PananaliksikHanna Elise
 
THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON
THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHONTHESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON
THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHONMi L
 
Posisyong papel
Posisyong papelPosisyong papel
Posisyong papelcharlschua
 
Panandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikalPanandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikalByng Sumague
 
Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng PananaliksikDisenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng PananaliksikHanna Elise
 
Hawig, lagom,presi,sintesis
Hawig, lagom,presi,sintesisHawig, lagom,presi,sintesis
Hawig, lagom,presi,sintesisRochelle Nato
 
Related Literature and Related Studies
Related Literature and Related StudiesRelated Literature and Related Studies
Related Literature and Related StudiesJenny Reyes
 
Akademikong pagsulat
Akademikong pagsulatAkademikong pagsulat
Akademikong pagsulatsjbians
 
TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO
TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO
TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO NicoleGala
 

Was ist angesagt? (20)

Mga teorya sa pagbasa
Mga teorya sa pagbasaMga teorya sa pagbasa
Mga teorya sa pagbasa
 
Ang Tungkulin Ng Wika
Ang Tungkulin Ng WikaAng Tungkulin Ng Wika
Ang Tungkulin Ng Wika
 
Sulating pananaliksik
Sulating pananaliksikSulating pananaliksik
Sulating pananaliksik
 
Pagsulat
PagsulatPagsulat
Pagsulat
 
Yunit 2 kasaysayan ng wikang filipino
Yunit 2 kasaysayan ng wikang filipinoYunit 2 kasaysayan ng wikang filipino
Yunit 2 kasaysayan ng wikang filipino
 
Pananaliksik
PananaliksikPananaliksik
Pananaliksik
 
Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipino
Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipinoIbigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipino
Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipino
 
Ang pagpupulong
Ang pagpupulongAng pagpupulong
Ang pagpupulong
 
Examples of quantitative research titles
Examples of quantitative research titlesExamples of quantitative research titles
Examples of quantitative research titles
 
Mga Bahagi at Proseso ng Pananaliksik
Mga Bahagi at Proseso ng PananaliksikMga Bahagi at Proseso ng Pananaliksik
Mga Bahagi at Proseso ng Pananaliksik
 
THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON
THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHONTHESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON
THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON
 
Pananaliksik 2
Pananaliksik 2Pananaliksik 2
Pananaliksik 2
 
Posisyong papel
Posisyong papelPosisyong papel
Posisyong papel
 
Panandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikalPanandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikal
 
Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng PananaliksikDisenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
 
Hawig, lagom,presi,sintesis
Hawig, lagom,presi,sintesisHawig, lagom,presi,sintesis
Hawig, lagom,presi,sintesis
 
Related Literature and Related Studies
Related Literature and Related StudiesRelated Literature and Related Studies
Related Literature and Related Studies
 
Akademikong pagsulat
Akademikong pagsulatAkademikong pagsulat
Akademikong pagsulat
 
Kaugnay na pag aaral at literatura
Kaugnay na pag aaral at literaturaKaugnay na pag aaral at literatura
Kaugnay na pag aaral at literatura
 
TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO
TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO
TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO
 

Andere mochten auch

Pamanahong Papel o Pananaliksik (Research Paper)
Pamanahong Papel o Pananaliksik (Research Paper)Pamanahong Papel o Pananaliksik (Research Paper)
Pamanahong Papel o Pananaliksik (Research Paper)Merland Mabait
 
THESIS (Pananaliksik) Tagalog
THESIS (Pananaliksik) TagalogTHESIS (Pananaliksik) Tagalog
THESIS (Pananaliksik) Tagaloghm alumia
 
Epekto ng kompyuter sa mga estudyante
Epekto ng kompyuter sa mga estudyanteEpekto ng kompyuter sa mga estudyante
Epekto ng kompyuter sa mga estudyantealrich0325
 
Fil 33 Paggawa ng Riserts/Filipino Research/Term Paper
Fil 33 Paggawa ng Riserts/Filipino Research/Term PaperFil 33 Paggawa ng Riserts/Filipino Research/Term Paper
Fil 33 Paggawa ng Riserts/Filipino Research/Term PaperEla Marie Figura
 
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng KomunikasyonModelo ng Komunikasyon
Modelo ng KomunikasyonMartin Celino
 
Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1Allan Ortiz
 
Isosceles Triangles
Isosceles TrianglesIsosceles Triangles
Isosceles Trianglesdkouedy
 
Mga Uri ng Pananaliksik
Mga Uri ng PananaliksikMga Uri ng Pananaliksik
Mga Uri ng PananaliksikMckoi M
 
Panahon ng Hapones
Panahon ng HaponesPanahon ng Hapones
Panahon ng Haponesrddeleon1
 
Powerpoint presentation M.A. Thesis Defence
Powerpoint presentation M.A. Thesis DefencePowerpoint presentation M.A. Thesis Defence
Powerpoint presentation M.A. Thesis DefenceCatie Chase
 

Andere mochten auch (15)

Pamanahong Papel o Pananaliksik (Research Paper)
Pamanahong Papel o Pananaliksik (Research Paper)Pamanahong Papel o Pananaliksik (Research Paper)
Pamanahong Papel o Pananaliksik (Research Paper)
 
THESIS (Pananaliksik) Tagalog
THESIS (Pananaliksik) TagalogTHESIS (Pananaliksik) Tagalog
THESIS (Pananaliksik) Tagalog
 
Epekto ng kompyuter sa mga estudyante
Epekto ng kompyuter sa mga estudyanteEpekto ng kompyuter sa mga estudyante
Epekto ng kompyuter sa mga estudyante
 
Adiksyon sa kompyuter games
Adiksyon sa kompyuter gamesAdiksyon sa kompyuter games
Adiksyon sa kompyuter games
 
Pananaliksik 1
Pananaliksik 1Pananaliksik 1
Pananaliksik 1
 
Pananaliksik
PananaliksikPananaliksik
Pananaliksik
 
Fil 33 Paggawa ng Riserts/Filipino Research/Term Paper
Fil 33 Paggawa ng Riserts/Filipino Research/Term PaperFil 33 Paggawa ng Riserts/Filipino Research/Term Paper
Fil 33 Paggawa ng Riserts/Filipino Research/Term Paper
 
Title defense
Title defenseTitle defense
Title defense
 
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng KomunikasyonModelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
 
Title Defense Presentation
Title Defense PresentationTitle Defense Presentation
Title Defense Presentation
 
Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1
 
Isosceles Triangles
Isosceles TrianglesIsosceles Triangles
Isosceles Triangles
 
Mga Uri ng Pananaliksik
Mga Uri ng PananaliksikMga Uri ng Pananaliksik
Mga Uri ng Pananaliksik
 
Panahon ng Hapones
Panahon ng HaponesPanahon ng Hapones
Panahon ng Hapones
 
Powerpoint presentation M.A. Thesis Defence
Powerpoint presentation M.A. Thesis DefencePowerpoint presentation M.A. Thesis Defence
Powerpoint presentation M.A. Thesis Defence
 

Ähnlich wie Research paper in filipino

Intrinsik at Ekstrinsik: Pagganyak sa Mag-aaral Tungo sa Pagbuo ng Planong Ga...
Intrinsik at Ekstrinsik: Pagganyak sa Mag-aaral Tungo sa Pagbuo ng Planong Ga...Intrinsik at Ekstrinsik: Pagganyak sa Mag-aaral Tungo sa Pagbuo ng Planong Ga...
Intrinsik at Ekstrinsik: Pagganyak sa Mag-aaral Tungo sa Pagbuo ng Planong Ga...karenclarissalat
 
Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10
Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10
Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10DepEd
 
SALIK _-TEORYA SA PAGTUTURO NG WIKA.pptx
SALIK _-TEORYA SA PAGTUTURO NG WIKA.pptxSALIK _-TEORYA SA PAGTUTURO NG WIKA.pptx
SALIK _-TEORYA SA PAGTUTURO NG WIKA.pptxKimberlyJoraineMendo
 
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1thobie_cute20
 
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1thobie_cute20
 
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1thobie_cute20
 
PANANAW AT DANAS NG MGA GURONG FILIPINO: BATAYAN SA PAGBUO NG PLAN OF ACTION
PANANAW AT DANAS NG MGA GURONG FILIPINO: BATAYAN SA PAGBUO NG PLAN OF ACTIONPANANAW AT DANAS NG MGA GURONG FILIPINO: BATAYAN SA PAGBUO NG PLAN OF ACTION
PANANAW AT DANAS NG MGA GURONG FILIPINO: BATAYAN SA PAGBUO NG PLAN OF ACTIONAJHSSR Journal
 
Mga Estratehiyang Pinakaginagamit sa Pagsulat sa Filipino ng mga Mag-aaral ng...
Mga Estratehiyang Pinakaginagamit sa Pagsulat sa Filipino ng mga Mag-aaral ng...Mga Estratehiyang Pinakaginagamit sa Pagsulat sa Filipino ng mga Mag-aaral ng...
Mga Estratehiyang Pinakaginagamit sa Pagsulat sa Filipino ng mga Mag-aaral ng...AJHSSR Journal
 
Kakayahan ng mga Pre-Service Teachers sa Pagtuturo ng Asignaturang Filipino
Kakayahan ng mga Pre-Service Teachers sa Pagtuturo ng Asignaturang FilipinoKakayahan ng mga Pre-Service Teachers sa Pagtuturo ng Asignaturang Filipino
Kakayahan ng mga Pre-Service Teachers sa Pagtuturo ng Asignaturang FilipinoAJHSSR Journal
 
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.NomertoJohnRevilla
 
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipinoMga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipinoTEACHER JHAJHA
 
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINOPAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINOAJHSSR Journal
 
Kurikulum ng filipino sa elementarya
Kurikulum ng filipino sa elementaryaKurikulum ng filipino sa elementarya
Kurikulum ng filipino sa elementaryaar_yhelle
 

Ähnlich wie Research paper in filipino (20)

Intrinsik at Ekstrinsik: Pagganyak sa Mag-aaral Tungo sa Pagbuo ng Planong Ga...
Intrinsik at Ekstrinsik: Pagganyak sa Mag-aaral Tungo sa Pagbuo ng Planong Ga...Intrinsik at Ekstrinsik: Pagganyak sa Mag-aaral Tungo sa Pagbuo ng Planong Ga...
Intrinsik at Ekstrinsik: Pagganyak sa Mag-aaral Tungo sa Pagbuo ng Planong Ga...
 
Kabanata 2.docx
Kabanata 2.docxKabanata 2.docx
Kabanata 2.docx
 
macro.pptx
macro.pptxmacro.pptx
macro.pptx
 
kabanata 1.docx
kabanata 1.docxkabanata 1.docx
kabanata 1.docx
 
chapter 1-2.docx
chapter 1-2.docxchapter 1-2.docx
chapter 1-2.docx
 
Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10
Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10
Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10
 
Pangkat-2-Presenthesis.pdf
Pangkat-2-Presenthesis.pdfPangkat-2-Presenthesis.pdf
Pangkat-2-Presenthesis.pdf
 
SALIK _-TEORYA SA PAGTUTURO NG WIKA.pptx
SALIK _-TEORYA SA PAGTUTURO NG WIKA.pptxSALIK _-TEORYA SA PAGTUTURO NG WIKA.pptx
SALIK _-TEORYA SA PAGTUTURO NG WIKA.pptx
 
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
 
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
 
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1
 
PANANAW AT DANAS NG MGA GURONG FILIPINO: BATAYAN SA PAGBUO NG PLAN OF ACTION
PANANAW AT DANAS NG MGA GURONG FILIPINO: BATAYAN SA PAGBUO NG PLAN OF ACTIONPANANAW AT DANAS NG MGA GURONG FILIPINO: BATAYAN SA PAGBUO NG PLAN OF ACTION
PANANAW AT DANAS NG MGA GURONG FILIPINO: BATAYAN SA PAGBUO NG PLAN OF ACTION
 
Pagbasa3
Pagbasa3Pagbasa3
Pagbasa3
 
Mga Estratehiyang Pinakaginagamit sa Pagsulat sa Filipino ng mga Mag-aaral ng...
Mga Estratehiyang Pinakaginagamit sa Pagsulat sa Filipino ng mga Mag-aaral ng...Mga Estratehiyang Pinakaginagamit sa Pagsulat sa Filipino ng mga Mag-aaral ng...
Mga Estratehiyang Pinakaginagamit sa Pagsulat sa Filipino ng mga Mag-aaral ng...
 
Kakayahan ng mga Pre-Service Teachers sa Pagtuturo ng Asignaturang Filipino
Kakayahan ng mga Pre-Service Teachers sa Pagtuturo ng Asignaturang FilipinoKakayahan ng mga Pre-Service Teachers sa Pagtuturo ng Asignaturang Filipino
Kakayahan ng mga Pre-Service Teachers sa Pagtuturo ng Asignaturang Filipino
 
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
 
Kabanata 4
Kabanata 4Kabanata 4
Kabanata 4
 
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipinoMga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
 
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINOPAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO
 
Kurikulum ng filipino sa elementarya
Kurikulum ng filipino sa elementaryaKurikulum ng filipino sa elementarya
Kurikulum ng filipino sa elementarya
 

Mehr von SFYC

TLW Updated
TLW UpdatedTLW Updated
TLW UpdatedSFYC
 
TLW
TLWTLW
TLWSFYC
 
Disciples of Christ
Disciples of ChristDisciples of Christ
Disciples of ChristSFYC
 
One direction
One directionOne direction
One directionSFYC
 
Bff
BffBff
BffSFYC
 
God's Love Letter
God's Love LetterGod's Love Letter
God's Love LetterSFYC
 
TRUE LOVE WAITS
TRUE LOVE WAITS TRUE LOVE WAITS
TRUE LOVE WAITS SFYC
 
Discovering My Identity
Discovering My IdentityDiscovering My Identity
Discovering My IdentitySFYC
 
A Life w/ Purpose
A Life w/ PurposeA Life w/ Purpose
A Life w/ PurposeSFYC
 
Web pesent
Web pesentWeb pesent
Web pesentSFYC
 
Thefutureeducator 91788-pred-213-learning-based-technology-education-educatio...
Thefutureeducator 91788-pred-213-learning-based-technology-education-educatio...Thefutureeducator 91788-pred-213-learning-based-technology-education-educatio...
Thefutureeducator 91788-pred-213-learning-based-technology-education-educatio...SFYC
 
The teaching of mathematics
The teaching of mathematicsThe teaching of mathematics
The teaching of mathematicsSFYC
 
Specimen
SpecimenSpecimen
SpecimenSFYC
 
Sally plaza
Sally plazaSally plaza
Sally plazaSFYC
 
Ruiz demonstration
Ruiz demonstrationRuiz demonstration
Ruiz demonstrationSFYC
 
Projected pictures
Projected picturesProjected pictures
Projected picturesSFYC
 
Principle of understanding
Principle of understandingPrinciple of understanding
Principle of understandingSFYC
 
Principle of integration
Principle of integrationPrinciple of integration
Principle of integrationSFYC
 
Principle of discovery
Principle of discoveryPrinciple of discovery
Principle of discoverySFYC
 
Principle of creativity and innovation
Principle of creativity and innovationPrinciple of creativity and innovation
Principle of creativity and innovationSFYC
 

Mehr von SFYC (20)

TLW Updated
TLW UpdatedTLW Updated
TLW Updated
 
TLW
TLWTLW
TLW
 
Disciples of Christ
Disciples of ChristDisciples of Christ
Disciples of Christ
 
One direction
One directionOne direction
One direction
 
Bff
BffBff
Bff
 
God's Love Letter
God's Love LetterGod's Love Letter
God's Love Letter
 
TRUE LOVE WAITS
TRUE LOVE WAITS TRUE LOVE WAITS
TRUE LOVE WAITS
 
Discovering My Identity
Discovering My IdentityDiscovering My Identity
Discovering My Identity
 
A Life w/ Purpose
A Life w/ PurposeA Life w/ Purpose
A Life w/ Purpose
 
Web pesent
Web pesentWeb pesent
Web pesent
 
Thefutureeducator 91788-pred-213-learning-based-technology-education-educatio...
Thefutureeducator 91788-pred-213-learning-based-technology-education-educatio...Thefutureeducator 91788-pred-213-learning-based-technology-education-educatio...
Thefutureeducator 91788-pred-213-learning-based-technology-education-educatio...
 
The teaching of mathematics
The teaching of mathematicsThe teaching of mathematics
The teaching of mathematics
 
Specimen
SpecimenSpecimen
Specimen
 
Sally plaza
Sally plazaSally plaza
Sally plaza
 
Ruiz demonstration
Ruiz demonstrationRuiz demonstration
Ruiz demonstration
 
Projected pictures
Projected picturesProjected pictures
Projected pictures
 
Principle of understanding
Principle of understandingPrinciple of understanding
Principle of understanding
 
Principle of integration
Principle of integrationPrinciple of integration
Principle of integration
 
Principle of discovery
Principle of discoveryPrinciple of discovery
Principle of discovery
 
Principle of creativity and innovation
Principle of creativity and innovationPrinciple of creativity and innovation
Principle of creativity and innovation
 

Kürzlich hochgeladen

bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxbar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxChristineJaneWaquizM
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptx
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptxESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptx
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptxAzirenHernandez
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptxAnnTY2
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxKlarisReyes1
 
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxKABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxAmeliaPrudencio
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxMonBalani
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...MariaFeIntina
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxLlemorSoledSeyer1
 
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanAralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanMarico4
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxEricksonLaoad
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxCylveBaggay
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioJuleahMaraABorillo
 
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..AlyszaAbecillaPinion
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxLeaSumera
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 

Kürzlich hochgeladen (20)

bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxbar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptx
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptxESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptx
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptx
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
 
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxKABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
 
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanAralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
 
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 

Research paper in filipino

 • 1. Mga Salik sa Epektibong Pamamaraan ng Pagtuturo sa Asignaturang Filipino sa Mataas na Paaralan ng Palompon Institute of Technology Palompon, Leyte Isang Pananaliksik na Iniharap kay Gng. Jennifer Gorumba sa Assignaturang Filipino II sa Palompon Institute of Technology Palompon, Leyte Ikalimang Grupo Jenelyn Fernandez Jeraldyn Abellano Ronilyn Ruiz Jaysa Aragon Ruth Almada Careen Khie Ardiente Lourise Archie Subang March 12, 2010 i
 • 2. Kabanata I INTRODUKSYON “Dekalidad na Edukasyon”.Ito ang sigaw ng bawat isa sa atin. Nagnanais tayo na ito’y matugunan ng institusyon kong saan tayo nag-aaral. Ang dekalidad na edukasyon ay makakamtan lamang kung malalaman ang mga salik na siyang makatutulong upang paunlarin ang performans ng mga mag-aaral. Ang gawain na ito ay ang responsibilad ng guro. Dapat niyang malaman kung anu-ano ito sa ganoon ay makapagplano siya ng mga estratihiya na makapagbibigay daan tungo sa mas maunlad at produktib na resulta sa performans ng mga mag- aaral. Isa sa mga asignatura na kasalukuyang kabilang sa bawat na programa sa pag-aaral na inilatag ng DEPEd ay ang Filipino. Ang Filipino ay isang asignatura na tumatalakay sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa ating Wikang Pambansa. Dapat lamang na pagtuunan ng pansin ang asignaturang ito dahilan din na dito nakasalalay kung tunay nga bang isa ka o ako na Pilipino. Sa kasalukuyan, ang asignaturang ito ay isa na may mababa na grado lalo na sa resulta ng NAT Examination. Masakit mang isipin ngunit kailangang tangapin. Bilang tugon sa mga pangyayari at sa globalisasyon, ang mga mananaliksik ay naglalayon na matulungan ang ating mga guro sa pagdetermina kung anu-ano ang mga epiktibong estratihiya ang magagamit upang mas mapaunlad pa ang performans ng mga mag- aaral sa asignaturang Filipino. 1
 • 3. Bakgrawnd ng Pag-aaral Lahat ng tao ay may iba’t-ibang ideya tungkol sa pagtuturo. Para sa isang mag-aaral, ito ang pangunahing gawain ng guro upang siya’y makakuha ng bagomg kaalaman sa mga bagay- bagay o pangyayari sa paligid. Ang asignaturang Filipino ay dinisenyo ng departamento ng edukasyon upang mapalawak ang kaalaman mg bawat Filipino patungkol sa sariling wika at ang mga kagamitan nito. Ayon kay Abad at Ruedas, ang mga may-akda ng librong, Filipino Bilang Tanging Gamit sa Pagtuturo, “Ang Wika ang pinakamalinaw at pinakamahusay magbigay ng himaton sa kung ano ang partikular na pananaw ng tao sa daigdig na kanyang ginagalawan.” Dahil dito, binigyang diin ng bawat paaralan ang pagtuturo ng asignaturang Filipino. Ayon rin kay Leticia F. Dominguez, ang may-akda ng librong Hiyas ng Filipino Pansekundarya, “Ang mga aralin sa wika ay naglalayong luminang ng kakayahang komunikatibo at ng kasanayang gumamit ng Wikang Filipino sa iba’t-ibang sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay. Samakatuwid, ang binibigyan ng higit na diin ay ang gamit ng Wika sa halip na ang istruktura nito na siyang kalakaran ng ilang nagdaang panahon. May mga aralin ding nagpapakita ng angkop na anyo ng Wika na gagamitin sa sitwasyon”. Kaya importante na maituro nang maayos ang asignaturang ito sa lahat ng mag-aaral sa pang-akademiko at maiaplay sa pang- araw-araw na pamumuhay. Makikita natin sa bawat paaralan ang mga suliranin na dapat bigyang pansin sa pagtuturo ng asignaturang Filipino lalong-lalo na kung ang mga estudyante ang pag-uusapan. Una, nakakawalang gana sa mga estudyante ang pag-aaral ng asignaturang Filipino, sapagkat wala silang interes na matutunan ito. Pangalawa, pinagwawalang bahala nila ang pag-aaral ng asignaturang Filipino sapagkat para sa kanila, ito’y hindi napapakinabangan pagkatapos ng 2
 • 4. kanilang pag-aaral, lalong-lalo na sa mga estudyante na nais pumunta sa ibang bansa. Patungkol naman sa mga guro, ang mga suliranin na nakakaapekto sa kanilang pagtuturo ay ang mga sumusunod: Una, sila ay nagtuturo ng asignaturang Filipino kahit na hindi ito ang kanilang “Field of Specialization” sapagkat konti lang ang kumukuha ng mayorya sa asignaturang Filipino kaya kulang ang mga guro na nagtuturo sa nasabing asignatura. Pangalawa, madalas isinasaisip nila na ang asignaturang Filipino ay madaling maintindihan kaya hindi sila nag-aaral ng malalim para sa pagtuturo na nakaapekto rin. Ito ay isang tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo. Gayunpaman, mas binigyang diin din ng departamento ng edukasyon ang programa para sa pagpapahusay ng wikang Ingles kaysa Filipino. Pangkayariang Konseptual/Theoritikal Ang pinanghahawakang teorya ng pag-aaral na ito ay ang mga teorya patungkol sa mga salik sa epektibong pamamaraan ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga estudyante. Ayon sa librong “Facilitating Learning: A Metacognitive Process” nina Maria Rita D. Lucas at Brenda D. Corpuz (2007), may iba’t-ibang teorya tungkol sa proseso ng pagkatuto at mga salik na nakakaapekto dito pati na rin mga pamamaraan sa pagtuturo. Una na rito ay ang likas na proseso ng pagkatuto, dito mas epektibo ang pagkatuto kung ito ay intensyonal na proseso sa pagbuo ng kahulugan galing sa impormasyon at karanasan. Pangalawa, ay hangad sa proseso ng pagkatuto, ang tagumpay sa pagkatuto ay nakasalalay sa maayos na representasyon ng kaalaman. Pangatlo, pagbuo ng kaalaman, ang matagumpay na mag-aaral ay naipag-uugnay ang bagong impormasyon sa dating alam na sa mas makabuluhang paraan. Pang-apat, pag-iisip na may estratehiya, ang matagumpay mag-aaral ay nakakabuo at gumagamit ng makatwirang paraan ng pag-iisip upang makamtan ang pagkatuto. Panglima ay ang pag-iisip kung ano ang 3
 • 5. iniisip, mataas na ayos ng estratehiya sa pagpili at pagmomonitor ng mental na operasyon sa malikhaing pag-iisip at kritikal na operasyon. Pang-anim, pagkatuto mula sa mga konteksto, sinasabi na ang pagkatuto ng isang mag-aaral ay naiimpluwensyahan ng kapaligiran, kabilang na ang kultura, teknolohiya at mga paniniwalang instruksyonal. Sumunod dito ay ang motibasyon at ang emosyonal na impluwensya sa pagkatuto, ito ay kung paano natututo ang isang mag-aaral sa pamamagitan ng motibasyon. Sinasabing ang motibasyon ng isang mag-aaral ay naiimpluwensyahan ng indibidwal na emosyon, paniniwala, interes at kaugalian sa pag-iisip. Hindi lamang ang emosyon ang naiimpluwensyahan ng motibasyon pati na rin ang sarili. Ang pagiging malikhain ng isang mag-aaral ay makikita sa paggawa ng mga gawain na bagaman mahirap ay nagagawa dahil sa personal na interes ng mag-aaral at bukal sa kanyang kalooban na gawin ito. Ayon naman sa impluwensya ng pagdebelop, ang pagkatuto ay pinakaepektibo kung iba- iba ang debelopment ng nakuhang kaalaman mula sa pisikal, intelektwal, emosyonal at sosyal na kapaligiran. Ang pagkatuto rin ay naiimpluwensyahan ng pakikisalamuha, relasyon sa sarili at pagkakaroon ng komunikasyon sa iba. Ang mga salik sa pagkakaiba-iba rin ng bawat indibidwal rin ay nakakaapekto rin sa pagkatuto sapagkat bawat mag-aaral ay may iba’t-ibang estratehiya ay kakayahan para matuto mula sa kani-kanilang karanasan maging ng lahi. Mas matututo rin ang isang mag-aaral kung ang lingwahe, kultura at sosyal na background na iba-iba ay napag-isa. Batayan rin kung paano itinuturo ang asignatura, paraan ng pag-ases at batayan kung may natutunan. Ayon naman kay Vygotsky sa librong “Effective Teaching” na tinuran ni Aquino (2003), ang paggamit ng scaffolding ay isang mabisang paraan sa pagbibigay ng kaalaman na ginagamit upang punan ang gap ng guro at estudyante. 4
 • 6. Isa pang teorya na ayon sa sikolohistang si David P. Ausubel na tinuran ni Aquino (1998), natututo ang mag-aaral mula sa berbal na material─ sinasalita at sinusulat. Kaugnay naman nito ang apat na bagay na pagtuunan ng pansin at mabigyan ng estratehiya, ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat na ang mga estratehiyang gamit sa pagtuturo ay nakabase sa pisiolohikal, sikolohikal, linguistic at sosyolohikal na estruktura. Sa mga pamamaraan ng pagtuturo naman, isa na dito ay ang tradisyunal na pamamaraan ayon kay Acero at Javier (2000), ang karaniwang gawain ng mag-aaral ay ang pagbibigay ng kahulugan, katuturan, pagsasaulo ng alituntunin, pagbuo ng mga pangungusap at iba pa. Ang lahat ng paksa sa aralin ay nakatuon sa mga nakasulat sa aklat. Ayon naman kay Bustos at Espiritu (1985) na tinuran ni Laurente, nakakaimpluwensya sa pag-unawa ng estudyante ang paraang gamit ng guro kaya dapat lang na mabisa ito. Sa makatuwid, nakasalalay sa asal at estratehiyang gagamitin ng guro kung makakamtan ang nais niyang maunawaan ng estudyante. Sa ibang banda, nakasalalay pa rin sa estudyante ang pagkatuto at hindi sa titser at pamamaraan ng titser lamang. Ang estudyante pa rin ang pipili kung gaano siya kabilis matututo. Ang guro lamang ay tumutulong may kailangan ang estudyante. 5
 • 7. Wikang Gamit sa Pagtuturo Guro Epekto sa Nakapagdalubhasa performans ng mga sa Filipino mag-aaral na Batsilyer sa Filipino kumukuha ng Hindi Nagmedyor asignaturang ng Filipino Filipino Pamamaran ng Pagtuturo Tradisyunal/Subject/ Teacher-centered Makabago/Learner- centered FIGURE 1. Ito ay nagpapakita kung papaano ang isang guro (ayon sa nakuha nitong degree sa pagtuturo at ang kabihasaan sa paggamit ng wikang gamit bilang medium ng instraksyon) gamit ang mga pamamaraan ng pagtuturo ay nakakaapekto sa performans ng mga mag-aaral na kumukuha ng asignaturang Filipino. Paglalahad ng Suliranin Ang pag-aaral na ito ay naglalayon na matugunan ang ilan sa mga problema na may kaugnayan sa epektibong pamamaraan ng pagtuturo sa asignaturang Filipino. Ang mga problema na nagangailangan ng kaukulang pansin ay ang sumusunod: 6
 • 8. 1. Anu-ano ang mga salik sa epektibong pamamaraan na nakakaapekto sa pagtuturo ng asignaturang Filipino? 2. May malaking kaibahan ba ang tradisyunal na pamamaraan sa makabagong pamamaraan ng pagtuturo? Ipotesis 1. Mga epektibong pamamaraan sa pagtuturo. 2. May malaking kaibahan ang makabagong pamaraan ng pagtuturo kaysa sa tradisyunal na pagtututro. Iskop at Delimitasyon Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa personal at propesyonal na salik (sa parte ng guro) na siyang mas may malaking epekto sa pagtuturo sa mga mag-aaral. Ito’y tungkol din sa mga “psychological” o “emotional” na epekto sa mag-aaral kung papaano maipapahayag ng maayos ang mga ideya o konsepto sa asignaturang Filipino ng bawat guro gamit ang Wikang Pambansa. Ang Palompon Institute of Technology ang siyang pangunahing “source” ng mga impormasyon sa pananaliksik na ito. Kapag nalaman na ang mga estratihiya at metodo na makatutulong sa pamamaraan ng pagtuturo sa asignaturang Filipino, ito’y agad na maiaaplay sa mataas na paaralan ng Palompon Institute of Technology para mapaunlad ang lebel ng performans ng mga mag-aaral. Sa pag-aaral na ito, mahihinuha ang tatlong dahilan kung bakit ito isinasagawa. Una, para malaman kung ano ang mga salik na nakapagdudulot ng mga epektibong paraan ng pagtuturo sa asignaturang Filipino. Pangalawa, nakapaglahad ng solusyon o rekomendasyon na 7
 • 9. makatutulong sa pagpapaunlad ng pamamaraan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. Pangatlo, para mapalawak ang kaalaman ng mga guro sa iba’t ibang epektibong pamamaraan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. Sa pangkalahatan, ang pananaliksik na ito ay naglalayon na matuluyang malaman ang lahat ng posibleng salik na makakatulong sa pagpapaunlad ng mga paraan sa pagtuturo ng mga guro sa asignaturang Filipino sa mataas na paaralan ng PIT. Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay ay ginawa upang tulungan ang mga guro sa pagtuturo ng mga pamamaraan sa pagtuturo ng epektibo sa asignaturang Filipino. Gayundin ang mga estudyante upang sila ay medaling matuto sa nasabing asignatura. Ang makikinabang ng pag-aaral na ito ay ang mga sumusunod: Tagamasid. Sila ay makapagrerekomenda ng epektibong pamamaraan ng pagtuturo base sa mga suliranin ng mga guro sa pagtuturo. Mga Guro ng Asignaturang Filipino. Sila ang unang makakakuha ng benepisyo ng pag-aaral na ito, sapagkat mas madadagdagan pa ang mga estratehiya nila sa pagtuturo at mababawasan ang pag-aalala ng guro sa kung papaano ituturo ang isang aralin sa asignaturang Filipino. Gayunpaman, mapapagaan at mapapadali ang kanilang pagtuturo sa nasabing asignatura. Mula sa pag-aaral na ito ay magkakaroon ng mas maunlad at malawak na pag-uunawa sa pagtuturo ng nasabing asignatura. 8
 • 10. Mga Estudyante. Madagdagan at mapalawak pa ang kanilang kaalaman sa asignaturang Filipino. Lalo pa silang gaganahan sa pag-aaral ng asignaturang ito sapagkat mas madali ang kanilang pag-unawa at dahil dito lalo pa silang magsikap sa pag-aaral. Depinisyon ng mga Salitang Ginamit Ang mga salitang ginamit sa pag-aaral na ito ay binigyan ng kahulugan ayon sa istandard na depinisyon o konsepto at operasyonal upang madaling maintindihan. Filipino. Ito’y sa mga asignatura sa kurikulum ng sekondarya mula unang taon hanggang ikaapat na antas. Tinutukoy sa asignaturang ito ang mga bagaybagay na may kaugnayan sa bararila, mga uri ng pananalita at kahit na ang mga mahahalagang pangyayari sa ating bansa gamit ang Wikang Pambansa bilang medyum ng instraksyon sa pagtuturo. Karunangang Nakamtan (Achievement). Ito’y ang kaalamang natamo ng mga estudyante mula sa isang aralin o asignatura (Abad, 1995). Ang kaalaman na ito ay siyang ginagamit ng tao upang lalo pang maintindihan ang mga pangyayari sa kanyang kapaligiran at pati na rin sa pagpapaunlad ng kanyang pansariling kaunlaran. Nakukuha ang bagay na ito sa pamamagitan ng pagtuturo o kahit ang pansariling pagmamasid. Guro. Ang guro ang isa sa mga tao na may malaking papel sa edukasyon (Aquino, 1988). Ito ang/ang mga tao na naghahatid ng kaalaman patungo sa lahat ng kanyang tinuturuan gamit ang mga pamamaraan at mga materyales nasiyang nagsisilbing tulay upang maitransfer ang kaalaman ng epiktibo sa lahat ng mga nangangailangan. 9
 • 11. Estudyante. Sila ang mga mag-aaral. Sila ang pangunahing respondent ng ginagawang pananaliksik. Tumutukoy ito sa lahat ng tao na nag-aaral sa isang paaralan o sa lahat ng institusyon na nagbibigay ng edukasyon. Sa pag-aaral na ito, ang mga esyudante na tinutukoy ay ang mga mag-aaral ng mataas na paaralan ng Palompon Institute of Technology. Tradisyunal na Pamamaraan. Ito’y pamamaraan ng pagtuturo sa pamamagitan ng paglelektyur (Garcia, 1989). Ang pamamaraang ito ay ginamit sa pagtuturo ng kontroladong grupo. Ang guro dito ay siyang palaging naglelektyur habang ang gawain ng mga mag-aaral ay siyang tumanggap lamang kung ano ang lahat na sinabi ng guro (Brittanica Encyclopedia, 1976). Makabagong Pamamaraan. Kabaligtaran ito sa tradisyunal dahil ang pagkatuto ng mag-aaral ay malaya at hindi lang puro sa guro kundi binibigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral na mangalap ng impormasyon gamit ang sariling kakayahan (kognitib) at gamitin ito (impormasyon) sa lahat ng gawain sa kanikanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kapaligiran ng Paaralan (School Environment). Isa ito sa pinakaimportanteng salik na kailangang bigyang halaga ng paaralan. Ang salik na ito ay may epekto sa pag-aaral ng estudyante. Tumutukaoy ito hindi lang ang pisikal na katayuan kundi pati na rin ang lebel ng relasyon sa bawat isa na mag-aaral at sa kanikanilang mga guro. Interaksyon at pagtutulungan ang mga pangunahing katangian ng isang magandang kapaligiran ng paaralan. 10
 • 12. Kabanata II Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral Kaugnay na Literatura Wika “Maraming iba’t ibang wika sa daigdig at bawat isa’y may kahulugan, ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaunawaan.” 1 Korinto 14:10-11 Sa lahat ng nilalang ng Diyos ang tao lamang ang binigyan ng kapangyarihang makapagsalita, makarinig, makabasa at makasulat ng may kritikal na pang unawa. Dahil dito kanyang nai-explore ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanyang kapaligiran at natutuklasan ang mga pangyayaring nakakatutulong sa paghubog ng kanyang kamalayan. Ang pagkakaroon ng talino at isipan, ang kakayahang makalikha ng tunog at makapag-kritik ang dahilan kung bakit kailangang madevelop sa tao ang tinatawag na makrong kasanayan sa pagbasa, pagsulat, pagsasalita, at pakikinig. Isang mahalagang kasangkapang nagagamit ng tao sa paglinang ng mga kasanayang nabanggit ang wika. Ikinukunsider itong kasangkapan sapagkat sa wika napapahayag ng tao ang kanyang kaisipan at saloobin. Sa wika nagkakaroon siya ng pagkakataon na makipag-interaksyon sa mga taong nasa lipunan at sa pamayanang humubog ng kanyang kamalayan. Sa wika kanyang naibubulalas ang damdaming maaring sumikil sa kanyang pagkatao Sa wika lamang nakapag-uunawaan ang mga tao, sinasalamin nito ang kultura, kaisipan, kasanayan at sining ng sambayanan. Napag-uugnay-ugnay ng wika ang ibat-ibang salik ng 11
 • 13. kalinangan ang wika ang masistemang simbolo sa tinig at sulat na ginagamit ng tao sa pagpapahayag ng kaisipan at damdamin. Mahalaga ang wika di lamang sa sarili kundi sa pakikipag-interaksyon na rin sa kapwa at sa lipunan. Ginagamit sa pagkuha ng informasyon, pagtatamo ng edukasyon, gayon din sa pagsisiwalat ng damdamin, saloobin at kaisipan. Sa wika napapabilis at napapagaan ang isang gawain. Ayon kay Dr. Jose V. Abueva, pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas (UP), “Ang Pambansang Wika ay hindi lamang wika kundi pananaw rin at pagtingin na maka-Filipino. May mga pagkakamali tayong nagawa sapagkat hiram ang ginamit nating salamin sa pag-unawa sa ating realidad. Maitutuwid natin ang mga pagkakamaling ito at higit pa nating matutuklasan ang mga aspekto ng ating sarili sa paggamit ng Filipino.” Ayon naman kay Alfonso Santiago, “Ang alinmang wikang hindi nanghihiram ay patungo sa pagkamaay sapagkat alinmang wikang buhay ay patuloy na nanghihiram” Ang pagpapayaman ng Wikang Filipino ay tungkulin ng lahat at hindi ng isa o ng isang grupo. Tungkulin ito ng bawat mamamayang Pilipino, sa pamamagitan ng paggamit, paglinang at pagiging bukas ng mga isip sa mga pagbabagong nagaganap bunga ngpatuloy na pag-inog ng mundo ang pagpapaunlad ng Wikang Filipino na patuloy na paggamit nito at pagpapahalaga. Stratehiya Lahat ng gawain, malaki man o maliit ay ginagamit ng mga pamamaraan upang matapos ang naturang gawain. Habang ang demand sa mga gawain ay dumarami( lalo na sa pagtuturo), isa sa mga nakikitang problema na kailangang pagtuunan ng pansin ay tungkol sa ga 12
 • 14. pamamaraan/metodo/estratehiya na siyang dapat rebisahin at paunlarin pa upang ang mga resultang minimithi ay siyang matugunan. Isa sa mga aspeto sa isang pamayanan na nagangailangan ng pagrerebisa sa mga pamamaraan ay ang pagtuituro. Sa pagtuturo, (mga estratehiya) ay may mga malalaki at mahahalagang tungkulin sa pagbibigay ng tulong sa guro upang ang isang paksa at ang mga katotohanang nakapaloob dito ay maihahatid patungo sa mga estudyante na mas madali at mas maganda ang kalidad ng gawain. Mula sa pagkabuo ng konseptyo ng edukasyon, ang stratehiya ay kinukunsider na isang mahalagang kagamitan sa pagtuturo na naglalayon sa magandang kinabukasan ng mag-aaral at maging sa tagapagturo. Ito ay regular at sunodsunod na mga pamamaraan na gamit ng guro sa paggabay ng mga mg-aaral upang matamo ang mga mithiin sa lahat ng sitwasyon ng pakatuto (Gregorio, Herman C., PRINCIPLES AND METHODS OF TEACHING, 1976). Kalakip dito ang lahat ng sikolohikal na mga proseso pati narin ang mga materyales (IM’s) para maapektuhan ang performans ng mag-aaral. May dalawang uri ng esteatihiya/pamamaraan ng ang siyang ginagamit ng mga guro sa pagtuturo; Tradisyunal na Pamamaraan at Makabagong Pamamaraan. Ang Tradisyunal na pamamaraan, ang mga katangian ng mga pamamaraan na ito ay isang na pagka-organisa na “subject matter” sa pamamagitan ng mga pagsasanay, pagpapabalikbalik at memorisasyon at “fixed” na kurikulum (banghay- aralin) binuo(formulated) ng mga matatanda. Kalakip nito ang istriktong pamamalakad sa paaralan, pormal na mga “pattern” na instraksyunal at “fixed” na “standards” gamit ang proseso ng kompulsyon, makitid na pagkuntrol, pormalidad, takot at pangamba. Nakabase ito sa konsepto na ang edukasyon ay isang paghahanda para sa darating na 13
 • 15. buhay ng tao, isang disiplina sa pagiisip, ang paglipat ng kahusayan, nag naghahanap lamang ng karunungan para sa “compliance”, at higit a lahat itong pamamaraan na ito ay “Teacher-dominated activites”. (Gregorio, Herman C., PRINCIPLES AND METHODS OF TEACHING, 1976). Ilan sa mga halimbawa sa mga estratihiya na gumagamit ng tradisyunal na metodo ay ang sumusunod: Direktang Pag-uutos Protyekto o Gawain na Pagsasanay Metodo Mga Lektyurs at mga Tutoring Presentasyons Pagsasalaysay (recitation) Diskusyon Ang tradisyunal na pamamaraan ay tinatawag din na Dedaktib na “Approach” ng pagtuturo o nakasentro sa gawain ng pagtuturo ng guro (teacher-centered) ayon sa Encyclopedia Brittanica, Micropedia, 1974, vol. IX pp. 855-856. Mula sa malalaking parte ito’y hinihimayhimay hanggang lumiit ang mga parte nito bago pa ihahatid ng guro ang bagong kaalaman patungo sa mga mag-aaral, habang ang Makabagong Pamamaraan naman ay kabaliktaran sa depinisyon ng tradisyonal na pamamaraan. Ang makabagong metodo ay nakabatay sa pilosopiya ni John Dewey na ang edukasyon ay buhay, pagsulong o paglaki, ang rekonstraksyon ng mga pantaong mga karanasan na ito’y isang sosyal (may interaksyon sa pagitan ng mga mag-aaral at guro) na proseso. Ang pangunahing layunin ng pamaraan na ito ay ang kabuuang pagkatao na paglago sa pamamagitan ng stimulasyon, paggabay at direksyon. Mas binibigyan ng pansin nito ang pag-iisip kaysa ang pag-alala, pag-uunawa kaysa pangangalap ng impormasyon, at higit sa lahat ang totoong intees at hindi lamang para sa “mere compliance”. Ang pamamaraan na ito ay hayagang nagmumungkahi 14
 • 16. ng kalayaan, naghihikayat sa malikhaing pagpapahayag, ang pagkilala sa mga karapatan ng bata bilang isang malayang katauhan sa isang makatutuhanang sitwasyon. Halimbawa sa mga estratehiya na sumusunod sa mga alituntunin sa pamamaraan na ito ay ang sumusunod: Pangakademikong Laro o Kooperatibong Pagkatuto Kompetisyon Fieldtrips Brainstorming Pag-uulat (Reporting) Pag-aaral ng Kaso Simulasyon Sentro ng Interes at mga Displays Sariling Pagkatuto Colloquia o Symposyum Pagsasadula Pagtatalo (Debate) Ang makabagong pamamaraan ay tinatawag namang “indaktib” na “approach” ng pagtuturo o nakasentro sa kakayahan ng mag-aaral na matutuhan kung paano makapagbibigay ng solusyon sa mga problema gamit ang mga kognitibong kakayahan na matutuhan sa silid aralan(Encyclopedia Brittanica Inc., Micropedia. 1974, vol. IX, pp. 855-856) Mga Kaugnay na Pag-aaral Wika Ayon kay Cruz, ang wika ay binubuo ng mgaa simbolikong salita na kumakatawan sa mga bagay at pangyayaring mas ipahayag ng isang indibidwal sa kanyang kapwa. Ayon naman kay Lachica, wika ang pinakamahalagang sangkap sa anumang paraan ng mabisang pakikipagtalastasan at komunikasyon. Ayon naman kay Panganiban, ang wika ay paraan ng pagpapahayag ng damdamin at opinion sa pamamagitan ng mga salita upang magkaunawaan ang mga tao. 15
 • 17. Ayon kay Constantino (1996), ang wika ang pangunahing instrumento ng pangkommunikasyong panlipunan. Bilang instrumento, maaring matamo sa pamamagitan nito ang mga instrumental at sentimental na pangangailangan ng tao. Ang wika ay behikulo para makisangkot at makibahagi ang tao sa mga lipunan upang matamo ang pangangailangang ito. Samakatuwid ang lahat ng pahayag ng mga awtor nagapapatunay lamang na napakahalaga ang papel na ginagampanan ng wika sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Gamit ang wika, nagagawa ng wika na masatisfy ang kanyang mga pangangailangan maging ito man pangsosyal o propesyonal. Nagiging instrumento ang wika upang makisangkot ang tao sa mga pangyayari sa kanyang paligid. Dahil dito, mahalaga para sa isang tao na maging maalam siya, sa kanyang wikang ginagamit upang ito ang magamit niya sa paraang tiyak at planado. Stratehiya Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pag-aaral na may kaugnayan sa pananaliksik na ginagawa. Lahat ng ito ay tumutugon tungkol sa wika at estratehiya. Sa librong Act of Teaching ni Cruickshank, nahinuha na ang karamihan sa mga guro ay naniniwala sa tatlong konklusyon na may kaugnayan sa estratehiya. Una, ang mga guro ay naniniwala na ang mga magkakaibang metodo ay para sa magkakaibang uri ng mag-aaral. Pangalawa, ang palelektyur o diskusyon ay siyang pinaka-epektibong uri ng metodo na magagamit sa mga mag-aaral. At panghuli, ang mga guro ay may ibat-ibang persepsyontungkol sa diskusyon. Ipinapakita sa librong ito na ang guro ang siyang mas nakakaalam kung anu-ano ang mas epektibong pamamaraan na gagamitin upang ang lahat ng uri ng mag-aaral ay matututo sa isang paksa. 16
 • 18. Ayon naman kay Gregorio sa kanyang aklat na Principles and Methods of Teaching, ang isang pamamaraan upang maging epektibo ay dapat magkaroon ng mga katangian at ang mga sumusunod: una, ang epektibong metodo ay dapat may kasamang kahusayan sa paggabay upang makamtan ang isang kaalaman o karunungan. Pangalawa, ito’y dapat mabait at magagamit ng karamihan sa pagkatuto. Kooperasyon ang pangatlong katangian nito. Pang-apat ay dapat na may “remedial” na prosedyurs tuwing inaaply ang pamamaraan na ito. Panglima ay kailangang nagbibigay kalayaan sa mga mag-aaral sa pagkuha ng impormasyon. Panghuli, dapat nakakapagresolba ito ng mgakahinaan sa pagkuha ng impormasyon. Sa dalawang pag-aaral, mahihinuha natin na ang isang epektibong pamamaraan ay makakamtan lamang kung ang gumagamit nito ay nakakaalam sa mga katangian at naiaaplay niya ito ng maayos at kung saan ang lahat ng mga mag-aaral ay may makukuhang kaalaman mula sa isang paksa gamit nga ang isang pamamaraan. Ang isang pamamaraan ay matatawag lamang na epektibo kung may magandang resultang naidulot ito sa performans ng mag-aaral at sa guro na gumagamit nito. 17
 • 19. Talaan ng Nilalaman PAMAGAT………………………………………………………………………………………i TALAAN NG NILALAMAN…………………………………………………………………...ii Kabanata I Panimula…………………………………………………………………………………..1 Bakgrawnd ng Pag-aaral………………………………………………………………......2 Konseptwal/Theoritikal Framework………………………………………………………3 Paglalahad ng Suliranin…………………………………………………………………...7 Iskop at Delimitasyon ng Pag-aaral……………………………………………………….7 Kahalagahan ng Pag-aaral…………………………………………………………………8 Depinisyon ng mga Salita…………………………………………………………………9 Kabanata II Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral………………………………………………...11 Kabanata III Disenyo ng Pag-aaral………………………………………………………………….....18 Populasyon……………………………………………………………………………….18 Respondente……………………………………………………………………………...18 Bibliograpi……………………………………………………………………………….19 Appendiks Questionnaire…………………………………………………………………… 21 ii
 • 20.
 • 21.
 • 22. Kabanata III Sa kabanatang ito, tinatalakay ang mga pamamaraang ginamit sa pag-aaral, at ang mga kalahok kagaya ng populasyon ng pag-aaral at ang mga respondente. Disenyo ng Pag-aaral Ang ginamit na disenyo sa pag-aaral na ito ay deskriptiv at evalwativ. Ito’y disenyo ng pag-aaral na susuri at susukat sa mga datos na sasagot sa mga katarungan. Nagbibigay ito ng mga impormasyon mula sa mga mananaliksik, sa mga lbro at ebalwasyon. Sa pamamagitan ng impormasyong nakuha mula dito, nagkakaroon ng mga solusyon ang mga katarungan o suliranin tungkol sa epiktibong pamamaraan ng pagtuturo sa asignaturang Filipino sa mataas na paaralan ng Palompon Institute of Technology (PIT). Populasyon Ang pag-aaral na ito ay ginawa sa PIT na isang Chatered State College ng sa bias ng Republic Act 5101 noong ika-31 ngAgosto taong 1972. Ito’y makikita sa bayan ng Palompon, lalawigan ng Leyte. Nakatuon ang pag-aaral na ito sa lahat ng guro at estudyante ng asignaturang Filipino sa mataas na paaralan ng PIT. Respondente Isinagawa ang pag-aaral na ito sa PIT. Ang kabilang na mga respondente ay ang mga mag-aaral mula sa unang taon hanggang sa ikaapat na taon ng mataas na paaralan ng PIT. 18
 • 23. Mga Libro (Lokal) Abad, Marieta at Priscilla C. Ruedas. (1995) Filipino Bilang Tanging Gamit sa Pagtuturo. Quezon City: National Book Store Alcantara, Rebecca D., Josefina Q. Cabanilla, Felicidad D. Espina at Aracela M. Villamin. (2003) Teaching Strategies 1 Third Edition. Makati City: Katha Publishing Co., Inc. Aquino, Fe O., Consuelo C. Callang, Herminia S. Bas at Crisologa B. Capili. (2001) Sining ng Komunikasyon. Quezon City: NationAL Book Store, Inc. Aquino, Gaudencio V. (1988) Principles and Methods of Teaching. Valenzuela, Metro Manila: National Book Store Inc. Aquino, Gaudencio V. (2003) Effective Teaching Third Edition. Mandaluyong City: National Book Store Inc. Arrogante, Jose A. (1994) Filipino Pangkolehiyo. Quezon City: National Book Store Boiser, Diosdado C. (2000) Strategies for Teaching a Modular Approach. Manila, Philippines: REX Book Store, Inc. Constantino, Pamela C. (2005) Filipino at Pagpaplanong Pangwika. Quezon City: Tomas Pinpin Hall, 1MC Compound. Garcia, Lydia G. (1999) Makabagong Gramar ng Filipino. Quezon City: REX Book Store Inc. 19
 • 24. Gregorio, Herman C. (1976) Principles and Methods of Teaching. Quezon City; R.P. Garcia Publishing Company, Inc. Lucas, Maria Rita D. at Brenda B. Corpuz. (2007) Facilitating Learning: A Metacognitive Process. Philippines: Lorimar Publishing, Inc. Salandanan, Gloria G. (2000) Teaching Approaches and Strategies. Quezon City: Katha Publishing Company. Inc. Sauco, Consolasion P., Nenita P. Papa at Eunice F. Dueñas. (2004) Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t Ibang Disiplina. Maklati City: Katha Publishing Co., Inc. Mga Libro ( Internasyonal) Cruickshank, Donald R., Deborah Bainer at Kim Metkalf. (1995) The Act of Teaching. United States of America: McGraw-Hill, Inc. Ornstein, Allan C. (1990) Strategies for Effective Teaching. New York: HarperCollins Publishers, Inc. Encyclopaedia Britannica Inc. (1974) Encyclopaedia Britannica – Macropedia. United States of America. William Benton. Encyclopaedia Britannica Inc. (1974) Encyclopaedia Britannica – Micropedia. United States of America. William Benton. Mga Diksyunari Encleare Foundation, Inc. (2007) The New Illustrated English – Filipino Dictionary. Hongkong. Encleare Foundation, Inc. 20
 • 25. Questionairre Mga Salik sa Epiktibibong Pamamraan ng Pagtuturo sa asignaturang Filipino sa Mataas na Paaralan ng Palompon Institute of Technology, Palompon, Leyte Personal na Data Pangalan: Edad: Taon at seksyon: Kasarian: Panuto: bilugan ang bilang na siyang pinakaangkop na naglalarawan sa mga salik na nakakaapekto sa epiktibong pamamaraan sa pagtututro ng assignaturang Filipino. 5 – Lubhang Nakakaapekto 4 – Mas Nakakaapekto 3 – Nakakaapekto 2 – Di-gaanong Nakakaapekto 1 – Hindi Nakakaapekto A. Personal na mga Salik (Guro): a. Panlabas Na Kaanyuan: i. Pananamit 5 4 3 2 1 ii. Postura 5 4 3 2 1 iii. “Gestures” 5 4 3 2 1 ( fillers, at facial expression ng Guro) b. Pag-uugali i. Paraan ng Pagsasalita a. Tinig (kalakasan) 5 4 3 2 1 b. Tinig (kabilisan) 5 4 3 2 1 iii. Katapatan (pagragrado) 5 4 3 2 1 iv. Pagiging Pasinsyosa/Pasinsyoso 5 4 3 2 1 v. Madaling Lapitan 5 4 3 2 1 vi. Lebel ng Interaksyon a. Interaksyon sa mag-aaral 5 4 3 2 1 b. Interacsyon sa mga magulang 5 4 3 2 1 vii. Kagandahang Asal 5 4 3 2 1 B. Professyonal na mga Salik i. Educational Attainment ng Guro a. Batsilyer (bachelor) 5 4 3 2 1 b. Nakapagdalubhasa 5 4 3 2 1 c. Hindi nagmedyor ng Filipino 5 4 3 2 1 ii. Kabihasaan sa asignatura 5 4 3 2 1 iii. Dedikasyon o pasyon sa pagtuturo 5 4 3 2 1 iv. Tiwala sa sarili tuwing nagtuturo 5 4 3 2 1 v. Pagiging malikhain 5 4 3 2 1 vi. Kabihasan sa gamit na linggwahe sa pagtuturo 5 4 3 2 1 21
 • 26. C. Iba’t-ibang Stratehiya sa Pagtuturo i. Lektyur 5 4 3 2 1 ii. Panel na diskusyon 5 4 3 2 1 iii. Indibidwal na pag-aaral 5 4 3 2 1 iv. Akademikong laro o kompetisyon 5 4 3 2 1 v. Pagsasadula 5 4 3 2 1 vi. Pagrereport 5 4 3 2 1 vii. Brainstorming 5 4 3 2 1 viii. Kooperatibong Pagkatuto 5 4 3 2 1 ix. Pagdedebate 5 4 3 2 1 x. Demonstrasyon 5 4 3 2 1 xi. Pagdidiskubre 5 4 3 2 1 xii. Fieldtrip 5 4 3 2 1 xiii. Pagsasanay 5 4 3 2 1 xiv. Paggamit ng modyul 5 4 3 2 1 Mga karagdagang mungkahi, reaksyon o komento tungkol sa pagtuturo sa asignaturang Filipino. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Maraming salamat sa inyong kooperasyon!!! Mga Mananaliksik God Bless Us All!!! 22