Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nB câu h i ki m tra K năng giao ti p c a b n1. truy n t i m ...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b náp án: c, d. S khác bi t v ngôn ng gi a các ch th giao ti p...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nb. 50%c. 85%d. 70%áp án: c. K t qu i u tra c a Vi n xã h i ...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nc. T p trung – Hi u – Tham d - H i áp – Phát tri nd. T p tr...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nb. M i ngư i không l ng nghe nhauc. Ngư i nói không th ưa r...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b ne. Giao ti p b ng faxáp án: e. Trong công s , giao ti p qua...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nd) Nh ng thông tin ph c t p ư c truy n t i chính xác hơn.e)...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nc) B n có th tránh vi c g p m t tr c ti p.d) B n có kh năng...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nCâu 37. Nh ng hành ng nào sau ây thư ng g n li n v i phương...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nc. S d ng phong cách và gi ng văn khác v i ngư i nh n, khôn...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nd. Thách th ce. Tr m ngâmáp án: d. Khi m t ngư i giao ti p ...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nCâu 50. Khi b t tay trong giao ti p, b n nên ng kho ng cách...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

50 câu hỏi kiểm tra kỹ năng giao tiếp

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

50 câu hỏi kiểm tra kỹ năng giao tiếp

 1. 1. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nB câu h i ki m tra K năng giao ti p c a b n1. truy n t i m t thông i p khi giao ti p tr c ti p hi u qu , kênh nào sau âychi m vai trò quan tr ng nh t?a. N i dung thông i pb. Gi ng nóic. Hình nh và c cháp án: c. Theo như nghiên c u v kh năng ti p nh n thông tin c a con ngư i,hi u qu c a m t thông i p ư c truy n t i ư c quy t nh b i 55% là hìnhnh và c ch , 38% là gi ng nói và ch có 7% là n i dung c a thông i p.2. B n hãy cho bi t nh ng nh nghĩa nào sau ây mô t chính xác nh t b nch t c a giao ti p?a. Giao ti p là s tương tác và trao i thông tin gi a ngư i nói và ngư i ngheb. Giao ti p ch mang tính ch t th i i m khi nh ng i tư ng giao ti p ti p xúccùng nhauc. Giao ti p là quá trình truy n t i thông i p m t cách chính xác t ngư i nóin ngư i nghe.d. Giao ti p bao g m s tương tác gi a ngư i nói và ngư i nghe trong m t hoànc nh nh t nhe. Giao ti p là m t quá trình truy n t i, chia s thông i p t ngư i nói nngư i nghe nh m m b o thông i p ư c truy n i m t cách chu n xác nh t,tránh gây hi u nh m.áp án: e. Giao ti p là m t quá trình, không ph i là m t th i i m nh m truy nt i m t thông i p t ngư i nói n ngư i nghe, thông i p trong quá trìnhtruy n t i ó ph i ư c các bên tham gia hi u chính xác tránh nh ng s nh ml n.3. Theo b n, hi u su t l ng nghe trung bình c a nh ng ngư i tham gia vào quátrình giao ti p là bao nhiêu?a. 80%b. 30%c. 50%d. 20%áp án: b. L ng nghe b chi ph i b i r t nhi u y u t , các k t qu nghiên c ucho th y, hi u qu l ng nghe trung bình c a con ngư i trong quá trình giao ti pch t t 25 – 30%.4. Khi giao ti p v i nhau, theo b n nh ng y u t nào sau ây nh hư ng l nnh t n s sai l ch c a thông i p truy n t i? (Hãy ch n 2 áp án úng)a. Ti ng n khi giao ti pb. Tâm tr ng th i i m giao ti pc. S khác bi t v ngôn ng và văn hóad. B l c thông tin c a ngư i tham gia giao ti pe. Thi u t tin khi giao ti p
 2. 2. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b náp án: c, d. S khác bi t v ngôn ng gi a các ch th giao ti p khi n quátrình truy n t i thông i p g p nhi u khó khăn. Bên c nh ó, b l c thông tin c am i ngư i s quy t nh thông tin nào s ư c ch p nh n. S khác bi t v ngônng và b l c thông tin c a m i ngư i s quy t nh quá trình giao ti p thànhcông hay th t b i.5. Quy trình nào sau ây mô t phương pháp gi i quy t xung t trong giao ti pm t cách hi u qu nh t khi hai ng nghi p c a b n xung t v i nhau?a. L ng nghe – t câu h i thu th p thông tin – ưa ra gi i phápb. Tách ra – U ng nư c – L ng nghe – t câu h i – ưa ra gi i phápc. t câu h i – L ng nghe – ưa ra gi i phápd. M i ng i – L ng nghe – ưa ra gi i phápe. t câu h i – ưa ra gi i pháp – C m ơnáp án: b. Khi hai ng nghi p c a b n xung t, y u t khi n h căng th ng làhình nh c a nhau (55%). Là m t ngư i hòa gi i, u tiên b n c n tách haingư i ra. Ti p theo b n c n m i h u ng m t c c nư c l nh cho cơn nónggi n h nhi t và b t u l ng nghe ý ki n c a t ng ngư i. Hãy nh , b n ch tcâu h i thu th p thông tin và tìm ra nguyên nhân xung t. Và cu i cùng b nhãy ưa ra gi i pháp ho c chính h ưa ra gi i pháp cho mình.6. L ng nghe và nghe th y là hai khái ni m gi ng nhau theo b n úng hay sai?a. úngb. Saiáp án: b. L ng nghe là m t quá trình òi h i s ch ng, t p trung và hi uư c ý nghĩa c a thông i p. Nghe th y là m t quá trình hoàn toàn t nhiênkhông òi h i s n l c.7. Trong quá trình giao ti p, b n có bao nhiêu th i gian gây n tư ng t t chongư i khác?a. 20 giâyb. 5 phútc. 1 phútáp án: a. Khi giao ti p, b n ch có 20 s gây n tư ng v i i tác qua trangph c, nét m t và c ch c a mình.8. Khi giao ti p xã giao v i ph n , theo b n ai s là ngư i ch ng ư cquy n b t tay ngư i kia?a. B nb. Ph náp án: b. Trong giao ti p, b n c n tuân th nguyên t c ưu tiên dành cho phn . N u b n mu n b t tay ph n b n c n ngh và n u ư c phép b n m icó quy n b t tay h .9. Theo b n, k năng giao ti p t t s quy t nh bao nhiêu s thành công c ab n trong công vi c và cu c s ng?a. 20%
 3. 3. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nb. 50%c. 85%d. 70%áp án: c. K t qu i u tra c a Vi n xã h i M năm 2008 cho th y, k năng giaoti p và các m i quan h c a b n trong cu c s ng quy t nh 85% s thành côngtrong công vi c c a m i ngư i. Nh ng y u t khác như b ng c p, trí thông minhch chi m 15%.10. Theo b n các y u t nào sau ây s quy t nh n s thành công c a b ntrong quá trình giao ti p? Hãy ch n 3 áp án.a. Thông i p truy n t i rõ ràngb. K năng l ng nghe hi u quc. S khéo léo trong x lý tình hu ng giao ti pd. a v xã h ie. B ng c p và trìnháp án: a, b, c. Hi u qu c a quá trình giao ti p ư c quy t nh b i 3 y u t :kh năng truy n t i thông i p, k năng l ng nghe và s khéo léo trong ng xcác tình hu ng giao ti p c a b n. Các y u t khác như a v xã h i, trình hayb ng c p c a b n s góp ph n t o i u ki n cho quá trình giao ti p c a b nthu n l i hơn.11. Cách tư duy nào sau ây s luôn giúp b n thành công hơn trong quá trìnhgiao ti p?a. Hãy ơn gi n hóa v nb. Luôn nhìn ngư i khác v i con m t tích c cc. Xem ngư i khác sai gì mình tráchd. Luôn xem mình có th h c ư c gì t ngư i khác và mình s giao ti p nhưth nào t t hơnáp án: d. B n c n t p cho mình thói quen tư duy luôn bi t cách h c h i, rút kinhnghi m t ngư i khác. Hãy bi n nh ng tr i nghi m c a ngư i khác thành c amình s giúp phong cách giao ti p c a b n hoàn thi n hàng ngày.12. Ba bí quy t nào sau ây s luôn giúp b n thành công, luôn ư c nh ngngư i khác yêu m n trong cu c s ng và công vi c?a. Góp ý th ng th n, L ng nghe và Tôn tr ngb. Luôn tươi cư i, H c cách khen ng i, L ng nghec. t câu h i, Giúp nhi t tình, Phê bình khi có sai sótáp án: b. Trong cu c s ng và công vi c, ai cũng mong mu n nh n ư c nh ngn cư i, nh ng câu khen ng i và ư c l ng nghe khi mình chia s . ư cng nghi p yêu m n, b n hãy rèn luy n thói quen luôn tươi cư i, khen ng ichân thành và l ng nghe trong giao ti p.13. áp án nào sau ây mô ph ng chu n xác nh t quy trình l ng nghe trong giaoti p?a. T p trung – Tham d - Hi u – Ghi nh - H i áp – Phát tri nb. T p trung – Hi u – H i áp
 4. 4. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nc. T p trung – Hi u – Tham d - H i áp – Phát tri nd. T p trung – Quan sát – Hi u – H i áp – Tham dáp án: a. L ng nghe là m t chu trình khép kin g m 5 bư c cơ b n: t p trung,tham d , th u hi u, ghi nh , h i áp và phát tri n câu chuy n.14. Theo b n âu là tư th ng i th hi n b n là ngư i l ng nghe chuyên nghi p?a. M t nhìn th ng, lưng t a vào gh , chân v t chéob. M t nhìn th ng, ngư i ng v phía trư cc. M t nhìn th ng, tay trên bànd. M t nhìn th ng, Ngư i hư ng v phía trư c, tay trên bàn, u g t theo l ikáp án: d. M t ngư i l ng nghe chuyên nghi p trong giao ti p ph i có tư th :m t nhìn th ng vào i tác, ngư i hư ng v phía trư c th hi n s h ng thú,tay nên trên bàn và u g t theo nh p k c a ngư i giao ti p.15. n tư ng u tiên b n ghi i m v i ngư i giao ti p v i mình là y u t nàosau ây?a. Dáng i u, c ch và trang ph cb. Cách nói chuy n hài hư cc. L i chào thân áid. Cách m u câu chuy n c a b náp án: a. Ngư i xưa nói “Nh t dáng nhì da th ba là nét m t”, dáng i u và cch là y u t u tiên tác ng n ngư i giao ti p v i b n. Khi giao ti p b n c nchu n b m t tác phong ch ng tr c, dáng th ng, c ch chu n m c, trang ph cl ch s t o n tư ng t t v i i tác.16. K năng l ng nghe hi u qu s giúp b n i u gì trong quá trình giao ti p?a. Ch ng hơn trong giao ti pb. Khi n ngư i nghe nghĩ r ng b n hi u nh ng gì h ang nóic. Giúp b n th u hi u thông i p m t cách tr n v nd. Giúp b n gây n tư ng v i m i ngư i nh ki n th c sâu r ng c a mìnháp án: c. M c ích c a l ng nghe là s th u hi u. Khi b n có m t k năng l ngnghe t t s giúp b n th u hi u ư c thông i p truy n t i t ngư i nói tr n v n.17. T i sao vi c ưa ra ý ki n ph n h i trong giao ti p l i quan tr ng?a. Giúp ngư i tham gia giao ti p có th ch p thu n ho c bác b thông i p.b. Nó cho phép ngư i g i xác nh n thông i p rõ hơn.c. Nh ng ngư i làm vi c v i con s c n thông tin chính xácd. ó quá trình ánh giá giúp ngư i nói ki m ch ng xem ngư i nghe có l ngnghe mình nói hay không.áp án: a. Nhi u cu c giao ti p th t b i do không có s ph n h i khi n các chth giao ti p không có thông tin ra quy t nh. Khi ph n h i b n s giúp ngư inghe có cơ s ng ý hay bác b m t thông i p.18. Giao ti p không hi u qu s d n n h u qu chính nào?a. X y ra hi u nh m
 5. 5. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nb. M i ngư i không l ng nghe nhauc. Ngư i nói không th ưa ra ch d n rõ ràngd. M i ngư i không làm theo b náp án: a. Khi b n giao ti p không hi u qu , b n s d hi u nh m thông i p màngư i khác mu i nói v i b n, i u ó s d n n s xung t gi a nh ng ngư itham gia giao ti p.19. Áp d ng ư c các k năng giao ti p hi u qu s mang l i cho b n nh ng l iích gì? Hãy ch n ra 3 áp ána. Các ch d n ưa ra rõ ràng, d hi u và d theo dõib. Hi u ư c các thông tin quan tr ng ư c truy n t ic. Giao ti p ư c b ng ngôn ng cơ thd. L ng nghe hi u quáp án: a, b, d. Giao ti p hi u qu s giúp b n ưa ra ư c các ch d n rõ dàng,d hi u, các thông tin quan tr ng ư c truy n t i thông su t và b n có th hi uư c các ngôn ng không l i ư c phát i t ngư i nói.20. Xác nh ư c các y u t quan tr ng trong giao ti p s giúp b n giao ti phi u qu hơn như th nào?a. T o, th u hi u, chia s c m xúc qua thông i p, ph n h i thông i p m t cáchtích c c và ng th i nh n bi t ư c các y u t gây nhi ub. Giúp b n ti t ki m th i gian khi giao ti pc. Giúp giao ti p d dàng hơnd. L ng nghe hi u qu hơnáp án: a. Khi b n xác nh ư c các y u t quan tr ng trong giao ti p s giúpb n t o ư c các thông i p rõ ràng, bi t cách th u hi u và chia s c m xúc c amình qua thông i p, bi t cách ph n h i các thông i p theo hư ng tích c c vàng th i nh n th c ư c các y u t gây nhi u tìm gi i pháp giao ti p hi uqu hơn.Câu 21: t o ra m t thông i p hi u qu , b n s làm theo hư ng d n nào sauây?a. S d ng bi t ng và t a phươngb. Dùng ngôn t khó hi uc. S d ng ti ng lóngd. L a ch n t phù h p, d hi uáp án: d. M t thông i p hi u qu ph i m b o s d hi u, rõ ràng nh m t othu n l i cho ngư i ti p nh n. B i v y khi t o m t thông i p giao ti p b n nênch n các ngôn t phù h p và d hi u v i ngư i nghe.Câu 22. Giao ti p công vi c nơi công s thư ng không s d ng hình th c nàosau ây?a. Giao ti p i n tho ib. Giao ti p qua emailc. Giao ti p tr c ti pd. Giao ti p b ng văn b n
 6. 6. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b ne. Giao ti p b ng faxáp án: e. Trong công s , giao ti p qua fax là hình th c ít ph bi n nh t hi nnay. Hình th c giao ti p qua fax ang ư c thay th d n b ng email.Câu 23. T i sao khi giao ti p b n nên t p trung vào ngôn ng hành vi và cácbi u hi n c a cơ th ?a. C ch và hành vi truy n t thông i p quan tr ngb. R t ít thông i p ư c truy n t qua hành vic. Ngôn ng hành vi thư ng khó hi ud. Ngôn ng hành vi ph thu c vào văn hóaáp án: a. Trong quá trình giao ti p, các ngôn ng phi ngôn t như c ch , hànhvi… chi m 55% hi u qu c a m t thông i p ư c truy n t i.Câu 24. Trong các y u t gây nhi u quá trình giao ti p, âu là các y u t chính?a. Môi trư ng n àob. Y u t bên trongc. Thi u t p trungd. S c kh eáp án: b. Các y u t bên trong như tâm lý, b l c thông tin, ngôn ng là nguyênnhân chính d n n nhi u trong quá trình giao ti p.Câu 25. Giai o n gi i mã thông i p di n ra khi nào?a) Khi b n di n t suy nghĩ và ý tư ng c a mình.b) Khi ngư i nghe ti p nh n thông tin.c) Khi ngư i nghe lý gi i thông tin.d) Khi các thông tin ư c truy n t i i.áp án: c. Gi i mã thông i m là quá trình ngư i nh n s d ng các k năng c amình hi u úng ý c a thông i p, giai o n này b t u khi ngư i nghe lý gi icác thông i p ó theo ngôn ng c a mình.Câu 26. B n nên th c hi n nh ng ch d n nào sau ây m b o truy n t ithông tin thành công? Hãy ch n 2 áp án.a) Trình bày m t cách thân thi n.b) Trình bày m t cách tr nh thư ng.c) Quan sát và l ng nghe xem m i ngư i có chú ý vào thông tin b n trình bàykhông.d) Ch cám ơn ngư i nghe khi h t câu h i.áp án: a, c. Thông i p mu n truy n t i thành công ph i thu hút ư c s chútâm c a ngư i nghe. làm ư c i u ó, b n c n trình bày m t cách thânthi n, hãy quan sát và l ng nghe cách ngư i nghe theo dõi thông i p c a b n.Câu 27. Giao ti p tr c ti p có nh ng l i ích gì hơn so v i giao ti p qua i ntho i?a) Thông tin ư c truy n t i t i m t th i i m và không gian c th .b) Ngư i giao ti p không b m t t p trung.c) Giao ti p di n ra nhanh chóng, d dàng và ti n l i.
 7. 7. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nd) Nh ng thông tin ph c t p ư c truy n t i chính xác hơn.e) B n có th t ư c nhi u m c ích trong m t kho ng th i gian ng n hơn.áp án: a, b, d. Khi giao ti p tr c ti p, b n có th lo i b ư c các y u t gâynhi u do không gian, công ngh gây ra. Giao ti p tr c ti p s khi n ngư i giaoti p luôn t p trung, thông tin truy n t i c n ư c ưa i vào m t th i i m c thvà m b o s giao ti p di n ra nhanh chóng, d dàng và thu n l i.Câu 28. Cách t t nh t ki m tra xem thông tin có ư c hi u úng nghĩa khônglà?a) Quan sát ngôn ng cơ th c a ngư i nghe.b) t các câu h i m cho ngư i nghec) H i ngư i nghe xem h có hi u b n không.d) Ch khi nào ngư i nghe t câu h i, b n m i bi t h hi u b n.áp án: b. M i khi b n không hi u m t thông i p, hãy t câu h i v i ngư i nóixác nh xem cách hi u c a b n như th nào là chính xác.Câu 29. B n nên tuân theo nh ng ch d n nào sau ây khi truy n t i thông tin?Hãy ch n 3 áp ána) Trình bày khái quát n i dung thông tin.b) Gi i thích các thông tin c n thi t t o ra m t ng c nh c th cho n i dung.c) Gi i thích lý do thông tin này óng vai trò quan tr ng i v i b n.d) Sau khi trình bày xong m i t và tr l i các câu h iáp án: a, b, c, Khi truy n t i m t thông i p b n c n trình bày khái quát n idung thông tin, gi i thích thông tin mà b n truy n t i trong m t ng c nh c thvà gi i thích t i sao nó l i là quan tr ng khi b n mu n truy n t i m t thông i pthành công.Câu 30. Khi nào thì giao ti p b ng văn b n phù h p hơn giao ti p tr c ti p?a) Khi b n mu n ưa ra nhi u câu h i.b) Khi b n mu n nhanh chóng nh n ư c ý ki n tr l i v m t v n .c) Khi b n mu n trình bày m t ý tư ng ph c t p.d) Khi b n mu n tránh nói chuy n v i ai ó.áp án: c. Giao ti p b ng văn b n có nhi u l i ích, nó là phương th c giao ti phi u qu nh t khi b n mu n trình bày m t v n ph c t p, òi h i th i giannghiên c u.Câu 31. Cách t t nh t chu n b cho m t cu c giao ti p qua i n tho i là gì?a) Nghĩ trư c ho c chu n b trư c n i dung cu c g i.b) Không chu n b gì c .c) Nghĩ trư c m t vài câu h i ngư i giao ti p có th s h i.áp án: a. giao ti p qua i n tho i thành công, b n c n nghĩ và chu n btrư c n i dung trư c khi g i.Câu 32. Ưu i m c a vi c giao ti p qua i n tho i là gì?a) B n có th ti t ki m ư c th i gian và công s c i l i.b) Có th có nh ng y u t gây sao nhãng mà b n không th phát hi n ra.
 8. 8. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nc) B n có th tránh vi c g p m t tr c ti p.d) B n có kh năng ti p c n v i nhi u ngư i ch trong m t kho ng th i gianng n.áp án: a, c, d. Giao ti p qua i n tho i s giúp b n ti t ki m th i gian và côngs c i l i so v i giao ti p tr c ti p. Trong nh ng tình hu ng nh y c m, b n cóth không c n g p tr c ti p mà v n m b o hi u qu giao ti p ng th i cũnggiúp b n có th ti p xúc v i nhi u ngư i trong m t kho ng th i gian ng n.Câu 33. B n c n bao nhiêu giây có th thu hút s chú ý c a ngư i nghe b nggi ng nói và ngôn t c a b n khi giao ti p qua i n tho i?a. 6 giâyb. 5 giâyc. 3 giâyd. 4 giâyáp án: d. c trưng c a giao ti p qua i n tho i là ng n g n. B n ch có 4 giâygây n tư ng v i ngư i nghe qua gi ng nói, l i gi i thi u c a mình.Câu 34. Y u t nào sau ây không nh hư ng n quá trình giao d ch tr c ti pv i khách hàng, i tác giao ti p v i b n?a. Gi ng nóib. Cách l a ch n t ngc. Cú phápd. i u be. Tư tháp án: c. Khi giao ti p tr c ti p, cú pháp mà b n s d ng thư ng không nhhư ng tr c ti p n hi u qu giao ti p.Câu 35. N u b n mu n th hi n r ng b n ang l ng nghe ngư i nói b n nên duytrì giao ti p b ng m t trong kho ng th i gian bao lâu?a. 100% th i gian nói chuy n.b. 90% th i gian nói chuy n.c. 70% th i gian nói chuy n.d. 50% th i gian nói chuy n.áp án: b. Khi giao ti p b n nên duy trì giao ti p b ng m t t 80 – 90% v ingư i nói th hi n b n ang l ng nghe h . B n dùng 10% s chú ý còn l ic a mình chú ý n các y u t khác.Câu 36. Trong khi khách hàng ang nói chuy n v i b n, b n nên… Hãy ch n 3áp ána. Ng i ho c ng th ngb. Li c nhìn chi c ng h trên tư ng.c. Luôn tươi cư i và thư ng xuyên g t u.d. Duy trì kho ng cách giao ti p là 1 cánh tayáp án: a, c, d. Khi khách hàng ang nói chuy n, b n nên ng i ho c ng th nglưng, luôn tươi cư i và thư ng xuyên g t u theo nh p k và duy trì kho ngcách giao ti p là m t cánh tay.
 9. 9. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nCâu 37. Nh ng hành ng nào sau ây thư ng g n li n v i phương pháp l ngnghe ch ng? Hãy ch n 3 áp án.a. Trình bày l i thông tin nh n ư cb. Ph n ng l i thông tin nh n ư cc. t câu h id. Tóm t t thông tin nh n ư ce. Ng t l i ngư i i tho iáp án: a, c, d. L ng nghe ch ng ư c th hi n qua vi c b n trình bày l iư c thông tin ư c truy n t i, bi t cách t câu h i úng và tóm t t l i ư ccác thông tin theo ngôn ng c a mình.Câu 38. Khi giao ti p b n c n tuân th các nguyên t c nào sau ây? Hãy ch n 3áp ána. Quy n ưu tiên ph n , khách hàng và ngư i cao tu ib. Nguyên t c 1 ch mc. Không ng ch m v n tôn giáo, chính tr , văn hóad. M m cư i khi giao ti páp án: a, b, c. th hi n b n là ngư i chuyên nghi p trong giao ti p, b n c ntuân th các nguyên t c là quy n ưu tiên v i ph n , t o i u ki n cho ngư inh n s d ng ư c ngay b ng nguyên t c 1 ch m và không c p n các v nnh y c m liên quan n tôn giáo hay chính tr .Câu 39. Khi tr l i i n tho i, b n nên:a. Nh c máy sau 2 h i chuông.b. Luôn xưng tên c a b n trư c.c. D ng m t chút cho ngư i g i nh n bi t r ng b n s p nói.d. Nói b ng gi ng bình thư ng, không trang tr ng.áp án: b. th hi n s tôn tr ng và t o i u ki n t t nh t cho ngư i nghe,b n hãy luôn xưng tên khi giao ti p qua i n tho i.Câu 40. m b o th c hi n úng các nghi th c c n thi t khi s d ng i ntho i, là ngư i g i, b n nên:a. Ch g i khi b n có h n trư c.b. Ki m tra v i ngư i nh n xác nh th i gian thích h p cho cu c i n tho i.c. Ngay l p t c gi i thích lý do vì sao b n g i i n.d. ng bao gi thông báo cho ngư i nh n i n tho i nh ng thông tin m i m tcách b t ng .áp án: b. Nh m tránh vi c b n s làm phi n ho c giao ti p vào nh ng th ii m không thu n l i, b n nên ki m tra xác nh n th i i m giao ti p thíchh p nh t v i h . Ví d , Em s g i cho ch vào 9h00 sáng ngày th 3 nhé?Câu 41. Khi vi t thư i n t , b n nên… Hãy ch n 2 áp án.a. Luôn ghi rõ m c ích c a thư trong m c "Tiêu thư" (Subject).b. Nêu rõ nh ng yêu c u c a b n (n u có) trong b c thư.
 10. 10. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nc. S d ng phong cách và gi ng văn khác v i ngư i nh n, không bao gi ư cb t chư c phong cách c a hd. Trình bày m t cách tho i mái vì e-mail không ph i là m t lo i hình thư chínhth c trong kinh doanh.áp án: a, b. M i ngày, khách hàng c a b n nh n ư c r t nhi u email. B n hãythu hút s chú ý c a khách hàng b ng cách luôn ghi rõ m c ích c a b n tiêuvà nêu rõ các yêu c u c a b n trong n i dung thư khi giao ti p qua email.Câu 42. B n ph i làm gì gây n tư ng và t o m i quan h v i ngư i khác?Hãy ch n 3 áp án.a. ng tình v i nh ng gì h nói.b. Thay i âm lư ng gi ng nói cho phù h p v i ngư i b n ang i tho i.c. B t chư c tư th giao ti p c a hd. Thư ng xuyên giao ti p b ng m t v i h .áp án: b, c, d. Mu n t o n tư ng và xây d ng m i quan h lâu dài v i ngư ikhác b n nên thay i âm lư ng gi ng nói cho phù h p v i hoàn c nh giao ti p,có th b t chư c theo nh ng ng tác c a h nhưng ng l li u b i ai cũngthích ngư i khác gi ng mình. Và cu i cùng b n ph i gi m i liên h b ng cáchliên t c giao ti p b ng m t v i h .Câu 43. Hành ng ng i ng ngư i v phía trư c ám ch i u gì khi giao ti p?a. Ngư i ó ang có thái h mình ho c thái hách d ch.b. Ngư i ó r t t tin.c. Ngư i ó ang r t h ng thú và s n sàng h i áp.d. Ngư i ó ang c ki m ch .áp án: c. Khi m t ngư i có hành ng ng ngư i v phía trư c trong giao ti p,ngôn ng cơ th c a h mu n thông báo bài nói c a b n r t h p d n và h th ythích thú v v n b n ang trình bày, h s n sàng ph n h i v i b n khi có cơh i.Câu 44. âu là nh ng hình th c và d u hi u bi u hi n c a ng i u trong giaoti p? Hãy ch n 2 áp án.a. Nh ng bi u hi n trên khuôn m t.b. Nh ng bi n i c a âm i u.c. Nh ng c ng c a tay.d. Các m c cao c a âm thanh phát ra.e. S co giãn c a ng t .áp án: b, d. Ng i u trong giao ti p c a m i ngư i thư ng ư c th hi n quanh ng bi n i c a âm i u theo hư ng tr m b ng ho c m c to nh c a âmthanh phát ra.Câu 45. Ngôn ng cơ th , th hi n i u gì n u m t ngư i thư ng si t ch t tayvà gõ chân xu ng sàn trong quá trình giao ti p?a. Suy tưb. S n sàng ph n h i.c. Tr n tránh
 11. 11. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nd. Thách th ce. Tr m ngâmáp án: d. Khi m t ngư i giao ti p v i b n luôn si t ch t tay và gõ chân xu ngsàn nhà, ngôn ng cơ th c a h nói nên r ng h ang thách th c b n. ó là tưth chu n b cho s t n công m t ai ó.Câu 46. âu là cách t t nh t ch c ch n r ng b n ã hoàn toàn hi u thôngi p c a m t ai ó?a. Xem xét ng c nh mà ngư i ó ang nói.b. Xem xét gi ng i u c a ngư i nói.c. S d ng ng i u phù h p trình bày l i thông i p c a ngư i nói.d. Ghi chép h t nh ng gì ngư i nói trình bàyáp án: c. Mu n ch c ch n r ng b n ã hi u ư c thông i p c a ai ó m tcách chính xác, b n hãy s d ng ngôn ng c a mình m t cách phù h p di nt l i thông i p c a h theo cách hi u c a b n.Câu 47. B n có th làm gì hi u rõ nh ng i u ngư i khác ang nói?a. ưa ra nh ng ánh giá d a trên nh ng i u h ang nói.b. C g ng hi u các ngôn ng cơ thc. S d ng ng i u.d. Giao ti p b ng m te. t ra các câu h i.áp án: e. hi u rõ ngư i khác ang nói gì v i b n, b n nên t câu h ixác nh n l i xem cách hi u c a mình ã th c s chính xác v i ý nh h truy nt i hay chưa.Câu 48. L ng nghe tích c c có c i m như th nào? Hãy ch n 3 áp án únga. M m cư i v i ngư i nói.b. G t u khi ngư i ó ang nói.c. t câu h i.d. Di n gi i l i thông i p c a ngư i nói.e. Th hi n tư th s n sàng ph n h i.áp án: a, b, e. Ngư i l ng nghe tích c c thư ng có c i m luôn m m cư i khigiao ti p, bi t cách t câu h i ch ng và th hi n tâm th luôn mong mu nph n h i l i thông i p.Câu 49. âu là nh ng c i m c a tính quy t oán trong giao ti p? Hãy ch n 2áp án únga. Khoe khoangb. Thái k c , b trênc. T tind. Thích c nh tranhe. Tôn tr ng ngư i khácáp án: c, e. M t ngư i giao ti p quy t oán là ngư i luôn th hi n s t tin vàtôn tr ng ngư i khác trong quá trình giao ti p.
 12. 12. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Ki m tra k năng giao ti p c a b nCâu 50. Khi b t tay trong giao ti p, b n nên ng kho ng cách bao xa là v aph i?a. 50 cmb. 1 S i tayc. 1 cánh tay c a ngư i cao hơnd. Tùy m i trư ng h páp án: c Khi b t tay ngư i khác, b n c n tuân th kho ng cách 1 cánh tay c angư i cao hơn. kho ng cách này, t m m t trong giao ti p c a c hai ư cbình ng và tránh vi c s có ngư i i ngang qua gi a làm gián o n cu c giaoti p c a b n.

×