Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tbi driving

317 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tbi driving

  1. 1. &RSULJKW ‹ 0RGHO 6VWHPV .QRZOHGJH 7UDQVODWLRQ 6VWHP 06.7
  2. 2. 'ULYLQJ LV DQ LPSRUWDQW SDUW RI D SHUVRQ·V LQGHSHQGHQW OLIHVWOH DQG LQWHJUD WLRQ LQWR WKH FRPPXQLW %HFDXVH ZH WDNH RXU GULYLQJ VNLOOV IRU JUDQWHG LW LV HDV WR IRUJHW WKDW GULYLQJ LV WKH PRVW GDQJHURXV WKLQJ ZH GR LQ RXU HY HUGD OLYHV$ EUDLQ LQMXU FDQ DIIHFW WKH VNLOOV QHHGHG WR GULYH VDIHO ,I DQG ZKHQ DQ LQMXUHG SHUVRQ PD VDIHO UHWXUQ WR GULYLQJ VKRXOG EH DGGUHVVHG HDUO LQ UHFRYHU7KH LQMXUHG SHUVRQ IDPLO PHPEHUV DQG KHDOWK SURIHVVLRQ DOV VKRXOG DOO EH LQFOXGHG LQ WKLV LPSRUWDQW GHFLVLRQ ,I DQRQH KDV FRQFHUQV WKDW WKDW GULYLQJ PD SXW WKH LQMXUHG SHUVRQ RU RWKHUV LQ GDQJHU KHDOWK SURIHVVLRQDOV PD UHFRPPHQG SUHGULYLQJ WHVWLQJ +RZ FDQ D7%, DIIHFW GULYLQJ DELOLW $ EUDLQ LQMXU FDQ GLVUXSW DQG VORZ GRZQ VNLOOV WKDW DUH HVVHQWLDO IRU JRRG GULYLQJ VXFK DV ƒ $ELOLW WR PDLQWDLQ D FRQVWDQW SRVLWLRQ LQ D ODQH ƒ +DYLQJ DFFXUDWH YLVLRQ ƒ 0DLQWDLQLQJ FRQFHQWUDWLRQ RYHU ORQJ SHULRGV RI WLPH ƒ 0HPRU IXQFWLRQLQJ VXFK DV UHFDOOLQJ GLUHFWLRQV ƒ )LJXULQJ RXW VROXWLRQV WR SUREOHPV ƒ +DQGHH FRRUGLQDWLRQ ƒ 5HDFWLRQ WLPH ƒ 6DIHW DZDUHQHVV DQG MXGJPHQW 6WXGLHV LQGLFDWH WKDW HYHQ PLOG WKLQNLQJ GLIÀFXOWLHV ZKLFK PD QRW EH UHFRJ QL]HG E WKH LQMXUHG SHUVRQ PD DGG WR LQFUHDVHG ULVNV ZKLOH GULYLQJ :DUQLQJ VLJQV RI XQVDIH GULYLQJ ƒ 'ULYLQJ WRR IDVWVORZ ƒ 1RW REVHUYLQJ VLJQV RU VLJQDOV ƒ -XGJLQJ GLVWDQFH LQDFFXUDWHO ZKHQ VWRSSLQJ RU WXUQLQJ ƒ 6ORZ WR PDNH GHFLVLRQV ƒ %HFRPLQJ HDVLO IUXVWUDWHG RU FRQIXVHG ƒ +DYLQJ DFFLGHQWV RU QHDU PLVVHV ƒ 'ULIWLQJ DFURVV ODQH PDUNLQJV LQWR RWKHU ODQHV ƒ *HWWLQJ ORVW HDVLO HYHQ LQ IDPLOLDU DUHDV 'ULYLQJ DIWHU 7UDXPDWLF %UDLQ ,QMXU 7UDXPDWLF%UDLQ,QMXU0RGHO6VWHPRQVXPHU,QIRUPDWLRQ 7KLV SXEOLFDWLRQ ZDV SURGXFHG E WKH 7%, 0RGHO 6VWHPV LQ FROODERUDWLRQ ZLWK WKH 0RGHO 6VWHPV .QRZOHGJH 7UDQVODWLRQ HQWHU KWWSPVNWF ZDVKLQJWRQHGX
  3. 3. ZLWK IXQGLQJ IURP WKH 1DWLRQDO ,QVWLWXWH RQ 'LVDELOLW DQG 5HKDELOLWDWLRQ 5HVHDUFK LQ WKH 86 'HSDUWPHQW RI (GXFDWLRQ JUDQW QR +$ The Rocky Mountain Regional Brain Injury System Craig Hospital 3425 South Clarkson Street Englewood, CO 80113 303-789-8344 http://www.craighospital.org/ Research/Abstracts/TBIMS.a sp
  4. 4. 'ULYLQJ DIWHU 7UDXPDWLF %UDLQ ,QMXU 7UDXPDWLF%UDLQ,QMXU0RGHO6VWHPRQVXPHU,QIRUPDWLRQ +RZ RIWHQ GR LQGLYLGXDOV ZLWK7%, UHWXUQ WR GULYLQJ %HWZHHQ DQG SHUFHQW RI SHRSOH ZLWK PRG HUDWH WR VHYHUH EUDLQ LQMXULHV UHWXUQ WR GULYLQJ DIWHU WKHLU LQMXU 7R OHVVHQ WKH ULVN RI FUDVKHV SHRSOH ZLWK 7%, PD SODFH OLPLWDWLRQV RQ WKHLU GULYLQJ KDELWV7KH PD GULYH OHVV IUHTXHQWO WKDQ WKH GLG EHIRUH WKH LQMXU RU GULYH RQO DW FHUWDLQ WLPHV VXFK DV GXULQJ GDOLJKW
  5. 5. RQ IDPLOLDU URXWHV RU ZKHQ WKHUH LV OHVV WUDIÀF +DYLQJ H[SHULHQFHG D VHL]XUH DIWHU WKH 7%, PD EH D EDUULHU WR GULY LQJ 6WDWHV RIWHQ UHTXLUH WKDW D SHUVRQ EH IUHH RI VHL]XUHV IRU D SHULRG RI WLPH VXFK DV PRQWKV EHIRUH UHVXPLQJ GULYLQJ 3HRSOH ZKR ZDQW WR UHWXUQ WR GULYLQJ QHHG WR FKHFN ZLWK WKH ODZV LQ WKHLU VWDWH 'ULYLQJ HYDOXDWLRQV DQG WUDLQLQJ $ GULYLQJ HYDOXDWLRQ LV D FUXFLDO VWHS LQ GHWHUPLQ LQJ D SHUVRQ·V DELOLW WR GULYH IROORZLQJ UHFRYHU IURP D 7%, 5HVHDUFK VWXGLHV LQGLFDWH WKDW PRVW 7%, VXUYLYRUV DUH QRW WKRURXJKO HYDOXDWHG IRU GULYLQJ VNLOOV EHIRUH WKH EHJLQ GULYLQJ DIWHU WKH LQMXU DQG WKLV PD SXW 7%, VXUYLYRUV DW ULVN IRU D FUDVK :KLOH WKHUH LV QR VWDQGDUGL]HG DVVHVVPHQW WHVW RU SURFHVV D WSLFDO GULYLQJ HYDOXDWLRQ KDV WZR SDUWV ƒ 3UHOLPLQDU (YDOXDWLRQ$ UHYLHZ RI FRJQLWLYH WKLQNLQJ
  6. 6. DELOLWLHV LQFOXGLQJ UHDFWLRQ WLPH MXGJPHQW UHDVRQLQJ DQG YLVXDO VSDWLDO VNLOOV 5HFRPPHQGDWLRQV UHJDUGLQJ WKH QHHG IRU DGDSWLYH HTXLSPHQW DQG DGGLWLRQDO VNLOOV WUDLQ LQJ DUH EDVHG RQ WKH UHVXOWV RI WKH HYDOXDWLRQ ƒ 2QWKH5RDG$ WHVW RI WKH PHFKDQLFDO RSHUD WLRQ RI D YHKLFOH HLWKHU XVLQJ D GULYLQJ VLPXOD WRU RU GULYLQJ D YHKLFOH RQ WKH URDGZD LQ WKH SUHVHQFH RI WKH HYDOXDWRU7KLV HYDOXDWLRQ LV XVHG WR DVVHVV VDIH GULYLQJ VNLOOV LQ YDULRXV WUDI ÀF HQYLURQPHQWV DV ZHOO DV EDVLF GULYLQJ VNLOOV ZKLOH D FOLHQW XVHV WKH DSSURSULDWH DGDSWLYH GULYLQJ HTXLSPHQW XUUHQW UHVHDUFK LQGLFDWHV WKDW PDQ LQGLYLGX DOV ZLWK 7%, FDQ EHFRPH FRPSHWHQW VDIH GULYHUV ZKHQ JLYHQ WKH SURSHU WUDLQLQJ7UDLQLQJ VHUYHV WR LPSURYH VSHFLÀF GULYLQJ VNLOOV 6RPHWLPHV WKLV LQYROYHV SUDFWLFLQJ GULYLQJ XQGHU WKH VXSHUYLVLRQ RI D GULYLQJ HYDOXDWRU ,Q VRPH FDVHV D WUDLQLQJ SURJUDP PLJKW IRFXV RQ VSHFLÀF VNLOOV VXFK DV UDSLG XQGHUVWDQGLQJ RI YLVXDO LQIRUPDWLRQ (YDOXDWLRQV DQG WUDLQLQJ DUH RIWHQ SURYLGHG E SURIHVVLRQDOV FHUWLÀHG WKURXJK WKH $VVRFLDWLRQ IRU 'ULYHU 5HKDELOLWDWLRQ $'('
  7. 7. $ OLVW RI FHUWL ÀHG SURIHVVLRQDOV PD EH IRXQG RQ WKH $'(' ZHEVLWH ZZZGULYHUHGRUJ 9HKLFOH PRGLILFDWLRQV ,I DQ LQGLYLGXDO ZLWK 7%, KDV SKVLFDO GLVDELOLWLHV EXW KDV ZHOOSUHVHUYHG FRJQLWLYH IXQFWLRQV WKH LQGLYLGXDO PD EH DEOH WR UHVXPH GULYLQJ ZLWK DGDSWLYH HTXLSPHQW DQGRU RWKHU PRGLÀFDWLRQV WR WKH YHKLFOH 5HFRPPHQGDWLRQV IRU DGDSWLYH HTXLSPHQW DQG PRGLÀFDWLRQV FRXOG LQFOXGH ƒ +DQGFRQWUROOHG JDV DQG EUDNH VVWHPV ƒ 6SLQQHU NQREV IRU VWHHULQJ ƒ /HIW IRRW DFFHOHUDWRU ƒ /LIWV IRU HQWHULQJ DQG H[LWLQJ WKH YHKLFOH /HJDO DQG LQVXUDQFH FRQVLGHUDWLRQV $ SHUVRQ ZKR ZLVKHV WR UHVXPH GULYLQJ PXVW KDYH D YDOLG GULYHU·V OLFHQVH ,Q VRPH VWDWHV WKHUH PXVW EH D IRUPDO HYDOXDWLRQ SHUIRUPHG E D OLFHQVLQJ EXUHDX EHIRUH UHVXPLQJ GULYLQJ DIWHU D EUDLQ LQMXU ,QVXUDQFH PD DOVR EH UHTXLUHG7KH SHUVRQ VKRXOG FKHFN ORFDO UHJXODWLRQV UHODWLQJ WR OLFHQVHV DQG LQVXUDQFH 2WKHU WUDQVSRUWDWLRQ RSWLRQV $FFHVVLEOH DQG UHOLDEOH WUDQVSRUWDWLRQ LV WKH PRVW FULWLFDO SDUW RI FRPPXQLW LQWHJUDWLRQ IROORZ LQJ D 7%, ,I D SHUVRQ LV QRW DEOH WR GULYH WKHUH PD EH RWKHU RSWLRQV IRU WUDQVSRUWDWLRQ )DPLO PHPEHUV FDQ SURYLGH WUDQVSRUWDWLRQ DQG SXEOLF WUDQVSRUWDWLRQ VXFK DV EXVHV FDQ EH XVHG 6RPH FRPPXQLWLHV SURYLGH SXEOLF WUDQVSRUWDWLRQ VSH FLÀFDOO IRU GLVDEOHG ULGHUV 3DJH RI
  8. 8. 'ULYLQJ DIWHU 7UDXPDWLF %UDLQ ,QMXU 7UDXPDWLF%UDLQ,QMXU0RGHO6VWHPRQVXPHU,QIRUPDWLRQ 3DJH RI 6WHSE6WHS 6KRXOG RX EH GULYLQJ 'LVFXVV RXU DELOLW WR GULYH ZLWK RXU GRFWRU DQGRU KHDOWK SURIHVVLRQDOV IDPLO PHPEHUV *HW D SURIHVVLRQDO HYDOXDWLRQ WR GHWHUPLQH RXU GULYLQJ DELOLW %DVHG RQ RXU HYDOXDWLRQ RX PD EH DOORZHG WR GULYH QHHG WUDLQLQJ RU YHKLFOH PRGLÀFDWLRQ EHIRUH UHWXUQLQJ WR GULYLQJ RU ZLOO QHHG WR XVH RWKHU WUDQVSRUWDWLRQ RSWLRQV 5HFRPPHQGHG UHVRXUFHV ƒ %UDLQ ,QMXU $VVRFLDWLRQ RI $PHULFD ZZZELDXVDRUJ ƒ 6WDWH9RFDWLRQDO 5HKDELOLWDWLRQ 2IÀFHV ZZZMDQZYXHGX ƒ $VVRFLDWLRQ IRU 'ULYHU 5HKDELOLWDWLRQ 6SHFLDO LVWV ZZZGULYHUHGRUJ ƒ 1DWLRQDO 0RELOLW (TXLSPHQW 'HDOHUV $VVRFLD WLRQ ZZZQPHGDRUJ 6RXUFH 2XU KHDOWK LQIRUPDWLRQ FRQWHQW LV EDVHG RQ UHVHDUFK HYL GHQFH DQGRU SURIHVVLRQDO FRQVHQVXV DQG KDV EHHQ UHYLHZHG DQG DSSURYHG E DQ HGLWRULDO WHDP RI H[SHUWV IURP WKH 7%, 0RGHO 6VWHPV $XWKRUVKLS 'ULYLQJ DIWHU7%, ZDV GHYHORSHG E 7KRPDV 1RYDFN 3K' DQG (GXDUGR /RSH] 0' LQ FROODERUDWLRQ ZLWK WKH 0RGHO 6VWHP .QRZOHGJH 7UDQVODWLRQ HQWHU 3RUWLRQV RI WKLV GRFXPHQW ZHUH DGDSWHG IURP PDWHULDOV GHYHORSHG E WKH 8QLYHUVLW RI $ODEDPD 7%, 06 DQG -). -RKQVRQ 5HKDELOLWDWLRQ ,QVWLWXWH 7%, 06 DQG IURP 'ULYLQJ $IWHU %UDLQ ,QMXU UHSULQWHG ZLWK ZULWWHQ SHUPLVVLRQ IURP WKH %UDLQ ,QMXU $VVRFLDWLRQ RI $PHULFD ,QF ‹

×