Semi detailed lp in esp.liezel 3

semi detailed

TOMINAMOS INTEGRATED SCHOOL
Semi-Detailed Lesson Plan sa Edukasyonsa Pagpapakatao-10
I. MgaLayunin
A. PAMANTAYANG
PANGNILALAMAN (Content Standard)
.
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga isyu tungkol sa
sekswalidad (pre-marital sex, pornograpiya pang-aabusong sekswal,
prostitusyon).
B. PAMANTAYAN SA PAGGANAP
(Performance Standard)
Nakagagawa ang mag-aaral ng malinaw na posisyon tungkol sa isang isyu
sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad.
C. KASANAYANG PAMPAGKATUTO
(Learning Competencies)
Natutukoy ang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang sa dignidad
at seksuwalidad
EsP10PI -IVc-14.1
II. Nilalaman
A. Paksa
Mga Isyu Tungkol sa Sekswalidad (Pre-marital sex, pornograpiya Pang-
aabusong Seksuwal, prostitusyon)
III. KagamitangPanturo LM, CG, AND TG
A. Sanggunian
1. TG Teksbuk
2. LM Teksbuk
B. Iba pang KagamitangPanturo
Pahina 145-147
Pahina 280-285
Laptop, Projector
IV. Pamamaraan
A. Balik-aralsanakaraangaralin at / o
pagsisimula ng bagong aralin. “Kung mahal mo ako, sumama ka sa akin ngayon at patunayan mo ito.”
Pamilyar ka ba sa mga katagang ito?
B. PaghahabisaLayunin. Ang mga katagang nabanggit ay may kaugnayan sa paggamit ng
seksuwalidad ng tao.
a.Ano ba ang kahalagahan ng seksuwalidad sa buhay?
b.Ano ang nangyayari kapag ito ay naaabuso?
C. Pag-uugnayngHalimbawa
Gawain 1: Pag-isipan Mo
Panuto: Pangkatainangklase sadalawangpangkat.Isusulat angsariling
pagkaunawasa salitang“Seksuwalidad”.Maglagaysabilogngmga salitang
maiuugnaydito.
SEKSUWALIDAD
1. Sagutin ang sumusunod na tanong:
2.
3. a. Ano ang iyong mga natuklasan sa natapos na gawain?
Ipaliwanag.
4. b. Ano ang nadarama mo sa tuwing pinag-uusapan ang
tungkol sa sekwalidad ng tao?
D. PagtalakaysaKonsepto at Kasanayan
# 1.
Gawain 3: Pag-usapan Natin
Panuto: Suriin ang sumusunod na pahayag. Pag-usapan sa klase kung
ikaw ay sang-ayon o hindi sa mga pahayag na nabanggit batay sa
konseptong napapaloob sa aralin. Magbigay ng dahilan o paliwanag kung
bakit sang-ayon o hindi sang-ayon sa pahayag.
Kukuha ng isang pahayag ang isang mag-aaral at sasagutin niya ito.
Pahayag
1.Ang pakikipagtalikaynormal parasa kabataangnagmamahalan.
2.Ang pagtatalikngmagkasintahanaykailanganupangmakaranasngkasiyahan.
3.Tama lang na maghubadkungitoay para sa sining.
4.Ang pagtinginsamga malalaswangbabasahinolarawanaywalangepektosa
ikabubuti atikasasamangtao.
5.Ang tao na nagigingkasangkapanngpornograpiyaaynagigingisangbagayna
may mababangpagpapahalaga.
6.Ang pang-aabusongseksuwal aytaliwassatunaynaesensiyang
seksuwalidad.
E. PagtalakaysaKonsepto at Kasanayan
# 2.
7.Ang paggamitngating katawanpara sa seksuwal nagawainaymabuti ngunit
maaari lamanggawinngmga taong pinagbuklodngkasal.
8.Ang pagbebentangsarili aytamakung maymabigatna pangangailangansa
pera.
9.Ang pagkalulongsaprostitusyonaynakaaapektosadignidadngtao.
10.Wala namang nawawalasaisangbabae na nagpapakitangkaniyanghubad
na sarili sainternet. Nakikitalangnamanitoat hindi nahahawakan.
F. PaglinangsaKabihasaan (Tungosa
Formative Assessment). Matapos ang pagsusuri sa mga pahayag, subukin mo namang bigyang
paliwanag ang sitwasyon. Pagpasiyahan mo kung sang-ayon ka o hindi
sang-ayon gamit ang sumusunod na tanong.
1. Tama kaya ang naging mga kasagutan mo? Pangatwiranan.
2. Ano ang mga batayan mo sa pagsang-ayon o hindi-pagsang-ayon sa
mga pahayag na nabanggit?
G. PaglalapatngAralin Application:
Madalas tayong nagkakaroon ng pagkakataon para tulungan ang ating
mga kaibigan lalo na kapag may problema sila.
Panuto: Basahin ang sitwasyon sa ibaba at magtala ng mga maaaring
gawin upang ang suliranin sa kuwento ay malutas
Si Bing ay labis na nag-aalala sa kaniyang matalik na kaibigang si
Clarissa. Wala silang lihim na itinatago sa isa’t isa. Matapos ang tatlong
araw na pagliban sa klase, nakita ni Bing si Clarissa na umiiyak. Niyaya ni
Bing si Clarissa sa kantina ng paaralan upang mag-usap.Hinayaan lang ni
Bing na magsalita si Clarissa. Sabi ni Clarissa, hindi niya nagugustuhan
ngayon ang kaniyang hitsura at hindi siya maunawaan ng kaniyang ina
ngayon. Naiisip ni Clarissa na maglayas.
Nararamdaman ni Bing na may mas mabigat pang dahilan kung bakit
ganoon si Clarissa. Inamin ni Clarissa na hindi na siya masaya sa
kanilang bahay. Dagdag pa niya, sa mga nagdaang buwan ay
pinagsasabihan siya ng nobyo ng kaniyang ina ng malalaswang salita at
marami na ring beses na hinihipuan siya nito. Natatakot siyang sa mga
susunod ay mas malala pa ang gawin nito sa kaniya. Nararamdaman na
ni Clarissa na siya ay unti-unting naaabuso ng nobyo ng kaniyang ina
ngunit siya ay natatakot na sabihin ito sa kaniyang ina. Hinikayat siya ni
Bing na gawin ang pagsabi sa kaniyang ina ng mga nararamdaman. Di
nagtagal, nagkasarilinan ang mag-ina at sinabi ni Clarissa ang kaniyang
mga naranasan sa nobyo nito. Subalit sinabi ng ina ni Clarissa na binibiro
lang siya ng nobyo nito kaya huwag niyang masyadong seryosohin.
5.
H. Paglalahat
Mga Tanong:
1. Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin ngayon ni Clarissa?
2. Tama kaya ang gagawin niyang pasiya? Ipaliwanag ang iyong sagot.
3. Bakit kailangan niyang gawin ang pasiyang naiisip niya? Ipaliwanag
ang iyong sagot.
I. Pagtataya
Panuto: Suriin ang sumusunod na sitwasyon at tukuyin kung nararapat o
hindi ang pagpapasiyang ginawa ng mga tauhan sa kuwento. Isulat ang
N kung ito ay nararapat at HN kung hindi marapat. Ipaliwanag ang iyong
sagot.
1. Si Wilson ay nakatira sa kaniyang nanay at amain. Isang araw,
pumasok ang kaniyang amain sa kuwarto niya at nagpakita ng
mga malalaswang litrato. Hindi mapakali si Wilson at hindi niya
alam ang kaniyang sasabihin. Sabi ng kaniyang amain,“Halika
rito, anong klaseng lalaki ka?” Kinuha ni Wilson ang babasahin at
ito’y kaniyang tiningnan at nagustuhan naman niya ito.
2. Hiniling ng isang kapitbahay ni Mela na kunan siya ng litrato na
nakabikini. Sinabi sa kaniyang maaari itong ipagbili sa isang
kompanya ng pagmomodelo at kumita ng malaking pera.
Tumanggi si Mela at sinabing ang katawan niya ay hindi
kailanman maaaring i-display
3. Si Aileen ay 15 taong gulang at miyembro ng mahirap na
pamilya. Wala na siyang interes na mag-aral mula ng paulit-ulit
siyang pagsamantalahan ng kaniyang amain. Nakilala niya si
Merly at niyaya siya nitong mamuhay sa lansangan at magbenta
ng aliw. Sumama siya rito at nagsabing lubog na rin naman siya
sa putik kung kaya’t marapat lang na ito ang kaniyang gawin at
kikita pa siya.
Krayterya:
Komprehensibo ang ginawang pagninilay 50%
Tugma ang mga ginamit na halimbawa sa pagninilay 25%
Naipakita ang pagkamalikhain sa pagsulat 25%
J. Karagdagang Gawain Mag download sa youtube tungkol sa mga isyung moral tungkol sa
sekswalidad. Hal. Pornograpiya, pre marital sex, prostitusyon
V. Puna
VI. Pagninilay
A. Bilangngmga mag-
aaralnanakakuhang 80% sapagtataya.
B. Bilangngmga mag-
aaralnanangangailanganngiba pang
Gawain para sa remediation.
C. Nakatulong baa ng remedial?
Bilangngmga mag-
aaralnanakaunawasaaralin.
D. Bilangngmga mag-
aaralnamagpapatuloysa remediation.
E.
Anongstratehiyaangepektibongnagamit?
Bakititoepektibo?
Prepared by: Date: 1/28/2019
LIEZEL I. ANDILAB
EsP Teacher
Noted:
EMILY R. AMANTE MARIANITO SEVILLANA
PrincipalI Head Teacher III

Recomendados

ESP 8 Modyul 5 & 6 - EMOSYON.pptx von
ESP 8 Modyul 5 & 6 - EMOSYON.pptxESP 8 Modyul 5 & 6 - EMOSYON.pptx
ESP 8 Modyul 5 & 6 - EMOSYON.pptxEllaMaeMamaedAguilar
732 views47 Folien
Sample Semi-Detailed LP EsP 7 von
Sample Semi-Detailed LP EsP 7Sample Semi-Detailed LP EsP 7
Sample Semi-Detailed LP EsP 7Diony Gonzales
37.8K views5 Folien
Emosyon esp 8 von
Emosyon esp 8Emosyon esp 8
Emosyon esp 8jocel francisco
6K views28 Folien
Modyul 12 ESP 7 von
Modyul 12 ESP 7Modyul 12 ESP 7
Modyul 12 ESP 7Cherilyn Agbanlog
1.3K views35 Folien
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2) von
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 7 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)LiGhT ArOhL
976.3K views206 Folien
Ang sekswalidad ng tao ppt von
Ang sekswalidad ng tao pptAng sekswalidad ng tao ppt
Ang sekswalidad ng tao pptJoanna Pauline Honasan
18.8K views37 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Esp Grade 10 Quarter 4 Examination von
Esp Grade 10 Quarter 4 ExaminationEsp Grade 10 Quarter 4 Examination
Esp Grade 10 Quarter 4 ExaminationThen z
15.1K views3 Folien
ESP10 SUMMATIVE TEST - 3rd QUARTER.docx von
ESP10 SUMMATIVE TEST - 3rd QUARTER.docxESP10 SUMMATIVE TEST - 3rd QUARTER.docx
ESP10 SUMMATIVE TEST - 3rd QUARTER.docxLusterPloxonium
3.2K views4 Folien
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE von
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEPRINTDESK by Dan
1.2M views85 Folien
Modyul 6 - Pakikipagkaibigan von
Modyul 6 - PakikipagkaibiganModyul 6 - Pakikipagkaibigan
Modyul 6 - PakikipagkaibiganJared Ram Juezan
168.6K views91 Folien
EsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan von
EsP 8 Modyul 6 PakikipagkaibiganEsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
EsP 8 Modyul 6 PakikipagkaibiganMich Timado
179.3K views17 Folien
Filipino 9 tg_draft_4.1.2014 von
Filipino 9 tg_draft_4.1.2014Filipino 9 tg_draft_4.1.2014
Filipino 9 tg_draft_4.1.2014Eemlliuq Agalalan
46K views156 Folien

Was ist angesagt?(20)

Esp Grade 10 Quarter 4 Examination von Then z
Esp Grade 10 Quarter 4 ExaminationEsp Grade 10 Quarter 4 Examination
Esp Grade 10 Quarter 4 Examination
Then z15.1K views
ESP10 SUMMATIVE TEST - 3rd QUARTER.docx von LusterPloxonium
ESP10 SUMMATIVE TEST - 3rd QUARTER.docxESP10 SUMMATIVE TEST - 3rd QUARTER.docx
ESP10 SUMMATIVE TEST - 3rd QUARTER.docx
LusterPloxonium3.2K views
EsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan von Mich Timado
EsP 8 Modyul 6 PakikipagkaibiganEsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
EsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
Mich Timado179.3K views
ESP10 SUMMATIVE TEST - 4th QUARTER.docx von LusterPloxonium
ESP10 SUMMATIVE TEST - 4th QUARTER.docxESP10 SUMMATIVE TEST - 4th QUARTER.docx
ESP10 SUMMATIVE TEST - 4th QUARTER.docx
LusterPloxonium492 views
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 ikalawang araw von Jenny Rose Basa
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 ikalawang arawBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 ikalawang araw
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 ikalawang araw
Jenny Rose Basa1.8K views
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy... von GeraldineKeeonaVille
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
ESP Grade 9 Module 13 session 1 von andrelyn diaz
ESP Grade 9 Module 13 session 1ESP Grade 9 Module 13 session 1
ESP Grade 9 Module 13 session 1
andrelyn diaz10.8K views
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod von Edna Azarcon
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEs p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Edna Azarcon130.6K views
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10 von Thelma Singson
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10Edukasyon sa pagpapakatao grade 10
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10
Thelma Singson26.1K views
EsP10-Pagmamahal sa Bayan von JanBright11
EsP10-Pagmamahal sa BayanEsP10-Pagmamahal sa Bayan
EsP10-Pagmamahal sa Bayan
JanBright1116.2K views
Unang markahang pagsusulit esp 7 / TOS von ESMAEL NAVARRO
Unang markahang pagsusulit esp 7 / TOSUnang markahang pagsusulit esp 7 / TOS
Unang markahang pagsusulit esp 7 / TOS
ESMAEL NAVARRO16.3K views

Similar a Semi detailed lp in esp.liezel 3

Semi detailed lp in esp.liezel 4 von
Semi detailed lp in esp.liezel 4Semi detailed lp in esp.liezel 4
Semi detailed lp in esp.liezel 4liezel andilab
6.6K views5 Folien
COT 1 PPT.pptx von
COT 1 PPT.pptxCOT 1 PPT.pptx
COT 1 PPT.pptxRosalieDiaz5
20 views46 Folien
10_Aralin 2_Isyung Moral.pptx von
10_Aralin 2_Isyung Moral.pptx10_Aralin 2_Isyung Moral.pptx
10_Aralin 2_Isyung Moral.pptxZetaJonesCarmenSanto
361 views26 Folien
Isyung Moral tungkol sa Seksuwalidad von
Isyung Moral tungkol sa SeksuwalidadIsyung Moral tungkol sa Seksuwalidad
Isyung Moral tungkol sa SeksuwalidadMa. Hazel Forastero
251.4K views22 Folien
Sekswalidad-week3.pptx von
Sekswalidad-week3.pptxSekswalidad-week3.pptx
Sekswalidad-week3.pptxMirasolLynneObsioma1
11 views23 Folien
Sim EsP 10 Modyul 15 von
Sim EsP 10 Modyul 15Sim EsP 10 Modyul 15
Sim EsP 10 Modyul 15EzekielVicBogac
871 views31 Folien

Similar a Semi detailed lp in esp.liezel 3(20)

Semi detailed lp in esp.liezel 4 von liezel andilab
Semi detailed lp in esp.liezel 4Semi detailed lp in esp.liezel 4
Semi detailed lp in esp.liezel 4
liezel andilab6.6K views
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE von cye castro
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDEEsp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
cye castro13.2K views
MGA ISYUNG MORAL TUNGKOL SA SEKSUWALIDAD von jesus abalos
MGA ISYUNG MORAL TUNGKOL SA SEKSUWALIDADMGA ISYUNG MORAL TUNGKOL SA SEKSUWALIDAD
MGA ISYUNG MORAL TUNGKOL SA SEKSUWALIDAD
jesus abalos22.7K views
Mga Isyung Moral Tungkol sa Seksuwalidad.pptx von NhazTee
Mga Isyung Moral Tungkol sa Seksuwalidad.pptxMga Isyung Moral Tungkol sa Seksuwalidad.pptx
Mga Isyung Moral Tungkol sa Seksuwalidad.pptx
NhazTee416 views
tungkod ni welt yang.pptx von childe7
tungkod ni welt yang.pptxtungkod ni welt yang.pptx
tungkod ni welt yang.pptx
childe713 views
Paglalarawan ng idea_at_damdamin von icgamatero
Paglalarawan ng idea_at_damdaminPaglalarawan ng idea_at_damdamin
Paglalarawan ng idea_at_damdamin
icgamatero21.7K views
pagkatao.pptx von childe7
pagkatao.pptxpagkatao.pptx
pagkatao.pptx
childe779 views

Más de liezel andilab

Semi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 video von
Semi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 videoSemi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 video
Semi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 videoliezel andilab
822 views5 Folien
Semi detailed lp in esp.liezel 2 von
Semi detailed lp in esp.liezel 2Semi detailed lp in esp.liezel 2
Semi detailed lp in esp.liezel 2liezel andilab
772 views6 Folien
Mag isyung moral tungkol sa buhay 3rd day p von
Mag isyung moral tungkol sa buhay   3rd day pMag isyung moral tungkol sa buhay   3rd day p
Mag isyung moral tungkol sa buhay 3rd day pliezel andilab
85.2K views29 Folien
Modyul 14 isyung sekswalidad von
Modyul 14 isyung sekswalidadModyul 14 isyung sekswalidad
Modyul 14 isyung sekswalidadliezel andilab
17.6K views15 Folien
Presentation1 von
Presentation1Presentation1
Presentation1liezel andilab
5.4K views16 Folien
Modyul 4 esp 10 von
Modyul 4 esp 10Modyul 4 esp 10
Modyul 4 esp 10liezel andilab
76.9K views43 Folien

Más de liezel andilab(9)

Semi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 video von liezel andilab
Semi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 videoSemi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 video
Semi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 video
liezel andilab822 views
Semi detailed lp in esp.liezel 2 von liezel andilab
Semi detailed lp in esp.liezel 2Semi detailed lp in esp.liezel 2
Semi detailed lp in esp.liezel 2
liezel andilab772 views
Mag isyung moral tungkol sa buhay 3rd day p von liezel andilab
Mag isyung moral tungkol sa buhay   3rd day pMag isyung moral tungkol sa buhay   3rd day p
Mag isyung moral tungkol sa buhay 3rd day p
liezel andilab85.2K views
Modyul 14 isyung sekswalidad von liezel andilab
Modyul 14 isyung sekswalidadModyul 14 isyung sekswalidad
Modyul 14 isyung sekswalidad
liezel andilab17.6K views
Kasaysayan ng lgbt sa pilipinas von liezel andilab
Kasaysayan ng lgbt sa pilipinasKasaysayan ng lgbt sa pilipinas
Kasaysayan ng lgbt sa pilipinas
liezel andilab143.3K views
Aralin 3 aral pan. 10 von liezel andilab
Aralin 3 aral pan. 10Aralin 3 aral pan. 10
Aralin 3 aral pan. 10
liezel andilab108.5K views

Semi detailed lp in esp.liezel 3

  • 1. TOMINAMOS INTEGRATED SCHOOL Semi-Detailed Lesson Plan sa Edukasyonsa Pagpapakatao-10 I. MgaLayunin A. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard) . Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga isyu tungkol sa sekswalidad (pre-marital sex, pornograpiya pang-aabusong sekswal, prostitusyon). B. PAMANTAYAN SA PAGGANAP (Performance Standard) Nakagagawa ang mag-aaral ng malinaw na posisyon tungkol sa isang isyu sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad. C. KASANAYANG PAMPAGKATUTO (Learning Competencies) Natutukoy ang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang sa dignidad at seksuwalidad EsP10PI -IVc-14.1 II. Nilalaman A. Paksa Mga Isyu Tungkol sa Sekswalidad (Pre-marital sex, pornograpiya Pang- aabusong Seksuwal, prostitusyon) III. KagamitangPanturo LM, CG, AND TG A. Sanggunian 1. TG Teksbuk 2. LM Teksbuk B. Iba pang KagamitangPanturo Pahina 145-147 Pahina 280-285 Laptop, Projector IV. Pamamaraan A. Balik-aralsanakaraangaralin at / o pagsisimula ng bagong aralin. “Kung mahal mo ako, sumama ka sa akin ngayon at patunayan mo ito.” Pamilyar ka ba sa mga katagang ito? B. PaghahabisaLayunin. Ang mga katagang nabanggit ay may kaugnayan sa paggamit ng seksuwalidad ng tao. a.Ano ba ang kahalagahan ng seksuwalidad sa buhay? b.Ano ang nangyayari kapag ito ay naaabuso?
  • 2. C. Pag-uugnayngHalimbawa Gawain 1: Pag-isipan Mo Panuto: Pangkatainangklase sadalawangpangkat.Isusulat angsariling pagkaunawasa salitang“Seksuwalidad”.Maglagaysabilogngmga salitang maiuugnaydito. SEKSUWALIDAD 1. Sagutin ang sumusunod na tanong: 2. 3. a. Ano ang iyong mga natuklasan sa natapos na gawain? Ipaliwanag. 4. b. Ano ang nadarama mo sa tuwing pinag-uusapan ang tungkol sa sekwalidad ng tao? D. PagtalakaysaKonsepto at Kasanayan # 1. Gawain 3: Pag-usapan Natin Panuto: Suriin ang sumusunod na pahayag. Pag-usapan sa klase kung ikaw ay sang-ayon o hindi sa mga pahayag na nabanggit batay sa konseptong napapaloob sa aralin. Magbigay ng dahilan o paliwanag kung bakit sang-ayon o hindi sang-ayon sa pahayag. Kukuha ng isang pahayag ang isang mag-aaral at sasagutin niya ito. Pahayag 1.Ang pakikipagtalikaynormal parasa kabataangnagmamahalan. 2.Ang pagtatalikngmagkasintahanaykailanganupangmakaranasngkasiyahan. 3.Tama lang na maghubadkungitoay para sa sining. 4.Ang pagtinginsamga malalaswangbabasahinolarawanaywalangepektosa ikabubuti atikasasamangtao. 5.Ang tao na nagigingkasangkapanngpornograpiyaaynagigingisangbagayna may mababangpagpapahalaga. 6.Ang pang-aabusongseksuwal aytaliwassatunaynaesensiyang seksuwalidad. E. PagtalakaysaKonsepto at Kasanayan # 2.
  • 3. 7.Ang paggamitngating katawanpara sa seksuwal nagawainaymabuti ngunit maaari lamanggawinngmga taong pinagbuklodngkasal. 8.Ang pagbebentangsarili aytamakung maymabigatna pangangailangansa pera. 9.Ang pagkalulongsaprostitusyonaynakaaapektosadignidadngtao. 10.Wala namang nawawalasaisangbabae na nagpapakitangkaniyanghubad na sarili sainternet. Nakikitalangnamanitoat hindi nahahawakan. F. PaglinangsaKabihasaan (Tungosa Formative Assessment). Matapos ang pagsusuri sa mga pahayag, subukin mo namang bigyang paliwanag ang sitwasyon. Pagpasiyahan mo kung sang-ayon ka o hindi sang-ayon gamit ang sumusunod na tanong. 1. Tama kaya ang naging mga kasagutan mo? Pangatwiranan. 2. Ano ang mga batayan mo sa pagsang-ayon o hindi-pagsang-ayon sa mga pahayag na nabanggit? G. PaglalapatngAralin Application: Madalas tayong nagkakaroon ng pagkakataon para tulungan ang ating mga kaibigan lalo na kapag may problema sila. Panuto: Basahin ang sitwasyon sa ibaba at magtala ng mga maaaring gawin upang ang suliranin sa kuwento ay malutas Si Bing ay labis na nag-aalala sa kaniyang matalik na kaibigang si Clarissa. Wala silang lihim na itinatago sa isa’t isa. Matapos ang tatlong araw na pagliban sa klase, nakita ni Bing si Clarissa na umiiyak. Niyaya ni Bing si Clarissa sa kantina ng paaralan upang mag-usap.Hinayaan lang ni Bing na magsalita si Clarissa. Sabi ni Clarissa, hindi niya nagugustuhan ngayon ang kaniyang hitsura at hindi siya maunawaan ng kaniyang ina ngayon. Naiisip ni Clarissa na maglayas. Nararamdaman ni Bing na may mas mabigat pang dahilan kung bakit ganoon si Clarissa. Inamin ni Clarissa na hindi na siya masaya sa kanilang bahay. Dagdag pa niya, sa mga nagdaang buwan ay pinagsasabihan siya ng nobyo ng kaniyang ina ng malalaswang salita at marami na ring beses na hinihipuan siya nito. Natatakot siyang sa mga susunod ay mas malala pa ang gawin nito sa kaniya. Nararamdaman na ni Clarissa na siya ay unti-unting naaabuso ng nobyo ng kaniyang ina ngunit siya ay natatakot na sabihin ito sa kaniyang ina. Hinikayat siya ni Bing na gawin ang pagsabi sa kaniyang ina ng mga nararamdaman. Di nagtagal, nagkasarilinan ang mag-ina at sinabi ni Clarissa ang kaniyang mga naranasan sa nobyo nito. Subalit sinabi ng ina ni Clarissa na binibiro lang siya ng nobyo nito kaya huwag niyang masyadong seryosohin. 5.
  • 4. H. Paglalahat Mga Tanong: 1. Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin ngayon ni Clarissa? 2. Tama kaya ang gagawin niyang pasiya? Ipaliwanag ang iyong sagot. 3. Bakit kailangan niyang gawin ang pasiyang naiisip niya? Ipaliwanag ang iyong sagot. I. Pagtataya Panuto: Suriin ang sumusunod na sitwasyon at tukuyin kung nararapat o hindi ang pagpapasiyang ginawa ng mga tauhan sa kuwento. Isulat ang N kung ito ay nararapat at HN kung hindi marapat. Ipaliwanag ang iyong sagot. 1. Si Wilson ay nakatira sa kaniyang nanay at amain. Isang araw, pumasok ang kaniyang amain sa kuwarto niya at nagpakita ng mga malalaswang litrato. Hindi mapakali si Wilson at hindi niya alam ang kaniyang sasabihin. Sabi ng kaniyang amain,“Halika rito, anong klaseng lalaki ka?” Kinuha ni Wilson ang babasahin at ito’y kaniyang tiningnan at nagustuhan naman niya ito. 2. Hiniling ng isang kapitbahay ni Mela na kunan siya ng litrato na nakabikini. Sinabi sa kaniyang maaari itong ipagbili sa isang kompanya ng pagmomodelo at kumita ng malaking pera. Tumanggi si Mela at sinabing ang katawan niya ay hindi kailanman maaaring i-display 3. Si Aileen ay 15 taong gulang at miyembro ng mahirap na pamilya. Wala na siyang interes na mag-aral mula ng paulit-ulit siyang pagsamantalahan ng kaniyang amain. Nakilala niya si Merly at niyaya siya nitong mamuhay sa lansangan at magbenta ng aliw. Sumama siya rito at nagsabing lubog na rin naman siya sa putik kung kaya’t marapat lang na ito ang kaniyang gawin at kikita pa siya. Krayterya: Komprehensibo ang ginawang pagninilay 50% Tugma ang mga ginamit na halimbawa sa pagninilay 25% Naipakita ang pagkamalikhain sa pagsulat 25% J. Karagdagang Gawain Mag download sa youtube tungkol sa mga isyung moral tungkol sa sekswalidad. Hal. Pornograpiya, pre marital sex, prostitusyon V. Puna VI. Pagninilay
  • 5. A. Bilangngmga mag- aaralnanakakuhang 80% sapagtataya. B. Bilangngmga mag- aaralnanangangailanganngiba pang Gawain para sa remediation. C. Nakatulong baa ng remedial? Bilangngmga mag- aaralnanakaunawasaaralin. D. Bilangngmga mag- aaralnamagpapatuloysa remediation. E. Anongstratehiyaangepektibongnagamit? Bakititoepektibo? Prepared by: Date: 1/28/2019 LIEZEL I. ANDILAB EsP Teacher Noted: EMILY R. AMANTE MARIANITO SEVILLANA PrincipalI Head Teacher III