Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Gràfics 3D - Pràctica - Lidia Bria

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Gràfics 3D - Pràctica - Lidia Bria (20)

Anzeige

Weitere von Lidia Bria (18)

Aktuellste (20)

Anzeige

Gràfics 3D - Pràctica - Lidia Bria

  1. 1. 06.516 · Gràfics 3D · Pràc. PR · Feb. 2014 – Jul. 2014 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació MODELATGE DE COMPOSICIÓ ORIGINAL -IMPORTANT PER A TOTS ELS ESTUDIANTS (Avaluació CONTINUA i Avaluació FINAL) - Presentació D’acord amb el pla docent de l’assignatura, tant els alumnes que segueixen l’avaluació CONTINUA com aquells que aniran a l’Avaluació FINAL, han de realitzar una PRÀCTICA (PR) de caràcter més lliure, amb l’objectiu de que l’estudiant posi de manifest tot l’aprenentatge que ha realitzat durant l’assignatura. Es proposarà un exercici lliure que l'estudiant haurà de realitzar sense l'ajuda d'un tutorial guiat. Amb aquesta activitat s'haurà de demostrar tot el coneixement adquirit, aportant addicionalment tot allò que la seva creativitat li permeti en relació al temps disponible. Competències · Transversals: - Capacitat per innovar i generar noves idees. - Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia fent servir procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal. - Capacitat per crear, modelar i animar imatges sintètiques 2D i 3D. · Específiques: - Capacitat per resoldre problemes de disseny en 3D. - Domini d'eines específiques per a la creació, el modelatge i les textures en 3D. - Coneixement de les tècniques de representació 3D. - Coneixement dels diferents sistemes, models i formats multimèdia relatius al disseny en tres dimensions. 1
  2. 2. 06.516 · Gràfics 3D · Pràc. PR · Feb. 2014 – Jul. 2014 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació - Domini d'eines específiques i programes per a la modelització en tres dimensions. Objectius generals L'objectiu general de la Pràctica PR és que l’alumne pugui posar de manifest els coneixements adquirits al llarg del curs, combinant-los amb la possibilitat de fer ús de la seva capacitat creativa, per generar una escena 3D pròpia i original. • Objectius específics: - Conèixer els objectes bàsics que pot generar de forma directa l'aplicació triada, així com les seves característiques de forma, topologia i elements referencials. - Conèixer i saber aplicar els conceptes relatius a la representació d'objectes i escenes espacials sobre superfícies planes. - Conèixer i aplicar els conceptes relatius a la visualització d'objectes i escenes mitjançant càmeres sintètiques. - Conèixer i utilitzar les diferents tècniques que existeixen per modelar objectes. Generar objectes mitjançant la utilització d'aquestes tècniques. - Conèixer i saber utilitzar transformacions en tres dimensions als objectes. - Conèixer i aplicar les tècniques que s'utilitzen per donar aparença real als objectes i escenes. - Revestir diferents objectes del material i textura adequats. - Conèixer i treballar les tècniques d'il·luminació en objectes i escenes. - Dotar diferents objectes de característiques especials com transparència, brillantor, reflex i altres característiques. 2
  3. 3. 06.516 · Gràfics 3D · Pràc. PR · Feb. 2014 – Jul. 2014 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Descripció de la Pràctica PR L’enunciat de la PRÀCTICA és el següent: “Es precisa crear una escena a escollir amb 3ds Max que estigui composta com a mínim pels següents objectes: 1. Un objecte sollevat que haurà de tenir com a nom: OBJECTE_LOFT. 2. Un objecte compost que haurà de tenir com a nom: OBJECTE_BOOLEAN. 3. Un objecte amb Nurbs que tindrà com a nom: OBJECTE_NURBS. 4. Un objecte amb modificadors que tindrà com a nom: OBJECTE_MODIFICAT. i que compleixi les següents condicions: 5. Caldrà aplicar material a tots els objectes de l’escena. 6. Com a mínim s’aplicarà a un objecte de l’escena un material “composite” que tindrà com a nom: MAT_COMPOSITE. Ull! No confondre material “composite” amb mapa composite o material compost (veure text: Activitats de materials i textures.- Primers passos de textures / Tipus de materials/ Compostos). 7. Caldrà aplicar il·luminació a l’escena escollida." Atès que la resolució de la pràctica és totalment lliure, el que s’indica fins ara és el mínim exigit. La resta d'objectes i materials que s'utilitzin han de tenir un nom adequat al que representen a l'escena. No està permès utilitzar objectes procedents d'una biblioteca, ja que tota l'escena ha de ser elaborada des de zero per l'alumne. La correcta realització d’aquests mínims serà suficient per a obtenir una C+ a la qualificació, però, tenint en compte que aquesta pràctica és totalment oberta i subjectiva, es tindrà en compte la complexitat i originalitat per obtenir la màxima qualificació. 3
  4. 4. 06.516 · Gràfics 3D · Pràc. PR · Feb. 2014 – Jul. 2014 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Recursos · Programari: · 3D Studio Max · Material: · Suport Activitats 3D (Web) · Producció i tractament de gràfics per ordinador II (PDF) · Producció i tractament de gràfics per ordinador II (Web) Criteris de valoració Aquesta pràctica és obligatòria per a tots els estudiants de l'assignatura (Avaluació CONTINUA i Avaluació FINAL). Cal obtenir un mínim d'un 4 per poder fer mitjana amb les PACs de l'avaluació continua (alumnes d'Avaluació CONTÍNUA) o amb l'examen final (alumnes d'Avaluació FINAL). El valor de l’exercici és d’un 30% de la FC (Avaluació CONTINUA) i d’un 40% de la FE (Avaluació Final). 4
  5. 5. 06.516 · Gràfics 3D · Pràc. PR · Feb. 2014 – Jul. 2014 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Format i data de lliurament El format d’entrega serà similar al realitzat anteriorment i, un cop finalitzada la pràctica, caldrà dipositar-la al RAC (Registre d’Avaluació Continua) mitjançant dos fitxers (max i jpg) amb el nom: • PrimerCognom_SegonCognom_PR.max • PrimerCognom_SegonCognom_PR.jpg IMPORTANT: Els mapes utilitzats que no siguin del 3ds Max instal·lat, s'hauran d'adjuntar també amb els dos arxius esmentats (poden enviar-se tots comprimits en un sol fitxer d'extensió "zip" o "rar"). L’últim dia d’entrega de la PR és el 3 de juny del 2014. Nota: Propietat intel·lectual Sovint és inevitable, en produir una obra multimèdia, fer ús de recursos creats per terceres persones. És per tant comprensible fer-ho en el marc d'una pràctica dels estudis del Grau Multimèdia, sempre i això es documenti clarament i no suposi plagi en la pràctica. Per tant, en presentar una pràctica que faci ús de recursos aliens, s'ha de presentar juntament amb ella un document en què es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra està protegida pel copyright o s'acull a alguna altra llicència d'ús (Creative Commons, llicència GNU, GPL ...). L'estudiant haurà d'assegurar-se que la llicència que sigui no impedeix específicament seu ús en el marc de la pràctica. En cas de no trobar la informació corresponent haurà d'assumir que l'obra està protegida pel copyright. Hauran, a més, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el seu codi font si correspon. Un altre punt a considerar és que qualsevol pràctica que faci ús de recursos protegits pel copyright no podrà en cap cas publicar-se en Mosaic, la revista del Graduat en Multimèdia a la UOC, a no ser que els propietaris dels drets intel·lectuals donin la seva autorització explícita. 5

×