Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO Reviewer

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (16)

Anzeige

Weitere von LiGhT ArOhL (19)

Anzeige

Aktuellste (20)

K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO Reviewer

  1. 1. Learners Assessment for Primary Grades _____________________________________________________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net F I L I P I N O R E V I E W E R Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot. Ang Asong si Blackie Matalino ang aking asong si Blackie. Alam ba ninyo kung bakit? Nauutusan ko siyang kumuha ng kahit na anong bagay. Kapag itinuro ko sa kanya ang isang bagay, kinukuha niya iyon at dinadala sa akin. Kapag naghagis ako ng isang bagay, nauutusan ko siyang kunin yon. Pag kagaling ko sa eskwelahan, heto na si Blackie, Kagat- kagat ang tsinelas ko at ininlalapag sa aking harapan. Matalino siya, hindi ba? 1. Ano ang katangian ni Blackie? A. Mabangis C. Matalino B. maamo D. masipag 2. Tukuyin ang paksa ng sumusunod na talata. Nang papunta siya sa eskwelahan, naalala niyang hindi niya nadala ang kanyang aklat. Subalit malayo na siya sa kanilang bahay, kaya nagpatuloy na lamang siya sa paglakad. Pagdating niya sa palaruan ng eskwelahan, naghihinatay na ang ibang batang pinangakuan niyang pahihiramin ng bola. Nakalimutan din niyang dalhin ang bolang ipinangako niya. Dapat sana’y nagging leksyon na ito sa kanya, ngunit nang tumunog ang kampana at magpunta na siya sa klase, naiwan naman niya ang kanyang pangginaw sa palaruan. A. Tungkol sa pangginaw B. Tungkol sa batang makakalimutin C. Tungkol sa bola D. Tungkol sa aklat 3. Pagsunud-sunurin mga pangyayari. I. Tinawag siya ng titser. II. Pinuri ng titser si Mariel dahil sa pagkakasagot niya sa tanong nito. III. Nag-aral ng mabuti ng leksyon si Mariel. IV. Pumasok siya sa klase kinabukasan. A. III-IV-I-II C. III-IV-II-I B. IV-I-III-II D. I-II-IV-III 4. Alin ang mainam na pamagat sa pangyayari o kwento? Malakas ang ulan noong Sabado. Gumawa kaming magkakaibigan ng silungan. Doon kami nagkwentuhan sa loob ng silungang iyon. Hindi kami tumatayo sapagkat mababa lamang ang silungan. Napasarap kami ng kwentuhan. Nalimutan kung mababa an gaming silungan. Tumayo akong bigla, kaya’t bumagsak ang silungan. A. Ang Malakas na Ulan C. Masarap na Kwentuhan B. Kaming magkakaibigan D. d. Ang Silungan 5. Nagulat si Jose Marie nang may humawak sa likod niya. Ang pariralang nakasalungguhit ay ______. A. bunga C. opinyon B. sanhi D. katotohanan 6. Piliin ang wakas ng pangyayari: “Sunud-sunod na nagkaroon ng bagyo sa Pilipinas.” A. Nagkaroon ng magandang bahaghari. B. Nagkaroon ng paghaba at pagkasira ng pananim sa iba’t ibang lugar. C. Nagkagulo ang mga hayop. D. Gumanda ang kapaligiran. 7. Ipinupunla ang palay sa lupang maputik at matubig. Ito ay halimbawa ng _____. A. katotohanan C. bunga B. opinyon D. sanhi
  2. 2. Learners Assessment for Primary Grades _____________________________________________________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 8. Alin sa mga kasarian ng pangngalan ang tumutukoy sa guro? A. walang kasarian C. pambabae B. di-tiyak D. panlalaki 9. Ang radio ay __________. A. walang kasarian C. pambabae B. di-tiyak D. panlalaki 10. Si Cris, si Wilma, at ako ay may dalang bag. ________ ay papasok na sa paaralan. A. Sila B. Kayo C. Kami D. Tayo 11. __________ sa malayo ang kubo. A. Hayun B. Dito C. Ganyan D. Heto 12. Si Andres Bonifacio ay _________. A. mabangis C. matapang B. malabo D. mataas 13. Kung papalarin tayo, ________ tayo ng isang malaking bahay. A. nakagtatayo C. nagtatayo B. makapagtatayo D. nakatayo 14. Bibigyan ko ng gantimpla ang matulungin _________ bata. A. at B. ng C. na D. g 15. “Kailan kayo lilipat ng tirahan?’’ A. Bukas B. Bukas lilipat. C. Bukas kami lilipat ng tirahan. D. Lilipat kami sa Laguna. 16. Anong uri ng pangungusap ito? ‘’Bigyan mo ako ng makakain.” A. Patanong B. Padamdam C. Pasalaysay D. Pautos 17. Alin sa mga sumusunod ang nasa wastong ayos? A. brilyante, drama, trumpo, plorera B. plorera, drama, brilyante, trumpo C. brilyante, drama, plorera, trumpo D. drama, brilyante, plorera, trumpo 18. Aling grupo ng mga salita ang nakapaloob sa salitang kailangan? A. kalian, langgam, alam, kalang B. kainan, alanganin, alukin C. ilan, kaing, kaila, laga D. tangan, nagalit, ikalang 19. Alin ang mga salitang magkasalungat? A. buhok-suklay C. sakim- mapag-imbot B. nabighani-naakit D. maliksi-malaki 20. Piliin ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit sa pangungusap. Naghanda ng kiping ang kanilang pamilya noong nagdaang pista. A. Malaking sanga at dahon B. Isang pagdiriwang na ginagawa sa Lucban, Quezon C. Hayop na katulad ng kalabaw na matatagpuan sa kagubatan ng Mindoro D. Kakaning gawa mula sa galapong na bigas na iba’t iba ang hugis 21. Piliin ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit sa pangungusap. Ang yaya ng bata ay masayahin. A. natuwa C. tao B. tagapag-alaga D. pagsama Mahaba na ang aking buhok. Ayaw ko itong ipaputol. Ibig ko itong humaba nang humaba. Isang araw, isinama ako ng Tatay sa pupuntahan niya. “ Sandali lamang tayo,” ang sabi pa niya. Sumama naman ako. Nagulat ako nang makarating kami sa sinasabi ni Tatay na pupuntahan niya.
  3. 3. Learners Assessment for Primary Grades _____________________________________________________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 22. Ano ang wakas ng kwento? A. Nakarating kami sa simbahan. B. Nakarating kami sa isang pagupitan ng buhok at doon kami nagpagupit. C. Nakarating kami sa opisina ni Tatay at kumain kami roon. D. Nakarating kami sa paaralan. 23. Pag-aralan ang balangkas. Punan ang nawawala rito. I. Mga Gamit ng Damo A. Bilang dekorasyon B. Bilang pagkain 1. ng tao 2. ng iba’t ibang hayop II.______________________ A. Lupang walang tanim B. Bukid C. Hardin Piliin ang sagot mula sa mga sumusunod: A. Mga Lugar na Tinutubuan ng Damo B. Mga Lugar na Masukal C. Mga Lupa D. Mga Uri ng Damo 24. Isa itong aklat o serye ng mga aklat na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa lahat ng sangay ng kaalaman. A. Diksyunaryo C. Atlas B. Almanac D. Ensayklopidya 25.Alin sa mga pangungusap ang wasto ang pagkakasulat? A. Ipinanganak ako noong Ika-12 ng Agosto, 1999. B. Nagsimba kami noong Linggo? C. Purihin natin ang Maykapal dahil siya ang lumikha sa atin. D. Maari ba tayong magdasal. 26. Ito ay bahagi ng liham kung saan nakasulat ang pagbati sa taong pinadalhan ng sulat. A. Bating Panimula B. Bating Pangwakas c. Katawan ng Liham d. Pamuhatan 27. Piliin ang tamang salawikain para sa sumusunod: Ang batang si Gabriel ay masipag mag-aral. Siya ay palabasa at mahilig sa mga aklat. Iminulat siya ng kanyang inang guro na mahalin ang mga aklat. Sa kanyang paglaki, nais din ni Gabriel na maging isang guro tulad ng kanyang ina. A. Kapag may itinanim, may aanihin. B. Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. C. Kapag may tiyaga, may nilaga. D. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. 28. Piliin ang pangunahing paksa sa talata. Binibihisan niya ito at inaalisan ng damit. Pinaliliguan niya ito’t sinusuklay na parang bata. Lagi niya itong dala-dala sa paglalaro. Kapag naglaro sila ng ibang bata, kunwari ay kalaro rin nila ang manika. A.mahilig akong maglaro ng manika. B. Ang sanggol ay maliit pa. C. pinakagustong laruan ng isang batang babae ang manika. D. Pinakagustong laruan ng isang batang lalaki ang robot. 29. Sa isang liham-pangkaibigan, alin ang tamang pagsulat sa bating panimula? A. Mahal kong kaibigan. C. Mahal Kong kaibigan B. Mahal kong Kaibigan, D. Mahal kong Kaibigan: 30. Ito ay isang aklat na mapagkukunan ng kahulugan ng mga salita. A. Ensayklopidya C. Almanac B. Atlas D. Diksyunaryo 31. Ipinatawag ng inyong punungguro ang iyong gurong si Bb. Brasas, kaya nang dumating ang kanyang kapatid ay hindi siya dinatnan nito sa silid-aralan. Ano ang sasabihin mo? A. Magkikita po kayo mamaya. B. Wala po rito si Bb. Brasas. C. Saka nap o kayo bumalik. D. Maghintay lamang po kayo sandal. Maupo po muna kayo.
  4. 4. Learners Assessment for Primary Grades _____________________________________________________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 32. “Tao po! Tao po!” Sumilip ka sa inyong bintana. Nakita mong tumatawag ang isang babaeng hindi mo kilala. Ano ang iyong gagawin at sasabihin? A. Bubuksan ko ang pinto at sasabihin kong “Sino po ang kailangan ninyo?” B. Bubuksan ko ang pinto at sasabihin kong “Bakit po?” C. Bubuksan ko ang pinto at sasabihin kong “Wala pong tao rito.” D. Bubuksan ko ang pinto at sasabihin kong “ Bukas nap po kayo bumalik.” 33. May sinisipi kayong talata sa pisara. Ang iba sa iyong mga kaklase ay nakatayo. Hindi mo tuloy Makita ang iyong kinokopya. Ano ang sasabihin mo sa kanila? A. “Sana naman ay huwag kayong magsitayo.” B. “Upo! Upo na naman kayo at hindi pa kami tapos sa aming kinokopya.” C. “Isusumbong ko kayo sa ating guro!” D. “Maaari ba kayong magsiupo? Hindi kasi naming makita ang nakasulat sa pisara.’’ 34. Anong katangian ang taglay ng tauhang nagsasabi ng sumusunod? “Ay! Bakit umuuga ang bahay?...Bakit?....” A. mainisin C. nerbyosa B. mausisa D. matapobre 35.” Huwag kang magbilad sa araw. Magkakasakit ka na naman. Doon ka sa lilim ng punong iyon.” A. mapagtiis C. maalalahanin B. mapagkawanggawa D.madasalin 36.-40. Basahin at unawaing mabuti ang talataan sa ibaba. Sagutin pagkatapos ang mga tanong na kasunod. Ang Buni Ang buni ay isang uri ng sakit sa balat. Ito ay nakahahawa. Ang buni ay sanhi ng organismong kauri ng amag. Maliliit at kumpol- kumpol na butlig ito kung lumalabas sa balat.Kailangang agapan at gamutin ito agad dahil talagang mabilis itong kumalat. Maiiwasan ang buni kung pananatilihin ang kalinisan sa katawan. Kailiangan ding maging malinis palagi ang twalya, damit, at iba pang personal na gamit. Sa ngayon ay din a gaanong suliranin ang pagkakaroon ng buni. Marami nang makabagong gamut na pamahid dito. 36. Paano kung lumitaw sa balat ang buni? A. Magaspang at bukol-bukol B. Kumpol-kumpol ang maliliit na butlig C. Tila mga butlig na may lamang tubig D. Hiwa-hiwalay ang maliliit na butlig 37.Paano maiiwasan ang pagkakaroon ng buni? A. Palaging magpupunas ng malinis na twalya. B. Magbihis ng bagong damit. C. Panatilihin ang kalinisan sa katawan. D. Magsepilyo ng ngipin araw-araw. 38. Bakit nakakatakot madikit o mapalapit sa taong may buni? Dahil ito ay _______. A. makati B. masakit C. nakapagpapasungit sa mahahawa D. nakahahawa 39. Bakit kailangang magamot kaagad ang buni? Dahil ito ay ____________. A. medaling kumalat at makahawa B. makati C. mahirap pigilin D. nakaiinis 40. Bakit ngayon ay hindi na gaanong problema ang sakit na ito? A. Marami nang mga makabagong gamut na pamahid na mabibili ngayon. B. Magagaling ang mga doctor ngayon.
  5. 5. Learners Assessment for Primary Grades _____________________________________________________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net C. Marami nang ospital ngayon. D. Malinis na ang tubig. 41.-43. Piliin ang angkop na pananda ng tiyak na pangalan ng tao. 41. Nawawala ang payong ________ Jennica. A. ni B. si C. sina D. nina 42. _______ Vicente ang tulang iyon. A. Si B. Ang C. Ni D. Kay 43. Nagpunta _____ Mark at Marjorie sa kantina. A. si B. Sina C. ni D. nina 44. Ang ______ ay tawag ng paggalang sa babaeng may asawa. A. Ginang B. Ginoo C. Binibini D. Mister 45. Ang ______ ay tawag ng paggalang sa isang lalaki, may asawa man o wala. A. Ginang B. Gino C. Misis D. Binibini

×