K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)

Learning materials / modules in MATH Grade 1 Quarter 1

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)
i
TALAAN NG MGA NILALAMAN
(QUARTERS 1)
Isa, Dalawa, Tatlo ............................................................................ 1
Apat, Lima, Anim ............................................................................. 8
Pito, Walo, Siyam ............................................................................ 15
Zero ................................................................................................... 22
Sampu .............................................................................................. 26
Labing-isa Hanggang Dalawampu .............................................. 32
Dalawampu’t isa Hanggang Limampu ....................................... 39
Limampu’t isa Hanggang Isangdaan .......................................... 48
Labis ng Isa ...................................................................................... 62
Kulang ng Isa ................................................................................... 64
Mas Kaunti at Mas Marami ............................................................ 67
“Kasindami ng” ................................................................................ 72
Pagsusunod-sunod ng mga Pangkat ng Bagay mula
Maliit – Palaki o Malaki – Paliit na Bilang ng Elemento ...... 76
Paghahambing ng mga Bilang Hanggang 100
Gamit ang mga Simbolo ...................................................... 80
Pagsusunod-sunod ng mga Bilang ............................................... 83
Pagbilang nang Dalawahan ......................................................... 88
Skip Counting by 5’s ........................................................................ 91
Skip Counting by 10’s ...................................................................... 96
Composing and Decomposing Numbers ...................................... 102
1
Isa, Dalawa, Tatlo
Pampasiglang Gawain:
3 tatlo
2 dalawa
1 isa
2
Ang dalawa ay labis ng
isa sa isa.
Ang tatlo ay labis ng isa
sa dalawa.
Ang tatlo ay labis ng isa
sa dalawa.
Ang isa ay kulang ng isa
sa dalawa.
3
Pagsasanay 1-1: Basahin at bakatin.
4
Pagsasanay 1- 2: Basahin at bakatin.
5
Pagsasanay 1-3: Basahin at bakatin.
6
Pagsasanay 2 : – Isulat kung ilan gamit ang
simbolo at salita.
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7
Gawaing-bahay
Isulat kung ilan ang gamit ang simbulo at salita.
Gumuhit ng para ipakita ang labis sa isa o kulang
sa isa.
1. Ipakita ang labis sa isa.
2. Ipakita ang kulang ng
isa.
3. Ipakita ang labis pa ng
isa.
8
Apat, Lima, Anim
Pampasiglang Gawain:
6 anim
5 lima
4 apat
9
Ang lima ay labis ng isa
sa apat.
Ang anim ay labis ng isa
sa lima.
Ang apat ay kulang ng
isa sa lima.
Five is one less than six.
10
Pagsasanay 1-1: Basahin at bakatin.
11
Pagsasanay 1-2: Basahin at bakatin.
12
Pagsasanay 1-3: Basahin at bakatin.
13
Pagsasanay 2: Isulat kung ilan gamit ang
simbolo at salita.
1. 2.
3. 4.
5. 6.
14
Gawaing-bahay
Isulat kung ilang gamit ang simbulo at salita.
Gumuhit ng para ipakita ang labis ng isa o kulang
ng isa.
1. Ipakita ang labis ng isa.
2. Ipakita ang kulang ng
isa.
3. Ipakita ang labis ng isa.
15
Pito, Walo, Siyam
Pampasiglang Gawain:
7 pito
8 walo
9 siyam
16
Ang walo ay labis ng
isa sa pito.
Ang siyam ay labis ng
isa sa walo.
Ang pito ay kulang
ng isa sa walo.
Ang walo ay kulang
ng isa sa siyam.
17
Pagsasanay 1-1: Basahin at bakatin.
18
Pagsasanay 1-2: Basahin at bakatin
19
Pagsasanay 1-3: Basahin at bakatin.
20
Pagsasanay 2: Isulat kung ilan gamit ang simbolo at
salita.
1. 2.
3. 4.
5. 6.
21
Gawaing-bahay
Isulat kung ilang gamit ang simbolo at salita.
Gumuhit ng para ipakita ang labis ng isa o
kulang ng isa.
1. Ipakita ang labis ng isa.
2. Ipakita ang kulang ng
isa.
3. Ipakita ang kulang ng
isa.
22
Zero
Pampasiglang Gawain:
Ilang mangga ang nasa loob ng basket?
Ilan ang laman ng basket?
0 zero
Ang isa ay labis ng isa sa sero.
Ang sero ay walang laman.
23
Pagsasanay 1: Basahin at bakatin.
24
Pagsasanay 2: Bilugan ang larawang
nagpapakita ng zero.
1.
2.
3.
4.
25
Gawaing-Bahay
Isulat kung ilang gamit ang simbolo at salita.
Gumuhit ng para ipakita ang labis ng isa at
kulang ng isa.
1. Ipakita ang labis ng isa.
2. Ipakita ang kulang ng
isa.
3. Show one more. Ipakita ang labis ng isa.
26
Sampu
Pampasiglang Gawain:
Ang sampu ay labis ng
isa sa siyam.
Ang siyam ay kulang ng
isa sa sampu.
10 Sampu
27
Pagsasanay 1 -1: Basahin at bakatin.
28
Pagsasanay 2:Kulayan ayon sa bilang na nasa
kaliwa.
4
1
5
29
3
0
10
30
Pagsasanay 3: Isulat kung ilan gamit ang
simbulo at salita.
1. 2.
3. 4.
5. 6.
31
Gawaing-bahay
Isulat kung ilan ang nasa larawan gamit ang simbulo
at salita. Gumuhit ng bagay na hinihingi para ipakita
ang labis ng isa o kulang ng isa.
1. Ipakita ang kulang ng
isa.
2. Ipakita ang labis ng
isa.
3. Ipakita ang kulang ng
isa.
32
Labing-isa hanggang Dalawampu
Pampasiglang Gawain:
sampuan isahan
1 1
11
sampuan isahan
1 2
12
sampuan isahan
1 3
13
sampuan isahan
1 4
14
sampuan isahan
1 5
15
sampuan isahan
1 6
16
sampuan isahan
1 7
17
sampuan isahan
1 8
18
sampuan isahan
1 9
19
sampuan isahan
2 0
20
33
Pagsasanay 1: Basahin at bakatin.
34
35
Pagsasanay 2: Isulat ang bilang ng bawat
pangkat ng larawan .
36
Pagsasanay 3: Gumuhit ng mga bagay ayon
sa sumusunod na bilang.
Bilang Guhit
17
11
15
20
13
16
18
12
19
14
37
Gawaing–bahay
Isulat ang kabuuang bilang ng larawan.
Ilagay kung ilang sampuan at isahan mayroon sa
bawat pangkat.
1.
lahat
sampuan
isahan
2.
lahat
sampuan
isahan
3.




lahat
sampuan
isahan
4.




lahat
sampuan
isahan
38
5.
lahat
sampuan
isahan
6.
lahat
sampuan
isahan
7.
lahat
sampuan
isahan
8.
lahat
sampuan
isahan
39
Dalawampu’t isa hanggang Limampu
Pampasiglang Gawain:
Bilang
Place Value
Sampuan Isahan
21 2 1
22 2 2
23 2 3
24 2 4
25 2 5
26 2 6
27 2 7
40
Bilang
Place Value
Sampuan Isahan
28 2 8
29 2 9
30 3 0
31 3 1
32 3 2
33 3 3
34 3 4
35 3 5
41
Bilang
Place Value
Sampuan Isahan
36 3 6
37 3 7
38 3 8
39 3 9
40 4 0
41 4 1
42 4 2
43 4 3
42
Bilang
Place Value
Sampuan Isahan
44 4 4
45 4 5
46 4 6
47 4 7
48 4 8
49 4 9
50 5 0
43
Pagsasanay 1: Bilangin at isulat kung ilan ang nasa
larawan. Gumawa ng tig- sampuang pangkat.
Sabihin kung ilang sampuan at isahan ang bilang
nito.
34
3 sampuan
4 isahan[
sampuan
isahan
sampuan
isahan
sampuan
isahan
sampuan
isahan
sampuan
isahan
sampuan
isahan
44
Pagsasanay 2: Bilugan at isulat sa kahon ang bilang
ng mga bilog.
Ilagay kung ilang sampuan at isahan mayroon sa
bawat pangkat.
1.
Sampuan Isahan
[[[[[
2.
Sampuan Isahan
45
3.
Sampuan Isahan
4.
Sampuan Isahan
5.
Sampuan Isahan
46
Pagsasanay 3: Kulayan ang mga bilog ayon sa
nakasaad na bilang.
1. 37 bilog
2. 40 bilog
3. 45 bilog
4. 28 bilog
47
5. 33 bilog
Gawaing-bahay
Isulat ang nawawalang bilang.
1 2 4 7 9
12 13 15 18 20
21 23 26 28
32 34 36 38 40
41 43 45 47 49
48
Limampu’t isa hanggang Isangdaan
Pampasiglang Gawain:
Bilang
Place Value
Sampuan Isahan
51 5 1
52 5 2
53 5 3
54 5 4
55 5 5
56 5 6
57 5 7
49
Bilang
Place Value
Sampuan Isahan
58 5 8
59 5 9
60 6 0
61 6 1
62 6 2
63 6 3
64 6 4
65 6 5
50
Bilang
Place Value
Sampuan Isahan
66 6 6
67 6 7
68 6 8
69 6 9
70 7 0
71 7 1
72 7 2
51
Bilang
Place Value
Sampuan Isahan
73 7 3
74 7 4
75 7 5
76 7 6
77 7 7
78 7 8
79 7 9
52
Bilang
Place Value
Sampuan Isahan
80 8 0
81 8 1
82 8 2
83 8 3
84 8 4
85 8 5
53
Bilang
Place Value
Sampuan Isahan
86 8 6
87 8 7
88 8 8
89 8 9
90 9 0
54
Bilang
Place Value
Sampuan Isahan
91 9 1
92 9 2
93 9 3
94 9 4
95 9 5
55
Bilang
Place Value
Sampuan Isahan
96 9 6
97 9 7
98 9 8
99 9 9
100 10 0
56
Pagsasanay 1: Bilangin at isulat kung ilan ang nasa
larawan. Gumawa ng tig- sampuang pangkat.
Sabihin kung ilang sampuan at isahan ang bilang
nito.
77
7 sampuan
7 isahan
sampuan
___ isahan
sampuan
___ isahan
sampuan
___ isahan
sampuan
___ isahan
sampuan
___ isahan
sampuan
___ isahan
57
Pagsasanay 2: Bilangin at isulat sa kahon kung ilan
ang nasa larawan. Isulat kung ilang sampuan at
isahan ang bilang nito.
1.
Sampuan Isahan
2.
Sampuan Isahan
58
3.
Sampuan Isahan
4.
Sampuan Isahan
59
5.
Sampuan Isahan
Pagsasanay 3: Bilangin at bilugan ang iyong sagot.
1.
100 99 97
60
2.
45 54 60
3.
53 66 70
4.
89 99 100
61
5.
70 76 80
Gawaing-bahay
Isulat ang nawawalang bilang.
2 4 6 8 10
11 13 15 17 19
22 24 26 30
31 33 35 38
43 46 49
51 54 56 58 60
62 65 67 69
73 76 78 80
82 84 87 89
91 93 95 98
62
Labis ng Isa
Pampasiglang Gawain:
Ito si Paolo. Nakatanggap siya ng
dalawang pangkat ng regalo sa kanyang
kaarawan. Sinabi niya na mas marami
siyang laruang kotseng natanggap kaysa
mga bola.
Tama ba si Paolo? Paano mo nalaman?
Mga Bola Mga Laruang Kotse
63
Pagsasanay 1: Ilan ang bilang na labis ng isa sa
ibinigay na bilang?
Bilugan ang tamang sagot.
1. 6 (7 8 9)
2. 27 (26 28 29)
3. 42 (45 44 43)
4. 51 (52 53 55)
5. 74 (71 73 75)
Pagsasanay 2: Isulat sa patlang ang tamang sagot.
1. Ang bilang na labis ng 1 sa 17 ay _____.
2 . Ang bilang na labis ng 1 sa 24 ay _____.
3. Ang bilang na labis ng 1 sa 66 ay _____.
4. Ang bilang na labis ng 1 as 71 ay _____.
5. Ang bilang na labis ng 1 sa 97 ay _____.
Pagsasanay 3: Isulat sa patlang ang tamang sagot.
1. Anong bilang ang labis ng isa sa 18? _____
2. Anong bilang ang labis ng isa sa 45? _____
3. Anong bilang ang labis ng isa sa 79? _____
4. Ang 84 ay labis ng isa sa anong bilang? ____
5. Ang 92 ay labis ng isa sa anong bilang? ____
64
Gawaing-bahay
Isulat ang tamang sagot.
1. Ang 7 ay labis ng isa sa _____.
2. Ang 15 ay labis ng isa sa _____.
3. Ang _____ ay labis ng isa sa 99.
4. Ang _____ ay labis ng isa sa 53.
5. Ang _____ay labis ng isa sa 81.
Kulang ng Isa
Pampasigla:
Ito si Luchie. Mayroon siyang dalawang pangkat
ng mga damit. Sabi niya ay mas kakaunti ang palda
niya kaysa mga blusa.
Mga palda Mga blusa
65
Ang bilang ng mga palda ay 3. Ang bilang ng
mga blusa ay 4. Ang tatlo ay mas kakaunti ng isa sa
apat. Si Luchie ay tama.
May isang blusa na walang kapares na palda.
Ang ibig sabihin nito, ang bilang ng mga palda ay
mas kakaunti ng isa sa bilang ng mga blusa, tatlo ay
mas kakaunti ng isa sa apat. Tama si Luchi.
66
Pagsasanay 1: Anong bilang kapag inalis ang isa sa
mga numero?
1. 24 A. 22 B. 23 C. 25
2. 35 A. 36 B. 34 C. 33
3. 63 A. 61 B. 62 C. 64
4. 73 A. 71 B. 72 C. 74
5. 98 A. 99 B. 97 C. 96
Pagsasanay 2 : Isulat ang nawawalang bilang.
1. 25 bawasan ng isa ay _____.
2. 31 bawasan ng isa ay _____.
3. 47 bawasan ng isa ay _____.
4. 76 bawasan ng isa ay _____.
5. 100 bawasan ng isa ay _____.
Pagsasanay 3: Isulat sa patlang ang sagot.
1. Anong bilang kapag inalis ang isa sa 15? ______
2. Anong bilang kapag inalis ang isa sa 33? ______
3. Anong bilang kapag inalis ang isa sa 54? ______
4. 99 ay mas kakaunti ng isa sa _______ .
5. Apatnapu’t anim ay mas kakaunti ng isa sa
_____ .
67
Mas Kaunti at Mas Marami
Pampasiglang Gawain:
Ito sina Bob at Ann.
Pumitas ng 6 na gumamela si Ann.
Si Bob naman ay pumitas ng 8 dilaw na gumamela.
Gagamitin nila ito sa kanilang proyekto sa Sining.
Sino ay may mas maraming gumamelang pinitas?
Sino ay may mas kaunting gumamelang pinitas?
Sino ang mga bata sa kuwento?
Ano ang kanilang pinitas?
Ilang gumamela ang pinitas ni Ann?
Ilan ang kay Bob?
Sino ang may mas maraming gumamelang pinitas?
Gaano karami?
Ann
Bob
68
Pagsasanay 1: Aling pangkat ang may mas marami
o may mas kaunti.
Lagyang ng () ang may mas marami.
Lagyan ng ekis ()ang may mas kaunti.
1.
2.
3.
4.
5.
69
Pagsasanay 2:
Ikahon ang may mas maraming bagay.
Bilugan ang may mas kaunting bagay.
1.
2.
3.
4.
5.
70
Pagsasanay 3: Paghambingin ang dalawang
pangkat. Bilugan ang tamang sagot.
1.
ay
(mas kaunti, mas
marami) kaysa
2.
ay
(mas kaunti, mas
marami) kaysa
3.
ay
(mas kaunti, mas
marami) kaysa
4.
ay
(mas kaunti, mas
marami) kaysa
5.
ay
(mas kaunti, mas
marami) kaysa
71
Gawaing-bahay
Sundin ang panutong nakasaad sa bawat bilang.
1. Gumuhit ng pangkat ng bagay na may mas
kaunting bilang kaysa sa ibinigay.
Gumuhit ng pangkat ng bagay na may mas
maraming bilang kaysa sa ibinigay.
72
“Kasindami ng”
Pampasiglang Gawain
bola niJohn Boa ni Roy
Pangkat A Pangkat B
Sina John at Roy ay may magkaparehong dami o
bilang ng bola. Masasabi natin na ang bilang o
dami ng bagay sa Pangkat A ay kasindami ng
bagay sa pangkat B. Kapag naghahambing tayo ng
2 pangkat na may magkaparehong dami o bilang
ng bagay ginagamit natin ang katagang
“kasindami ng”.
Ito si Roy.
May 3 bola rin siya.
Ito si John.
Siya ay may 3 bola.
73
Pagsasanay 1: Bilugan ang letra ng pangkat na
kasindami ng nasa unahang pangkat ng bagay.
1.
a. b.
2.
a. b.
3.
a. b.
4.
a. b.
5.
a. b.
74
Pagsasanay 2 : Paghambingin ang dami o bilang ng
dalawang pangkat ng bagay . Pagdugtungin ito.
A B
1.
2.
3.
4.
5.
75
Gawaing-bahay
Gumuhit ng mga bagay na kasindami ng nasa
larawan.
1.
2.
3.
76
Pagsusunod-sunod ng mga Pangkat ng Bagay
mula Maliit - Palaki o Malaki - Paliit na Bilang
ng Elemento
Pampasiglang Gawain
Nagpunta si Mark sa bookstore upang bumili ng mga
lapis. Bumili siya ng 3 puti, 5 pula, at 1 dilaw na lapis.
Isulat lahat ang iyong napansin.
Pagsusunod-sunod ng bilang ng lapis mula maliit-
palaki : Ang sunod-sunod ay dilaw, puti, at pula.
Pagsusunod-sunod ng bilang ng lapis mula malaki-
paliit : Ang sunod-sunod ay pula,dilaw, at puti.
77
Pagsasanay 1: – Pagsunod-sunurin ang mga
pangkat.
1.
A B C
Malaki – Paliit: ____, _____, _____
Maliit – Palaki: ____, _____, _____
2.
A B C
Maliit - Palaki: ____, ____, ____
Malaki - Paliit: ____, ____, ____
3.
A B C
Maliit - Palaki: ____, ____, ____
Malaki - Paliit: ____, ____, ____
4.
A B C
Malaki - Paliit: ____, ____, ____
Maliit - Palaki: ____, ____, ____
78
5.
A B C
Maliit - Palaki: ____, ____, ____
Malaki - Paliit: ____, ____, ____
Pagsasanay 2:
A. Iguhit ang nawawalang pangkat upang ipakita
ang “malaki-paliit” na pagkakasunod-sunod.
1.
2.
3.
B. Iguhit ang nawawalang pangkat upang ipakita
ang “maliit- palaki” na pagkakasunod-sunod.
1.
2.
79
Gawaing-bahay
Lagyan ng tsek ()ang pangkat na may pinakamaliit
na bilang o dami ng bagay at lagyan ng ekis ()ang
pangkat na may pinakamalaking bilang o dami ng
bagay.
1.
2.
3.
4.
5.
80
Paghahambing ng mga Bilang Hanggang 100
Gamit ang mga Simbolo
Pampasiglang Gawain
Pangkat A Pangkat B Pangkat C
Tingnan ang mga pangkat ng larawan sa itaas.
Magbigay ng iyong mga napansin.
Ang bilang ng masasayang mukha sa pangkat
A ay mas kaunti sa bilang ng nasa pangkat B.
Ang bilang ng masasayang mukha sa pangkat
A ay mas kaunti sa bilang ng nasa pangkat C.
Ang bilang ng masasayang mukha sa pangkat
B ay mas marami sa bilang ng nasa pangkat A.
Ang bilang ng masasayang mukha sa pangkat
C ay mas marami sa bilang ng nasa pangkat A.
Ang bilang ng masasayang mukha sa pangkat
B ay kapareho sa bilang ng nasa pangkat C.
81
Pagsasanay 1: Punan ang patlang ng sumusunod:
a. mas marami , mas kaunti, o kapareho
b. >, <, or =
1. a. Ang 35 ay _________________ 25
b. 35 _____ 25
2. a. Ang 88 ay _________________ 89
b. 88 _____ 89
3. a. Ang 67 ay _________________ 67
b. 67 _____ 67
4. a. Ang 41 ay _________________ 31
b. 41 _____ 31
5. a. Ang 55 ay _________________ 55
b. 55 _____ 55
Pagsasanay 2: Isulat sa patlang ang tamang bilang.
1. Ang 28 ay mas marami kaysa (18, 38)________
2. Ang 15 ay mas kaunti kaysa (45, 5) ________
3. Ang 88 ay kapareho ng (77, 88) ________
4. Ang 54 ay kapareho ng (54, 64) ________
5. Ang 90 ay mas kaunti sa (91, 90) ________
82
Pagsasanay 3: Lagyan ng () ang mga bilang na
hindi kasama sa pangkat.
1. Mas marami sa 24 21 23 25
2. Mas kaunti sa 81 81 80 78
3. Kapareho ng 35 30 37 35
4. Mas marami sa 15 16 15 14
5. Mas kaunti sa 72 70 72 72
Gawaing-bahay
Sundin ang panuto sa bawat bilang.
1. Sumulat ng bilang na mas marami kaysa:
a. 4
b. 7
2. Sumulat ng bilang na mas kaunti kaysa:
a. 10
b. 8
c. 5
3. Sumulat ng bilang na mas kaunti sa 12 pero mas
marami sa 5.
4. Sumulat ng bilang na mas marami sa 47 pero
mas kaunti sa 80.
83
Pagsusunod-sunod ng mga Bilang
Pampasiglang Gawain
Tingnan ang pangkat ng kendi.
Mga bilang ng kendi sa bawat pangkat:
6 7 11 14 16
Nakaayos ng parami ang mga bilang.
Tingnan ang pangkat ng mga bituin.
Bilang ng mga bituin sa bawat pangkat:
47 44 30 16
Nakaayos ng pakaunti ang mga bilang.
6
7
14 16
11
47 44 30
16
84
Pagsasanay 1: Isaayos ang mga bagay ng pakaunti.
Idikit ito sa isang buong papel.
85
Pagsasanay 2: Ayusin ang bilang ng mga bagay na
pakaunti ang ayos. Idikit sa isang buong papel.
1. 14 26 84 72 35
2. 98 43 11 29 57
3. 9 28 75 4 64
4. 88 36 21 5 17
Pagsasanay 3: Punan ng bilang ang patlang upang
mapagsunod-sunod ng parami.
1. 24 36 56 75
2. 6 27 34 67
3. 15 20 54
4. 25 45 52
5. 22 36 98
86
Pagsasanay 4: Pagsunod-sunurin ng pakaunti ang
bilang ng mga bagay.Idikit sa isang buong papel.
87
Pagsasanay 5: Pagsunod-sunurin ng pakaunti ang
mga bilang.
1. 24 16 72 42 64
2. 89 34 11 39 47
3. 10 28 25 14 36
4. 66 37 51 9 47
Pagsasanay 6: Punan ng bilang ang patlang upang
mapagsunod-sunod ng pakaunti.
1. 44 36 25 15
2. 76 _____ 48 34 17
3. 85 70 _____ _____ 46
4. _____ 65 54 47 _____
5. 78 _____ _____ _____ 98
88
Pagbilang nang Dalawahan
Pampasiglang Gawain
Magsimula tayo sa 2 at makukuha natin ang mga
bilang na ito kapag bumilang tayo nang
dalawahan.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,
60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76,
78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94,
96, 98, 100
89
Pagsasanay 1: Isulat sa patlang ang tamang bilang.
1. 2, 4, ___, 8, ___, 12
2. 12, 14, 16, ___, 20
3. ___, 34, 36, ___, 40
4. 52, ___, 56, ___, 60
5. 92, ___, 96, 98, ___
Pagsasanay 2: –Ilan lahat ang mga ito? Iasulat ang
bilang sa patlang.
1.
2.
3.
4.
5.
90
Gawaing-bahay
Bumilang nang dalawahan. Magsimula sa 2 at
bilugan ang sunod na bilang hanggang 50.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
91
Skip Counting by 5
Refresher:
Ana has 20 packs of candies to sell.
Each pack has 5 candies.
How many candies in all does she need to sell?
We can skip count by 5 to get the answer. We skip
count by 5 when we start with a number and then
add 5 each time to the resulting number to get the
next number.
92
Starting from 5, we get the following numbers when
we skip count by 5:
5 10
15 20
25 30
35 40
45 50
55 60
65 70
75 80
85 90
95 100
So, Ana has to sell 100 candies in all.
For another example, if we start from 2, we get the
following numbers when we skip count by 5:
2 7
12 17
22 27
32 37
42 47
52 57
62 67
72 72
82 87
92 97
93
Worksheet 1: Fill in the blanks with the correct
number.
_____ 1.
_____2.
_____3.
_____ 4.
94
_____5.
_____ 6.
_____7.
_____ 8.
95
Worksheet 2: Fill in the blanks.
1. 5, 10, 15, ___, 25, 30
2. 1, 6, 11, 16, 21, ___
3. 55, ____, 65, 70, ____, ____
4. 24, 29, 34, ____, 44, ____
5. ____, 13, 18, 23, _____, 33
Home Activity:
A.Skip count by 5. Start from 5 then encircle the
next numbers up to 100.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 474 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
B. Starting from 6, skip count by 5 up to 100. Write
the numbers on the space below.
96
Skip Counting by 10’s
Refresher:
John has 100 marbles. He groups them by 10’s. How
many groups are there? How many marbles are
there in each group?
There are 10 groups of 10 marbles in 100 marbles.
There are 10 marbles in each group.
When we skip count starting from 10 through 100, we
add 10 to get the next number and keep adding 10
to the resulting number each time until we reach 100.
97
Worksheet 1: Write how many 10’s are in each set.
1.
____ 10’s
2.
____ 10’s
98
3.
____ 10’s
4.
____ 10’s
99
5.
____ 10’s
Worksheet 2: Write the next 3 numbers in the .
1. 20, 30,
2. 40, 50,
3. 10, 20,
4. 30, 40,
5. 50, 60,
100
Worksheet 3: Start with 10. Then skip count by 10.
Write the number in the .
Home Activity: Match column A with Column B using
lines.
A B
A. 50
a.
B. 10
b.
Start
101
C. 30
c.
D. 20 d.
E. 40
e.
102
Composing and Decomposing Numbers
Refresher:
How many marbles did father give Joey?
How many marbles did mother give Joey?
The 8 balls can be:
7 marbles from father and 1 marble from
mother or 8 is 7 and 1.
6 marbles from father and 2 marbles from
mother or 8 is 6 and 2.
5 marbles from father and 3 marbles from
mother or 8 is 5 and 3.
4 marbles from father and 4 marbles from
mother or 8 is 4 and 4.
3 marbles from father and 5 marbles from
mother or 8 is 3 and 5.
Hi! I’m Joey. I have 8
marbles. Some were given
by my father while the
others were given by my
mother. Can you guess
how many marbles were
from my father and my
mother?
103
2 marbles from father and 6 marbles from
mother or 8 is 2 and 6.
1 marble from father and 7 marbles from
mother or 8 is 1 and 7.
8 marbles from father and 0 marbles from
mother or 8 is 8 and 0.
0 marbles from father and 8 marbles from
mother or 8 is 0 and 8.
If father gave Joey 10 marbles and mother gave him
3 marbles, then how many marbles did Joey get?
10 and 3 gives 13.
So you have expressed the number 8 into other
numbers that when put together give the same
value as 8.
So you have put together 10 and 3 and got 13.
104
Worksheet 1: Which two numbers of objects when
put together will result to the given number of
objects? Encircle the letter of your answer.
1. 9 is _____ A. 4 and 3 C. 7 and 2
B. 6 and 2 D. 8 and 3
2. 12 is _____ A. 7 and 3 C. 10 and 1
B. 9 and 2 D. 11 and 1
3. 18 is _____ A. 10 and 8 C. 8 and 8
B. 9 and 7 D. 6 and 7
4. 20 is _____ A. 2 and 0 B. 15 and 5
C. 10 and 2 D. 17 and 2
105
Worksheet 2: Write the missing number.
1. 6 is 4 and _____.
2. 10 is _____ and 3.
3. 13 is 9 and _____.
4. 17 is _____ and 6.
Worksheet 3: Write the correct answer.
1. 5 is ___ and _____.
2. 14 is ____ and ____.
3. ____ is 1 and 5.
4. ____ is 7 and 4.
5. 9 is ____ and ____.
Home Activity: Fill in the blanks.
1. 4 is ____ and _____.
2. 10 is _____ and _____.
3. 12 is _____ and _____.
4. 9 and 8 is _____.
5. 7 and 6 is _____.

Recomendados

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4) von
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
120.5K views177 Folien
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISH von
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISHK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISHLiGhT ArOhL
323.2K views104 Folien
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) von
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
73.7K views172 Folien
Math gr-1-learners-matls-q1 von
Math gr-1-learners-matls-q1Math gr-1-learners-matls-q1
Math gr-1-learners-matls-q1EDITHA HONRADEZ
10K views105 Folien
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE) von
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)LiGhT ArOhL
339.2K views296 Folien
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2) von
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)LiGhT ArOhL
253.1K views116 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4) von
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
134.9K views190 Folien
Pictograph Filipino 3 von
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3AdoraMonzon
15.6K views26 Folien
k to 12 Filipino Grade 2 lm von
k to 12 Filipino Grade 2 lm k to 12 Filipino Grade 2 lm
k to 12 Filipino Grade 2 lm Ahtide Agustin
387K views528 Folien
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN von
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
483.1K views567 Folien
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) von
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
161.2K views78 Folien
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4) von
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
116.3K views55 Folien

Was ist angesagt?(20)

K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL134.9K views
Pictograph Filipino 3 von AdoraMonzon
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
AdoraMonzon15.6K views
k to 12 Filipino Grade 2 lm von Ahtide Agustin
k to 12 Filipino Grade 2 lm k to 12 Filipino Grade 2 lm
k to 12 Filipino Grade 2 lm
Ahtide Agustin387K views
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
LiGhT ArOhL483.1K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
LiGhT ArOhL161.2K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4)
LiGhT ArOhL116.3K views
Module grade 1 von LucessBlags
Module grade 1Module grade 1
Module grade 1
LucessBlags16.2K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
LiGhT ArOhL185.6K views
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat von Alice Failano
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Alice Failano124.8K views
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
LiGhT ArOhL138.4K views
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma... von Desiree Mangundayao
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Desiree Mangundayao9.7K views
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL280.4K views
Grade 3 EsP Learners Module von Lance Razon
Grade 3 EsP Learners ModuleGrade 3 EsP Learners Module
Grade 3 EsP Learners Module
Lance Razon92K views
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)
LiGhT ArOhL153K views
Panghalip (Kami, Kayo..) von Jov Pomada
Panghalip (Kami, Kayo..)Panghalip (Kami, Kayo..)
Panghalip (Kami, Kayo..)
Jov Pomada142.8K views
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T... von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
LiGhT ArOhL63.5K views
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICSK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS
LiGhT ArOhL188.4K views
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
LiGhT ArOhL267.4K views
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICSK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
LiGhT ArOhL280K views

Similar a K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)

Math gr-1-learners-matls-q1 von
Math gr-1-learners-matls-q1Math gr-1-learners-matls-q1
Math gr-1-learners-matls-q1MARIA TERESA JAVIER
1.9K views105 Folien
Math gr. 1 l ms (q1) von
Math gr. 1 l ms (q1)Math gr. 1 l ms (q1)
Math gr. 1 l ms (q1)Nancy Damo
2.1K views121 Folien
WEEK-7-MATH-day-1-5.pptx von
WEEK-7-MATH-day-1-5.pptxWEEK-7-MATH-day-1-5.pptx
WEEK-7-MATH-day-1-5.pptxJoerelAganon
332 views55 Folien
Whlp grade 4 week 1-quarter 1 von
Whlp grade 4 week 1-quarter 1Whlp grade 4 week 1-quarter 1
Whlp grade 4 week 1-quarter 1LEONILAYU1
58 views32 Folien
WEEK-6-MATH-day-1-5.pptx von
WEEK-6-MATH-day-1-5.pptxWEEK-6-MATH-day-1-5.pptx
WEEK-6-MATH-day-1-5.pptxHeidySalazar10
62 views64 Folien
N.MATIAS_WHLP_WEEK3_Q1.docx von
N.MATIAS_WHLP_WEEK3_Q1.docxN.MATIAS_WHLP_WEEK3_Q1.docx
N.MATIAS_WHLP_WEEK3_Q1.docxnovamatias
55 views34 Folien

Similar a K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)(20)

Math gr. 1 l ms (q1) von Nancy Damo
Math gr. 1 l ms (q1)Math gr. 1 l ms (q1)
Math gr. 1 l ms (q1)
Nancy Damo2.1K views
WEEK-7-MATH-day-1-5.pptx von JoerelAganon
WEEK-7-MATH-day-1-5.pptxWEEK-7-MATH-day-1-5.pptx
WEEK-7-MATH-day-1-5.pptx
JoerelAganon332 views
Whlp grade 4 week 1-quarter 1 von LEONILAYU1
Whlp grade 4 week 1-quarter 1Whlp grade 4 week 1-quarter 1
Whlp grade 4 week 1-quarter 1
LEONILAYU158 views
N.MATIAS_WHLP_WEEK3_Q1.docx von novamatias
N.MATIAS_WHLP_WEEK3_Q1.docxN.MATIAS_WHLP_WEEK3_Q1.docx
N.MATIAS_WHLP_WEEK3_Q1.docx
novamatias55 views
aralingpanlipunan-170425070746.pdf von TrigosNetshop4
aralingpanlipunan-170425070746.pdfaralingpanlipunan-170425070746.pdf
aralingpanlipunan-170425070746.pdf
TrigosNetshop4328 views
Math gr. 1 l ms (q2) von Nancy Damo
Math gr. 1 l ms (q2)Math gr. 1 l ms (q2)
Math gr. 1 l ms (q2)
Nancy Damo3K views
Grade 1 PPT_Math_Q1_W5_Day 1-5.ppt von CharilynSaraga
Grade 1 PPT_Math_Q1_W5_Day 1-5.pptGrade 1 PPT_Math_Q1_W5_Day 1-5.ppt
Grade 1 PPT_Math_Q1_W5_Day 1-5.ppt
CharilynSaraga284 views
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
LiGhT ArOhL39.1K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q3-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q3-Q4)
LiGhT ArOhL27K views
Judith Juan COT Math - Copy.pptx von JUDITHEJUAN
Judith Juan COT Math - Copy.pptxJudith Juan COT Math - Copy.pptx
Judith Juan COT Math - Copy.pptx
JUDITHEJUAN10 views
ISA, DALAWA, TATLO SUSUNOD NA AKO DCS.pptx von MARICELNICOLAS5
ISA, DALAWA, TATLO SUSUNOD NA AKO DCS.pptxISA, DALAWA, TATLO SUSUNOD NA AKO DCS.pptx
ISA, DALAWA, TATLO SUSUNOD NA AKO DCS.pptx
MARICELNICOLAS54 views
Lesson 71 visualizing and identifying other fractions von AraBagtas1
Lesson 71  visualizing and identifying other fractionsLesson 71  visualizing and identifying other fractions
Lesson 71 visualizing and identifying other fractions
AraBagtas13.8K views

Más de LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa von
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
16.5K views17 Folien
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT von
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
32.2K views55 Folien
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT von
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
27.1K views61 Folien
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1 von
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
25.4K views48 Folien
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT von
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
36.1K views88 Folien
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT von
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
18.8K views42 Folien

Más de LiGhT ArOhL(20)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa von LiGhT ArOhL
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
LiGhT ArOhL16.5K views
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL32.2K views
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL27.1K views
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1 von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
LiGhT ArOhL25.4K views
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL36.1K views
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL18.8K views
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL24K views
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL27.5K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL58.5K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL90.9K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL51.4K views
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL24.6K views
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL33K views
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL19.1K views
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL31.2K views
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL37.4K views
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL47.6K views
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL55.5K views
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL227K views
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL239.9K views

Último

filipino 10.pptx von
filipino 10.pptxfilipino 10.pptx
filipino 10.pptxcharles224333
14 views29 Folien
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptx von
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxSinaunang kabihasnan sa asya.pptx
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxJERAMEEL LEGALIG
69 views40 Folien
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx von
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxJanetteSJTemplo
24 views27 Folien
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN von
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN JowelCastro
43 views29 Folien
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx von
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxJanetteSJTemplo
50 views58 Folien
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf von
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfEliseoFerolino
11 views19 Folien

Último(7)

ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN von JowelCastro
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
JowelCastro43 views
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx von JanetteSJTemplo
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
JanetteSJTemplo50 views
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf von EliseoFerolino
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
EliseoFerolino11 views
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx von JanetteSJTemplo
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
JanetteSJTemplo48 views

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)

 • 2. i TALAAN NG MGA NILALAMAN (QUARTERS 1) Isa, Dalawa, Tatlo ............................................................................ 1 Apat, Lima, Anim ............................................................................. 8 Pito, Walo, Siyam ............................................................................ 15 Zero ................................................................................................... 22 Sampu .............................................................................................. 26 Labing-isa Hanggang Dalawampu .............................................. 32 Dalawampu’t isa Hanggang Limampu ....................................... 39 Limampu’t isa Hanggang Isangdaan .......................................... 48 Labis ng Isa ...................................................................................... 62 Kulang ng Isa ................................................................................... 64 Mas Kaunti at Mas Marami ............................................................ 67 “Kasindami ng” ................................................................................ 72 Pagsusunod-sunod ng mga Pangkat ng Bagay mula Maliit – Palaki o Malaki – Paliit na Bilang ng Elemento ...... 76 Paghahambing ng mga Bilang Hanggang 100 Gamit ang mga Simbolo ...................................................... 80 Pagsusunod-sunod ng mga Bilang ............................................... 83 Pagbilang nang Dalawahan ......................................................... 88 Skip Counting by 5’s ........................................................................ 91 Skip Counting by 10’s ...................................................................... 96 Composing and Decomposing Numbers ...................................... 102
 • 3. 1 Isa, Dalawa, Tatlo Pampasiglang Gawain: 3 tatlo 2 dalawa 1 isa
 • 4. 2 Ang dalawa ay labis ng isa sa isa. Ang tatlo ay labis ng isa sa dalawa. Ang tatlo ay labis ng isa sa dalawa. Ang isa ay kulang ng isa sa dalawa.
 • 6. 4 Pagsasanay 1- 2: Basahin at bakatin.
 • 8. 6 Pagsasanay 2 : – Isulat kung ilan gamit ang simbolo at salita. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 • 9. 7 Gawaing-bahay Isulat kung ilan ang gamit ang simbulo at salita. Gumuhit ng para ipakita ang labis sa isa o kulang sa isa. 1. Ipakita ang labis sa isa. 2. Ipakita ang kulang ng isa. 3. Ipakita ang labis pa ng isa.
 • 10. 8 Apat, Lima, Anim Pampasiglang Gawain: 6 anim 5 lima 4 apat
 • 11. 9 Ang lima ay labis ng isa sa apat. Ang anim ay labis ng isa sa lima. Ang apat ay kulang ng isa sa lima. Five is one less than six.
 • 15. 13 Pagsasanay 2: Isulat kung ilan gamit ang simbolo at salita. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 • 16. 14 Gawaing-bahay Isulat kung ilang gamit ang simbulo at salita. Gumuhit ng para ipakita ang labis ng isa o kulang ng isa. 1. Ipakita ang labis ng isa. 2. Ipakita ang kulang ng isa. 3. Ipakita ang labis ng isa.
 • 17. 15 Pito, Walo, Siyam Pampasiglang Gawain: 7 pito 8 walo 9 siyam
 • 18. 16 Ang walo ay labis ng isa sa pito. Ang siyam ay labis ng isa sa walo. Ang pito ay kulang ng isa sa walo. Ang walo ay kulang ng isa sa siyam.
 • 22. 20 Pagsasanay 2: Isulat kung ilan gamit ang simbolo at salita. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 • 23. 21 Gawaing-bahay Isulat kung ilang gamit ang simbolo at salita. Gumuhit ng para ipakita ang labis ng isa o kulang ng isa. 1. Ipakita ang labis ng isa. 2. Ipakita ang kulang ng isa. 3. Ipakita ang kulang ng isa.
 • 24. 22 Zero Pampasiglang Gawain: Ilang mangga ang nasa loob ng basket? Ilan ang laman ng basket? 0 zero Ang isa ay labis ng isa sa sero. Ang sero ay walang laman.
 • 26. 24 Pagsasanay 2: Bilugan ang larawang nagpapakita ng zero. 1. 2. 3. 4.
 • 27. 25 Gawaing-Bahay Isulat kung ilang gamit ang simbolo at salita. Gumuhit ng para ipakita ang labis ng isa at kulang ng isa. 1. Ipakita ang labis ng isa. 2. Ipakita ang kulang ng isa. 3. Show one more. Ipakita ang labis ng isa.
 • 28. 26 Sampu Pampasiglang Gawain: Ang sampu ay labis ng isa sa siyam. Ang siyam ay kulang ng isa sa sampu. 10 Sampu
 • 29. 27 Pagsasanay 1 -1: Basahin at bakatin.
 • 30. 28 Pagsasanay 2:Kulayan ayon sa bilang na nasa kaliwa. 4 1 5
 • 32. 30 Pagsasanay 3: Isulat kung ilan gamit ang simbulo at salita. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 • 33. 31 Gawaing-bahay Isulat kung ilan ang nasa larawan gamit ang simbulo at salita. Gumuhit ng bagay na hinihingi para ipakita ang labis ng isa o kulang ng isa. 1. Ipakita ang kulang ng isa. 2. Ipakita ang labis ng isa. 3. Ipakita ang kulang ng isa.
 • 34. 32 Labing-isa hanggang Dalawampu Pampasiglang Gawain: sampuan isahan 1 1 11 sampuan isahan 1 2 12 sampuan isahan 1 3 13 sampuan isahan 1 4 14 sampuan isahan 1 5 15 sampuan isahan 1 6 16 sampuan isahan 1 7 17 sampuan isahan 1 8 18 sampuan isahan 1 9 19 sampuan isahan 2 0 20
 • 36. 34
 • 37. 35 Pagsasanay 2: Isulat ang bilang ng bawat pangkat ng larawan .
 • 38. 36 Pagsasanay 3: Gumuhit ng mga bagay ayon sa sumusunod na bilang. Bilang Guhit 17 11 15 20 13 16 18 12 19 14
 • 39. 37 Gawaing–bahay Isulat ang kabuuang bilang ng larawan. Ilagay kung ilang sampuan at isahan mayroon sa bawat pangkat. 1. lahat sampuan isahan 2. lahat sampuan isahan 3.     lahat sampuan isahan 4.     lahat sampuan isahan
 • 41. 39 Dalawampu’t isa hanggang Limampu Pampasiglang Gawain: Bilang Place Value Sampuan Isahan 21 2 1 22 2 2 23 2 3 24 2 4 25 2 5 26 2 6 27 2 7
 • 42. 40 Bilang Place Value Sampuan Isahan 28 2 8 29 2 9 30 3 0 31 3 1 32 3 2 33 3 3 34 3 4 35 3 5
 • 43. 41 Bilang Place Value Sampuan Isahan 36 3 6 37 3 7 38 3 8 39 3 9 40 4 0 41 4 1 42 4 2 43 4 3
 • 44. 42 Bilang Place Value Sampuan Isahan 44 4 4 45 4 5 46 4 6 47 4 7 48 4 8 49 4 9 50 5 0
 • 45. 43 Pagsasanay 1: Bilangin at isulat kung ilan ang nasa larawan. Gumawa ng tig- sampuang pangkat. Sabihin kung ilang sampuan at isahan ang bilang nito. 34 3 sampuan 4 isahan[ sampuan isahan sampuan isahan sampuan isahan sampuan isahan sampuan isahan sampuan isahan
 • 46. 44 Pagsasanay 2: Bilugan at isulat sa kahon ang bilang ng mga bilog. Ilagay kung ilang sampuan at isahan mayroon sa bawat pangkat. 1. Sampuan Isahan [[[[[ 2. Sampuan Isahan
 • 48. 46 Pagsasanay 3: Kulayan ang mga bilog ayon sa nakasaad na bilang. 1. 37 bilog 2. 40 bilog 3. 45 bilog 4. 28 bilog
 • 49. 47 5. 33 bilog Gawaing-bahay Isulat ang nawawalang bilang. 1 2 4 7 9 12 13 15 18 20 21 23 26 28 32 34 36 38 40 41 43 45 47 49
 • 50. 48 Limampu’t isa hanggang Isangdaan Pampasiglang Gawain: Bilang Place Value Sampuan Isahan 51 5 1 52 5 2 53 5 3 54 5 4 55 5 5 56 5 6 57 5 7
 • 51. 49 Bilang Place Value Sampuan Isahan 58 5 8 59 5 9 60 6 0 61 6 1 62 6 2 63 6 3 64 6 4 65 6 5
 • 52. 50 Bilang Place Value Sampuan Isahan 66 6 6 67 6 7 68 6 8 69 6 9 70 7 0 71 7 1 72 7 2
 • 53. 51 Bilang Place Value Sampuan Isahan 73 7 3 74 7 4 75 7 5 76 7 6 77 7 7 78 7 8 79 7 9
 • 54. 52 Bilang Place Value Sampuan Isahan 80 8 0 81 8 1 82 8 2 83 8 3 84 8 4 85 8 5
 • 55. 53 Bilang Place Value Sampuan Isahan 86 8 6 87 8 7 88 8 8 89 8 9 90 9 0
 • 56. 54 Bilang Place Value Sampuan Isahan 91 9 1 92 9 2 93 9 3 94 9 4 95 9 5
 • 57. 55 Bilang Place Value Sampuan Isahan 96 9 6 97 9 7 98 9 8 99 9 9 100 10 0
 • 58. 56 Pagsasanay 1: Bilangin at isulat kung ilan ang nasa larawan. Gumawa ng tig- sampuang pangkat. Sabihin kung ilang sampuan at isahan ang bilang nito. 77 7 sampuan 7 isahan sampuan ___ isahan sampuan ___ isahan sampuan ___ isahan sampuan ___ isahan sampuan ___ isahan sampuan ___ isahan
 • 59. 57 Pagsasanay 2: Bilangin at isulat sa kahon kung ilan ang nasa larawan. Isulat kung ilang sampuan at isahan ang bilang nito. 1. Sampuan Isahan 2. Sampuan Isahan
 • 61. 59 5. Sampuan Isahan Pagsasanay 3: Bilangin at bilugan ang iyong sagot. 1. 100 99 97
 • 62. 60 2. 45 54 60 3. 53 66 70 4. 89 99 100
 • 63. 61 5. 70 76 80 Gawaing-bahay Isulat ang nawawalang bilang. 2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 22 24 26 30 31 33 35 38 43 46 49 51 54 56 58 60 62 65 67 69 73 76 78 80 82 84 87 89 91 93 95 98
 • 64. 62 Labis ng Isa Pampasiglang Gawain: Ito si Paolo. Nakatanggap siya ng dalawang pangkat ng regalo sa kanyang kaarawan. Sinabi niya na mas marami siyang laruang kotseng natanggap kaysa mga bola. Tama ba si Paolo? Paano mo nalaman? Mga Bola Mga Laruang Kotse
 • 65. 63 Pagsasanay 1: Ilan ang bilang na labis ng isa sa ibinigay na bilang? Bilugan ang tamang sagot. 1. 6 (7 8 9) 2. 27 (26 28 29) 3. 42 (45 44 43) 4. 51 (52 53 55) 5. 74 (71 73 75) Pagsasanay 2: Isulat sa patlang ang tamang sagot. 1. Ang bilang na labis ng 1 sa 17 ay _____. 2 . Ang bilang na labis ng 1 sa 24 ay _____. 3. Ang bilang na labis ng 1 sa 66 ay _____. 4. Ang bilang na labis ng 1 as 71 ay _____. 5. Ang bilang na labis ng 1 sa 97 ay _____. Pagsasanay 3: Isulat sa patlang ang tamang sagot. 1. Anong bilang ang labis ng isa sa 18? _____ 2. Anong bilang ang labis ng isa sa 45? _____ 3. Anong bilang ang labis ng isa sa 79? _____ 4. Ang 84 ay labis ng isa sa anong bilang? ____ 5. Ang 92 ay labis ng isa sa anong bilang? ____
 • 66. 64 Gawaing-bahay Isulat ang tamang sagot. 1. Ang 7 ay labis ng isa sa _____. 2. Ang 15 ay labis ng isa sa _____. 3. Ang _____ ay labis ng isa sa 99. 4. Ang _____ ay labis ng isa sa 53. 5. Ang _____ay labis ng isa sa 81. Kulang ng Isa Pampasigla: Ito si Luchie. Mayroon siyang dalawang pangkat ng mga damit. Sabi niya ay mas kakaunti ang palda niya kaysa mga blusa. Mga palda Mga blusa
 • 67. 65 Ang bilang ng mga palda ay 3. Ang bilang ng mga blusa ay 4. Ang tatlo ay mas kakaunti ng isa sa apat. Si Luchie ay tama. May isang blusa na walang kapares na palda. Ang ibig sabihin nito, ang bilang ng mga palda ay mas kakaunti ng isa sa bilang ng mga blusa, tatlo ay mas kakaunti ng isa sa apat. Tama si Luchi.
 • 68. 66 Pagsasanay 1: Anong bilang kapag inalis ang isa sa mga numero? 1. 24 A. 22 B. 23 C. 25 2. 35 A. 36 B. 34 C. 33 3. 63 A. 61 B. 62 C. 64 4. 73 A. 71 B. 72 C. 74 5. 98 A. 99 B. 97 C. 96 Pagsasanay 2 : Isulat ang nawawalang bilang. 1. 25 bawasan ng isa ay _____. 2. 31 bawasan ng isa ay _____. 3. 47 bawasan ng isa ay _____. 4. 76 bawasan ng isa ay _____. 5. 100 bawasan ng isa ay _____. Pagsasanay 3: Isulat sa patlang ang sagot. 1. Anong bilang kapag inalis ang isa sa 15? ______ 2. Anong bilang kapag inalis ang isa sa 33? ______ 3. Anong bilang kapag inalis ang isa sa 54? ______ 4. 99 ay mas kakaunti ng isa sa _______ . 5. Apatnapu’t anim ay mas kakaunti ng isa sa _____ .
 • 69. 67 Mas Kaunti at Mas Marami Pampasiglang Gawain: Ito sina Bob at Ann. Pumitas ng 6 na gumamela si Ann. Si Bob naman ay pumitas ng 8 dilaw na gumamela. Gagamitin nila ito sa kanilang proyekto sa Sining. Sino ay may mas maraming gumamelang pinitas? Sino ay may mas kaunting gumamelang pinitas? Sino ang mga bata sa kuwento? Ano ang kanilang pinitas? Ilang gumamela ang pinitas ni Ann? Ilan ang kay Bob? Sino ang may mas maraming gumamelang pinitas? Gaano karami? Ann Bob
 • 70. 68 Pagsasanay 1: Aling pangkat ang may mas marami o may mas kaunti. Lagyang ng () ang may mas marami. Lagyan ng ekis ()ang may mas kaunti. 1. 2. 3. 4. 5.
 • 71. 69 Pagsasanay 2: Ikahon ang may mas maraming bagay. Bilugan ang may mas kaunting bagay. 1. 2. 3. 4. 5.
 • 72. 70 Pagsasanay 3: Paghambingin ang dalawang pangkat. Bilugan ang tamang sagot. 1. ay (mas kaunti, mas marami) kaysa 2. ay (mas kaunti, mas marami) kaysa 3. ay (mas kaunti, mas marami) kaysa 4. ay (mas kaunti, mas marami) kaysa 5. ay (mas kaunti, mas marami) kaysa
 • 73. 71 Gawaing-bahay Sundin ang panutong nakasaad sa bawat bilang. 1. Gumuhit ng pangkat ng bagay na may mas kaunting bilang kaysa sa ibinigay. Gumuhit ng pangkat ng bagay na may mas maraming bilang kaysa sa ibinigay.
 • 74. 72 “Kasindami ng” Pampasiglang Gawain bola niJohn Boa ni Roy Pangkat A Pangkat B Sina John at Roy ay may magkaparehong dami o bilang ng bola. Masasabi natin na ang bilang o dami ng bagay sa Pangkat A ay kasindami ng bagay sa pangkat B. Kapag naghahambing tayo ng 2 pangkat na may magkaparehong dami o bilang ng bagay ginagamit natin ang katagang “kasindami ng”. Ito si Roy. May 3 bola rin siya. Ito si John. Siya ay may 3 bola.
 • 75. 73 Pagsasanay 1: Bilugan ang letra ng pangkat na kasindami ng nasa unahang pangkat ng bagay. 1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
 • 76. 74 Pagsasanay 2 : Paghambingin ang dami o bilang ng dalawang pangkat ng bagay . Pagdugtungin ito. A B 1. 2. 3. 4. 5.
 • 77. 75 Gawaing-bahay Gumuhit ng mga bagay na kasindami ng nasa larawan. 1. 2. 3.
 • 78. 76 Pagsusunod-sunod ng mga Pangkat ng Bagay mula Maliit - Palaki o Malaki - Paliit na Bilang ng Elemento Pampasiglang Gawain Nagpunta si Mark sa bookstore upang bumili ng mga lapis. Bumili siya ng 3 puti, 5 pula, at 1 dilaw na lapis. Isulat lahat ang iyong napansin. Pagsusunod-sunod ng bilang ng lapis mula maliit- palaki : Ang sunod-sunod ay dilaw, puti, at pula. Pagsusunod-sunod ng bilang ng lapis mula malaki- paliit : Ang sunod-sunod ay pula,dilaw, at puti.
 • 79. 77 Pagsasanay 1: – Pagsunod-sunurin ang mga pangkat. 1. A B C Malaki – Paliit: ____, _____, _____ Maliit – Palaki: ____, _____, _____ 2. A B C Maliit - Palaki: ____, ____, ____ Malaki - Paliit: ____, ____, ____ 3. A B C Maliit - Palaki: ____, ____, ____ Malaki - Paliit: ____, ____, ____ 4. A B C Malaki - Paliit: ____, ____, ____ Maliit - Palaki: ____, ____, ____
 • 80. 78 5. A B C Maliit - Palaki: ____, ____, ____ Malaki - Paliit: ____, ____, ____ Pagsasanay 2: A. Iguhit ang nawawalang pangkat upang ipakita ang “malaki-paliit” na pagkakasunod-sunod. 1. 2. 3. B. Iguhit ang nawawalang pangkat upang ipakita ang “maliit- palaki” na pagkakasunod-sunod. 1. 2.
 • 81. 79 Gawaing-bahay Lagyan ng tsek ()ang pangkat na may pinakamaliit na bilang o dami ng bagay at lagyan ng ekis ()ang pangkat na may pinakamalaking bilang o dami ng bagay. 1. 2. 3. 4. 5.
 • 82. 80 Paghahambing ng mga Bilang Hanggang 100 Gamit ang mga Simbolo Pampasiglang Gawain Pangkat A Pangkat B Pangkat C Tingnan ang mga pangkat ng larawan sa itaas. Magbigay ng iyong mga napansin. Ang bilang ng masasayang mukha sa pangkat A ay mas kaunti sa bilang ng nasa pangkat B. Ang bilang ng masasayang mukha sa pangkat A ay mas kaunti sa bilang ng nasa pangkat C. Ang bilang ng masasayang mukha sa pangkat B ay mas marami sa bilang ng nasa pangkat A. Ang bilang ng masasayang mukha sa pangkat C ay mas marami sa bilang ng nasa pangkat A. Ang bilang ng masasayang mukha sa pangkat B ay kapareho sa bilang ng nasa pangkat C.
 • 83. 81 Pagsasanay 1: Punan ang patlang ng sumusunod: a. mas marami , mas kaunti, o kapareho b. >, <, or = 1. a. Ang 35 ay _________________ 25 b. 35 _____ 25 2. a. Ang 88 ay _________________ 89 b. 88 _____ 89 3. a. Ang 67 ay _________________ 67 b. 67 _____ 67 4. a. Ang 41 ay _________________ 31 b. 41 _____ 31 5. a. Ang 55 ay _________________ 55 b. 55 _____ 55 Pagsasanay 2: Isulat sa patlang ang tamang bilang. 1. Ang 28 ay mas marami kaysa (18, 38)________ 2. Ang 15 ay mas kaunti kaysa (45, 5) ________ 3. Ang 88 ay kapareho ng (77, 88) ________ 4. Ang 54 ay kapareho ng (54, 64) ________ 5. Ang 90 ay mas kaunti sa (91, 90) ________
 • 84. 82 Pagsasanay 3: Lagyan ng () ang mga bilang na hindi kasama sa pangkat. 1. Mas marami sa 24 21 23 25 2. Mas kaunti sa 81 81 80 78 3. Kapareho ng 35 30 37 35 4. Mas marami sa 15 16 15 14 5. Mas kaunti sa 72 70 72 72 Gawaing-bahay Sundin ang panuto sa bawat bilang. 1. Sumulat ng bilang na mas marami kaysa: a. 4 b. 7 2. Sumulat ng bilang na mas kaunti kaysa: a. 10 b. 8 c. 5 3. Sumulat ng bilang na mas kaunti sa 12 pero mas marami sa 5. 4. Sumulat ng bilang na mas marami sa 47 pero mas kaunti sa 80.
 • 85. 83 Pagsusunod-sunod ng mga Bilang Pampasiglang Gawain Tingnan ang pangkat ng kendi. Mga bilang ng kendi sa bawat pangkat: 6 7 11 14 16 Nakaayos ng parami ang mga bilang. Tingnan ang pangkat ng mga bituin. Bilang ng mga bituin sa bawat pangkat: 47 44 30 16 Nakaayos ng pakaunti ang mga bilang. 6 7 14 16 11 47 44 30 16
 • 86. 84 Pagsasanay 1: Isaayos ang mga bagay ng pakaunti. Idikit ito sa isang buong papel.
 • 87. 85 Pagsasanay 2: Ayusin ang bilang ng mga bagay na pakaunti ang ayos. Idikit sa isang buong papel. 1. 14 26 84 72 35 2. 98 43 11 29 57 3. 9 28 75 4 64 4. 88 36 21 5 17 Pagsasanay 3: Punan ng bilang ang patlang upang mapagsunod-sunod ng parami. 1. 24 36 56 75 2. 6 27 34 67 3. 15 20 54 4. 25 45 52 5. 22 36 98
 • 88. 86 Pagsasanay 4: Pagsunod-sunurin ng pakaunti ang bilang ng mga bagay.Idikit sa isang buong papel.
 • 89. 87 Pagsasanay 5: Pagsunod-sunurin ng pakaunti ang mga bilang. 1. 24 16 72 42 64 2. 89 34 11 39 47 3. 10 28 25 14 36 4. 66 37 51 9 47 Pagsasanay 6: Punan ng bilang ang patlang upang mapagsunod-sunod ng pakaunti. 1. 44 36 25 15 2. 76 _____ 48 34 17 3. 85 70 _____ _____ 46 4. _____ 65 54 47 _____ 5. 78 _____ _____ _____ 98
 • 90. 88 Pagbilang nang Dalawahan Pampasiglang Gawain Magsimula tayo sa 2 at makukuha natin ang mga bilang na ito kapag bumilang tayo nang dalawahan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
 • 91. 89 Pagsasanay 1: Isulat sa patlang ang tamang bilang. 1. 2, 4, ___, 8, ___, 12 2. 12, 14, 16, ___, 20 3. ___, 34, 36, ___, 40 4. 52, ___, 56, ___, 60 5. 92, ___, 96, 98, ___ Pagsasanay 2: –Ilan lahat ang mga ito? Iasulat ang bilang sa patlang. 1. 2. 3. 4. 5.
 • 92. 90 Gawaing-bahay Bumilang nang dalawahan. Magsimula sa 2 at bilugan ang sunod na bilang hanggang 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 • 93. 91 Skip Counting by 5 Refresher: Ana has 20 packs of candies to sell. Each pack has 5 candies. How many candies in all does she need to sell? We can skip count by 5 to get the answer. We skip count by 5 when we start with a number and then add 5 each time to the resulting number to get the next number.
 • 94. 92 Starting from 5, we get the following numbers when we skip count by 5: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 So, Ana has to sell 100 candies in all. For another example, if we start from 2, we get the following numbers when we skip count by 5: 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 72 82 87 92 97
 • 95. 93 Worksheet 1: Fill in the blanks with the correct number. _____ 1. _____2. _____3. _____ 4.
 • 97. 95 Worksheet 2: Fill in the blanks. 1. 5, 10, 15, ___, 25, 30 2. 1, 6, 11, 16, 21, ___ 3. 55, ____, 65, 70, ____, ____ 4. 24, 29, 34, ____, 44, ____ 5. ____, 13, 18, 23, _____, 33 Home Activity: A.Skip count by 5. Start from 5 then encircle the next numbers up to 100. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 474 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 B. Starting from 6, skip count by 5 up to 100. Write the numbers on the space below.
 • 98. 96 Skip Counting by 10’s Refresher: John has 100 marbles. He groups them by 10’s. How many groups are there? How many marbles are there in each group? There are 10 groups of 10 marbles in 100 marbles. There are 10 marbles in each group. When we skip count starting from 10 through 100, we add 10 to get the next number and keep adding 10 to the resulting number each time until we reach 100.
 • 99. 97 Worksheet 1: Write how many 10’s are in each set. 1. ____ 10’s 2. ____ 10’s
 • 101. 99 5. ____ 10’s Worksheet 2: Write the next 3 numbers in the . 1. 20, 30, 2. 40, 50, 3. 10, 20, 4. 30, 40, 5. 50, 60,
 • 102. 100 Worksheet 3: Start with 10. Then skip count by 10. Write the number in the . Home Activity: Match column A with Column B using lines. A B A. 50 a. B. 10 b. Start
 • 103. 101 C. 30 c. D. 20 d. E. 40 e.
 • 104. 102 Composing and Decomposing Numbers Refresher: How many marbles did father give Joey? How many marbles did mother give Joey? The 8 balls can be: 7 marbles from father and 1 marble from mother or 8 is 7 and 1. 6 marbles from father and 2 marbles from mother or 8 is 6 and 2. 5 marbles from father and 3 marbles from mother or 8 is 5 and 3. 4 marbles from father and 4 marbles from mother or 8 is 4 and 4. 3 marbles from father and 5 marbles from mother or 8 is 3 and 5. Hi! I’m Joey. I have 8 marbles. Some were given by my father while the others were given by my mother. Can you guess how many marbles were from my father and my mother?
 • 105. 103 2 marbles from father and 6 marbles from mother or 8 is 2 and 6. 1 marble from father and 7 marbles from mother or 8 is 1 and 7. 8 marbles from father and 0 marbles from mother or 8 is 8 and 0. 0 marbles from father and 8 marbles from mother or 8 is 0 and 8. If father gave Joey 10 marbles and mother gave him 3 marbles, then how many marbles did Joey get? 10 and 3 gives 13. So you have expressed the number 8 into other numbers that when put together give the same value as 8. So you have put together 10 and 3 and got 13.
 • 106. 104 Worksheet 1: Which two numbers of objects when put together will result to the given number of objects? Encircle the letter of your answer. 1. 9 is _____ A. 4 and 3 C. 7 and 2 B. 6 and 2 D. 8 and 3 2. 12 is _____ A. 7 and 3 C. 10 and 1 B. 9 and 2 D. 11 and 1 3. 18 is _____ A. 10 and 8 C. 8 and 8 B. 9 and 7 D. 6 and 7 4. 20 is _____ A. 2 and 0 B. 15 and 5 C. 10 and 2 D. 17 and 2
 • 107. 105 Worksheet 2: Write the missing number. 1. 6 is 4 and _____. 2. 10 is _____ and 3. 3. 13 is 9 and _____. 4. 17 is _____ and 6. Worksheet 3: Write the correct answer. 1. 5 is ___ and _____. 2. 14 is ____ and ____. 3. ____ is 1 and 5. 4. ____ is 7 and 4. 5. 9 is ____ and ____. Home Activity: Fill in the blanks. 1. 4 is ____ and _____. 2. 10 is _____ and _____. 3. 12 is _____ and _____. 4. 9 and 8 is _____. 5. 7 and 6 is _____.