K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q3-Q4)

Learning materials / modules in Health Grade 1 Quarter 3 and 4

1
Kagamitan ng Mag-aaral
(Quarters 3 & 4 )
ii
HEALTH
YUNIT 3: ANG AKING MGA PANDAMA
Pag-aralan Natin ...................................................... 2
Aralin 1: Malilinaw na Mata .................................... 3
Aralin 2: Matalas na Pandinig................................. 9
Aralin 3: Ingatan ang Iyong Ilong. ......................... 13
Aralin 4: Dila na Panlasa ........................................ 15
Aralin 5: Masayang Ngiti, Malusog na Bibig........ 18
Aralin 6: Makinis na Balat ...................................... 30
UNIT 4: LIGTAS AKO
Ating Subukin .......................................................... 40
Aralin 1: Paghingi ng Tulong ................................. 43
Aralin 2: Ligtas Ako sa Loob ng Tahanan …........ 47
Aralin 3: Ligtas Ako sa Paaralan ........................... 51
Aralin 4: Ligtas Akong Naglalakbay .................... 54
Aralin 5: Aray! Masakit! ......................................... 57
Aralin 6: Ligtas Ako sa Aking Alaga .................... 60
Aralin 7: Tamang Paghipo, Maling Paghipo….. 62
Aralin 8: Kumikilos Ako nang Tama at Ligtas
Ako...........................................................................
65
1
Mayroon tayong mga bahagi ng
katawan na pandama:
Nakakikita ako gamit ang aking mga
mata.
Nakaririnig ako gamit ang aking tainga.
Nakaaamoy ako gamit ang aking ilong.
Nakalalasa ako ng pagkain gamit ang dila.
Nararamdaman ko ang init at lamig dahil sa
aking balat.
YUNIT 3: ANG AKING MGA PANDAMA
2
Pag-aralan Natin:
Basahin ang tula.
Iguhit ang sagot sa iyong kuwaderno.
Ang Aking Maliliit na Katulong
ni Evelina M. Vicencio
Ako ay may dalawang ____________________ upang
makita ang mga bagay sa aking paligid.
Ako ay may dalawang ____________________upang
marinig ang tunog, malayo man o malapit.
Ako ay may isang ___________________ na pang-amoy
sa mabaho o mabango.
Ako ay may isang____________________ upang malaman
kung ang pagkain ay matamis o maalat .
Ako ay may dalawampung ____________________ na
pangkagat at pangnguya.
Mayroon din akong ____________________ para ang init
at lamig ay aking madama.
3
Aralin1: Malilinaw na Mata
Pag-aralan Natin:
Gawain 2: Hindi ito biro
Kailangan mo ng : lapis
malaking panyo
1. Gumuhit ng masayang mukha sa inyong
kuwaderno.
2. Markahan ito ng A.
3. Takpan ng panyo ang iyong mata.
4. Gumuhit muli ng masayang mukha sa inyong
kuwaderno.
5. Markahan ito ng B.
Pagkumparahin ang iyong mga iginuhit. Alin sa
iyong iginuhit ang mas maganda? Bakit?
4
Gawain 3:
Nakakikita tayo gamit ang ating mga mata.
Nakikita natin ang iba’t ibang bagay.
Nakikita natin ang mga bagay na ating gusto.
Pinananatili tayong ligtas ng ating mata.
Napakahalaga ng ating mga mata.
5
Ang Ating Kahanga-hangang Mata
Basahin natin ang tula.
Ang Aking Kahanga-hangang Mata
ni Teodora Conde
May dalawa akong
kahanga-hangang
mata
Na nakakikita ng
liwanag at ganda.
Kapag ako’y
napapagod aking
pinapahinga.
Tanging sa liwanag
ako nagbabasa
Gawain 4: Pangangalaga sa mga Mata
Pangalagaan ang iyong mata.
Narito kung paano —
Kumain ng
masusustansiyang
pagkain.
Punasan ang iyong
mata ng malinis na
panyo. Huwag
kamutin.
6
WASTONG GAWI PARA MANATILING
MALUSOG ANG ATING MATA.
Manood nang malayo mula
sa telebisyon.
Magbasa nang may sapat
na liwanag
Ipahinga ang mata kapag ito ay pagod na.
Tandaan:
7
Kailangan natin ang malusog na mata.
Gawain 5: Pangalagaan ang Iyong Mata
Pag-aralan ang larawan.
Alin sa ginagawa nila ang mali?
Bakit mali ang kanilang ginagawa?
Isulat ang bilang ng larawan na hindi dapat gawin.
Gawain 6: Sakit sa Mata
Sore eye Kuliti
Tandaan
 Mahalaga ang malusog na mata.
 Alagaang mabuti ang ating mata.
 Ugaliin ang wastong gawi upang
mapanatiling malusog ang ating
mata.
1. 2.
3. 4.
8
Kopyahin ang drowing ng mukha sa ibaba. Lagyan
ng dalawang mata ang mukha.
9
Aralin 2: Matalas na pandinig
Pag-aralan Natin
Gawain 2: Ano ang nasa kahon?
Gawain 3: Pagsusuri sa Tunog
May ilang bagay na lumilikha ng kaaya-ayang
tunog.
10
A. Anong bagay ang lumilikha ng kaaya-ayang
tunog? Isulat ang bilang sa iyong kuwaderno.
B. Anong mga bagay ang lumilikha ng hindi
kaaya-ayang tunog? Isulat ang bilang sa iyong
kuwaderno.
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
Iwasan natin ang ingay.
Hindi ito mabuti sa ating tainga.
Pangalagaan ang ating tainga sa ingay.
11
Gawain 4: Pangalagaan Natin ang Ating
Tainga
Inaalagaan ng mga bata ang kanilang tainga.
Paano nila ito ginagawa?
Pangalagaan ang
tainga sa malalakas
na ingay.
Tuyuin ng tuwalya ang
iyong tainga.
Suminga nang wasto.
Panatilihing bukas ang
magkabilang butas ng
ilong.
Makinig sa malumanay
na musika.
Magsalita nang
mahinahon.
Linisin ng tuwalya ang
labas ng iyong tainga.
12
Para sa Tainga o Hindi (5 minuto)
Tingnan ang mga bagay.
Alin sa mga ito ang ginagamit na panlinis ng tainga?
Idugtong ang mga bagay na ito sa tainga.
Tandaan
 Ang malakas na tunog ay
masama sa ating tainga.
 Pangalagaan natin ang ating
tainga.
 Linising palagi nang buong
ingat ang ating tainga gamit
ang tuwalya.
 Huwag lagyan ng matutulis at
kung ano-anong bagay ang
ating tainga.
13
Aralin 3: Ingatan ang Iyong Ilong
Pag-aralan Natin
Ang ilong ay para sa paghinga.
Ang ilong ay pang-amoy rin.
Ang ilong ay pang-amoy ng mabango.
Ang ilong ay pang-amoy rin ng mabaho.
Gawain 2: Mabango at Mabaho
Anong amoy ang mabuti para sa ilong?
Piliin at iguhit ang sagot sa inyong kuwaderno.
Panatilihing malinis ang ating ilong.
Panatilihing malusog ang ating ilong.
14
Gawain 3:Pangangalaga sa Ilong
Ang malinis na ilong ay nakapagpapalusog sa atin.
Mahalaga ang malusog na ilong.
Bakit dapat panatilihing malinis ang ilong?
15
Tandaan:
Ating Ilong
Tono: Leron-leron Sinta
ni Teodora D. Conde
Ating ilong ay panghinga
Ating ilong ay pang-amoy
Amuyin ang mabango.
Huwag amuyin ang mabaho.
Panatilihing malinis ang ilong.
Panatilihing malusog ang ilong.
Suminga nang dahan-dahan.
Linisin nang mabuti.
Aralin 4: Dila na Panlasa
Pag-aralan Natin
Ang ating dila ay nasa loob ng bibig.
Ang ating dila ay nakalalasa ng pagkain.
Ang ating dila ang tumutulong upang tayo ay
makapagsalita.
Ang ating dila ang nagpapanatiling malinis ang
ngipin.
16
Gawain 5: Dila na Panlasa
Ano ang lasa ng pagkain?
Isulat sa kuwaderno kung matamis,maasim,
maalat,mapait.
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10.
17
Gawain 5 :Pangangalaga sa Iyong Dila
Sino sa mga bata ang inaalagaan ang kanilang
dila? Piliin ang bilang ng iyong sagot.
Isulat sa inyong kuwaderno.
1 2 3
Alagaan ang ating dila.
Sepilyuhin qng ating dila pagkatapos magsepilyo ng
ngipin.
Uminom ng maligamgam na inumin.
Huwag uminom ng mainit na inumin.
Huwag kumain ng mainit na pagkain.
Huwag ding kumain ng maanghang na pagkain.
Tandaan:
Ang Aking Dila
ni Evelina M. Vicencio
Ang aking dila ay nakalalasa ng pagkain:
mapait, maalat, maasim, at matamis;
tumutulong din itong bumati
sa aking mga kaibigan kapag kami’y nagkikita;
nililinis nito ang tirang pagkain
sa aking ngipin kapag ako’y kumakain.
eating pepper
18
Aralin 5: Masayang Ngiti, Malusog na
Bibig
Pag-aralan Natin
Gawain 1: Masayang Ngiti
Sino ang may masayang ngiti?
Iguhit sa kuwaderno ang iyong sagot.
Ang Ating Bibig
Ang bibig ay ginagamit sa pagkain.
Ang bibig ay ginagamit din sa pagsasalita.
Ang bibig ay may ngipin at dila.
Ang ngipin ang dumudurog ng ating kinakain.
Ang dila naman ang tumutulong sa paglulon.
Ang mga ito ay sama-samang gumagawa.
Kaya kailangan nating pangalagaan.
19
Gawain 3: Ang Aking Milk Teeth
1. Tumingin sa salamin.
2. Ibuka ang iyong bibig.
3. Bilangin ang iyong ngipin.
4. Ilan ang iyong ngipin?
5. Mayroon ka bang nawawalang ngipin?
6. Ilan ang iyong nawawalang ngipin?
7. Tingnan ang larawan ng baby teeth.
Kopyahin sa inyong kuwaderno
Lagyan ng ekis (X) ang iyong nawawalang
ngipin.
Mawawala rin ang iyong baby teeth.
Pagkatapos, magkakaroon ka ng bagong ngipin
Ang mga ito ang iyong permanenteng ngipin.
20
Ang Ating Ngipin
Mayroon tayong dalawang uri ng tumutubong
ngipin.
Ang unang uri ay ang baby teeth.
Tinatawag din itong milk teeth.
Ang mga bata ay may dalawampung baby teeth.
Ang pangalawang uri ay ang permanenteng ngipin.
Ang mga nasa wastong gulang na ay may
tatlumpu’t dalawang permanenteng ngipin.
Gawain 4: Magsepilyo Tayo
Nagsesepilyo ka ba?
Ang pagsesepilyo ang paraan upang maging
malinis ang ating bibig.
Pinananatili nitong malinis ang ating ngipin at dila.
Pinananatili rin nitong malinis ang ating gilagid.
Ang pagsesepilyo ay isang paraan upang
tayo’y maging malusog.
21
Mga kailangan
sepilyo toothpaste o asin
basong may tubig dental floss o malinis na
maliit na tuwalya sinulid
1. Kunin ang sepilyo.
2. Basain ang sepilyo ng malinis
na tubig.
3. Maglagay ng kaunting
toothpaste sa sepilyo.
4. Magsepilyo nang paikot ang galaw.
Kailan ka
nagsesepilyo ng
ngipin?
Magsepilyo ng ngipin
bago at pagkatapos
kumain. Ganito ang
tamang paraan ng
pasesepilyo
22
5. Magsepilyo mula kaliwa
patungong kanan.
6. Sepilyuhin din ang dila.
7. Siguraduhing malinis
lahat ng gilid.
8. Idura ang mga
natitirang laway at
toothpaste.
9. Banlawan ang iyong
sepilyo nang mabuti.
10. Panatilihing malinis ang
iyong sepilyo.
11. Ilagay ito sa tuyong
lugar.
12. Punasan ang bibig ng
malinis na tuwalya.
23
Huwag Kalimutang Mag-floss
Huwag
kalimutang
mag-floss
pagkatapos
magseipilyo...
Ano po ang
floss?
Ang Dental floss ay isang manipis
na string na inilalagay sa pagitan
ng ngipin. Ginagamit ito sa pag-
aalis ng mga tirang pagkain sa
ngipin. Narito ang paraan ng
paggamit ng dental floss.
Mga kailangan: dental floss
basong may tubig
1. Ipulupot ang dental floss sa
dalawang daliri.
2. Isingit ang floss sa pagitan ng
ngipin at gilagid.
3. Dahan-dahang igalaw ang floss.
4. Ipulupot sa ngipin.
5. Itaas-baba ang floss.
6. Linisin ang pagitan ng bawat
ngipin.
7. Huwag sugatan ang gilagid.
8. Magmumog ng tubig.
24
Tandaan
Magsesepilyo ako ng ngipin __________.
Sa pagsesepilyo, gumagamit ako ng __________.
Gagamit ako ng floss __________.
Sa paggamit ng floss, gumagamit ako ng __________.
Pupunta ako sa aking dentista __________.
25
Pangangalaga ng Ating Bibig at Ngipin
Gawain 1:MABUTI O MASAMA?
Tingnan ang mabuting gawi.
Piliin ang bilang ng iyong sagot.
Isulat sa inyong kuwaderno.
7. 8.
5. 6.
1. 2.
3. 4.
26
Gawain 2: Masusustansiyang Pagkain para sa
Bibig
Panatilihing malinis ang ating ngipin.
Tayo’y magsepilyo ng ngipin.
Tayo’y mag-floss ng ngipin.
Tayo’y kumain ng masusustansiyang pagkain.
Masama ang masyadong matamis na pagkain.
Maaaring masira ang ating ngipin.
Iguhit ang  kung masustansiyang pagkain.
Iguhit ang  kung hindi masustansiyang pagkain.
iguhit ang sagot sa inyong kuwaderno.
27
Wastong Gawi para sa Masayang Ngiti
Tingnan ang mga larawan.
Tukuyin ang dapat at hindi dapat gawin.
Gawin Huwag Gawin
Magsepilyo pagkatapos Uminom at kumain ng
kumain matatamis na pagkain
nang sobra
Uminom at kumain ng Ilagay ang laruan
masustansiyang pagkain sa bibig
28
Palaging mag-floss Kumagat ng matigas na
pagkain at bagay
Pumunta sa dentista Ilagay ang daliri sa bibig
dalawang beses sa
isang taon
29
Tandaan
Panatilihing malinis ang bibig.
Kapag malinis ang ngipin,
malusog din ang bibig.
Ang pagsesepilyo at pagpo-
floss ay nakalilinis ng ngipin.
Mga paraan kung paano mapananatiling malinis
ang bibig:
 Huwag masyadong kumain ng matatamis na
pagkain.
 Uminom at kumain ng masustansiyang pagkain.
 Pumunta sa dentista dalawang beses sa isang
taon.
 Huwag kumagat ng matitigas na pagkain at
bagay.
 Palaging magsepilyo pagkatapos kumain.
 Palaging mag-floss pagkatapos kumain.
Malusog na Bibig
(Tono: London Bridge)
ni Teodora D. Conde
Ang ating bibig ay may malusog na ngipin,
Mamula-mulang dila at mabangong hininga;
Alagaan ang ating bibig at ngipin
Huwag masyadong kumain ng matatamis.
30
Aralin 7: Makinis na Balat
Pag-aralan Natin:
Mga Bagay na Nagpapanatili sa Ating Malinis
Ito ang mga bagay na tumutulong para tayo’y
manatiling malinis.
May mga bagay ring pananggalang sa mga bahagi
ng ating katawan.
Idugtong ang bagay sa bahagi ng katawan na
nalilinis nito .
Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno.
paa
kuko
buhok
katawan
suklay
sapatos
Nail cutter
tuwalya
tsinelas
sabon
31
Gawain 3: Ako ay Malinis Araw-araw,
Ang tubig ay panghugas.
Ang sabon ay panlinis ng katawan.
Maghilamos ng mukha araw-araw.
Maligo araw-araw.
Mga Kailangan:
bimpo o labakara
tuwalya
palanggana at tabo
sabon at habonera
Maligo araw araw.
1. Gumamit ng malinis na tubig.
Gumamit ng sariling
sabon.
Basain at lagyan ng
shampoo ang buhok.
Banlawang mabuti.
2. Lagyan ng sabon ang
bimpo o labakara.
Kuskusin ang mukha at
leeg.
32
Kuskusin ang labas ng tainga.
Kuskusin ang kilikili.
Kuskusin ang braso.
Kuskusin ang binti.
Banlawang mabuti
ang mukha at leeg.
Banlawan ang
bimpo o labakara.
Kuskusin ng bimpo o
labakara ang labas ng tainga.
Kuskusin ang iyong kilikili.
Banlawan ang braso.
Banlawan ang binti.
Banlawan ang buong
katawan.
3. Patuyuin ang iyong
buhok, mukha, at katawan
gamit ang tuwalya.
33
4. Magsuot ng malinis na damit araw-araw.
Pantakip ito sa ilang bahagi ng ating katawan.
Magsuot ng komportableng kasuotan.
Magsuot ng wastong kasuotan ayon sa
panahon.
Magsuot ng tsinelas o sapatos.
5. Magsuklay ng
buhok.
6. Panatilihing malinis ang
kamay at paa.
Maggupit ng kuko.
Magpatulong sa
nakatatanda.
34
Nangangati ka ba?
Dapat ay mayroon kang sariling —
suklay
bimpo o labakara
tuwalya
damit
Alam mo ba kung ano ang maliliit na hayop na
ito?
kuto surot
Kuto at surot ang tawag sa mga ito.
Ang kuto ay nasa ulo.
Ang surot ay kumakapit sa balat.
Nagpapakati ng ulo ang kuto.
Nagpapakati ng balat ang surot.
Anong gagawin mo kapag ikaw ay nangati?
Kumanta Habang Naglilinis
Ito ang paraan ng paghihilamos ng
mukha
Hilamos ng mukha, hilamos ng mukha.
Pagkagising sa umaga.
Ito ang paraan ng paglilinis ng buhok…
Ito ang paraan ng paliligo…
Ito ang paraan ng paglilinis ng tainga…
35
Ito ang paraan ng paghihilamos ng mukha…
Ito ang paraan ng paghuhugas ng kamay …
Ito ang paraan ng pagsesepilyo…
Ito ang paraan ng paglilinis ng braso…
Ito ang paraan ng paghuhugas ng paa…
Ito ang paraan ng paglilinis ng katawan…
Ito ang paraan ng pagpuputol ng kuko…
Tandaan
Ang malinis na katawan ay
nagpapalusog sa atin.
Sundin natin ang mga
wastong gawi sa kalinisan.
Panatilihin nating malinis
ang ating katawan.
Simulan sa ulo hanggang
paa.
Linisin ang bawat bahagi
ng katawan. Gumamit ng
malilinis na damit at
bagay.
36
Panapos na Pagsusulit
A.Tama o Mali?
Basahing mabuti ang bawat pangungusap.
Lagyan ng tsek (√) kung tama.
Lagyan ng ekis (X) kung mali.
Gawin ito sa inyong kuwaderno.
1. Uminom ng gatas.____
2. Suminga nang dahan-dahan. ____
3. Maligo araw-araw. ____
4. Panatilihing malinis ang labas ng tainga. ____
5. Ang gulay ay masustansiyang pagkain. ____
6. Magsepilyo nang isang beses sa isang linggo.
___
7. Ang matatamis ay mabuti sa ngipin. ____
8. Linisin ng cotton buds ang tainga.____
9. Linisin ng tissue paper ang ilong. ____
10. Kamutin ang mata kapag ito’y nangangati.
____
37
B. Ano ang Dapat Gamitin
Pagdugtungin ng linya ang gawain at larawan.
Maaaring madoble ang sagot.
Gawin ito sa inyong kuwaderno.
11. Pagmumumog
12. Paglilinis ng mata
13. Paglilinis ng tainga
14. Pantakip kapag bumabahin
15. Pagsesepilyo ng ngipin
a.
b.
c.
d.
e.
38
Sariling Pagsusuri
Wastong Gawi
Araw-
araw Minsan
Hindi
kailanman
1. Naliligo ako.
2. Nililinis ko ang aking
tainga.
3. Nagsusuklay ako ng
buhok.
4. Naghuhugas ko ng
kamay.
5. Nagsusuot ako ng
malinis na damit.
6. Nagsesepilyo ako
pagkatapos kumain.
7. Gumagamit ako ng
floss pagkatapos
magsepilyo.
8. Hindi ako naglalaro sa
kainitan ng araw.
9. Kapag ako’y
umuubo, nagtatakip
ako ng aking braso.
10. Naghuhugas ako ng
kamay bago at
pagkatapos kumain.
39
YUNIT 4: LIGTAS AKO
40
Ligtas ka ba kahit ikaw ay nag-iisa?
Ating Subukin
A.Aling mga bagay ang maaaring makasakit o
magdulot ng kapahamakan?
Lagyan ito ng ekis (X). Gawin sa inyong
kuwaderno.
41
B. Tingnan ang mga larawan.
Alin ang ligtas gawin?
Kulayan ang larawang nagpapakita ng ligtas
na gawain.
42
C.Tingnan ang mga larawan.
Sino ang ligtas?
Lagyan ng bituin ang kahon na nasa tabi ng
larawang nagpapakita na ligtas ang bata.
Gawin ito sa inyong kuwaderno.
.
.
43
Aralin 1: Paghingi ng Tulong
Naku!
44
Naku!
Kahapon, pumunta kami sa palengke
Bumili kami ni nanay ng krayola;
Habang kami’y naglalakad
Ako’y naglaro at tumakbo palayo.
Hindi ko na makita si nanay.
Naku! Nawawala ako! Nanay, nasaan ka na?
May Tiwala ako sa Inyo!
Nawawala ka, sino ang hihingan mo ng tulong?
Kulayan ang larawan ng taong hihingan mo ng
tulong. Gawin ito sa inyong kuwaderno.
45
Tutulungan Kita
Sino ang mga taong tutulong sa iyo?
Kilalanin natin sila.
Sila ang mga taong tutulong sa atin.
Ako ay
isang___
___.
___
Ako ay
isang___
__.
___
Ako ay
isang___
__.
Ako ay
isang ___
_______
_.
Ako ay
isang
_______
_.
Ako ay
isang __Ako ay
isang_ Ako ay
isang___.
46
Ang Aking ID
Gumawa tayo ng ID Card.
Punan ng impormasyon ang ID Card.
Ingatan ang iyong ID.
Lagi itong dalhin.
Ipakita ito kapag ikaw ay nawawala.
Ipakita lamang ito sa taong may tiwala ka.
Tandaan:
Humingi ng tulong sa taong kilala mo.
Huwag kausapin ang taong hindi mo
kilala.
Laging dalhin ang iyong ID Card.
Ang Aking ID Card
Pangalan: _______________________________________ Edad: ___
Tirahan: _________________________________________
Numero ng Telepono: ______________________________
Pangalan ng Ama: _______________ Trabaho: _________
Pangalan ng Ama: _______________ Trabaho: _________
47
Aralin 2: Ligtas Ako sa Loob ng
Tahanan
Ayoko ng Sunog!
Ano ang mga bagay sa inyong tahanan na nag-
aapoy?
Gumuhit ng apat na bagay sa loob ng kahon.
Gawin ito sa isang papel.
48
Balita! Balita!
Basahin natin ang balita.
Bagong-bagong Balita!
Magkakaroon ng brownout
sa loob ng tatlong oras.
Lahat ay maghanda ng kandila.
Mag-ingat at manatiling ligtas!
Lagyan ng ekis (X) ang gawaing hindi ligtas.
Gawin ito sa inyong kuwaderno.
Huwag maglaro ng apoy.
Baka mapaso ka.
Baka may bagay na masunog.
Baka masunog ang inyong bahay.
49
Huwag Hawakan!
Ang mga bagay na ito ay kapaki-pakinabang .
Pero maaari ring makasakit.
Nagdudulot ito ng kapahamakan.
Kulayan ang mga bagay na hindi ligtas gamitin.
Gawin ito sa isang papel
50
Ang matutulis na bagay ay nakasusugat.
Madulas ang basang sahig.
Madudulas tayo at masasaktan.
May mga bagay sa tahanan na nakalalason.
Huwag itong hawakan o tikman.
Tandaan:
Mga Alituntunin upang Maging Ligtas sa Tahanan
Huwag maglaro ng apoy.
Huwag maglaro ng matutulis na bagay.
Panatilihing tuyo ang sahig.
Huwag hawakan ang mga bagay na hindi
mo alam kung ano ito.
Huwag tikman ang mga bagay na hindi
pamilyar sa iyo.
51
Aralin 3: Ligtas Ako sa Paaralan
Saan ito?
Saang lugar ito sa paaralan?
Lagyan ng tsek () ang pangalan ng lugar na nasa
larawan. Gawin ito sa inyong kuwaderno.
silid-aralan palikuran
palaruan silid-aklatan
halamanankantina
kantinatanggapan
52
Ito ang Aking Trabaho
Sino ang nangangalaga sa atin sa paaralan?
Pagdugtungin ng linya ang tao at ang kanilang
trabaho na makikita sa larawan. Gawin ito sa inyong
kuwaderno.
Doktor
Diyanitor
Nurse
Guwardiya
Guro
1.
2.
3.
4.
5.
53
Gawain 1: “Modelong Bata”
Modelong Bata
Mabait ka ba?
Lagyan ng bituin ang batang mabait. Gawin ito
sa isang papel.
Tandaan:
Nagkakaroon din ng aksidente sa paaralan.
Sundin ang alituntunin ng paaralan.
Laging magpakabait.
54
Aralin 4: Ligtas Akong Naglalakbay
Masayang Paglalakbay
Ang mga mag-aaral ay naglakbay-aral.
Tingnan ang larawan.
Lakbay-aral ng Baitang 1
Talatakdaan
8:00-10:00 a.m. Zoo
10:00-12:00 noon Museo
12:00-2:00 p.m. Tanghalian
2:00-4:00 p.m. Parke
4:00-6:00 p.m. Oras ng Pag-uwi
55
Magmaneho Tayo
Paano ka nakararating sa paaralan?
Ano ang iyong sinasakyan?
Pagdugtungin ng linya ang pangalan ng nasa
larawan. Gawin ito sa isang papel.
bangka
bisikleta
bus
jeep
tricycle
56
Tama ba ito?
Paano ka sumasakay sa sasakyan?
Ano ang DAPAT mong gawin?
Ano ang HINDI DAPAT gawin?
Lagyan ng ang bilog na nasa tabi ng larawan na
nagpapakita ng tamang gawain. Gawin ito sa
inyong kuwaderno.
Tandaan
Manatiling ligtas sa loob ng sasakyan.
Huwag maglaro o gumawa ng ingay.
Kumilos nang tama kapag nasa sasakyan.
57
Aralin 5: Aray! Masakit!
Tulong!
Tingnan ang larawan.
Basahin ang tula.
Naku! May Dugo!
ni Mark Kenneth S. Camiling
Sikat ng araw ay kayganda
Maghapon akong naglaro sa kalsada.
Hay! Araw na kayganda!
Bigla akong nadapa
Sa bako-bakong kalsada!
Naku! May dugo!
Sugat, sugat, gumaling ka
agad sana!
58
Matalas Iyan!
Tingnan ang mga bagay.
Alin ang makasasakit sa iyo?
Lagyan ng ekis (X) ang matatalas na bagay.
Gawin sa inyong kuwaderno.
59
Linisin Natin!
Linisin ang maliit na sugat o hiwa.
Sundin ang sumusunod na hakbang.
Pagkatapos itong gawin, humingi ng tulong sa
nakatatanda upang matakpan ang sugat.
Tandaan:
Mag-ingat sa paggamit ng matatalas na bagay.
Huwag maglaro ng larong maaaring magkasakitan .
Huwag mabahala kapag nasugatan.
Sundin ang mga hakbang sa paglilinis ng maliit na
sugat.
Laging humingi ng tulong.
2. Hintaying mawala ang
dugo.
1. Linisin ng tubig ang
sugat.
3. Hugasan at sabunin.
Gumamit ng banayad
na sabon.
5. Tuyuin ng malinis na
tuwalya.
4. Banlawang mabuti.
60
Aralin 6: Ligtas Ako sa Aking mga Alaga
Pakinggan Mo Ako
May alaga ka bang hayop?
Ano ang paborito mong alaga?
Pakingggan natin ang tunog.
Kulayan kung aling hayop ang lumilikha ng tunog.
Aw! Aw!
Arf! Arf!
Meow!
Meow!
Meow!
Meow!
Oink!
Oink!
Oink!
Oink!
Meee!
Meee!
61
Kumusta, Aking Kaibigan!
Sila ang ating mga alagang hayop.
Pakinggan ang kanilang sinasabi.
Tandaan:
Hindi naman masamang makipaglaro sa
alagang hayop.
Huwag saktan ang mga hayop.
Maaari ka ring saktan ng mga ito.
Ako ay aso.
Alagaan ninyo ako.
Huwag ninyo akong saktan.
Baka makagat kita.
Ako ay kabayo.
Alagaan ninyo ako.
Huwag ninyo akong saktan.
Baka masipa kita.
Ako ay pusa.
Alagaan ninyo ako.
Huwag ninyo akong saktan.
Baka makalmot kita.
62
Aralin 7: Tamang Paghipo, Maling
Paghipo
Ligtas Tayo
Kilalanin ang bago nating kaibigan.
Pakinggan ang kanilang sasabihin.
Ako si Paulo.
Ako ay palakaibigan.
Puwede tayong maging magkaibigan.
Puwede kang makipagkamay sa akin.
Puwedeng magkahawak ang ating kamay,
pero huwag masyadong mahigpit.
Huwag masyadong mahigpit.
Puwede mong ilagay ang iyong kamay
sa aking balikat.
Pero huwag mong hahawakan ang aking katawan.
63
Ako si Pat.
Ako ay masayahin at malambing.
Puwede tayong maging magkaibigan.
Puwede kang makipagkamay sa akin.
Puwedeng magkahawak ang ating kamay,
pero huwag masyadong mahigpit.
Huwag masyadong mahigpit.
Puwede mong ilagay ang iyong kamay
sa aking balikat.
Pero huwag mong hahawakan ang aking katawan.
64
Mali Ito!
Tingnan ang larawan.
Alin ang mali?
Lagyan ng ekis (X) ang maling paghipo.
Gawin sa inyong kuwaderno.
Tandaan:
Igalang natin ang ating kaibigan at kapamilya.
May tama at maling paghipo.
Tanggihan ang maling paghipo.
Huwag nating gawin ang maling paghipo.
65
Aralin 8: Kumikilos Ako nang Tama at
Ligtas Ako
Mali Iyan!
Tingnan ang mga larawan.
Lagyan ng tsek () ang tamang kilos.
Gawin ito sa hiwalay na papel.
66
Anong Susunod na Mangyayari?
Tingnan ang mga larawan.
Ito ay masasamang kilos.
Anong susunod na mangyayari?
Anong gagawin mo?
Paano ka iiwas?
Paano ka iiwas sa marahas na kilos?
Anong dapat gawin ng ibang bata?
Tandaan:
Laging kumilos nang wasto.
Iwasan ang marahas na kilos.
Maaari kang makasakit ng iba.
Maaaring masaktan mo ang iyong sarili.
Magsabi ng “sorry” kapag nakasakit ng iba.
67
Suriin Natin
A.Lagyan ng ekis (X) ang mga bagat na
nakasusugat.
Gawin ito sa inyong kuwaderno.
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.
68
B. Pag-aralan ang larawan.
Kulayan ang nagpapakita ng wastong ugali.
Gawin sa hiwalay na papel.
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
69
C.Pag-aralan ang larawan. Lagyan ng ang
kahon na nasa tabi ng larawang nagpapakita
ng tamang paghipo. Gawin ito sa inyong
kuwaderno.
5. 6.
3.
1. 2.
4.
7. 8.

Recomendados

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) von
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
161.2K views78 Folien
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ... von
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...EDITHA HONRADEZ
15.6K views16 Folien
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2) von
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)LiGhT ArOhL
253.4K views116 Folien
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4) von
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
113.9K views185 Folien
Cot detailed lesson plan filipino 1 von
Cot detailed lesson plan filipino 1Cot detailed lesson plan filipino 1
Cot detailed lesson plan filipino 1whengguyflores
37.3K views5 Folien
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2) von
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)LiGhT ArOhL
52K views52 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Detailed Lesson Plan sa filipino 3 von
Detailed Lesson Plan sa filipino 3Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3janehbasto
177.6K views8 Folien
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB) von
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)LiGhT ArOhL
153.1K views257 Folien
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN von
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
698.8K views280 Folien
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO von
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOLiGhT ArOhL
267.6K views166 Folien
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE) von
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)LiGhT ArOhL
339.5K views296 Folien
Anyong lupa- GRADE 3 LP von
Anyong lupa- GRADE 3 LPAnyong lupa- GRADE 3 LP
Anyong lupa- GRADE 3 LPMARY JEAN DACALLOS
45.6K views3 Folien

Was ist angesagt?(20)

Detailed Lesson Plan sa filipino 3 von janehbasto
Detailed Lesson Plan sa filipino 3Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
janehbasto177.6K views
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)
LiGhT ArOhL153.1K views
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
LiGhT ArOhL698.8K views
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
LiGhT ArOhL267.6K views
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)
LiGhT ArOhL339.5K views
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICSK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
LiGhT ArOhL280.4K views
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao von ellaboi
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
ellaboi236.2K views
Pictograph Filipino 3 von AdoraMonzon
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
AdoraMonzon15.7K views
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL233.9K views
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL374.6K views
Grade 3 MTB Learners Module von Lance Razon
Grade 3 MTB Learners ModuleGrade 3 MTB Learners Module
Grade 3 MTB Learners Module
Lance Razon33.8K views
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL280.7K views
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan von EDITHA HONRADEZ
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotanEpp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
EDITHA HONRADEZ107.7K views
Detailed Lesson Plan in Science and Health Grade 3 Sense Organ von janehbasto
Detailed Lesson Plan in Science and Health Grade 3 Sense OrganDetailed Lesson Plan in Science and Health Grade 3 Sense Organ
Detailed Lesson Plan in Science and Health Grade 3 Sense Organ
janehbasto657.7K views
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL113.1K views
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin von Alice Failano
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Alice Failano78K views

Similar a K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q3-Q4)

HOME ECO ARALIN 3.pptx von
HOME ECO ARALIN 3.pptxHOME ECO ARALIN 3.pptx
HOME ECO ARALIN 3.pptxRicardoCalma1
14 views17 Folien
ESP_Q1_WEEK6.pptx von
ESP_Q1_WEEK6.pptxESP_Q1_WEEK6.pptx
ESP_Q1_WEEK6.pptxMariaVictoriaRicarto
23 views48 Folien
Health gr-1-learners-matls-q12 von
Health gr-1-learners-matls-q12Health gr-1-learners-matls-q12
Health gr-1-learners-matls-q12EDITHA HONRADEZ
8.5K views50 Folien
Home Economics Aralin 3 von
Home EconomicsAralin 3Home EconomicsAralin 3
Home Economics Aralin 3EDITHA HONRADEZ
4.5K views22 Folien
Epp he aralin 3 von
Epp he aralin 3Epp he aralin 3
Epp he aralin 3EDITHA HONRADEZ
1.4K views22 Folien
Ang Bawat Bata ay Mahalaga von
Ang Bawat Bata ay MahalagaAng Bawat Bata ay Mahalaga
Ang Bawat Bata ay MahalagaKthrck Crdn
333 views33 Folien

Similar a K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q3-Q4)(20)

Ang Bawat Bata ay Mahalaga von Kthrck Crdn
Ang Bawat Bata ay MahalagaAng Bawat Bata ay Mahalaga
Ang Bawat Bata ay Mahalaga
Kthrck Crdn333 views
Health gr. 1 learners material (q1&2) von love77eva
Health gr. 1 learners material (q1&2)Health gr. 1 learners material (q1&2)
Health gr. 1 learners material (q1&2)
love77eva582 views
Namocot Jane: Pangangalaga sa Sarili (Baitang 3).pptx von Jane Namocot
Namocot Jane: Pangangalaga sa Sarili (Baitang 3).pptxNamocot Jane: Pangangalaga sa Sarili (Baitang 3).pptx
Namocot Jane: Pangangalaga sa Sarili (Baitang 3).pptx
Jane Namocot1.9K views
Demonstration lesson in home economics von via_d
Demonstration lesson in home economicsDemonstration lesson in home economics
Demonstration lesson in home economics
via_d3.1K views
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx von JeanneAmper1
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptxQ2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx
JeanneAmper18.8K views
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx von Grace659666
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docxDLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
Grace65966647 views

Más de LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa von
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
16.6K views17 Folien
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT von
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
32.3K views55 Folien
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT von
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
27.1K views61 Folien
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1 von
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
25.5K views48 Folien
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT von
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
36.2K views88 Folien
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT von
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
18.8K views42 Folien

Más de LiGhT ArOhL(20)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa von LiGhT ArOhL
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
LiGhT ArOhL16.6K views
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL32.3K views
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL27.1K views
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1 von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
LiGhT ArOhL25.5K views
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL36.2K views
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL18.8K views
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL24.1K views
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL27.5K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL73.9K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL58.5K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL91K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL51.5K views
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL24.6K views
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL33K views
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL19.1K views
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL31.2K views
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL37.5K views
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL47.6K views
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL55.5K views
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL227.1K views

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q3-Q4)

 • 2. ii HEALTH YUNIT 3: ANG AKING MGA PANDAMA Pag-aralan Natin ...................................................... 2 Aralin 1: Malilinaw na Mata .................................... 3 Aralin 2: Matalas na Pandinig................................. 9 Aralin 3: Ingatan ang Iyong Ilong. ......................... 13 Aralin 4: Dila na Panlasa ........................................ 15 Aralin 5: Masayang Ngiti, Malusog na Bibig........ 18 Aralin 6: Makinis na Balat ...................................... 30 UNIT 4: LIGTAS AKO Ating Subukin .......................................................... 40 Aralin 1: Paghingi ng Tulong ................................. 43 Aralin 2: Ligtas Ako sa Loob ng Tahanan …........ 47 Aralin 3: Ligtas Ako sa Paaralan ........................... 51 Aralin 4: Ligtas Akong Naglalakbay .................... 54 Aralin 5: Aray! Masakit! ......................................... 57 Aralin 6: Ligtas Ako sa Aking Alaga .................... 60 Aralin 7: Tamang Paghipo, Maling Paghipo….. 62 Aralin 8: Kumikilos Ako nang Tama at Ligtas Ako........................................................................... 65
 • 3. 1 Mayroon tayong mga bahagi ng katawan na pandama: Nakakikita ako gamit ang aking mga mata. Nakaririnig ako gamit ang aking tainga. Nakaaamoy ako gamit ang aking ilong. Nakalalasa ako ng pagkain gamit ang dila. Nararamdaman ko ang init at lamig dahil sa aking balat. YUNIT 3: ANG AKING MGA PANDAMA
 • 4. 2 Pag-aralan Natin: Basahin ang tula. Iguhit ang sagot sa iyong kuwaderno. Ang Aking Maliliit na Katulong ni Evelina M. Vicencio Ako ay may dalawang ____________________ upang makita ang mga bagay sa aking paligid. Ako ay may dalawang ____________________upang marinig ang tunog, malayo man o malapit. Ako ay may isang ___________________ na pang-amoy sa mabaho o mabango. Ako ay may isang____________________ upang malaman kung ang pagkain ay matamis o maalat . Ako ay may dalawampung ____________________ na pangkagat at pangnguya. Mayroon din akong ____________________ para ang init at lamig ay aking madama.
 • 5. 3 Aralin1: Malilinaw na Mata Pag-aralan Natin: Gawain 2: Hindi ito biro Kailangan mo ng : lapis malaking panyo 1. Gumuhit ng masayang mukha sa inyong kuwaderno. 2. Markahan ito ng A. 3. Takpan ng panyo ang iyong mata. 4. Gumuhit muli ng masayang mukha sa inyong kuwaderno. 5. Markahan ito ng B. Pagkumparahin ang iyong mga iginuhit. Alin sa iyong iginuhit ang mas maganda? Bakit?
 • 6. 4 Gawain 3: Nakakikita tayo gamit ang ating mga mata. Nakikita natin ang iba’t ibang bagay. Nakikita natin ang mga bagay na ating gusto. Pinananatili tayong ligtas ng ating mata. Napakahalaga ng ating mga mata.
 • 7. 5 Ang Ating Kahanga-hangang Mata Basahin natin ang tula. Ang Aking Kahanga-hangang Mata ni Teodora Conde May dalawa akong kahanga-hangang mata Na nakakikita ng liwanag at ganda. Kapag ako’y napapagod aking pinapahinga. Tanging sa liwanag ako nagbabasa Gawain 4: Pangangalaga sa mga Mata Pangalagaan ang iyong mata. Narito kung paano — Kumain ng masusustansiyang pagkain. Punasan ang iyong mata ng malinis na panyo. Huwag kamutin.
 • 8. 6 WASTONG GAWI PARA MANATILING MALUSOG ANG ATING MATA. Manood nang malayo mula sa telebisyon. Magbasa nang may sapat na liwanag Ipahinga ang mata kapag ito ay pagod na. Tandaan:
 • 9. 7 Kailangan natin ang malusog na mata. Gawain 5: Pangalagaan ang Iyong Mata Pag-aralan ang larawan. Alin sa ginagawa nila ang mali? Bakit mali ang kanilang ginagawa? Isulat ang bilang ng larawan na hindi dapat gawin. Gawain 6: Sakit sa Mata Sore eye Kuliti Tandaan  Mahalaga ang malusog na mata.  Alagaang mabuti ang ating mata.  Ugaliin ang wastong gawi upang mapanatiling malusog ang ating mata. 1. 2. 3. 4.
 • 10. 8 Kopyahin ang drowing ng mukha sa ibaba. Lagyan ng dalawang mata ang mukha.
 • 11. 9 Aralin 2: Matalas na pandinig Pag-aralan Natin Gawain 2: Ano ang nasa kahon? Gawain 3: Pagsusuri sa Tunog May ilang bagay na lumilikha ng kaaya-ayang tunog.
 • 12. 10 A. Anong bagay ang lumilikha ng kaaya-ayang tunog? Isulat ang bilang sa iyong kuwaderno. B. Anong mga bagay ang lumilikha ng hindi kaaya-ayang tunog? Isulat ang bilang sa iyong kuwaderno. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Iwasan natin ang ingay. Hindi ito mabuti sa ating tainga. Pangalagaan ang ating tainga sa ingay.
 • 13. 11 Gawain 4: Pangalagaan Natin ang Ating Tainga Inaalagaan ng mga bata ang kanilang tainga. Paano nila ito ginagawa? Pangalagaan ang tainga sa malalakas na ingay. Tuyuin ng tuwalya ang iyong tainga. Suminga nang wasto. Panatilihing bukas ang magkabilang butas ng ilong. Makinig sa malumanay na musika. Magsalita nang mahinahon. Linisin ng tuwalya ang labas ng iyong tainga.
 • 14. 12 Para sa Tainga o Hindi (5 minuto) Tingnan ang mga bagay. Alin sa mga ito ang ginagamit na panlinis ng tainga? Idugtong ang mga bagay na ito sa tainga. Tandaan  Ang malakas na tunog ay masama sa ating tainga.  Pangalagaan natin ang ating tainga.  Linising palagi nang buong ingat ang ating tainga gamit ang tuwalya.  Huwag lagyan ng matutulis at kung ano-anong bagay ang ating tainga.
 • 15. 13 Aralin 3: Ingatan ang Iyong Ilong Pag-aralan Natin Ang ilong ay para sa paghinga. Ang ilong ay pang-amoy rin. Ang ilong ay pang-amoy ng mabango. Ang ilong ay pang-amoy rin ng mabaho. Gawain 2: Mabango at Mabaho Anong amoy ang mabuti para sa ilong? Piliin at iguhit ang sagot sa inyong kuwaderno. Panatilihing malinis ang ating ilong. Panatilihing malusog ang ating ilong.
 • 16. 14 Gawain 3:Pangangalaga sa Ilong Ang malinis na ilong ay nakapagpapalusog sa atin. Mahalaga ang malusog na ilong. Bakit dapat panatilihing malinis ang ilong?
 • 17. 15 Tandaan: Ating Ilong Tono: Leron-leron Sinta ni Teodora D. Conde Ating ilong ay panghinga Ating ilong ay pang-amoy Amuyin ang mabango. Huwag amuyin ang mabaho. Panatilihing malinis ang ilong. Panatilihing malusog ang ilong. Suminga nang dahan-dahan. Linisin nang mabuti. Aralin 4: Dila na Panlasa Pag-aralan Natin Ang ating dila ay nasa loob ng bibig. Ang ating dila ay nakalalasa ng pagkain. Ang ating dila ang tumutulong upang tayo ay makapagsalita. Ang ating dila ang nagpapanatiling malinis ang ngipin.
 • 18. 16 Gawain 5: Dila na Panlasa Ano ang lasa ng pagkain? Isulat sa kuwaderno kung matamis,maasim, maalat,mapait. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 • 19. 17 Gawain 5 :Pangangalaga sa Iyong Dila Sino sa mga bata ang inaalagaan ang kanilang dila? Piliin ang bilang ng iyong sagot. Isulat sa inyong kuwaderno. 1 2 3 Alagaan ang ating dila. Sepilyuhin qng ating dila pagkatapos magsepilyo ng ngipin. Uminom ng maligamgam na inumin. Huwag uminom ng mainit na inumin. Huwag kumain ng mainit na pagkain. Huwag ding kumain ng maanghang na pagkain. Tandaan: Ang Aking Dila ni Evelina M. Vicencio Ang aking dila ay nakalalasa ng pagkain: mapait, maalat, maasim, at matamis; tumutulong din itong bumati sa aking mga kaibigan kapag kami’y nagkikita; nililinis nito ang tirang pagkain sa aking ngipin kapag ako’y kumakain. eating pepper
 • 20. 18 Aralin 5: Masayang Ngiti, Malusog na Bibig Pag-aralan Natin Gawain 1: Masayang Ngiti Sino ang may masayang ngiti? Iguhit sa kuwaderno ang iyong sagot. Ang Ating Bibig Ang bibig ay ginagamit sa pagkain. Ang bibig ay ginagamit din sa pagsasalita. Ang bibig ay may ngipin at dila. Ang ngipin ang dumudurog ng ating kinakain. Ang dila naman ang tumutulong sa paglulon. Ang mga ito ay sama-samang gumagawa. Kaya kailangan nating pangalagaan.
 • 21. 19 Gawain 3: Ang Aking Milk Teeth 1. Tumingin sa salamin. 2. Ibuka ang iyong bibig. 3. Bilangin ang iyong ngipin. 4. Ilan ang iyong ngipin? 5. Mayroon ka bang nawawalang ngipin? 6. Ilan ang iyong nawawalang ngipin? 7. Tingnan ang larawan ng baby teeth. Kopyahin sa inyong kuwaderno Lagyan ng ekis (X) ang iyong nawawalang ngipin. Mawawala rin ang iyong baby teeth. Pagkatapos, magkakaroon ka ng bagong ngipin Ang mga ito ang iyong permanenteng ngipin.
 • 22. 20 Ang Ating Ngipin Mayroon tayong dalawang uri ng tumutubong ngipin. Ang unang uri ay ang baby teeth. Tinatawag din itong milk teeth. Ang mga bata ay may dalawampung baby teeth. Ang pangalawang uri ay ang permanenteng ngipin. Ang mga nasa wastong gulang na ay may tatlumpu’t dalawang permanenteng ngipin. Gawain 4: Magsepilyo Tayo Nagsesepilyo ka ba? Ang pagsesepilyo ang paraan upang maging malinis ang ating bibig. Pinananatili nitong malinis ang ating ngipin at dila. Pinananatili rin nitong malinis ang ating gilagid. Ang pagsesepilyo ay isang paraan upang tayo’y maging malusog.
 • 23. 21 Mga kailangan sepilyo toothpaste o asin basong may tubig dental floss o malinis na maliit na tuwalya sinulid 1. Kunin ang sepilyo. 2. Basain ang sepilyo ng malinis na tubig. 3. Maglagay ng kaunting toothpaste sa sepilyo. 4. Magsepilyo nang paikot ang galaw. Kailan ka nagsesepilyo ng ngipin? Magsepilyo ng ngipin bago at pagkatapos kumain. Ganito ang tamang paraan ng pasesepilyo
 • 24. 22 5. Magsepilyo mula kaliwa patungong kanan. 6. Sepilyuhin din ang dila. 7. Siguraduhing malinis lahat ng gilid. 8. Idura ang mga natitirang laway at toothpaste. 9. Banlawan ang iyong sepilyo nang mabuti. 10. Panatilihing malinis ang iyong sepilyo. 11. Ilagay ito sa tuyong lugar. 12. Punasan ang bibig ng malinis na tuwalya.
 • 25. 23 Huwag Kalimutang Mag-floss Huwag kalimutang mag-floss pagkatapos magseipilyo... Ano po ang floss? Ang Dental floss ay isang manipis na string na inilalagay sa pagitan ng ngipin. Ginagamit ito sa pag- aalis ng mga tirang pagkain sa ngipin. Narito ang paraan ng paggamit ng dental floss. Mga kailangan: dental floss basong may tubig 1. Ipulupot ang dental floss sa dalawang daliri. 2. Isingit ang floss sa pagitan ng ngipin at gilagid. 3. Dahan-dahang igalaw ang floss. 4. Ipulupot sa ngipin. 5. Itaas-baba ang floss. 6. Linisin ang pagitan ng bawat ngipin. 7. Huwag sugatan ang gilagid. 8. Magmumog ng tubig.
 • 26. 24 Tandaan Magsesepilyo ako ng ngipin __________. Sa pagsesepilyo, gumagamit ako ng __________. Gagamit ako ng floss __________. Sa paggamit ng floss, gumagamit ako ng __________. Pupunta ako sa aking dentista __________.
 • 27. 25 Pangangalaga ng Ating Bibig at Ngipin Gawain 1:MABUTI O MASAMA? Tingnan ang mabuting gawi. Piliin ang bilang ng iyong sagot. Isulat sa inyong kuwaderno. 7. 8. 5. 6. 1. 2. 3. 4.
 • 28. 26 Gawain 2: Masusustansiyang Pagkain para sa Bibig Panatilihing malinis ang ating ngipin. Tayo’y magsepilyo ng ngipin. Tayo’y mag-floss ng ngipin. Tayo’y kumain ng masusustansiyang pagkain. Masama ang masyadong matamis na pagkain. Maaaring masira ang ating ngipin. Iguhit ang  kung masustansiyang pagkain. Iguhit ang  kung hindi masustansiyang pagkain. iguhit ang sagot sa inyong kuwaderno.
 • 29. 27 Wastong Gawi para sa Masayang Ngiti Tingnan ang mga larawan. Tukuyin ang dapat at hindi dapat gawin. Gawin Huwag Gawin Magsepilyo pagkatapos Uminom at kumain ng kumain matatamis na pagkain nang sobra Uminom at kumain ng Ilagay ang laruan masustansiyang pagkain sa bibig
 • 30. 28 Palaging mag-floss Kumagat ng matigas na pagkain at bagay Pumunta sa dentista Ilagay ang daliri sa bibig dalawang beses sa isang taon
 • 31. 29 Tandaan Panatilihing malinis ang bibig. Kapag malinis ang ngipin, malusog din ang bibig. Ang pagsesepilyo at pagpo- floss ay nakalilinis ng ngipin. Mga paraan kung paano mapananatiling malinis ang bibig:  Huwag masyadong kumain ng matatamis na pagkain.  Uminom at kumain ng masustansiyang pagkain.  Pumunta sa dentista dalawang beses sa isang taon.  Huwag kumagat ng matitigas na pagkain at bagay.  Palaging magsepilyo pagkatapos kumain.  Palaging mag-floss pagkatapos kumain. Malusog na Bibig (Tono: London Bridge) ni Teodora D. Conde Ang ating bibig ay may malusog na ngipin, Mamula-mulang dila at mabangong hininga; Alagaan ang ating bibig at ngipin Huwag masyadong kumain ng matatamis.
 • 32. 30 Aralin 7: Makinis na Balat Pag-aralan Natin: Mga Bagay na Nagpapanatili sa Ating Malinis Ito ang mga bagay na tumutulong para tayo’y manatiling malinis. May mga bagay ring pananggalang sa mga bahagi ng ating katawan. Idugtong ang bagay sa bahagi ng katawan na nalilinis nito . Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno. paa kuko buhok katawan suklay sapatos Nail cutter tuwalya tsinelas sabon
 • 33. 31 Gawain 3: Ako ay Malinis Araw-araw, Ang tubig ay panghugas. Ang sabon ay panlinis ng katawan. Maghilamos ng mukha araw-araw. Maligo araw-araw. Mga Kailangan: bimpo o labakara tuwalya palanggana at tabo sabon at habonera Maligo araw araw. 1. Gumamit ng malinis na tubig. Gumamit ng sariling sabon. Basain at lagyan ng shampoo ang buhok. Banlawang mabuti. 2. Lagyan ng sabon ang bimpo o labakara. Kuskusin ang mukha at leeg.
 • 34. 32 Kuskusin ang labas ng tainga. Kuskusin ang kilikili. Kuskusin ang braso. Kuskusin ang binti. Banlawang mabuti ang mukha at leeg. Banlawan ang bimpo o labakara. Kuskusin ng bimpo o labakara ang labas ng tainga. Kuskusin ang iyong kilikili. Banlawan ang braso. Banlawan ang binti. Banlawan ang buong katawan. 3. Patuyuin ang iyong buhok, mukha, at katawan gamit ang tuwalya.
 • 35. 33 4. Magsuot ng malinis na damit araw-araw. Pantakip ito sa ilang bahagi ng ating katawan. Magsuot ng komportableng kasuotan. Magsuot ng wastong kasuotan ayon sa panahon. Magsuot ng tsinelas o sapatos. 5. Magsuklay ng buhok. 6. Panatilihing malinis ang kamay at paa. Maggupit ng kuko. Magpatulong sa nakatatanda.
 • 36. 34 Nangangati ka ba? Dapat ay mayroon kang sariling — suklay bimpo o labakara tuwalya damit Alam mo ba kung ano ang maliliit na hayop na ito? kuto surot Kuto at surot ang tawag sa mga ito. Ang kuto ay nasa ulo. Ang surot ay kumakapit sa balat. Nagpapakati ng ulo ang kuto. Nagpapakati ng balat ang surot. Anong gagawin mo kapag ikaw ay nangati? Kumanta Habang Naglilinis Ito ang paraan ng paghihilamos ng mukha Hilamos ng mukha, hilamos ng mukha. Pagkagising sa umaga. Ito ang paraan ng paglilinis ng buhok… Ito ang paraan ng paliligo… Ito ang paraan ng paglilinis ng tainga…
 • 37. 35 Ito ang paraan ng paghihilamos ng mukha… Ito ang paraan ng paghuhugas ng kamay … Ito ang paraan ng pagsesepilyo… Ito ang paraan ng paglilinis ng braso… Ito ang paraan ng paghuhugas ng paa… Ito ang paraan ng paglilinis ng katawan… Ito ang paraan ng pagpuputol ng kuko… Tandaan Ang malinis na katawan ay nagpapalusog sa atin. Sundin natin ang mga wastong gawi sa kalinisan. Panatilihin nating malinis ang ating katawan. Simulan sa ulo hanggang paa. Linisin ang bawat bahagi ng katawan. Gumamit ng malilinis na damit at bagay.
 • 38. 36 Panapos na Pagsusulit A.Tama o Mali? Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Lagyan ng tsek (√) kung tama. Lagyan ng ekis (X) kung mali. Gawin ito sa inyong kuwaderno. 1. Uminom ng gatas.____ 2. Suminga nang dahan-dahan. ____ 3. Maligo araw-araw. ____ 4. Panatilihing malinis ang labas ng tainga. ____ 5. Ang gulay ay masustansiyang pagkain. ____ 6. Magsepilyo nang isang beses sa isang linggo. ___ 7. Ang matatamis ay mabuti sa ngipin. ____ 8. Linisin ng cotton buds ang tainga.____ 9. Linisin ng tissue paper ang ilong. ____ 10. Kamutin ang mata kapag ito’y nangangati. ____
 • 39. 37 B. Ano ang Dapat Gamitin Pagdugtungin ng linya ang gawain at larawan. Maaaring madoble ang sagot. Gawin ito sa inyong kuwaderno. 11. Pagmumumog 12. Paglilinis ng mata 13. Paglilinis ng tainga 14. Pantakip kapag bumabahin 15. Pagsesepilyo ng ngipin a. b. c. d. e.
 • 40. 38 Sariling Pagsusuri Wastong Gawi Araw- araw Minsan Hindi kailanman 1. Naliligo ako. 2. Nililinis ko ang aking tainga. 3. Nagsusuklay ako ng buhok. 4. Naghuhugas ko ng kamay. 5. Nagsusuot ako ng malinis na damit. 6. Nagsesepilyo ako pagkatapos kumain. 7. Gumagamit ako ng floss pagkatapos magsepilyo. 8. Hindi ako naglalaro sa kainitan ng araw. 9. Kapag ako’y umuubo, nagtatakip ako ng aking braso. 10. Naghuhugas ako ng kamay bago at pagkatapos kumain.
 • 42. 40 Ligtas ka ba kahit ikaw ay nag-iisa? Ating Subukin A.Aling mga bagay ang maaaring makasakit o magdulot ng kapahamakan? Lagyan ito ng ekis (X). Gawin sa inyong kuwaderno.
 • 43. 41 B. Tingnan ang mga larawan. Alin ang ligtas gawin? Kulayan ang larawang nagpapakita ng ligtas na gawain.
 • 44. 42 C.Tingnan ang mga larawan. Sino ang ligtas? Lagyan ng bituin ang kahon na nasa tabi ng larawang nagpapakita na ligtas ang bata. Gawin ito sa inyong kuwaderno. . .
 • 45. 43 Aralin 1: Paghingi ng Tulong Naku!
 • 46. 44 Naku! Kahapon, pumunta kami sa palengke Bumili kami ni nanay ng krayola; Habang kami’y naglalakad Ako’y naglaro at tumakbo palayo. Hindi ko na makita si nanay. Naku! Nawawala ako! Nanay, nasaan ka na? May Tiwala ako sa Inyo! Nawawala ka, sino ang hihingan mo ng tulong? Kulayan ang larawan ng taong hihingan mo ng tulong. Gawin ito sa inyong kuwaderno.
 • 47. 45 Tutulungan Kita Sino ang mga taong tutulong sa iyo? Kilalanin natin sila. Sila ang mga taong tutulong sa atin. Ako ay isang___ ___. ___ Ako ay isang___ __. ___ Ako ay isang___ __. Ako ay isang ___ _______ _. Ako ay isang _______ _. Ako ay isang __Ako ay isang_ Ako ay isang___.
 • 48. 46 Ang Aking ID Gumawa tayo ng ID Card. Punan ng impormasyon ang ID Card. Ingatan ang iyong ID. Lagi itong dalhin. Ipakita ito kapag ikaw ay nawawala. Ipakita lamang ito sa taong may tiwala ka. Tandaan: Humingi ng tulong sa taong kilala mo. Huwag kausapin ang taong hindi mo kilala. Laging dalhin ang iyong ID Card. Ang Aking ID Card Pangalan: _______________________________________ Edad: ___ Tirahan: _________________________________________ Numero ng Telepono: ______________________________ Pangalan ng Ama: _______________ Trabaho: _________ Pangalan ng Ama: _______________ Trabaho: _________
 • 49. 47 Aralin 2: Ligtas Ako sa Loob ng Tahanan Ayoko ng Sunog! Ano ang mga bagay sa inyong tahanan na nag- aapoy? Gumuhit ng apat na bagay sa loob ng kahon. Gawin ito sa isang papel.
 • 50. 48 Balita! Balita! Basahin natin ang balita. Bagong-bagong Balita! Magkakaroon ng brownout sa loob ng tatlong oras. Lahat ay maghanda ng kandila. Mag-ingat at manatiling ligtas! Lagyan ng ekis (X) ang gawaing hindi ligtas. Gawin ito sa inyong kuwaderno. Huwag maglaro ng apoy. Baka mapaso ka. Baka may bagay na masunog. Baka masunog ang inyong bahay.
 • 51. 49 Huwag Hawakan! Ang mga bagay na ito ay kapaki-pakinabang . Pero maaari ring makasakit. Nagdudulot ito ng kapahamakan. Kulayan ang mga bagay na hindi ligtas gamitin. Gawin ito sa isang papel
 • 52. 50 Ang matutulis na bagay ay nakasusugat. Madulas ang basang sahig. Madudulas tayo at masasaktan. May mga bagay sa tahanan na nakalalason. Huwag itong hawakan o tikman. Tandaan: Mga Alituntunin upang Maging Ligtas sa Tahanan Huwag maglaro ng apoy. Huwag maglaro ng matutulis na bagay. Panatilihing tuyo ang sahig. Huwag hawakan ang mga bagay na hindi mo alam kung ano ito. Huwag tikman ang mga bagay na hindi pamilyar sa iyo.
 • 53. 51 Aralin 3: Ligtas Ako sa Paaralan Saan ito? Saang lugar ito sa paaralan? Lagyan ng tsek () ang pangalan ng lugar na nasa larawan. Gawin ito sa inyong kuwaderno. silid-aralan palikuran palaruan silid-aklatan halamanankantina kantinatanggapan
 • 54. 52 Ito ang Aking Trabaho Sino ang nangangalaga sa atin sa paaralan? Pagdugtungin ng linya ang tao at ang kanilang trabaho na makikita sa larawan. Gawin ito sa inyong kuwaderno. Doktor Diyanitor Nurse Guwardiya Guro 1. 2. 3. 4. 5.
 • 55. 53 Gawain 1: “Modelong Bata” Modelong Bata Mabait ka ba? Lagyan ng bituin ang batang mabait. Gawin ito sa isang papel. Tandaan: Nagkakaroon din ng aksidente sa paaralan. Sundin ang alituntunin ng paaralan. Laging magpakabait.
 • 56. 54 Aralin 4: Ligtas Akong Naglalakbay Masayang Paglalakbay Ang mga mag-aaral ay naglakbay-aral. Tingnan ang larawan. Lakbay-aral ng Baitang 1 Talatakdaan 8:00-10:00 a.m. Zoo 10:00-12:00 noon Museo 12:00-2:00 p.m. Tanghalian 2:00-4:00 p.m. Parke 4:00-6:00 p.m. Oras ng Pag-uwi
 • 57. 55 Magmaneho Tayo Paano ka nakararating sa paaralan? Ano ang iyong sinasakyan? Pagdugtungin ng linya ang pangalan ng nasa larawan. Gawin ito sa isang papel. bangka bisikleta bus jeep tricycle
 • 58. 56 Tama ba ito? Paano ka sumasakay sa sasakyan? Ano ang DAPAT mong gawin? Ano ang HINDI DAPAT gawin? Lagyan ng ang bilog na nasa tabi ng larawan na nagpapakita ng tamang gawain. Gawin ito sa inyong kuwaderno. Tandaan Manatiling ligtas sa loob ng sasakyan. Huwag maglaro o gumawa ng ingay. Kumilos nang tama kapag nasa sasakyan.
 • 59. 57 Aralin 5: Aray! Masakit! Tulong! Tingnan ang larawan. Basahin ang tula. Naku! May Dugo! ni Mark Kenneth S. Camiling Sikat ng araw ay kayganda Maghapon akong naglaro sa kalsada. Hay! Araw na kayganda! Bigla akong nadapa Sa bako-bakong kalsada! Naku! May dugo! Sugat, sugat, gumaling ka agad sana!
 • 60. 58 Matalas Iyan! Tingnan ang mga bagay. Alin ang makasasakit sa iyo? Lagyan ng ekis (X) ang matatalas na bagay. Gawin sa inyong kuwaderno.
 • 61. 59 Linisin Natin! Linisin ang maliit na sugat o hiwa. Sundin ang sumusunod na hakbang. Pagkatapos itong gawin, humingi ng tulong sa nakatatanda upang matakpan ang sugat. Tandaan: Mag-ingat sa paggamit ng matatalas na bagay. Huwag maglaro ng larong maaaring magkasakitan . Huwag mabahala kapag nasugatan. Sundin ang mga hakbang sa paglilinis ng maliit na sugat. Laging humingi ng tulong. 2. Hintaying mawala ang dugo. 1. Linisin ng tubig ang sugat. 3. Hugasan at sabunin. Gumamit ng banayad na sabon. 5. Tuyuin ng malinis na tuwalya. 4. Banlawang mabuti.
 • 62. 60 Aralin 6: Ligtas Ako sa Aking mga Alaga Pakinggan Mo Ako May alaga ka bang hayop? Ano ang paborito mong alaga? Pakingggan natin ang tunog. Kulayan kung aling hayop ang lumilikha ng tunog. Aw! Aw! Arf! Arf! Meow! Meow! Meow! Meow! Oink! Oink! Oink! Oink! Meee! Meee!
 • 63. 61 Kumusta, Aking Kaibigan! Sila ang ating mga alagang hayop. Pakinggan ang kanilang sinasabi. Tandaan: Hindi naman masamang makipaglaro sa alagang hayop. Huwag saktan ang mga hayop. Maaari ka ring saktan ng mga ito. Ako ay aso. Alagaan ninyo ako. Huwag ninyo akong saktan. Baka makagat kita. Ako ay kabayo. Alagaan ninyo ako. Huwag ninyo akong saktan. Baka masipa kita. Ako ay pusa. Alagaan ninyo ako. Huwag ninyo akong saktan. Baka makalmot kita.
 • 64. 62 Aralin 7: Tamang Paghipo, Maling Paghipo Ligtas Tayo Kilalanin ang bago nating kaibigan. Pakinggan ang kanilang sasabihin. Ako si Paulo. Ako ay palakaibigan. Puwede tayong maging magkaibigan. Puwede kang makipagkamay sa akin. Puwedeng magkahawak ang ating kamay, pero huwag masyadong mahigpit. Huwag masyadong mahigpit. Puwede mong ilagay ang iyong kamay sa aking balikat. Pero huwag mong hahawakan ang aking katawan.
 • 65. 63 Ako si Pat. Ako ay masayahin at malambing. Puwede tayong maging magkaibigan. Puwede kang makipagkamay sa akin. Puwedeng magkahawak ang ating kamay, pero huwag masyadong mahigpit. Huwag masyadong mahigpit. Puwede mong ilagay ang iyong kamay sa aking balikat. Pero huwag mong hahawakan ang aking katawan.
 • 66. 64 Mali Ito! Tingnan ang larawan. Alin ang mali? Lagyan ng ekis (X) ang maling paghipo. Gawin sa inyong kuwaderno. Tandaan: Igalang natin ang ating kaibigan at kapamilya. May tama at maling paghipo. Tanggihan ang maling paghipo. Huwag nating gawin ang maling paghipo.
 • 67. 65 Aralin 8: Kumikilos Ako nang Tama at Ligtas Ako Mali Iyan! Tingnan ang mga larawan. Lagyan ng tsek () ang tamang kilos. Gawin ito sa hiwalay na papel.
 • 68. 66 Anong Susunod na Mangyayari? Tingnan ang mga larawan. Ito ay masasamang kilos. Anong susunod na mangyayari? Anong gagawin mo? Paano ka iiwas? Paano ka iiwas sa marahas na kilos? Anong dapat gawin ng ibang bata? Tandaan: Laging kumilos nang wasto. Iwasan ang marahas na kilos. Maaari kang makasakit ng iba. Maaaring masaktan mo ang iyong sarili. Magsabi ng “sorry” kapag nakasakit ng iba.
 • 69. 67 Suriin Natin A.Lagyan ng ekis (X) ang mga bagat na nakasusugat. Gawin ito sa inyong kuwaderno. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 • 70. 68 B. Pag-aralan ang larawan. Kulayan ang nagpapakita ng wastong ugali. Gawin sa hiwalay na papel. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
 • 71. 69 C.Pag-aralan ang larawan. Lagyan ng ang kahon na nasa tabi ng larawang nagpapakita ng tamang paghipo. Gawin ito sa inyong kuwaderno. 5. 6. 3. 1. 2. 4. 7. 8.