SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)

K to 12 Learning Module/Material in MTB for Grade Quarter 1 to Quarter 4

1 von 160
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Mother Tongue-Based
Multilingual Education (MTB-MLE)
Kagamitan ng Mag-aaral
Tagalog
ISBN: 978-971-9981-70-1
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o
tumawag sa:
DepEd-Bureau of Elementary Education,
Curriculum Development Division
2nd Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex (ULTRA)
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600
Telefax: (632) 638-4799 or 637-4347
E-mail Address: bee-deped@pldtdsl.net,
bee_director@yahoo.com
1
Mother Tongue - Based
Multilingual Education
(MTB-MLE)
Kagamitan ng Mag-aaral
Tagalog
Kagawaran ng Edukasyon
Republika ng Pilipinas
Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na
inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at
pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat
namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na
mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng
Edukasyon sa action@deped.gov.ph.
Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
Mother Tongue Based Multilingual Education – Unang Baitang
Kagamitan ng Mag-aaral sa Tagalog
Unang Edisyon, 2013
ISBN: 978-971-9981-70-1
Paunawa hinggil sa karapatang-sipi: Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas
Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang
akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng
pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa
pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing
ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon.
Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan,
ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na
ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at
mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang
ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda
ang karapatang-aring iyon.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC
Pangalawang Kalihim: Dr. Yolanda S. Quijano
Kawaksing Kalihim: Dr. Elena R. Ruiz
Inilimbag sa Pilipinas ng ____________
Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-
IMCS)
Office Address : 2nd
Floor Dorm G, PSC Complex, Meralco Avenue. Pasig City,
Philippines 1600
Telefax : (02) 634-1054 or 634-1072
E-mail Address : imcsetd@yahoo.com
Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag – aaral sa Tagalog
Kasangguni : Rosalina J. Villaneza
Mga manunulat : Nida C. Santos and Agnes G. RolleMrs.
Minerva David and Grace U. Salvatus
Mga tagasuri : Minda Blanca Limbo,
Lourdes Z. Hinampas,
Gumuhit ng mga larawan : Erich D. Garcia, Amphy B. Ampong,
Deo R. Moreno
Layout Artist : Anthony Gil Q. Versoza
Talaan ng Nilalaman
Quarter I …………………………………………………..1
Pagsasanay 1..................................................................1
Pagsasanay 2..................................................................2
Pagsasanay 3..................................................................3
Pagsasanay 4..................................................................4
Pagsasanay 5..................................................................5
Pagsasanay 6..................................................................6
Pagsasanay 7..................................................................7
Pagsasanay 8..................................................................8
Pagsasanay 9..................................................................9
Pagsasanay 10……………………………………………10
Pagsasanay 11............................................................. 11
Pagsasanay 12............................................................. 12
Pagsasanay 13............................................................. 13
Pagsasanay 14............................................................. 14
Pagsasanay 15............................................................. 15
Pagsasanay 16............................................................. 16
Pagsasanay 17............................................................. 17
Pagsasanay 18............................................................. 18
Pagsasanay 19............................................................. 19
Pagsasanay 20............................................................. 20
Pagsasanay 21............................................................. 21
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
Anzeige

Recomendados

K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)LiGhT ArOhL
 

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
Second periodic test science 3
Second periodic test  science 3Second periodic test  science 3
Second periodic test science 3Kate Castaños
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICSK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICSLiGhT ArOhL
 
k to 12 Filipino Grade 2 lm
k to 12 Filipino Grade 2 lm k to 12 Filipino Grade 2 lm
k to 12 Filipino Grade 2 lm Ahtide Agustin
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
 
Grade 3 Science Learners Module
Grade 3 Science Learners ModuleGrade 3 Science Learners Module
Grade 3 Science Learners ModuleLance Razon
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEHK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEHLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EPP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EPP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EPP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EPP (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
 
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilangPagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilangLuvyankaPolistico
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
 

Was ist angesagt? (20)

K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
 
Second periodic test science 3
Second periodic test  science 3Second periodic test  science 3
Second periodic test science 3
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICSK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
 
k to 12 Filipino Grade 2 lm
k to 12 Filipino Grade 2 lm k to 12 Filipino Grade 2 lm
k to 12 Filipino Grade 2 lm
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
 
Grade 3 Science Learners Module
Grade 3 Science Learners ModuleGrade 3 Science Learners Module
Grade 3 Science Learners Module
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q2)
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEHK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEH
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EPP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EPP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EPP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EPP (Q1-Q4)
 
K TO 12 ESP 2 LM
K TO 12 ESP 2 LMK TO 12 ESP 2 LM
K TO 12 ESP 2 LM
 
Pandiwa
PandiwaPandiwa
Pandiwa
 
3 math lm q2
3 math lm q23 math lm q2
3 math lm q2
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)
 
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilangPagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN HEALTH (Q3-Q4)
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
 

Ähnlich wie K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)

Lm ekonomiks grade10_q3
Lm ekonomiks grade10_q3Lm ekonomiks grade10_q3
Lm ekonomiks grade10_q3Gabriel Fordan
 
Filipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdf
Filipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdfFilipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdf
Filipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdfMayMendoza29
 
Lm ekonomiks grade10_q4
Lm ekonomiks grade10_q4Lm ekonomiks grade10_q4
Lm ekonomiks grade10_q4Gabriel Fordan
 
Ekonomiks lm yunit 1
Ekonomiks lm  yunit 1Ekonomiks lm  yunit 1
Ekonomiks lm yunit 1SantosTeresa
 
Grade 8-learning-module-values-education-edukasyon-sa-pagpapakatao
Grade 8-learning-module-values-education-edukasyon-sa-pagpapakataoGrade 8-learning-module-values-education-edukasyon-sa-pagpapakatao
Grade 8-learning-module-values-education-edukasyon-sa-pagpapakataoLiezlMae
 
AP8_q1_mod3_MgaYugtongPagunladngKulturasaPanahongPrehistoriko_v5.pdf
AP8_q1_mod3_MgaYugtongPagunladngKulturasaPanahongPrehistoriko_v5.pdfAP8_q1_mod3_MgaYugtongPagunladngKulturasaPanahongPrehistoriko_v5.pdf
AP8_q1_mod3_MgaYugtongPagunladngKulturasaPanahongPrehistoriko_v5.pdfWizlyVonLedesmaTandu
 
AP8_q1_mod4_ImpluwensiyangHeograpiyasamgaSinaunangKabihasnan_v5.pdf
AP8_q1_mod4_ImpluwensiyangHeograpiyasamgaSinaunangKabihasnan_v5.pdfAP8_q1_mod4_ImpluwensiyangHeograpiyasamgaSinaunangKabihasnan_v5.pdf
AP8_q1_mod4_ImpluwensiyangHeograpiyasamgaSinaunangKabihasnan_v5.pdfWizlyVonLedesmaTandu
 
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdfMerylLao
 
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroelviesabang
 
Ekonomiks 10 Unit 2 LM
Ekonomiks 10 Unit 2 LMEkonomiks 10 Unit 2 LM
Ekonomiks 10 Unit 2 LMHarry Fox
 
AralingPanlipunan8_q1_mod5_MgaSinaunangKabihasnan_v5 FINAL.pdf
AralingPanlipunan8_q1_mod5_MgaSinaunangKabihasnan_v5 FINAL.pdfAralingPanlipunan8_q1_mod5_MgaSinaunangKabihasnan_v5 FINAL.pdf
AralingPanlipunan8_q1_mod5_MgaSinaunangKabihasnan_v5 FINAL.pdfWizlyVonLedesmaTandu
 
dokumen.tips_k-to-12-grade-4-teachers-guide-in-araling-panlipunan-q1-q4.pdf
dokumen.tips_k-to-12-grade-4-teachers-guide-in-araling-panlipunan-q1-q4.pdfdokumen.tips_k-to-12-grade-4-teachers-guide-in-araling-panlipunan-q1-q4.pdf
dokumen.tips_k-to-12-grade-4-teachers-guide-in-araling-panlipunan-q1-q4.pdfzaldy324
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 

Ähnlich wie K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4) (20)

Lm ekonomiks grade10_q3
Lm ekonomiks grade10_q3Lm ekonomiks grade10_q3
Lm ekonomiks grade10_q3
 
Filipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdf
Filipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdfFilipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdf
Filipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdf
 
Lm ekonomiks grade10_q4
Lm ekonomiks grade10_q4Lm ekonomiks grade10_q4
Lm ekonomiks grade10_q4
 
1 mtb lm tag q1 w3 (1)
1 mtb lm tag q1 w3 (1)1 mtb lm tag q1 w3 (1)
1 mtb lm tag q1 w3 (1)
 
Ekonomiks lm yunit 1
Ekonomiks lm  yunit 1Ekonomiks lm  yunit 1
Ekonomiks lm yunit 1
 
Q3 epp agri v2
Q3 epp agri v2Q3 epp agri v2
Q3 epp agri v2
 
1 mtb lm tag q1 w1
1 mtb lm tag q1 w11 mtb lm tag q1 w1
1 mtb lm tag q1 w1
 
Grade 8-learning-module-values-education-edukasyon-sa-pagpapakatao
Grade 8-learning-module-values-education-edukasyon-sa-pagpapakataoGrade 8-learning-module-values-education-edukasyon-sa-pagpapakatao
Grade 8-learning-module-values-education-edukasyon-sa-pagpapakatao
 
AP8_q1_mod3_MgaYugtongPagunladngKulturasaPanahongPrehistoriko_v5.pdf
AP8_q1_mod3_MgaYugtongPagunladngKulturasaPanahongPrehistoriko_v5.pdfAP8_q1_mod3_MgaYugtongPagunladngKulturasaPanahongPrehistoriko_v5.pdf
AP8_q1_mod3_MgaYugtongPagunladngKulturasaPanahongPrehistoriko_v5.pdf
 
1 mtb lm tag q1 w1
1 mtb lm tag q1 w11 mtb lm tag q1 w1
1 mtb lm tag q1 w1
 
AP8_q1_mod4_ImpluwensiyangHeograpiyasamgaSinaunangKabihasnan_v5.pdf
AP8_q1_mod4_ImpluwensiyangHeograpiyasamgaSinaunangKabihasnan_v5.pdfAP8_q1_mod4_ImpluwensiyangHeograpiyasamgaSinaunangKabihasnan_v5.pdf
AP8_q1_mod4_ImpluwensiyangHeograpiyasamgaSinaunangKabihasnan_v5.pdf
 
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
 
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
 
Ekonomiks 10 Unit 2 LM
Ekonomiks 10 Unit 2 LMEkonomiks 10 Unit 2 LM
Ekonomiks 10 Unit 2 LM
 
Ekonomiks lm u2
Ekonomiks lm u2Ekonomiks lm u2
Ekonomiks lm u2
 
K to 12 Ekonomiks LM Q1
K to 12 Ekonomiks LM Q1K to 12 Ekonomiks LM Q1
K to 12 Ekonomiks LM Q1
 
Ekonomiks lm u2
Ekonomiks lm u2Ekonomiks lm u2
Ekonomiks lm u2
 
AralingPanlipunan8_q1_mod5_MgaSinaunangKabihasnan_v5 FINAL.pdf
AralingPanlipunan8_q1_mod5_MgaSinaunangKabihasnan_v5 FINAL.pdfAralingPanlipunan8_q1_mod5_MgaSinaunangKabihasnan_v5 FINAL.pdf
AralingPanlipunan8_q1_mod5_MgaSinaunangKabihasnan_v5 FINAL.pdf
 
dokumen.tips_k-to-12-grade-4-teachers-guide-in-araling-panlipunan-q1-q4.pdf
dokumen.tips_k-to-12-grade-4-teachers-guide-in-araling-panlipunan-q1-q4.pdfdokumen.tips_k-to-12-grade-4-teachers-guide-in-araling-panlipunan-q1-q4.pdf
dokumen.tips_k-to-12-grade-4-teachers-guide-in-araling-panlipunan-q1-q4.pdf
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
 

Mehr von LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 

Mehr von LiGhT ArOhL (20)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
 

Último

AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxGENIVACANDA2
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptxAnaBeatriceAblay2
 
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptxAralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptxRoseancomia
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikEVAFECAMPANADO
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaMariaTeresaMAlba
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxcarlo842542
 
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALFATIMAPARAONDA2
 
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang PilipinoAng Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipinojessmariejagonal
 
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptxSandraMaeSubaan1
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxKyshiaSoriano
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptxArianeGraceLopez1
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinMarcChristianNicolas
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosBabyJaneFajilan
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxeldredlastima
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.pptedeldearceIII
 
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocxlimitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocxJeneferSaloritos
 
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docxBudget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docxAntonetteZamora1
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautistatchrchrd
 
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxsundom95
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxEllaBrita3
 

Último (20)

AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
 
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptxAralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
 
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
 
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang PilipinoAng Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
 
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
 
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocxlimitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
 
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docxBudget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
 
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
 

K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)

 • 1. Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog
 • 2. ISBN: 978-971-9981-70-1 Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: DepEd-Bureau of Elementary Education, Curriculum Development Division 2nd Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex (ULTRA) Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (632) 638-4799 or 637-4347 E-mail Address: bee-deped@pldtdsl.net, bee_director@yahoo.com
 • 3. 1 Mother Tongue - Based Multilingual Education (MTB-MLE) Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
 • 4. Mother Tongue Based Multilingual Education – Unang Baitang Kagamitan ng Mag-aaral sa Tagalog Unang Edisyon, 2013 ISBN: 978-971-9981-70-1 Paunawa hinggil sa karapatang-sipi: Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda ang karapatang-aring iyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dr. Yolanda S. Quijano Kawaksing Kalihim: Dr. Elena R. Ruiz Inilimbag sa Pilipinas ng ____________ Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd- IMCS) Office Address : 2nd Floor Dorm G, PSC Complex, Meralco Avenue. Pasig City, Philippines 1600 Telefax : (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address : imcsetd@yahoo.com Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag – aaral sa Tagalog Kasangguni : Rosalina J. Villaneza Mga manunulat : Nida C. Santos and Agnes G. RolleMrs. Minerva David and Grace U. Salvatus Mga tagasuri : Minda Blanca Limbo, Lourdes Z. Hinampas, Gumuhit ng mga larawan : Erich D. Garcia, Amphy B. Ampong, Deo R. Moreno Layout Artist : Anthony Gil Q. Versoza
 • 5. Talaan ng Nilalaman Quarter I …………………………………………………..1 Pagsasanay 1..................................................................1 Pagsasanay 2..................................................................2 Pagsasanay 3..................................................................3 Pagsasanay 4..................................................................4 Pagsasanay 5..................................................................5 Pagsasanay 6..................................................................6 Pagsasanay 7..................................................................7 Pagsasanay 8..................................................................8 Pagsasanay 9..................................................................9 Pagsasanay 10……………………………………………10 Pagsasanay 11............................................................. 11 Pagsasanay 12............................................................. 12 Pagsasanay 13............................................................. 13 Pagsasanay 14............................................................. 14 Pagsasanay 15............................................................. 15 Pagsasanay 16............................................................. 16 Pagsasanay 17............................................................. 17 Pagsasanay 18............................................................. 18 Pagsasanay 19............................................................. 19 Pagsasanay 20............................................................. 20 Pagsasanay 21............................................................. 21
 • 7. Pagsasanay 22............................................................. 22 Pagsasanay 23............................................................. 23 Pagsasanay 24............................................................. 24 Pagsasanay 25............................................................. 25 Pagsasanay 26............................................................. 26 Pagsasanay 27............................................................. 27 Pagsasanay 28............................................................. 28 Pagsasanay 29............................................................. 29 Pagsasanay 30............................................................. 30 Pagsasanay 31……………………………………………31 Pagsasanay 32............................................................. 32 Pagsasanay 33............................................................. 33 Pagsasanay 34............................................................. 34 Pagsasanay 35............................................................. 35 Pagsasanay 36............................................................. 36 Pagsasanay 37............................................................. 37 Pagsasanay 38............................................................. 38 Pagsasanay 39............................................................. 39 Pagsasanay 40............................................................. 40 Pagsasanay 41............................................................. 41 Pagsasanay 42............................................................. 42 Pagsasanay 43............................................................. 43 Pagsasanay 44............................................................. 44 Pagsasanay 45............................................................. 45
 • 8. Pagsasanay 46............................................................. 46 Pagsasanay 47............................................................. 47 Pagsasanay 48............................................................. 48 Pagsasanay 49............................................................. 49 Pagsasanay 50............................................................. 50 Pagsasanay 51............................................................. 51 Quarter II …………………………………………………….52 Pagsasanay 1……………………………………………..52 Pagsasanay 2............................................................... 53 Pagsasanay 3............................................................... 54 Pagsasanay 4............................................................... 55 Pagsasanay 5............................................................... 56 Pagsasanay 6............................................................... 57 Pagsasanay 7............................................................... 58 Pagsasanay 8............................................................... 59 Pagsasanay 9............................................................... 60 Pagsasanay 10............................................................. 61 Pagsasanay 11............................................................. 62 Pagsasanay 12............................................................. 63 Pagsasanay 13............................................................. 64 Pagsasanay 14............................................................. 65
 • 9. Pagsasanay 15............................................................. 66 Pagsasanay 16............................................................. 67 Pagsasanay 17............................................................. 68 Pagsasanay 18............................................................. 69 Pagsasanay 19............................................................. 70 Pagsasanay 20............................................................. 71 Pagsasanay 21............................................................. 72 Pagsasanay 22............................................................. 73 Pagsasanay 23............................................................. 74 Pagsasanay 24............................................................. 75 Pagsasanay 25............................................................. 76 Pagsasanay 26............................................................. 77 Pagsasanay 27............................................................. 78 Pagsasanay 28............................................................. 79 Pagsasanay 29............................................................. 80 Pagsasanay 30……………………………………………81 Pagsasanay 31............................................................. 82 Pagsasanay 32............................................................. 83 Pagsasanay 33............................................................. 84 Pagsasanay 34............................................................. 85 Pagsasanay 35............................................................. 86 Pagsasanay 36............................................................. 87 Pagsasanay 37............................................................. 88 Pagsasanay 38............................................................. 89
 • 10. Pagsasanay 39............................................................. 90 Pagsasanay 40............................................................. 91 Pagsasanay 41............................................................. 92 Pagsasanay 42............................................................. 93 Pagsasanay 43............................................................. 94 Pagsasanay 44............................................................. 95 Pagsasanay 45............................................................. 96 Pagsasanay 46............................................................. 97 Pagsasanay 47............................................................. 98 Pagsasanay 48............................................................. 99 Quarter III …………………………………………………..100 Pagsasanay 1............................................................. 100 Pagsasanay 2............................................................. 101 Pagsasanay 3............................................................. 103 Pagsasanay 4............................................................. 104 Pagsasanay 5............................................................. 106 Pagsasanay 6............................................................. 108 Pagsasanay 7............................................................. 111 Pagsasanay 8............................................................. 112 Pagsasanay 9............................................................. 113 Pagsasanay 10………………………………………….114 Pagsasanay 11........................................................... 115 Pagsasanay 12........................................................... 117
 • 11. Pagsasanay 13........................................................... 119 Pagsasanay 14........................................................... 120 Pagsasanay 15......................................................... ..121 Pagsasanay 16........................................................... 122 Pagsasanay 17........................................................... 123 Pagsasanay 18........................................................... 124 Pagsasanay 19........................................................... 125 Pagsasanay 20........................................................... 126 Qarter IV ……………………………………………………127 Pagsasanay 1……………………………………………127 Pagsasanay 2............................................................. 128 Pagsasanay 3............................................................. 129 Pagsasanay 4............................................................. 130 Pagsasanay 5............................................................. 131 Pagsasanay 6............................................................. 132 Pagsasanay 7............................................................. 133 Pagsasanay 8............................................................. 134 Pagsasanay 9............................................................. 135 Pagsasanay 10........................................................... 136 Pagsasanay 11........................................................... 137 Pagsasanay 12........................................................... 138 Pagsasanay 13........................................................... 139 Pagsasanay 14........................................................... 141
 • 12. Pagsasanay 15........................................................... 142 Pagsasanay 16........................................................... 143 Pagsasanay 17........................................................... 144 Pagsasanay 18........................................................... 145 Pagsasanay 19........................................................... 146 Pagsasanay 20........................................................... 147 Pagsasanay 21........................................................... 148
 • 13. 1 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bilugan ang larawan ng mga hayop gamit ang pulang krayola na lumilikha ng tunog o huni na nasa gilid nito. Twit…twit… maaa…maaa… Grrrh…grrrrhh… ssshhh… ssshhh… Meee…meee… Pagsasanay 1
 • 14. 2 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pagtambalin ng guhit ang mga larawan at ang tunog o huni nito. Pagsasanay 2 kokak kokak aw aw aw tiktilaok oink oink moo moo
 • 15. 3 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Lagyan ng tsek () ang loob ng kahon kung ito ang tunog na nalilikha ng nasa larawan. Uuum! Uuum! Pot! Pot! Pot! Tsug! Tsug! Pot! Pot! Pot! Wii! Wii! Pipiip! Pipiip! Kling! Klang! Tsug! Tsug! Bruuum! Bruuum! Uuum! Uuum! Pagsasanay 3
 • 16. 4 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pagtambalin ng guhit ang tunog ng mga bagay. prrt! prrt! prrt! tik! tak! tik! tak! krriiiing! krriiiing! pok! pok! pok! ting! ting! ting! Pagsasanay 4
 • 17. 5 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Ikahon ang tunog ng larawan. 1. ( prrt! prrt! prrt! / tong! tong! tong! ) 2. ( ksssk! ksssk! ksssk! / krriiiing! krriiiing!) 3. ( tik! tak! tik! tak! / boom! boom! ) 4. (ting! ting! ting! / prrt! prrt! prrt! ) 5. (boom! boom! / pok! pok! pok!) Pagsasanay 5
 • 18. 6 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bilugan ang tamang simulang titik ng pangalan ng larawan. 1. b k m 2. m p k 3. l s r 4. t w b 5. l s o Pagsasanay 6
 • 19. 7 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Tingnan ang larawan sa loob ng bilog. Pagtapatin ang mga salitang kasintunog ng pangalan ng larawan. labi sakit susi laso gabi tutubi relo Pagsasanay 7
 • 20. 8 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Tingnan ang mga larawan. Lagyan ng tsek () ang tamang unahang letra ng pangalan ng larawan. k b l k l p v p l m n o k l v Pagsasanay 8
 • 21. 9 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang malaki at maliit na letra sa hangin, mesa, palad, likod kasabay ng pagbilang ng istrok o linya ng letra. Sipiin ang maliit at malaking letra sa alpabetong ibinigay. Pagsasanay 9
 • 22. 10 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang letra sa alpabetong ibinigay Pagsasanay 10
 • 23. 11 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang letra sa alpabetong ibinigay Pagsasanay 11
 • 24. 12 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Hulaan ang unahang titik ng salita ng larawan at ibigay ang tunog nito. 1. 2. ____ usa ____ bon 3. 4. ____ abayo ____ nggoy 5. ____ has Pagsasanay 12
 • 25. 13 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang letra sa alpabetong ibinigay Pagsasanay 13
 • 26. 14 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang letra sa alpabetong ibinigay Pagsasanay 14
 • 27. 15 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang unang titik ng larawan, isulat ito sa maliit at malaking titik. 1. 2. _______________ _______________ 3. 4. _______________ _______________ 5. _________________ Pagsasanay 15
 • 28. 16 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Iguhit ang malaking letra at maliit na letra. Pagsasanay 16
 • 29. 17 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Iguhit ang malaking letra at maliit na letra. Pagsasanay 17
 • 30. 18 N b p u h w s Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang unahang letra na nawawala sa bawat salitang nakikita. Piliin ang letra sa kahon. Maaaring gamitin ang letra ng maraming ulit. Igaan ala uto awala mbong lila ahay uhay ilao anya Pagsasanay 18
 • 31. 19 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Lagyan ng tsek ( ) ang kung ang salita ay nasa tamang pantig. bi - bing - ka um -a - ga b - a - hay bi - la - o wal - a be - len u - ma - ga Be - ti - na ka - nya tin - da Lagyan ng Oo o Hindi ang bawat patlang kung tama ang unahang pantig. Tingnan ang mga tamang salita sa pisara. ______ Bibingka _______ kilao ______ Cetina _______ sigaw ______ buhay _______ buto ______ matanda _______ belen ______ itnda _______ ibingka Pagsasanay 19
 • 32. 20 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Iugnay ang mga salita sa larawang makikita. A B naglalaro bakuran empanada tindera umiyak Pagsasanay 20
 • 33. 21 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na napag-aralan na ( naglaro, bakuran, empanada, tindera, umiyak ) 1. Pagsasanay 21
 • 34. 22 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na napag-aralan na (naglaro, bakuran, empanada, tindera, umiyak) 2. Pagsasanay 22
 • 35. 23 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na napag-aralan na (naglaro, bakuran, empanada, tindera, umiyak) 3. Pagsasanay 23
 • 36. 24 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na napag-aralan na (naglaro, bakuran, empanada, tindera, umiyak) 4. Pagsasanay 24
 • 37. 25 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na napag-aralan na (naglaro, bakuran, empanada, tindera, umiyak) 5. Pagsasanay 25
 • 38. 26 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Hanapin at bilugan ang tamang ngalan ng larawan. baso tinapay putobumbong baryo bilao kama nanay tatay ate tinda lola tindera buhay bahay umaga Pagsasanay 26
 • 39. 27 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Hanapin sa kanan ang tamang pantig ng bawat salitang nakasulat sa kaliwa, Bilugan ito. Malakas - ma / la / kas mal / a / kas ma / lak / as Wala w / a / l / a wa / l / a wa / la Bumbong bum / bo / ng bum / bong bu / mb / ong nanay nan / ay na / na / y na / nay nila ni / la n / i / l / a ni / l / a Pagsasanay 27
 • 40. 28 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat sa kahon ang letra ng bawat salita na nasa kaliwang bahagi. 1.kumain 2.empanada 3.kakanin 4.mahalaga 5.umiyak Pagsasanay 28
 • 41. 29 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang letrang Mm. Pagsasanay 29
 • 42. 30 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang malaki at maliit na titik Mm. Pagsasanay 30
 • 43. 31 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang malaki at maliit na titik Aa. Pagsasanay 31
 • 44. 32 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Lagyan ng tsek ang guhit sa ibaba ng larawan kapag ito’y nagsisimula sa pantig na nasa unahan. Kung hindi naman, lagyan ng X. sa _____ _____ _____ ma _____ _____ _____ Pagsasanay 32
 • 45. 33 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ bilugan ang unang tunog ng bawat larawan. Lagyan ng / ang kahon kung ang salita ay may mga tunog na /m/, /s/ at /a/. Ama lola Ita Bato Sam sasama Yoyo bag masa Pagsasanay 33 salamin sando manok silya mata
 • 46. 34 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang malaki at maliit na titik Ii Pagsasanay 34
 • 47. 35 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang unang pantig ng mga larawan. 1. _____sa 2. _____lya 3. _____law 4. ______sda 5. _____bon Pagsasanay 35 1
 • 48. 36 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Iugnay ang larawan sa tamang salita. (Whole Class) isa misa Sam Sisa ama Pagsasanay 36
 • 49. 37 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Iguhit ang bilog kung nagsasaad ng tao ang larawan at X kung hindi. Pagsasanay 37
 • 50. 38 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang unahang tunog bawat larawan. 1. ________ 2. ________ 3. ________ 4. ________ 5. ________ Bilangin ang pantig ng bawat salita. 1. ama- ___________ 2. mama- ___________ 3. am - ___________ 4. isama- ___________ 5. masa- ___________ Pagsasanay 38
 • 51. 39 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang maliit at malaking letrang Oo. Pagsasanay 39
 • 52. 40 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang unang letra ng mga larawan. 1. ___rasan 2. ___kra 3. ___so 4. ___tel 5. ___to Pagsasanay 40
 • 53. 41 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang maliit at malaking letrang Ee. Pagsasanay 41
 • 54. 42 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang letrang ng larawan na nagsisimula sa tunog na /e/. _________ _________ _________ __________ _________ _________ _________ Pagsasanay 42
 • 55. 43 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ A. Hanapin ang tamang ngalan ng larawan.Pagkabitin ng guhit ang tamang larawan at ngalan nito. A B 1. Emma 2. memo 3. mesa B. Isulat sa kahon ang salitang nasa kaliwa. Basahin ang mga salita. 1. Emma 4. mime 2.mesa 5. Amie 3.memo Pagsasanay 43
 • 56. 44 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang nawawalang tunog ng bawat larawan. 1. ____ kra 2. ____ lise 3. ____ to 4. ____ kis 5. ____ roplano Pagsasanay 44
 • 57. 45 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Hanapin ang tamang ngalan ng larawan. Pagkabitin ng guhit ang tamang larawan at ngalan nito. A B 1. a. bao 2. b. baso 3. c. baba 4. d. babae 5. e. bibe Pagsasanay 45
 • 58. 46 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang nawawalang letra sa ngalan ng larawan. _____ao ____ ____ so bi ____ ____ ba ___ ___ ba ___ ___ ___ Pagsasanay 46
 • 59. 47 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang maliit at malaking letrang Uu . Pagsasanay 47
 • 60. 48 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang malaking titik /T/ at maliit na titik /t/ Pagsasanay 48
 • 61. 49 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ T o t b k o t m o P m t T t w m A b x t Pagsasanay 49
 • 62. 50 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pagdugtungin ng guhit ang tamang ngalan ng mga larawan sa hanay A sa hanay B. A B tasa buto tabo bata mata Pagsasanay 50
 • 63. 51 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang malaki at maliit na titik /Kk/ Pagsasanay 51
 • 64. 52 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bilugan ang mga salitang may tunog na /Kk/. 1. baso bata babae 2. sama tama mama 3. samba isama timba 4. Toto baso ama 5. mama Tomas isa Isulat ang letrang Tt sa patlang. Basahin ang pangungusap na nabuo. 1. Mabal __ si __ o __o. 2. May ba __ o sa mesa. 3. Ma __ amis ang tubo. 4. May __ u __ubi sa __abi ng ba __o. 5. Ma __ aba ang __ u __ ubi. Pagsasanay1
 • 65. 53 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang letrang “Ll”. Pagsasanay 2
 • 66. 54 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang letrang “Ll” sa mga sumusunod na patlang. 1.___obo 4. ___ima 2.___abi 5. ___ola 3.___aso Salungguhitan ang mga salita na may titik “Ll”. Mata laso kambing lata Lolo baka lapis kahon Pagsasanay 3
 • 67. 55 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang malaki at maliit na titik “Yy”. Pagsasanay 4
 • 68. 56 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Hanapin ang mga pangalan ng mga larawan na nasa hanay A at lagyan ng pahabang guhit patungo sa hanay B. Hanay A hanay B 1. a. labi 2. b.pencil 3. c.laso 4. d.lola 5. e.lobo Pagsasanay 5
 • 69. 57 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang maliit at malaking titik Gg. Pagsasanay 6
 • 70. 58 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Paghambingin ang hanay A at hanay B. Hanapinang wastong tawag sa mga sumusunod na larawan na mga nagsisimula sa titik Gg. HANAY A HANAY B 1. a. Gunting 2. b. gagamba 3. c. gitara 4. d. gulay 5. e. gatas 6. f. gumamela Pagsasanay 7
 • 71. 59 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat sa patlang ang unang letra ng mga larawan. ___atas ___unting ___iyog ___agamba ___ota Pagsasanay 8
 • 72. 60 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Iugnay ang larawan sa salitang kilos.Guhitan ito. 1. umaakyat 2. kumakain 3. natutulog 4. naglalaba 5. naliligo 6. kumakain Pagsasanay 9
 • 73. 61 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang malaki at maliit na letrang Rr. Pagsasanay 10
 • 74. 62 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Alin sa mga larawan ang nagsisimula sa R? P? Lagyan ng parisukat kung P at bilugan kung R ang mga larawan. Pagsasanay 11
 • 75. 63 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang maliit at malaking letrang Rr. Pagsasanay 12
 • 76. 64 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Lagyan ng guhit ang magkaugnay na larawan at salita. A B 1. a. gulong 2. b. mangga 3. c. ngipin 4. d. sanga 5. e. banga Pagsasanay 13
 • 77. 65 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang maliit at malaking letrang NG/ng. Pagsasanay 14
 • 78. 66 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Lagyan ng tsek( /) ang lahat ng mga salitang may letrang NGng at ekis(x) kung wala ang letrang tinutukoy. ngata retaso langka resibo bingi raketa basura sanga bungo munggo ngawa aral tangkay lungga pareho Iangkop ang mga salitang nakasulat sa kahon. 1) bunga 2) nguya 3) ngalan 4) ngiti 5) nguso Pagsasanay 15
 • 79. 67 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pagtambalin ng guhit. duyan dagat dila damit daga Pagsasanay 16
 • 80. 68 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang maliit at malaking letrang Mm. Pagsasanay 17
 • 81. 69 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat sa patlang ang nawawalang letra. 1. __ahon 2. __ila 3. __ilis 4. __uhat 5. __uyan Pagsasanay 18
 • 82. 70 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bilugan ang lahat ng letrang Dd sa mga salita. Damo dilis damit dike dasal dugo duyan dalandan daliri Isulat ang nawawalang letra sa patlang. 1. ___aing 4. ___alawa 2. ___ugo 5. uo___ 3. ___oktor Pagsasanay 19
 • 83. 71 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang unang tunog ng ngalan ng larawan. ___ipin ___amo ___iti ___aga ___uso ___ila Pagsasanay 20
 • 84. 72 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Guhitan ng tatsulok ang simulang letra ng larawan. ng l d d k y h d w ng t d w s d y ng d Pagsasanay 21
 • 85. 73 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang malaki at ang maliit na letrang Hh. Pagsasanay 22
 • 86. 74 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Lagyan ng guhit ang magkaugnay na larawan at salita. 1. a. luha 2. b. ahas 3. c. hikaw 4. d. hari 5. e. halaman Pagsasanay 23
 • 87. 75 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Tingnan ang larawan. Alamin ang nawawalang tunog at buuin ang salita. 1. ___ukay 4. ___alaman 2. ___ari 5. ___olen 3. ___ikaw Pagsasanay 24
 • 88. 76 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang malaki at maliit na letrang Ww sa guhit. Pagsasanay 25
 • 89. 77 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pagdugtungin ng guhit ang larawan sa pangalan nito. Walis Watawat Kawali Walo Sawa Pagsasanay 26
 • 90. 78 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Basahin ang talata at sagutin ang mga tanong. Watawat ang isa sa sagisag n gating bansa Pula puti at bughaw ang kulay nito. May tatlong bituin ito. May araw ito na may walong sinag. Alagaan natin an gating watawat Tanong: 1. Ano ang mga sumasagisag sa ating bansa? 2. Ano-ano ang kulay ng watawat? 3. Ilan ang sinag ng araw sa watawat? 4. Paano mo ipakikita ang paggalang sa ating pambansang watawat? 5. Kailan itinataas ang watawat ng Pilipinas? 6. Bakit dapat igalang ang watawat ng Pilipinas? Pagsasanay 27
 • 91. 79 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang unang tunog ng ngalan ng larawan. ___ tawat ___ laman ___ lis ___ri ___lo ___mon Pagsasanay 28
 • 92. 80 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Kulayan ang kahong may titik o pantig na tulad ng nasa labas. aw ha w ah wa Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Guhitan ng puso ang simulang letra ng larawan. l a w k h y h w I t a w w S l I h t al as ay aw am ma ha sa nga wa h ng d s w ah ar ad an ak ba ka la ga ta Pagsasanay 29
 • 93. 81 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sippin ang letrang Cc. Pagsasanay 30
 • 94. 82 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang malaki at maliit na letrang Jj. Pagsasanay 31
 • 95. 83 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pagdugtungin ng guhit ang larawan at ang unahang tunog ng pangalan nito. c/si/ c/k/ c/si/ j/h/ j/dy/ j/h/ Pagsasanay 32
 • 96. 84 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pag-ugnayin ng guhit ang larawan at salita.  Jojo  jacket  carrot Pagsasanay 33
 • 97. 85 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang malaki at maliit na letrang Ff. Pagsasanay 34
 • 98. 86 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang malaki at maliit na letrang Zz. Pagsasanay 35
 • 99. 87 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pagdugtungin ng guhit ang larawan at ang unahang tunog ng pangalan nito. /f/ /z/ /z/ /f/ /f/ /z/ Pagsasanay 36
 • 100. 88 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Ayusin ang mga salita at iakma sa kahon. 1. Ozo 2. razeb 3. derfol 4. roze 5. taZi Pagsasanay 37
 • 101. 89 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pag-ugnayin ng guhit ang larawan at pangalan nito. 1. querubin 2. Quezon 3. Quintin Pagsasanay 38
 • 102. 90 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bilugan ang salitang may tunog na /v/. 1. baso vinta kubo aso 2. palaka damo manok Vinia 3. violin dagat bulak lapis 4. Victor ama bote Eba 5. baba Vilma nanay bata. Basahin ang mga salita sa kaliwa at isulat sa kaukulang kahon. 1. vinta 2. violin 3. Ver 4. Victor 5. Vera Pagsasanay 39
 • 103. 91 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pag-ugnayin ang larawan sa angkop na salita. a. Violin b. Quezon c. Quezo d. Vera e. Querubin Pagsasanay 40
 • 104. 92 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang pangalan ng bawat larawan sa patlang. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Pagsasanay 41
 • 105. 93 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: _____________________ Sipiin ang malaki at maliit na letrang Xx. Pagsasanay 42
 • 106. 94 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: _____________________ Dagdagan ng pantig upang mabuo ang salita sa larawan. _____rox machine _____ ray Ale _____ _____ ylographer _____taxi Pagsasanay 43
 • 107. 95 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang malaki at maliit na letrang Ññ. Pagsasanay 44
 • 108. 96 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Dagdagan ng pantig upang mabuo ang salita sa larawan. Ni___a Ni ___o Se___or Osme ____a Pi ____a Pagsasanay 45
 • 109. 97 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: _____________________ Pag-ugnayin ng guhit ang larawan at pangalan nito. A B a. señor b. Zuñiga c. Osmeña d. Niña e. Niño Pagsasanay 46
 • 110. 98 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Kulayan ang kahong may letra o pantig na tulad ng nasa labas: ax ña Ññ añ xa Tingnan ang larawan. Alamin ang nawawalang tunog at buuin ang salita. 1. 4. Ni ___a Do____a 2. ___ ray 5. ____ylophone 3. ___ erox al as ay aw ax ma ña sa nga wa Hh NGng Dd Ss Ww ah ar ad añ ak ba ka xa ga ta Pagsasanay 47
 • 111. 99 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: _____________________ Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ipaloob sa bituin ang kabilang na tunog na bumubuo sa larawan. /x/ /ñ/ /w/ /k / /ñ/ /x/ /h/ /ñ/ /x/ /x/ /ñ/ /t/ /w/ /x/ /ñ/ /h/ /x/ /ñ/ Pagsasanay 48
 • 112. 100 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng tig limang tiyak na ngalan ng tao, bagay, at pook sa inyong sagutang papel. Pagsasanay 1 Tiyak na ngalan ng pook Tiyak na ngalan ng tao Tiyak na ngalan ng bagay
 • 113. 101 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Pagmasdan ang mga larawan. Basahin at sagutin ang mga tanong. Isulat ang tiyak na ngalan ng bawat larawan sa inyong sulatang papel. 1. Ano ang pangalan ng bata sa larawan? ____________________________________________ 2. Ano ang tatak ng sapatos? ____________________________________________ 3. Saan kumakain ang mag – anak? ______________________________ Pagsasanay 2 Naykee JOLLYDEE
 • 114. 102 4. Ano ang kinuha ng bata sa kahon? ___________________________ 5. Saang simbahan magsisimba ang mag anak? ___________________________ Pasig Catholic Church
 • 115. 103 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Tingnan at pag-aralan ang larawan. Sagutin ang mga tanong upang mabuo ang mga pangungusap. 1. Ano ang pangalan ng simbahan? ________________ ang pangalan ng simbahan. 2. Ano ang pangalan ng lapis? ________________ ang pangalan ng lapis. 3. Ano ang pangalan ng batang lalaki? Si ________________ ang batang lalaki. 4. Ano ang pangalan ng batang babae? Si ________________ ang batang babae. 5. Ano ang pangalan ng sapatos? _________________ang pangalan ng sapatos. Pagsasanay 3 Pasig Catholic Church Naykmee Shoes
 • 116. 104 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na panghalip na pantukoy. Iguhit ang iyong kasagutan. Ito ________________________ ________________________ ________________________ Dito Pagsasanay 4
 • 118. 106 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng pangungusap tungkol sa larawan gamit ang tamang panghalip na pantukoy. 1. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ 2. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ Pagsasanay 5
 • 120. 108 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Isulat sa sagutang papel ang nawawalang panghalip sa loob ng lobo upang mabuo ang usapan ng nanay at ng anak. Pagsasanay 6 Pupunta _____ ng ate mo sa grocery. Sasama ka ba? Opo, sasama ________. Huwag ka nang sumama. Hindi rin sasama sina tatay at kuya . ______na ang magbantay kay bunso. ______ na lang po ni ate ang pumunta sa grocery. Maglalaro na lang po ______ ni bunso.
 • 121. 109 Sumulat ng pangungusap gamit ang mga panghalip. Ako/ko __________________________________ __________________________________ __________________________________ Ikaw __________________________________ __________________________________ __________________________________ Siya Aalis na _____. Mag-ingat po _____.
 • 123. 111 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Basahin ang pangungusap. Iguhit sa mga linya ang masayang mukha  kung ang pangungusap na pautos ay ginamit nang wasto at malungkot na mukha  kung hindi. 1. Pakilagay ang baso sa mesa. ______ 2. Bilisan mo ang paghuhugas, ang bagal mo! ______ 3. Maaari bang damputin mo ang basurang papel sa ilalim ng upuan? ______ 4. Pakikuha ang lapis ko sa bag. ______ 5. Magpalit ka ng damit. ______ Pagsasanay 7
 • 124. 112 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Punan ang patlang ng angkop na salitang pautos. Tingnan ang wastong baybay. Pumili ng angkop na salita sa loob ng kahon. Tamang Paliligo Maagang gumising si Ana. Inihanda niya ang mga kailangang gamitin sa paliligo. “_______ ka ng tuwalya sa banyo. Huwag mong kalilimutan,” sabi ni nanay Linda. “Opo, nanay,” sagot ni Ana. “Para maging malinis ang iyong katawan, ganito ang gagawin mo”. _________ nang maayos ang iyong katawan. _________ nang maayos ang iyong ulo at ang buo mong katawan. Pagsasanay 8 Magdala Sabunin Dalhin Banlawan Linisin
 • 125. 113 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Pag-ugnayin ang mga dinaglat na salita sa mga salitang pantawag. Lagyan ng guhit. A. B 1. Gng. Doktora 2. G. Kapitan 3. Dra. Ginoo 4. Gob. Ginang 5. Kap. Gobernador Pagsasanay 9
 • 126. 114 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Punan ng angkop na salitang dinaglat ang patlang upang maging buo ang isinasaad ng pangungusap. 1. Nagpapagaling ng mga maysakit si ____ Libio M. Macatangay. 2. Tumutulong sa mahihirap ang namumuno sa aming barangay. Nangunguna sa pagtulong si ____ Alejandro Ilagan. 3. Dalaga pa ang aming bagong guro. Siya si ____ Melanie Camacho. 4. Namigay ng mga gamit sa paaralan ang pamunuan ng Sangguniang Panlalawigan. Pinangunahan ito ni ____ Vilma Santos Recto. 5. Maayos kaming inaalagaan ng aking inay na ____ Erlinda Salvo Pagsasanay 10
 • 127. 115 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng pangungusap gamit ang salitang kilos ayon sa larawan. Isulat ito sa unang guhit. At sumulat ng pangungusap gamit ang dinaglat na pangalan ng ayon sa larawan. Isulat sa pangalawang guhit. 1. ___________________________ ___________________________ 2. __________________________ __________________________ Pagsasanay 11
 • 129. 117 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng pangungusap gamit ang mga salitang kilos na ipinakikita sa larawan. 1. _________________________________ _________________________________ _________________________________ 2. ___________________________________ __________________________________ __________________________________ 3. _________________________________ _________________________________ _________________________________ Pagsasanay 12
 • 131. 119 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Isulat nang paikli ang pangalan ng mga larawan. Isulat sa iyong sagutang papel. 1. ______________________ 2. ______________________ 3. ______________________ 4. ______________________ 5 ______________________ Pagsasanay 13
 • 132. 120 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng mga salitang pinaikli at gamitin sa pangungusap. ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ _____________________________ ______________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Isulat ang katumbas na pinaikling salita. 1. mesa at silya _____________ 2. kutsara at tinidor _____________ 3. timba at tabo _____________ 4. relo at singsing _____________ 5. batya at tubig _____________ Pagsasanay 14
 • 133. 121 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Pagtambalin ng guhit ang salitang kilos at ang larawan.  umaawit  nagbabasa  nanonood  pumapasok  naglalaba Pagsasanay 15
 • 134. 122 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Kopyahin sa papel ang tamang salitang babanggitin ng guro. 1. inaaruga bantog bundok yungib 2. himagsikan ilog bulaklak kaibigan 3. bundok mandirigma bantog engkantado 4. yungib gubat bato bantog 5. engkantado inaaruga yungib himagsikan Isulat sa sagutang papel ang markang (/) kung wasto ang baybay at ang (x) kung mali. 1. bantog x / 2. inaaruga x / 3. engkantado x / 4. mandirigma x / 5. himagsikan x / Pagsasanay 16
 • 135. 123 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ A.Isulat sa sagutang papel ang T kung tama ang pahayag at M kung mali. ____ 1. Naulila sa kanyang mga magulang si Andres sa gulang na labing-apat. ____ 2. Sila ay pitong magkakapatid. ____ 3. Araw-araw ay nangunguha ng sanga ng puno sa gubat si Andres Bonifacio. ____4. Tuwing Linggo, nagtitinda ang magkakapatid ng suman sa simbahan. ____5. Si Andres Bonifacio ay isinilang sa Tondo, Maynila. B. Sipiin sa sagutang papel ang mga salitang nagsasaad ng kilos. nagtatrabaho naglilinis nagtitinda tungkod baston ulila abaniko uminom gumagawa umuupo bata Pagsasanay 17
 • 136. 124 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ C.Bilugan ang salitang nagsasaad ng kilos sa bawat pangungusap. 1. Ang magkakapatid ay nangunguha ng kawayan sa gubat. 2. Si Andres ay palaging nagkikiskis ng kawayan. 3. Nagtitinda sila ng abaniko at tungkod. 4. Pumasok sa paaralan si Andres. 5. Bumili ng tungkod ang mga tao. D. Buuin ang tsart ayon sa panahunan ng salitang kilos. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Salitang- ugat Ginawa na Ginagawa pa Gagawin pa lamang dasal luto Pagsasanay 18
 • 137. 125 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Isulat sa iyong sagutang papel ang tama kung wasto ang gamit ng salitang kilos at mali kung hindi. ____1. Nakinig kami kagabi sa kuwento ni Lola Sita. ____2. Palaging tutulungan ng nanay ang mga anak. ____3. Araw-araw ay naligo sa sapa ang mga hayop. ____4. Nag-usap sina nanay at tatay kahapon. ____5. Pagdating nila sa ilog, lumalangoy sila para mapreskuhan. Pagsasanay 19
 • 138. 126 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. 1. a. naglalakad b. tumatakbo 2. a. nagsisimba b. kumakanta 3. a. nagwawalis b. nagtuturo 4. a. nagsasalita b. gumagapang 5. a. nagbabasa b. nagsusulat Pagsasanay 20
 • 139. 127 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Kopyahin ang salitang nagsasaad ng kilos sa bawat pangungusap. 1. Nagwawalis ng sahig si Edna. 2. Ang tatay ay nag-iigib ng tubig. 3. Malalim ang baha kaya siya ay naglakad. 4. Masarap maligo sa ulan. 5. Maayos at malinis siyang sumulat ng pangalan. Isulat nang wasto ang mga pangungusap. 1. ang bata ay nagbubunot ng damo ___________________________________ 2. si ben ay kumakain ng langka ___________________________________ 3. lumilipad ang ibon sa parang ___________________________________ 4. malalaki ang isdang lumalangoy sa dagat ___________________________________ 5. umiinom ng gatas si rosa __________________________________ Pagsasanay 1
 • 140. 128 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Kopyahin ang salitang naglalarawan na ginamit sa bawat pangungusap. 1. Malalaki ang mga isda sa dagat. 2. Masipag si tatay. 3. Ang sariwang prutas ay masarap. 4. Mabango ang bulaklak. 5. Ang paligid ay malinis. Salungguhitan ang mga salitang naglalarawan na ginamit sa bawat pangungusap. 1. Sariwa ang isdang uwi ni tatay. 2. Dapat laging malinis ang paligid. 3. Ang masustansiyang pagkain ay mabuti sa katawan. 4. Luntian ang dahon. 5. Mabango ang bulaklak sa hardin ni Nanay. Pagsasanay 2
 • 141. 129 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Tingnan ang larawan. Sumulat ng mga pangungusap na may salitang naglalarawan tungkol dito. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Pagsasanay 3
 • 142. 130 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Piliin sa loob ng kahon ang salita upang mabuo ang pangungusap. matibay malinis mahaba masaya matigas 1. __________ sila dahil marami ang kanilang naibentang produkto. 2. Laging sinisigurado ni Roy na ____________ ang paninda nilang sapatos. 3. ____________ang taling ginamit sa paggawa ng palamuti. 4. _______________ ang upuang gawa sa puno ng niyog. 5. Ilagay ang basura sa tamang lalagyan upang mapanatiling ______________ang paligid. Pagsasanay 4
 • 143. 131 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng mga salitang naglalarawan. Salungguhitan ang ginamit na salitang naglalarawan. 1. Ilarawan ang pisara 2. Ihambing ang pisara sa mesa 3. Ihambing ang walis sa basahan 4. Ihambing ang ruler sa lapis at pambura ________________________________ 5. Ihambing ang tuwalya sa bimpo at panyo. __________________________________________________ Pagsasanay 5
 • 144. 132 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng mga salitang naglalarawan sa mga bagay na nasa loob ng kahon.Salungguhitan ang mga salitang naglalarawan. 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ 3. ___________________________________ 4. ___________________________________ 5. ___________________________________ Pagsasanay 6
 • 145. 133 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Paghambingin ang larawan gamit ang salitang naglalarawan.Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Ang payong ay __ kaysa lapis. Ang bundok ang _____ sa lahat. Ang cake ay_____ kaysa sorbetes. Si Romar ang sa tatlo . Pedro Danilo Romar Ang ilog ay ______ kaysa kanal. Pagsasanay 7
 • 146. 134 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Tingnan ang mga larawan sa loob ng kahon. Isulat ang salitang naglalarawan sa unang guhit at isulat ang kasalungat na kahulugan nito sa ikalawang guhit. 1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. __________________ 5. __________________ Pagsasanay 8
 • 147. 135 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Iguhit ang bituin sa ibabaw ng guhit kung ang dalawang pares ng salita ay magkasingkahalugan at iguhit ang tatsulok kung magkasalungat ng kahulugan. _______________ 1. masipag – tamad _______________ 2. marunong – matalino _______________ 3. mabilis – mabagal _______________ 4. malinis – madumi _______________ 5. tahimik – maingay _______________ 6. masaya – malungkot _______________ 7. malapad – malawak _______________ 8. madilim – maliwanag _______________10. mataas – matangkad Pagsasanay 9
 • 148. 136 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Lagyan ng tsek (√) ang loob ng kahon kung ang dalawang salita ay may magkasalungat na kahulugan at ekis (x) kung ang dalawang salita ay magkasingkahulugan. malinis – marumi maalaga - maaruga masipag – tamad mabilis - matulin matigas - malambot kahali-halina – kaakit-akit payapa - tahimik matalas - mapurol mataba - mapayat matipid - masinop Pagsasanay 10
 • 149. 137 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ A.Pagtambalin ang dalawang salita Panuto: Pagdugtungin ng guhit ang dalawang salitang may magkasalungat na kahulugan mula sa hanay A patungo sa hanay B. A B 1. malamig a. pangit 2. tunay b. mainit 3. mataas c. malungkot 4. maganda d. mababa 5. masaya e. peke Pagsasanay 11
 • 150. 138 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ B. Basahin ang bawat pangungusap. Piliin sa loob ng kahon ang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit. 1. Malawak ang palaruan sa aming plasa. (malapad, maikli, mataba) 2. Kaaya-ayang mamasyal sa mga palaruan. (malungkot, maganda, tamad) 3. Masiglang nagtatakbuhan ang kabataan. (mahina, mabagal, maliksi) 4. Bughaw ang kulay ng ulap sa langit. (asul, pula, dilaw) 5. Tunay na masayang mamasyal sa ating plasa. (malamig, totoo, maliit) Pagsasanay 12
 • 151. 139 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ C. Basahin at unawain ang maikling kuwento. Sagutin ang mga tanong at bilugan ang letra ng tamang sagot. Kahit saan ay pinag-uusapan ang pabago-bagong klima. Sa tindi ng init, maraming halaman ang nalalanta. Maraming tao ang nagkakasakit. Hindi lamang ang sobrang init ang pinagtatakhan ng mga tao. Kung panahon ng tag-ulan, maraming lugar ang binabaha. Maraming ari-arian ang nasisira. Maraming tao ang namamatay. May mga lupang gumuguho. Sino ang dapat sisihin? Tayo bang mga tao? O sadyang nagbabago na ang panahon. Maraming katanungan ang nasa ating isipan. Huwag nating kalilimutang ito ang ating tirahan, kaya atin itong pangalagaan. Mahalin natin ang mga likas na yamang bigay sa atin ng Lumikha. Pagsasanay 13
 • 152. 140 Mga tanong: 1. Ano ang palaging pinag-uusapan ng mga tao? a. takbo ng panahon b. pamumuhay ng mga tao c. ang pag-aaral 2. Ano ang mangyayari kapag sobra ang init ng panahon? a. mabilis lumago ang mga halaman b. marami ang naglalaro sa palaruan c. nalalanta ang mga halaman 3. Ano ang nangyayari kapag may baha? a. marami ang naliligo b. masayang naliligo sa baha ang mga bata c. may mga namamatay 4. Sa anong paraan ninyo mapapangalagaan ang ating tirahan? a. palaging makinig ng balita b. huwag putulin ang mga punongkahoy at iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga ilog at daluyan ng tubig c. maglaro araw-araw
 • 153. 141 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ A.Basahin ang mga pangungusap. Sipiin ang pang-abay na ginamit sa pangungusap 1. Palaging pumupunta si Tina sa palengke. 2. Nakalagay sa basket ang kanyang mga pinamili. 3. Alas-otso na ng umaga nang siya ay maka- uwi. 4. Agad-agad iniluto ni Tina ang kanyang pinamiling gulay. 5. Maingat niyang isinalin ang mga nalutong gulay sa malaking mangkok. B. Sumulat ng pangungusap gamit ang sumusunod na pang-abay. 1. tuwing Pasko ______________________________ 2. patakbo __________________________________ 3. nasa bukid ________________________________ 4. sa likod-bahay_____________________________ 5. sa makalawa ______________________________ Pagsasanay 14
 • 154. 142 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ A.Bilugan ang mga salitang pang-abay. 1. Bukas pa ako pupuntang Lucena. 2. Maganda ang boses ni Mona. 3. Nawala ang bola sa madamong lugar ng plasa. 4. Bakit maliliit ang dala niyang mangga? 5. Isa-isang pumasok ang mga bibe sa kulungan . B. Gamitin ang mga salitang pang-abay sa pangungusap. 1. dagdagan pa_______________________________ 2. mamaya na ________________________________ 3 kahapon ___________________________________ 4. walang ibinigay_____________________________ 5. bukas_______________________________________ Pagsasanay 15
 • 155. 143 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ A.Gamitin ang mga pang-abay na nasa loob ng kahon upang mabuo ang pangungusap. Bukas, _________ pa ay pupunta na sa bukid si tatay. Maraming gulay doon. Mangunguha siya ng kalabasa, talong, sitaw, okra, at labanos. Sa palengke, ____________ bumili ang kanyang mga suki. ________ ubos ang kanyang tindang gulay, kaya __________ siyang nakakauwi. Pagsasanay 16 madilim-dilim mahirap nag-uunahang palaging maaga makuha
 • 156. 144 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Tingnan ang mga larawan at basahin nang maayos ang mga pangungusap. Kopyahin ang mga salitang pang-abay na ginamit sa pangungusap. 1. Nagpalipad ng saranggola si Lito kahapon. 2. Nagpunta sa palengke si Ana at ang kanyang nanay. 3. Ngayon ang kaarawan ni Tony. 4. May kambing sa ibabaw ng burol. 5. Natutulog ang aso sa ilalim ng puno. Pagsasanay 17
 • 157. 145 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Tingnan ang larawan. Piliin ang angkop na pang- abay. Pagkatapos gamitin ito sa pangungusap. 1. a. sa bukid b. sa bahay c. sa kusina 2. a. sa plasa b. sa tindahan c. sa paaralan 3. a. sa duyan b. sa mesa c. sa garahe 4. a. sa kusina b. sa kuwarto c. sa hardin 5. a. sa basket b. sa bag c. sa kahon Pagsasanay 18
 • 158. 146 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Basahin ang mga pangungusap. Lagyan ng tsek (√) ang unahan ng pangungusap kapag ang salitang may guhit ay pang-abay at lagyan ng ekis (X) kung hindi. 1. Maaga pa nang itinayo ng mga tao ang bakod ng kanilang bahay. 2. Mabilis na nilinisan ng mga tao ang kanal. 3. Agad-agad na inayos ang mga natanggal na bubong. 4. Tuwang -tuwa ang mga tao sa nangyari. 5. Dinadala sa pagamutan ang mga nasugatan. 6. Nakalagay sa first aid kit ang mga gamot. 7. Buong araw umulan nang malakas. 8. Wala sina nanay at tatay sa bahay. 9. Iwasang lumabas ng bahay kapag may bagyo. 10.Takot si Karen sa kidlat at kulog. Pagsasanay 19
 • 159. 147 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng kuwento gamit ang mga salitang pang-abay ayon sa larawan. _______________________ Pamagat __________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Pagsasanay 20
 • 160. 148 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Basahin at kopyahin ang mga pang-abay na nasa loob ng pangungusap. 1. Bumaha sa likod ng bahay nina Lita at Oscar. 2. Mabilis tumaas ang tubig-baha. 3. Malakas ang hangin kahapon. 4. Dinala sa ospital ang mga biktima ng baha. 5. Mabilis na lumikas ang mga biktima ng bagyo Pagsasanay 21