Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
11
TTaaggaalloogg
MusicandArtLearner’sMaterialforGradeOne
1
Talaan ng Paggamit ng Aklat
Paaralan: __________________________________________________________________
Purok: __________...
Ingatan ang Iyong Aklat
Mga Dapat Gawin:
1. Pabalatan ang aklat ng plastik o manila paper. Maaari ding
gamitin ang lumang ...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 152 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4) (20)

Anzeige

Weitere von LiGhT ArOhL (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)

 1. 1. 11 TTaaggaalloogg MusicandArtLearner’sMaterialforGradeOne 1
 2. 2. Talaan ng Paggamit ng Aklat Paaralan: __________________________________________________________________ Purok: ____________________________________________________________________ Sangay: ___________________________________________________________________ Rehiyon: __________________________________________________________________ Kailan natanggap sa paaralan: _________________________________________________ Pangalan ng Humiram (Pangalan ng Guro) Kailan Ipinahiram Kondisyon Kailan Isinauli Kondisyon Gamitin ang sumusunod na mga titik sa pagtatala ng kondisyon ng aklat: A (Bago) B (Gamit na ngunit maayos pa) C (May kaunting sira) D (Maraming sira)
 3. 3. Ingatan ang Iyong Aklat Mga Dapat Gawin: 1. Pabalatan ang aklat ng plastik o manila paper. Maaari ding gamitin ang lumang diyaryo o magasin. 2. Tiyaking malinis ang iyong kamay kapag binubuklat ang mga pahina. 3. Sa unang paggamit ng aklat, ihiga ito at buklatin nang isa-isa ang mga pahina. Bahagyang diinan ang bahaging pinagdikitan ng mga pahina habang binubuklat. 4. Gumamit ng panandang papel o cardboard sa pagitan ng mga pahina. 5. Idikit at ayusin ang mga punit na bahagi ng aklat. 6. Pag-ingatan ang aklat kapag ito ay hinihiram o pinapahiram. 7. Itago ang aklat sa malinis at tuyong lugar. 8. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong guro kapag ito ay nawala. Mga Di Dapat Gawin: 1. Huwag itupi ang mga pahina. 2. Huwag sulatan ang balat at mga pahina nito. 3. Huwag gupitin ang mga larawan dito. 4. Huwag punitin o pilasin ang mga pahina. 5. Huwag hayaang nakabukas ang aklat kapag hindi ito ginagamit. 6. Huwag gumamit ng lapis, bolpen, o iba pang makapal na bagay sa pagitan ng mga pahina para pananda. 7. Huwag isiksik ang aklat sa bag na masikip. 8. Huwag gamitin ang aklat na pantakip sa ulo kapag umuulan. 9. Huwag upuan ang aklat.
 4. 4. ISBN: 978-971-9981-53-4 Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: DepEd-Bureau of Elementary Education, Curriculum Development Division 2nd Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex (ULTRA) Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (632) 638-4799 or 637-4347 E-mail Address: bee-deped@pldtdsl.net, bee_director@yahoo.com
 5. 5. 1 1 Kagamitan ng Mag-aaral
 6. 6. 2 Modyul 1: Dynamics YUNIT I I. Awit/Laro a. ―Ang Susi Nakatago‖ Katutubong awit/ laro b. ―Maligayang Bati‖(Birthday Song) - Awit sa pagdiriwang ng kaarawan c. ―Tulog Na‖ - Oyayi II. Mga Gawain Gumagamit ang musika ng malakas at mahinang tunog upang maipahayag ang iba‘t ibang kaisipang pangmusika o damdamin. Makinig sa awit na pagbati ng iyong guro. 1. Paano kinanta ng iyong guro ang awit na pagbati? 2. Binati mo rin ba siya sa parehong paraan? 3. Ngayon, batiin mo ang iyong guro sa malakas na boses, pagkatapos ay sa mahinang boses. Aling pagbati ang mas angkop gamitin, ang malakas o mahinang boses? Pag-aralan natin ang awit na ―Ang Susi Nakatago‖: Ang susi nakatago, Kung saan di ko piho Kung sakaling nasa ‗yo Akin na gagamitin ko.
 7. 7. 3 Maglaro tayo. Makinig nang mabuti sa panuto ng guro upang matukoy ang nawawalang susi. Panuto: Iguhit sa inyong sagutang papel ang larawan na malakas ang tunog Gawain 1: Mga Tunog
 8. 8. 4 Tulog Na by C. Mirandilla Tulog na, tulog na. Tayo ay magpahinga. (2x) Panuto: Bigkasin ang tunog ng mga larawan na nasa Gawain 1 nang malakas at mahina. 1. pinag-umpog na cymbals 2. tunog ng ulan 3. tahol ng aso 4. tunog ng ambulansiya 5. huni ng ahas 6. huni ng daga 7. tunog ng kampana 8. tunog ng pito 9. tunog ng motorsiklo 10. huni ng pusa Awitin natin ang ―Tulog Na‖. Makinig habang inaawit ng guro. (kantahin ng guro ang buong awit.) Kantahin ang bawat linya ng awit pagkatapos ng guro.  Ano ang naramdaman mo nang marinig ang awit? Sa iyong palagay, kailan ito inaawit?  Subukan nating awitin ito nang malakas? Sa inyong palagay, tama bang awitin ito nang malakas? Bakit? Gawain 2: Paggaya sa Tunog
 9. 9. 5  Ngayon naman, sabay- sabay nating awitin ang ―Maligayang Bati‖. Maligayang Bati Maligayang bati, Sa iyong pagsilang, Maligayang, maligaya, Maligayang bati.  Ano ang layunin sa pag-awit ng Maligayang Bati ?  Ano ang naramdaman mo nang marinig ang awit?  Subuking awitin ito nang mahina. Sa iyong palagay, tama bang awitin ito nang mahina? Bakit? Sa musika, may natatanging tawag sa lakas at hina ng tunog. Tinatawag itong dynamics. Gumagamit ng dynamics ang mga musikero para malinaw na maipadama ang emosyon at maipahayag ang damdamin ng awit. Kaya inaawit nang mahina ang oyayi (awiting pampatulog sa sanggol) at inaawit naman nang malakas ang mga awit ng pagdiriwang. Dynamics ang nagpapalinaw sa mga tagapakinig ng damdamin at layunin ng musika. III. Pagtatasa Iguhit ang masayang mukha kung naisagawa mo ang mga gawain at malungkot kung hindi sa sagutang papel.
 10. 10. 6         1.Malinaw kong nabigkas ang mga salita. 2.Gumamit ako ng tamang antas ng dynamics sa tula. . 3.Nabigkas ko nang may pagbabago sa lakas at hina ang tula. 4.Nasiyahan ako sa gawain. IV. Pagbubuo  Alin sa mga gawain ang inyong nagustuhan o hindi nagustuhan? Bakit?  Ano ang nararamdaman mo kapag nakaririnig ka ng mahinang awit?  Ano ang nararamdaman mo kapag nakaririnig ka ng malakas na awit?  Anong uri ng musika ang nais mong awitin o pakinggan? Bakit?  Buuin ang pangungusap: Ang dynamics ay __ .
 11. 11. 7 Modyul 2: Tempo I. Laro / Tugma a.―Chimpoy Champoy‖ Katutubong Larong Pangmusika ng Maynila ni Miriam B. Factora b.―Leron, Leron, Sinta‖ Awiting Bayan ng Tagalog c.―Tren‖ (Engine No. 9) Tugma II. Mga Gawain Alamin at laruin ang paboritong laro ng mga bata sa Binondo, Maynila. Kilala ang Binondo sa mga pagkaing Intsik. Gustong-gusto ng pumupunta dito ang sariwang lumpia, tikoy, at ang paborito ng mga Pilipino na hopia. Isa sa mga salita sa tugmang nasa ibaba ay tumutukoy sa tanyag na pagkaing Intsik. Hulaan kung ano ito? Chimpoy Champoy (Katutubong Larong Pangmusika ng Maynila ni M. Factora) Chimpoy Champoy, dose nade que Dose nade pot-pot, dose nade que. ba-bay a –men  Ano ang masasabi mo sa larong ito?  Ano ang naramdaman mo habang inaawit ito nang mabilis?
 12. 12. 8 Gawain 1 Panuto: Awitin natin ang ―Leron, Leron, Sinta‖. Sabayan ang ritmo ng pagtapik ng guro sa mesa habang umaawit at nagmamartsa. “Leron, Leron, Sinta” Leron, leron, sinta, Buko ng papaya, Dala-dala‘y buslo, Sisidlan ng bunga. Pagdating sa dulo, Nabali ang sanga, Kapos kapalaran, Humanap ng iba. Kung ikaw ang umaakyat sa puno ng papaya, ano ang magiging bilis ng awit? Bakit?  Ano ang nangyari sa huling bahagi ng awit?  Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit nahulog ang bata?  Paano kaya siya kumilos habang umaakyat?  Anong mga linya ng awit ang mabagal at mabilis?
 13. 13. 9 Gawain 2 Gayahin Mo! Panuto: Nasa ibaba ang ilan sa mga hayop na matatagpuan sa bukid. Lagyan ng / tsek ang hayop na mabilis kumilos at x ekis ang mabagal sa kuwaderno. 1.kabayo 2.Suso 3. Baboy 4.Kalabaw 5.Aso 6. Manok
 14. 14. 10 Gawain 3 Pag-aralan natin ang tugmang ―Tren‖ (Engine No. 9) at isipin na tayo ay tren. “Tren” (Engine No. 9) (Tugma na isinalin ni : C. Mirandilla) Engine, engine number 9 Heto na ang aming tren Going down the railroad line Palapit ng palapit. If that train goes off the track Kung sakaling sumadsad Will I get my money back? Pa‘no ang aking bayad? Panuto: Magpangkat-pangkat at isiping kayo ay tren. [Ipakita ang inyong kilos kung aakyat sa mataas na bundok. 1. Awitin ang tugma habang umaakyat kayo sa bundok. 2. Ngayon naman, ipakita ang kilos kung bababa na kayo sa bundok. 3. Awitin ang tugma habang bumababa kayo sa bundok.  Ano ang napansin mo sa bilis ng inyong tren habang umaakyat sa bundok? Ano naman ang napansin mo sa bilis ng inyong tren habang bumababa sa bundok?  Sa pag-awit nang mabilis at mabagal, mahalaga ba ang pagbasa at pag-unawa sa mga salita ng awit o tugma bago mo ito isakilos? Bakit? Sa musika, may mga awit na mabilis at mabagal. Ang bilis ng isang awit ay tinatawag na
 15. 15. 11 tempo. Balikan natin ang awiting ―Tulog Na‖. Ano ang tempo? Katulad ng Dynamics (lakas at hina ng tunog), ang Tempo (bilis) ng awit o tugma ay nagpapakita ng damdamin. Ito ang dahilan kaya inaawit nang mabagal at mahina ang oyayi para mabilis makatulog ang sanggol. Magkaiba ang Dynamics at Tempo ng awiting ―Maligayang Bati‖. Inaawit ito nang malakas at mabilis para batiin at pasayahin ang may kaarawan. III. Pagtatasa Magbigay ng mga awit o tugma na mabilis at mabagal na inaawit. Ihanda ang sarili sa pag-awit ng isang mabilis at isang mabagal na awit sa klase. IV. Pagbubuo  Ano ang iyong nararamdaman kapag nakaririnig o umaawit ka ng mabilis na awit? Bakit?  Ano ang iyong nararamdaman kapag nakaririnig o umaawit ka ng mabagal na awit? Bakit?  Anong uri ng musika ang gusto mong awitin o pakinggan? Bakit?  Anong uri ng awit ang gusto mo? Bakit?  Buuin ang pangungusap: Ang Tempo ay .
 16. 16. 12 Modyul 3: Timbre I. Awit / Kwento a.―Aso, Aso‖ (Doggie, doggie)Musika ni K. Forrai b.― Ang Sirkus‖ (The Circus) Kuwentong Tunog II. Mga Gawain Punong-puno ng iba‘t ibang uri ng tunog ang ating mundo. Ang mga tunog mula sa makina, kalikasan, at gawa ng tao ang halimbawa nito. Simulan sa mga tunog na kaya nating gawin. Gaano ka kahusay kumilala ng boses ng iyong katabi, ng iyong guro, at ng iyong mga kamag- aral? Gawain 1 Panuto: Iguhit ang mga bagay na unang pumasok sa iyong isip sa sagutang papel nang marinig ang awit ng iyong kamag-aral. Kamag-aral 1: Kamag-aral 2: Kamag-aral 3:
 17. 17. 13  Pare-pareho ba ang iginuhit mo nang marinig mo ang boses ng iyong mga kamag-aral? Bakit? Bakit hindi?  Subukan natin ang susunod na gawain. Tingnan natin kung gaano ka kahusay kumilala sa boses ng iyong mga kamag-aral. Galingan! Gawin 2: Larong Aso Pag-aralan natin ang awiting ―Aso, Aso‖. Subukan itong laruin kasama ang iyong mga kaibigan at kamag-aral. ―Aso, Aso‖ (Doggie, doggie) LAHAT: Aso, aso, nasaan ang iyong buto? ASO: May kumuha nito. LAHAT: Sino ang kumuha? ISANG BATA: Nasa akin ang buto. Mga Tuntunin ng Laro: 1. Pauupuin nang pabilog ang mga bata. 2. Uupo sa gitna ang isang bata at gaganap bilang aso. 3. Tatakpan ng aso ang kanyang mata kapag nagsimula nang umawit ang mga batang nakabilog.
 18. 18. 14 4. Kukunin ng isang bata ang buto sa tabi ng aso. 5. Hihintayin ng aso na matapos umawit ang isang bata na nakakuha ng buto bago niya buksan ang kanyang mga mata. 6. Huhulaan ng aso kung sino ang nagtatago ng buto.  Nagustuhan mo ba ang laro? Nalaman mo ba o ng iyong mga kamag-aral kung sino ang kumuha ng buto sa aso? Ngayon, mag-isip ng ibang hayop at palitan ang pangalan ng aso at ang nawawalang bagay.  Anong hayop ang naiisip mong ipalit natin sa laro kanina? Anong bagay ang maaring mawala sa hayop na iyong naiisip? Halimbawa: Hayop Nawawalang Bagay pusa tinik manok mais  Palitan ng ibang hayop ang aso at kantahin ang awit. Gayahin ang tunog ng hayop na ipinalit habang umaawit.  Pareho ba ang iyong pagkaawit sa ―Aso, Aso‖ nang palitan mo ang awit ng ibang hayop?‖
 19. 19. 15 Puno ng kakaiba at kawili-wiling tunog ang ating mundo. May sariling tunog ang bawat bagay. Ito ang dahilan kaya ang boses mo ay iba sa boses ng iyong kapatid at mga kamag-aral. Sa musika, timbre ang tawag sa kagandahan at pagkakaiba ng tunog. Ito ang nagbibigay sa iyong boses ng natatanging kalidad. Kaya mo bang gayahin ang iba‘t ibang timbre ng tunog ng mga hayop o bagay sa sumusunod na larawan? Gawain 3: Iba Pang Pinagmumulan ng Tunog Panuto: Gayahin ang iba‘t ibang timbre ng tunog ng mga hayop o bagay sa sumusunod na larawan: tilaok ng manok kalantog ng pompiyang tahol ng aso dagundong ng tambol
 20. 20. 16 Gawain 4: Sa Sirkus (Kuwentong Tunog)  Kung ikuwento mo itong muli, paano mo gagawing mas kawili-wili?  Ano ang mga bagay sa inyong silid-aralan na maaari mong gamitin upang makalikha ng mga kawili-wiling tunog para sa kuwento? Sa Sirkus Isang araw, si at ang kanyang ay pumunta sa sa kalapit na barangay. Sa kanilang pagpasok sa bakod, nakita nila ang mga hayop tulad ng mga , , at isang malaking . Habang palapit sila sa malaking tolda, narinig nila ang dagundong ng at ang mga na masayang sumisigaw. Tumakbo sila upang makita ang pangkat ng mga na nagma-magic. Sa tuwing ang isa sa mga ay magma- magic, nakaririnig si at ang ng kalantog ng Si at ang kanyang ay masayang-masaya sa at gusto pa nilang bumalik upang makita ang mga ang malaking , at ang mga . rolling and the cheering. They ran in to see a group of doing some tricks. Every time one of the would do a trick,
 21. 21. 17  Mag-isip ng paraan kung paano ka magkukuwento nang may kawili-wiling tunog. Sabihin ito sa klase. Pakinggan ang kanilang sasabihin. Pampaunlad na Gawain: 1. Sumulat at gumuhit ng 3 bagay na makikita sa inyong tahanan sa kuwaderno.Ilarawan ang tunog na nalilikha nito. 2. Maglaro ng ―Aso, Aso‖ kasama ang iyong mga kalaro o kasapi ng pamilya. Tingnan kung makikilala ang taong kumuha ng buto. III.Pagtatasa Lumikha ng tunog na angkop sa linya ng kuwento. Gamitin ang iyong boses at mga bagay sa silid-aralan. Huwag matakot sa paglikha ng iba‘t ibang tunog. Tandaan, ang pinakakaiba ang pinakamaganda. IV. Pagbubuo  Alin sa mga gawain ang pinakagusto o hindi mo gusto? Bakit?  Ano ang mangyayari sa ating mundo kung pare-pareho ang tunog na nalilikha? Bakit?  Buuin ang pangungusap: Ang timbre ay nagbibigay _____________________________________.
 22. 22. 18 Modyul 4: Balik-aral ng Yunit 1Review of Unit 1 I. Kuwento / Paguulat ng pag-unlad a. ―Ang Trabaho ng mga Bumbero‖ (Working at the Fire Station) salin mula sa Holt Music Series b. Pagtataya at Ulat sa pag-unlad sa Musika II. Mga Gawain Ngayon, maaari kang gumalaw at isakilos ang kuwento. Basahin natin ang kuwento nang sabay- sabay. Humanda upang ulitin ito sa klase. Gumamit ng kilos at tunog. Gawain 1: Ang Trabaho ng mga Bumbero ― Isang araw, abalang naglilinis ang mga bumbero ng kanilang trak at istasyon. Bigla silang nakarinig nang malakas na tunog. Kriiiiiiiiing! ―May sunog!‖ Mabilis na tumakbo ang mga bumbero sa kanilang trak. Wang! Wang! Wang! Malakas na tunog ng trak ang kasunod narinig. Pagdating sa
 23. 23. 19 lugar ng sunog, mabilis na bumaba ang mga bumbero mula sa trak. Agad nilang pinatay ang apoy. Pataas-pababa, pataas-pababa ang paghawak nila sa hose na naglalabas ng napakaraming tubig. Nang wala ng apoy, inayos nila ang kanilang gamit. Bumalik sila sa kanilang istasyon. Puno ng putik at uling ang kanilang trak. Nilinis muli nila ang kanilang trak at istasyon. Muli silang nakarinig nang malakas na tunog. Kriiiiiiiiing! ―May sunog na naman!‖  Basahing muli ang kuwento kasabay ng guro. Bigyan ng sariling wakas ang kuwento.  Pag-usapan ang mga kilos at tunog na maaaring gamitin sa kuwento. Isa-isahin ang mga ito.
 24. 24. 20 Gawain 2: Pagtataya Panuto: Alamin kung naisagawa mo ang angkop na kilos at tunog sa kuwento. Lagyan ng tsek () ang angkop na kahon.Gawin sa sagutang papel. Pamantayan Nakita May Ipinakitang Pag-unlad 1. Angkop ang kilos na ginamit sa bawat bahagi ng kuwento. 2. Angkop ang tunog na ginamit sa pangyayari sa kuwento. 3. Madaling naunawaan ang kuwento batay sa ginawang kilos.
 25. 25. 21 Gawain 3: Unang Kuwarter na Pagtataya sa Sarili Panuto: Sukatin ang pag-unlad ng iyong kasanayan sa musika. Gumuhit ng masayang mukha (  ) sa hiwalay na papel kung nagpapakita ng iyong kaalamang nakamit. Pansariling Pagtataya Kayang Gawin Halos Nagagawa Mga Kasanayan sa Musika: 1. Nakapagpapakita ng tempo at pagbabago ng dynamics sa pamamagitan ng paggalaw ng katawan. 2. Nakagagamit ng sariling boses upang makabuo ng iba‘t ibang timbre. 3. Nakagaganap ng may wastong antas ng dynamics . 4. Nakagagawa ng iba‘t ibang uri ng timbre gamit ang sariling boses o iba‘t ibang kagamitan sa loob ng silid- aralan.
 26. 26. 22 5. Naaawit ang tanong at sagot ng pagbati nang mag-isa. 6. Nakapakikinig at nakasusunod sa mga panuto at tuntunin sa pag-awit. 7. Nakapagpapakita ng angkop na pagsisikap sa mga gawain. 8. Patuloy na nakapagpapakita ng pakikiisa, pagpipigil sa sarili, paggalang sa isa‘t isa at pagkamamamayan.
 27. 27. 23 Musika 1 - Modyul 5 YUNIT 2 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Ikalimang Modyul sa Pagkatuto III.Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig-4 minuto IV. Kabuuan ng Modyul Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng ritmo o rhythm. Layunin nitong makapagpakita ang mga mag-aaral ng pangunahing pag-unawa sa tunog, katahimikan at ritmo sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid, at pagtugon sa mga gawain. V. Batayan ng Pagkatuto/ Layunin Ang mag-aaral ay inaasahang:  naiuugnay ang mga larawan sa tunog at katahimikan sa loob ng hulwarang panritmo.  nakapapalakpak, nakatatapik, nakaaawit at nakapagpapatugtog ng mga instrumentong pangmusika bilang tugon sa tunog na may tamang ritmo.
 28. 28. 24  nakalilikha ng madaling hulwarang ostinato nang dalawahan, tatluhan at apatang pangkat sa pamamagitan ng paggalaw ng katawan.  nakapaglalaro ng mga kagamitang pansilid upang makalikha ng mga simpleng himig na paulit-ulit o hulwarang ostinato. VI. Nilalaman/ Paksa: RITMO o RHYTHM – pagsasama ng tunog at katahimikan na nasa tiyempo. VII.Mga Mapagkukunan a. ―Tulog Na‖ Oyayi ni Cielito Margo E. Mirandilla b. ― Duyan‖ (See-Saw) Tugma c. ―Tren‖ ( Engine, Engine No. 9) Tugma VIII. Mga Gawain Nakapagduyan ka na ba? Paano ito gumagalaw? Gayahin. Awitin ang ―Duyan‖. ―Duyan‖ (See-Saw) (Isinalin sa Filipino ni: Ms. Dulce de Vera) Duyan, umimbay Pataas at pababa (2x)
 29. 29. 25 May mahaba at maikling tunog ng musika. Muli nating awitin ang Duyan. Pakinggan kung aling bahagi ng awit ang may mahaba at maikling tunog. Tayo Nang Maghanap! Panuto: Kopyahin ang awit sa sagutang papel. Hanapin ang salitang may mahaba at maikling tunog sa awiting ―Duyan‖. Bilugan ang salitang inawit nang mahaba. Ikahon ang salitang inawit nang maikli. Sundan ang halimbawa: See - saw up and down, In the sky and on the ground. Du- yan u- mim- bay Pa -ta -as at pa - ba -ba. Gawain 1
 30. 30. 26 Paggawa ng Mahaba at Maikling Tunog Panuto: Makikita sa kahon ang mahaba at maikling guhit. Ito ang naglalarawan sa mahaba at maikling tunog ng unang linya ng awit na ―Tulog Na.‖ Lagyan ng mahaba at maikling guhit ang pangalawang linya ng awit upang maipakita ang mahaba at maikling tunog sa sagutang papel.  Pumalakpak nang mahaba at maikling tunog habang inaawit ang Tulog Na.  Ipalit ang salitang mahaba at maikli sa mga titik na awit na ―Tulog Na‖. Pumalakpak habang umaawit. Gawain 2
 31. 31. 27 Tren Linya 1: Linya 2: Linya 3: Linya 4: IX. Pagtatasa Ipakita kung gaano ka kahusay umawit habang pumapalakpak nang mahaba at maikling tunog. Iguhit sa iyong papel ang at kulayan ito ng DILAW kung NAPAKAHUSAY, PULA kung MAHUSAY at BERDE kung HUMUHUSAY sa pag-awit. 1. Naaawit nang wasto ang himig. 2. Nakapapalakpak at naaawit nang tama ang mahaba at maikling tunog. Gawain 3
 32. 32. 28 3. Nakikilala ang mahaba at maikling tunog sa awit na walang tulong ng guro. X. Pagbubuo  Anong mga tunog ang ating natutuhan ngayon?  Ano kaya ang magiging tunog ng awitin kung maikling tunog lamang ang gagamitin?  Ano naman ang magiging tunog kung ang mahabang tunog lamang ang gagamitin?  Buuin ang pangungusap: Mahalaga ang pagsasama ng mahaba at maikling tunog sa isang awit dahil .
 33. 33. 29 Musika 1 – Modyul 6 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Ikaanim na Modyul sa Pagkatuto III. Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig-40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul: Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng ritmo o element of rhythm. Layunin nitong makapagpakita ang mga mag-aaral ng pangunahing pag-unawa sa tunog, katahimikan, at ritmo sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid at pagtugon sa mga gawain. V. Batayan ng pagkatuto/ Layunin Ang Mag-aaral ay inaasahang: naiuugnay ang mga larawan sa tunog at katahimikan sa loob ng hulwarang panritmo nakapapalakpak, nakatatapik, nakaaawit, at nakapagpapatugtog ng mga instrumentong pangmusika bilang tugon sa tunog na may tamang ritmo nakapaglalaro ng mga madaling hulwarang ostinato sa mga kagamitang pansilid-aralan o
 34. 34. 30 anumang bagay na magpagkukunan ng tunog VI. Nilalaman/ Paksa: RITMO O RHYTHM – pagsasama ng tunog at katahimikan na nasa tiyempo. VII. Mga Mapagkukunan a. ―Pan de Sal‖ Salin ni D. De Vera b. ―Tren‖ Tugma c. ―Chimpoy Champoy‖ Katutubong Larong Pangmusika ng Maynila ni Miriam B. Factora d. ―Tulog Na‖Oyayi ni Cielito Margo E. Mirandilla VIII. Mga Gawain Ang musika ay pagsasama-sama ng tunog at katahimikan. Tapikin ang mesa o ang iyong kandungan kasabay ng guro habang inaawit ang ―Tulog Na.‖ Damhin ang Kumpas Panuto: Ang sumusunod ay kumpas ng awiting ―Tulog Na‖. Mula sa kaliwa, sabayan ng tapik ang bawat kumpas ng awit na ―Tulog Na.‖ I I I I I I I I Gawain 1
 35. 35. 31 Ang kumpas ng isang awit o piyesa ng musika ay tinatawag ding pulso o pulse. Hihinto ang kumpas ng awit kapag tapos na ito. Pagguhit ng Kumpas Panuto: Gayahin ang halimbawa sa Gawain 1. Isulat ang kumpas ng tugmang ―Tren‖. Awitin ito habang gumuguhit ng kumpas sa iyong sagutang papel. Ilang kumpas mayroon ang awitin? _______ Mga Kumpas na Walang Tunog Panuto: Makikita sa ibaba ang kumpas ng awit na ―Chimpoy, Champoy.‖ Lagyan ng ekis (x) sa Gawain 2 Gawain 3
 36. 36. 32 papel ang mga kumpas na para sa iyo ay WALANG TUNOG. Linya 1 I I I I I I I Linya 2 I I I I I I I Sa musika, pahinga o rest ang tawag sa kumpas na WALANG TUNOG. Ibig sabihin, walang tunog o may KATAHIMIKAN sa kumpas na ito. Ginagamit ang simbolong Sino ang mahilig kumain ng pan de sal? Kantahin natin ang awit na ―Pan de Sal‖. “Pan de Sal” (translation of “Hot Cross Buns”) Salin ni: D. de Vera Pan de Sal Pan de Sal ―Tig singkwenta, tig mamiso Pan de Sal. Hamon sa Kumpas na Walang Tunog Panuto: Isulat ang kumpas ng bawat linya ng awiting ―Pan de Sal.‖ Lagyan ng ekis (x) sa papel Gawain 4
 37. 37. 33 ang kumpas na WALANG TUNOG at iguhit ang sa tabi nito. Tingnan ang halimbawa: Linya 1 I I I I Linya 2 Linya 3 Linya 4 XI. Pagtatasa Alamin ang iyong kakayahan. Lagyan ng tsek () ang bilang ng angkop na kakayahan mo sa papel. Mga Kasanayan Kayang Gawin Hindi Pa Kaya 1. Natutukoy ang kumpas na WALANG TUNOG sa awit habang nakikinig. 2. Nakasusunod sa mga SIMBOLO ng KUMPAS at PAHINGA sa mga kilalang awitin.
 38. 38. 34 3. Nakasusunod sa mga ibinigay na kumpas sa pamamagitan ng kilos ng katawan. 4. Nakaguguhit ng mga KUMPAS at PAHINGA ng isang kilalang awitin. XII. Pagbubuo Natutuhan natin sa modyul na ito na gumagamit ang musika ng TUNOG at PAHINGA sa ilang awit.  Ano ang kaibahan ng TUNOG sa PAHINGA?  Anong salita ang ginagamit upang tukuyin ang KUMPAS NA WALANG TUNOG O PAHINGA?  Buuin ang pangungusap: Ang kumpas ng awit ay tinatawag ding ____________________. Humihinto lamang ito kapag tapos na ang awit.
 39. 39. 35 Musika 1 - Modyul 7 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Ikapitong Modyul sa Pagkatuto III.Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig- 40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul: Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng ritmo sa musika. Layunin nitong makapagpakita ang mga mag-aaral ng pangunahing pag-unawa sa tunog, pahinga/katahimikan, at ritmo sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid, at pagtugon sa mga gawain. V.Batayan sa Pagkatuto/Layunin: Ang mag-aaral ay inaasahang;  nakapapalakpak, nakatatapik, nakaaawit at nakapagpapatugtog ng mga instrumentong pangmusika bilang tugon sa tunog na may tamang ritmong:  Nasa metrong dalawahan  Nasa metrong tatluhan  Nasa metrong apatan  nakapaglalaro ng madadaling hulwarang metrong dalawahan, tatluhan at apatang sukat gamit ang kagamitang pansilid-aralan o anumang bagay na mapagkukunan ng tunog
 40. 40. 36  nakalilikha ng madadaling hulwarang ostinato sa metrong dalawahan, tatluhan at apatan na may kasabay na kilos ng katawan VI. Nilalaman/ Paksa: RITMO – pagsasama-sama ng tunog at pahinga/katahimikan sa tamang tiyempo. VII. Mga Mapagkukunan: d. ―Talbog Pataas‖ (Bounce High) Awiting pambata e. ―Pan de Sal‖ Tugma f. ―Tren‖ Tugma g. ―Pedro Penduko‖ Awit na Pasalita ni M. Isleta VIII. Mga Gawain Sa musika, ang kumpas ay maaaring ipangkat sa metrong dalawahan o metrong tatluhan. Awitin natin ang ―Talbog Pataas‖ at magkunwaring may hawak na bola. ―Talbog Pataas‖ Talbog Pataas, Talbog Pababa Ihagis ang bola kay John Dave!
 41. 41. 37 Patalbugin ang Bola 1. Isiping may hawak kang bola. Patalbugin at saluhin ito habang umaawit. 2. Matapos awitin ang ―Talbog Pataas‖ ng dalawang beses, ilagay ang kamay sa likod. Isiping ang boses mo ang bolang tumatalbog. 3. Ano ang iyong napuna? Panuto: Makikita sa ibaba ang mga patayong guhit. Simbolo ito ng kumpas ng awiting ―Talbog Pataas.‖ Lagyan ng ekis (X) sa iyong papel ang ibaba ng guhit na may malakas na kumpas. Tingnan ang halimbawa: I I I I I I I I X Kantahing muli ang awit.Gawing gabay ang sagot sa sagutang papel. Sa musika, tinatawag na MALAKAS NA KUMPAS ang may markang X at MAHINANG KUMPAS naman ang walang marka. Gawain 1
 42. 42. 38 Tingnang mabuti ang patayong guhit na may malaking letrang L at letrang H. Ang titik L ay para sa Lakas ng kumpas at H ay para naman sa Hina ng kumpas. Pumili ng tamang kilos ng katawan na magpapakita ng MALAKAS NA KUMPAS at MAHINANG KUMPAS. Ipakita ang ibig sabihin ng bawat guhit sa pamamagitan ng tamang paggalaw ng katawan. I I I I I I I I L H L H L H L H Upang maging madali ang pagsulat at pagbasa ng musika, gumagamit ang mga musikero ng guhit sa unahan ng malakas na kumpas. BAR LINES ang tawag dito. Ang puwang sa pagitan ng BAR LINES ay tinatawag na SUKAT 0 MEASURE. Pagbilang ng Sukat I I I I I I I I L H L H L H L H Gawain 2
 43. 43. 39 Ilan ang mga bar sa pagitan ng bar lines? ______ Napansin mo ba kung ilang kumpas ang nasa bawat bar? Kapag may dalawang kumpas sa bawat bar, ang awit ay gumagalaw nang dalawahan. Inilalagay ang simbolong 2 sa unahan ng awit upang ipakita na ang daloy ng awit ay may dalawahang sukat. Sa musika, ang ibig sabihin ng bilang ay ang SUKAT ng awit. Balikan ang Gawain 2. Isulat sa patlang sa unahan ng malakas na kumpas ang bilang na 2. Kantahing muli ang awit na ―Talbog Pataas‖ habang sinusunod ang kahulugan ng L (lakas) at H (hina). Pumili ng kilos ng katawan na magpapakita ng malakas na kumpas ng awit at gawin ito sa tuwing aawitin ang malakas na kumpas.
 44. 44. 40 Pagguhit ng Bar lines Panuto: Muli nating awitin ang ―Leron, Leron, Sinta.‖ Gumawa ng patayong guhit upang maipakita ang kumpas ng unang bahagi ng awit. Lagyan ng panandang diin (>) ang malakas na kumpas. Gumuhit ng bar lines sa tamang lugar nito. Isulat ang bilang ng kumpas sa unahan ng awit .Gawin sa hiwalay na papel. Pamagat Sukat Linya 1 Linya 2 Linya 3 Linya 4 Napansin mo ba ang kinalalagyan ng mga MALAKAS NA KUMPAS ng awit? Saan nakikita ang MALAKAS NA KUMPAS sa bawat sukat? Gawain 3
 45. 45. 41 Hulaan ang Sukat Panuto: 1. Awitin ang ―Pedro Penduko‖. Lagyan ng patayong guhit ang bawat linya ng awit upang maipakita ang kumpas nito iyong papel. 2. Lagyan ng panandang diin (>) ang bahagi ng awit na may malakas na kumpas. Isulat ang sukat ng awit sa patlang sa kuwaderno. ―Pedro Penduko‖ (Awiting Pasalita) Pedro Penduko, kumain ng itlog, Nang hindi maligo iniwan ng kalaro. Linya 1 sukat Linya 2 Gawain 4
 46. 46. 42 XIII. Pagtatasa Ngayon naman, awiting muli ang ―Tren‖. Pumalakpak ayon sa kumpas ng awit at sabayan ito ng tamang kilos ng katawan na magpapakita ng MALAKAS AT MAHINANG KUMPAS. Lagyan ng tsek() ang kasanayang iyong natutuhan sa sagutang papel. Mga Kasanayan Kayang Gawin Hindi pa Kaya 1. Nakaririnig ng malakas at mahinang kumpas. 2. Nakasusunod sa palatandaan ng malakas at mahinang kumpas. 3. Nakasusunod sa kumpas gamit ang paggalaw ng katawan. 4. Nakakikilala ng sukat ng alam na awit. 5. Nakaaawit ng awiting may sukat na dalawahan at tatluhan.
 47. 47. 43 XIV.Pagbubuo Natutuhan natin sa modyul na ito na ang KUMPAS ay maaaring MALAKAS o MAHINA at maaring pangkatin na may sukat na dalawahan (2 meters) o tatluhan (3 meters).  Ano ang hinahanap ng mga musikero bago maglagay ng bar lines sa isang awit?  Upang matukoy ang sukat ng isang awit, dapat bilangin ang __________________ na makikita sa bawat ________________________.
 48. 48. 44 Musika 1 - Modyul 8 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Ikawalong Modyul sa Pagkatuto III.Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig- 40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul: Layunin ng modyul na ito na suriin ang pag- unlad pangmusika ng mga bata bunga ng aktibong pakikilahok at pagkakalantad sa mga kaalamang pangmusika na nakapaloob sa Modyul 5-7. V. Batayan ng Pagkatuto/ Layunin: Ang mag-aaral ay inaasahang;  naipakikilala ang lahat ng kasanayang kinakailangang matamo mula sa mga nakaraang modyul VI. Mga Naunang Kasanayan at Pagtatasa: Naipakikita ng mag-aaral ang lahat ng kinakailangang kasanayang nakapaloob sa mga nabanggit na modyul.
 49. 49. 45 VII. Nilalaman/ Paksa: a. Pag-aralang muli at suriin ang mga konsepto at kasanayang pinag-aralan sa Pangalawang Kuwarter. Ano ang mga pagkaing nakukuha sa dagat o ilog? Ating pag-aralan ang isang larong awit tungkol sa alimango. Paano ba kumilos ang alimango? Maglaro tayo gamit ang ating daliri sa kamay upang ipakita ang galaw ng isang alimango habang umaawit ng ―Tong, Tong, Tong.‖ ―Tong, Tong, Tong‖ Tong, tong, tong , tong Pakitong-kitong Alimango sa dagat Malaki at masarap Mahirap mahuli Sapagkat nangangagat. Unang Araw
 50. 50. 46 Kaya mo bang ipakita ang kumpas ng awit sa pamamagitan ng pagtapik sa iyong kandungan habang umaawit? Aling salita ang may MALAKAS na kumpas? Nalaman mo ba ang sukat ng awit sa pamamagitan ng pagtapik sa iyong kandungan? Ngayon, sagutan mo ang Gawain 1 sa iyong papel. 1. Paglalapat:  Magpangkat-pangkat na tig-15.  Nalaman mo ba ang sukat ng awiting ―Tong, Tong, Tong‖ sa pamamagitan ng pagtapik sa MALAKAS NA TUNOG nito?  Gumawa ng isang madaling ostinato pattern o PAULIT-ULIT NA PAG-AWIT.  Pumili ng angkop na galaw ng katawan para sa ginawang ostinato pattern.  Magsanay ng 5 hanggang10 minuto bago gawin ang gawain.  Ipakita sa klase. 2. Pagbubuo: Paano mo ilalarawan ang presentasyon ng bawat pangkat?
 51. 51. 47  Maghanda para sa kaparehong gawain sa susunod na araw.  Pumili ng isang awit na natutuhan at gumawa ng isang ostinato pattern.  Ulitin ang naunang gawain. Kung ikaw ay babatiin sa iyong pangalan sa paraang paawit, kaya mo bang sumagot sa parehong tono? 1. Pagbuo ng Aralin Magkakaroon tayo ngayon ng presentasyon ng bawat grupo.  Matapos ang gawain, sagutin ang pagsasanay sa Gawain 2 sa kuwaderno mo.  Maging tapat sa inyong mga sagot. 2. Pagbubuo  Alin sa mga gawaing ito ang pinakagusto mo. Bakit? IX.Pangkalahatang Pagtatasa a. Batayan sa Pagganap Panuto:Babasahin ng guro ang mga pamantayan at markahan sa iyong papel ng / kung naisagawa mo at x kung hindi. IKALAWANG ARAW
 52. 52. 48 Pamantayan Malinaw Bahagyang malinaw 1. Naging malinaw at tuloy-tuloy ang pagkumpas mula sa simula hanggang katapusan ng awit. 2. Akmang nailapat ang PAHINGA, MAHABA at MAIKLING TUNOG ng awit. 3. Ang ostinato pattern na ginawa ng pangkat ay may kinakailangang pahinga, mahaba at maikling tunog. Pagtataya 1
 53. 53. 49 Ipakita ang iyong natutuhan sa musika. Lagyan ng tsek () sa iyong papel ang naaangkop sa iyong kakayahan. Pagtataya sa Sarili Kayang Gawin Hindi pa Kayang Gawin 1. Kasanayang Pangmusika: a)napakikinggan ang pagkakaiba ng tunog at katahimikan; b)nahahanap ang malakas at mahinang kumpas; c)nahahanap ang mahaba at maikling tunog; d)nakabubuo ng maikling ostinato; at e)napananatili ang tuloy- tuloy na pagkumpas. Pagtataya sa Sarili para sa Ikalawang Kuwarter
 54. 54. 50 2. Nakakukumpas nang tuloy- tuloy, at nakapapalakpak, nakaaawit, nakatatapik, at naisasakilos ang malakas at mahinang kumpas, mahaba at maikling tunog sa anumang uri ng ostinato pattern. 3. Napakikinggan at nasasagot ang mga panuto at tuntunin; naipakikita ang akmang kilos; tuloy-tuloy na naipakikita ang pakikipagtulungan, pagtitimpi, paggalang sa isa‘t isa, at pagkamamamayan.
 55. 55. 51 Musika 1 - Modyul 9: Ritmo I. Awit / Ritmo a. ―Twinkle, Twinkle Little Star‖- Awiting Pambata b. ―Pan de Sal‖ (translation of ―Hot Cross Buns‖) ni D. De Vera)- Awiting Pambata c. ―Pong Pong Piyangaw‖- Awiting Pambata ni Miriam Factora II. Mga Gawain Twinkle, Twinkle Little Star Panuto: Narito ang mga kumpas ng awiting ―Twinkle, Twinkle Little Star‖. Gumuhit ng sa ilalim ng MALAKAS na kumpas sa iyong sagutang papel. Tingnan ang halimbawa. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Sukat Gawain 1
 56. 56. 52 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Pagkatapos mong lagyan ng bituin ang malakas na kumpas ng awit, gumuhit ng bar lines sa unahan ng bawat malakas na kumpas upang makagawa ng bars. Bilangin kung ilang kumpas ang nasa bawat bar. Isulat sa iyong papel ang sukat sa linya na nasa unahan ng awit. Tandaan: Dalawang bar lines ang inilalagay sa katapusan ng awit. Ito ay tinatawag na Double Bar Ipinakikita nito na tapos na ang awit. Gumuhit ng double bar sa huling kumpas ng awit na ―Twinkle, Twinkle Little Star.‖ Ano ang meter ng awit? Ang awit ay nasa_________ time meter.
 57. 57. 53 4 Gawin ang 4-time Meter Panuto: Pumili ng kilos na aangkop sa malakas na kumpas at mahinang kumpas ng awiting ―Twinkle, Twinkle Little Star‖. Muling awitin ito habang ipinakikita ang kilos na napili mo para sa malakas at mahina na kumpas. Maaari mong gawing batayan ang iyong sagot sa Gawain 1. Halina‘t Maglakbay sa 3-Time Meter at 4-Time Meter! Panuto: Ito ay mga halimbawa ng bars na nasa 4- time meter at 3-time meter. Kung matatandaan sa nakaraang kuwarter, ang malakas na kumpas ay ang laging unang kumpas sa bar. Lagyan nang tamang bilang ang bawat kumpas. Tingnan ang halimbawa. I I I I I I I I 1 2 3 4 Gawain 2 Gawain 3
 58. 58. 54 I I I I I I I I I Pumili ng mga tunog gamit ang katawan o pagkilos para sa malakas at mahinang kumpas. Ipakita ang pagkilos na naaayon sa 3-time meter at 4-time meter habang inaawit ang mga awiting natutuhan sa ikalawang kuwarter. III. Pagtatasa Ipakita kung gaano mo natutuhan ang mga aralin sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek ( ) sa iyong papel. Kasanayan Kayang Gawin Hindi pa kaya 1. Nakaririnig at nakasusunod sa kumpas 2. Nakasusunod sa mga kumpas na malakas at mahina 3. Nakasusunod sa kumpas nang may pagkilos 4. Nakakikilala ng palakumpasan ng isang kilalang awit 1 2 3 3
 59. 59. 55 5. Nakakikilos nang wasto ayon sa tiyempo sa mga awiting nasa 2 meter, 3 meter, at 4 meter time. IV. Pagbubuo Natutuhan natin sa modyul na ito na ang mga kumpas ay maaaring pangkatin ng apatan (4- time meter).  Upang makilala ang kumpas ng isang awit, kailangang bilangin ang _______ na matatagpuan sa bawat bar.  Magbigay ng isang halimbawa ng awiting pambata o kaya‘y isang katutubong awit na nasa 4-time meter. Pamagat: ______________________________________________
 60. 60. 56 Musika 1 - Modyul 10 : Anyo I. Laro/ Mga Tugma a. ―Aso, aso‖ - Awiting Pambata ni K. Forrai b. ―Pan de Sal‖ (salin ng ―Hot Cross Buns‖ ni D. De Vera) c. “Are You Sleeping” - Awiting Pambata d. ―Kalesa‖- Awit ni E. Cuenco II. Mga Gawain Ang musika ay binubuo ng maliliit na bahagi na tinatawag na Phrases. Awitin ang mga Phrase ng isang awit upang malaman kung ang mga ito ay magkakatulad o magkakaiba. Daloy ng Phrase Panuto: Awitin ang ―Aso, aso‖ at sundan ang kilos ng braso ng guro habang ipinakikita ang simula at katapusan ng isang phrase. Gumuhit ng linyang pahilis (/) sa dulo ng huling salita ng bawat phrase upang ipakita na tapos na ito. Tingnan ang halimbawa.Gawin sa hiwalay na papel. Gawain 1
 61. 61. 57 “Aso, Aso” (Doggie, Doggie) (Awit na Pambata ni K. Forrai) Aso, aso nasaan ang iyong buto? May kumuha nito. (Doggie, doggie where’s your bone?) (Someone has it in her/his home.) Sino ang kumuha? Nasa akin ang buto. (Who has the bone?) (I have the bone.) Ilang phrase ang makikita sa awit? Ito ay may ________ na phrase. Muling kantahin ang awit habang iginagalaw ang braso mula kaliwa pakanan tulad ng pagguhit ng bahaghari upang maipakita kung saan nagsisimula at nagtatapos ang iba‘t ibang phrase. Magkatulad at Magkaiba Panuto: Narito ang mga salita sa awiting “Pan de Sal”. Gamit ang iba‘t ibang hugis sa ibaba, kilalanin ang mga phrase na may mga katulad at magkaibang tono. Iguhit sa ibabaw ng linya ang wastong hugis para rito. Maaaring gamitin ang at . Tingnan ang halimbawa at sagutan sa iyong papel. Gawain 2
 62. 62. 58 Pan de Sal _________ Pan de Sal _________ ’Tig Singkwenta,tig mamiso _________ Pan de Sal Matapos iwasto ang gawain, pakinggang muli ang awit ng guro. Pumalakpak kapag narinig ang bahaging may . Kung marinig naman ang bahaging may , tapikin ang inyong balikat. Are You Sleeping? Panuto: Narito ang awiting “Are You Sleeping?” Alamin kung aling phrase ang magkakatulad at magkakaiba. Markahan ng , , o kaya‘y sa sagutang papel. ____ Are you sleeping, ____ Are you sleeping? ____ Brother John? ____ Brother John? ____ Morning bells are ringing, ____ Morning bells are ringing, Gawain 3
 63. 63. 59 ____ Ding ding dong, ____ Ding ding dong Isang Hamon sa Kalesa Panuto: Pakinggang mabuti ang awiting ―Kalesa‖. Magmartsa sa sariling lugar kasabay ng kumpas kapag sinimulan ang pag-awit. Sa tuwing magbabago ang bahagi ng awit, ibahin din ang pagkilos upang maipakita ang panibagong bahagi ng awit. Ang mga bahagi ng awit ay maaaring ulitin. Dapat tandaan ang mga kilos na ginawa sa una at ikalawang bahagi. Kapag narinig na naulit ang isang bahagi, baguhin ang pagkilos ayon sa naunang ginawa. Tandaan: Maging handa! III. Pagtatasa Ipakita kung gaano mo natutuhan ang aralin sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek ()sa tamang kahon sa iyong papel. Gawain 4
 64. 64. 60 Kasanayan Kayang Gawin Hindi pa kaya 1. Nakaririnig at nakakikilala ng isang karaniwang tono. 2. Nakasusunod sa magkakatulad at magkakaibang hugis tulad ng tatsulok o bilog upang maipakita ang anyo o form ng isang awit. 3. Nakikilala kung kalian nababago ang tono ng awit 4. Nakasusunod sa phrase ng isang awit sa pamamagitan ng paggalaw ng braso. IV. Pagbubuo Ang musika ay binubuo ng maliliit na bahagi na tinatawag na phrase. Ang mga phrase na ito ay maaaring magkakatulad o magkakaiba habang tumutugtog ang isang awitin. Kapag ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga phrase ay namarkahan na gamit ang iba‘t ibang hugis, tinatawag ang mga itong form ng isang awit.
 65. 65. 61 Musika 1 - Modyul 11: Himig Ano ang form ng awiting “Pan de Sal”? . Ano ang form ng awiting, “Are You Sleeping”?  Ano ang tawag sa maliliit na bahagi na bumubuo sa isang awit? _____________________________  Buuin ang pangungusap: Upang makilala ang anyo o form ng isang awit, kailangang itong pakinggang mabuti at lagyan ng tanda ang _______________ at _______________ ng phrase na matatagpuan sa awit. I. Awit/ Tugma a. ―Talbog Pataas” (Bounce High)- Awiting Pambata b. ―Duyan‖ (See Saw)- Awiting Pambata c. ―Piko Piko Angking‖ - awit ni Miriam Factora d. “Ang Paglalakbay sa Buwan‖ (The Journey to the Moon)- kuwento ni C. Mirandilla
 66. 66. 62 II. Mga Gawain Gumagamit ang musika ng iba‘t ibang kombinasyon ng mga tunog. Tingnan natin ang linya sa ibaba. Pumili ng isang pantig at panimulang pitch na susundan ng iyong tinig. Sa simula, maaari mong gamitin ang ibinigay na pantig. Sundan ang mga linya habang itinuturo ito ng guro. Gumamit ng ibang pantig at sikaping may pagtaas at pagbaba ng linya na maririnig din sa iyong tinig. Aa h
 67. 67. 63 Ang Una Kong Komposisyon Panuto: Gumawa ng sariling linya ng komposisyon sa kuwaderno at pumili ng isang pantig na nais mong gamitin para rito. ___________ (pantig) Subukan ang una mong komposisyon at pakinggan ang tunog nito. Pakinggan din ang komposisyon ng iyong kamag-aral at pagsamahin ninyo ang inyong ginawa. Bilugan ang bahaging mataas at mababa sa iyong komposisyon. Sabihin kung ang bahagi ay mataas o mababa. Gawain 1
 68. 68. 64 ―Talbog Pataas‖ (Bounce High, Bounce Low) Panuto: 1. Muling awitin ang ―Talbog Pataas, Talbog Pababa‖ at magkunwaring nagpapatalbog ng bola pataas kapag ang awit ay may mataas na tunog at pababa naman kung ito ay may mababang tunog. ―Talbog Pataas, Talbog Pababa‖ (Bounce High) Talbog pataas, talbog pababa (Bounce high, Bounce low) Ipasa ang bola kay Rita! (Bounce the ball to Rita!) 2. Humarap sa kamag-aral at pumalakpak kapag narinig ang malakas na kumpas. 3. Kapag umawit ka ng may mataas na tunog, itaas ang iyong kamay at ipalakpak ito. 4. Kung mababa naman ang tunog, ilagay ang kamay sa tapat ng beywang at ipalakpak ito. Gawain 2
 69. 69. 65 Ang Paglalakbay sa Buwan (The Journey to the Moon) Panuto: Ito ay kuwento ng isang batang babaeng si Athena at ang kanyang kapatid na lalaking si Arthur na naglakbay sa buwan upang humanap ng lunas sa sakit ng kanilang nanay. Ito ay isang natatanging kuwento sapagkat ang bawat tauhan at pangyayari ay may sariling tunog. Subukin nating alamin ang tunog ng bawat tauhan at pangyayari sa kuwento. Arthur Sa itaas ng mga puno/langit at bituin Athena Sa ibaba ng mga bituin/langit at puno Nanay Sa ibabaw ng bundok Manggamot Sa ibaba ng lambak Si Bahin Gawain 3
 70. 70. 66 Pakinggan natin ang kuwento. Tandaang dapat gawin ang mga tunog na nakalaan sa bawat tauhan at pangyayari sa kuwento. Hintayin ang hudyat ng guro bago magbigay ng angkop na tunog. “Ang Paglalakbay sa Buwan” (The Journey To the Moon) ni C.Mirandilla Noong unang panahon, may isang mabait na batang ang pangalan ay Issa. May kapatid siyang batang lalaki na Gabby ang pangalan. Nakatira sila sa isang kubo kasama ang kanilang tatay at nanay. Isang araw, nagkasakit ang kanilang nanay. Nagsimula ito sa pagbahin, at pagbahin at pagbahin. Dahil sa mahirap humanap ng gamot sa kanilang lugar, pinaalalahanan ng mga tao sina Issa at Gabby na humanap ng manggagamot na makapagpapagaling sa kanilang nanay. Subalit, ang manggagamot na ito ay sinasabing nakatira sa buwan. Nang marinig ito nina Issa at Gabby na agad silang naglakbay papunta sa buwan. Umaasa sila na mabibigyan sila ng manggagamot ng lunas para sa kanilang nanay. Umakyat sina Issa at Gabby sa itaas ng mga puno.
 71. 71. 67 Umakyat din sila sa ibabaw ng mga bundok. Umakyat sila sa langit. Umakyat din sila sa mga bituin. At sa wakas, narating din nila ang buwan kung saan nakatira ang manggagamot. Sa una, ayaw ng manggagamot sa kanyang mga panauhin ngunit nang maipaliwanag nina Issa at Gabby ang kanilang problema at ang layo ng kanilang nilakbay, unti-unti nang ngumiti ang manggagamot at naging mabait na sa kanila. Humanga kina Issa at Gabby ang manggagamot dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang nanay. Agad na ibinigay ng manggagamot ang kailangan nina Issa at Gabby. Nang matanggap nila ang gamot ay dali-dali na silang nagpasalamat sa manggagamot at agad na umalis pabalik sa kanilang nanay. Patakbo silang bumaba sa mga bituin. Patakbo rin silang bumaba sa langit. Patakbo silang bumaba sa mga bundok at sa mga puno hanggang sa marating nila ang kanilang tahanan. Pinainom kaagad nina Issa at Gabby ng gamot ang kanilang nanay. Nawalang bigla ang bahin ng kanilang nanay. Niyakap ng nanay sina Issa at Gabby dahil sa napawi ng gamot ang kanyang pagbahin, pagbahin at pagbahin.
 72. 72. 68 Sa musika, gumagamit ang mga musikero ng simbolo na tinatawag nilang nota o NOTES upang maipakita ang mataas at mababang tunog. Ang mga notang ito ay nakalagay sa pangkat ng linya na tinatawag na STAFF upang maipakita kung ang nota ay mataas o mababa. Bago mo iguhit ang mga nota ng awiting ―Duyan‖ (See-Saw) sa STAFF, awitin muli natin at pakinggang mabuti ang tunog nito. Kung sa iyong palagay ay mataas ang tunog ng pag-awit, hawakan mo ng dalawang kamay ang iyong ulo. Kung mababa naman ang tunog ng iyong inaawit, hawakan mo ang iyong balikat. Pagguhit ng Mataas at Mababang Tunog Panuto: Ito ay mga halimbawa ng 2-line staff na nagpapakita ng unang phrase ng awiting ―See- Saw.‖ Buuin ang awit sa pamamagitan ng paglalagay ng nota sa 2-line staff sa iyong papel . Tingnan ang halimbawa. LINYA 1 LINYA 2 See – saw up and down. LINYA 1 Gawain 4
 73. 73. 69 LINYA 2 In the sky and on the ground. Ilang linyang mataas mayroon sa awiting ―See- Saw?‖__________ Ilang mababang linya mayroon sa awiting ―See- Saw?‖__________ III. Pagtatasa Ipakita kung gaano ka kahusay sa mga gawain sa modyul na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek (  ) sa kahon.Gawin sa sagutang papel. Kasanayan Kayang Gawin Hindi pa kaya 1. Nakapagtutugma ng tonong ibinigay ng guro. 2. Nakasusunod sa mataas at mababang tunog gamit ang voice picture cards Kasanayan Kayang Gawin Hindi pa kaya 3. Nakakikilala ng pagkakaiba ng mataas sa mababang tunog 4. Nakaaawit nang mataas at mababang tunog sa 2-line staff
 74. 74. 70 5. Nakaaawit ng isang maganda at kawili-wiling tunog IV. Pagbubuo Natutuhan sa modyul na ito na ang musika ay binubuo ng mataas at mababang tunog. Ang mga tunog na ito ay kinakatawan ng mga simbolo na tinatawag na NOTES ng mga musikero. Isinusulat ng mga musikero ang NOTES sa pangkat ng linya na kung tawagin ay STAFF. Sa pamamagitan nito, naipakikita nila kung ang tunog na nais nilang iparinig ay malakas o mahinang tunog.  Gamit ang 2-line staff, sa aling linya mo iginuhit ang mataas na tono? ang mababang tono?  Nasiyahan ka ba sa mga gawain sa modyul na ito? Kung papipiliin ka sa mga gawain, alin ang nais mong gawin at bakit?
 75. 75. 71 Musika 1 - Modyul 12: Balik-aral ng Ikatlong Kuwarter I. Awit/ Tugma ―Piko-Piko Angking‖ a. ―Are You Sleeping?‖ b. Pagtataya at Talaan ng Pagkatuto sa Musika II. Mga Gawain Alam mo ba ang larong ―Sawsaw Suka?‖ Kumuha ng kapareha at laruin ito. Ang susunod na awit ay isang maikling laro mula sa Maguindanao, isang lalawigan sa Mindanao. Ang katumbas nito ay ang ating ―Sawsaw Suka. Pag-aralan natin at alamin ang anyo o form ng awit na ito. Piko-Piko Angking Piko-piko angking. Salageta angking. Di kalubayan na tapsing. Guiam - ban, bo-te-te!
 76. 76. 72 Panuto: Ang maikli at mahabang mga linya sa ibaba ay kumakatawan sa maikli at mahabang tunog sa awit na ―Piko-Piko Angking‖. Pag-aralan ang mahaba at maikling tunog na matatagpuan sa bawat phrase ng awit na ito, gumuhit ng mga hugis sa patlang na nagpapakita ng mahaba at maiikling tunog sa papel. Makatatanggap ng gantimpala ang sinumang makapagbibigay ng anyo o form ng awit sa hulihan nito. ________ hugis Pi - ko, pi - ko ang - king _______ hugis Sa - la - ge - ta ang - king. _______ hugis Di ka - lu - ba - yan na tap –sing. ______ hugis Guiam - ban bo - te - te GANTIMPALA: Ano ang anyo o form ng buong awit? ______ ______ ______ ______
 77. 77. 73 Panuto: Ilagay ang nawawalang mataas at mababang tunog ng ―Piko-Piko Angking‖ gamit ang mga hugis para sa mahaba at maikling tunog na ginawa sa unang gawain. Gawin sa inyong kuwaderno. Tingnan ang halimbawa. Pi - ko, pi - ko ang - king ? ? Sa - la - ge - ta ang - king. ? ? Di ka - lu - ba - yan na tap - sing. ? X X X Guiam - ban bo - te - te!  Paalala: Ang huling 3 Xs ay nangangahulugan na ang mga tunog nito‘y pabigkas at hindi Gawain 2
 78. 78. 74 paawit. Ibig sabihin, walang mataas at mababang tunog dito. Panuto: Sundin ang mga panuto.  Bumuo ng pangkat na may 10 kasapi.  Pumili ng isang awit mula sa listahan: Are You Sleeping? Piko-Piko Angking Pan de Sal Twinkle, Twinkle Little Star  Maghanda ng isang awitin na magpapakita ng lahat ng iyong natutuhan sa Pangatlong Kuwarter tulad ng:  Pagkilala at pagpapakita ng pagkakatulad at pagkakaiba ng iba‘t ibang bahagi ng isang awit sa pamamagitan ng kilos  Pag-awit ng pitch ng isang awit  Pagkilala sa mataas at mababang tunog  Pagpapakita ng mataas at mababang tunog sa pamamagitan ng pagkilos ng katawan o galaw ng kamay  Ito ay isang panapos na gawain para sa Ikatlong Kuwarter. Gawain 3
 79. 79. 75 Pagtataya Lagyan ng / ang angkop na nakitang kakayahan sa kuwaderno. Pagtataya Nakita May Ipinakitang Pag-unlad 1. Ang anyo o form ng isang awit ay wastong naipakita sa pamamagitan ng pagkilos ng katawan. 2. Ang himig o melody ay malinaw at nasa tamang pitch sa simula hanggang sa katapusan ng awit. 3. Ang galaw na ginawa ng pangkat ay malinaw na nakapagpakita ng bawat bahagi ng anyo o form, at ng bahaging mataas at mababang tunog ng napiling awit. Gawain 4
 80. 80. 76 Pansariling Pagtataya sa Ikatlong Kuwarter Panuto: Gumuhit ng upang ipakita kung gaano mo natutuhan ang mga aralin sa kuwarter na ito. Gawin sa inyong kuwaderno. Pansariling Pagtataya Kayang Gawin Halos Nagagawa Mga kasanayang pangmusika: 1. Nakakikilala ng magkatulad at magkaibang himig o melody sa pamamagitan ng paggamit ng mga hugis. 2. Nakakikilala at nakapagpapakita ng pagtaas at pagbaba ng himig sa pamamagitan ng pagguhit ng melodic contours sa hangin. 3. Nakagagawa ng kilos na nagpapakita ng mga bahagi o phrase ng isang awit na napakinggan. 4. Nakagagamit ng boses o tinig upang maipakita ang iba‘t ibang direksyon ng isang himig. 5. Nakapakikinig at nakasusunod sa mga panuto at tuntunin, wastong pagsisikap, pakikiisa, paggalang, at pagkamamamayan.
 81. 81. 77 Musika 1 - Modyul 13: HImig I. Awit / Tugma a. ―BitinBitin 2‖ – Philipppine Children‘s Songs, Spoken Rhymes and Games for Teaching by MiriamFactora b. ―Si Nanay at si Tatay‖ – Creative Music Teaching at the Elementary Level by Miriam Factora c. ―Rocky Mountain‖ – Southern Folk Song II. Mga Gawain Pag-aralan natin ang isa pang laro ng ating mga kapatid mula sa lalawigan ng Sagada. Hanapin ang lokasyon ng Sagada sa mapa ng Pilipinas (Mountain Province) at ang kanilang ikinabubuhay(Pagsasaka at Paghahabi). Banggitin na ang Sagada ay nasa rehiyong kinaroroonan ng tanyag na Banaue Rice Terraces (a UNESCO World Heritage Site). BitinBitin 2 Sagada, Mountain Province Bitinbitin, Si kawali‘tsikapat Binting ken salaumat Silat!
 82. 82. 78 Bi - tin, bi -tin Si ka - wa -li’tsika - pat Bin – ting ken sa - la u - mat. Si - lat! Panuto: Ang nasa ibaba ay ilang MATAAS at MABABANG tunog ng awit na ―BitinBitin”. Kumpletuhin ang mga parirala sa pamamagitan ng paglalagay ng nawawalang nota.Gawin sa kuwaderno. Mula sa mga bundok ng Sagada, maglalakbay naman tayo sa mga bundok ng United States of America. Narito ang isang tanyag na awiting- bayan tungkol sa kanilang mga bundok. Gawain 1: Mataas at Mababang Puzzle xx
 83. 83. 79 Rocky Mountain AdaptedChildren’s Song Rocky Mountain, Rocky Mountain, Rocky Mountain high. When you’re on that rocky mountain, Look up to the sky. Do, do, do, do, do remember me. Do, do, do, do, do remember me. Panuto: Gumuhit ng isang larawan ng galaw ng melody kasabay ng lyrics ng awit na ―Rocky Mountain‖sa inyong papel. Halimbawa: Gawain 2: Rocky Mountain High Rocky mountain Rocky mountain high When you’re on thatLook up to the sky.
 84. 84. 80 A. B. C. Panuto: Sa ibaba ay mga halimbawa ng pattern na MATAAS at MABABA. Makinig sa guro habang inaawit ang bawat pattern. Isulat ang letra ng pattern na inyong narinig. Gawin ito sa inyong kuwaderno. 1.___ 2.___ 3.___ Gawain 3: Mataas, Mababa
 85. 85. 81 E. D. 4.___ 5.___ III. Pagtataya: Ipakita kung kaya mo nang kilalanin at awitin ang MATAAS at MABABANG tunog ng awit sa pamamagitan ng pagguhit ng bituin .Kulayan ng DILAW- para sa PINAKAMAHUSAY, PULA – para sa mas mahusay at BERDE – para sa Makakaya na. Gawin sa kuwaderno. 1. Awitin ang pitch ng buong awit. 2. Iangkop ang pitch ng isang melodic phrase na narinig. 3. Pakinggan at sabihin kung pataas o pababa ang melody. 4. Hanapin ang MAHABA at MAIKSING TUNOG sa awit nang hindi nagpapatulong sa guro. IV. Pagbuo Sa modyul na ito, natutuhan nating gumawa, lumikha, at tumugon sa MATAAS at MABABANG tunog ng isang MELODY.
 86. 86. 82  Ano ang magiging tunog ng isang awit kung sa buong awit ay MATATAAS na tunog lamang ang ginagamit nito?  Ano ang magiging tunog ng isang awit kung sa buong awit ay MABABABANG tunog lamang ang ginagamit?  Kumpletuhin ang pangungusap: Mahalagang pagsamahin ang MATAAS at MABABANG tunog sa isang awit sapagkat __________________________________________ __________________________________________ . I. Awit/ Tugma a.―Are You Sleeping Brother John?” – Tugmang Pambata b. ―Row, Row, Row Your Boat”- Tugmang Pambata II. Mga Gawain Ang thickness ng tunog ng Musika ay batay sa bilang ng linya na magkakasabay; samantalang ang thinness ng tunog ng Musika ay batay sa isang linyang musikal. Ang elementong ito ng Musika 1 - Modyul 14: Tekstura 0 Texture
 87. 87. 83 musika na tumutukoy sa thickness at thinness ng musika ay tinatawag na Texture. Pagbalik-aralan natin ang awit na ―Are You Sleeping Brother John?” Una, awitin ito nang pangkatan. Awitin ito ng dalawahan , tatluhan at pangkatan.A ng bawat pangkat ay magsisimula nang hindi magkasabay ngunit tatapusin ang awit. Hihintayin ng bawat pangkat ang hudyat ng pagsisimula ng awit sa guro. Are You Sleeping,Brother John? Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John? Brother John? Morning Bells are ringing, Morning bells are ringing Ding-dong, ding.Ding-dong, ding. Ano ang inyong napuna nang umaawit kayo bilang isang pangkat; nang umaawit kayo bilang dalawa o tatlong pangkat na hindi sabay-sabay ang umpisa? Kailan thin ang tunog ng musika? Kailan thick?
 88. 88. 84 Panuto: Bilang isang klase, gumawa ng isang payak na Ostinato na binubuo ng Maiksi at Mahabang tunog. Isulat sa inyong kuwaderno ang Ostinato at sanayin ang paulit-ulit na pagpalakpak nito. Pagkatapos, pumili ng instrumento sa silid-aralan upang gawin ang napiling Ostinato. Hatiin sa dalawang pangkat ang klase. Ang unang pangkat ang gaganap ng Ostinato. Ang pangalawang pangkat ang gaganap ng kaparehong Ostinato sa isang tiyak na bahagi na kahawig ng sa awit na ―Are You Sleeping, Brother John?‖. Upang maging higit na kawili-wili ang Ostinato, pumili ng isang tiyak na galaw ng katawan para sa mga tunog na MAHABA at tunog na MAIKSI. Gawin ang mga galaw na ito sa pagsasakilos ng OSTINATO ng inyong pangkat. Napansin ba ninyo ang pagkakaiba sa tunog nang patugtugin ng unang pangkat ang OSTINATO at ang tunog nang idagdag ng ibang pangkat ang kaparehong OSTINATO na sinimulan sa ibang pagkakataon? Gawain 1: Pakikinig at Pagsasaya OSTINATO:
 89. 89. 85 Anong pagkakaiba ang inyong napansin? Ang tunog bang musika ay thicker o thinner? Bakit? Kapag may idinagdag na instrumento o tunog sa isang pattern o melody, sinasabi ng mga musikero na ang tunog ng musika ay nagiging thicker. Gayundin naman, kung ang isang pattern o melody ay tinugtog o inawit nang walang kasabay, sinasabi ng mga musikero na ang Texture ng musika ay thin. Panuto: Iguhit ang 1 nota kung ang narinig ninyo ay isang linya ng musika. Ngunit kung ang naririnig ninyo ay dalawa o mahigit pang linya ng musika na pinatutugtog o inaawit, iguhit ang 2 nota sa kuwaderno. Pakinggang mabuti ang mga halimbawa. Gawain 2: Hamon sa Pakikinig
 90. 90. 86 . Ano ang kailangan mong tandaan upang makilala Textures ng tunog ng Musika? 1 A B C D 2 1 2 1 2 1 2
 91. 91. 87 Pagtataya Ipakita kung natutuhan ninyo ang aralin sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek () sa isa sa mga kahon sa ibaba. Gawin sa inyong kuwaderno. MGA KASANAYAN Oo Hindi pa 1. Nakaririnig at nakakikilala ng isang linyang musical. 2. Nakapagpapakita ng iba‘t ibang textures sa pamamagitan ng mga galaw ng katawan. 3. Nakagagawa ng mga simpleng pattern na gagawin kasama ng ibinigay na apattern sa istilo ng isang bilog. 4. Nakagagawa ng pattern sa istilo ng isang bilog. III. Pagbuo Natutuhan natin sa modyul na ito na ang tunog ng Musika ay maaaring Thick ayon sa bilang ng linya ng musika na sabay-sabay na inaawit o tinutugtog. Ang tunog ng musika ay maaaring THIN na may isa lamang linya ng musika. Kumpletuhin ang mga pangungusap sa ibaba. Gawin sa inyong kuwaderno:
 92. 92. 88 Musika 1 - Modyul 15: Balik-aral sa mga Elemento Dapat nating pakinggang mabuti ang ______ musical na nangyayari sa musika, nag-iisa man, o mahigit sa isa na nangyayari nang ____________. Masasabi lamang nating ang Texture ng musika ay _______ o _______ kapag narinig nating mabuti ang musika. I. Awit / Tugma a.Lahat ng awit / tugma na ginamit sa mga nakaraang modyul II. Mga Gawain: ISANG MALAKI AT MASAYANG PAMILYA Panuto: Magbalik-aral sa mga natutuhang awit, laro, at mga gawaing napapaloob sa elemento ng musika. Balik-aralan din ang mga gawain o pagsasanay na ginawa sa bawat modyul. ELEMENT/ ELEMENTO GAWAIN/AWIT DYNAMICS – Lakas at Hina ng Tunog ―Ang Susi Nakatago‖ TEMPO – Bilis ng tugtog (FAST and SLOW) ―Leron,Leron, Sinta‖ Gawain 1
 93. 93. 89 TIMBRE- Mga tunog sa paligid Tinig at kagamitang may tunog ―Aso,Aso‖ FORM- Pagkakatulad at Pagkakaiba ng buong bahagi ng musika. ―Kalesa‖ MELODY – Taas at Baba ng tunog ―Piko-Piko Angking‖/‖Rocky Mountain‖ ―Maliliit na Gagamba‖ TEXTURE – Kapal at Nipis ng Tugtog ―Are You Sleeping Brother John?‖ RHYTHM – ayos ng tunog at katahimikan sa tamang tiyempo - kumpas at ostinato - mabagal at malakas na kumpas ( 2-time meter, 3-time meter & 4-time meter) ―Pan de Sal‖ ―Chimpoy Champoy‖ ―Talbog Pataas , Talbog Pababa‖/Pedro Penduko‖ ―Twinkle, Twinkle‖ ―Sawsaw Suka‖ BALIK-ARAL SA MGA ELEMENTO Panuto: Bilang paghahanda sa ibibigay na panapos na pagsusulit, ang bawat pangkat ay pipili ng isang elemento ng musika na napag- aralan na. Ipapakita ng grupo ang kasanayang napapaloob sa elemento gamit ang modyul na natalakay na. Gawain 2
 94. 94. 90 III. Pagtatasa 1. Sa minsanang pagsubaybay ng guro, ang inyong pangkat ay magsasagawa ng pagsasanay tungkol sa ipapakitang kasanayan at awit ayon sa elemento na natutuhan. Gawing gabay ang modyul. IV.Pagbubuo  Pagkatapos suriin sa modyul ang elemento, awit, laro, at kuwento ng musika, sagutin ang tanong na ―Paano naghanda/nagsanay ang inyong pangkat?  Nahirapan ba o nadalian kayo sa ginawa ninyong pagsasanay? Bakit? I.Mga Gawain Panuto: May pitong pangkat – bawat isa ay kumakatawan sa isang ELEMENT ng Musika – DYNAMICS, RHYTHM, MELODY, TEMPO, TIMBRE, FORM, at TEXTURE. Tatawagin ng guro ang bawat pangkat upang magpakita ng kanilang mga talento at ng lahat nilang natutuhan sa kanilang Modyul 16: Ebalwasyon Gawain 1: Magdaraos Kami ng Isang Konsiyerto
 95. 95. 91 partikular na ELEMENT at hihikayatin ang bawat isa na panoorin ang pagpapakita ng bawat pangkat.  Nasiyahan ba kayo sa konsiyerto ng klase? Aling pangkat ang pinakamahusay? Bakit? Panuto: Ipakita kung gaano kahusay isinagawa ng inyong pangkat ang gawain sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek sa isa sa mga kahon sa ibaba. Gawin sa inyong kuwaderno. Pamantayan Katibayan Nahahasa 1. Malinaw ang elementong Musikal mula sa umpisa hanggang sa katapusan ng awit. 2. Ipinakita ng pangkat ang mga kailangang KASANAYAN na kailangan ng elementong musikal. 3. Ang galaw na pinili ng pangkat ay malinaw na nagpapakita at naglalarawan ng ELEMENT. 4. Ang pagkaganap ay mahusay at puno ng sigla. Gawain 2: Ebalwasyon ng Gawain
 96. 96. 92 Panuto: Ipakita ang inyong natutuhan sa kuwarter na ito sa pamamagitan ng pagguhit ng nakangiting mukha sa kahon na nagsasaad ng inyong kaalaman. Gawin sa inyong kuwaderno. Pamantayan Magagawa Makakaya nang gawin 1. Makagagawa at makapagpapakita ng lahat ng kasanayang musika na inaasahan sa akin sa Baitang 1. 2. Magagawa ko nang mahusay ang lahat ng kasanayang musikal na inaasahan sa akin. 3. Nakikinig ako at sinusunod ang mga panuto at tuntunin; nagpapakita ng angkop na pagsisikap tuwina. Nagpapakita ng kooperasyon, pagtitimpi sa sarili, paggalang sa iba at pagkamamamayan. Gawain 3: Ebalwasyon ng Sarili sa Ikaapat na Kuwarter
 97. 97. 93 1 Kagamitan ng Mag-aaral
 98. 98. 94 Yunit I – Pagpapakilala sa Sining at Pagguhit MgaElementongSining KULAY—Finger painting ng mag-aaral ng Kids Ahoy, Mayo 2010 mula kay Z. P. Garcia LINYA— Halaman ng San Francisco HUGIS—Damit ng Yakan,Cagayan De Oro–‖ Inalaman at ―Nutart‖ Philippine patterns ni Bernadette Solina. Larawan ng Yakan ni Z.P. Garcia at Nutart mula sa: http:www.nutart.blogspot.com TEKSTURA—L: ‖Self- portrait-too‖ Oscar Floirendo, mula sa http:www.manilaartblog ger.com R: jeepney sculpture by Hope Christian HS grade 6 student, SY 07-08 mula kay Z.P. Garcia
 99. 99. 95 Ang sining ay nasa ating kapaligiran. Tumingin ka sa labas. Anong mga hugis at linya ang iyong nakikita? Iguhit mo ang iyong nakita sa iyong papel. Aralin 1: Ano ang Sining?
 100. 100. 96 Tayong lahat ay pintor. Isinusulat ng pintor ang kanilang pangalan sa kanilang mga ipininta. Isinusulat din niya ang petsa. Isulat mo ang iyong pangalan at Petsa sa papel. Ang mga linya ay mabubuo sa pamamagitan ng pagdudugtong-dugtong sa mga tuldok. Kopyahin sa kuwaderno at pagdugtungin ang mga tuldok. May iba‘t ibang uri ng linya. Ilarawan mo ang mga linya na iyong nakikita.
 101. 101. 97 Gumuhit ng iba’t ibang linya Gawin sa sagutang papel. Ang hugis ay nabubuo kapag pinagtagpo ang dulo ng mga linya. Ito ay isang tuloy-tuloy na guhit na walang butas na bahagi. Alin sa mga ito ang hugis? . 1b: Mga Hugis
 102. 102. 98 Gumuhit ng mga hugis. Iguhit sa iyong papel.
 103. 103. 99 Anong mga hugis at linya ang iyong nakikita sa mga larawan?
 104. 104. 100 (mula sa talatag ni Z. Garcia) Larawan ng tao (mula sa Baitang 1,Hope Christian High school, SY 2005, mula kay:: Z.P. Garcia “Un india pescadora” o “ Babaeng Mangingisda sa India “ ni Damian Domingo Galing sa: http://skyscrapercity.com Dr Eleuterio Pascual Collection “Mga Babaeng Bogobo” ni Bernadette Solina “Palay Maiden” ni Fernando Amorsolo mula sa: http://www.adenu1980.blogspot.com Larawan ni Victorio Edades, 1928 mula sa: http://www.inquirer.net Larawan ni Felix Hidalgo, 1901 mula sa: http://www.kulay-diwa.com Iba‘t ibang larawan mula sa Baitang 1 at 4, kuha ni Z.P. Garcia MgaLarawan
 105. 105. 101 Ang litrato ay larawan ng buong katawan ng isang tao o mukha ng tao mula ulo hanggang balikat. Ang pagtingin sa litrato ay tulad din ng pagmamasid sa isang mukha. Makikita mo ang iba‘t ibang bahagi nito. Kaya mo bang iguhit ang iba‘t ibang bahagi ng iyong mukha? Gawin sa iyong papel. Aralin 2: Ang Aking Mukha at Katawan mata mata bibigtainga tainga ilong
 106. 106. 102 Kaya mo bang iguhit ang iyong larawan o ng ibang taong kakilala mo?Iguhit sa kuwaderno. Huwag kalilimutang isulat ang iyong pangalan at petsa kung kailan iginuhit ang larawan. Pangalan Petsa
 107. 107. 103 Iguhit mo ang larawan ng iyong buong katawan sa iyong kuwaderno. Ano ang suot mong damit? Pangalan Petsa Aralin 3: Larawan ng Buong Katawan
 108. 108. 104 Naaalala mo ba nang iguhit ang iyong sarili at ang iyong buong katawan? Magagamit mo ang mga kaparehong linya at hugis sa pagguhit ng larawan ng ibang tao. Gawin mong mas makapal o manipis o kaya ay mas mahaba o maikli ang linya na iyong gagamitin. Gawin sa papel. Ako (Sino ito?) (Sino ito?) Aralin 4: Iba‘t ibang Taong Magkakasama: Ako, Ang Aking Pamilya at mga Tao sa Paligid Ko
 109. 109. 105 Gumuhit ng mga taong magkakasamang gumagawa ng gawain.Iguhit sa papel.
 110. 110. 106 Ano ang masasabi mo sa iyong iginuhit? Sino-sino ang nasa larawan at ano-ano ang kanilang ginagawa? Maaari kayong gumuhit ng mga hayop at halaman sa pamamagitan ng mga linya at hugis. Gumuhit ng hayop gamit ang mga linya at hugis sa hiwalay na papel. Aralin 5: Mga Hayop sa Pilipinas
 111. 111. 107 Maaari kang gumuhit ng mga halaman sa pamamagitan ng mga linya at hugis. Gumuhit ng mga halaman na makikita mo sa paaralan, sa bahay, at sa pamayanan sa iyong papel. Aralin 6: Mga Halaman sa Pilipinas
 112. 112. 108 Ano-anong hugis ang makikita mo sa mga larawan? Isa sa mga pinangangalagaang bahay na gawa sa bato (bahay na bato) sa Bagac, Bataan Ang Simbahan ng Miag-ao sa Iloilo, isa sa mga pamanang lugar sa Pilipinas na kinilala ng UNESCO (mga larawan mula sa talatag ni Z. P. Garcia)
 113. 113. 109 Nakatira tayo sa iba‘t ibang uri ng bahay. Ang ilan ay malaki, ang iba ay maliit. Ang ilan ay gawa sa kahoy at kawayan at ang iba ay gawa sa bato. May mga bahay na nakatayo sa lupa, sa gilid ng kalsada, at kahit sa ibabaw ng tubig. Paano mo ilalarawan ang inyong bahay? Iguhit ito sa iyong papel. Ilarawan ang iyong iginuhit. Aralin 7: Mga Bahay sa Pilipinas
 114. 114. 110 Mayroon ding iba‘t ibang uri ng gusali, katulad ng simbahan at paaralan. Iguhit ang ilang gusali o mga bagay na nakikita mo sa inyong pamayanan sa kuwaderno. Ano-ano ang nakikita mo sa iyong paligid? Aralin 8: Mga Bahay at mga Gusali sa Aking Pamayanan
 115. 115. 111 Sa mga bahay at gusali, maging sa sining ay may positibo at negatibong espasyo. Ang positibong espasyo ay isang lugar na may laman. Ang negatibong espasyo ay isang lugar na walang laman. Espasyo Ang espasyo na kinaroroonan ng puso ay ang positibong espasyo. Ito ay halimbawa ng negatibong espasyo. Wala itong laman.
 116. 116. 112 Ang espasyong nasa gitna ng bahay at gusali ay mga negatibong espasyo. Kaya mo bang iguhit ang mga gusali sa iyong pamayanan? Gawin sa iyong kuwaderno.
 117. 117. 113 Yunit II – Pagpapakilala sa Kulay at Pagpipinta ng Kalikasan at mga Bagay ng Gawa ng Tao ―Vista de la entrada de la Calzada de San Sebastian hasta la Yglesia de Nuestra Senora del Carmen‖ ni Jose Honorato Lozano mula sa: http://www.skyscrapercitycom |Hope Christian HS, SY 08-09 mula sa talatag ni Z.P. Garcia ―Sunset over Malabon fishponds‖ ni Fernando Amorsolo in 1950, mula sa Adamson Univ. Collection, http://www.mymalbon.com ―Japanese landscape‖ Chinese style ni Shûgetsu,ng Honolulu Academy of Arts, mula sa http://www.commons.wikimedia.org MgaTanawin ―Cypress and Wheatfield‖ ni Vincent Van Gogh, mula sa http://www.abstractsk.com ―Harvest scene‖ ni Fernando Amorsolo mula sa http://www.askart.com ―Landscape from Bretagne‖ ni Paul Gauguin http://www.commons.wikimedia.org ―Ygorrotes. Un asecho de los viajeros que transitan por el camino del Monte Caraballo en la provincia de Cagayan‖ ni Jose Honorato Lozano mula sa http://www.skyscraperci ty.com
 118. 118. 114 Ang landscape ay tanawin sa isang pamayanan. Ang kaibahan lamang, nagpapakita ito ng likas na tanawin tulad ng mga puno at bundok. Sa sining, bawat likas na tanawin ay may Guhit Tagpuan o Tagpuang Linya ng langit at lupa. Aralin 9: Tanawin mula sa Paaralan o Tahanan
 119. 119. 115 Tingnan ang manipis na tuwid na linya. Ito ang Guhit Tagpuan na nagpapakita kung paano nagtagpo ang langit at lupa. Aling puno ang malayo? Aling puno ang malapit? Gumuhit ka ng isang puno sa iyong papel tulad ng nasa larawan sa itaas. Gumuhit ng isang tanawin sa papel at kulayan ito.
 120. 120. 116 Ang bahaghari ay may mga kulay mula sa kalikasan, gayundin ang mga bato, halaman, at kahit ang buhangin. Kulayan ang mga bagay na ito mula sa kalikasan.Gawin sa iyong kuwaderno. Kaya mo bang gumuhit at magkulay ng iba pang bagay mula sa kalikasan? Aralin 10 at 11: Mga Kulay ng Kalikasan
 121. 121. 117 Makagagawa ka ng iba‘t ibang uri ng mga dibuho at magagandang disenyo gamit ang hugis, linya, at kulay. Ang parol ay bagay na nakikita tuwing Pasko. Alam mo bang kaya mong gumawa ng sariling disenyo ng parol gamit ang mga hugis at linya? Subukin mo ito.Kopyahin sa kuwaderno at gawin. Aralin 12 at 13: Mga Disenyo katulad ng Parol
 122. 122. 118 Subuking gumawa ng iba pang disenyo ng parol gamit ang bilog na nasa larawan. Isagawa sa hiwalay na papel.
 123. 123. 119 Huwag kalimutang ulayan ang iyong parol! Mga Tanawin sa Ating Kapaligiran (mga larawan mula sa talatag ni Z.P. Garcia)
 124. 124. 120 Gumuhit ng isang tanawing-dagat sa iyong papel at kulayan. Ano ang nakikita mo sa iyong iginuhit? Ano ang mga kulay na ginamit mo? Aralin 14: Pagpipinta ng Tanawing- dagat (Seascape)
 125. 125. 121 Ang tanawin sa paligid na iyong nakikita ay tinatawag na tanawing-lungsod. Nagpapakita ito ng larawan ng mga gusali, bahay o kaya‘y mga sasakyan. Sa pagguhit ng tanawing-lungsod, ang mga bagay na iginuhit mo na mas malaki at halos nasa ibaba ng pahina ay lumalabas na mas malapit. Ito ay tinatawag na harapan o foreground. Nakikita mo ba kung aling bahay ang pinakamalapit? Alin naman ang pinakamalayo? Aralin 15 at 16: Tanawing- lungsod (Cityscape)
 126. 126. 122 Ang pinakamaliit na bahay na nasa larawan ay tinatawag na likuran o background. Aling bahagi ng larawan ang nasa harapan? Alin naman ang nasa likuran? Ano-ano ang ginagawa ng mga taong nasa paaralan o kaya ay nasa bahay araw-araw? Iguhit ito sa iyong kuwaderno batay sa iyong nakikita.
 127. 127. 123 StillLifeatKulay ―Cityscape collage‖ ng mag- aaral ng Kids Ahoy, 2010 mula kay Z.P. Garcia at ―Color Wheel pizza pie‖ ng mag-aaral sa Baitang 1, Hope Christian HS, SY 08- 09, Z.P. Garcia “Birds‖ ni Abdul Mari Imao galing kay Z.P. Garcia ―Atis and lanzones‖ ni Fernando Amorsolo, mula sa http://www.micheatsandshops.com ―Still life‖ ni Paul Cezanne, 1893 mula sa http://www.susanwellington art.wordpress.com ―Music and Violin‖ ni Russov Lev mula sa http://www.commons.wikimedia.org ―Chaudron et prunes‖ ni Alfred Arthur Brunel Neuville http://www.commons.wikimedia.org Kaliwa: ―Ang Watawat ng Pilipinas‖ mula sa http://www.commons. wikimedia.org Kanan: ―A pair of shoes‖ ni Vincent Van Gogh mula sa http://www.commons. wikimedia.org
 128. 128. 124 Sa sining, ang pangkat ng isang bagay na hindi gumagalaw na iginuhit o ipininta ay tinatawag na ipinintang still life. Minsan ang mga pintor ay gumagamit ng prutas subalit, maaari ka ring gumamit ng iba pang bagay tulad ng kagamitan sa paaralan, mga bote o anumang bagay na nakikita mo. Subukin ito: Kumuha ng mga bagay na magkakaugnay tulad ng kagamitan sa paaralan o mga bagay na ginagamit sa pagkain tulad ng mga pinggan, baso, kutsara, at tinidor. Pagsama-samahin sa ibabaw ng mesa ang mga bagay na kinuha. Aralin 17: Ipinintang Still Life
 129. 129. 125 Iguhit mo sa iyong papel ang mga bagay na iyong pinagsama-sama at kulayan. Hayan! Nakagawa ka na ng sarili mong pintang still life. Kaya mo bang lagyan ng pamagat ang iyong ginawa? Bigyan ng pamagat sa iyong papel ang iyong gawa.
 130. 130. 126 Aralin 18: Pagpipinta ng isang Tanawing Likha ng Imahinasyon Mag-isip ng isang tanawin at ipinta ito sa kuwaderno mo.
 131. 131. 127 Yunit III- Eskultura Eskultura ng Kalikasan Eskultura ng mga dahon,bulaklak o bagay. Paper Collage (ang mga larawan ay mula kay Zeena Garcia)
 132. 132. 128 1.Ang mga tunay na dahon,halaman,bulaklak,buto, o bato ay maaring gamitin sa eskultura ng kalikasan. 2.Gumuhit ng eskultura ng kalikasan sa iyong papel. Ipakita rito ang iba‘t ibang dahon, bulaklak, buto, bato, at iba pang bagay na nakuha mo. Anong uri ng disenyo ang iyong nabuo? Aralin 19: Eskultura ng Kalikasan
 133. 133. 129 Aralin 20: My pottery Makalilikha ka ng iba’t-ibang disenyo gamit ang mga bagay sa paligid tulad ng plastic na bote, lalagyan ng barya o ng lapis. Gumuhit sa iyong kuwaderno o isang buong papel ng mangkok o lalagyan gamit ang mga bagay na nakikita sa paligid. Lagyan ito ng disenyo at kulayan. Aralin 20: Lalagyan ng Barya o ng Lapis
 134. 134. 130 Mga Eskultura ng Pilipinas Gintong palawit ng ating mga ninuno.Nililok sa kahoy na mga hayop ng T‘boli. ― Bulul,” bathalang Tao at isdang nililok tagabantay ng taniman sa kahoy sa Mt. Province (ang mga larawan ay mula kay Zeena Garcia)
 135. 135. 131 Panrelihiyong artifacts o talismans,anting- anting,panggayuma,o palawit ng kuwintas ay mga uri ng eskultura. Iguhit ang ginawang paper mâché na palawit ng kuwintas sa iyong papel. Kulayan ito. Aralin 21: Ang Palawit ng Aking Kuwintas
 136. 136. 132 Ang pagpapalayok ay paraan ng paggawa ng palayok na ginagamit sa pagluluto. Pakupisin,pahumpakin,pingolin o ipitin ay mga paraan sa pagpapalayok. Iguhit sa iyong papel ang mangkok na iyong ginawa. Aralin 22: Ang Aking Mangkok
 137. 137. 133 Iguhit sa iyong papel ang pagkain na iyong ginaya. Huwag kalimutang kulayan ito. Itala ang mga hugis na iyong makikita: Itala ang mga tekstura: Aralin 23: Eskulturang Recycle: Pagkain
 138. 138. 134 Anong uri ng bahay ang gusto mo? Kaya mo bang lumikha ng sarili mong bahay gamit ang recyclable na bagay? Iguhit sa iyong papel ang bahay na iyong nagawa mula sa mga nakitang bagay. Iguhit ang iba‘t ibang hugis at kulayan. Aralin 24:Eskulturang Recycled :Paggawa ng Sariling Bahay Rectangular Prism
 139. 139. 135 Kasama ang mga kamag-aral, mag-isip ng isang kuwarto at gumawa ng mga kasangkapan at palamuti para rito. Gumamit ng kahon at mga bagay mula sa iyong paligid. Matapos gawin, iguhit ang kuwarto na iyong nilikha sa iyong papel. Aralin 25: Paggawa ng Diorama
 140. 140. 136 Ano-ano pa ang maaari mong gawin gamit ang paper mâché? Gumuhit ng kuwintas sa iyong papel. Kulayan at lagyan ng pangalan ito. Aralin 26 : Kuwintas na Gawa sa Paper Mâché
 141. 141. 137 Iguhit ang laruang ginawa mo sa iyong papel. Kulayan at lagyan ng pangalan ito. Aralin 27 : Laruang Gawa sa Paper Mache
 142. 142. 138 Yunit IV- Pagdidisenyo at Iba pang Pamamaraan Pamamaraan sa Paglikha ng Disenyo Disenyo mula sa Kalikasan Disenyong Dahon Disenyong Gulay
 143. 143. 139 Alam ba ninyo na hindi magkakapareho ang ating fingerprints. Kung pagmamasdan, parang magkapareho ang mga ito subalit kung pagmamasdang mabuti, makikita mong walang dalawang taong may magkaparehong fingerprints. Aralin 28: Ang Aking Fingerprint Panuto: Iguhit ang mga linya ng iyong kanan at kaliwang hinlalaki sa iyong papel. Kaliwang hinlalaki Kanang hinlalaki
 144. 144. 140 Kumuha ng iba‘t ibang dahong may linyang nasasalat. Dampian ang mga ito ng kulay o kaya‘y gumamit ng stamp pad upang malagyan ng tinta. Idampi ang dahong kinulayan sa iyong papel. Aralin 29: Mga Disenyo ng Kalikasan
 145. 145. 141 Kumuha ng iba‘t ibang bagay gaya ng pambura, kahoy, mga butong hindi bilog, at iba pa. Dampian ito ng kulay o kaya‘y gumamit ng stamp pad upang malagyan ng tinta. Idampi ang bagay na may kulay sa iyong papel. Aralin 30: Mga Disenyong Likha ng Tao
 146. 146. 142 Mula sa mga lumang babasahin at diyaryo, kard at pambalot ng regalo, gumupit ng mga kawili-wiling hugis, bagay, at letra. Ayusin ang mga ito sa iyong papel sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga hugis upang makagawa ng isang likhang-sining na ang tawag ay collage. Aralin 31: Collage
 147. 147. 143 1. Lagyan ng disenyo ang gilid ng iyong liham. Iguhit ang disenyo sa iyong papel. Maaaring ulit-ulitin ang mga hugis (bilog, kuwadrado, bilohaba) o ang isang disenyo (tulad ng bituin, prutas, letra, at iba pa). 2. Maaaring iguhit din ang kaparehong disenyo sa iyong sobre. Iguhit ang disenyo sa iyong papel. Aralin 32: Disenyo sa mga Liham
 148. 148. 144 Anong disenyo ang ilalagay mo sa iyong postcard? Maaaring iguhit ang tanawin sa inyong lugar, pagdiriwang, piling pagkain sa inyong lalawigan produkto sa inyong lugar. Iguhit muna ang disenyo sa iyong papel bago Iguhit sa postcard. Aralin 33: Disenyo sa mga Postcard
 149. 149. 145 Iguhit ang mukha ng puppet sa iyong papel. Maaari itong hayop o tao. Ano ang pangalan ng iyong puppet? Aralin 34: Mga Puppet
 150. 150. 146 Mobiles – Mga Likhang-Sining na Gumagalaw banderitas sa pista makukulay na pabiting papel nakabiting suman sa nakabiting panyo at Isabela itlog na inihahandog ng mga Yakan sa panauhin (ang mga larawan ay mula kay Zeena Garcia)
 151. 151. 147 Iguhit ang mobile na iyong nilikha sa iyong papel. Anong mga disenyo at kulay ang inilagay mo sa mga hugis? Aralin 35: Mobiles – Likhang-Sining na Gumagalaw
 152. 152. 148 Anong likhang sining ang iyong itatanghal sa eksibit? Pumili ng likhang sining o mobiles na ginawa mo at ilagay sa eksibit. Nagustuhan mo ba ang iyong eksibit?Bakit? Aralin 36: Eksibit

×