Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer (20)

Weitere von LiGhT ArOhL (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer

  1. 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ2015 LiGhT | AllRightsReserved.| For PersonalUse Only. www.slideshare.net LAPG – FILIPINO 3 GRAMMAR 1. Aling pangungusap ang ginagamitan ng mga salitang may diptonggo? A. Nasa kaliwang bahagi ng hagdan ang walis. B. Nasa unang hanay ang mga lasong dilaw. C. Nasa silid- aralan ang mga bata. D. Nasa isip lang ang takot. 2. Ang pangungusap na ito ay ginagamitan ng maraming pangngalan. A. Umiyak siya ng umiyak. B. Ako ay maganda, matalino, at mabait. C. Ako, ikaw, siya ang sasama ngayon. D. Ubas, mansanas, mangga, at atis ang gusto kong prutas. 3. Aling pangungusap ang pasalaysay? A. Nanaginip ako kagabi. B. Nanaginip ba ako kagabi? C. Naku! Nakakatakot ang panaginip ko! D. Magdasal ka muna bago matulog. 4. Aling pangungusap ang gumamit ng mga pangngalang nasa maraming kailanan? A. Magkakapatid sina Theressa, Tim, Trisha at Tom. B. Kapatid ko si Mildred. C. Wala akong kapatid. D. Ang kapatid ay kapatid. 5. Siya si Pangulong Benigno Simeon C. Aquino, ang pangulo ng Pilipinas. Ang salitang may salungguhit ay ___________ A. pangngalan C. panghalip B. pandiwa D. pang-uri 6. Nakita mo ba ang pulang payong na hawak ni Ma’am? __________ iyon, hiniram lang niya. A.Sila C. Niya B. Akin D. Namin 7. Sabi sa babala sa daan, “Bawal magtapon ________ng basura”. A. dito C. diyan B. doon D. saanman 8. “___________ ka ipinanganak, Marie?” tanong ng guro. A. Bakit C. Kailan B. Paano D. Sino 9. Mahal na mahal ng mga Pilipino ang yumaong Pangulong Corazon C. Aquino. Minahal kasi ________ ang sambayanan noong siya ang pangulo. A. siya C. kanya B. niya D. sila 10. Aling ang tamang panghalip pananong sa tanong na ito? “ ____________ ka noong maysakit ang iyong ina?” A. Nasasan C. Ilan B. Sino D. Alin 11. Tunay na mapagmahal ang ating mga kababayang Pilipino. ____________ ay kilalang matulungin sa kapwa. A. Kanila C. Sila B. Kina D. Siya 12. Magaling na sa kanyang karamdaman ang si Bb. Cruz na aming guro.______________ na siya sa aming klase kahapon. A. Nagturo C.Natulog B. Nag-aral D.Naglaba 13. Araw- araw ay __________sa klase ang masipag na si Marlon. Alin ang tamang aspekto ng pandiwa ang dapat gamitin? A. pumasok C. papasok B. pumapasok D. ipinasok 14. Kalan__-de gas na ang ginagamit ng maraming maybahay ngayon. A. –g C. na B. –ng D. –gg 15. Mabilis tumakbo ang kabayong pangkarera ni Don Juan de Dios. Ang may salungguhit na salita ay____________ A. pariralang pandiwa C. pariralang pang-uri B. pariralang pang-abay D. pariralang pangngalan
  2. 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ2015 LiGhT | AllRightsReserved.| For PersonalUse Only. www.slideshare.net II. PAGBASA Basahin ang mga talata at kuwento. Sagutin ang bawat tanong tungkol dito. Aytembilang1–4 Patungo sa paaralan si Jennifer. Iniisip niyang mabuti ang tungkol sa kanilang asaynment. Ipinatatala ng guro ang mga ginagawa ng pamahalaan upang mapaunlad ang bayan. Habang siya’y nag-iisip, may nakita siyang mga taong naglilinis ng plasa. Mayroon pang nagtatayo ng mga posteng ilaw. Napansin din niyang maymgabagongbasurahansamgabahay-bahay. “Alam ko na ngayun kung ano ang aking itatala,” nawika ni Jennifer. 1. Anoangkahuluganngsalitangmaysalungguhit? A.Ipinababasa C.Ipinaaalala B.Ipinabibilang D.Ipinalilista 2. BataysakilosniJennifersakuwento,anoangkanyangkatangian? A.Mapagtanong C.Mapagmasid B.Mapagbasa D.Mapagbiro 3. Anoangangkopnapamagatsatalatangbinasa? A.PagpapalawakngKomunidad B.PagpapagawangPaaralan C.PagpapaunladngBayan D.PagpapagandangPook 4. AnoangnagingbungangpagmamasidniJennifersakapaligiran? A.Mayitatalanasiyangmgagawaingpampamahalaan. B.Naunawaanniyaangasaynment. C.Nalamanniyaangmganangyayarisakapaligiran. D.Nakitaniyaangiba’t-ibanggawaingpampamahalaan. Aytem5 – 8 Umakyatsaentabladoangpunungguro.Tumahimikangmga manonood.Sabiksilangmalamankungsinoangnanalosapaligsahan sakalinisan.Ubos-kayangtumulongangbawatbatasapaglilinissa kanilangsilid-aralan. Nagsalitaangpunungguro. “Natitiyakkongnaisninyongmalamanangklasengnanalosa paligsahan. Pigil-hiningangnakikiniganglahat. “Natutuwaakongihayagnamayisangsilidnapalagingmalinis araw-araw.Nanalosapaligsahanangsilid-aralanngIkatlongBaitang!” GalaknagalakangbuongklaseniGng.Rosales. 5. Alinsamgasumusunodangkahuluganngsalitangmaysalungguhit? A.Hula B.Palaro C.Timpalak D.Palagay 6. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa mga mag-aaral batay sa kanilangkilos? A.Malinis C.Maligaya B.Marunong D.Matulungin 7. Anoangangkopnapamagatparasakuwento? A.PaligsahansaKalinisanngSilid-aralan B.PaligsahansaKalinisanngPaaralan C.PaligsahanngmgaBatasaIkatlongBaitang D.PaligsahansaKaayusanngEntablado 8. AnoangdahilanngkagalakanniGng.Rosales? A.Nakapilisiyangisangmalinisnasilid-aralan. B.Napanatiliniyangmalinisangsilid-aralan. C.Nanalosapaligsahanangkanilangklase. D.Nanalosapaligsahanangkanilangsilid-aralan. Aytem9–13 Nasa silid ng Ikatlong Baitang si Gng. Jocelyn Erot. Sinusuri nya ang kalusugan ng mga bata. Tinuturukan niya ang mga bata ng ineksyon laban sa kolera at disinteriya. Ang ilan sa mga batang takot iniksyunan ay nag-iiyakan. Pagkalipas na masuri at mainiksyunan ang lahat ng mga bata, sinabi ni Gng. Jocelyn Erot , “Ibig kong sumama sa akin sa klinika si
  3. 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ2015 LiGhT | AllRightsReserved.| For PersonalUse Only. www.slideshare.net Eugene. binigyan ko siya ng isang gamot upang matulungan siya sa kanyangpaghinganangmaluwang.Matindiangkanyangsipon.” 9. Saangbahagingtalataanmatatagpuanangpaksangpangungusap? A.Unangpangungusap C.Hulingpangungusap B. Ikalimang pangungusap D. Ikatlong pangungusap 10. Anoangpangunahingdiwangtalataangbinasa? A.Pagbibigaynggamotsamgabata B.Pagsusurisakalusuganngmgamag-aaral C.Pag-iiniksyunsamgabatangmaysakit D.Pagpapagalingsamgabatangmaysakit 11. Alingdetalyeangsumusuportasapangunahingdiwa? A.Nag-iiyakanangmgabatanginiiniksyunan. B. Binibigyannggamutangmgabatangmaysakit. C.Tinutulunganangmgabatangmaykoleraatdisenterya. D.Iniiniksyunanlabansakoleraatdisenteryaangmgabata. 12. Anoangangkopnawakasngkuwento? A.HindiiinomnggamotsiEugene. B.LulubhaangsiponniEugene. C.GagalingangsiponniEugene. D.TitindipaangsiponniEugene. 13. Anoangkasalungatngsalitangmaysalungguhit? A.Makipot C.Masikip B.Maliit D.Makitid Aytem14–17 I – Pinag-uusapan ng klase ni G. Malaya sa Ikatlong Baitang ang tungkolsaidinudulotnasamangpaninigarilyo. II – “Nagpapaitim ng ngipin.’’ sabi ni Juan. “Pati mga labi’y nangingitimdinssapaninigarilyo.” III – “Marami pang ibang mga kasamaang idinudulot ang paninigarilyo,” wika ni G. Malaya. “Masama iyon sa baga. Sinasabing maraming may kanser sa baga dahil sa paninigarilyo. Ito rinangpinagmumulanngkansersamgalabiatlalamunan.” IV – Narinig na lahat ni Joseph ang pinag-uusapan. Nagsisimula na siyang manigarilyo. May takot siyang naramdaman. Naisip niya hindipahulianglahat. 14. Saangtalataanmatatagpuanangpaksangpangungusapngakdangbinasa? A.Unangtalataan C.Ikatlongtalataan B.Ikalawangtalataan D.Ikaapatnatalataan 15. Anoangkasalungatngsalitangmaysalungguhit? A.Nagpapalinis C.Nagpapaputi B.Nagpapatibay D.Nagpapakulay 16. Anoangpangunahingdiwangtekstongbinasa? A.Mgausapangnaririnigsaloobngklase B.AngpaninigarilyoniJoseph C.Angpangunahingsakitngtao D.Angkasamaangdulotngpaninigarilyo 17. Anoangdetalyengsumusuportasasapangunahingdiwa? A.Kansersabaga,labiatlalamunanangdulotngpaninigarilyo. B.Nagpapaitimsabibigngtaoangsigarilyo. C.Maramiangepektongpaninigarilyo. D.“Cavities”sangipinangdulotngpaninigarilyo.

×