Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1
DÀNH CHO H C SINH ÔN THI THPT QU C GIA
MÔN TI NG ANH 2015
Tháng 6 - năm 2015
2
L I GI I THI U
V i b c c chi ti t nhưng ng n g n và cô ng, cu n tài li u “Hư ng d n
làm bài lu n và 30 bài lu n m u” s h...
3
PH N I – PHƯƠNG PHÁP LÀM CÂU H I T LU N
TRONG THI TI NG ANH
1. Các ch thư ng găp trong yêu c u vi t o n văn?
Nh ng ch xu...
4
này s gi i thích câu ch c a b n b ng s ki n, chi ti t ho c ví d .
Tùy theo bài ngư i vi t có th s p x p supporing senten...
5
Hãy th c hi n vi t bài lu n theo 6 bư c sau:
1- Vi t câu ch (Lưu ý: C n tri t l i d ng bài vi t thành câu ch ).
2- Ki m ...
6
quan tr ng trong cu c s ng sau này c a chúng tôi. Hơn n a, m là m t t m
gương cho tôi noi theo. M luôn c g ng s ng hòa t...
7
My favorite subject is English. The first reason I like this subject is that it
is a core subject which is vital and ess...
8
Gi a r ng núi trùng i p c a t nh Lâm ng, à L t, thành ph xinh p,
quy n rũ t t c nh ng ai ã t ng m t l n n nơi này. Tôi l...
9
Hundreds of sight-seers, tourists and others visit many places of interest in the city
while businessmen from various pa...
10
chúng ta s có ni m vui và t n hư ng m t cu c s ng có ý nghĩa. Tóm l i, theo ý ki n
c a tôi thì không có b n bè thì cu c...
Bạn đang xem vài trang đầu tiên của tài liệu.
Hãy click vào link trong phần mô tả phía dưới để
download tài liệu này, xem ...
5. Hỗ trợ, support qua điện thoại, email, nhanh
và lập tức.
6. Tài liệu cực hiếm cập nhật liên tục mỗi ngày.
Để xem tài li...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận Tiếng Anh chuẩn và hay luyện thi THPT Quốc gia 2015

Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận Tiếng Anh chuẩn và hay luyện thi THPT Quốc gia 2015

Download miễn phí tại: http://tvs.edu.vn/337

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận Tiếng Anh chuẩn và hay luyện thi THPT Quốc gia 2015

 1. 1. 1 DÀNH CHO H C SINH ÔN THI THPT QU C GIA MÔN TI NG ANH 2015 Tháng 6 - năm 2015
 2. 2. 2 L I GI I THI U V i b c c chi ti t nhưng ng n g n và cô ng, cu n tài li u “Hư ng d n làm bài lu n và 30 bài lu n m u” s h tr c l c cho các em h c sinh trong vi c ôn thi THPT qu c gia môn Ti ng Anh. B tài li u g m 3 ph n: Ph n I – Phương pháp làm câu h i t lu n trong thi Ti ng Anh (Hư ng d n chi ti t cho các em cách xây d ng và trình bày m t o n văn (m t bài lu n) b ng ti ng Anh theo c u trúc và văn ph m o n văn trong Ti ng Vi t) Ph n I – Các bư c ti n hành vi t o n văn trong thi Ti ng Anh (Hư ng d n 6 bư c c n th c hi n vi t m t bài lu n theo ch cho s n) Ph n II – Tuy n ch n 30 bài lu n m u (có dài t 80 n 150 t ) theo chu n nh hư ng thi THPT Qu c gia 2015 c a BGD và có c u trúc chu n văn ph m o n văn trong Ti ng Vi t. 30 bài lu n m u vi t v các ch sau: 1. Vi t v m t ngư i b n yêu m n, ngư ng m 2. K v chuy n du l ch t i Nha Trang 3. Vi t v môn h c yêu thích c a b n t i trư ng 4. Mô t v p c a à L t 5. K v b n và gia ình b n 6. Cu c s ng thành ph 7. T i sao chúng ta nghĩ r ng tình b n là quan tr ng? 8. Vi t m t o n văn v b n thân c a b n 9. Lý do cho vi c h c ti ng Anh là gì? 10. B n thích s ng thành ph hay nông thôn? T i sao? 11. T i sao h c sinh nên h c t p nư c ngoài? 12. Ưu i m c a truy n hình 13. Vi t v nh ng s thích c a b n 14. Vi t v m t l h i nư c b n 15. Nh ng thu n l i và b t l i c a Internet 16. Vi t v th lo i sách mà b n thích nh t 17. Vi t v ích l i c a vi c c sách 18. Facebook nh hư ng t t, x u như th nào i v i cu c s ng c a ngư i dùng ? 19. Khoa h c và tác d ng c a nó 20. Mô t nhà b n ang s ng. T i sao b n thích nó? 21. Mô t m t ngôi làng b n bi t rõ 22. Mô t ngư i b n t t nh t c a b n và nói lý do t i sao b n thích anh y ho c cô y? 23. Mô t m t cây c u b n bi t rõ 24. K v m t trong nh ng ho t ng mà b n mu n làm trong th i gian r nh r i 25. M t s vi c tôi s không bao gi quên 26. Nói v cách cư x t t 27. Giá tr c a thư vi n 28. Ngày quan tr ng nh t trong cu c s ng c a tôi 29. T m quan tr ng c a Ti ng Anh 30. B n mu n làm công vi c gì sau khi hoàn thành vi c h c?
 3. 3. 3 PH N I – PHƯƠNG PHÁP LÀM CÂU H I T LU N TRONG THI TI NG ANH 1. Các ch thư ng găp trong yêu c u vi t o n văn? Nh ng ch xu t hi n trong ph n t lu n là nh ng ch g n gũi v i các em. Nh ng ch này s tương t như ch trong nh ng bài c hi u trong SGK, c bi t là SGK Ti ng Anh l p 12. C th như: - Con ngư i: s thích c a b n thân, ngư i yêu thương nh t trong gia ình, ngư i b n mà b n yêu quý nh t, th n tư ng… - Giáo d c: môn h c yêu thích, ngư i th y mà b n ngư ng m … - Th thao: môn th thao yêu thích… - Du l ch: a i m du l ch mà b n yêu thích… - Công vi c: ư c mơ c a b n, ngư i b n mu n tr thành trong tương lai…. 2. C u trúc & cách tri n khai m t o n văn vi t b ng ti ng Anh trong thi THPT qu c gia: vi t ư c m t o n văn (paragraph), trư c tiên các em c n hi u rõ b c c và cách s p x p chi ti t trong m t o n văn ch không th "nghĩ sao vi t v y" như m t s h c sinh thư ng làm. Thông thư ng m t o n văn vi t b ng ti ng Anh có dài dao ng trong kho ng 80 n 150 t (words). M t o n văn chu n bao g m Câu ch , Các câu gi i thích cho câu ch (ph n thân bài) và Câu k t lu n. a/ Câu ch ( topic sentence) Thông thư ng, m i o n văn u có m t ý chính. Ý chính này ư c di n t trong m t câu văn g i là câu ch . Câu ch ph i là m t câu văn hoàn ch nh nghĩa là nó ph i ch a ng m t ch ng và m t ng t và di n t m t ý hoàn ch nh. Câu ch luôn có 2 ph n: 1/ Topic (ch ): Thông báo cho ngư i c bi t tác gi vi t v ai hay cái gì) ; 2/ Controlling idea (ý tư ng ch o ý chính) b/ Các câu gi i thích cho câu ch (supporting sentences ) ưa ra các ý chính gi i thích ch ng minh cho câu ch . Nh ng câu
 4. 4. 4 này s gi i thích câu ch c a b n b ng s ki n, chi ti t ho c ví d . Tùy theo bài ngư i vi t có th s p x p supporing sentences theo 1 trong các tr t t dư i ây: 1 - T các chi ti t quan tr ng nh t n ít quan tr ng nh t. 2 - T các chi ti t ít quan tr ng nh t n chi ti t quan tr ng nh t (ngư c v i cách 1). 3 - Theo tr t t th i gian (cái gì x y ra trư c k trư c cái gì x y ra sau k sau). 4 - Theo trình t c a công vi c ph i làm. 5 - Theo trình t không gian. Thư ng tr t t này ch ư c áp d ng trong m t o n văn t quang c nh nơi ch n. c/ Câu k t lu n (Concluding sentence) Là câu cu i o n văn. Câu k t không nh t thi t luôn ph i có trong o n văn, nghĩa là n u b n t tin mình vi t t t thì k t bài v i câu k t, còn không thì không s d ng câu này. Câu k t thư ng vi t theo ki u: - Nh c l i ý chính ã nêu câu ch b ng 1 cách vi t khác (nghĩa là vi t l i câu ch theo m t d ng khác mà thôi), ho c ưa ra k t lu n d a trên các l p lu n ã ưa ra trư c ó. - Các liên t dùng k t thúc 1 o n văn: in conclusion; in short;… PH N II - CÁC BƯ C LÀM BÀI VI T O N VĂN TRONG THI TI NG ANH vi t m t o n văn, u tiên ta c n ph i tìm câu ch . Khi ã có câu ch , ta ph i tìm ý có th tri n khai ý chính. Vi c tìm ý không quá ph c t p. Thí sinh ch c n t t ra nh ng câu h i liên quan n câu ch sau ó t tr l i chúng. Nh ng câu h i này thư ng b t u b ng các t nghi v n (question words) như What, When, Where, Why, How. Nh ng câu tr l i cho các câu h i trên s ư c s d ng như supporting sentences (các câu văn ch ng minh, di n gi i ý chính trong câu ch ). Khi ã có các supporting sentences, ngư i vi t ch c n ráp n i chúng l i thì s có m t o n văn hoàn ch nh. Tuy nhiên, m u ch t công o n này là các em ph i bi t s p x p các câu văn theo m t tr t t nh t nh ch không ph i "có gì vi t n y". Cu i cùng, b n có th k t thúc o n văn b ng m t câu k t (concluding sentence). Thông thư ng câu k t ư c th c hi n b ng cách vi t l i câu ch theo m t d ng khác mà thôi. Tuy nhiên, câu k t không nh t thi t luôn ph i có trong o n văn, nghĩa là n u b n t tin mình vi t t t thì k t bài v i câu k t, còn không thì không s dung câu này.
 5. 5. 5 Hãy th c hi n vi t bài lu n theo 6 bư c sau: 1- Vi t câu ch (Lưu ý: C n tri t l i d ng bài vi t thành câu ch ). 2- Ki m tra l i câu ch bi t ch c trong câu ch c a b n có topic và controlling idea. 3- Tìm ý ch ng minh/ di n gi i ý chính b ng cách t các câu h i m u b ng t nghi v n. (Lưu ý: Do dài c a o n văn b kh ng ch nên b n ch c n t khaongr 5 câu h i là ư c. Nh r ng các câu h i ph i liên quan n câu ch ). 4 – Ráp các câu tr l i cho các câu h i c a b n (supporting sentences) l i thành m t o n văn hoàn ch nh. C n nh m u ch t bư c này là b n ph i bi t ch c mình ang s d ng tr t t nào ráp n i supporting sentences. 5- Cân nh c có nên vi t câu k t hay không. N u không ch c ch n thì b qua bư c này. 6 – Ki m tra l i các l i chính t , l i ng pháp có th có trong t ng câu vi t c a b n. PH N III – TUY N CH N 30 O N VĂN M U : TOPIC 1: Write about a person you love or admire My mother is a person I admire most. She devoted a lot of time and energy to the upbringing of my two brothers and I. Despite working hard, she always made time to teach us many useful things which are necessary and important in our later lives. Moreover, she is a good role model for me to follow. She always tries to get on well with people who live next door and help everyone when they are in difficulties, so most of them respect and love her. I admire and look up to my mother because she not only brings me up well but also stands by me and gives some help if necessary. For example, when I encounter some difficulties, she will give me some precious advice to help me solve those problems. She has a major influence on me and I hope that I will inherit some of her traits. Bài d ch: Vi t v m t ngư i b n yêu m n, ngư ng m M tôi là ngư i mà tôi ngư ng m nh t. M ã c ng hi n nhi u th i gian và s c l c vào vi c d y d tôi và hai anh trai tôi. M c dù làm vi c v t v nhưng bà y ã luôn dành th i gian d y chúng tôi nhi u i u b ích mà c n thi t và
 6. 6. 6 quan tr ng trong cu c s ng sau này c a chúng tôi. Hơn n a, m là m t t m gương cho tôi noi theo. M luôn c g ng s ng hòa thu n v i nh ng ngư i hàng xóm bên c nh và giúp m i ngư i khi h g p khó khăn cho nên h u h t m i ngư i tôn tr ng và yêu quý bà y. Tôi ngư ng m và kính tr ng m tôi không ch b i vì bà nuôi dư ng tôi t t mà m còn bên tôi và ưa ra s giúp n u c n thi t. Ví d như khi tôi g p nh ng khó khăn thì m s ưa ra nh ng l i khuyên quý giá giúp tôi gi i quy t nh ng v n ó. M có nh hư ng l n t i tôi và tôi hi v ng r ng tôi s th a hư ng ư c m t s nét tính cách c a m . TOPIC 2: Since the tour in Nha Trang My first visit to Nha Trang, the coastal city, was three years ago. It was a pleasant and memorable trip. Nha Trang, the capital of Khanhs Hoaf province, has one of the most popular municipal beaches in all of Vietnam. In Nha Trang, nature beauties are so tempting. Waves crashing onto the cliffs; the soft sigh of the sea breeze; clean white sands and turquoise waters; it all makes for a stunning landscapes. On my visit to Nha Trang, I used to get up early each morning to stroll along the beach - a chance to breath in the fresh sea air and enjoy the sunrise across the water. One attraction that captivated me three years ago and still it does is the collection of small offshore islands. Hon Tre is the largest of the islands, and Monkey island is, as the name suggests, the home of hundreds of wild monkeys. Yen island is known for its swifts' nests. Nha Trang is the city in hamoney: its fine weather, favorite position and friendly people bring it a cerain balance. Nha Trang is a great holiday destination. I hope to have chance to come back. Bài d ch: K v chuy n du l ch t i Nha Trang Tôi n thăm Nha Trang, thành ph bi n, l n u cách ây ba năm. ó là m t chuy n i thú v và áng nh . Nha Trang, th ô c a t nh Khánh Hòa, có bãi bi n p nh t trong s các bãi t m trong thành ph trên toàn Vi t Nam. Nha Trang, thiên nhiên th t quy n rũ. Sóng xô b á; hơi th nh nhàng c a gió bi n, bãi cát tr ng và nư c bi n trong xanh; t t c ã t o nên phong c nh tuy t v i. Trong d p i thăm Nha Trang h i ó, tôi thư ng d y s m vào bu i sáng i t n b d c theo b bi n - m t d p hít th không khí bi n trong lành và thư ng th c c nh bình minh trên bi n. M t nơi h p d n ã lôi cu n tôi cách ây ba năm và bây gi v n th là t p h p nh ng hòn o nh xa b . Hòn Tre là m t trong nh ng hòn o l n nh t. Hòn Kh , như tên g i c a nó, là nơi cư ng c a hàng trăm loài kh hoang dã. o Y n n i ti ng có nhi u t chim Y n. Nha Trang là thành ph c a s hài hòa: th i ti t p, v trí thu n l i và ngư i dân thân thi n em l i cho Nha Trang s cân b ng v ng ch c. Nha Trang là i m d ng chân du l ch lý tư ng. Tôi hi v ng có cơ h i tr l i. TOPIC 3: Write about your favorite subject at school
 7. 7. 7 My favorite subject is English. The first reason I like this subject is that it is a core subject which is vital and essential in my career path. I try to learn this international language well so that I can communicate with foreigners and find a good job in the future. Furthermore, learning English well can help me read books or magazines in English. Through reading things in English, I can be exposed to various cultures and customs. Besides, my English teacher is a dedicated person who can engage me in her lessons and bring the passion for me. I found her lessons interesting because she delivered them in a way that I really liked. In short, English is an important subject which I am really keen on. Bài d ch: Vi t v ch yêu thích c a b n t i trư ng Môn h c yêu thích c a tôi là Ti ng Anh. Lý do u tiên tôi thích môn h c này là ó là m t môn h c ch y u mà quan tr ng và thi t y u trên con ư ng s nghi p c a mình. Tôi c g ng h c ngôn ng qu c t này gi i mà tôi có th giao ti p v i ngư i nư c ngoài và tìm ư c m t công vi c t t trong tương lai. Hơn n a h c ti ng anh t t có th giúp tôi c sách hay t p chí b ng ti ng anh. Thông qua vi c c nh ng th b ng ti ng anh, tôi có th ti p xúc v i nh ng n n văn hóa và các phong t c khác nhau. Ngoài ra giáo viên ti ng anh c a tôi là m t ngư i t n t y ngư i mà có th thu hút tôi vào các bài h c c a cô y và mang n cho tôi ni m am mê. Tôi c m th y bài h c c a cô y h p d n b i vì cô y ã truy n t theo cách mà tôi th c s thích. Tóm l i, ti ng anh là m t môn h c quan tr ng mà tôi th c s thích. TOPIC 4: Describe the beauty of Dalat Amidst the immense mountains and forests of Lam Dong province, Dalat, a beautiful town, captivates all those who have been there once. I am one of those. Dalat is often called the City of Eternal Spring. Flowers of all colors, with many species, the most numerous of which are orchids. More than anywhere else in Vietnam, Dalat sees flowers vie with one another in blossoming in spring. I used to get up early in the morning on fine days to welcome dawn on the highlands. Opening the windows, I had a breath-taking view of nature, and enjoyed the fragrance of wild flowers carried by the clouds, I felt relieved in my heart. In the late afternoons, I often reserved for visits to the Valley of Love and Sigh Lake covered with quiet pine forests. Twilight on Dalat also brought many pictures and sensations. The wind rustling through the pine forests, the roar of waterfalls, the chirping of birds and the clatter of horse 's hooves...all of these unforgettable memories always remain with me. Bài d ch: Mô t v p c a à L t
 8. 8. 8 Gi a r ng núi trùng i p c a t nh Lâm ng, à L t, thành ph xinh p, quy n rũ t t c nh ng ai ã t ng m t l n n nơi này. Tôi là m t trong s ó. à L t ư c m nh danh là thành ph c a mùa xuân vĩnh c u. Hoa màu s c, hoa nhi u ch ng lo i và nhi u nh t là phong lan. Hơn b t c nơi âu Vi t Nam, à L t b n mùa hoa thi nhau n , n r nh t là vào mùa xuân. Nh ng ngày p tr i, tôi thư ng d y s m ón bình minh trên cao nguyên. M c a s phòng ra, nh m nhìn b c tranh thiên nhiên ngo n m c và hít th mùi hương c a nh ng bông hoa r ng do mây ch n, tôi c m th y nh nhõm trong lòng. Vào nh ng bu i chi u tà, tôi thương dành th i gian cho thung lũng Tình Yêu và h Than Th chìm sâu trong sư n i c a r ng thông tĩnh m ch. Hoàng hôn à L t mang n nhi u v và c m giác. Ti ng thông reo vi vút, ti ng thác nư c, ti ng chim ca, ti ng vó ng a gõ nh p u u...T t c l i trong tôi nh ng k ni m khó quên. TOPIC 5: Talk about you and your family My name is Hoang and I am 18 years old. I was born in Thua Thien Hue province. I have one younger brother. He is still in high school. We fight all the time like Tom and Jerry. My father is working in the social labour office. He has worked there for 30 years. Before that, he was a war soldier. My mother is working in the social insurance office. My parents have been married for 25 years. We moved to Dong Ha town and we have been living there since 1995. In my early school years, I went to the kindergarten, Ham Nghi primary school, Nguyen Hue secondary school, then Le Loi high school. I like football and music. AC Milan is my favorite team. My dream would become a good doctor to cure people. Bài d ch: K v b n và gia ình b n Tên tôi là Hoàng và tôi 18 tu i. Tôi sinh ra t nh Th a Thiê n Hu . Tôi có m t ngư i em trai. C u y v n còn trư ng trung h c. Chúng tôi chi n u t t c các th i gian như Tom và Jerry. Cha tôi ang làm vi c trong các cơ quan lao ng xã h i. Ông ã làm vi c ó 30 năm. Trư c ó, ông là m t ngư i lính chi n. M tôi ang làm vi c trong văn phòng b o hi m xã h i. Cha m tôi ã cư i nhau ư c 25 năm. Chúng tôi chuy n n th tr n ông Hà và chúng tôi ã s ng ó t năm 1995. Trong năm h c u tiên c a tôi, tôi ã i n trư ng m u giáo, trư ng ti u h c Hàm Nghi, Nguy n Hu trư ng th c p, sau ó Trư ng THPT Lê L i. Tôi thích bóng á và âm nh c. AC Milan là i bóng tôi yêu thích. Tôi ư c mơ sau này tr thành m t bác sĩ gi i ch a b nh cho m i ngư i. TOPIC 6: Life in the city Life in the city is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants do when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops and offices open, students flock to their schools and the day's work begins. The city now throb with activity, and it is full of noise.
 9. 9. 9 Hundreds of sight-seers, tourists and others visit many places of interest in the city while businessmen from various parts of the world arrive to transact business. Then towards evening, the offices and day schools begin to close. Many of the shops too close. There is now a rush for buses and other means of transport. Everyone seems to be in a hurry to reach home. The city is described as a place of constant activity. Here, the drama of life is enacted every day. Bài d ch: Cu c s ng thành ph Cu c s ng thành th r t nh n nh p. T t m sáng hàng trăm ngư i ùa ra kh i nhà như àn ki n v t . Ch ng bao lâu sau ư ng ph ông ngh t xe c . Các c a hàng và văn phòng m c a. H c sinh h i h c p sách n trư ng và m t ngày làm vi c b t u. Gi ây thành ph ho t ông nh n nh p và y p ti ng huyên náo. Hàng trăm ngư i ngo n c nh, du khách và nhi u ngư i khác vi ng thăm nh ng th ng c nh c a thành ph trong khi các doanh nhân t nhi u nơi trên th gi i n trao i công vi c làm ăn. Tr i v chi u, nh ng văn phòng và trư ng h c b t u óng c a. Nhi u c a hàng cũng ông c a. Lúc này di n ra m t cu c xô ón xe buýt và các phương ti n v n chuyên khác. Dư ng như m i ngư i u v i vã v nhà. Thành th có th nói là nơi c a nh ng ho t ng không ng ng ngh . Chính t i ây v k ch cu c i tái di n m i ngày. TOPIC 7: Why do we think friendship is important? There are various reasons why many people think that friendship plays an important role in their life. The most important reason can be that everyone needs at least a friend to share everything regardless of sadness or happiness. For me, I like chatting with my friends about what happened every day and discussing personal problems. Furthermore, our friends will be ready to help us out of our troubles. They will give us some good advice and support when we are in dificulty. Finally, thanks to friendship, we will have fun and enjoy a meaningful life. In conclusion, in my opinion, without friends, life would be dull and boring. Bài d ch: T i sao chúng ta nghĩ r ng tình b n là quan tr ng? Có nhi u lý do t i sao nhi u ngư i nghĩ r ng tình b n óng vai trò quan tr ng trong cu c s ng c a mình. Lý do quan tr ng nh t có th là m i ngư i c n ít nh t m t ngư i b n chia s m i th b t k ó là n i bu n hay ni m h nh phúc. i v i tôi tôi thích tán g u v i nh ng ngư i b n c a mình v nh ng chuy n x y ra hàng ngày và th o lu n nh ng v n cá nhân. Hơn n a, nh ng ngư i b n c a chúng ta s s n sàng giúp chúng ta vư t qua nh ng r c r i. H s ưa cho chúng ta l i khuyên hay và s h tr khi chúng ta g p khó khăn. Cu i cùng nh vào tình b n mà
 10. 10. 10 chúng ta s có ni m vui và t n hư ng m t cu c s ng có ý nghĩa. Tóm l i, theo ý ki n c a tôi thì không có b n bè thì cu c s ng s tr nên t nh t và nhàm chán. TOPIC 8: Write a paragraph about your close friends Of all my friends, Hanh and Mai are my best friends. We are at the same class at the primary school and secondary school. We are also neighbors, so we spend most of our time studying and talking together. Hanh is a beautiful girl with black eyes and an oval face. She is an intelligent student who is always at the top of the class. She likes reading and going to the library whenever she has free time. Mai isn’t as beautiful as Hanh but she has a lovely smile and a good appearance. Mai is very sporty. She spends most of her free time playing sports. Mai is a volleyball star of our school. She is also very sociable and has a good sense of humor. Her jokes always make us laugh. I love both of my friends and I always hope our friendship will last forever. (148 words) Bài d ch: Vi t m t o n văn v b n thân c a b n Trong t t c nh ng ngư i b n c a tôi thì H nh và Mai là nh ng ngư i b n t t nh t c a tôi. Chúng tôi h c cùng l p trư ng ti u h c và c p 2. Chúng tôi cũng là hàng xóm vì v y chúng tôi dành ph n l n th i gian h c và nói chuy n cùng nhau. H nh là m t cô gái p v i c p m t en và khuôn m t hình trái xoan. Cô y là h c sinh thông minh mà luôn top u c a l p. Cô y thích c sách và i n thư vi n b t c khi nào cô y có th i gian r nh. Mai thì không p như H nh nhưng cô y có m t n cư i d thương và ngo i hình p. Mai r t yêu thích th thao. Cô y dành ph n l n th i gian r nh c a mình ch i th thao. Mai là m t ngôi sao bóng chuy n c a trư ng. Cô y cũng r t hòa ng và có khi u hài hư c. Nh ng câu chuy n vui c a cô y luôn làm chúng tôi cư i. Tôi yêu c hai ngư i b n c a mình và tôi luôn hi v ng r ng tình b n c a chúng tôi s kéo dài mãi mãi. TOPIC 9: What are reasons for studying English? There are many reasons why we should learn English. Firstly, English is an international language which is spoken by millions of people worldwide. In education, English is the compulsory subject of many school programs. For this reason, if students want to get good results in class, they will have to make every effort to study English well. In addition, most famous universities such as Oxford or Cambridge require students to use English proficiently. Therefore,
 11. 11. Bạn đang xem vài trang đầu tiên của tài liệu. Hãy click vào link trong phần mô tả phía dưới để download tài liệu này, xem đầy đủ nhất. Tại sao bạn nên download tài liệu tại Thư Viện Số? 1. Cho phép xem trước vài trang đầu tiên của tài liệu đó. 2. Hình thức nạp tiền đa dạng, tiền ngay lập tức cộng vào tài khoản. 3. Giá thấp hơn, siêu tiết kiệm hơn so với các website tương tự. 4. Uy tín đã được khẳng định qua gần 04 năm hoạt động (từ tháng 09/2011).
 12. 12. 5. Hỗ trợ, support qua điện thoại, email, nhanh và lập tức. 6. Tài liệu cực hiếm cập nhật liên tục mỗi ngày. Để xem tài liệu này bạn có thể dùng công cụ tìm kiếm phía trên website, nhập tên tài liệu cần download… và nhấn vào tên tài liệu tìm được.

×