Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 1 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Ngan TNHH (20)

Anzeige

Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014

  1. 1. TELEPHONE CABLE KEÁT CAÁU - Contruction Voû boïc PVC PVC Sheathed Daây tuoát voû PVC Binder tape Lôùp baïc choáng nhieãu Silver Tape Maøng PE choáng aåm (Coù töø 10Pr trôû leân) PE cover Lôùp caùch ñieän Insulation THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT VAØ ÑÔN GIAÙ - Spec×ication & Price Loaïi daây Type Soá sôïi/ ñöôøng kính Number/Dia. Beà daày lôùp caùch ñieän Insu.Thick Beà daày voû boïc Sheath Thick Ñöôøng kính toång Overall Dia. Caân naëng töông ñoái Weigth Appox No./mm mm mm mm kg/km 1/0.5mm x 1P 1/0.5mm x 2P 1/0.5mm x 3P 1/0.5mm x 4P 1/0.5mm x 5P 1/0.50 1/0.50 1/0.50 1/0.50 1/0.50 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 3.0 4.0 4.6 5.1 5.7 11 20 28 36 45 1/0.5mm x 6P 1/0.5mm x 10P 1/0.65mm x 10P 1/0.5mm x 20P 1/0.65mm x 20P 1/0.50 1/0.50 1/0.65 1/0.50 1/0.65 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 6.4 7.0 8.5 10.6 11.0 55 70 90 160 162 1/0.5mm x 25P 1/0.65mm x 25P 1/0.5mm x 30P 1/0.65mm x 30P 1/0.5mm x 40P 1/0.50 1/0.65 1/0.50 1/0.65 1/0.50 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 12.0 12.4 12.8 13.5 14.6 195 203 230 234 305 1/0.65mm x 40P 1/0.65mm x 50P 1/0.65mm x 60P 1/0.65mm x 100P 1/0.65 1/0.65 1/0.65 1/0.65 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 1.2 1.2 1.2 15.0 17.4 18.5 23.5 309 356 451 747 Ñôn giaù Unit Price (VND/m) 4.050 5.650 10.000 11.500 18.500 20.500 38.200 45.600 76.800 99.600 84.000 107.000 92.000 116.000 131.000 151.000 207.000 251.000 390.000 Loõi ñoàng traùng lôùp choáng oâ xy hoaù vaø taêng tính truyeàn daãn tín hieäu maàu baïc Conductor BG/170608

×