Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
เพจหรือสื่อ: กูรู(รู้)คือใคร
@lekasina 09-04-2016 #UTCC
เพจ vs สื่อ
ประเด็น: คุณค่าข่าว

เนื้อหา รายละเอียด: 5W1H

ให้ข้อมูล: who, what, when, where

ให้บริบทข่าว: why, how

กระบ...
เพจ vs สื่อ
บล็อกเกอร์ vs สื่อ => เพจ vs สื่อ 

เหมือน: ให้ข้อมูล/ข่าว, มี information/news outlet
แตกต่าง: ไม่ผ่าน/ผ่าน ก...
เพจ vs สื่อ
บทบาทของ “เพจ” vs “สื่อ” 

ให้ข้อมูล vs ยืนยันข้อมูล (ที่ตรวจสอบแล้วผ่าน
กระบวนการวารสารศาสตร์) 

ทำงานร่วมกัน...
เพจ vs สื่อ: swot
strength

เพจ: ความไว, followers

สื่อ: ความน่าเชื่อถือ (ผ่าน
กระบวนการวารสารศาสตร์), ความ
สามารถในการเข...
เทคโนโลยี + ผู้รับสาร
เทคโนโลยี และ พฤติกรรมผู้รับสารเปลี่ยน => เขย่าบทบาทและการทำงานของสื่อ และทำให้เกิดช่องทางในการนำ
เส...
1.75 M
1.05 M
@lekasina 09-04-2016 #UTCC
http://www.zocialrank.com/
Top Facebook Rank
http://www.zocialrank.com/ @lekasina 09-04-2016 #UTCC
Thailand Facebook ranking
http://www.zocialrank.com/ @lekasina 09-04-2016 #UTCC
เพจดังที่ verified page
3.67 M
12.78 M 7.03 M
3.15 M
1.43M 1.39 M
เพจดังที่ไม่ verified page
11.17 M 3.56 M
2.77 M 1.75 M
1.05 M
เพจสื่อไทยที่เป็น 

Verified Pages
@lekasina 09-04-2016 #UTCC
เพจ (FacebookPage)
Verified Pages เปิดให้บริการตั้งแต่ 2013 ให้กับ
celebrities, journalists, government officials,
popular br...
เพจ (FacebookPage)
แจ้ง Page ปลอมได้ที่ Facebook Help Center ที่
https://www.facebook.com/help/
167722253287296/
@lekasina...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

เพจหรือสื่อ กูรู(รู้)คือใคร

สไลด์ประกอบการเสวนา "เพจหรือสื่อ กูรูคือใคร" จัดโดย นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2559

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

เพจหรือสื่อ กูรู(รู้)คือใคร

 1. 1. เพจหรือสื่อ: กูรู(รู้)คือใคร @lekasina 09-04-2016 #UTCC
 2. 2. เพจ vs สื่อ ประเด็น: คุณค่าข่าว เนื้อหา รายละเอียด: 5W1H ให้ข้อมูล: who, what, when, where ให้บริบทข่าว: why, how กระบวนการผลิตเนื้อหา (journalism process): ค้นหา-ตรวจ สอบ-อ้างอิง วิธีการนำเสนอ (Storytelling): ลีลาการนำเสนอ ภาษา @lekasina 09-04-2016 #UTCC
 3. 3. เพจ vs สื่อ บล็อกเกอร์ vs สื่อ => เพจ vs สื่อ เหมือน: ให้ข้อมูล/ข่าว, มี information/news outlet แตกต่าง: ไม่ผ่าน/ผ่าน กระบวนการ “วารสารศาสตร์” กระบวนการวารศาสตร์ คือ กระบวนการที่จะทำให้ information กลายเป็น news กระบวนการวารสารศาสตร์ คือ กระบวนการค้นคว้าหาข้อมูล => ตรวจสอบข้อมูล => นำเสนอข้อมูล และอ้างอิงข้อมูล @lekasina 09-04-2016 #UTCC
 4. 4. เพจ vs สื่อ บทบาทของ “เพจ” vs “สื่อ” ให้ข้อมูล vs ยืนยันข้อมูล (ที่ตรวจสอบแล้วผ่าน กระบวนการวารสารศาสตร์) ทำงานร่วมกัน ได้ เป็น co-creation => ผสานจุดแข็ง + ขยายฐานผู้รับสารร่วมกัน โดยสมดุลการทำงานระหว่างกัน สื่อสามารถนำประเด็นจากเพจมา “ต่อยอด” เพจสามารถ นำการต่อยอดของสื่อไป “นำเสนอ” @lekasina 09-04-2016 #UTCC
 5. 5. เพจ vs สื่อ: swot strength เพจ: ความไว, followers สื่อ: ความน่าเชื่อถือ (ผ่าน กระบวนการวารสารศาสตร์), ความ สามารถในการเข้าถึงแหล่งข่าว weakness เพจ: ความน่าเชื่อถือ (ไม่ผ่าน กระบวนการวารสารศาสตร์) สื่อ: ช้า,ความน่าเชื่อถือ (ไม่ผ่าน กระบวนการวารสารศาสตร์) opportunity เพจ: unsung hero สื่อ: maintain role threat เพจ: การ์ดตก สื่อ: การ์ดตก @lekasina 09-04-2016 #UTCC
 6. 6. เทคโนโลยี + ผู้รับสาร เทคโนโลยี และ พฤติกรรมผู้รับสารเปลี่ยน => เขย่าบทบาทและการทำงานของสื่อ และทำให้เกิดช่องทางในการนำ เสนอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ (เพจ/บล็อก) สื่อต้องปรับวิธีการทำงาน โดยคำนึงถึง “เทคโนโลยี” และ “พฤติกรรมผู้รับสาร” เพื่อรักษาบทบาทในฐานะ “สื่อ” แต่ ยังคงต้องสมดุลระหว่าง “ข่าวที่คนอยากรู้” กับ “ข่าวที่คนต้องรู้” “เทคโนโลยี” ทำให้แต้มต่อของการเข้าถึงแหล่งข่าวและแหล่งข้อมูลของสื่อหายไป (มาก) เพราะเทคโนโลยีเอื้อให้ทุก คนสามารถทำการสืบค้นข้อมูลได้ (เครื่องมือในการค้นหา เข้าถึง และ ตรวจสอบข้อมูล อาทิ Google Facebook Twitter และอื่นๆ) ผู้รับสาร: รับข่าวสารที่ตัวเองสนใจ/ จากกลุ่มเพื่อน/ ไม่สนใจแหล่งที่มา/ ไม่ตั้งคำถาม/ มองข่าวเป็นกึ่งความบันเทิง [news vs entertainment content] / ต้องการมีส่วนร่วมในข่าวสารผ่านการแชร์และแสดงความคิดเห็น มากกว่าการ มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตข่าวสาร การตรวจสอบข้อมูล การยืนยันและอ้างอิงแหล่งข้อมูล คือ ทักษะและแก่นของการทำงานของสื่อ ที่ต้องยึดไว้ให้มั่น => เร็ว vs ถูกต้อง สื่อ ควรมอง “เพจ” และ “ชุมชนข่าวสารบนออนไลน์” เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานข่าว ว่า “เพจ” และ “ชุมชน ข่าวสารบนออนไลน์” เป็นทั้ง “ผู้รับข่าวสาร” “แหล่งข่าว/แหล่งข้อมูล” “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงานข่าว” @lekasina 09-04-2016 #UTCC
 7. 7. 1.75 M 1.05 M @lekasina 09-04-2016 #UTCC http://www.zocialrank.com/
 8. 8. Top Facebook Rank http://www.zocialrank.com/ @lekasina 09-04-2016 #UTCC
 9. 9. Thailand Facebook ranking http://www.zocialrank.com/ @lekasina 09-04-2016 #UTCC
 10. 10. เพจดังที่ verified page 3.67 M 12.78 M 7.03 M 3.15 M 1.43M 1.39 M
 11. 11. เพจดังที่ไม่ verified page 11.17 M 3.56 M 2.77 M 1.75 M 1.05 M
 12. 12. เพจสื่อไทยที่เป็น Verified Pages @lekasina 09-04-2016 #UTCC
 13. 13. เพจ (FacebookPage) Verified Pages เปิดให้บริการตั้งแต่ 2013 ให้กับ celebrities, journalists, government officials, popular brands and businesses สามารถ Verified Pages ได้ที่ https:// www.facebook.com/help/196050490547892 @lekasina 09-04-2016 #UTCC
 14. 14. เพจ (FacebookPage) แจ้ง Page ปลอมได้ที่ Facebook Help Center ที่ https://www.facebook.com/help/ 167722253287296/ @lekasina 09-04-2016 #UTCC

×