Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
แถลงข่าวผลการสารวจ
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์
และตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ของประเ...
ประเด็นนาเสนอ
มูลค่าตลาด
มูลค่าตลาด จาแนกตามภาคผู้ใช้หลัก
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
แนวโน้มเทคโนโลยี
2
กลุ่มตัวอย่างและการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการรายหลัก
สารวจด้วยแบบสอบถาม
ข่าว รายงานประจาปี
บทความที่เก...
กระบวนการศึกษา
จัดเก็บข้อมูล
สัมภาษณ์ แหล่งทุติยภูมิ
วิเคราะห์และ
ประมวลผล
ระดมความคิดเห็น
เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง
มูลค่า...
ขอบเขตการสารวจตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
5
ขอบเขตการสารวจตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์
System
Integration
Network
Supporting
Services
Software
Maintenance
Services
Hardw...
ขอบเขตการสารวจตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์
7
สรุปผลการสารวจมูลค่า
ตลาดคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์
8
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2557
และประมาณการปี 2558
9
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558f
System and Storage 0.8 -5.6 8.4
Personal Computer -...
มูลค่าตลาด System and Storage
11,730
12,933
14,187
13,395
14,518
10.9 10.2
0.8
-5.6
8.4
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
-
2,00...
มูลค่าตลาด System and Storage (2)
สัดส่วนมูลค่า System และ Storage ปี 2557
และประมาณการปี 2558
ผลิตภัณฑ์ ปี 2556 ปี 2557 ป...
มูลค่าตลาด Personal Computer (2)
66,120 64,187
58,565
53,278 50,512
20.7
-2.9
-8.8 -9.0
-5.2
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
-
...
Product
2556 2557 2558f
Unit Value
(Mil. Baht)
YTY (%)
in Quantity
YTY (%)
in Value Unit Value
(Mil. Baht)
YTY (%)
in
Quan...
มูลค่าตลาด Monitor
จากปี 2554 -2557 มูลค่าตลาด
Monitor ลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ
- ผู้บริโภคหันไปใช้ Notebo...
มูลค่าตลาด Printer
Printer : มีการหดตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในภาคครัวเรือนและธุรกิจ
ครัวเรือนขนาดเล...
มูลค่าตลาด Printer (2)
Product
ปี 2557 ปี 2558f
Unit /
YTY (%)
In Quantity
Value (Mil.Baht) /
YTY (%)
in Value
Unit /
YTY ...
มูลค่าตลาด External Hard Disk
ปี 2557 ตลาดเติบโตลดลงร้อยละ 13.8
เมื่อเทียบกับปี 2556 เป็นผลจากความไม่สงบทาง
การเมืองภาวะเศ...
มูลค่าตลาด Other Peripherals
ตลาด Scanner หดตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากปี
2556-2557 และมีแนวโน้มหดตัวในปี 2558
- ผู้ซื้อเปลี่ย...
สัดส่วนมูลค่าการใช้จ่ายจาแนกตามภาคผู้ใช้หลัก
ปี 2557
สัดส่วนการใช้จ่าย
ด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2557
ภาคครัวเรือนและธุร...
สัดส่วนมูลค่าการใช้จ่ายจาแนกตามกลุ่มผู้ใช้
(รายผลิตภัณฑ์) ปี 2557
ผลิตภัณฑ์
ภาคครัวเรือนและ
ธุรกิจในครัวเรือน
ภาคเอกชน
ภาค...
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ปัจจัยบวก ปี 2557
 การเปิดให้บริการ 3G
 แนวโน้มการให้บริการ Cloud ที่เริ่ม...
แนวโน้มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 Big Data : ปัจจุบันข้อมูลมีจานวนมหาศาล หลากหลารูปแบบและมีการเปลี่ยนแปลงตลอ
ดเวลาและ...
แนวโน้มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (2)
 Cloud Computing : ปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเนื...
สรุปผลการสารวจมูลค่า
ตลาดบริการ
ด้านคอมพิวเตอร์
25
มูลค่าตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ จาแนกตาม
ประเภทบริการปี 2557 และประมาณการปี 2558
หมายเหตุ: *มูลค่าตลาด System Integration ...
มูลค่าตลาด Data Center and Managed Service
จาแนกตามประเภทบริการปี 2557 และประมาณการปี 2558
19.7%
12.3%
-10.1%
18.2%
33.6%
...
มูลค่าตลาด IT Outsourcing จาแนกตาม
ประเภทบริการ ปี 2557 และประมาณการปี 2558
19.5%
0.7%
ภาพรวมของบริการ IT Outsourcing มีกา...
มูลค่าการใช้จ่าย จาแนกตามภาคผู้ใช้หลัก
29
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์
ในภาพรวม ในปี 2558
ปัจจัยลบ ปัจจัยบวก
30
แนวโน้มบริการ/ เทคโนโลยี
แนวโน้มการจ้าง Outsource จะ
เริ่มมีแนวโน้มการจ้างในลักษณะ
บริหารระบบ IT แบบครบวงจร
(Business Proc...
แนวโน้มบริการ/ เทคโนโลยี
การทางานด้วยระบบ Mobility มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถ
ตอบสนองลักษณะการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
...
สรุปผลการสารวจมูลค่า
ตลาดอุปกรณ์เครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์
33
มูลค่าตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ปี 2557 และประมาณการปี 2558
Broadcasting Equipment
Value (Mil. Baht) YTY (%)
in ...
มูลค่าตลาดเครื่องโทรทัศน์
77,488 M฿ 80,462 M฿
35
มูลค่าตลาดกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
7,161 M฿ 8,660 M฿
36
มูลค่าตลาดจานรับสัญญาณดาวเทียม
2,996 M฿ 2,917 M฿
37
มูลค่าตลาดสายอากาศโทรทัศน์
1,054 M฿ 1,181 M฿ 38
ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ
• การเมืองมีเสถียรภาพขึ้น สร้างความมั่นใจ
ต่อนโยบายการสนับสนุนของรัฐ
• กระแส Digital TV
• การขยายตัวของ...
iDTV
STB OTT & Interactive
OLED, 4K • กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบ interactive ที่
รวมเพลง วิดีโอเกมส์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ท...
รายนามที่ปรึกษาและคณะวิจัย
ที่ปรึกษาโครงการ
• นายจารัส สว่างสมุทร (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
• นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ (ส...
คณะวิจัย
• ดร.กษิติธร ภูภราดัย (สวทช.) หัวหน้าโครงการ
• นางสาวสุมาวสี ศาลาสุข (สวทช.) ผู้จัดการโครงการ
• นางสาวพรรณี พนิตป...
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ฝ่ายวิจัยนโยบาย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
www.nstda.or.th/prs
43
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญา

1.310 Aufrufe

Veröffentlicht am

แถลงข่าวผลการสำรวจ
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์
และตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ของประเทศไทย
ประจ าปี 2557 และประมาณการปี 2558
3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

Veröffentlicht in: News & Politik
 • Als Erste(r) kommentieren

มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญา

 1. 1. แถลงข่าวผลการสารวจ มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ของประเทศไทย ประจาปี 2557 และประมาณการปี 2558 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
 2. 2. ประเด็นนาเสนอ มูลค่าตลาด มูลค่าตลาด จาแนกตามภาคผู้ใช้หลัก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด แนวโน้มเทคโนโลยี 2
 3. 3. กลุ่มตัวอย่างและการจัดเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล สัมภาษณ์ผู้ประกอบการรายหลัก สารวจด้วยแบบสอบถาม ข่าว รายงานประจาปี บทความที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลาจัดเก็บข้อมูล : กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2558 3
 4. 4. กระบวนการศึกษา จัดเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ แหล่งทุติยภูมิ วิเคราะห์และ ประมวลผล ระดมความคิดเห็น เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง มูลค่าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และ ตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ของประเทศไทย 4
 5. 5. ขอบเขตการสารวจตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 5
 6. 6. ขอบเขตการสารวจตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ System Integration Network Supporting Services Software Maintenance Services Hardware Maintenance Services IT Consulting Data Center and Managed Service - Co-location Service - Dedicated Server Service - Web Hosting - Disaster Recovery Center - Infrastructure as a Service IT Outsourcing - IT Service Management - Business Process Outsourcing 6
 7. 7. ขอบเขตการสารวจตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ โทรทัศน์ 7
 8. 8. สรุปผลการสารวจมูลค่า ตลาดคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 8
 9. 9. มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2557 และประมาณการปี 2558 9
 10. 10. มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558f System and Storage 0.8 -5.6 8.4 Personal Computer -8.8 -9.0 -5.2 Peripherals 1.5 -5.2 0.8 มูลค่าอัตราการเติบโตตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2556-2558f 19.0% 66.4% 14.6% 17.2% 68.6% 14.2% System and Storage Personal Computer Peripherals ปี 2557 ปี 2556 93,589 91,116 84,344 77,663 76,104 2.9 -2.6 -4.0 -7.9 -2.0 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 2554 2555 2556 2557 2558f มูลค่าตลาด อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต (ร้อยละ)มูลค่า (ล้านบาท)  มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มีอัตราการ เติบโตลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 – 2557 ปี 2557 ลดลง ร้อยละ 7.9  ปี 2558 คาดว่ามูลค่าตลาดจะลดลงร้อยละ 2.0 เนื่องจากการเมืองเรื่มคลี่คลาย ภาวะเศรษฐกิจ ที่คาดว่าจะฟื้นตัว ภาครัฐ-เอกชนลงทุนเพิ่มขึ้น 10
 11. 11. มูลค่าตลาด System and Storage 11,730 12,933 14,187 13,395 14,518 10.9 10.2 0.8 -5.6 8.4 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2554 2555 2556 2557 2558f มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเติบโต (ร้อยละ) มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเติบโต (ร้อยละ)  ปี 2557 มีมูลค่า 13,395ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.6  ปี 2558 คาดว่าจะมี มูลค่า 14,518 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.4 11
 12. 12. มูลค่าตลาด System and Storage (2) สัดส่วนมูลค่า System และ Storage ปี 2557 และประมาณการปี 2558 ผลิตภัณฑ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558f System 10,525 6.6% 10,400 -1.2% 10,828 4.1% Storage 3,662 19.7% 2,995 -18.2% 3,690 23.2%  ปี 2557 System & Storage มูลค่าลดลง เนื่องจากความปัญหา ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจซบเซา ภาครัฐ-เอกชนชะลอการลงทุน  ปี 2558 คาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้ม ฟื้นตัวภาครัฐ-เอกชนลงทุนเพิ่ม การให้บริการ Cloud, Big Data, การบริหารจัดการข้อมูลเมื่อเกิด ภัยพิบัติต่างๆ มีการลงทุนด้าน DRC (Disaster recovery Center) และมีการลงทุน-ขยาย ธุรกิจด้าน Data Center เพิ่มขึ้น มูลค่าและอัตราการเติบโต System และ Storage ปี 2556-2557 และประมาณการปี 2558 มูลค่า(ล้านบาท) System 77.6% Storage 22.4% System 74.6% Storage 25.4% ปี 2557 ปี 2557ปี 2557 ปี 2558 12
 13. 13. มูลค่าตลาด Personal Computer (2) 66,120 64,187 58,565 53,278 50,512 20.7 -2.9 -8.8 -9.0 -5.2 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2554 2555 2556 2557 2558f มูลค่า อัตราการเติบโต มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเติบโต (ร้อยละ) ตลาด Personal Computer เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการหดตัวต่อเนื่อง จากปี 2555-2557 โดยในปี 2557 ลดลง ร้อยละ 9.0 ปี 2558 คาดว่าจะยังคงหดตัว ร้อยละ 5.2 (เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปโดยหันไปใช้ Smart Phone แทน) 13
 14. 14. Product 2556 2557 2558f Unit Value (Mil. Baht) YTY (%) in Quantity YTY (%) in Value Unit Value (Mil. Baht) YTY (%) in Quantity YTY (%) in Value Unit Value (Mil. Baht) YTY (%) in Quantity YTY (%) in Value Desktop PC 950,000 15,485 -1.4 0.5 846,000 13,790 -10.9 -10.9 798,000 13,007 -5.7 -5.7 Notebook 1,630,000 26,080 -13.3 -18.4 1,360,000 21,488 -16.6 -17.6 1,210,000 18,755 -11.0 -12.7 Tablet PC 2,000,000 17,000 42.9 1.2 2,400,000 18,000 20.0 5.9 2,500,000 18,750 4.2 4.2 มูลค่าตลาด Personal Computer (2) Desktop PC : เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะกลุ่มมากขึ้น ทาให้ปริมาณการใช้หดตัวต่อเนื่อง เพราะไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ และคาดว่า Desktop PC All in One จะได้รับความนิยมมากขึ้น Notebook : มีมูลค่าหดตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555-2557 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา หนี้ภาคครัวเรือนสูงขึ้น และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้ Smart Phone / Tablet Tablet PC : มีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง และแนวโน้มราคาถูกลง จึงคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 แนวโน้มปี 2558 : ตลาด Tablet PC เติบโต ส่วน Notebook /Desktop PC ลดลง 14
 15. 15. มูลค่าตลาด Monitor จากปี 2554 -2557 มูลค่าตลาด Monitor ลดลงอย่างต่อเนื่อง - ไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ - ผู้บริโภคหันไปใช้ Notebook/ Tablet - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ DIY มีจานวนลดลงมากในปัจจุบัน ดังนั้นการซื้อส่วนใหญ่จึงเป็นการซื้อ เพื่อทดแทนตามอายุการใช้งาน และ ซื้อเพื่อเปลี่ยนขนาดหน้าจอ ปี 2558 คาดว่าตลาด มีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อย ร้อยละ 1.5 15
 16. 16. มูลค่าตลาด Printer Printer : มีการหดตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในภาคครัวเรือนและธุรกิจ ครัวเรือนขนาดเล็กมีการใช้งานน้อยลง ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา และผู้บริโภคชะลอการซื้อ โดยปี 2557 มูลค่าหดตัวร้อยละ 5.5 และปี 2558 คาดว่ามูลค่าตลาดยังคงหดตัว (ร้อยละ 1.7) 4,559 4,392 4,161 3,932 3,866 5.9 -3.7 -5.3 -5.5 -1.7 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 2554 2555 2556 2557 2558f มูลค่า อัตราการเติบโต มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 16
 17. 17. มูลค่าตลาด Printer (2) Product ปี 2557 ปี 2558f Unit / YTY (%) In Quantity Value (Mil.Baht) / YTY (%) in Value Unit / YTY (%) In Quantity Value (Mil.Baht) / YTY (%) in Value Dot Matrix 43,000 353 42,000 336 -23.2 -25.8 -2.3 -4.8 InkJet 1,317,800 2,182 1,285,000 2,140 -4.7 -4.0 -2.5 -1.9 Laser 414,100 1,397 409,100 1,390 -1.7 -1.1 -1.2 -0.5 17
 18. 18. มูลค่าตลาด External Hard Disk ปี 2557 ตลาดเติบโตลดลงร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับปี 2556 เป็นผลจากความไม่สงบทาง การเมืองภาวะเศรษฐกิจตกต่า ผู้บริโภคชะลอการ ซื้อ และส่วนหนึ่งหันไปใช้บริการฝากข้อมูล บนระบบ Cloud ปี 2558 คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 6.1 มาจากการเมืองที่เริ่มคลี่คลาย และเศรษฐกิจ ที่คาดว่าจะฟื้นตัวในช่วงปลายปี และความจุ HD ที่เพิ่มขึ้นแต่ราคาถูกลง 3,200 2,000 2,900 3,300 3,500 28 -37.5 45 13.8 6.1 -60 -40 -20 0 20 40 60 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2554 2555 2556 2557 2558f มูลค่า อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต (ร้อยละ)มูลค่า (ล้านบาท) 18
 19. 19. มูลค่าตลาด Other Peripherals ตลาด Scanner หดตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากปี 2556-2557 และมีแนวโน้มหดตัวในปี 2558 - ผู้ซื้อเปลี่ยนไปใช้ Multifunction Printer - ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ตลาด Projector หดตัวต่อเนื่องจากปี 2555-2557 - ภาคการศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้หลักลดการลงทุน - ปัญหาทางการเมืองในประเทศ ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ทาให้ชะลอการซื้อและลดการลงทุน ปี 2558 คาดว่าจะเติบโต ผลจากการเมืองในประเทศและ เศรษฐกิจที่คาดว่าเริ่มฟื้นตัว การลงทุนภาครัฐ/สถาบันการศึกษา 120 190 188 140 88 1,710 1,618 1,420 1,343 1,380 -4.7 58.3 -1.3 -25.5 -37.1 8.2 -5.4 -12.2 -5.4 2.8 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2554 2555 2556 2557 2558f มูลค่า Scanner มูลค่า Projector อัตราการเติบโต Scanner อัตราการเติบโต Projector มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 19
 20. 20. สัดส่วนมูลค่าการใช้จ่ายจาแนกตามภาคผู้ใช้หลัก ปี 2557 สัดส่วนการใช้จ่าย ด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2557 ภาคครัวเรือนและธุรกิจครัวเรือน ขนาดเล็ก มีสัดส่วนการใช้จ่ายมากที่สุด ร้อยละ 50.1 คิดเป็นมูลค่า 38,874.5 ล้านบาท ภาคธุรกิจเอกชน ร้อยละ 30.6 คิดเป็นมูลค่า 23,802 ล้านบาท ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 19.3 คิดเป็นมูลค่า 14,985.5 ล้านบาท ครัวเรือนและ ธุรกิจครัวเรือน ขนาดเล็ก 50.1% ธุรกิจเอกชน 30.6% ราชการและ รัฐวิสาหกิจ 19.3% 20
 21. 21. สัดส่วนมูลค่าการใช้จ่ายจาแนกตามกลุ่มผู้ใช้ (รายผลิตภัณฑ์) ปี 2557 ผลิตภัณฑ์ ภาคครัวเรือนและ ธุรกิจในครัวเรือน ภาคเอกชน ภาคราชการและ รัฐวิสาหกิจ รวม มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 1. System 520 5.0 7,800 75.0 2,080 20.0 10,400 2. Enterprise Storage 150 5.0 1,647 55.0 1,198 40.0 2,995 3. Desktop PC 4,137 30.0 4,137 30.0 5,516 40.0 13,790 4. Notebook 12,893 60.0 5,372 25.0 3,223 15.0 21,488 5. Tablet PC 15,300 85.0 1,800 10.0 900 5.0 18,000 6. Monitor 1,479 65.0 455 20.0 341 15.0 2,275 7. Printer 1,376 35.0 1,572 40.0 983 25.0 3,931 8. External Hard Disk 2,805 85.0 330 10.0 165 5.0 3,300 9. Scanner 14 10.0 84 60.0 42 30.0 140 10. Projector 202 15.0 605 45.0 537 40.0 1,344 รวมตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 38,876 50.1 23,802 30.6 14,985 19.3 77,663 21
 22. 22. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปัจจัยบวก ปี 2557  การเปิดให้บริการ 3G  แนวโน้มการให้บริการ Cloud ที่เริ่มเติบโต ปัจจัยลบ ปี 2557  สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ  เศรษฐกิจในประเทศซบเซา  การลงทุนภาครัฐและเอกชนหดตัว  พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ปัจจัยบวก ปี 2558  สถานการณ์การเมืองที่เริ่มนิ่ง  การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  Big data ปัจจัยลบ ปี 2558  พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  ตลาดมีการแข่งขันสูง  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างมีนัยสาคัญ  หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง  เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตในอัตราที่ต่า  ภัยธรรมชาติ 22
 23. 23. แนวโน้มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  Big Data : ปัจจุบันข้อมูลมีจานวนมหาศาล หลากหลารูปแบบและมีการเปลี่ยนแปลงตลอ ดเวลาและรวดเร็วทาให้การจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเดิมๆ ทาได้ยากไม่สามารถจัดเก็บได้ หมด การนาข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ มาผ่านการประมวลผล/วิเคราะห์ และแสดงผลด้วยวิธีที่ เหมาะสมขึ้นอยู่กับองค์กรว่าต้องการจะนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไร ทั้งนี้คาดว่าแนวโน้มประเทศไทยจะให้ความสาคัญกับการลงทุนด้าน Big Data และมีผู้ให้บริการ ด้านไอทีนาเสนอบริการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data มากขึ้น  Virtualization : เมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทาให้ กระแส ของการทา Virtualization เติบโตตามแบบไร้ขีดจากัด โดยเฉพาะจานวน CORE ของ ซีพียูที่นับวันจะมีจานวนมากขึ้นทาให้สามารถตอบสนองการจาลองระบบได้อย่างเต็มรูปแบบ และทาให้เกิดการใช้งานทรัพยากรได้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนทาให้ ประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายและดูแลสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน 23
 24. 24. แนวโน้มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (2)  Cloud Computing : ปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเนื้อหา/ ข้อมูลบนเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีผู้ใช้งานจานวนมากและสามารถเข้าถึงได้ โดยง่าย รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งส่งผลให้เกิดการให้บริการการ ประมวลผลบนอินเทอร์เน็ต (Cloud Computing) และการให้บริการโดยใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ทางานเชื่อมโยงกัน โดยมีเซิร์ฟเวอร์หลายตัวทางานสอดประสานเป็น หนึ่งเดียวเพื่อให้บริการแอพพลิเคชั่นต่างๆผ่านเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) ซึ่งช่วยลด ความซับซ้อนยุ่งยากของผู้ใช้บริการรวมทั้งช่วยประหยัดพลังงาน/ลดค่าใช้จ่าย  Short-Throw Projector : ระยะในการติดตั้งโปรเจคเตอร์จะน้อยลง โดยระยะระหว่าง เครื่องโปรเจคเตอร์ถึงจอรับภาพและขนาดภาพที่โปรเจคเตอร์ฉายได้จะเป็นตัวบ่งบอก อัตราส่วน Throw Ratio จอภาพจึงให้ความสว่างและความคมชัดได้ดีกว่าโปรเจคเตอร์ ธรรมดา สามารถนาเสนอภาพขนาดใหญ่ได้แม้สถานที่ๆติดตั้งมีพื้นที่จากัด ขจัดปัญหาเรื่องเงา บนจอภาพในกรณีที่มีคนหรือวัตถุมาบังที่หน้าเลนส์ ปัจจุบันโปรเจคเตอร์ Short-Throw ราคา จะสูงกว่าโปรเจคเตอร์ธรรมดา ในอนาคตโปรเจคเตอร์แบบShort-throw อาจมาแทน โปรเจคเตอร์ที่ใช้กันในปัจจุบันได้หากราคาลดลงมากโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา 24
 25. 25. สรุปผลการสารวจมูลค่า ตลาดบริการ ด้านคอมพิวเตอร์ 25
 26. 26. มูลค่าตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ จาแนกตาม ประเภทบริการปี 2557 และประมาณการปี 2558 หมายเหตุ: *มูลค่าตลาด System Integration รวมมูลค่าจากการขายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้วย 26
 27. 27. มูลค่าตลาด Data Center and Managed Service จาแนกตามประเภทบริการปี 2557 และประมาณการปี 2558 19.7% 12.3% -10.1% 18.2% 33.6% ตลาด Data Center and Managed Service ในภาพรวมเติบโตมากถึงร้อยละ 23.1 เนื่องจากความนิยมในการ ใช้บริการในรูปแบบของการเช่าใช้ (as a Service) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากบริการ IaaS ที่มี แนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การให้สิทธิประโยชน์จาก BOI ที่มีอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นปัจจัยที่ช่วย กระตุ้นให้ตลาดนี้เติบโตเพิ่มขึ้น 27
 28. 28. มูลค่าตลาด IT Outsourcing จาแนกตาม ประเภทบริการ ปี 2557 และประมาณการปี 2558 19.5% 0.7% ภาพรวมของบริการ IT Outsourcing มีการเติบโตไปในทิศทางบวก โดยบริการ Business Process Outsourcing (BPO) มีแนวโน้มการเติบโตในอัตราสูงกว่า เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ใน หลายๆ ด้าน เช่น การลดงานในส่วนที่ตนไม่ถนัดออกไปให้กับบริษัท Outsource บริหารจัดการแทน อีกทั้งยัง ช่วยลดการจัดหาบุคคลากรเข้ามาบริหารจัดการงานในส่วนดังกล่าว เป็นต้น 28
 29. 29. มูลค่าการใช้จ่าย จาแนกตามภาคผู้ใช้หลัก 29
 30. 30. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ ในภาพรวม ในปี 2558 ปัจจัยลบ ปัจจัยบวก 30
 31. 31. แนวโน้มบริการ/ เทคโนโลยี แนวโน้มการจ้าง Outsource จะ เริ่มมีแนวโน้มการจ้างในลักษณะ บริหารระบบ IT แบบครบวงจร (Business Process Outsourcing) เพิ่มมากขึ้น เพราะ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน บุคลากร และประหยัดงบประมาณ การเช่าใช้ จะได้รับความนิยม มากขึ้น เช่น Hardware ก็จะ เปลี่ยนไปสู่ Infrastructure as Service ซึ่งเป็นผลให้ปริมาณ การซื้อ Hardware เช่น Server ในกลุ่มผู้ใช้ถูกทดแทนด้วยการซื้อ โดยกลุ่มผู้ประกอบการ Data Center แทน as a Service Servicee ความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา ประกอบกับความนิยมในการนา IT เข้ามาใช้ดาเนินธุรกิจ ทาให้อนาคตจะได้เห็นรูปแบบของการบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Service: E-Service) เพิ่มขึ้น เนื่องจากมี ประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 31
 32. 32. แนวโน้มบริการ/ เทคโนโลยี การทางานด้วยระบบ Mobility มี แนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถ ตอบสนองลักษณะการใช้ชีวิตในปัจจุบัน คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลในการทางาน ได้จากทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ ด้วย การเชื่อมต่อที่หลากหลาย Security Service แนวโน้มการว่าจ้างบริษัท Outsource เข้ามาดูแลงาน ทางด้านการดูแลรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลจะเริ่มมี ความสาคัญมากขึ้น ทั้งใน รูปแบบของการ Monitored และ Managed ในอนาคตการวิเคราะห์ผล Big Data อาจจะไม่ได้ อยู่ในรูปของซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว แต่อาจอยู่ ในรูปของ Big Data as a Service (BDaaS) คือ ใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านทาง Cloud Service โดยไม่ต้องจัดซื้อ Server จานวนมากมาใช้ในการ ประมวลผล 32
 33. 33. สรุปผลการสารวจมูลค่า ตลาดอุปกรณ์เครื่องรับ สัญญาณโทรทัศน์ 33
 34. 34. มูลค่าตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ปี 2557 และประมาณการปี 2558 Broadcasting Equipment Value (Mil. Baht) YTY (%) in Value2557 (2014) 2558f (2015f) 1. Television 77,488 80,462 3.8 2. Set Top Box (STB) 7,161 8,660 20.9 3. Satellite Dish 2,996 2,917 -2.6 4. Television Antenna 1,054 1,181 12.0 Total Broadcasting Equipment Market 88,699 93,220 5.1 34
 35. 35. มูลค่าตลาดเครื่องโทรทัศน์ 77,488 M฿ 80,462 M฿ 35
 36. 36. มูลค่าตลาดกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 7,161 M฿ 8,660 M฿ 36
 37. 37. มูลค่าตลาดจานรับสัญญาณดาวเทียม 2,996 M฿ 2,917 M฿ 37
 38. 38. มูลค่าตลาดสายอากาศโทรทัศน์ 1,054 M฿ 1,181 M฿ 38
 39. 39. ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ • การเมืองมีเสถียรภาพขึ้น สร้างความมั่นใจ ต่อนโยบายการสนับสนุนของรัฐ • กระแส Digital TV • การขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ • บ้าน, คอนโดมีเนียม • ทุกประเทศใน AEC ใช้ระบบ DVB-T2 มีการ แข่งขันด้านคุณภาพอุปกรณ์ดีขึ้น ราคาถูกลง • กีฬาสาคัญกระตุ้นยอดขายได้ • ค่าแรงวันละ 300 บาทเพิ่มต้นทุนสินค้า การขายราคาให้ถูก ต้องลดคุณภาพสินค้าลง • สินค้าราคาถูกจากจีนเข้ามาตีตลาดเพิ่มขึ้น • เศรษฐกิจตกต่าผู้บริโภคชะลอการซื้อสินค้า • กฎระเบียบมีขั้นตอนมากเพิ่มต้นทุนและ สร้างความสับสนแก่ผู้ประกอบการ • การประสัมพันธ์ไม่ชัดเจนประชาชนสับสน ทั้งการติดตั้ง การเลือกซื้ออุปกรณ์ และการใช้คูปอง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ปี 2558 39
 40. 40. iDTV STB OTT & Interactive OLED, 4K • กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบ interactive ที่ รวมเพลง วิดีโอเกมส์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ เป็นศูนย์รวมการควบคุมระบบต่างๆ ภายในบ้าน เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องปรับอากาศ ระบบเปิด ปิดไฟฟ้าได้ • Over The Top (OTT) การให้บริการที่ผนวก เนื้อหาหลากหลายใหม่ๆ จากทั่วโลกในรูปแบบ ดิจิทัลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต • OLED TV (Organic Light Emitting Devices Television) • UHD TV (Ultra High Definition Television): 4K (2160p) Super Hi-Vision แนวโน้มเทคโนโลยีตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ โทรทัศน์ไทยปี 2558 - 2559 40
 41. 41. รายนามที่ปรึกษาและคณะวิจัย ที่ปรึกษาโครงการ • นายจารัส สว่างสมุทร (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) • นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ (สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย) • นายมนู อรดีดลเชษฐ์ (ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ) • นายธนชาติ นุ่มนนท์ (ผู้อานวยการสถาบันไอเอ็มซี) • นายกิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ) • นายศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ (สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย) • ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ) • ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ) 41
 42. 42. คณะวิจัย • ดร.กษิติธร ภูภราดัย (สวทช.) หัวหน้าโครงการ • นางสาวสุมาวสี ศาลาสุข (สวทช.) ผู้จัดการโครงการ • นางสาวพรรณี พนิตประชา (สวทช.) คณะวิจัย • นายวทัญญู พุทธรักษา (สวทช.) คณะวิจัย • นางสาวปัญชลี พึ่งพิศ (สวทช.) คณะวิจัย • นางสาวจีรนันท์ ดวงคา (สวทช.) คณะวิจัย • นางสาววันวิสาข์ ศรีคร้าม (สวทช.) คณะวิจัย 42
 43. 43. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ฝ่ายวิจัยนโยบาย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ www.nstda.or.th/prs 43

×