Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Hvilken nytte kan riktig bruk av BIM gi byggeprosjekter og involverte aktører?(20)

Anzeige

Hvilken nytte kan riktig bruk av BIM gi byggeprosjekter og involverte aktører?

 1. B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Hvilken nytte kan riktig bruk av BIM gi byggeprosjekter og involverte aktører? Lars Chr Christensen Senior rådgiver VDC&FM, multiBIM as/SiV RHF
 2. BA2015 – EN NORSK BAE NÆRING I VERDENSKLASSE BA2015- EN BAE-NÆRING I VERDENSKLASSE Modell og fremdriftsplan kommer sammen i 4D BIM AVINOR OSL - 4D-BIM simulering Av PIR-NORD Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=-uL1go84pSY I 4D-BIM kobles modell og fremdriftsplan sammen. Dette muliggjør simulering av fremdrift og dermed kvalitetssikring, og vi er nærmere målet om en plan som «virker» - prosjektsimulator. BIM og 4D-BIM utfordrer prosjektledelsen gjennom at de må vise at gjennomførings-planen fungerer i praksis, og at de må organisere prosjekteringsarbeidet bedre (produksjonen på den digitale byggeplassen). Det som er spennende er at alle nedbrytningstrukturene (xBS) blir levende; organisasjon, aktivitet, kontrakt, kost, verdi…
 3. BA2015 – EN NORSK BAE NÆRING I VERDENSKLASSE BA2015- EN BAE-NÆRING I VERDENSKLASSE Hvilken nytte kan riktig bruk av BIM gi byggeprosjekter → Hva er BIM/åpenBIM? - «3D basert tegningsproduksjon», nei mye er enn det! - BIM har paradigmatisk karakter, krever nytt tankesett for virkelig å kunne utnyttes! → Effektene og nytte - SMARTMarket-Report-2012: Business Value of BIM in North-America → Case/eksempler - «48 timers prosjektering - komprimering» BuildHospitalLive 2009, Lillestrøm, Norge &Washington DC, US - «på kost og 30 % raskere – VDC» Sutter Medical Center Castro Valley, San Francisco, US - «Finansdep.: vi kan få hvert 5.te fengsel gratis – 20% kostreduksjon» Cockhamwood Prison, Cockhamwood, UK - «i tidligfase er det viktig å få syn og finne det riktige prosjektet» SiV Tønsberg 7.nde byggetrinn, Tønsberg, Norge → Krystallkulen – økende fokus fremover på full digitalisering i byggeprosessen - Utnytte modell i tidligfase?, Modell ut på byggeplass, Bruk av modell til FM, Bruk av modell til samspill bruker – bygg/FM og Informasjonslogistikk
 4. BA2015 – EN NORSK BAE NÆRING I VERDENSKLASSE Jobbet «prosess og modell/BIM i et LCC- perspektiv» i snart 32 år HVEM
 5. Jeg heter Lars Chr Christensen og mitt bidrag på området BIM/åpenBIM siden 1983… • bygger modeller/BIM, • bruker BIM i prosjekter, og organisasjoner, • coacher prosjekter og organisasjoner på bruk av BIM, • skaper forretningsresultater med BIM, • programmerer BIM, • standardiserer BIM, • underviser i BIM, • forsker på BIM, • skriver om BIM og • bidrar aktivt i buildingSMART • …
 6. multiBIM- we can openBI M …arbeidet med mange ulike aktører i BA-næringen på BIM/åpenBIM (som kunder & i prosjekter) BYGGHERRER BRANSJE ORGANISASJONER ARKITEKTER OG INGENIØRER ENTREPRENØRER OG PRODUKT EIERE PROGRAMVARE SELSKAPER VARE OG VARE. INFO EIERE KONSULENTER #1 #4b #2 #4a #3
 7. multiBIM- we can openBI M
 8. multiBIM- we can openBI M Noen prosjekteksempler fra helsebygg Skjerve Kristiansand OP P-hus Linde Nordlandsykehuset DP05 Akutten Sunnaas sykehus LHL Gardemoen ?
 9. multiBIM- we can openBI M Helse Sør-Øst: Nytt Østfoldsykehus – byggherrerådgiver modellbasert prosjektering
 10. multiBIM- we can openBI M Helse Sør-Øst: Nytt Østfoldsykehus – åpenBIM koordineringsmodell operativ pr september 2010
 11. multiBIM- we can openBI M Singapore International Panel of Experts – BIM (2015-2017)
 12. 2015 Ellen Kongshaug Tønsbergprosjektet 2013-2020 10% billigere, 50% raskere og 0 byggefeil Vi vil realisere Norges beste sykehusbygg raskere, rimeligere og til høyere kvalitet enn hva alle andre tilsvarende prosjekter har oppnådd 2018 Somatikk ca 31.000 kvmPsykiatri ca 12.000 kvm
 13. BA2015 – EN NORSK BAE NÆRING I VERDENSKLASSE Hva er BIM/åpenBIM? Hvor kommer det fra? HVA ER BIM
 14. multiBIM- we can openBI M Internett DN 20/8-1996, Leif Oslvold BIM en flopp? Kan av og til få følelsen av at BIM oppleves som en flopp. Lite nytekning og forretningsutvikling skjer i BA-næringen rundt BIM. Men BIM er kommet for å bli, og åpner opp for en produktivitets- utvikling i BA- næringen som vil nærme seg andre bransjer.
 15. Statsbygg: rehab Urbygningen, UMB, ÅS -BIM ikke bare på nye bygg… RIB ARK RIV IARK åpenBIM - koordineringsmodell RIE Kilde: statsbygg BIM forbindes ofte med eksisterende bygg, men med moderne scanning teknologi er det like anvendelig på ombyggingsprosjekter.
 16. “MODELL” basert Programmering, Planlegging, Design, Prosjektering, Produksjon, Ferdigstillelse, FM og Rivning BIM BIM BIM BIM BIM BIM (lukket -fag- -”tegnings -produksjons” -BIM) åpenBIM åpenBIM (åpen -team -samhandlings & info.delings -BIM) Kilde: multiBIM, 2015 3D tegnings- produksjon har for enkelte fag eksistert i 25 -30 år. Det nye er å bruke modellene til noe mer. åpenBIM/ifc handler om å gjenbruke og dele.
 17. Prosjekt - BIM -> en ny «digital byggeplass» Drifts – BIM -> ett «digitalt bygg» «byggeplass» BIM muliggjør en digital byggeplass. Og dem må planlegges og organiseres av den digital anleggslederen (prosjekterings- lederen). Det digitale bygget er også en ressurs på linje med det fysiske.
 18. Tegnestue anno 1920… Kilde: http://umhistory.dc.umich.edu/mort/central/south%20of%20south%20U/Lorch%20Hall/index.html
 19. «Tegnestue» anno 2015… Kilde: www.hoklife.com/ Prosjekteringskontor Kilde: http://dpr-review.com/fall-winter-2012/story/whitepaper-watch-making-the-integrated-big-room-better Entreprenørkontor iRoom/BIG Room/war room Forskjellen på de to bildene er IKKE digital og digital. I dag brukes mange ulike verktøy som i liten grad enkelt snakker sammen. Program kundene stiller i for liten grad krav til sine leverandører på info.utveksling og funksjonalitet – tar det de får.
 20. BIM og digitale arbeidsprosesser BIM = en database med visuelt grensesnitt Digitale arbeidsprosess = arbeidsprosess som legger til rette for å utnytte mulighetene som ligger i BIM og digitale verktøy eller gode programmer for å effektivisere beslutning BESLUTNINGER drives av informasjon, og digitale arbeidsprosesser kjennetegnes av; • klarere eierskap til informasjon • enklere tilgang til informasjon • mer strukturert lagring av informasjon • raskere utveksling av informasjon • høyere gjenbruk av informasjon • regelbasert kvalitetssikring av informasjon • enklere forvaltning av informasjon over livsløpet Kilde: multiBIM, 2015 BIM = database med visuelt grensesnitt Programmer som kan utnytte BIM Digital arbeidsprosess = prosess tilrettelagt for bruk av digitale verktøy Arbeidsprosesser
 21. Historisk utvikling fra DAK til BIM DAK ver 1.0 DAK ver 2.0 BIM ver 1.0 -bruke PC til å LAGE tegninger -digitalt “tegne brett” -bruke PC til å lage 3D modell, som vi HØSTER tegninger fra -modell er primært 3D -modell med OBJEKTER -bruke Pc til å LAGE modell -modellen brukes til HØSTING av tegninger og for å få TILGANG TIL INFORMASJON for analyser -modell 3D + database -modell med OBJEKTER Fordi BIM oppfattes som tegnings- produksjon har det i liten grad blitt et strategisk spørsmål for organisasjoner – handler om teknisk tegning. BIM muliggjør radikalt annerledes arbeidsprosesser og nye serviceleveranser som få firmaer har begynt å snuse på…
 22. BA2015 – EN NORSK BAE NÆRING I VERDENSKLASSE Hva er effektene og nytten av BIM/åpenBIM? EFFEKT
 23. dagens tegningsspråk -> preger prosessene
 24. betrakter betrakter objekt avbildning hensikt tidspunkt konstruktør tegningsproduksjon en ypperlig jobb for PC’en
 25. BYGGET usikkerhet?? ? usikkerhet?? ? usikkerhet?? ? usikkerhet?? ? usikkerhet?? ? usikkerhet?? ? usikkerhet?? ? redusert usikkerhet => kost ned & kvalitet opp Den kortsiktig viktigste effekten med BIM handler om at vi med 3D «ser alt» som skal bygges og forholder oss ikke bare til noe som er veldefinert i et snitt 1,4 m over gulvet. Etter hvert vil informasjon i modellene gi enda mer spennende muligheter for simulering og analyser.
 26. BIM: Forskjell på tegning og modell MODELL (lukket en faglig) TEGNING -lese -tolke -PRØVE Å FORSTÅ -DØD, og ca 1,4 m over gulvet -SE – få syn! -gå rundt i -snitte fritt -fjerne/gjøre gjennomsiktig -fargelegge -analysere -telle & liste i excel -regel sjekke(automatisert) -simulere -LEVENDE, og viser «alt» MODELL (åpen tverrfaglig)
 27. Tradisjonell dokument sentrisk tilnærming – Design og Prosjektering ver 1.0 De fleste fagene har 3D modeller i hodene, men kommuniserer via tegninger på tvers av fagene. Dermed er det grunnlag for feil og misforståelser i dagens kommunikasjonen.
 28. Modellbasert basert tverrfaglig samarbeid – Design og prosjektering ver 2.0 (VDC) Når vi tar i bruk modellbaserte arbeidsprosesser vil vi jobbe både fagvis og tverrfaglig med modeller. Og det er de samme modellene som brukes på mange ulike måter og alt som brukes får bedre kvalitet gjennom at det er brukt.
 29. Tradisjonell prosess
 30. Nye digitale arbeidsprosesser => endre strukturert og med kvalitet senere En effekt av BIM er at vi kan gjøre radikale endringer sent i prosjektet og opprettholde kvalitet fordi informasjonen flytter strukturert mellom de ulike programmene. En annen sak er om vi skal utnytte den.
 31. Nye digitale arbeidsprosesser - komprimere gjennomføringen eller kjøre flere sykler En annen effekt av BIM er at vi kan gjøre radikale komprimering av en prosess fordi informasjonen flytter strukturert og friksjonsløst mellom de ulike programmene. Det kan brukes til å lage flere alternativer eller jobbe mer med en løsning.
 32. BA2015 – EN NORSK BAE NÆRING I VERDENSKLASSE Hva er effekten av BIM/åpenBIM bruk? → Redusert usikkerhet om produktet og i byggeprosessen - Fra ETT snitt 1,4 m over gulvet til en «komplett» modell i 3D - Kan simulere byggingen på den digitale byggeplassen - Usikkerhet må forsikres og driver opp kost → Redusert gjennomføringstid - Redusere kost - Lage flere løsningsalternativer → Økende informasjonsressursforvaltningsfokus - DIGITALISERING - Fra «dokument tenkning» til objekter med egenskapsinformasjon - Fokusering på informasjonsflyt for å forbedre beslutningsprosesser - Utvikling av digitale arbeidsprosesser (arbeidsprosesser understøttet med bruk av digitale verktøy og effektiv digital informasjonsflyt)
 33. BA2015 – EN NORSK BAE NÆRING I VERDENSKLASSE Effekter av BIM/åpenBIM bruk → Byggherre/byggeier - Få syn og grep på prosjektet - Gjøre gode tidligfase beslutninger → Prosjekteringsgruppen (ARK & Rix) - Økt prosjektkvalitet - Komprimering av produksjon  Bedre og flere alternativer eller levare kost → Entreprenør - Redusere usikkerhet - Effektivisere innkjøp - Øke kvalitet på planlegging → Brukere/virksomheten - Bli kjent med bygget tidlig - Bedre interaksjon med bygget (styring & tilpasning)
 34. SmartMarketReport er fra 2012, men inneholder en del informasjon og case beskrivelser som er ganske interessante og til dels tankevekkende.
 35. Andel som bruker BIM på mer enn 60% av prosjektene sine
 36. Når team samarbeider bidrar BIM til besparelser -mindre usikkerhet, færre feil
 37. BIM nytte – kort og lang sikt
 38. BIM-nytte for ulike aktører
 39. BIM-nytte for ulike aktører…
 40. Faktorer for økt nytte
 41. Avkastning på investering pr aktør
 42. Elementer som kan øke ROI pr aktør
 43. Viktigste BIM investeringer i 2014 pr aktør
 44. Grunner til IKKE-BIM
 45. Nytte som vil overbevise nølerne
 46. 2014
 47. BA2015 – EN NORSK BAE NÆRING I VERDENSKLASSE Hva er effektene og nytten av BIM/åpenBIM? case CASE
 48. BA2015 – EN NORSK BAE NÆRING I VERDENSKLASSE BA2015- EN BAE-NÆRING I VERDENSKLASSE «48 timers prosjektering» BuildHospitalLive 2009, Lillestrøm, Norge &Washington DC, US → Gjennomført i 2009 under ByggReisDeg09 → Mer enn 20 team deltok (70 personer fra 20 land) → SiV Tønsberg 7.bt brukt som case → Resultat - Mye læring - Viste muligheter - «1 person gjorde alt» - Kalkyle delta 580/600 mill! – McDonalds indeks
 49. BHL2009 – 48 hours… 20 teams more than 70 people… EKSTREM komprimering mulig gjennom effektiv informasjonslogistikk
 50. BuildLondonLive2012 -Aidea Fillipinene
 51. BuildLondonLive2012 -Aidea, Fillipinene 160 ansatte TRENE: -BIMBuzz Singapore-’11 -BuildLondonLive ‘12 Identifiserte drivere Level-up strategi Organisering team Prosess design
 52. BA2015 – EN NORSK BAE NÆRING I VERDENSKLASSE BA2015- EN BAE-NÆRING I VERDENSKLASSE «på kost og 30 % raskere» - VDC på Sutter Medical Center Castro Valley, San Francisco, US → Gjennomført i 2006-2013 → Anvendt VDC aktivt og IPD kontrakt - 11 partnere i virtuelt firma → $ 320 mill (NOK 2,6 mrd), 130 senger, 21 400 m2, erstatningssykehus → RESULTAT - romprogram levert, 30 % raskere, på budsjett - meget fornøyd byggherre - mye omtalt prosjekt
 53. Virtual Design + Construction C A S E EX A M P LE – SUTTE R M E DICA L C E NTE R C A S TRO VA LLE Y Norsk oversettelse ved: Lars Chr Christensen Utdrag fra slides i VDC Certificate Program NB-disse slidene må ikke kopieres og brukes uten tillatelse fra CIFE, Stanford University kontakt lcc@multibim.no for nærmere informasjon
 54. Example - Hele scope/omfang levert Whole scope På budsjett On budget På plan On schedule
 55. Eksempel – Bemerkelsesverdige prosjektresultater (Example - Remarkable Project Results) 2.600 mrd NOK total prosjektkost ($320M total project cost) Erstatningssykehus (Replacement Hospital) 21 370 m2 (230,000 SF) | 130 senger (130 beds) LEED Silver 30% raskere (30% faster schedule)
 56. Resultat - ved avsluttet bygging(at Construction Complete) Faktor (Factor) Måling (Metric) Resultat (Outcome ) Romprogram (Space Program) Variasjon i areal på 10 sentrale kliniske funksjoner (Variation in Floor Area of 10 major clinical functions) 0.5% Byggekost (Construction Cost) NOK over målpris (USD over target cost) NOK 0,- Plan (Schedule) 1ste pasient 15 November 2012 (1st patient by Nov 15, 2012) 6 uker foran (med 7 mnd forsinket oppstart) (6 weeks ahead (with ~7 month delayed construction start)) LEED Silver (LEED Silver) Eller lignende (Or Comparable) Silver skår oppnådd (Will certify LEED Silver) Kvalitet (Quality) Inspeksjon OK 1.ste gang (Inspections passed 1st time) 97% 0-skader (Injury Free) Total Recordable Injury Rate (TRIR) TRIR = 1.24 Lost Time = 0 hrs Total hours = 810,574 Tidsbruk på sentrale aktiviteter (Time on Major Tasks) Overstige industry snitt (>50%) (Exceed industry average) 74% NO
 57. Resultat – Fag produktivitet (Labor Productivity) Scope (Scope) Baseline (Baseline) Planlagt (Planned) Endelig (Final) Ventilasjon (Mechanical) 100% 105% 120% Rør (Plumbing) 100% 100% 106% Elektro (Electrical) 100% 114% 104% Innredning (Framing) 100% 122% 128% 6 – 28% Produktivitet (In productivity) NO
 58. Resultat – Ressurstopper (Work Volume Peaks) Scope Planned Final Ventilasjon (Mechanical) 19 24 Rør (Plumbing) 45 35 Elektro (Electrical) 70 33 Innredning (Framing) 60 35 35% Fra forventet nivå (From expected) NO
 59. Resultat – Feilretting (Rework) Scope (Scope) Baseline (Baseline) Virkelig (Actual) Ventilasjon (Mechanical) 10% <0.5% Rør (Plumbing) 10% <1% Elektro (Electrical) 10% 5% Innredning (Framing) 5% 0.5% 50 - 95% Fra forventet nivå på akuttfunk. i California (From expected in acute care in CA) NO
 60. BIMscore Sutter Medical Center Castro Valley
 61. BA2015 – EN NORSK BAE NÆRING I VERDENSKLASSE BA2015- EN BAE-NÆRING I VERDENSKLASSE «Vi kan få hvert 5.te fengsel gratis – 20% kostreduksjon» Cockham Wood Prison, UK → Gjennomført i 2013/14 → Resultat - Prosjektkost £20 mill (NOK 250 mill) - Dokumentert 20 % kostnadsreduksjon (3.dje parts verifikasjons) - BIM viktig muliggjører og utløser - Men også effekt av andre grep som lean, prefabrikasjon, IPD, …. - Finansdepartementet -> driver BIM i offentlig virksomhet i UK nå - Mye omtalt prosjekt!!!
 62. Dokumentert besparelse på over 20% (verifisert av 3.dje part)
 63. BA2015 – EN NORSK BAE NÆRING I VERDENSKLASSE BA2015- EN BAE-NÆRING I VERDENSKLASSE «viktig å få syn og finne det riktige prosjektet tidlig» SiV Tønsberg 7.nde byggetrinn, Tønsberg, Norge → Oppstart 2013 → Fokus på aktiv bruk av modeller i hele prosjektets livsløp → Resultat - Etablert konseptmodell i skisseprosjeket -> det virker - Begynt å utfordre ARK og RIx på nye arbeidsmetoder - Påbegynt modningsprosess i servicedivisjonen i forhold ttil FDVUSP-BIM (FM fokus) - Skissert modellstrategi for nest prosjektfasen
 64. 2014, PU/ek VALGT VERKTØY - ONUMA BH konseptmodell – utvikling av vår modell
 65. 2014, PU/ek Definerte tomten
 66. 2014, PU/ek La inn underlag - situasjonsplan
 67. 2014, PU/ek Skapte bygget
 68. 2014, PU/ek Definerte rom (space)
 69. 2014, PU/ek Definerte avdelingstilhørighet
 70. 2014, PU/ek Klassifiserte romtyper
 71. 2014, PU/ek Visualisere og se planen på tomta
 72. 2014, PU/ek Bygget på tomta
 73. 2014, PU/ek Se planløsningen i omgivelsene
 74. 2014, PU/ek Detaljere rom
 75. 2014, PU/ek Gå inn i rom og definere utforming
 76. 2014, PU/ek Visualisere og se rom i 3D
 77. 2014, PU/ek Se rom i planløsning
 78. 2014, PU/ek Nå klassifiserer vi nøkkelområder Vann/avløpRomgruppering Medisinsk gass SKUM Pers.last Lastsituasjon Arealklass. MTU Typiske etasje i SOM – E1 - klassifisert (1)
 79. 2014, PU/ek Eksportere til åpenBIM/Ifc
 80. 2014, PU/ek Visualisere bygg med rom i Solibri
 81. 2014, PU/ek Hvor er arbeidsrom i bygget?
 82. 2014, PU/ek Hvor er bad i bygget?
 83. 2014, PU/ek Hvordan går korridorer i bygget?
 84. 2014, PU/ek Alle rommene med nøkkelinfo
 85. 2014, PU/ek Rom med nøkkelinfo til excel
 86. 2014, PU/ek Onuma iPad – velg bygg
 87. 2014, PU/ek Onuma iPad – velg etasje
 88. 2014, PU/ek Onuma iPad – zoom inn på rom
 89. 2014, PU/ek Onuma iPad – gå inn i rom og se på detaljer
 90. 2014, PU/ek Onuma iPad – se avdelingstilhørighet av rom
 91. 2014, PU/ek Onuma iPad – se avdelingstilhørighet av rom
 92. 2014, PU/ek Onuma iPad – se på romtyper i planløsningen
 93. 2014, PU/ek Tønsbergprosjektet 2013-2020 Ellen Kongshaug, 4/-9-2014
 94. BA2015 – EN NORSK BAE NÆRING I VERDENSKLASSE BA2015- EN BAE-NÆRING I VERDENSKLASSE Eksempel på skisseprosjekt modellering BH utarbeidet en enkel konseptmodell basert på skisseprosjekt(SPR) notater fra de ulike fag (ARK, RIB, RIV og RIE) Normalt leverer ikke tekniske fag og konstruksjon modeller i SPR BH formål var å klargjøre tverrfaglig løsnings- kvalitet for å sikre at planløsning ikke skulle endres for mye i FPR pga manglende tverrfaglig koordinering
 95. BA2015 – EN NORSK BAE NÆRING I VERDENSKLASSE Hvordan bør en bruke BIM/åpenBIM for å skape høy ytende og virksomhets produktive bygg HVORDAN
 96. Virtual Design + Construction VIS ION – O V E RV IE W – POP- FFB F RA M E W ORK Norsk oversettelse ved: Lars Chr Christensen Utdrag fra slides i VDC Certificate Program NB-disse slidene må ikke kopieres og brukes uten tillatelse fra CIFE, Stanford University kontakt lcc@multibim.no for nærmere informasjon
 97. 134 NO
 98. 135 HVORDAN utfører prosjektteamet oppgavene? PROSESS STYRING • Kontrollerbare faktorer • Produksjons måling (KPIér) DRIVENDESPØRSMÅL DRIVINENDEFAKTORER HVA må prosjektteamet oppnå? HVORFOR gjennomfører kunden prosjektet? • HVA trenger bygningsbrukerne å gjøre? • HVORDAN støtter bygningen brukeren? NO BYGNINGSYTELSE • Brukelig • Bærekraftig • Driftbar • Forvaltbar PROSJEKT YTELSE • Byggbar | Sikker • På budsjett | På tidsplan • Med valg kvalitet
 99. Skape en høy ytende bygning (Making a High Performing Building) Hva er en høyt ytende bygning? UTFØRELSE • Byggbar (Buildable) bygning • Prefabrikerbar bygning • Teknisk fungerende (Buildable) bygning BRUK • VirksomhetsPRODUKTIV (Usable) bygning VEDLIKEHOLD & FORVALTNING • Driftsvennlig (Operable) bygning • Forvaltbar bygning • Vedlikeholdsvennlig bygning • Endringsvennlig/Utviklingsbar bygning MILJØ • Bærekraftig (Sustainable) bygning NO
 100. … som partnere i en virtuell organisasjon Prosjekt leveranse + Dynamikk (Project Delivery + Dynamics ) Førsteordens prinsipper. Hva må gjøres? INTEGRER TIDLIG …ved å tegne dagens og morgendagens aktivitetsflyt …, alt …bruk Last Planner systematikken …og kontroller nøye UTFORM PROSESSER MODELLER DET SOM SKAL BYGGES STYR PRODUKSJONEN BYGG SOM MODELLERT NO
 101. Sjekkliste Spørsmål som alle prosjekt må besvare for å sikre godt resultat: • Forstår alle i prosjekt teamet hva KUNDEN vil ha og trenger? • Hvordan vet vi at vi virkelig kan realisere og utføre prosjektet? • Har vi ekspertisen vi trenger til riktig tid, slik at vi kan møte kundens mål? • Utnytter vi kunnskapen til alle i teamet på best mulig måte? • Strever teamet med informasjon eller «jobber informasjonen for teamet»? • Hva er vår strategi for å skape synergien som trengs i høy ytende byggning prosjekt? • Mellom ulike systemer i bygningen (teknisk) • Mellom team medlemmer i prosjektet (sosialt) NO
 102. Oppsummering (Review) For å oppnå høy ytelse, trenger vi en strategi og metode for integrasjon  Et anlegg fungerer som et hele  Et team må dele et prosjekt i klare + kontrollerbare arbeidspakker  Fokus på hvordan en sikrer ytelsen til hele anlegget er viktig, slik at en unngår sub-optimalisering fordi alle bare optimaliserer sine egne aktiviteter Høy ytende anlegg Integrerte bygg systemer (produkt) Integrert prosess Integrert team (organisasjon) Integrert informasjon (BIM) Team charter – Integrert avtaleform Verdi (metrikk) Produksjons styring Samarbeid Samlokalisering (ICE) Simulering Visualisering NO
 103. POP x FFY Matrise (POP x FFB Matrix) Produkt (Product) Organisasjon (Organization) Prosess (Process) Funksjon (Function) Bygg krav (How the building should function) Krav til organisasjonen(e) (What the organization(s) should accomplish) Krav til prosess(ene) (What the process(es) should achieve) Form (Form) Bygg design (Building shape. Layout. Spaces. System. Components.) Organisasjons- utforming (Companies. Departments. Teams. People.) Prosess- utforming (Activities. Tasks. Steps. Procedures. Workflows.) Ytelse (Behavior) Ytelse bygg (How is the building working) Organisasjon ytelse (How well are the organization(s) meeting the goals) Prosess&plan ytelse (How well are the process(es) and schedule(s) working out) NO
 104. BA2015 – EN NORSK BAE NÆRING I VERDENSKLASSE Fremtiden; -modell fra kollisjonskontroll til byggeplass, til FM og mot «full digital fremtid» fremtiden
 105. “dagens” fokus hvordan produsere dokumentasjon/tegninger effektivt? Konsept Design Bygging & Ferdigstillelse BRUK & FM tid I dag er det veldig mye fokus på geometri og tegningsproduksjon når det gjelder BIM. Det er i og for seg bra at vi tar ut effekt av de lavthengende fruktene. Men det er også viktig at vi går videre og prøve å utnytte det større potensialet som BIM har.
 106. 1)hvordan hjelpe EIER/BRUKER med å definer det riktige prosjektet? 2)hvordan flytte mennesker og modeller ut på byggeplassen? fokus “i en ikke for fjern fremtid”… Konsept Design Bygging & Ferdigstillelse BRUK & FM tid 3)hvordan hjelpe FM organisasjonen med å forenkle FM? 4)hvordan forenkle folks interaksjon med bygg og FM org.? 5)hvordan hjelpe EIER organisasjonen med å forvalte informasjon i et livsløps perspektiv? Hovedbevegevelsene er frem mot tidligfase og ut til drift. Men egentlig handler BIM om informasjons- logistikk, og det å hjelpe byggeiere å forvalte sine informasjons- ressurser på en god. Ellers er IoT med alle sine sensorer en utfordring.
 107. Takk! Kontaktinfo: Lars Chr Christensen lcc@multibim.no 957 98 128

Hinweis der Redaktion

 1. «Vår suksess er avhengig av at Tønsbergprosjektet bidrar til å styrke vår organisatoriske fleksibilitet og dermed være tilpasningsdyktig i forhold til fremtidens pasientbehandling», Stein Kinserdal, Adm.dir SiV
 2. The entries in the cells explain each cell. A suggestion to filling out a POP matrix is to use a particular cell as the “anchor” cell (e.g., for a particular part of a project (product form) or for a particular function) and then fill out the other cells with about up to 10 key entries per cell. In this way you can also create POP models at different levels of detail, e.g., at the level of a whole hospital, a department within the hospital, a room, etc. Refer to CIFE Working Paper 97 for details about the POP modeling method http://cife.stanford.edu/sites/default/files/WP097.pdf.
Anzeige