Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Román Landín(19)

Anzeige

Os blogues como ferramenta para o ensino aprendizaxe de GaLE

 1. Os blogues como ferramenta para o ensino/aprendizaxe de GaLE Xaime Varela - Pol Fernández
 2. 1. In initio A aula non é un couto de caza nin un gueto tecnófobo. Todo o que sucede fóra pode (e debe) suceder dentro (Xabier Cid, 2008).
 3. 2. Principios • Quizais non debamos usar a tecnoloxía para algo que facemos MAL na versión analóxica: exercicios estruturais, hot potatoes, webquests? • Quizais non debamos usar a tecnoloxía para o que facemos BEN na versión analóxica. • Quizais debamos usar a tecnoloxía para facer MELLOR algo que facemos BEN na versión analóxica
 4. 3. A web 2.03. A web 2.0 Web estáticaWeb estática Web 2.0Web 2.0 ParticipativaParticipativa ColaborativaColaborativa SocialSocial  Os usuarios son os protagonistasOs usuarios son os protagonistas Web dinámica •Crean contidos •Comparten contidos •Opinan •Participan •Interactúan É UNHA ACTITUDE
 5. Exemplos e ferramentasExemplos e ferramentas O usuarios danlle valorO usuarios danlle valor repositoriorepositorio éé a súa esencia.a súa esencia. WikipediaWikipedia FlickrFlickr YoutubeYoutube ...... BloguesBlogues WikisWikis PodcastsPodcasts
 6. 4. Os blogues4. Os blogues Formato de comunicación por excelenciaFormato de comunicación por excelencia na web 2.0 aglutina a maior partena web 2.0 aglutina a maior parte dos servizos on-linedos servizos on-line ““Sitios personales autogestionados queSitios personales autogestionados que generan comunidades con un alto gradogeneran comunidades con un alto grado de fidelidad, basadas en interesesde fidelidad, basadas en intereses comunes y en la construcción compartidacomunes y en la construcción compartida del conocimientodel conocimiento” (J. L. Orihuela, 2006)” (J. L. Orihuela, 2006) A docencia non queda á marxe daA docencia non queda á marxe da influencia dos blogues como ferramentainfluencia dos blogues como ferramenta educativa.educativa.
 7. 4. Os blogues: características4. Os blogues: características Aparencia visual segundo deseños predeterminadosAparencia visual segundo deseños predeterminados (modificables).(modificables). Posts (entradas) ordenados cronoloxicamente, en arquivos,Posts (entradas) ordenados cronoloxicamente, en arquivos, comezando polos máis actuais.comezando polos máis actuais. Capacidade de suscitar comentarios. O autor convértese enCapacidade de suscitar comentarios. O autor convértese en lector e viceversa.lector e viceversa. Categorías ou etiquetas para clasificar entradas.Categorías ou etiquetas para clasificar entradas. Blogroll.Blogroll. Medio de comunicación autoxestionado por alguén que podeMedio de comunicación autoxestionado por alguén que pode escribir ou editar os artigos, establecer categorías e enlaces,escribir ou editar os artigos, establecer categorías e enlaces, moderar comentarios ou administrar os usuarios.moderar comentarios ou administrar os usuarios. Software gratuíto.Software gratuíto. Adecuados para internautas bisoños, non couto deAdecuados para internautas bisoños, non couto de webmásters.webmásters. Construción dunhaConstrución dunha “identidade pública”.“identidade pública”.
 8. 4. 1 Un novo xénero textual:4. 1 Un novo xénero textual: o post ou entradao post ou entrada TextoTexto • TítuloTítulo • Entrada: curta, non máis de 400 palabrasEntrada: curta, non máis de 400 palabras • Hipertexto, con hipervínculos a outros sitiosHipertexto, con hipervínculos a outros sitios • Tags e enlaces a comentariosTags e enlaces a comentarios Elementos multimediaElementos multimedia  Imaxe/ fotoImaxe/ foto  Elementos multimedia: videos, podcastElementos multimedia: videos, podcast  Widgets: presentacións (Slideshare)Widgets: presentacións (Slideshare) Para a práctica escrituraria cf.Para a práctica escrituraria cf. http://www.rebeccablood.net/essays/ten_tips_espanol.htmlhttp://www.rebeccablood.net/essays/ten_tips_espanol.html ouou httphttp ://www.://www.actilinguaactilingua..netnet /2006/01/10-consejos-para-la-legibilidad-de-un.html/2006/01/10-consejos-para-la-legibilidad-de-un.html
 9. 5. Os blogues vs. páxinas webs5. Os blogues vs. páxinas webs Facilidade de uso e versatilidade.Facilidade de uso e versatilidade. Eficiente manexador de contidos: cadaEficiente manexador de contidos: cada post un enlace buscadores.post un enlace buscadores. Interactividade.Interactividade. Xestión de enlaces crear unha rede deXestión de enlaces crear unha rede de sitios afíns.sitios afíns. Sindicación ou subscricións.Sindicación ou subscricións. Todo tipo de elementos multimedia.Todo tipo de elementos multimedia. Distintos niveis do rol de usuario.Distintos niveis do rol de usuario.
 10. 6. Os wikis6. Os wikis Sitios webs que constan de variasSitios webs que constan de varias páxinas que poden ser editadas polospáxinas que poden ser editadas polos usuarios para elaboralas.usuarios para elaboralas. Participación simultánea de variosParticipación simultánea de varios autores na construción do documento eautores na construción do documento e na elaboración de contidos.na elaboración de contidos.
 11. 7. Os blogues vs. wikis7. Os blogues vs. wikis Menos colaborativo, a miúdoMenos colaborativo, a miúdo persoal. A entrada é, polo xeral dopersoal. A entrada é, polo xeral do editor. Voz persoal e con forteeditor. Voz persoal e con forte presenza.presenza. Ten unha zona privada e unhaTen unha zona privada e unha pública.pública. Hai un alto control editorial.Hai un alto control editorial. Suponse que o texto é estático e oSuponse que o texto é estático e o discurso espontáneo ediscurso espontáneo e permanente.permanente. Tende a ser un logo pergamiño,Tende a ser un logo pergamiño, “ascensor”.“ascensor”. Presenta un “modo discusión”:Presenta un “modo discusión”: monólogo con comentarios damonólogo con comentarios da audiencia.audiencia. Os enlaces serven para conectarOs enlaces serven para conectar co exterior do blogue.co exterior do blogue. É cronolóxico.É cronolóxico. Aberta á colaboración. Prima o contidoAberta á colaboración. Prima o contido sobre a voz dos autores. Feble presenza,sobre a voz dos autores. Feble presenza, non hai sinatura.non hai sinatura. Todo é público (con opcións).Todo é público (con opcións). Baixo control editorial.Baixo control editorial. CorresponsabilidadeCorresponsabilidade Créase un documento en ediciónCréase un documento en edición constante con expectativas deconstante con expectativas de modificación constante polos usuarios.modificación constante polos usuarios. Estrutúrase en páxinasEstrutúrase en páxinas O “modo discusión” pasa a “modoO “modo discusión” pasa a “modo documento”, en P3 e sen asinar.documento”, en P3 e sen asinar. É hipertextual por definición. PalabrasÉ hipertextual por definición. Palabras ou frases do texto convertidas enou frases do texto convertidas en enlaces dan pé a novas imaxes.enlaces dan pé a novas imaxes. É atemporal, cambia non polo tempoÉ atemporal, cambia non polo tempo senón polo desenvolvemento dosenón polo desenvolvemento do contidocontido
 12. 8. Un8. Un WIKIWIKI para…para… Proxectos de creación conxunta deProxectos de creación conxunta de contidos. Varios autorescontidos. Varios autores = 1 produto.= 1 produto. Antoloxías, recopilación e presentaciónAntoloxías, recopilación e presentación de fontes documentais, traballos ende fontes documentais, traballos en grupo, intercambio de informacióngrupo, intercambio de información alumnado de diversos centros.alumnado de diversos centros. Información estable coa previsión de queInformación estable coa previsión de que sexa reutilizable a medio ou longo prazo.sexa reutilizable a medio ou longo prazo. Información cun alto custo de creación.Información cun alto custo de creación.
 13. 9. Un BLOGUE para…9. Un BLOGUE para…  Información que flúe rapidamente e onde oInformación que flúe rapidamente e onde o tempo a curto prazo pode ser moi importante.tempo a curto prazo pode ser moi importante.  Información cun baixo custo de creación.Información cun baixo custo de creación.  Información de tipo individual, ausencia deInformación de tipo individual, ausencia de colaboración entre varios para crear contidos.colaboración entre varios para crear contidos.  Instrucións do profesor para actividades deInstrucións do profesor para actividades de tempo determinado, para contestar a preguntastempo determinado, para contestar a preguntas breves, para facer comentarios.breves, para facer comentarios.  Para o portafolio do alumnado.Para o portafolio do alumnado.
 14. 10. Os podcasts10. Os podcasts  Outro formato importante da web 2. 0Outro formato importante da web 2. 0  Arquivos de audio. MP3 +RSSArquivos de audio. MP3 +RSS  Cun podcast creamos audicións a medida.Cun podcast creamos audicións a medida.  Útiles como tarefas finaisÚtiles como tarefas finais  Blogues e podcast (máis videocast) sonBlogues e podcast (máis videocast) son ferramentas complementarias 4ferramentas complementarias 4 destrezas.destrezas. Exemplos:Exemplos: http://teresasanchez.biz/podcast/http://teresasanchez.biz/podcast/ ouou http://desdeelbano.blogspot.com/http://desdeelbano.blogspot.com/
 15. 11.Os blogues educativos: ler, escoitar, escribir, falar, colaborar, compartir, opinar
 16. 11. Os blogues educativos (i)  Obxectivos:  crear verdadeiros ámbitos de comunicacións  traspasar as paredes da escola  darlle á actividade escolar unha dimensión social.
 17. 12. Os blogues educativos (ii) Posibilidades para o alumnado:  Desenvolve a autonomía, asume responsabilidades.  Dá visibilade ao seu traballo.  Aprendizaxe construtiva: “aprender facendo”, “aprender a aprender”.  Xera un proceso de aprendizaxe/ensinanza colaborativo. O profesor é un guía.  Aumenta a motivación.  Inmersión.  Interactividades.  Apoio ao e-learning.
 18. 13. Os blogues educativos: tipoloxía Felipe Zayas: http://fzayas.com/cmaps/edublogs/blogs_educa.html
 19. 14. Os blogues de aula en L2 (i) http://fzayas.com/cmaps/blogs_aula/blogs_aula.html  Incorporados por moitos docentes. Obxectivos:  Para proporcionar informacións e pautas de traballo ao alumnado.  Para que o alumnado expoña os seus traballos.  Para recopilar e clasificar textos, individual e colectivamente.  Para realizar proxectos en grupos.  Para escribir sobre asuntos elixidos libremente.  Para editar o xornal de aula.  Para que os estudantes reflexionen sobre o seu traballo e o doutros estudantes.  Para traballar, sobre todo, a lectura e a escritura.  Para procurar unha inmersión auténtica na lingua obxecto e promover a competencia comunicativa a través de situacións comunicativas auténticas.  Vía máis de interacción e de relación co espazo sociocultural da L2.
 20. 15. Os blogues de aula en L2 (ii)  Segundo os obxectivos e o alumnado, os blogues poden ser:  Individuais (administrados por cada alumno/a).  Colectivos de aula (administra o profesor e o alumnado participa como autores ou editores). Menor nivel de implicación do alumnado pois “é cousa do profesor”.
 21. 16. Os blogues de aula en L2 (iii)  Posibles aplicacións:  Caderno de aula, de notas…  Portafolio.  Diario de lecturas.  Blogue de creación.  Diario de viaxe (real ou interior), de aprendizaxe.  Espazo de debate favorecido polos comentarios.  Lugar de realización de traballos: o profesor pode mandar ou suxerir tarefas como complemento ou non da aula.  Un espazo de comunicación extraescolar.  Lugar de enlaces a outros blogues e páxinas de interese.  Ao integraren as ferramentas 2.0 dependerá da creatividade do docente.
 22. 17. Modelos de blogues para L2:17. Modelos de blogues para L2: blogues de ELEblogues de ELE Tipoloxía:Tipoloxía: • De estudantes autónomosDe estudantes autónomos:: http://yotro.blogspot.comhttp://yotro.blogspot.com// • De estudantes dunha clase:De estudantes dunha clase:http://laprofee.blogspot.comhttp://laprofee.blogspot.com// • De profesores de ELE para alumnado de ELE:De profesores de ELE para alumnado de ELE: http://enmibolsillo.blogspot.com/http://enmibolsillo.blogspot.com/,, http://www.castellano.splinder.com/http://www.castellano.splinder.com/,, http://comidaparaelpensamiento.wordpress.com/http://comidaparaelpensamiento.wordpress.com/,, http://objetospersonales.blogspot.com/http://objetospersonales.blogspot.com/,, http://composicion2.blogspot.com/http://composicion2.blogspot.com/,, http://aula-ele.blogspot.com/http://aula-ele.blogspot.com/,, http://cinetikele.blogspot.com/http://cinetikele.blogspot.com/,, http://popemas.wordpress.com/http://popemas.wordpress.com/ http://elemus.blogspot.com/http://elemus.blogspot.com/ http://cineele.blogspot.com/http://cineele.blogspot.com/ • De profesores de ELE para profesores de ELEDe profesores de ELE para profesores de ELE:: http://elblogdemr1b3l.blogspot.com/http://elblogdemr1b3l.blogspot.com/,, http://lolaele.blogspot.com/http://lolaele.blogspot.com/,, http://lajanda.blogspot.com/http://lajanda.blogspot.com/,, http://elequeele.blogspot.com/http://elequeele.blogspot.com/ • Sobre as TIC en clase de ELE:Sobre as TIC en clase de ELE:http://eclecticedu.blogspot.com/http://eclecticedu.blogspot.com/ http://andele08-grupoa.blogspot.com/http://andele08-grupoa.blogspot.com/ • Metablogues:Metablogues: http://www.todoele.org/http://www.todoele.org/,, http://formespa.rediris.es/blogs.htmhttp://formespa.rediris.es/blogs.htm,, http://www.aulablog.com/planetahttp://www.aulablog.com/planeta// • Blogue grupal de escritaBlogue grupal de escrita:: http://www.pangea.org/interwrite/index.htmhttp://www.pangea.org/interwrite/index.htm
 23. Blogues de PLEBlogues de PLE  http://eduardacosta.wordpress.com/http://eduardacosta.wordpress.com/  http://desenrolandolp.blogspot.com/http://desenrolandolp.blogspot.com/  http://appex.blogspot.com/http://appex.blogspot.com/  http://portugueslinguaestrangeiraespanha.http://portugueslinguaestrangeiraespanha. blogspot.com/2008/06/teste-de-blogspot.com/2008/06/teste-de- inteligncia-elaborado-por.htmlinteligncia-elaborado-por.html  http://falarpeloscotovelos.blogspot.com/http://falarpeloscotovelos.blogspot.com/
 24. 18. Blogues para L218. Blogues para L2  Blogues de L2Blogues de L2  Experiencias prácticas de ensinanza-aprendizaxeExperiencias prácticas de ensinanza-aprendizaxe por parte do alumnado ou profesorado. Blogpor parte do alumnado ou profesorado. Blog grupal, do profesor, do alumnado.grupal, do profesor, do alumnado.  Blogues sobre L2Blogues sobre L2  Materiais, recursos e artigos sobre temasMateriais, recursos e artigos sobre temas relacionados co ensino, reflexións sobre as clases,relacionados co ensino, reflexións sobre as clases, cursos… De profesores para profesores.cursos… De profesores para profesores.
 25. 19. Blogues (e Web 2.0) en GaLE 1. Pensades que a utilización dos blogues pode ser un recurso didáctico importante para o ensino/aprendizaxe de GaLE? 2. É posible poñelos en marcha dende os vosos lectorados? 3. Con que inconvenientes ides atopar? 4. En que medida o nivel lingüístico do alumnado pode ser determinante? 5. Blogues de GaLE ou sobre GaLE? 6. Blogue do profesor, do alumnado ou grupal? 7. Credes que é interesante a creación dun blogue colectivo ou dunha rede de blogues para o ensino/aprendizaxe do GaLE? 8. Sería de utilidade pedagóxica convertelo nun espazo de interrelación entre o estudantado de GaLE?
 26. 20. Proposta de obxectivos  Creación dunha rede de lectores/as e alumnado ou unha rede de lectores/as e outra de alumnado.  Interactuación do alumnado de GaLE.  Interacción do alumnado co profesorado e con outras persoas do ámbito extraescolar. Sacar a lingua fóra da aula.  Manexarse con fluidez na contorna virtual en L2.  Aumentar a motivación na aprendizaxe de GaLE.  Fomentar a aprendizaxe autónoma.  Traballar as destrezas co cal a interacción será sempre en L2. A L2 será utilizada como un medio para comunicarse e non coma un fin.  Inmersión total lingüística e sociocultural en contexto virtual galegófono.  Ferramenta para que reflexionen sobre o seu traballo e sobre o traballo doutros estudantes.  A interculturalidade: ser capaces de falar da cultura da L1 na L2.  Divertirse.
 27. 21. Unha proposta de deseño  Temático (administrado por prof.)  Coordinar o blogue e propoñer actividades motivadoras para o alumnado.  Determinar quen ía estar rexistrado como usuario: os lectores? O alumnado?  Coordinar as entradas e comentarios.
 28. Quen somos? Mapa Actividades Creacións Recursos Foros Información Varsovia Roma Río etc.LisboaB. AiresParís Proposta 1: menú temático
 29. 22. Blogue temático: pros e contras  Aparencia de vitalidade malia escaso movemento.  Diluída a inactividade dos lectorados.  Ferramenta sinxela para crear unha rede social e de intereses comúns.  Doado para os comezos.  Se é moi activo, moi laborioso para o/a coord.  Se o alumnado non é usuario, u-la web social e colaborativa?  Disuade aos/ás máis tímidos/as ou de menor nivel lingüístico
 30. 23. Rede de blogues xeo-temática  Todos os blogues estarían agrupados en función dos mesmos obxectivos e da capacidade creadora.  Coordinador: propón actividades e dá conta do movemento dos outros blogues sindicados.
 31. Proposta 2: creación de rede Quen somos? Mapa Actividades Creacións Recursos Foros Información París Roma Lisboa Budapest CorkRío B. Aires PerugiaRennes Varsovia Padua Minho Oxford Helsinki ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect.
 32. Proposta 2: creación de rede París Roma Lisboa Budapest CorkRío B. Aires PerugiaRennes Varsovia Padua Minho Oxford Helsinki ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. ect. Alumno Alumna Alumna Alumno Alumna Alumna Alumno Alumna Alumna
 33. Proposta 2: creación de rede CATEGORÍAS  Compartimos  Conversamos  Enlazamos  Escoitamos  Escribimos  Interésanos  Facemos  Falamos  Lemos  Opinamos  Vemos  Xogamos
 34. 24. Rede xeo-temática: pros e contras  Organigrama dos lectorados claro.  Dálle visibilidade ao traballo do alumnado e dos lectorados.  Crea espazos propios para cada lectorado.  Permite a interacción directa alumno/a- profesor/a.  Permítelle ao alumnado, mirando atrás, unha toma de conciencia da súa aprendizaxe.  Todos os lectorados deberían comprometerse a manter un blogue. Tamén se fai moi visible se o lectorado é pouco activo.  Pode diminuír a potencialidade da interacción interlectorados.  Estrutura técnica máis complexa para os inicios.
 35. 25. Propostas de actividades A) De carácter xeral:  Segundo a idea de www.dubaienespanol.blogia.com propoñemos a fórmula do/da padriño/madriña como titor e coas seguintes funcións: Monitorizar as evolucións no blogue do/a alumno/a asignado/a Escribirlle comentarios Facilitar a interacción, se ben é súa a elección da forma como interactuar
 36. Propostas de actividades B) Tarefas para a comunidade de aprendizaxe Planeta GaLE Obxectivos: Saudar, presentarse, describirse e expresar preferencias. Desenvolmento: Con esta actividade preténdese que o alumnado faga presentación sinxelas súas (nome, nacionalidade, descrición física, dedicación, gustos e preferencias, …). Sería interesante que se fixese cun videocast ou cun podcast. Tamén se podería incluír o enlace ao blogue persoal se o houber. Tamén podería incluír a maneira de saudar en cada un dos seus países. Exemplo: http://www.berlinele.blogspot.com/
 37. Actividades Quizais sexa eu… Obxectivos: a presentación e a descrición Desenvolvemento: trátase de que en www.voki.com elaboren unha especie de alter ego de cada un. Tamén poderían acompañar a descrición física acompañada do personaxe customizado ou pedir que outros o customicen a partir da descrición. Miña casiña, meu lar… Obxectivos : a descrición dun lugar sexa o seu país ou a súa casa; unha variante pode ser a ruta dende a súa casa ata o centro de estudos. Localizar. Expresar a distancia. Desenvolvemento: para realizar esta actividade poden utilizar varios recursos de internet dende fotos ata mapas aproveitando aplicacións de xeolocalización de fotografías como www.panoramio.com ou www.tagzania.com/es que se aproveitan de Google Maps para ofrecer outras funcións e utilizades complementarias. Cremos moi interesante para esta actividade a utilización do programa www.woices.com que permite crear ecos, gravacións xeoreferenciadas. Amais permite a creación de rutas e itinerarios. E o mecanismo para colgalo no blogue é tan simple como copiar un código.
 38. Actividades Sempre vai comigo... Obxectivos: descrición dun obxecto que sempre nos acompaña. Desenvolvemento: Simplemente o alumnado fai unha foto dun obxecto imprescindible na súa vida e describe como é e porque é tan importante para el co cal traballamos o compoñente afectivo. A partir de aquí poderiamos pedir ao lector que hipotetice sobre como cre que é o autor do post. Exemplos: http://enmibolsillo.blogspot.com/, http://objetospersonales.blogspot.com/, ou http://meconoceraspor.blogspot.com/ En cantos países estiveches? Obxectivos: describir as viaxes realizadas e expresar desexos Desenvolvemento: a modo de diario o alumnado podería facer un resumo das viaxes que fixo e as que lle gustaría facer. Acompañará o texto con fotos da viaxe súas ou de repositorios como panoramio ou flickr. Tamén pode ilustrar o recorrido sobre un mapa, usando tagzania ou www.world66.com . Exemplo: http://www.valdez.com.mx/mapa-de-paises-visitados-viajes-mapamundi/2007/11/09/
 39. Actividades Quen é quen ? Obxectivos: a descrición persoal Desenvolvemento: elabórase unha descrición dun personaxe mundialmente famoso dando pistas para que os lectores adiviñen que é. Indicarase nos comentarios que de poden preguntar pistas mais a resposta será tan só afirmativa ou negativa. Para empregar recursos multimedia poderían engadir unha foto de como era de neno un un arquivo de son coa súa voz. Exemplo:http://akadepravaos.blogspot.com/2007/11/descripcin-de-un-personaje- famoso.html A miña primeira vez Obxectivos : expresar un feito en pasado Desenvolvemento: formúlanse unha serie de cuestións ás que o alumnado deberá responder: - O meu primeiro bico - A miña primeira casa - As miñas primeiras palabras en galego - A/O miña/meu primeira/o moza/o Esta actividade tamén sería posible que fose xeoreferenciada con algún dos recursos que se viron.
 40. Actividades Estou farta/o de… Obxectivo: expresar queixas ou protesta por algo Desenvolver: simplemente sería suficiente co enunciado “Estou farto/a de...” para que cada alumno/a continuase coas súas queixas. Poderíase dar a opción de que fose incluso en verso e ata se podería converter nunha canción protesta. Tamén podes deixar as túas queixas utilizando un podcast de, por exemplo, www.evoca.com GaLEcociña Obxectivos: o texto instrutivo e a cultura gastronómica de cada país Desenvolvemento: pídese que acompañen unha receita cunha foto propia do resultado. Pódese pedir unha receita típica dun mes ou dunha festividades; pódese pedir a receita dunha sobremesa típica ou dun prato frío... Ademais podemos pedir a opinión doutros lectores unha vez probaran a facela. Gustouche moito, pouco ou nada? Pareceuche fácil, difícil ou de dificultade media? Para iso utilizamos o instrumento http://www.polldaddy.com Exemplo: http://aprendeconjaime.blogspot.com/
 41. Actividades GaLevideodic Obxectivos: traballar co léxico Desenvolvemento: Varia posibilidades ao respecto. Primeiro poderiamos lanzar a pregunta: Cales son para ti as 5 palabras favoritas na nosa lingua? E Poderían definir a que consideren máis fermosa simplemente por escrito ou a través dun videocast como se fai en www.wordia.com. Tamén se podería propoñer a palabra da semana e que esa palabra fose definida por varias persoas nun videocat e logo seleccionar a mellor a través de enquisa. Tamén lle poden pedir esa definición á comunidade galega do exterior se a houber. Para crear concursos ou probas on line http://www.mystudiyo.com/ MemeGaLE Obxectivos: traballar a temporalidade e texto argumentativo Desenvolvemento: lanzamos un meme para que se propague entre o alumnado de galego. Podiamos lanzar preguntas como: - Cando eras pequeno, que querías ser de maior? - Cinco cousas que botas de menos da túa infancia. A resposta debe ir acompañada do porqué e de fotos ou videos ad hoc. Exemplo: http://www.antoniodomingo.com/2008/11/23/meme-5-cosas-que-echas- de-menos-de-tu-infancia/
 42. Actividades Auga Obxectivos: a síntese e a escrita creativa; pedir axuda Desenvolvemento: colgamos a curta Auga de www.flocos.tv no blogue e pedímoslles aos alumnos que a vexan e que escriban o seu argumento. Ademais que propoñan outro final e tamén se podería pedir que lle imaxinen un diálogo para algunha das secuencias, por exemplo, cando o protagonista se ve obrigado a pedir axuda. D.E.P. Obxectivos: Sociocultura Desenvolvemento: ver video http://www.vimeo.com/1912070 e preguntas, ante unha situación semellante como reaccionarías? Con que personaxe te identificas? Ritual da morte no teu país? Búscalle outro final. (Para Sonia: Georges Brassens en galego) Wikiconto Obxectivos: escrita creativa Desenvolvemento: abriríase unha wiki con varios espazos para distintos contos. Microrrelatos O teu videoGaLE musical favorito En www.deezer.com O videoxornal do meu lectorado (poderiamos usar o alter ego de voki)
 43. Tócavos…Tócavos…  Quen escribe nel?Quen escribe nel?  Que tipo de blogue é? (colectivo, individual…).Que tipo de blogue é? (colectivo, individual…).  Como describiriades o voso perfil?Como describiriades o voso perfil?  Fariades algunha declaración de intencións?Fariades algunha declaración de intencións?  Que contidos tratariades?Que contidos tratariades?  Como os organizariades?Como os organizariades?  Estilo das entradas (lonxitude, enlaces, presenzaEstilo das entradas (lonxitude, enlaces, presenza de elementos audiovisuais, comentarios…).de elementos audiovisuais, comentarios…).  Blogroll: que tipo de enlaces?Blogroll: que tipo de enlaces?  Como contemplades o deseño, a identidade, aComo contemplades o deseño, a identidade, a imaxe pública?imaxe pública?
Anzeige