lingua galega literatura galega normalización lingua galega e literatura tic lingua lingüística proxecto 2008 galegas letras blázquez Álvarez maría xosé literatura galega contempornea competencia lingstica esquemas rosa salgueiro competencia dixital wiki literatura galega caderno educación román landín ferrer montserrat lingüístico galego a estrada ies nº 1 edicións xerais dialectoloxía variedades diatópicas bloques lingüísticos noemí pazó variedades dialectais normalización lingüistica internet blogue redes sociais ensino narrativa vangardas artsticas manuel antonio imaxinismo neotrobadorismo guerra civil ies de meanho literatura de posguerra tics ensino lingua planificación linguas peninsulares asturiano donaurelio cuntis sociolingüístico zas queizas celso emilio ferreiro haikus micropoemas microrrelatos s estudo tecnicas subliñado galiza rosa cerqueiro landín psicoloxía mfsm ies de soutomaior avaliación lectura rúbrica eso rexurdimento contexto cultural miguel louzao contexto socio-político 4º eso agustín fernández paz medios de comunicación creacionismo luís amado carballo bouza brey hilozoísmo vangardas literarias Álvaro cunqueiro juan mª carricoba armesto friol linguaxe literaria xéneros literarios cpi lópez suárez semántica morfoloxía lexemas prefixos sufixos formación de palabras derivación web 2.0 recursos de aula competencia en comunicacion linguistica área de linguas metodoloxía día europeo das linguas linguas minorizadas consello de europa sociolingüística plurilingüismo alexandre bóveda galeguismo partido galeguista agrupación cultural alexandre bóveda estatuto de galicia día da galiza mártir biografía franquismo ii república actividade blogues educativos xaime varela sieiro pol fernndez banda deseada recomendacins literarias gua de lectura xnero de terror e misterio amado carballo ronseltz manuel l acua lvaro cunqueiro rafael dieste magritte kandisnski pablo picasso vangarda literaria editorial galaxia novela nxel fole centro de documentacin sociolingstica de galicia normalizacin lingstica consello da cultura galega colaxes uxo novoneyra da das letras galegas ies de porto do son caligramas chano lingstica pieiro ies normalizacin medieval prosa maria santa escarnio amor amigo cantigas galego-portuguesa trobadoresca lírica edublogues eduredes
Mehr anzeigen