Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pismo Lamelli - Listopad 12

1.209 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Unterhaltung & Humor
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Pismo Lamelli - Listopad 12

 1. 1. ISSN 1732-4378 LAMELLI ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY  INFORMATOR  XI 2012  nr 11 (107)  R. IX .COM.PLKrakowska Książka Miesiąca IX ZADUSZKI ORGANOWE Stanisław M. Jankowski Wydawnictwo TRIO im. prof. Jana Jargonia Dziewczęta w maciejówkach I mpreza, która w dniach 4 do 11 listopa- da br., już po raz dziewiąty wpisze się w przestrzeń kulturalną miasta Krako- wa. Organizatorzy: Rada i Zarząd Dzielni-T o książka o dziewczętach, któ- (Zofia z Trzcińskich Kamińska), „Alfred cy I Miasta Krakowa, Akademia Muzycz- re od dziecka marzyły, by wal- Wołoszański” (Maria Wołoszyńska) i in- na w Krakowie – Katedra Organów, Śród- czyć o wolną Polskę, jak czynili to nymi. Wśród zaangażowanych w pomoc miejski Ośrodek Kultury w Krakowie orazw powstaniach ich dziadowie i ojcowie. legionistom można było spotkać niewia- Stowarzyszenie Przyjaciół Kioto w Krako-Autor przedstawia niemal zupełnie nie- sty wysoko postawione w hierarchii spo- wie poświęcają je pamięci Profesora Janaznaną działalność kobiet w konspiracji łecznej, jak hrabianka Pelagia Skarbków- Jargonia, wybitnego krakowskiego or-przed I wojną światową i w czasie wojny na czy hrabina Teodozja Dzieduszycka. ganisty, kompozytora i pedagoga. W ra-w POW, ich uczestnictwo w obronie Lwo- Autorowi udało się poznać i przedstawić mach „Zaduszek” w krakowskich kościo-wa w listopadzie 1918 r. oraz w wojnie w książce losy wybranych legionistek, do- łach odbywają się koncerty organowepolsko-bolszewickiej 1919–1920. Przy- trzeć do rodzinnych dokumentów, wspo- znanych polskich oraz zagranicznych mu-pomina kobiety, które w roku 1905, mnień, fotografii i archiwów. To czego zyków. W tym roku będziemy mieli oka-a później latach 1914–1920, brały udział dokonał jest bardzo ważne, bo badania zję posłuchać nie tylko perfekcyjnej gryw walce o niepodległość m.in. w konspi- ich dziejów utrudnia brak dokumentów na organach ale też śpiewu/mezzosopra-racyjnych organizacjach strzeleckich, i to, co działo się potem – druga wojna nu w wykonaniu Mirandy Gołębiowskiej-w Polskiej Organizacji Wojskowej, w sze- światowa, konspiracja, Powstanie War- -Exen. Wystąpią m. in. Dariusz Bąkow-regach Ochotniczej Legii Kobiet, w woj- szawskie, a po 1945 roku PRL-owski na- ski-Kois, Krzysztof Latała, Renate Stivri-nie polsko-sowieckiej w 1920 r. Walczy- kaz milczenia o tamtych czasach. Dlatego na oraz Elżbieta Malinowska. Jak zwykleły też i traciły życie w obronie Lwowa, warto te historie tropić i przypominać, by nad przebiegiem koncertów czuwa nieza-Wilna, Płocka, Przemyśla. To książka odwaga i bohaterstwo tych dziewcząt nie wodne kierownictwo artystyczne w oso-o kobietach, które kapelusze zamieni- zadania bojowe. Wiele z nich ukrywa- zostały zapomniane. bach prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazyły na „maciejówki”, a suknie na żołnier- ło się w legionowych mundurach pod (od redakcji) oraz Macieja Szubry. (od redakcji)skie mundury. Można je było spotkać pseudonimami lub „lewymi” nazwiska- Program koncertów:wszędzie: dostarczały broń, były szpie- mi: „Kazik Żuchowicz” (Wanda Gertz), Na spotkanie z autorem zapraszamy 4 XI, o godz.19.30 w Bazylice Mariac-gami i wywiadowczyniami. Były w szere- „Leszek Pomianowski” (Zofia Plewiń- 15 listopada o godz. 18.00 do Śród- kiej: Dariusz Bąkowski-Kois/organy.gach kawalerii, artylerii, służbie sanitar- ska), „Stanisław Kepisz” (Eliza Ludwi- miejskiego Ośrodka Kultury 10 XI, o godz. 18.00 w Akademii Mu-nej, intendenturze, wykonywały trudne ka Daszkiewiczówna), „Zygmunt Tarło” zycznej, sala nr 404: Renate Stivri- na/organy, kl. prof. Mirosławy Seme- niuk-Podrazy, Elżbieta Malinowska/ 27 listopada 2012, godz. 19.00, scena PWST, ul. Straszewskiego 22 organy, kl. Dr hab. Marcina Szelesta 11 XI, o godz. 18.30 w Bazylice OO. Pau- Koncert poświęcony Marlenie Dietrich linów na Skałce: Miranda Gołębiow- ska-Exner/mezzosopran, Krzysztof z okazji 30. rocznicy śmierci artystki Latała/organy. Na wszystkie koncerty wstęp wolny.W tym roku, w maju, minęło 20 wa Niemena. Jego piosenka „Czy mnie Jedną z takich aktorek jest Maria lat od śmierci Marleny Die- jeszcze pamiętasz?” tak urzekła aktorkę, Meyer, gwiazda muzycznego Teatru Roz- trich, wielkiej niemieckiej ar- że nagrała ją z nowym tekstem na płycie rywki z Chorzowa, przed laty laureatkatystki kina i estrady, choć losy rzuciły „Die Neue Marlene” jako „Mutter, hast wrocławskiego Przeglądu Piosenki Ak-tę wspaniałą kobietę do USA. Ale to ję- du mir vergehen?”. Zaskarbiła sobie tym torskiej. Ma w swej artystycznej biografiizyk niemiecki był jej językiem ojczystym, jeszcze bardziej uwielbienie polskiej pu- recitale m.in. z piosenkami Jacquesa Bre-to w filmach niemieckich wytwórni za- bliczności. Ale przede wszystkim ciągnę- la, Kurta Weilla, śpiewa też recital „Ichczęła swą światową karierę, to w języku ła się za nią sława „Błękitnego anioła” bin die fesche Lola”, złożony z piosenekniemieckim nagrała tyle pięknych pio- z legendarnego filmu Josefa von Stern- Marleny Dietrich. W Krakowie dotych-senek. Śpiewała je dwukrotnie goszcząc berga. czas nie był prezentowany. W 20 lat odw latach 60. minionego wieku w Pol- Pięknie powiedział niegdyś o tej ak- śmierci Marleny Dietrich chcielibyśmy tesce. Prowadził wtedy jej recitale, niegdyś torce Andre Malraux: „Ona nie jest ak- słynne piosenki, jak i postać tej niezapo-mieszkaniec Krakowa, wspaniały popu- torką jak Sarah Bernhardt. Marlena Die- mnianej aktorki, przypomnieć. Niechby Bilety w cenie: 50,00 zł do nabycia w na-laryzator muzyki i konferansjer Lucjan trich to mit”. Mit ciągle żywy, czego świa- kolejne pokolenia poznały mit Błękitnego stępujących punktach: Śródmiejski OśrodekKydryński. To w warszawskiej Sali Kon- dectwem powstające o tej aktorce książki, Anioła. Prestiżowa sala krakowskiej Pań- Kultury, ul. Mikołajska 2, rezerwacje: bilety.gresowej w 1964 r. usłyszała Dietrich wznawiane jej płyty oraz recitale współ- stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej wyda- sok@poczta.fm, Info Kraków, ul. św. Jana 2śpiewającego w pierwszej części koncer- czesnych aktorów, którzy po repertuar je się być miejscem jakże stosownym. 12 421 – 77 – 87, Filmotechnika, Pasaż Biela-tu, z zespołem Niebiesko-Czarni, Czesła- Dietrich wciąż sięgają. Łukasz Lech ka Rynek Główny 9 tel. 12 422 89 45
 2. 2. Program listopad 2012 Podróże dalekie i bliskie... Śródmiejski Ośrodek Kultury A wszystkie drogi prowadzą ą ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków, tel. 12 422-08-14, www.lamelli.com.pl do Benares...7 XI, godz. 17.00 WGrupa Każdy otwarte warsztaty literackie, prowadzenie: Magdalena Wę- aranasi, znane również pod na-grzynowicz-Plichta. zwą Benares, to jedno z najstar- szych miast w Indiach. Liczy po-7 XI, godz. 19.00 nad 5 tysięcy lat! To także jedno z miast,Spotkanie zaduszkowe w klimacie soul & gospel. Koncert młodych, nie- w którym wyraźnie widać ciągłe przeplata-zwykle utalentowanych artystów ze Studia Sztuk Scenicznych „Farafka”, solo nie się sacrum i profanum. To tutaj ścią-i w zespole. Przygotowanie zespołu: Marcelina Gawron, akompaniament: Ewa gają pielgrzymi z całego subkontynentu,Ryks, reżyseria: Rafał Kępiński. Wstęp wolny! by zaczerpnąć dla siebie i dla bliskich choć odrobinę świętości miejsca, to tu wędrują8 XI, godz. 17.00 tysiące biednych i schorowanych, by do-Poprzez kresy: Wilno, Troki cz. III kończyć obecną drogę życia nad brzegiem Główną atrakcją Trok, w XIV w. stolicy księstwa litewskiego książąt: Giedymi- świętej Gangi (Ganges, boskie uosobie- na, Kiejstuta i Witolda, a później centralnego miasta województwa trockiego, nie rzeki, wypływającej wprost od Shivy) jest zrekonstruowany zamek zbudowany na wyspie Galwe przez księcia Witol- i w końcu to tutaj święty Ganges przekra- da. Poza tą budowlą obronną zachował się wcześniejszy „zamek na półwyspie”, cza kilkaset razy dozwolone stężenie pier- na terenie którego w XVIII w. wystawiony został klasztor Dominikanów. Kościół wiastków promieniotwórczych… parafialny ufundowany w 1409 roku przez księcia Witolda, został ostatecznie Boat sir to jedne z najczęściej słysza- ukształtowany na pocz. XVIII w. Znajduje się tutaj obraz Matki Boskiej Trockiej, nych słów w Waranasi. Bo Waranasi żyje koronowany w 1718 roku jako drugi (po częstochowskim) na ziemiach Rzeczpo- rzeką. Ganges stanowi o wielkości tego spolitej. W Trokach zachowała się kienesa karaimska z XVIII w. oraz charakte- miejsca, jest kwintesencją miasta, któ- rystyczna zabudowa drewniana przypominająca o tym, że Troki były ośrodkiem re bez niego nic by nie znaczyło. To nad życia religijnego Karaimów sprowadzonych w XV w. przez księcia Witolda. rzeką co wieczór odbywają się religijne uroczystości pod nazwą pudża, pielgrzy-8 XI, godz. 19.00 mi rytualnie obmywają swoje ciała w mo- wy był nasz pierwszy pobyt w Benaresie,Krakowski Klub Podróżników zaprasza: Piotr Kornel Olszewski „Za- dlitwie do „Matki – Gangi”. W tym miej- kiedy zatrzymaliśmy się w okolicy Gha-kaukazie – relacja z trampingu”. scu kończą doczesne szczątki tych, którzy tu Manikarnika – jednego z dwóch, gdzie Trzy zakaukaskie republiki stanowiące etniczną, kulturową i religijną mozai- – zgodnie z tamtejszymi wierzeniami – ciągle dokonuje się kremacji zwłok. Dzię- kę, stały się celem dwóch wyjazdów trampingowych Piotra Olszewskiego. Prze- mieli szczęście umrzeć w Waranasi. Licz- ki temu mogliśmy nawet kilka razy dzien- mierzymy wraz z nim kilka tysięcy kilometrów, od Morza Czarnego po Morze ne na Gangesie łódki oferują możliwość nie obserwować odbywające się tam rytu- Kaspijskie, od Kaukazu po Góry Barguszati. Odwiedzimy zachwycające, boga- podziwiania z tej perspektywy wschodów ały i ceremonie religijne. Usytuowane tuż te metropolie i równie zachwycające, zapadłe wioski w górach. Zwiedzimy śre- bądź zachodów słońca, wieczornej pudży nad brzegiem Gangesu stosy kremacyj- dniowieczne monastyry położone malowniczo wysoko w górach, monumental- (hinduistyczne ceremonie religijne, ofia- ne pracują nieustannie, a ciała przywożo- ne katedry, kolorowe meczety, a także świątynię Czcicieli Ognia i świątynię boga rowanie darów Bogu) czy także podgląda- ne są niemalże z całych Indii. Odbywają- słońca. Posłuchamy o przyjaznych, gościnnych ludziach i ich zwyczajach. Posłu- nia codziennego prozaicznego życia nad ce się przez całą dobę ceremonie pogrzebo- chamy również, jak zorganizować sobie tani wyjazd. Gangesem, jak choćby praczy z pobliskich we nie przeszkadzają jednak mieszkańcom Piotr Kornel Olszewski, z wykształcenia chemik, z zamiłowania podróżnik. hoteli i guesthouseów, dzieci łowiące na w ich codziennych zajęciach. Nie należy tu Ulubionym terenem jego trampingowych wyjazdów jest Azja, lubi też długody- magnez monety wyrzucane przez tury- do wyjątków obraz osób robiących pranie stansowe górskie szlaki. Cieszy go „odkrywanie” nowych miejsc, podpatrywanie stów lub medytujących sadhu (wędrowny czy też dokonujących rytualnej ablucji tuż ludzi i przyrody, uczestniczenie w zwyczajach i obrzędach religijnych. Jego „na- święty mędrzec i asceta jogin). obok miejsca, gdzie płoną stosy kremacyj- turalną” formą podróżowania jest tramping w wersji niskobudżetowej. O wyjątkowości tego miejsca mieliśmy ne, a bramini wykonują swoje rytuały. okazję przekonać się dwukrotnie. Szcze- Dla wielu wizyta w Waranasi, dostar-9 XI, godz. 19.00 gólnie barwnie wspominamy drugi pobyt, czająca bardzo intensywnych wrażeń,Scena Lamelli zaprasza na spektakl Teatru M.I.S.T.: „Moskwa – Pie- przypadający w okresie października i li- bywa pierwszą i ostatnią. Odstrasza ichtuszki” wg Jerofiejewa. stopada, kiedy to obchodzi się jedno z naj- ogromna ludzka nędza widoczna w każ-Przekład: Andrzej Drawicz, adaptacja i reżyseria: Stanisław Michno, sceno- większych świąt hinduistycznych – diwa- dym zakątku miasta, wszechobecny brudgrafia: Gabriel Abartowicz, efekty akustyczne: Paweł Wilczyński, występują: li (tzw. święto świateł, jedno z największy i zanieczyszczenie, jak również nachalniWojciech Michno, Anna Dzierża, Marek Wolny, głosy z off’u: Elena Kor- świąt hinduistycznych). Wtedy całe ghaty nieraz nagabywacze. Inni natomiast wra-pusenko, Anna Dzierża. (ciąg schodów kamiennych prowadzących cają, aby odnaleźć tą niemal namacalną Po raz pierwszy powieść „Moskwa – Pietuszki” została wydrukowana w izrael- do rzeki) zostają barwnie przystrojone ty- atmosferę świętości i mistycyzmu, zagu- skim almanachu. W trzy lata później w paryskim YACA Press. Tym samym na- siącami lampek i girlandów, a podniosłym bioną w biegu „zachodniego” życia… brała rozgłosu. W ZSRR Jerofiejew czytany tylko w rękopisach, tępiony przez ceremoniom towarzyszy nieustający huk Tekst i zdjęcia: władze za „oportunizm i pijaństwo”. Jego droga z Moskwy do Pietuszek jest oso- sztucznych ogni i petard. Nie mniej cieka- Katarzyna & Rafał Siudowscy bistą krzyżową drogą radzieckiego pisarza, który aby żyć, musi pić. Oniryczna jazda, mijane stacje, stają się wielkim tragikomicznym obrazem zniewolenia. Teatr MIST również wsiadł do pociągu na szeroki tor, aby razem z Wienią do- jechać do Pietuszek, gdzie „słowiki śpiewają przez cay rok i jaśmin kwitnie nie- ustannie”. Bilety: 25 zł (normalne), 15 zł (ulgowe).12 XI, godz. 18.00Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich zaprasza na wieczór literacki z cy-klu Orszak Apollina: spotkanie autorskie Leszka Lisieckiego „Wyniesionaponad trawy”, recytacja: Joanna Rzodkiewicz, Leszek Lisiecki, oprawa mu-zyczna: Ilona Gavlick – fortepian.12 XI, godz. 19.00Spotkanie autorskie – Radosław Sławomirski Podczas spotkania Autor zaprezentuje swoje wiersze, które ukazały się w An- tologii Polskiej Poezji Tożsamościowej (Wrocław, 2012), utwory z de- biutanckiego tomiku Których nie znam (Warszawa, 2008) oraz najnowsze – przygotowywane do publikacji w drugim tomie poetyckim. 2 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 3. 3. IPN zaprasza 13 XI, godz. 18.00 Pokaz slajdów z cyklu: „Z plecakiem i aparatem fotograficznym: Zachodnie Tatry Słowackie”, autorstwa Barbary Sobieckiej. W czeluściach W górach jest wszystko co kochamy i w cieniu ich potęgi odkrywamy samych sie- bie, wszystkie nasze lęki i granice naszych możliwości... Zapraszamy na Západ- né Tatry, dawniej Liptovské hole czyli granią słowackich Tatr Zachodnich od Si- archiwów bezpieki... wych Wierchów (1805 m n.p.m.) po Rohacz Płaczliwy (2125 m n.p.m.). Barbara Sobiecka – miłośniczka gór i podróży, zaplanowanych w domowym zaciszu. Sama organizuje swoje rodzinne wyjazdy najchętniej w Tatry, które ko-W listopadzie br., Instytut Pa- -u otrzymujemy publikacje zapo- cha od ponad 20 lat. mięci Narodowej wraz ze znające nas z archiwaliami komuni- Śródmiejskim Ośrodkiem stycznej bezpieki oraz prace opera- 14 XI, godz. 18.00Kultury zaprasza Państwa do udziału cyjne wymierzone w Kościół Katolicki „Essencja” – występ Kabaretu SSOKw spotkaniu: Bezpieka przeciw Kościo- w Polsce w celu jego zniszczenia. Pra- Kabaret SSOK powstał w 2005 roku w Krośnie, w znanym jako „Szczepanik”łowi – jak czytać akta SB? ce źródłowe mogą wprawdzie prze- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika. Początkowo był W dyskusji, moderowanej przez dr ciętnego czytelnika zniechęcić, ale kabaretem szkolnym; takim zresztą pozostał, choć bardzo prędko jego członkomWojciecha Frazika wezmą udział dr hab. dopiero zapoznanie z machiną ko- zamarzyło się wyjście poza szkolne mury. Na występ w Śródmiejskim OśrodkuFilip Musiał (OBEP IPN w Krakowie) munistycznej inwigilacji środowisk Kultury grupa przygotowała spektakl pt. Essencja. Złożą się na ów program naj-oraz Adam Dziurok (naczelnik OBEP uznanych przez nich za wrogie sys- lepsze, zdaniem wykonawców, skecze, piosenki i impresje sceniczne z całego re-IPN w Katowicach). Punktem wyjścia temowi komunistycznemu daje nam pertuaru; trzon występu będą jednak stanowić propozycje pochodzące ze spek-do spotkania będą świeżo wydane dwie pełny obraz zniewolenia społeczeń- taklu Prosto Sserca. SSOK chce się zaprezentować publiczności krakowskiejpublikacje: Archiwalia komunistyczne- stwa Polskiego. Warto niektóre roz- jako zespół wszechstronny, stosujący różnorodne formy scenicznego wyrażeniago aparatu represji – zagadnienia źró- działy wspomnianych publikacji przy- siebie. Zapraszamy. Wstęp wolnydłoznawcze (Wydawnictwo DANTE, bliżyć młodzieży szkolnej, aby mogłaKraków 2012) pod red. Filipa Musiała w najnowszej historii, w okresu PRL- 14 XI, godz. 18.00i Instrukcje i wytyczne pracy operacyj- -u widzianego nie tylko jako surreali- „Dlaczego warto mieć kota” – Klub Przyjaciół Kota „Filemon” zaprasza na spo-nej przeciw Kościołowi, t. 1, 1945–1953 styczny kabaret, do którego ostatnio tkanie z Urszulą Immamurą, założycielką i właścicielką Immamura Art Gallery oraz(Wydawnictwo AVALON, Kraków 2012) zbyt często nawiązuje. prezesem Stowarzyszenia Księżniczki Krakowa. Prowadzenie: Renata Fiałkowskapod red. Adama Dziuroka, ks. Józefa MGMareckiego oraz Filipa Musiała. Na spotkanie zapraszamy 27 listo- 15 XI, godz. 18.00 Dzięki współpracy oddziałów pada o godz. 18.00 do Śródmiejskiego Wręczenie nagrody „Krakowska Książka Miesiąca”.krakowskiego i katowickiego IPN- Ośrodka Kultury Stanisław M. Jankowski: Dziewczęta w maciejówkach (Wydawnictwo TRIO). Prowadzenie: Stanisław Dziedzic Stanisław Maria Jankowski (ur. 1945), od lat związany z Instytutem Katyń- skim w Polsce oraz Niezależnym Komitetem Historycznym Badania Zbrodni Ka- Warsztaty Gitarowe tyńskiej, jest znanym publicystą i historykiem, m.in. autorem książek o Armii Krajowej, generale Leopoldzie Okulickim, emisariuszu Janie Karskim. Praco- dla początkujących wał jako dziennikarz m.in. w „itd.”, „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Krakowskiej” październik 2012 – styczeń 2013 i „Życiu Literackim”. Za upowszechnianie prawdy o zbrodni katyńskiej odzna- 50 zł Prowadzi: Maciej Wnękowicz, zajęcia indywidualne! Cena: 350 zł. czony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Informacje i zapisy: 16 XI, godz. 19.00 Śródmiejski Ośrodek Kultury ul. Mikołajska 2, tel. 12 422 08 14 w. 20, Scena Lamelli zaprasza na „Monologi Kabaretowe” w wykonaniu Pawła Bu- bserwatka@lamelli.com.pl dzińskiego. W swoich zaiste prześmiesznych monologach Paweł Budziński bierze pod lupę studentów i wykładowców: ich życie, pracę, przyzwyczajenia. Zaprasza na wy- kłady z językoznawstwa, jak najbardziej „stosowanego”, wcielając się w rolę pro- Kurs rysunku i malarstwa fesora rehabilitowanego Diarmunda Brawury, prowadzi dialog z publicznością, doprowadza do histerycznego śmiechu (zwłaszcza kobiety)… Warto przekonać martwa natura, akt się o tym na własnej skórze – porównać kabaretową fikcję z szarą rzeczywisto- październik 2012 – luty 2013 ścią lub przypomnieć sobie dawne, beztroskie lata studenckiego życia. 100 godz. zeg. – 1100 zł Bilety: 25 zł (normalne) i 20 zł (ulgowe). Gr A – poniedziałki, środy Gr B – wtorki, czwartki 17 XI, godz. 17.00 od 16.30–20.30 Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru „Hejnał” pod dyrekcją Ma- Prowadzenie: cieja Chylińskiego. prof. Zbigniew Bajek, adiunkt Marta Makarczuk 17 XI, godz. 19.30 ŚOK, ul. Mikołajska 2, tel. 422-19-55 w.21 Piekło – Niebo: Piosenki poetów nieobecnych. Święto życia. Wystąpią: lamelli@lamelli.com.pl, www.lamelli.com.pl Agnieszka Grochowicz (wokal) oraz Jarosław Olszewski (piano). Projekt jest próbą ocalenia od zapomnienia twórczości i postaci Wielkich Nie- obecnych, których słowa na zawsze stały się częścią kultury polskiej. To opo- wieść o życiu człowieka nadwrażliwego na życie, pisana piosenkami Agniesz- Kursy komputerowe ki Osieckiej, Jonasza Kofty, Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Grzegorza Ciechowskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Stanisława Staszewskie- go czy Bułata Okudżawy. Bilety: 20 zł (normalne) i 15 zł (ulgowe). dla seniorów 19 XI, godz. 19.00 podstawowy i ponadpodstawowy (po 18 godz.) z. .) w 70. rocznicę śmierci Brunona Schulza, zastrzelonego 19 listopada 1942 roku poniedziałki, środy Promocja książki Krzysztofa Miklaszewskiego „Zatracenie się w Schul- 8.30-10.00, 10.30-12.00, 16.00-17.30 zu” z udziałem Autora, połączona z projekcją filmów o rodzinie i twór- Prowadzenie – Jolanta Ciok czości Brunona Schulza. Krzysztof Miklaszewski (ur. 1944 w Krakowie) – krytyk i reżyser zwykł o swojej twórczości mawiać, że uprawia ...„trójpolówkę” (teatr, film i literatu- Zapisy i informacje: rę). Stąd też zupełnie wyjątkową fascynację Miklaszewskiego życiem i twórczo- ŚOK, ul. Mikołajska 2, tel. 12 422-19-55 w.21 .2 21 ścią Brunona Schulza prezentuje zarówno eseistyka literacka, jak i filmy doku- lamelli@lamelli.com.pl www.lamelli.com.pl .p pl mentalne, z których trzy obecne są na tegorocznym Festiwalu Form Dokumen-INFORMATOR  listopad 2012 LAMELLI.COM.PL 3
 4. 4. talnych NURT. Podczas spotkania w Śródmiejskim Ośrodku Kultury Krzysztof Miklaszewski zaprezentuje dwa filmy poświęcone rodzinie i recepcji twórczości Filmowy klub historyczny Brunona Schulza zrealizowane przez niego w 1992 roku w Londynie i w Kra- kowie: „Ostatni z Schulzów” to dokumentalna opowieść o losach ocalonego z Holocaustu i żyjącego potem w Europie zachodniej rodzeństwa: Jakuba i Elli – bratanka i bratanicy Brunona Schulza. „Ulica krokodyli nad... Tamizą” to próba uchwycenia fenomenu teatralnej inscenizacji prozy Schulza przez twór- Czerwone Szwadrony ców brytyjskiego Theatre de Complicite pod kierunkiem Simona Mc Burneya. Ujawniające prawdziwą fascynację Schulzem reżyserskie credo zderzone zostaje Śmierci nie tylko z ocenami najbardziej prominentnych londyńskich krytyków. Niespo- W dziewanym bowiem komentarzem stają się wyznania Schulzowskiej uczennicy – listopadzie zapraszam Pań- Lydii Burstin – dziewczynki z jego perwersyjnych grafik. stwa do Filmowego Klu- Pokazowi tych filmów towarzyszy promocja książki „Zatracenie się w Schul- bu Historycznego na pro- zu. Historia pewnej fascynacji” pióra autora filmowych obrazów. Miklaszew- jekcje dwóch filmów dokumentalnych ski – ten wszechstronny człowiek teatru (scenarzysta studenckiej rewolucji przeło- „Z archiwum IPN”. Pierwszy doku- mu lat 60. i 70., odnowiciel Krakowskiego Teatru Telewizji I połowy lat 70. i aktor ment to POSŁAŃCY ŚMIERCI, oma- Tadeusza Kantora w latach 1974–1987) – jak podkreślał znakomity historyk teatru wiający funkcjonowanie grup likwida- prof. Jan Ciechowicz – „jak nikt przeszedł wszystkie kręgi wtajemniczenia u Schul- cyjnych Urzędu Bezpieczeństwa, które za”. Miklaszewski tropiąc w swej książce wszystkie konteksty Schulzowskiego ży- działały na przełomie lat czterdziestych cia po życiu, stara się nam unaocznić, że Schulz inspirował i inspiruje coraz to nowe i pięćdziesiątych XX w. przenikały one pokolenia artystów. Dodajmy: artystów prawdziwych. Artystów poszukujących we do oddziałów partyzanckich podziemia wszystkich dziedzinach sztuki. Dlatego w grupie twórczych interpretatorów Schul- niepodległościowego, działających na za w teatrze postawił w jednym rzędzie obok Kantora nie tylko Mc Burneya i Wo- terenie Białostocczyzny i Łomżyskie- rona, ale także polskich inscenizatorów z Wiśniewskim na czele. Dlatego w filmie go. Film pt. ZBRODNIA NA LEŚNYM zderzył „zatracenie się w Schulzu” Hasa i Sobocińskiego z braćmi Quay, a w muzy- UROCZYSKU, opowiada o prowokacji ce zobaczył Bester Quartet blisko słynnego Zorna. A kiedy do tych wszystkich arty- UB wymierzonej w zgrupowanie NSZ stycznych sprawdzianów dodać kontekst czysto życiowy: parę bratanków „stryjcia kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”. Był Brunia”, uczniów z Drohobycza „Zatracenie się w Schulzu” Krzysztofa Miklaszew- to największy oddział partyzancki dzia- skiego będzie na pewno dla każdego z Czytelników znakomitym diariuszem tej au- łający na terenach powojennej Polski, li- torskiej fascynacji. Wciągającym i pełnym dystansu zarazem. czący prawie 300 żołnierzy NSZ. UB po- Podczas wieczoru książka „Zatracenie się w Schulzu” Krzysztofa Miklaszewskie- służyło się prowokacją do jego rozbicia, go będzie sprzedawana po promocyjnej cenie przez Antykwariat Abecadło, wprowadzając swych agentów do struk- partnera spotkania. tur NSZ i organizując tzw. przerzut od- działu za granice Polski a w rzeczywisto- Zapraszamy do Śródmiejskiego20 XI, godz. 18.00 ści partyzanci trafiali do więzienia bądź Ośrodka Kultury 20 listopada 2012 r.,Filmowy Klub Historyczny. byli likwidowani na miejscu. na godz. 18.00, do Filmowego Klubu Hi- Instytut Pamięci Narodowej oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na Obydwa filmy dokumentalne są opa- storycznego gdzie dzięki uprzejmości projekcję dwóch filmów dokumentalnych pt.: „Posłańcy śmierci” (2007, 29 trzone komentarzem historyków z IPN Krakowskiego Oddziału Instytutu Pa- min) oraz „Zbrodnia na leśnym uroczysku” (2007, 24.30 min.), w reżyse- w Lublinie: dr Sławomira Poleszaka i dr mięci Narodowej, zobaczymy filmy do- rii: Adama Sikorskiego. Rafała Wnuka oraz z IPN w Katowicach: kumentalne pt.: POSŁAŃCY ŚMIER- dr Tomasza Kurpierza i dr Dariusza Wę- CI (2007, 29 min), oraz ZBRODNIA NA23 XI, godz. 19.00 grzyna. LEŚNYM UROCZYSKU (2007, 24.30Scena Lamelli zaprasza na pokaz tańca indyjskiego Bharatanatyam w wykonaniu Marek Górka min.), w reżyserii: Adama Sikorskiego.zespołu NATYALAYA. Występują: Jagoda Flaga, Anita Singh, Kamila Szan-duła, Ewa Wardzała, Agnieszka Wójcik. Wstęp wolny.27 XI, godz. 18.00 Alicja TanewInstytut Pamięci Narodowej oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na spotkanie poetka i kompozytorka zapraszaBezpieka przeciw Kościołowi – jak czytać akta SB? Połączone z promocją książek: do piwnicy artystycznej Scena Ata Archiwalia komunistycznego aparatu represji – zagadnienia źró- ul. Czarnowiejska 93, 30-049 Kraków dłoznawcze, red. F. Musiał, (Wydawnictwo DANTE, Kraków 2012), In- tel. 12 633-54-05, 503-855-770 www.tanew.info.pl strukcje i wytyczne pracy operacyjnej przeciw Kościołowi, t. 1, e-mail: alicja@tanew.info.pl 1945–1953, red. A. Dziurok, ks. J. Marecki, F. Musiał (Wydawnictwo AVALON, Kraków 2012). Spotkanie z udziałem współautorów dr hab. Filipa TEATR, POEZJA, PIOSENKA Musiała i naczelnika OBEP IPN w Katowicach Adama Dziuroka. Prowadze-  XI, godz. 19.00 – „Gry przestrzenne” – wieczór poetycki Marzeny Dą- 15 nie dr Wojciech Frazik. browy Szatko, wystąpi: Marzena Dąbrowa Szatko z grupą teatralną z XI LO. Wstęp wolny!27 XI, godz. 19.00  XI, godz. 19.00 – „Scenariusz dla trzech aktorów” Bogusława Schaeffe- 17Scena PWST w Krakowie, ul. Straszewskiego 22 ra, reżyseria: Maciej Ferlak, wystąpią: Marek Pyś, Maciej Ferlak, Piotr War- Koncert poświęcony Marlenie Dietrich z okazji 30. rocznicy śmierci szawski. artystki. Wystąpi znakomita gwiazda Maria Meyer z zespołem wcielając się Wstęp: 20 zł. w postać światowej legendy.  XI, godz. 19.00 – „Niedźwiedź” i „Oświadczyny”, dwie jednoaktówki 24 Bilety w cenie: 50,00 zł do nabycia w następujących punktach: Śródmiejski Antoniego Czechowa, wystąpią: Lucyna Rutkowska, Marek Pyś, Maciej Fer- Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, rezerwacje: bilety.sok@poczta.fm, Info Kra- lak. ków, ul. św. Jana 2 12 421 – 77 – 87, Filmotechnika, Pasaż Bielaka Rynek Głów- Wstęp: 20 zł. ny 9 tel. 12 422 89 45  XI, godz. 19.00 – „100 lat bardowskiej poezji rosyjskiej” od Wertyń- 30 skiego do naszych czasów część I cyklu, wykonanie: Vladimir Stockman –28 XI, godz. 19.00 śpiew i gitara.Grupa AD HOC, „The Chuck Menton Show” Wstęp wolny! „The Chuck Menton Show” to długie formy improwizacji w wykonaniu Grupy AD HOC. Wraz z wyimaginowanym mistrzem Grupa będzie chciała przebrnąć NIEDZIELA BAJKOWA przez wszystkie dotychczas wymyślone gatunki tej spontanicznej sztuki. Dzię-  XI, godz. 12.15 – „Wróbelek Elemelek i ekologia” w wykonaniu Teatru Wi- 8 ki podpowiedziom widzów postara się stworzyć ciąg scen, scenek, aktów, który śniowego. przeplatając tysiące wątków zakończy się zaskakującą pointą. Grupa AD HOC Wstęp: 10 zł. powstała w 2008 roku. Organizowane przez nich Wieczory Komedii Improwi-  XI, godz. 12.15 – „Brzechwa i Tuwim dzieciom” w wykonaniu Teatru Wi- 25 zowanej to mieszanka improwizowanych scenek, gier, etiud, wierszy i piosenek, śniowego. które powstają na bieżąco, w oparciu o określone wcześniej zasady i przy dużym Wstęp: 10 zł. udziale publiczności. Bilety: 10/15 zł. 4 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 5. 5. Recenzja 29 XI, godz. 18.00 Operowe Andrzejki – Koncert pieśni, duetów i arii operowych w wykonaniu mło- dych wokalistów. Wystąpią między innymi: Karolina Borodziuk – mezzosopran, Szaleństwa Pani Renaty Patrycja Borodziuk – alt, Piotr Brajner – bas, Beata Dutka – mezzosopran, Magdalena Frączek – sopran, Mirosław Gotfryd – bas, Magdalena Król – so- pran, Oliwia Kruszelnicka – sopran, Olga Ostrowska – sopran, Kamila Pa-U kazała się od dawna zapowia- łoby przecież tej książki, gdyby nie Klub ciorkowska – mezzosopran, Aleksandra Szmyd – sopran, Ewelina Wiśniec- dana książka Renaty Fiałkow- Wegetarian i Klub Kota Filemona! Mam ka – sopran. skiej „Jak szaleć to szaleć” (Wy- nadzieję, że jeśli pani Renata miała ja- W programie utwory między innymi takich kompozytorów, jak: Purcell, Haen-dawnictwo Miniatura). Nie ukrywam, kieś wątpliwości, to nie tylko ta książka del, Mozart, Moniuszko, Donizetti, Massenet, Gounod, Verdi. Prowadzenie kon-że z zainteresowaniem rozpocząłem je rozwiała, ale przede wszystkim ludzie certu oraz ruch sceniczny: Martyna Malcharek – aktorka i tancerka. Akom-czytanie. Pani Renata posiada bowiem wokół niej, wspierający ją na różnych paniament: Agnieszka Ignaszewska-Magiera. Wstęp wolny.nieczęsto spotykany sposób narracji. płaszczyznach, przekonali ją, że drogaPodejrzewam, że to efekt pracy w te- jaką wybrała jest najwłaściwsza. I innej 30 XI, godz. 20.00atrze. Przecież pani Renata jest aktor- też nie wybrałby za nią jej tajemniczy Wieczór Andrzejkowy w Śródmiejskim Ośrodku Kultury. Niezapomniana im-ką. Z łatwością ukazuje sylwetki postaci „Fotel Babuni”… preza z niespodziankami i wróżbami dla wszystkich solenizantów, singli, par orazoraz otoczenie, w jakim opisywana sytu- Janusz M. Paluch grup zorganizowanych. W programie m.in.: wieczór kabaretowy z udziałem pu-acja się rozgrywa. Opowiada o niby ba- bliczności, poczęstunek organizatora, międzypokoleniowy parkiet , karaoke.nalnych pogawędkach z koleżankami, Wstęp: 30 zł/osoba lub 50 zł/paraspotkaniach kończących się czasem nie-przyjaznym rozejściem. I ponownym ra-dosnym spotkaniem po tygodniu… Z jej Klub „Strych”opowiadań bije tyle wyrozumiałości dla ul. Masarska 14, 31-539 Kraków, tel. 12 421 89 92, e-mail: KlubStrych@interia.plinnych, ciepła i tolerancji dla każdego.No chyba, że spotka na swej drodze wy-jątkowego drania, wtedy nie ma prze- KLUB INTERNETOWY „STRYCH”proś! Na szczęście, pisząc opublikowa- czynny: poniedziałek – czwartek 15.00 – 21.00, piątek 14.00 – 20.00ne opowiadania, żaden drań na jej dro- 1 godz. – 2 zł; 2 godz. – 4 zł; (3 – cia godz. GRATIS )dze nie stanął i nie wkradł się na stronyopowiadań. I dobrze, bo zakłóciłby ład KOŁO GIER STRATEGICZNYCHi spokój płynący z książki. Z drugiej stro- rozgrywanie bitew, kampanii i specjalnych scenariuszy klubowych do Warmachine:ny, podejrzewam autorkę, że potrakto- Hordes, Malifaux, Mordheim, Infinity, Warhammer Fantasy Battle itp., spotkania:wała tę książkę jako swoistą autotera- wtorek godz. 16.00 – 21.30, piątek godz.15.00 – 20.30pię. Bywają w życiu takie okresy, w któ-rych trzeba samego siebie przekonać, że KOŁO GIER PLANSZOWYCHdroga jaką wybrało się w życiu jest słusz- rozgrywki we współczesne gry planszowe: negocjacyjne, familijne, ekonomiczne,na. I choć mając świadomość, że dobry- strategiczne, historyczne; spotkania: poniedziałek, czwartek godz. 16.00 – 21.30mi radami jest wybrukowane piekło, to Renata Fiałkowska, Fiałkowskaprzekonywanie siebie i innych do wege- Jak szaleć to szaleć, KOŁO SPOŁECZNEJ INTEGRACJItarianizmu, czy do roztaczania opieki na Wydawnictwo Miniatura, zajęcia o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych, język migowy, alfa-bezdomnymi zwierzętami – głównie ko- Kraków 2012 bet LORMA, spotkania prowadzą wolontariusze pedagodzy i psycholodzy z przygoto-tami – ma sens i uzasadnienie. Nie by- waniem z zakresu terapii pedagogicznej; spotkania: środa, piątek godz.16.00 – 19.30 KOŁO REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ dyskusje o kulturze XIII wieku (stroje, zwyczaje, oręż itp.), przygotowania insceni- Krakowska Szkoła Flamenco ALMORAIMA zacji walk, wspólne wyjazdy na turnieje rycerskie, szycie i wykonywanie elementów Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie stroju; spotkania: pierwsza środa miesiąca godz. 19.00 Zapraszają na semestralne (X 2012 – II 2013) warsztaty: KOŁO KONSOLOWE dyskusje o szeroko pojętej rozrywce elektronicznej i nowościach wydawniczych oraz rozgrywki w gry kooperacyjne na konsolach przenośnych; spotkania: środa godz. 16.00 – 21.30 IMPREZY: 24 XI, godz. 9.30 Turniej gry strategicznej Warhammer Fantasy Battle. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków, tel. kom. 512-455-260, e-mail: grpotoczek@lamelli.com.pl FLAMENCO 5 XI, godz. 10.00 oraz 13.00 Prowadzenie: Małgorzata Drzał (taniec), Grzegorz Guzik (gitara, cajon) Koncerty fortepianowe dla uczniów szkół podstawowych. Koszt zajęć semestralnych: dla dorosłych – 690 zł (zajęcia 2 x tyg.), 39o zł (1 x w tyg.) 5 XI, godz. 18.00 Eksperymentalna Scena Operowa z cyklu „Operetka moja miłość”. Koncert TANIEC BRZUCHA „Piosenki międzywojenne i muzyka filmowa’’. Występują: Andrzej Bie- Prowadzenie: Selena & Anna Larin gun – baryton, Małgorzata Westrych – fortepian oraz zespół Sonore Duo Koszt zajęć semestralnych: 390 zł ( 1 x w tyg.) w składzie: Małgorzata Turska – flet oraz Anna Rzeszuto – gitara. Koncert prowadzi: Bożena Kiełbińska – sopran Bilety w cenie 25 i 20 zł do nabycia godzinę przed koncertem lub rezerwacja pod Szczegóły oraz grafik zajęć: www.almoraima.pl, www.lamelli.com.pl nr.tel. 600-32-42-02 6 XI, godz.17.30 Zajęcia i zapisy: ŚOK, Kraków, ul. Mikołajska 2, tel. 12 422 08 14 w. 17, Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. mkgorka@lamelli.com.plINFORMATOR  listopad 2012 LAMELLI.COM.PL 5
 6. 6. 7 XI oraz 9 XI, godz. 9.00 Z notatnika hipochondrykaBiuro Organizacji Koncertów „Preludium” pod patronatem Fundacji So-noramente. Audycja muzyczna dla najmłodszych: ”Jak stołek z wiaderkiemoberka tańcował”. Wprowadzenie dzieci w obchody Święta Niepodległości poprzez przed- stawienie rytmów polskich tańców narodowych Grypie mówimy: nie! J esienne słoty, skoki temperatury, Każdy z wymienionych wirusów staje8 XI, godz. 18.00 zła dieta, brak ruchu osłabiają od- się groźny jeśli jest nieleczony lub niedo-Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich zaprasza na wieczór literacki z cy- porność naszego organizmu i spra- leczony, co może doprowadzić do cięż-klu „Niezatarte autografy” i otwarty literacki wieczór wspomnieniowy z udzia- wiają, że w okresie jesiennym jesteśmy kich powikłań, np. do zapalenia mięśniałem poetów i prozaików pt.: „Non omnis moriar”, oprawa muzyczna: Izabe- podatni na różnego typu infekcje, prze- sercowego i osierdzia, zapalenia płuc,la Jutrzenka Trzebiatowska – fortepian, prowadzenie: Magdalena Węgrzy- ziębienia z groźną grypą włącznie. Za- ucha środkowego czy powikłań neuro-nowicz-Plichta. biegani, zapracowani bagatelizujemy logicznych. często pojawiający się ból mięśni czy Okres wylegania choroby, czyli czas9, 10 XI, godz. 21.00 ogólne złe samopoczucie tłumacząc to od zakażenia do wystąpienia pierwszychKoncerty jazzowe towarzyszące „Zaduszkom Jazzowym” z udziałem na przykład zmęczeniem. Jak odróżnić objawów wynosi od 2 do 3 dni. Najbar-znanych krakowskich muzyków. grypę od zwykłego przeziębienia? Oczy- dziej widoczne i gwałtowne są objawy wiście organizm każdego z nas nieco grypy typu A, nieco łagodniejsze w przy-14 XI, godz.18.00 inaczej reaguje na pojawiające się scho- padku dwóch pozostałych typów. Na za-Promocja „FORUM dziennikarzy”. rzenia czy infekcje, ale spróbujmy doko- chorowania na grypę najbardziej nara- nać ogólnego porównania. żone są osoby z przewlekłymi choroba-16 XI, godz.18.00 W przypadku grypy występują: wy- mi układu oddechowego, zastawkowymiWieczór autorski Joanny Bąk połączony z promocją tomiku poetyckiego soka temperatura, ból głowy, uczucie wadami serca, obrzękiem płuc, kobie-„Pan tu nie leżał”. ogólnego „rozbicia”, ból w klatce pier- ty ciężarne w 3. trymestrze ciąży, osoby Dzięki wsparciu Fundacji Bielecki Art czytelnicy mogą zapoznać się z kolejnym siowej, bóle mięśni i stawów. Grypie czę- starsze, dzieci. tomikiem poetyckim Joanny Bąk pt. „Pan tu nie leżał”. Tomik ilustrowany fo- sto towarzyszy kaszel, natomiast rzad- Mając na uwadze wspomniane tografiami artystycznymi autorki kontynuuje ideę tworzenia „obrazo-wierszy”, ko katar, kichanie i ból gardła, co zwy- wcześniej wirusy grypy i ich częste mu- gdzie słowo jest uzupełnione przez warstwę graficzną, z którą stanowi spójną ca- kle ma miejsce w przypadku „zwykłego” tacje nasuwa się pytanie: czy szczepie- łość. Wieczór poprowadzi Jadźka Malina, spotkanie autorskie uświetni kon- przeziębienia. I, co trzeba podkreślić, nia przeciw grypie chronią przed za- cert fortepianowy Janusza Bieleckiego. przeziębienie jest chorobą bakteryjną, chorowaniem? Przecież powszech- Joanna Bąk (ur.1986) – absolwentka filologii polskiej z edytorstwem a więc niewielką infekcją górnych dróg nie wiadomo, że opinie pacjentów na i komunikacją medialną UP w Krakowie oraz Studium Dziennikarskiego. oddechowych, natomiast grypa należy ten temat są podzielone. Zdecydowa- Autorka tomiku „pomiędzy”, tekstów poetyckich, prozatorskich i dzienni- do chorób wirusowych, powodujących nie tak, chociaż wiadomo, że nie uchro- karskich publikowanych m.in. w „Dzienniku Polskim”, Akancie”, „Fragi- kolejne dolegliwości – to rozróżnienie nią w 100%, to w bardzo dużym stop- le”, „Gazecie Kulturalnej”. Laureatka licznych konkursów; otrzymała m.in. ma kluczowe znaczenie w podjęciu wła- niu zmniejszą prawdopodobieństwo tytuł Honorowego Laureata Międzynarodowego Festiwalu Artystyczne- ściwej terapii. Trzeba jednak zaznaczyć, wystąpienia choroby, a w przypad- go FAMA, nominację w plebiscycie7 Nadziei Miasta Krakowa, literacką że jeśli objawy wskazujące na przezię- ku zachorowania złagodzą jej przebieg przepustkę „Zwierciadła” za dziennik „Z perspektywy domu” czy nagrodę bienie nie ustępują samoistnie lub z po- i uchronią przed powikłaniami. Za- w ogólnopolskim konkursie JESTEM_MAM_GŁOS za tekst dramatycz- mocą domowych sposobów czy ogólnie szczepić powinny się zwłaszcza oso- ny” Twoje sypialnie”. Ma na koncie wiele wystaw fotograficznych. Jedna dostępnych leków, albo wręcz nasila- by starsze (po 65. roku życia), doro- z nich, należąca do projektu „ Na miotle przez świat” – Peru, Boliwia” to- ją się, najlepszym wyjściem jest wizyta śli i dzieci z przewlekłymi chorobami warzyszyła spotkaniu z cyklu „Dorwać mistrza” z Noblistą Mario Vargasem u lekarza. układu oddechowego i krążeniowego, LIosą” Jej zdjęcia wykorzystywane są jako ilustracje książek i czasopism. Grypy nie należy lekceważyć, to obniżoną odpornością, cukrzycą czy wciąż groźna choroba, która każdego chorobami nerek, osoby przebywają-28 XI, godz. 18.00 roku zbiera obfite żniwo. Wywołują ją ce w dużych skupiskach (lekarze, na-Gościem Krakowskiej Witryny Fotograficznej będzie Piotr Kło- wirusy, które co kilka lat zmieniają swo- uczyciele, żołnierze itp.), pracującysek, prezes Zarządu Okręgu Krakowskiego ZPAF. je szczepy (ulegają mutacjom). Najczę- w zmiennych warunkach pogodowych. ściej wirusy te należą do jednego z trzech Nie mogą się szczepić osoby będące19-24 XI, godz.9.00 typów: A, B lub C. Wirus typu A przynaj- w trakcie choroby, osoby uczulone naRestauracja „Pod Gruszką” zaprasza na Międzynarodową konferencję antropolo- mniej raz na 10 lat całkowicie zmienia jakikolwiek składnik szczepionki (np.giczno-estetyczną. IV Edycja Festiwalu Antropologii Tańca Chorea Ibero- swoją budowę, przez co staje się odpor- białko kurze, antybiotyki) oraz osoby,-Afro-Americana – Stwarzanie świata Tańcem 2012-2014 ny na wszystkie wyprodukowane w tym u których wcześniej wystąpiły niepo- Współpraca: Polskie Stowarzyszenie Antropologii Tańca, Uniwersytet Federal- czasie szczepionki. Dlatego to właśnie żądane odczyny po wcześniejszym za- ny w Bahia, Brazylia, Uniwersytet Ateński, Grecja, Instytut Romanistyki, Uni- ten szczep wirusa jest najczęściej odpo- szczepieniu przeciw grypie. wersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Camoesa, Wydział Huma- wiedzialny za wystąpienie epidemii na Grypa to choroba, którą znamy od nistyczny AGH w Krakowie. http://body.art.pl/ skalę światową (pandemii). Wirus typu lat (pierwszy opis epidemii pochodzi już B zmienia się co 5 lat, wywołując epide- z 1510 roku) i wydaje się, że wiemy o niej23 XI, godz.16.00 mie o dużo mniejszym zasięgu niż wspo- wszystko. Jednak ilość powikłań wciążMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzień Pracownika Socjalnego. mniany wcześniej wirus A. Natomiast jest zatrważająca, co chyba świadczy wirus typu C nie zmienia swojej budo- o tym, że po prostu bezmyślnie ją lekce-28 XI, godz.18.00 wy, obecny jest przez cały rok, wywołu- ważymy. A najlepszym i najskuteczniej-Krakowska Witryna Fotograficzna. Spotkanie z fotoreporterami i prezesem… jąc sporadyczne zachorowania (zazwy- szym lekarstwem jest w tym przypadku czaj tylko raz w życiu każdego z nas) i ni- po prostu... łóżko. Klub Muzyki Współczesnej „Malwa” gdy nie wywołując epidemii. Izabela Niziałek ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków, tel. 12 411 61 16, e-mail: klubmw@poczta.onet.pl Warsztaty filcowania ia Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 21.00 na sucho i na mokro cykl 6 spotkań8 XI, godz. 18.00 sobota – godz. 10-12Fan Club Elvisa Presley’a. Wstęp wolny cena – 400 zł prowadzenie – Krystyna Drożdżowska15 XI, godz. 19.00Salon Artystyczny Dettloffów – spotkania poetyckie: Twórczość poetycka Ane- ŚOK, ul. Mikołajska 2, tel. 422-19-55 w.21ty Kielan. Występują: Przemysław Wróblewski (gitara, śpiew), prowadzenie – lamelli@lamelli.com.pl, www.lamelli.com.plMonika Maśnik. Wstęp wolny 6 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 7. 7. Teatr 29 XI godz. 18.00 Muzykolandia (dla dzieci), prowadzenie: Katarzyna Słota-Marciniec. Bilety w cenie 5 zł Zapraszamy do TEATRU 15 listopada – 10 grudnia Wystawa fotografii pt. „Sny opuszczone” autorów: Karolina Sztaba, Michał Sie- prawdziwego kierko studenci roku podyplomowego na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kurator wystawy i au- tor tekstu do katalogu: Zbigniew Latała. „Przede wszystkim po tylu latach pracy wiem już, że nie ma po- wrotu do teatru, w którym kiedyś przepracowałem kilkanaście Klub „Kazimierz” lat, gdzie była garderoba, panie garderobiane przynosiły ko- stiumy, był bufet, herbata, kawa i jedzenie. Dzisiaj tego wszyst- ul. Krakowska 13, 31-062 Kraków, tel. 12 421 57 86, kiego już nie ma ? o każdy spektakl trzeba walczyć i czasem na- www.kkazimierz.mylog.pl, e-mail: d.lanocha@lamelli.com.pl wet dopłacać z własnej kieszeni, aby Ci, których to interesuje wiedzieli, iż jeszcze żyję”. Michno Stanisław 1 – 6 XI, godz. 14.00 – 20.00 „Jesień w kuchni” – wystawa malarstwa, przygotowana przez Stowarzysze-T eatr M.I.S.T. zaliczany do krakow- nie Artystów Nieprofesjonalnych Ziemi Krakowskiej. Tym razem artyści związani skich scen alternatywnych istnieje z Klubem Kazimierz przygotowali wystawę, której główną bohaterką będzie jesień. od roku 1994. Jego założycielem I jej rożne odcienie. Także jesień widziana z okien kuchni.jest Stanisław Michno – aktor i reżyser,współpracujący z krakowskimi teatrami 5 XI, godz. 18.00 – 19.00od 1964 roku. O swoim Teatrze mówi: Dyżur radnego Dzielnicy I, Krzysztofa Barona. „To nie jest teatr inscenizacji ani de-koracji, ale teatr życia wewnętrznego. 5, 19 XI, godz. 18.00Najcenniejsza dla nas jest możliwość Spotkanie Grupy Kobiet Alternatywnych – prowadzenie Grażyna Pietroń.pokazania pewnych etapów życia bo-haterów i skłonienia publiczności, aby 7 XI, godz. 18.00przeżywała to razem z nami”. „Akt – Ideał Formy – wernisaż wystawy fotografii Bartłomieja Bałabana. Więcej o Teatrze M.I.S.T. na stronie Bartek Bałaban (rocznik 1988) jest absolwentem Szkoły Fotografii założonej przezwww.teatrmist.pl, a 9 listopada 2012 r. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Najnowsza wystawa, stanowi ostatnią część cy-o godz. 19.00 na Scenie Lamelli (Śród- klu, ujęcia w artystycznej fotograficznie formie człowieka, najchętniej kobiety.miejski Ośrodek Kultury w Krakowie, ul.Mikołajska 2, sal nr 17) „Moskwa – Pie- 20 XI, godz. 18.00tuszki” wg Jerofiejewa ze wspaniałą rolą Turniej klubowy Krakowskiego Klubu Szaradzistów „Agora”.Wojciecha Michno. Bilety: 25 zł (normalne), 15 zł (ulgo- 21 XI , godz.15.00we). ZAPRASZAMY! „Czytaj z „Kazimierzem” – spotkanie z Marianem Żakiem ze Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej. 22 XI, godz.18.00 „Materia ducha” – wernisaż wystawy malarstwa Łukasza Jacka Artysta (rocznik 1978) od dzieciństwa był zafascynowany sztukami plastyczny- mi. W tym zakresie kształcił się w Liceum Plastycznym, u „Frycza Modrzewskie- go” i w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ma na swoim koncie kilka wy- staw. Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych „Piwnica pod Baranami” ul. św. Tomasza 26, tel. 12 421 25 00, e-mail: micek@poczta.neostrada.pl 3, 10 XI, godz. 21.00 Kabaret Piwnica pod Baranami. 6 XI, godz. 19.00 „Madonny nie święte” – wieczór autorski Moniki Maciejczyk. 9 XI, godz. 19.00 Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży Z cyklu – Nasi Goście: „Po schodach”, monodram, scenariusz: Lucy- (listopad 2012 – marzec 2013) na i Magda Kupryjanowicz, reżyseria: Lucyna Sosnowska, pomysł dramaturgiczny i wykonanie: Agnieszka Mandat. Dziennikarstwo prasowe, internetowe i telewizyjne w pigułce :) Elementy teorii i praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka!!!: 12 XI, godz. 18.00 tworzenie reportażu, specyfika sondy ulicznej, dziennikarz a prezenter, Spotkanie z Janem Nowickim. researching, czyli jak przygotować się „do materiału”, symulacja wywiadów 21 XI, godz. 19.00 Spotkania w środy, w godz. 18.00–19.30 (16 spotkań) Koncert piosenek autorskich – „Dla poezji” zagra zespół „Latający Dywan”. Pierwsze spotkanie: 7 listopada 2012 r. 23 XI, godz. 20.00 Prowadzący: Paweł Budziński – dziennikarz Recital: Michała Łanuszki. Zapraszamy młodzież gimnazjalną i licealistów :) Cena: 350 zł 30 XI, godz. 20.00 Zapisy: bserwatka@lamelli.com.pl Recital: Leszka Wójtowicza.INFORMATOR  listopad 2012 LAMELLI.COM.PL 7
 8. 8. XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Dać świadectwo” 12 Jarosław Wojciech Burgieł (ur. w 1962), muzyk, pracuje kwietnia 2012 roku jury XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Dać świadec- w szkole muzycznej jako nauczyciel gry na gitarze. Wydał dwa tomi- two” w składzie: dr Marek Karwala – przewodniczący jury, Adam Ziemianin ki poetyckie: Wyszedłem po wiersz (wyd. Miniatura, 1992), Chwi- oraz Janusz M. Paluch – sekretarz jury, po przeczytaniu 260 zestawów wierszy nadesła- lowe ucieczki ze świata (wyd. Fundacja Kultury i Sztuki Ars Longa nych z całej Polski i z zagranicy postanowiło: Nagrodę Główną – czyli wydanie tomu poezji Mieczysława Święcickiego, 2001). – otrzymuje: Zdzisława Górska ze Strzyżowa, I Nagrodę otrzymuje Leszek Wójcik Należy do grupy poetyckiej For- z Krakowa, II Nagrodę otrzymuje Antonina Sebesta z Myślenic, III Nagrodę otrzymu- macja 16 działającej przy Dwor- je Ewa Jabłońska z Otwocka. ku Białoprądnickim. Autor książ- Jury przyznało również cztery równorzędne wyróżnienia które otrzymują: Jarosław ki dla dzieci pt. O Kicusiu i Wojtu- Burgieł z Krakowa, Leszek Jaraczewski z Warszawy, Leonard Mokrzycki siu (wyd. Skrzat, 2001). Publikował z Gdańska, Janina Szołtysek z Mikołowa. m.in. w „Nowej Okolicy Poetów”, „Magazynie Literackim”, „Dzienni- ku Polskim”, „Akancie”. Nagrodzo- Jarosław Burgieł ny w I Konkursie Poezji Religijnej (1993), wyróżniony w dwóch kolej- nych edycjach tegoż konkursu oraz w I Pienińskim Konkursie Poetyc- wyróżnienie kim (1995).Kręcenie leżącego Kartka z kalendarza Przemawianie do sercaWszystko leży:ja leżę, „Wodospady” Dawno serce nie bolałokariera leży, i nie było migotania przedsionkówzdrowie leży na obie łopatki, Z górskiego potoku wyłonił się delfin ale jak zamigocząwraz z nim, życie duchowe, symbol przyjaźni wszystko będzie jasnenie mówiąc już o płciowym. uformowany z kamieni Trzeba będzie poznać powodyPowiadają, że mam jak dzieło rzeźbiarza migoczących sygnałówpiękne życie na Ziemi które można mieć w oczach Znana jest hipotetyczna wersja lekarzyskoro mi wszystko tak leży. Z jego posiadania a jaka jest wersja serca, czyliTylko takie życie mogą jedynie wypłynąć marzenia kardio wersja?leżące na Ziemi, spełnionej jedności uczuć Niech samo o tym powiechoć planeta których nie sposób zaznać ale niech mówi spokojniepchana siłami grawitacji w rzeczywistości i będzie opanowane,uwodzi przyciągająco choć rzeźbę nawet dotknąć można więc zgasić go prądem, prądem zgasićjakoś mi nie leży. poznając fakturę i kształty prądem mu wmówić tę jego kardio wersję!*Nasz glob mnie nie oszuka: Ręką i wyobraźniącoś za bardzo kręci... można też zniszczyćZaproszenie Chcesz zostać poetą/ pisarzem? Mówią, że liczy się talent, ale każdy diament najpierw trzeba oszlifować :) Zapraszamy cię zatem na: WARSZTATY LITERACKIE – POEZJA I PROZA Radosław Sławomirski Odczuwasz potrzebę pisania tekstów artystycznych (poezji, prozy)? Czynisz to już od dawna, lecz nie ujawniasz efektów swej pracy, gdyż nie jesteśR adosław Sławomirski – ur. Znajomi pewny/pewna czy są one cokolwiek warte? 24.10.1984. Doktorant kulturo- Jest piątek po południu Masz wprawdzie rozliczne pomysły, ale też świadomość niedoskonałości warsz- znawstwa na Wydziale Studiów ja przy małej czarnej tatu i chciałbyś/chciałabyś ten stan poprawić?Międzynarodowych i Politycznych Uni- ona przy cappuccino Myślałeś/myślałaś już wcześniej o skontaktowaniu się z osobami będącymi w po-wersytetu Jagiellońskiego. Przygotowu- pytam jak się jej układa dobnej jak Ty sytuacji, ale nie było po temu okazji?je rozprawę doktorską nt. poezji bardów wszystko w porządku Uważasz, że przydatne mogłyby się dla Ciebie okazać profesjonalne porady…rosyjskich okresu radzieckiego. Laureat odpowiada dziękujekilku konkursów poetyckich, jego wier- pytam o mało istotne sprawy Wszystko to możesz osiągnąć biorąc udział w cyklu WARSZTATÓW LITERACKICH.sze publikowano m.in. w „Dekadzie Li- opowiada o mało istotnych – WARSZTATY I STOPNIA (podstawowe)terackiej” i „Dzienniku Polskim”. sprawach znowu dziękuje – KURS II STOPNIA (dla zaawansowanych praktyków lub tych, którzy chcą się pytam o plany na przyszłość zająć analizą i interpretacją tekstów) jutro ślub z FrankiemNocą jest w trzecim miesiącu Pierwsze spotkanie: 8 listopada (czwartek)Tamtej nocy I stopień – godz. 17.00 – 19.00byłaś Ustroniem II stopień – godz. 19.00 – 21.00 Prowadzący: dr Marek Karwala – literaturoznawca, wykładowca uniwersyteckiprzygodę rozpocząłem Czas: 20 godzin zegarowych (10 spotkań = 10 czwartków)od dwóch Czantorii Cena: 350 złzszedłem w dół Zapisy: bserwatka@lamelli.com.plpasmem Równicyi przetarłem szlak Więcej informacji uzyskacie Państwo wchodząc na naszą stronę internetową:stromym zboczem www.lamelli.com.pl; zapisu dokonywać można osobiście w siedzibie Śródmiejskiegozanurzając się Ośrodka Kultury przy ulicy Mikołajskiej 2, telefonicznie: 12 422-08-14; lub mailowo:w Żelazistych Źródłach bserwatka@lamelli.com.pl; Opłaty prosimy wnosić w kasie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury codziennie w godz. 8.00 – 16.00, w środy 8.00 – 17.30 lub na konto:gdzie obficie Zapraszamy na spotkanie autorskie nr rach. 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 z dopiskiem: warsztaty literackie.zaspokoiłem pragnienie 12 listopada o godz. 19.00.8 LAMELLI.COM.PL ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 9. 9. Recenzja Zaproszenie Podróż przez kolejne kręgi zatracenia Leszek O „Zatraceniu się w Schulzu” Krzysztofa Miklaszewskiego Lisiecki„B ył rok 1968, kiedy całkowi- opublikowanych m. in. w „Studencie” L cie nieznany mi geniusz oka- czy „Kulturze”. Spośród aktorów, któ- eszek Lisiec- zywał się pisarzem zupełnie rzy kreowali postać Jakuba szczególnie ki – urodzonyniezbadanym. Co więcej, schulzologia zachwycił Miklaszewskiego Jan Peszek w Warszawie,była wtedy naukową tabula rasa. Chyba („Republika marzeń”) – na tyle, że po- od 1986 r. związa-ta smutna konstatacja stała się dla star- święcił charakterystyce tej kreacji aktor- ny z Ziemią Lubu-tującego polonisty największym bodź- skiej cały rozdział. Jednak teatralne fa- ską. Pasjonuje sięcem”. Zacytowany powyżej fragment scynacje związane z Schulzem, to przede fotografią, muzy-to część wstępu, będącego – jak zazna- wszystkim uczestnictwo w spektaklu ką, literaturą i gra-czył jego autor, Krzysztof Miklaszewski „Umarłej klasy” Kantora, nad którym fiką komputerową.– wyznaniem niezmiennego, trwające- bezsprzecznie zdaniem Miklaszewskie- Zamiłowania do po-go od czasów studenckich, zaurocze- go krążył duch Schulza. Pisze on: „(…) ezji i fotografii łączynia twórczością Schulza. Chęć odkry- chociaż Kantor nie używa ani jednego w projektach pocz-wania przez młodego badacza niezbada- Schulzowskiego słowa, jesteśmy przeko- tówek, a zamiłowa-nych zupełnie stylistycznych meandrów nani, że to, co Schulz przeczuł i napisał, nie do poezji i muzy-prozy Schulza jest zupełnie zrozumiała Kantor – przekazuje i modyfikuje.” ki łączy komponując– każdy piszący prace naukowe chciał- Krzysztof Miklaszewski przypomina piosenki. Autor bloga Artyści Różnychby wnieść do ogółu badań coś zupełnie w swej książce, że proza pisarza z Dro- Stron www.arspoeisis6.bloog.pl. De-nowego, coś odkrywczego. Miklaszew- hobycza inspirowała i inne dziedziny biutował w XL Almanachu Krakowskiejskiemu to się udało. Wszak to on właśnie sztuki m.in. film (tu zderzył ze sobą pro- Nocy Poetów, członek Koła Młodych Pi-ukuł, na podstawie swoich analiz struk- a offowego w szczególności. Pisze zatem dukcję Hasa i Sobocińskiego, czyli „Sa- sarzy przy Krakowskim Oddziale Związ-turalnych, definicję Schulza jako pisa- o wcześniejszym, błędnym spojrzeniu natorium pod Klepsydrą” oraz „Ulicę ku Literatów Polskich.rza, nazywając go: „poetą prozy”, zysku- krytyków teatralnych na prozę Schulza, Krokodyli” braci Quay, będącą szczegól-jąc tym uznanie wśród profesorów kra- nadającym jej etykietkę niesceniczności ną, momentami przerażającą animacją) biały dmuchawieckowskich uczelni i nie tylko. („Zasadniczym żywotem Schulzowskiej i muzykę (zobaczył Bester Quartet blisko wyniesiona ponad trawy Podobnie rozpoczyna się wiele lite- prozy jest opis, a opis można w teatrze słynnego Johna Zorna). Ponadto przy-rackich fascynacji, które trwają i roz- przerobić tylko na obraz, a nie – czego tacza rozmowy z siostrzeńcami „stryj- puchata kulawijają się przez całe dalsze, nie tylko według nich teatr wymaga – na dialog cia Brunia”, czyli z Jakubem Schulzem na zielonym maszcienaukowe, życie zauroczonego. Książ- czy też działanie.”) i wbrew ich ocenie i Ellą Schulz-Podstolską, z jego sąsia-ka Krzysztofa Miklaszewskiego „Za- przytacza przykłady mniej lub bardziej dem Erwinem Schenkelbachem i muzą, z niepokojem czekatracenie się w Schulzu. Historia pew- udanych spektakli teatralnych na niej uwiecznioną na szkicach Brunona, Bian- na podmuch wiatrunej fascynacji”, którą niedawno było mi opartych. Wspomina zatem widowisko ką – Lidią Burstin. Wprowadzają nasdane przeczytać opowiada o różnych teatralne „Wiosna” Studenckiego Teatru one w zupełnie inny, zaawansowany który zazdrośnie zabierzepłaszczyznach owej fascynacji, jej róż- z Gliwic, „Sanatorium pod Klepsydrą” krąg wtajemniczenia w schulzologię. Po- ulotne pięknonych kręgach, począwszy od tej już wy- Studia Pantomimy Politechniki Szcze- zwalają naprawdę zrozumieć owo zatra-żej wspomnianej, poprzez śledzenie te- cińskiej, „Sklepy cynamonowe” (1976) cenie się w Schulzu. Z każdym kolejny nie wiematralnych odsłon Schulzowskiego świa- w reżyserii Ryszarda Majora w wykona- rozdziałem dostrzega się, że to książka od czego zacząćta, a na prywatnych znajomościach niu Teatru Pleonazmus oraz „Republi- napisana z pasją, którą autor potrafi za-kończąc. Teatralnym wcieleniom pro- kę marzeń” (1987) Rudolfa Zioło i operę razić czytelnika. Wydaje mi się również, poezja nie wraca echemzy pisarza z Drohobycza poświęca chy- „Manekiny” (1982) Grzesińskiego i Wi- że każdy, kto choć trochę interesuje się muzyka brzmi za cichoba Miklaszewski najwięcej miejsca, co śniewskiego. Zawarte w książce opisy twórczością Brunona Schulza powinien obrazy zszarzałynie dziwi, jeśli zdajemy sobie sprawę przedstawień oparł autor w większości obowiązkowo zajrzeć do tej książki i po-z tego, że był on zawsze i jest nadal wiel- na napisanych przez siebie, „na gorąco”, zwolić się zafascynować. zmęczona przeszłośćkim orędownikiem teatru studenckiego, recenzjach krytycznych owych spektakli, Barbara Serwatka nie ożywia przyszłości trzymam w ręku FRAGILE zaprasza na spotkanie: pierwszą cegłę Coming out nie wiem gdzie ją położyć nadzieja różnica wypełniony alegorią poezji muzyki obrazów oglądam świat mniejszości z dumnie podniesioną głową nie pozwól Czy nie boimy się tej różnicy, która byłaby niczym innym jak do- żebym ją puszczeniem do dyskusji lokalnych i wyrazistych głosów? Tole- nisko opuścił rancja okazała się w dużej mierze ideą niewystarczającą. Jak pisze w najnowszym numerze „Fragile” Tomasz Sikora, istnienie nieto- wpatrzony w szarość lerancji można uznać za wyznacznik realnej (a nie spłyconej do pstrokatych kolorów) różnicy. Leszek Lisiecki – wiersze z tomu: Zapraszamy na spotkanie, które poszerzy dyskusję prowadzo- „Wyniesiona ponad trawy” ną na łamach naszego czasopisma. (Wydawnictwo Signo) Szczegóły www.fragile.net.pl Zapraszamy na spotkanie autorskie 12 listopada o godz. 18.00.INFORMATOR  listopad 2012 LAMELLI.COM.PL 9

×