Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
hnhcmhImi nbaw     Hcp ]Twþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ      ...
2              BapJw.   `cW{Ia¯nse   FÃm   taJeItfbpw    kw_Ôn¨   hnhc§Äkzmb¯amIp¶XneqsS   s]...
3     sFizcy  ]cmjÀ F¶ 10 hbÊpImcn hnhcmhImi nba{]Imcw {][ma{´nbpsS Hm^oknteb¡v Hcp At]£ kaÀ¸n¨p.almßKmÔnsb cmjv{S]n...
4       ApZnw {]kàn Gdns¡m−ncn¡p¶ Cu nbawkpXmcyXbpsS Imcy¯n cmPy¯v Hcp ni_vZ hn]vfhw Xs¶krjvSn¨psIm−v Pm-[n-]-Xy-¯...
5     hnhcmhImi nba¯nse {][m         hyhØIÄ                       v   2005 sabv 11þv t...
6  "Information meant any material in some form including records and documents. An unprecipitated indefinite and abstra...
7   C´y³  `cWLS   {]Imctam, ]mÀesatâm,  kwØmnbak`tbm ]mkm¡nb nba {]Imctam,    kÀ¡mÀhnÚ]mw/D¯chv aptJ Øm]n¡s¸«tX...
8    PIO bpsS t]cnepw Ht¸mSpw IqSn am{Xta I¯nS]mSpIÄ S¯m³ ]mSqffq   ]_vfnIv AtXmdnänbnse aäv DtZymKØÀ¡v C¡mcy¯n CSs...
9ORDINATION) DEPT. NOTIFICATION No.11259/Cdn. 5/06/GAD, Thiruvananthapuram Dated,9th May 2006,) F¶ tm«n^nt¡j³ (t]Pv 20) Im...
10 ewL¯nsâ t]cn hnhcmhImi I½ojp ap¼n lmcPmtI−nhcpw.asämcp ]_vfnIv AtXmdnäbnbpambn _Ôs¸« At]£   Hcn¡Â Hcp Irjn Hm^okÀ¡v...
11e`n¡p¶ apdb¡v ÂImw   Hm^okn n¶v ]et¸mgpw ÂIp¶ adp]SnbmWnXv. hnhcmhIminba¯n Cu adp]Sn¡v ØmanÃ. hnhcmhImi nba¯n c−pIm...
12   ]gb ^bepIÄ    hnhcmhImi nbaw S¸nembXpapXÂ DtZymKØsc Gsdhnjan¸n¡p¶ H¶mWv ]gb ^bepIÄ Bhiys¸SÂ. tcJIÄ F{X     ...
13 ChnsS hnhcmhImi nba¯nse hIp¸v 7(9) {]ImcamWv S]SnkzoIcn¡p¶Xv. hIp¸v 7(9) Â C{]Imcw sImSp¯ncn¡p¶p."An information shall ...
14           nckn¡s¸Smhp¶ hnhc§ÄF)   C´y-bpsS ]c-am-[n-Im-c-s¯bpw, AJ-Þ-X-tbbpw, cmjv-{S-kp-c-£-tbbpw,C´ybps...
15 hIp¸v 8(1) (F),(kn),(sF) F¶nhsbmgnsIbpff hnhc§Ä 20 hÀjw Ignªm ÂImw hyànbpsS   kzImcyXbnte¡v  Amhiy  IS¶pIbä¯nSb...
16   c−mw A¸o    hnhcmhImi   I½ojv ap¼msIbmWv   c−mw  A¸o    kaÀ¸nt¡−Xv. A¸oenv ^oknà   c−mw A¸o 90 Znhk...
17Cu nba¯nsâ ]cn[nbn n¶v Hgnhm¡nbn«pff (Nne n_ÔIÄ¡vhnt[bambn ) clkymtzjW kpc£m Øm]§ÄtI-cf kÀ¡m-cnsâ 7þ2-þ2006 se Pn.-H.(-...
18              sk£³ 6(3) {]Imcapff S]Sn  ¼À:              Hm^oknsâ t]cv  :        ...
19    hnhc§Ä¡pff sNehv ASbv¡p¶Xnv At]£ItmSv       Bhiys¸Sp¶Xp kw_Ôn¨ I¯nsâ amXrI                ...
20     tm«n^nt¡jpIfpw kÀ¡pedpIfpw   ^okv kw_Ôn¨v 2006 tabv 9 v tIcfkÀ¡mÀ ]pds¸Sphn¨       tm«n^nt¡j³ Xmsg sIm...
21        a fee of rupees ten for every subsequently thirty minutes        or fraction thereof.    (2) ...
22                 EXPLANATORY NOTE    (This does not form part of the notification, but is intended ...
23 Hcp At]£bnÂXs¶ Iptdtbsd ]_vfnIv AtXmdnänbpambn _Ôs¸«        hnhc§Ä tNmZn¡pIbmsW¦n    Hcp At]£bn Xs¶ [mcmfw ]...
24    Zmcn{ZytcJbv¡v Xmsgbpff At]£IÀ ({Kma§fn n¶pffhÀ)        lmPcmt¡− km£y]{Xw kw_Ôn¨ D¯chv          ...
25  F´psIm−v F¶ tNmZyw hnhcmhImi¯nsâ ]cn[nbn hcptam   F´psIm−v F¶pff tNmZyw hnhcmhImi nba¯nsâ]cn[nbn hcp¶nÃ. IqSmsX h...
26   At]-£-bpsS kq£a ]cn-tim-[1. At]-£-I³ Bhiys¸«n-cn-¡p¶ hnh-c-§-sf-s´-Ãm-amWv?2. B hnh-c-§Ä Cu Hm^o-kn kq£n-¨n-«p-Å-X...
273. hnh-c-§Ä Ign-bp-sa-¦n cPnÌÀ X]m aptJ At]-£-Iv ssIam-dpI.4. tcn«v h¶v ssI¸-äp-I-bm-sW-¦n At]-£-I-n n¶v ssI¸äv cioX...
28      H¶ntesd t]À tNÀ¶v Hcp At]£ Abbv¡mmhnÃthe name of the person should invariably be given beneath his signature....
29      At]£ XoÀ¸m¡m³ IqSpX kabw tNmZn¡mmhnÃthere is no provision for seeking more time for disposal of a request un...
30       H¶mw A¸oen ]pXnb Hcp Bhiyw (At]£bn       Bhiys¸SmXncp¶Xv) D¶bn¡phm³ nÀÆmlanÃ." There is no scope fo...
31(competent Authority) ÂImdp−v. C{]Imcw _Ôs¸«   A[nImcnIÄD−m¡p¶XmWv dqÄkv (N«§Ä). hnhcmhImi nba¯nse hIp¸v 28 emWv N«§Ä...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Vivaravakasa niyamam oru padanam

41.014 Aufrufe

Veröffentlicht am

Writeup on Right to Information Act

Veröffentlicht in: Bildung
 • Have you ever used the help of ⇒ www.HelpWriting.net ⇐? They can help you with any type of writing - from personal statement to research paper. Due to this service you'll save your time and get an essay without plagiarism.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • A professional Paper writing services can alleviate your stress in writing a successful paper and take the pressure off you to hand it in on time. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Vivaravakasa niyamam oru padanam

 1. 1. hnhcmhImi nbaw Hcp ]Twþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ X¿mdm¡nbXv: efnXv _m_p Ìtääv dntkmgvkv t]Àk¬ (RTI Act)þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ
 2. 2. 2 BapJw. `cW{Ia¯nse FÃm taJeItfbpw kw_Ôn¨ hnhc§Äkzmb¯amIp¶XneqsS s]mXpØm]§fpsS {]hÀ¯§Ä ka{Kambnhnebncp¯mpw, Bhiyamb kµÀ`§fn kÀ¡mÀ Xocpam§fnepwbcq]oIcW¯nepw nÀ®mbIamb kzm[ow sNep¯mpw P§sf{]m]vXcpam¡p¶ kp{][m nbaamWv hnhcmhImi nbaw. A[nImcnÀÆlW¯n kpXmcyX Dd¸m¡ns¡m−v ImeXmakw, AgnaXn, kzP]£]mXwF¶nh CÃmXm¡n Imcy£ahpw kwip²hpamb Hcp `cW{IaamWv Cunba¯neqsS hn`mh sN¿p¶Xv. Cu e£y§Ä ssIhcn¡Wsa¦nÂhnhcmhImi nbaw ^e{]Zambn S¸nem¡p¶Xnpw, CXv kw_Ôn¨ amÀ¤nÀtZi§Ä ]men¡p¶Xnpw NpaXes¸«hscÃmw Cu nba¯n th−{XAdnhpffhcmbncn¡Ww. hnhc§Ä ÂIm³ aSnImWn¡p¶ DtZymKØscbpwhyànsshcmKy¯npw kzmÀ°Xm¸cy§Ä¡pw th−n Cu nbaw D]tbmKn¡p¶At]£Iscbpw Xncpt¯−Xp−v. hnhc§Ä¡mbn At]£n¡pt¼mgpwhnhcmhImi nba{]Imcw e`n¡p¶ At]£IÄ XoÀ¸m¡pt¼mgpw kwib§fpwBibIpg¸§fpw DSseSp¡p¶Xv kzm`mhnIamWv. At]£ XoÀ¸mt¡−Poh¡mÀ¡pw hnhc§Ä¡mbn At]£n¡p¶ At]£IÀ¡pw Hcp ]cn[nhsc CuIpdn¸v klmbIcambncn¡psa¶v {]Xo£n¡p¶p. FÃmhcpsSbpw kPoh NÀ¨Cubhkc¯n B{Kln¡p¶p. hmb¡mcpsS hnetbdnb A`n{]mb§fpwnÀtZi§fpw Csabn hgn Adnbn¡psa¶v {]Xo£n¨psIm−v. efnXv _m_p tÌäv dntkmgvkv t]gvk¬ (RTI Act) ]me¡mSv t^m¬ 9446531632 Email: vivaravakasaniyamam@gmail.com Blog: vivaravakasaniyamam.blogspot.com "If you don’t ask, you don’t get." - Mahatma Gandhi
 3. 3. 3 sFizcy ]cmjÀ F¶ 10 hbÊpImcn hnhcmhImi nba{]Imcw {][ma{´nbpsS Hm^oknteb¡v Hcp At]£ kaÀ¸n¨p.almßKmÔnsb cmjv{S]nXmhmbn {]Jym]n¨psIm−pff D¯chnsâ]IÀ¸v thWsa¶mbncp¶p Ip«nbpsS Bhiyw. {][ma{´nbpsSHm^okn n¶v B At]£ mjW BÀss¡hkv Hm^v C´y¡vssIamdn. sFizcy Bhiys¸« D¯chv Is−¯m³ IgnªnÃF¶mbncp¶p mjW BÀss¡hkv Hm^v C´y sFizcybv¡v ÂInbadp]Sn. F¶m AhcpsS Hm^okn nehnepff GXp tcJIfpw tcn«v]cntim[nbv¡mpff ApaXn AhÀ sFizcybv¡v ÂIn. memw Ivfmkn ]Tn¡p¶ Hcp s]¬Ip«nbpsS At]£bpsS^eambn ]n.sF.H. ]ng HSpt¡−nh¶ kmlNcyw tIcf¯nepwD−mbn«p−v. hnhcmhImi nba¯nsâ D]tbmKw FÃmXe§fntebv¡pw hym]n¡pIbmWv. tIcf¯nse ho«½amcpw Ip«nIfpwCu nbaw D]tbmKn¨p XpS§nbncn¡p¶p. `À¯mhnsâ Ignªamks¯ HutZymKnI SqÀ hnhc§Ä Atzjn¨ `mcybv¡v In«nb adp]Sn`À¯mhv Ignª amkw Hm^okv SqÀ S¯nbnt« CÃm F¶mbncp¶p.`À¯mhnsâ CSbv¡nsSbpff ap§Â AtXmsS Ahkmn¨p. AÑvF{XbmWv i¼fw F¶mbncp¶p Hcp ]¯p hbÊpImc³ hnhcmhIminba{]Imcw Atzjn¨Xv. Bip]{Xnbn hÔyIcWw S¯nb FÃmk{XoIfpsSbpw hnhc§fmbncp¶p Hct]£Iv th−nbncp¶Xv. Xsâ`mcy hÔyIcWw S¯nbn«pt−m F¶v Is−¯mpffIpdp¡phgnbmbncp¶p AbmfptSXv. ]n.Fkv.kn. ]co£b¡vX¿msdSp¡p¶ Hcp sNdp¸¡mcsâ tNmZy§Ä apgph³ PdÂtmtfPpambn _Ôs¸«Xmbncp¶p. AbmfpsS kwib§Ä¡v D¯cwe`nbv¡mXmbt¸mÄ Is−¯nb Ffp¸hgnbmbncp¶p AXv. `mcy]pÀhnhmlnXbmbn«pt−m F¶mbncp¶p HcmfpsS hnhcmhIminba{]Imcapff AtzjWw. t]meokv ]nSns¨Sp¯ át^mt«mbpsS]IÀ¸v t]meokntmSv Ahiys¸Smpff ss[cyw Hcp At]£I³ImWn¨t¸mÄ asämct]£Iv th−nbncp¶Xv PnÃbnset]meokpImcpsS {Kq¸v t^mt«mbmbncp¶p. AsX... hnhcmhIminbaw FÃm thensI«pIfpw XIÀ¯psIm−v s]mXp Imcy§tfmsSm¸wXs¶ kzImcyPohnX¯nte¡pw thcpIÄ ]SÀ¯pIbmWv.
 4. 4. 4 ApZnw {]kàn Gdns¡m−ncn¡p¶ Cu nbawkpXmcyXbpsS Imcy¯n cmPy¯v Hcp ni_vZ hn]vfhw Xs¶krjvSn¨psIm−v Pm-[n-]-Xy-¯nv KXn-tImÀPw ]Icp¶ CÔ--am-bn-amdns¡m−ncn-¡p-I-bmWv. P-§Ä¡p th−n -`-cn-¡pI F¶ dqtÊm-bpsStkmjy tIm¬{SmIvSv kn²m´w {]mhÀ¯n-Iam-hpIbmWonba¯neqsS. icn-bmb coXn-bn `cn-¡p-¶-Xnv P-§ÄNpaX-es¸-Sp-¯p-¶-Xm-Wv `c-Ww, A[n-Im-cw Fs¶ms¡ ]d-bp-¶Imcy§Äv. P-§Ä Adnªp-ÂIp¶ `c-W-¨p-a-X-e-I-fmWv A[n-Imcw.AXn-mÂ, `cWw icn-bmb coXn-bn-emtWm nÀh-ln-¡p-¶Xv F¶-dn-bm-pÅ BXy-´n-I-amb Ah-Imiw P-§Ä¡p-s−-¶mWv dqtÊm ]d-ª-Xv.hnh-cm-h-Imi nbaw Cu AÀY-¯n Pm-[n-]-Xy-¯nv Icp¯v ]I-cp-¶p.A`n-{]mbw ]d-bmpw {]I-Sn-¸n-¡m-p-apÅ kzmX{´yw Dd-¸p-ÂIp¶ 19-þmwAptOZw `c-W-L-S--bpsS Gähpw ImX-emb `mh-am-Wv. A`n-{]mbw {]I-Sn-¸n-¡-W-sa-¦n icnbmb hnhcw e`n-t¡-−-Xp−v. hnh-cm-h-Im-i-n-bawCu AÀ°-¯nepw ½psS `c-W-L-S-sb AÀ°-]qÀW-am-¡p-I-bm-Wv. Poh¡msc kw_Ôn¨nSt¯mfw hnhcmhImi nbas¯¡pdn¨pff AÚX BßlXym]camWvv. hnhcmhImi nba{]ImcwkaÀ¸n¡p¶ At]£IÄ kab_ÔnXambn XoÀ¸mt¡−Xmbn«p−v.Bhiys¸« hnhc§Ä ÂImhp¶XmtWm ^okv F§s CuSm¡Ww,kab]cn[n F§s IW¡m¡Ww XpS§n kwib§Ä nch[nbmWv.S]Sn{Ia§fn hogvN h¶v ]ngin£ Gäphm§p¶hcpsS F®hpwIpdhÃ. At]£bpw I¿n h¨v £{Xsa®p¶ Poh¡mcpap−v.c−mw A¸o thfbn Hcp Ipähmfnsbt¸mte hnhcmhImiI½ojpap¼n nÂt¡−nhcp¶ AhØ ]cnXm]IcamWv. CukmlNcy¯n nbaw icnbmb amÀ¤¯n S¸nem¡p¶Xnpwkwib§Ä ZqcoIcn¡p¶Xnpw Cu nbaw kw_Ôn¨ Imcy§ÄAdnªncnt¡−XmWv. hnhcmhImi nba¯nse {][m hyhØIfpwtIcf kwØm hnhcmhImi I½ojsâ Nne D¯chpIfpsS{]kà`mK§fpw ChnsS sImSp¯ncn¡p¶p. tIcf kÀ¡mÀØm]§fn e`nbv¡p¶ At]£ XoÀ¸m¡p¶Xnv nbpàcmbDtZymKØcpsS ho£W tImWneqsSbmWv Cu Ipdn¸vX¿mdm¡nbn«pffXv. CXv DtZymKØÀ¡v am{Xaà hnhc§Ä¡mbnAt]£n¡p¶hÀ¡pw amÀ¤ZÀiIamtb¡psa¶v hnizkn¡p¶p.
 5. 5. 5 hnhcmhImi nba¯nse {][m hyhØIÄ v 2005 sabv 11þv temI-k` ]mÊm-¡nb hnhcmhImi nb-a-¯nvAtXhÀjw Pq¬ 15þv cmjv{S-]-Xn-bpsS AwKo-Imcw e`n¨p. 2005 HIvtSm-_À 12v hnh-cm-h-Imi nbaw {]m_-e-y-¯n h¶p. A[nImcnÀÆlW¯n kpXmcyX Dd¸m¡ns¡m−v ImeXmakw, AgnaXn, kzP Hm^okÀ : Cu m«n kXy¯npw]£]mXw F¶nh CÃmXm¡n Imcy oXn¡pw Hcp hnebpanÃmXmtbm ssZhta£ahpw kwip²hpamb Hcp `cW {Ia `mcy : F´p ]än ?amWv Cu nba¯neqsS hn`mh Hm^okÀ : CXm CXp It−msN¿p¶Xv. Hcph³ ssI¡qenbmbn X¶Xv apgph³ Ifftm«m“hnhcw” F¶m Hcp ]_vfnIv AtXmdnänbpsS (s]mXp Øm]§Ä)ssIhi¯ntem nb{´W¯ntem Dff tcJ-IÄ, {]am-W-§Ä, Ipdn-¸p-IÄ, kÀ¡p-e-dp-IÄ, D¯-c-hp-IÄ temKv _p¡pIÄv Icm-dp-IÄ, dnt¸mÀ«p-IÄ, t]¸-dp-IÄ, Cþ-sa-bn-ep-IÄ,A`n-{]m-b-§Ä, D]-tZ-i-§Ä, ]{X-¡p-dn-¸p-IÄ, t]¸-dp-IÄ, km¼-nfp-IÄ, amXr-I-IÄ XpS§nbhbpw Ce-Ivt{Sm-WnIvcq]-¯n tiJ-cn-¨n«pÅ Imcy§fpw DÄs¸-Sp-¶p.Npcp¡n¸dªm Hm^oknse FÃm hkvXp¡fpw hnhcw F¶nÀhN¯n hcp¶p."information" means any material in any form, including records, documents,memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts,reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and informationrelating to any private body which can be accessed by a public authority under any otherlaw for the time being in force; ChnsS {i²nt¡− Imcyw hnhc§Ä material form ÂBbncn¡psa¶pffXmWv. Hcp Hm^nkn hnhcmhImi nba{]ImcwIn«nb tNmZyw CXmbncp¶p. "n§Ä Hcp AgnaXn¡mctÃ" AXnv]n.sF.H. ÂInb adp]Sn "CXpambn _Ôs¸« tcJIsfm¶pw CuHm^okn CÃ". F¶mbncp¶p. ]n.sF.H. AgnaXn¡mcmsW¶Xpambn_Ôs¸« material form  Dff hnhc§Ä B ]_vfnIv AtXmdnänbnÂCà F¶XpsIm−mbncn¡mw ]n.sF.H. A{]Imcw adp]Sn sImSp¯Xv. hnhcw F¶m F´msW¶v CP.No. 514/2007/SIC F¶ hn[nbnÂtIcf kwØm hnhcmhImi I½oj³ nÀhNn¨ncn¡p¶XvC{]ImcamWv:.
 6. 6. 6 "Information meant any material in some form including records and documents. An unprecipitated indefinite and abstract thing or observation or a probability cannot be classified as information". hnhcmhImiw Cn hnhcmhImiw F´msW¶v tm¡mw Hcp C´y³ ]ucv C´ybnse GXv hnhcw Xcmw ]_vfnIv AtXmdnänbpsSbpw ssIhi Hcn¡Â Hcp t]meokv tÌjn ¯ntem nb{´W¯ntem DffXpw ta¸ n¶v At]£Is t^mWn hnfn¨v ]dªphs{X. ""Xm³ Cu dª “hnhcw” F¶ hn`mK¯n hcp¶ Hm^okn tcn hm hnhcw Xpamb Imcy§Ä Xmsg sImSp¯ncn¡p¶ Rm³ Xcmw" 4 hn[¯n e`n¡mpff AhImiamWv hnhcmhImiw (i) {]am-W-§-fpw tcJ-I-fpw {]hÀ¯nbpw ]cn-tim-[nbv¡mpff AhImiw (ii) -{]-amW-§-fn n¶pw tcJ-Ifn n¶pw Ipdn¸pIÄ FSp-¡p-¶-Xnpw AhbpsS km£y-s¸-Sp-¯nb tIm¸n-IÄ FSp-¡p-¶Xnpw `mK- §Äam{Xw FSp-¡p-¶Xnpapff AhImiw (iii) GXv ]ZmÀ°-¯n-tâbpw km£y-s¸-Sp-¯nb km¼n-fp-IÄ FSp-¡p-¶Xn pff AhImiw (iVv) I¼yq-«-dntem AXp-t]m-epÅ aäp kwhn-[m--§fntem CeIvt{SmWnIv coXnbn tiJ-cn¨v h¨n-«pÅ hnh-c-§Ä UnkvIp-IÄ, ^vtfm¸n-IÄ, XpS§nbhbn ]IÀ¯ntbm, AsÃ-¦n atä-sX¦nepw CeIv-t{Sm-Wn¡v cq]-¯ntem, {]nâv Hu«p-IÄ hgntbm FSp¡p¶Xnpapff AhImiw CXmWv hnhcmhImiw F¶ tIkn tIcf kw RP.No. 06/2007/SIC in AP No.76 & 69/2006/SIC Øm hnhcmhImi I½oj³ hnchcmhImis¯ nÀhNn¨ncn ¡p¶Xv C{]ImcamWv: "The RTI Act, 2005 confers right to information on all citizens and it defines right to information as follows:- ss{]häv Øm]§Ä Right to information has been amply defined under ku¯v B{^n¡bnseC³^Àtaj³ nba{]Imcw Section 2 (j) of the Right to Information Act, 2005. Thess{]häv Øm]§fpw hnhc§Ä definition is clear that information means and connotesÂIm³ _m[yØcmWv. F¶m only an available piece of information available readily½psS nba¯n ss{]hävØm]§fn n¶v hnhc§Ä with the Public Authority. It can not be an opinion/policytcn«p e`n¡pIbnÃ. F¶m B yet to be formed. It is not the positive and possibleØm]§fpsS ta GsX¦nepw decision that can be taken at a later point of time. It is not]_vfnIv AtXmdnän¡v nba]cambnb{´Wap−mbncn¡pIbpw an imaginary or a hypothetical answer but it is solidAhÀ¡v AhnsSbpff hnhc§Ä information available as on the date and time of request."GsX¦nepw hn[¯nÂ{]m]yhpamsW¦n B ]_vfnIvAtXmdnän hgn hnhc§Äe`yamIp¶XmWv. ]_vfnIv AtXmdnän (Public authority) hnhchpw hnhcmhImihpw aÊnem¡n Ignªm ]ns¶ Adntb−Xv hnhc§Ä FhnsS n¶v e`n¡psa¶XmWv. hnhc§Ä ssIhiapff Øm]§fmWv ]_vfnIv AtXmdnänIÄ.
 7. 7. 7 C´y³ `cWLS {]Imctam, ]mÀesatâm, kwØmnbak`tbm ]mkm¡nb nba {]Imctam, kÀ¡mÀhnÚ]mw/D¯chv aptJ Øm]n¡s¸«tXm cq]nIcn¡s¸«tXm Bb `cWLSØm]§Ä , kÀ¡mÀ hIp¸pIÄ, A[nImcnIÄ (authorities), kÀ¡mÀDSaØXbntem nb{´W¯ntem Dff s]mXp taJemØm]§Ä,hyhmkmb tI{µ§Ä, kt¦XnI Øm]§Ä, I¼nIÄ,tImÀ¸tdjpIÄ, t£an[n t_mÀUpIÄ DÄs¸sSbpff t_mÀUpIÄ,klIcWØm]§Ä, klIcWkwL§Ä, I½njpIÄ, hnIkAtXmdnänIÄ, Xt±ikzb`cWØm]§Ä, kÀ¡mÀ [klmbwssI¸äp¶ bpWnthgvknänIÄ DÄs¸sSbpff kzb`cWØm]§Ä,hnZym`ymkØm]§Ä, kmwkvImcnI Øm]§Ä, AÀ²kÀ¡mÀØm]§Ä F¶nh sbms¡bmWv ]_vfnIv AtXmdnänIÄ. At§bä¯v sk{I«dntbäv apX Ct§bä¯v hntÃPv Hm^okvhscbpff Øm]§Ä ]_vfnIv AtXmdnänIfmWv. CuØm]§fnseÃmw ]n.sF.H. amcpw D−mbnc¡pw. IMPORTANT s]mXp Øm]§fmWv ]_vfnIv AtXmdnänIÄ ]_vfnIv AtXmdnänbpsS nb{´W¯nepff aäp Øm]§fntebpw (kzImcy Øm]§fn n¶p t]mepw) hnhc§Ä hm§n At]£Iv ÂImpff _m²yXbpw ]_vfnIv AtXmdnän¡p−v]n.sF.H.(State Public Information Officr) ]_vfnIv AtXmdnänbn n¶v At]£Iv hnhc§Ä ÂIm³nbpàmb DtZymKØmWv ]n.sF.H. Cu nbaw S¸m¡p¶Xn Gähpw {][ms¸« ]¦pff PIO B¡n in£n¨p DtZymKØmWv ]n.sF.H. a[y{]tZinse Hcp s]mXptaJem At]£I³ kaÀ¸n¡p¶ Øm]¯nse DtZymKس Ft´m {Iat¡Sv S¯n. Øm]w AXnv X¡ At]£IÄ ]cntim[n¨v _Ôs¸« in£bpw AbmÄ¡v ÂIn. in£ F´m ]_vfnIv AtXmdnänbpsS bncp¶psht¶m. Abmsf B Øm ]¯nse ]n.sF.H. Bbn Ømm´cWw ssIhiapfftXm, AhÀ¡v sNbvXpsIm−v D¯chnd¡n nbampkrXw {]m]yamIp¶tXm Bb hnhc§Ä, nÝnX ^okvCuSm¡ns¡m−v At]£IÀ¡v e`yam¡pI, hnhcw ÂIm³ Ignbm¯tIkpIfnseSp¡p¶ Xocpam§Ä ImcyImcWklnXw tcJmaqewAt]£Isc Adnbn¡pI F¶nhbmWv ]_vfnIv C³^Àtaj³Hm^okÀamcpsS {][m NpaXeIÄ. aäv HutZymKnIIrXy§tfmsSm¸amWv ]_vfnIv C³^Àtaj³ Hm^okÀamcpw AknÌâv]_vfnIv C³^Àtaj³ Hm^okÀamcpw B nebnepff AhcpsSNpaXeIÄ nÀÆlnt¡−Xv. tI{µ kÀ¡mÀ Øm]§fnepff ]n.sF.H.skâd ]_vfnIv C³^Àtaj³ Hm^okÀ F¶dnbs¸Sp¶p (CPIO) IMPORTANT hnhc§Ä At]£Iv ÂtI−Xv ]_vfnIv C³^Àtaj³ Hm^okdmWv (PIO) hnhcmhImi nba{]Imcapff At]£ XoÀ¸m¡p¶ Imcy¯n ]qÀ® A[nImcw ]_vfnIv C³^Àtaj³ Hm^okÀ¡v (PIO) am{XamW.v
 8. 8. 8 PIO bpsS t]cnepw Ht¸mSpw IqSn am{Xta I¯nS]mSpIÄ S¯m³ ]mSqffq ]_vfnIv AtXmdnänbnse aäv DtZymKØÀ¡v C¡mcy¯n CSs]Smmhnà At]£ XoÀ¸m¡p¶Xnv th−n ]_vfnIv AtXmdnänbnse aäv GXp DtZymKØcpsSbpw klmbw PIO¡v tXSmhp¶XmWv C{]Imcw klmbw Bhiys¸«n«pw PIO¡v klmbw ÂInbnÃmsb¦n B DtZymKØs PIO Bbn IW¡m¡n in£n¡phm³ hnhcmhImi I½ojv A[nImcap−v.F. ]n. sF.H. .(State Assistant Public Information Officr) At]£IÄ kzoIcn¨v ]_vfnIv C³^Àtaj³Hm^okÀamÀ¡v ssIamdpI, ]_vfnIv C³^Àtaj³ Hm^okÀamcpsSbpwA¸eäv Hm^okÀamcpsSbpw Xocpam §Äs¡Xnsc kaÀ¸n¡p¶A¸o lÀPnIÄ bYm{Iaw A¸eäv Hm^okÀamÀ¡pw kwØm C³^Àtaj³ I½ojpw ssIamdpI F¶nhbmWv (APIO) AknÌâvC³^Àtaj³ Hm^okdpsS NpaXe. At]£Iv hnhc§ÄÂImpff A[nImcw APIO bv¡v CÃ. PIO bv¡v th−n F¶v FgpXnAPIO H¸n«v hnhc§Ä ÂIm³ ]mSnÃ.* At]£bpw A¸oepw kzoIcn¡p¶ NpaXe am{Xta (APIO) AknÌâv ]_vfnIvC³^Àtaj³ Hm^okÀ¡pffq. hnhc§Ä¡pff At]£ hnhcmhImi nbaw Hcp User friendly Act Bbn«mWv IW¡m¡p¶Xv. AXpsIm−v At]£ kaÀ¸n¡p¶Xnv At]£Iv Bhiyapff FÃm klmbhpw DtZymKØÀ sNbvXp sImSpt¡−XmWv.At]£Iv At]£ FgpXmmhnÃmsb¦n DtZymKØÀ At]£I s klmbn sUÂln ap³kn¸Â tImÀ¸ At]£I³: ""Rm³ BZyw ]pd¯p t¡−XmWv. tdjn hnhcmhImi n¡p¶ B ]yqWns sN¶p I−p. At]£ ka kaÀ¸n¡ms¯nb At]£ nba{]Imcapff kv{Xo¡v IvfmÀ¡v: "" AbmÄ hà À¸n ¡p¶Xn At]£ BÀ¡mWv a−¯chpw ]dªpImWpw Atà ? mbn At] kaÀ¸nt¡−Xv F¶v ]dªpsImSp¡mXncp¶Xnsâ At]£I³: ""AbmÄ kmdns h¶p £Iv ymb t]cn Hm^oknse ImWm³ ]dªp. amb FÃm ]yqWntmSv B kv{Xo¡v tIm¼³tkj³ ÂIm³ kuIcy§ tI{µ hnhcmhImi I½oj³fpw sNbvXp sImSp¡Wsa¶v hIp¸v 5(3) ntZiw ÂInApimkn¡p¶p. CXv ]n.sF.H. bpsS am{XwIÀ¯hyaÃ. ]_vfnIv AtXmdnänbnse FÃmhÀ¡pw _m[IamWv. CXnÂn¶v Hcp DtZymKØpw Hgnªp amdmmhnÃ.At]£m ^okv 10 cq]bpsS ^okv klnXw CwKvfojv, lnµn, {]mtZinIHutZymKnI `mj ChbntesX¦nepw `mjbnembncn¡Ww At]£kaÀ¸nt¡−Xv. tImÀ«v ^o ̼v At]£bn ]Xnt¨m Asæn 10cq] {Sjdnbn 0070þ60þ800þ36 receipts under RTI Act F¶ slUv Hm^vA¡u−n sNem³ ASbv¡pIhgntbm AXæn . PIO/APIO ¡v 10cq] tcn«v ÂIn dkoäv hm§ntbm, AXpasæn PIO / APIOpsSt]cnepff Unamâv {Um^väv/_mt¦Àgvkv sN¡v/t] HmÀUÀ hgntbmAt]£m ^okv HSp¡n At]£ kaÀ¸n¡mhp¶XmWv. (^okvkw_Ôn¨ IqSpX hnhc§Ä¡v (GENERAL ADMINISTRATION (CO-
 9. 9. 9ORDINATION) DEPT. NOTIFICATION No.11259/Cdn. 5/06/GAD, Thiruvananthapuram Dated,9th May 2006,) F¶ tm«n^nt¡j³ (t]Pv 20) ImWqIAt]£m ^okmbn t]mÌ HmÀUÀ kzoIcn¡mtamC.P. No. 565(3)/2010/SIC F¶ ¼À tIkn tIcf kwØm hnhcmhImiI½ojsâ Xocpamw C{]Imcambncp¶p. It is seen from that the RTI application, that he attached an Indian PostalOrder for Rs.10/- towards fees. As the Indian Postal Order is not the accepted modeof remittance of fee it cannot be accepted by the SPIO. IMPORTANT tI{µ kÀ¡mÀ Øm]§Ä, tZimkmÂIrX _m¦pIÄ, FÂ.sF.kn.,_n.Fkv.F³.FÂ, dbnÂth, aäp tI{µ s]mXptaJem Øm]§ÄF¶nhnS§fn hnhcmhImi nba{]Imcapff At]£ kaÀ¸n¡pt¼mÄAt]£m ^okv C´y³ t]mÌ HmÀUÀ aptJbpw ASb¡mhp¶XmWv. ^okvkw_Ôn¨v N«§Ä nÀ½n¡mpff A[nImcw _Ôs¸« appropriate governmentpw competent authority IÄ¡pw DffXnm ^okv LSbnepw AXv kzoIcn¡p¶coXnbnepw Hcp GIoIrX coXnbà DffXv. . Cu Ipdn¸v X¿mdm¡nbncn¡p¶Xv tIcf kÀ¡mÀ Øm]§Ä,tIcfkÀ¡mcnsâ nb{´W¯nepff s]mXptaJem Øm]§ÄF¶nhbs¡Ãmw _m[Iamb N«§sfbpw tIcf kwØm hnhcmhImi I½ojsâ hnhn[ hn[nIsfbpw ASnØmam¡nbn«msW¶pffImcyw {]tXyIw {i²bnÂs¸Sp¯ns¡mffp¶p. hnhc§Ä e`n¡p¶Xnv 10 cq]bpsS ^otkmSpIqSnb At]£ kaÀ¸n¡Ww Zmcn{ZytcJbv¡v Xmsgbpff hn`mK¡mÀ¡v ^okv th− F¶m AXv sXfnbn¡p¶Xnpff tcJ AhÀ lmPcm¡nbncn¡Ww CwKvfojv, lnµn, {]mtZinI HutZymKnI `mj ChbntesX¦nepw `mjbn At]£ kaÀ¸n¡mw At]£Iv {]mb]qÀ¯nbmbncn¡Wsa¶nÃ. C´y³ ]ucmbncn¡Wsa t¶bpffq Hcp Øm]¯nsâ t]cn At]£ ÂImmhnÃ.(sk{I«dn, {]knUâv F¶n§s am{Xw tcJs¸Sp¯ns¡m−v) hnhcw F´mhiy¯nmsW¶v At]£ItmSv tNmZn¡m³ ]mSnà At]£ asämcp ]_vfnIv AtXmdnänbpambn _Ôs¸«XmsW¦nepw kzoIcnt¡−XmWv. C{]Imcapff At]£ 5 Znhk¯nIw _Ôs¸« Øm]¯nv ssIamdn B hnhcw At]£Is Adnbn¨ncn¡Ww ( t]Pv 18 ImWpI) C{]Imcapff At]£ XoÀ¸m¡p¶Xnv Nnet¸mÄ 35 Znhk§Ä hsc FSpt¯¡mw Hcp At]£bn tNmZn¡mhp¶ hnhc§Ä¡v ]cn[nbnÃ. HcmÄ¡v F{X At]£Ifpw kaÀ¸n¡mw hnhcw F´nmWsW¶v At]£ItmSv tNmZn¡m³ ]mSnÃ. hnhcw F´mhiy¯nmsW¶v At]£ItmSv GsX¦nepwDtZymKس tNmZn¨m B DtZymKس hnhcadnbpw. hIp¸v 6(2) sâ
 10. 10. 10 ewL¯nsâ t]cn hnhcmhImi I½ojp ap¼n lmcPmtI−nhcpw.asämcp ]_vfnIv AtXmdnäbnbpambn _Ôs¸« At]£ Hcn¡Â Hcp Irjn Hm^okÀ¡v hnhcmhImi nba{]Imcapff HcpAt]£ e`n¨p. Cu Xmeq¡n F{X AwKhmSnIfp−v F¶mbncp¶p.tNmZyw. Irjn Hm^okpw AwKhmSnbpambn F´v _Ôw. AsXm¶pwBtemNn¨n«v ImcyanÃ. Irjn Hm^okse ]n.sF.H. B At]£ 5Znhk¯nIw kmaqlyt£a hIp¸nse ]n.sF.Hbv¡ ssIamdn hnhcwAt]£Is Adnbn¨p. ChnsS At]£Isâ AÚXbmbncn¡mw ImcWw F¶m NnehnZymk¼¶cmb At]£IÀ hnhn[ Hm^okpIfn n¶v Int«−hnhc§Ä Hcp At]£bn Xs¶ tNmZn¡pIbpw Xsâ At]£bpsS]IÀ¸v GsXÃmw Hm^okpIfnte¡v ssIamdWsa¶v At]£bn Xs¶nÀtZin¡pIbpw sNbvXXmbn I−n«p−v. hfsc DZmcamb Hcp nbas¯F§s kzmÀ° X¸cy§Ä¡v hnntbmKn¡mw F¶Xnsâ D¯aDZmlcWamWnXv. F¶m Ct¸mÄ CXnv Hcp amäw h¶ncn¡p¶p. (t]Pv23 ImWpI) At]£ XoÀ¸m¡Â ^bepIfn Amhiy sImdn h¨v ^b Xn¨bbv¡p¶Xv NneDtZymKØÀ¡v lcamWv. sImdntbm{Km^À (hnXm Hm^okdmsW¦nÂsImdn Bân.) F¶ Hmat¸cnednbs¸Sp¶ Cu Hm^okÀamcpsSIfnsbm¶pw hnhcmhImi nba¯n hnet]mhnÃ. kab_ÔnXamWvCu nbaw. 30 Znhk¯nIw At]£ XoÀ¸m¡ntb aXnbmIq. CsænÂt]m¡äv ImenbmIpw. s]mXp`cW (GtIm]) hIp¸nsâ 30þ10þ2006 sew.77000/kn.Un.F³.5/06/s]m.`.h ¼À kÀ¡pedn C{]ImcwsImSp¯ncn¡p¶p.""hnhcmhImi nba{]Imcapff At]£ Gähpw efnXamb S]Sn{Iaw kzoIcn¨v (C³^Àtaj³ Hm^okdn n¶pw Xn¡v F{X hbÊmbn ? tcn«v hnhckq£n¸pImcmb sk£ nte 45 bv¡v/Hm^okÀ¡v, AhnsS n¶pw XncnsI F¶n«v Xsâ At]£bn 35 F¶mWtÃm ? C³^Àtaj³ Hm^okÀ¡v) ]camh[n AXv At]£ kaÀ¸n¨ thK¯n t{]mkkv sNt¿−XmWv. Cu Ime¯pff {]mbamWv kmÀ nba{]Imcw At]£I³ Bhiys¸«ncn¡p¶ hnhc§Ä ÂtI−Xpt−m/CÃtbm F¶Imcy¯n DNnXamb XocpamsaSp¡mpff ]qÀ®hpw kzX{´hpambA[nImcw ]_vfnIv C³^Àtaj³ Hm^okÀamcn n£n]vXamWv.AXnm km[mcW ^b t{]mkkv sN¿p¶Xnv kznIcn¡p¶S]Sn{Ia§Ä (tae[nImcn¡v kaÀ¸n¨v ApaXn hm§nbXnptijwhnhc§Ä ÂIpIsb¶ coXn) IÀiambpw Hgnhmt¡−XmWv. hnhc§Ä ÂImmhp¶XmsW¦nepw Asænepw ]camh[n 30 Znhk¯nIw At]£ XoÀ¸m¡nbncn¡Ww. Poh³, kzmX{´yw F¶nhbpambn _Ôs¸« hnhc§Ä ]camh[n 48 aWn¡qdnIw ÂInbncn¡Ww
 11. 11. 11e`n¡p¶ apdb¡v ÂImw Hm^okn n¶v ]et¸mgpw ÂIp¶ adp]SnbmWnXv. hnhcmhIminba¯n Cu adp]Sn¡v ØmanÃ. hnhcmhImi nba¯n c−pImcy§tfbpffq D−v Asæn CÃ. CXnv c−npanSbnepff Hcpadp]Sn ÂImmhnÃ.tXÀUv ]mÀ«n Hcp aq¶mw I£nbpambn _Ôs¸«tXm aq¶mw I£n ]_vfnIv AtXmdnänsb G¸n¨tXm BbXpw B hnhc§Ä clkyambXmsW¶v aq¶mw I£n IcpXp¶Xpamb hnhc§fmWv tXÀUv]mÀ«n hnhc§Ä s]mXp Xm¸cyw Ds−¦n tXÀUv ]mÀ«n hnhc§Ä shfns¸Sp¯mw tXÀUv ]mÀ«n hnhc§Ä ÂIp¶Xv tXÀUv ]mÀ«nbpsS AdnthmsS bmbncn¡Ww CXnmbn At]£ e`n¨v 5 Znhk¯nIw tXÀUv ]mÀ«n¡v I¯v ÂIWw. tXÀUv ]mÀ«nbpsS {]XnIcW¯nmbn 10 Znhkw Im¯ncn¡Ww. hnhc§Ä ÂIp¶Xn tXÀUv ]mÀ«n¡v FXnÀ¸ps−¦n tXÀUv ]mÀ«n¡v A¸oenpff Ahkcw ÂtI−XmWv 10 Znhk¯nIhpw tXÀUv ]mÀ«n {]XnIcn¨nÃmsb¦n ]n.sF.H.¡v hnthNm[nImcw D]tbmKn¨v XocpamsaSp¡mhp¶XmWv. tXÀUv ]mÀ«nbpambn _Ôs¸« At]£ XoÀ¸m¡p¶Xn 40 Znhk§Ä hsc FSpt¯¡mwAt]£Iv I¯b¨Xnv Ab¨Xnv IrXyamb sXfnhv D−mbncn¡Ww. ]camh[n 30 Znhk¯nIw At] Ab¨Xnpff sXfnhv £Iv hnhc§Ä ÂInbncn¡Ww. 30 Hm^okÀ: Xms´nmWv BSnsâ hbdn ""sUkv]m¨vUv"" F¶ ko ]Xn¨Xv ? Znhk¯nIw hnhc§Ä ÂInbnÃm IvfmÀ¡v : sUkv]m¨v sN¿mmbn F¶v At]£I³ ]cmXns¸ h¨ncp¶ I¯pIÄ apgph³ B BSv SpIbmsW¦n kab]cn[n¡Iw Xn¶pIfªp ÂIn F¶v sXfnbnt¡− _m[yXDtZymKØÀ¡mWv. AXnm Ignbpsa¦n hnhcw cPnÌÀ I¯v aptJAbbv¡p¶XmWv D¯aw. At]£I³ tcn«v hcpIbmsW¦n ssI¸äp C.P. No. 1183(5)/2008/SIC F¶ tIkn I½oj³ C{]Imcw cioXn hm§n ^ben Is−¯n."" The State Public Information Officer produced kq£n¡Ww. HmÀUndn before the Commission, the despatch cum stamp register as a X]menemWv Abbv¡p proof to show that the information was provided on 14-10-2008. ¶sX¦n sUkv]m¨v c The Commission verified the register and found that the PnÌdn IrXyambn tc information was despatched on 14-10-2008 itself. Js¸Sp¯epIÄ S¯p Ibpw AtXmsSm¸w Ìm¼v A¡u−n Ipdhv hcp¯pIbpw sNbvXncn¡Ww.
 12. 12. 12 ]gb ^bepIÄ hnhcmhImi nbaw S¸nembXpapX DtZymKØsc Gsdhnjan¸n¡p¶ H¶mWv ]gb ^bepIÄ Bhiys¸SÂ. tcJIÄ F{X hÀjw ]g¡apffXmsW¦nepw AXv dnt¡mÀUv dqan e`yamsW¦n hnhcmhImi nba{]Imcw ØeanÃ. Bhiys¸«m ÂtI−XmWv. ÂImm Hcn¡Â Hcp dnt¡mÀUv Io¸À Hm^okÀ¡v C§ bnÃmsb¦n AXv in¸n¨Xmbpff tcJbpsS s Hcp Ipdn¸v Ab¨p. ]IÀ¸v At]£Iv ÂIWw. CXmWv ""kÀ, dnt¡mÀUv dqan Xosc ØeanÃ. BbXn DtZymKØsc Ipgbv¡p¶ {]ivw. ]e m 10 hÀjw ap¼v L-Dis Hm^okpIfnepw ]gb ^bepIÄ MOP bn B¡nb ^bepIÄ FÃmw in¸n¡mtam ? "" nÀtZinbv¡pw {]Imcw in¸n¡mdnÃ. ^b ""icn. Hmtcm¶nsâbpw 3 in¸n¡p¶ hnjb¯n th−{X Xm¸cyw ]e tIm¸nIÄ hoXw FSp¯p h¨Xnv tijw in¸n DtZymKØcpw ImWn¡mdnÃ. hnhcmhImi nbaw ¡mw. "" Hm^okdpsS {]m_ey¯n h¶ BZy Ime§fn ]e adp]Sn C§sbmbncp¶p. hn[nIfnepw I½ojWÀamÀ DZmcne]mSmbncp¶p kzoIcn¨ncp¶Xv. ^b ImWmnà F¶v hmZwAwKoIcn¨ncp¶p. F¶m Ct¸mÄ ^b kq£nbv¡m³_m[yØcmbncp¶ DtZymKØÀs¡Xnsc hIp¸v Xe S]SnIÄkzoIcn¡phm³ I½oj³ nÀtZin¨Xmbn ImWp¶p−v.hIp¸v 7(9) ""Ignª 20 hÀjambn Xm¦fpsS Hm^okn n¶v F{X t]À¡vkÀ«n^nt¡äpIÄ AphZn¨p. AXn PmXn kÀ«n^nt¡äv F{XssIhimhImi kÀ«n^nt¡äv F{X, hcpam kÀ«n^nt¡sä{X. AXnÂ]«nIPmXn¡mÀ F{X ]«nI hÀ¤¡mÀ F{X aäp ]nt¶m¡¡mÀ F{Xhcpamw 1000  Iqdhpffhsc{X IpSpXepffhsc{X, 5 skân Ipdª`qanbpffhsc{X.............. "". A§s Hcp 50 tNmZy§Ä. hntÃPv Hm^oknÂn¶v ÂIp¶ kIe kÀ«n^nt¡äpIfpsSbpw hnhc§ÄtNmZn¨ncn¡p¶p. At]£ hmbn¨v hntÃPv Hm^okÀ ItkcbnÂXfÀ¶v Ccp¶pt]mbn. 30 Znhkaà 30 BgvN hntÃPv Hm^oknse aävtPmenIsfÃmw amänh¨v apgph³ Poh¡mcpw CXnmbn tPmensNbvXmepw At]£bnse 10 iXam¯nv t]mepw adp]SnX¿mdm¡mmhnÃ. F´p sN¿pw ? Imcyw hfsc nÊmcw. kwØm hnhcmhImi I½oj³ C¯cwtIkpIÄ hfsc hniZambnXs¶ nÀhNn¨n«p−v (AP.24/2008/SIC)F¶¼À tIknse I½ojsâ nÀÆNw tm¡pI. ""]e ^bepIfnepÅ hnhc§Ä t{ImUoIcn¨v Hcp dnt¸mÀ«v ÂIp¶XntmhniZoIcW§fpw hymJym§fpw ÂIp¶Xntm hnhcmhImi nba¯nÂhyhØbnÃ. tNmZycq]¯n kaÀ¸n¡p¶ At]£¡v, tNmZy¯nv tcn«vD¯cambn Hcp "hnhcw e`yamsW¦n Ah ÂIphmpÅ _m²yX ]_vfnIvC³^Àtaj³ Hm^okÀamÀ¡v D−v. AÃm¯]£w, hnhc§Ä tiJcn¡phm³At]£Is klmbn¡phmpÅ _m²yXbpw ]_vfnIv C³^Àtaj³Hm^okÀ¡p−v. C¯cw Ahkc§fn ]cmXn¡mc³ Bhiys¸Sp¶ hnhc§ÄDÄs¸Sp¶ ^bepIfpw tcJIfpw {]amW§fpw ImWphmpw Ipdns¸Sp¡phmpwBhiyapÅ tcJIfpsS ]IÀ¸v FSp¡phmpw Ahkcw ÂIpIbmWv ]_vfnIvC³^Àtaj³ Hm^okÀ sNt¿−Xv. ""
 13. 13. 13 ChnsS hnhcmhImi nba¯nse hIp¸v 7(9) {]ImcamWv S]SnkzoIcn¡p¶Xv. hIp¸v 7(9)  C{]Imcw sImSp¯ncn¡p¶p."An information shall ordinarily be provided in the form in which it is soughtunless it would disproportionately divert the resources of the public authority orwould be detrimental to the safety or preservation of the record in question."ChnsS At]£I³ Bhiys¸« coXnbn hnhc§Ä ÂIm³ {ian¨m hntÃPvHm^oknsâ [ØnXn disproportionately divert Bbn t]mIpw. [ØnXnbn amhhn`tijnbpw DÄs¸SpatÃm. AXsIm−v hI¸v 7(9)  Apimkn¡pw {]Imcw hnhcwasämcp coXnbn ÂImhp¶XmWv. AXmbXv At]£Iv hntÃPv Hm^oknÂnb{]Imcw h¶v tcJIÄ ]cntim[n¨v hnhc§Ä tiJcnbv¡mw. kab]cn[n¡Ihpw ÂImmhm¯b{X hnhc§Ä tNmZn¨mÂhIp¸v 7(9) {]Imcw S]Sn kzoIcn¡msa¦nepw FXv At]£ e`n¨mepwCu Hm^okn h¶v tcJIÄ ]cntim[n¡mhp¶XmWv F¶v adp]SnÂImmhnÃ.hnhc§Ä ÂImhp¶XmsW¦n hnhc§Ä ÂImmbn X¿mdmbm ^okSbv¡mmbn At]£IvAdnbn¸v ÂIWw (9.05.2006 se No.11259/Cdn.5/06/GAD ¼Àtm«n^nt¡j³ {]Imcw). C{]Imcw Adnbn¸v ÂIp¶ XobXnapXÂAt]£I³ ]WaSbv¡p¶ Xo¿Xn hscbpff Znhk§Ä 30 ZnhkwF¶ kab]cn[nbn n¶v Ipdhv sN¿p¶XmWv.DZmlcWw: sk]vXw_À H¶mw XobXn Hcp At]£ e`n¨p F¶ncn¡s«.hnhc¯nmbn 50 cq] ASbv¡Wsa¶v sk]vXw_À 12 v ]n.sF.H. At]£IvI¯b¨p F¶pw IcpXpI. Ct¸mÄ 30 Znhkw F¶ kab]cn[nbn n¶v 12Znhk§Ä sNehgn¡s¸«ncn¡p¶p. _m¡n 18 Znhk§fp−v. B Znhk§Ä countdown sN¿Wsa¦n At]£I³ ]WaS¨ncn¡Ww. At]£I³ HIvtSm_À 5 t]WaS¨pffq F¶v hnNmcn¡pI. F¦n hnhc§Ä ÂImmbn HIvtSm_À 5 apX 18Znhk§Ä nba]cambn ]n.sF.H. bv¡v e`nbv¡pw. F¶ncp¶mepw hnhc§Ä ÂIp¶Xnv ]camh[n AphZobabkabw apgphpw FSp¡msX ÂImmhpsa¦n F{Xbpw s]s«¶v Xs¶ÂtI−XmWv. hnhc§Ä hm§ntb aXnbmhq F¶v At]£Is nÀ_Ôn¡m mhnà F4 hep¸¯nepff t]Pnv 2 cq]bmWv ^okv. henb t]Pnv AXnsâ bYmÀ° sNehpw tcJIÄ ]cntim[n¡p¶Xnv BZys¯ Hcp aWn¡qÀ kuPyamWv. F¶m ]n¶oSpff Hmtcm Ac aWn¡qdnpw AXnsâ Awi¯npw 10 cq] ^okv ÂtI−XmWv Zmcn{ZytcJbv¡v Xmsgbpff hn`mK¡mÀ¡v (_n.]n.FÂ) tcJIfpsS ]cntim[bv¡pw ^okv th− km¼nfpIÄ¡v AXnsâ bYmÀ° hne CuSm¡n ÂImhp¶XmWv Zmcn{ZytcJbv¡v Xmsgbpff hn`mK¡mÀ¡v (_n.]n.FÂ) km¼nfnpw ^okv th− I¼yq«dnepff hnhc§Ä kn.Un.bnem¡n ÂIWw. CXnv 50 cq]bmWv ^okv
 14. 14. 14 nckn¡s¸Smhp¶ hnhc§ÄF) C´y-bpsS ]c-am-[n-Im-c-s¯bpw, AJ-Þ-X-tbbpw, cmjv-{S-kp-c-£-tbbpw,C´ybpsS bp²-X{´w, imkv{X-km-¼-¯nI Xmev]cyw F¶n-h-tbbpw A´ÀtZ-iobkulmÀZ ]cn-]m-e--s¯bpw _m[n-¡p¶ hnh-c-§Ä_n) tImS-Xn-Ifp-tStbm {Sn-_yq-W-ep-Ifp-tStbm Ah-Im-i-ew-L-§Ä¡v Imc-W-am-Ip-¶tXm tImS-Xn-bp-¯-c-hp-IÄhgn ]c-ky-s¸-Sp-¯p-¶Xv XS-ªn-cn-¡p-¶tXm Bbhnhc§Äkn) ]mÀe-saân-tâtbm kwØm nb-a-k-`bp-tStbm {]tXyI Ah-Im-i-§-fpsS -ewL--¯np Imc-W-am-tb-¡m-hp¶ hnh-c-§ÄUn) aq¶mw I£n-bpsS aÕ-cm-[n-jvS-TnX Øm-¯nv lmn-I-c-am-tb-¡mhp¶ hym]mcc-lky§Ä, kz¯v hmWnPy hnizm-kyX F¶nh DÄs¸sSbpff hnh-c§Ä -C) HcmÄ¡v Abm-fpsS ]c-kv]c hnizm-k-[n-jvTn-X-amb _Ô-¯n-eqsS (Fiduciaryrelationship) e`n¨ hnh-c§Ä (F¶m s]mXpXm¸cyw Cu hnhc§Äshfns¸Sp¯p¶Xnv ApIqeamsW¦n hnhcw shfns¸Sp¯mw)F^v) ]c-kv]c hnizm-k-¯n hntZi cmPy-§fn n¶v kzoI-cn-¨- hn-h-c-§ÄPn) GsX-¦nepw hyàn-I-fpsS Pohtm, imco-cn-I-kp-c-£tbm A]-I-S-¯n-em-¡p-¶tXm,kpc£m Dt±-iy-§Ät¡m nb-a--S-¯n-¸n-te-¡mbn hnizm-ky-X-bn ssIamdnb hnh-c-§-fpsS Dd-hnSw Xncn-¨-dn-bm³ Ign-bp-¶-Xp-amb hnh-c-§ÄF¨v) Ipä-hm-fn-IfpsS hnNm-c-W-tbtbm, Ad-Ìn-ttbm, Atz-j-W-{]-{In-bt¡m, XSÊwhc-p-¯p¶ hnh-c-§Ä.sF) a{´n-k` sk{I-«dn-amÀ, aäp DtZym-K-ØÀ, XpS§n-b-h-cpsS ncq-]-W-§Ä DÄs¸-Sp¶ a{´n-k-`m-tc-J-IÄ.sP) hyàn-]-c-amb hnh-c-§sf kw_-Ôn-¡p-¶tXm s]mXp Xmev]-cyhpw {]hÀ¯--§fpambn Hcp _Ô-hp-an-Ãm¯pw Hcp hyàn-bpsS kzIm-cy-Xsb ewLn-¡p-¶-Xp-ambhnh-c-§Ä, (F¶m s]mXpXm¸cyw Cu hnhc§Ä shfns¸Sp¯p¶XnvApIqeamsW¦n hnhcw shfns¸Sp¯mw) ]IÀ¸hImiw ewLn¡mnSbpff hnhc§Ä ÂtI−Xnà (hIp¸v 9) A{]Xy£amIp¶ ^b tm«v ^b ÂIntb aXnbmIq ^b A{]Xy£amhp¶Xv Hm^okpIfn tm«v ^b ÂImXncn¡phm³ ]XnhpffXmWtÃm. ^b ImWmXmhp¶Xv kw_Ôn¨vNne DtZymKØÀ {ian¡mdp−v. ImcWw. ]Tn¨v dnt¸mÀ«v sN¿m³ Hcn¡Â Hcp DtZymKØcpsS Ignhpw IgnhptISpw hIp¸v ta[mhn Hcp I½änsb Xs¶ atm`mhhpw FÃmw tm«v ^ben sXfn GÀ¸mSm¡n. I½än hniZambn ]Tw S¯n dnt¸mÀ«v kaÀ¸n¨p. HcmgvN ªncn¡pw. hnhcmhImi nba{] Ignªt¸mÄ B dnt¸mÀ«v ^bepw ImWmXmbn. Imcapff At]£ e`n¨Xnv tijw^b taem¸oknte¡pw aäp ¡Â F¶v IvfmÀ¡v tm«v kaÀ¸n ¡p¶p AwKoImc¯nmbn FgpXnssIamdnbXnv tijw ^b e`yaà kaÀ¸n¨t¸mÄ ]pXnbXmbn kÀhoF¶v adp]Sn sImSp¯hcpap−v. CXv kn {]thin¨ Hm^okÀ BibIpg¸¯nembn. HSphnÂicnbmbn S]Snbà F¶v I½oj³ "¡n Fs¶gpXn H¸n«p.hnebncp¯¶p. At]£ kaÀ¸n¡p¶kab¯v ]_vfnIv AtXmdnänbnep−mbncp¶ hnhc§Ä e`n¡phm³At]£Iv AhImiap−v. IMPORTANT hnhc§Ä `mKnIambn ÂIp¶Xnpw hIp¸v 10 {]Imcw hyhØbp−v hIp¸v 8(1) (F) apX (sP) hsc sImSp¯n«pff hnhc§Ä shfns¸Sp¯Wsa¶nà F¶m s]mXpXm¸cy{]ImcamWv tNmZn¡p¶sX¦n ta¸dª hnhc§fpw ÂImw ]IÀ¸hImiw ewLn¡s¸SmnSbpff hnhc§Ä ÂtI−XnÃ.
 15. 15. 15 hIp¸v 8(1) (F),(kn),(sF) F¶nhsbmgnsIbpff hnhc§Ä 20 hÀjw Ignªm ÂImw hyànbpsS kzImcyXbnte¡v Amhiy IS¶pIbä¯nSbm¡p¶ hnhc§Ä hI¸v 8(1)(sP) {]Imcw ntj[n¡mw(F¶m s]mXpXm¸cyw Cu hnhc§Ä shfns¸Sp¯p¶Xnv ApIqeamsW¦n hnhcw shfns¸Sp¯mw) hIp¸v 8, 9, F¶nhbn GXns¦nepw hnt[bambn am{Xta hnhc§Ä ntj[n¡m³ IgnbpIbpffq hnhc§Ä ÂImmhnÃmsb¦n hnhc§Ä ÂImmhnÃmsb¦n B Imcyw At]£Is Adnbn¨ncn¡Ww A¸oenpff kab]cn[nbpw A¸o A[nImcnbpsS hnhc§fpw B Adnbn¸nep−mbncn¡Ww hnhc§Ä a]qÀÆw ÂImXncn¡pItbm in¸n¡pItbm sN¿p¶Xv IpäIcamWv 30 Znhk§Ä¡v tijamWv hnhc§Ä ÂIp¶sX¦n kuPyambn ÂtI−XmWv C{]Imcw kuPyambn hnhc§Ä ÂtI− sNehv _Ôs¸« DtZymKØÀ kz´w nebv¡v hlnt¡−n hcpw 30 Znhk§Ä Ignªm sshInb Hmtcm Znhk¯npw 250 cq] ]ng ASbvt¡−nhcpw (]camh[n 25000 cq] ) H¶mw A¸o kab]cn[n¡Iw (30 Znhk§Ä¡Iw) {]XnIcWw e`n¡mXncn¡pItbm AXsæn e`n¨ hnhc§fn AXr]vXnbps−¦ntem H¶mw A¸o kaÀ¸n¡mw. A¸oenv ^oknà H¶mw A¸o 30 Znhk¯nIw ]_vfnIv AtXmdnänbnse A¸o A[nImcn¡mWv ÂtI−Xv Delay Condone kab]cn[n¡v tijwHm^okÀ : `À¯mhv 7 hÀjw ap¼v acn¨n«vCt¸mgmtWm hn[hms]³jv At] A¸o kzoIcn¡p¶Xv (Delay£n¡p¶X?v Condone) A¸o A[nImkv{Xn: Rms´p sN¿mmWv kmtd. cnbpsS hnthNm[nImc`À¯mhns sIm¶ tIkn Rm³ ¯nÂs¸Sp¶p.Pbnenembncp¶ntÃ. Ct¸msgsà ]pd¯nd H¶mw A¸o A[nImcn 30§nbXv. Znhk¯npffn A¸o XoÀ¸m¡nbncn¡Ww F¶m Hgnhm¡mmh¯ kmlNcy§fn A¡mcyw tcJs¸Sp¯n 45 Znhk§Ä hsc FSp¡mhp¶XmWv
 16. 16. 16 c−mw A¸o hnhcmhImi I½ojv ap¼msIbmWv c−mw A¸o kaÀ¸nt¡−Xv. A¸oenv ^oknà c−mw A¸o 90 Znhk¯nIw kaÀ¸n¡Ww. kab]cn[n Ignªv e`n¡p¶ A¸o ]cnKWn¡p¶Xv I½ojsâ hnthNmm[nImcw ]cnKWn¡pw F¶m hnhcmhImi I½ojv ap¼msI ]cmXnkaÀ¸n¡p¶Xnv kab]cn[nbnà sk{I«dn, tIcf kwØm hnhcmhImi I½oj³ ]p¶³ tdmUv Xncph´]pcw F¶ hnemk¯n A¸o ÂImw kwØm§fnse ]_vfnIv AtXmdnänbpsS Imcy§fn kwØm hnhcmhImi I½ojpw tI{µ ]_vfnIv AtXmdnänbpsS Imcy§fn tI{µ hnhcmhImi I½ojpw XocpamsaSp¡p¶p. ]ng in£ Xmsg ]dbp¶ ImcW§Ä {i²bn s]«m ]ng in£ hn[n¡m³ I½ojs t{]cn¸nt¨¡mw 1. ymbamb ImcW§fnÃmsX At]£ kzoIcn¡mXncn¡pI 2. Bhiys¸« hnhc§Ä nÝnX Xo¿Xn¡Iw ÂImXncn¡pI 3. sXämbtXm A]qÀ®ambtXm, sXämb amÀ¤ nÀt±i§fS§p¶tXm Bb hnhc§Ä a]qÀÆw ÂIpI 4. Bhiys¸« hnhc§Ä in¸n¡pI 5. hnhc§Ä ÂIp¶Xv GsX¦nepw amÀ¤¯n XSbpI At]£ e`n¡p¶ Xo¿Xn hsctbm Asæn hnhc§ÄÂIp¶ Xo¿Xn hsctbm Hcp Znhk¯nv 250 cq] nc¡n ]camh[n25000 cq] hsc]n.sF.H. bpsS t]À¡v ss^nSm³ C³^Àtaj³I½ojv A[nImcap−v. IqSmsX ]n.sF.H. bpsS t]À¡v. hIp¸pXeA¨S¡ S]SnIÄ¡pw I½ojv ip]mÀi sN¿mhp¶XmWv. IMPORTANT ]ng hn[n¡phmpff A[nImcw hnhcmhImi I½ojv am{Xtabpffq. ]camh[n 25000 cq]bmWv ]ng ]ng IqSmsX A¨S¡ S]Sn ip]mÀi sN¿mpw jvS]cnlmcw hn[n¡mpw I½ojv A[nImcap−v CuSm¡nb ]ng kÀ¡mcnmWv e`nbv¡p¶Xv. F¶m jvS]cnlmcw At]£Iv e`nbv¡p¶p. I½ojsâ hn[nbn AXr]vXnbpff ]£w kq{]ow tImSXnbntem sslt¡mSXnbntem dn«v kaÀ¸n¡mw Cu nba¯n³ Iogn D¯a hnizmk {]Imcw FSp¯ GsX¦nepw S]SnIfpsS t]cn GsX¦nepw hyàns¡Xnsc tItkm t{]mknIyqj³ S]Sntbm aäv nbaS]SnItfm FSp¡mmhnà hnhcmhImi nba{]Imcw ÂIp¶ D¯chpIÄ dn«v aptJbÃmsX tImSXnbn tNmZysN¿mmhnÃ.
 17. 17. 17Cu nba¯nsâ ]cn[nbn n¶v Hgnhm¡nbn«pff (Nne n_ÔIÄ¡vhnt[bambn ) clkymtzjW kpc£m Øm]§ÄtI-cf kÀ¡m-cnsâ 7þ2-þ2006 se Pn.-H.(-]n.) 43/06 ¼À D¯-chv {]Imcw tIc-f-¯nse Xmsg ]d-bp¶ Øm]--§sf hnh-cm-h-Im-i-n-b-a-¯nsâ ]cn-[n-bnÂn¶v Hgn-hm-¡n-bn-«p-−v.The Special Branch, CIDThe Criminal Branch, CIDThe District Special Branch of all DistrictsThe District & Crime Record BureauThe Police Telecommunication UnitThe Confidential BranchThe State Regional Forest ServiceThe State and District Finger Print BureauHgnhm-¡-s¸« Øm]--§fpw Nne kµÀ`§-fn BÎnsâ ]cn-[n-bnÂhcmw sk£³ 24 v hnt[bambn {]tXyI sjUyq-fn DÄs¸Sp¯nbØm]--§Ä¡v hnh-cm-h-Imi nbaw _m[-I-a-sÃ-¦nepw Cu Øm]--§- fn GXn-se-¦nepw ap-jym-h-Imi ewL-tam HutZymKnI clkyw Agn-a-Xntbm S-¶n-«p-Å-Xmbn Btcm-]-W-ap-−m- lnävedpsS `cWIme¯v hp-Ibpw AXv sXfnbn-¡p-¶-Xn-pÅ Bh-iy- PÀ½nbn HcmÄ lnäesd ¯n-mbn hnh-c-§Ä Bh-iy-s¸-Sp-Ibpw hnÍn F¶p hnfn¨p. t]meokv Abmsf AdÌv sNbvXp. c−p sNbvXm Cu Øm]--§fpw hnhcmhImi Ipä§fmWv AbmfpsS t]À¡v I½oj³ aptJs hnh-c-§Ä shfn-s¸-Sp-¯m³ Npa¯nbXv H¶v: cmjv{SXehs A[n _m[y-Ø-cm-Wv. t£]n¨p H^ojy ko{I«v BIvtäm nehnepff aäv c−v: HutZymKnI clkyw shfns¸Sp¯n nba§tfm hnhc§Ä ÂIp¶Xnv XSÊamIm³ ]mSnÃ. HutZymKnI clky nbaw hnhcmhImi nbaw nehn hcp¶Xnv ap¼v Hm^oknse tcJIÄshfns¸ Sp¯p¶Xnv HutZymKnI clky nba¯nsâhne¡p−mbncp¶p. F¶m hnhc§Ä shfn s¸Sp¯p¶XnvHutZymKnI clky nbaw XSÊamIm³ ]mSnÃmsb¶v hnhcmhIminba¯nse hIp¸v 22  Apimkn¡p¶p. hnhcmhImi nba{]Imcw Abbv¡mhp¶ Nne I¯pIfpsS amXrI asämcp ]_vfnIv AtXmdnänbpambn _Ôs¸« At]£ At]£bn Bhiys¸«ncn¡p¶ hnhc§Ä asämcp ]_vfnIvAtXmdnänbpambn _Ôs¸«XmsW¦n At]£ 5 Znhk¯nIw B]_vfnIv AtXmdnän¡v sk£³ 6(3) {]Imcw ssIamdn At]£Ishnhcw Adnbn¨ncn¡Ww. C{]Imcw At]£ ssIamdp¶XnpffI¯nsâ amXrI Xmsg sImSp¯ncn¡p¶p.
 18. 18. 18 sk£³ 6(3) {]Imcapff S]Sn ¼À: Hm^oknsâ t]cv : Xo¿Xn :t{]jnX³ ]_vfnIv C³^Àtaj³ Hm^okÀ Hm^oknsâ A{UÊvkzoIÀ¯mhv ]_vfnIv C³^Àtaj³ Hm^okÀ Hm^oknsâ A{UÊvkÀ, hnjbw: hnhcmhImi nbawþ sk£³ 6(3) {]Imcw At]£ssIamdp¶Xv kw_Ôn¨v kqN: ……F¶bmfpsS……….. Xo¿Xnbnse At]£ ****** ta kqNbntebv¡v {i² £Wnbv¡p¶p. …………¶bmÄhnhcmhImi nba {]Imcw kaÀ¸n¨ At]£………Xo¿Xnbn CuHm^okn ssI¸äpIbp−mbn. Sn At]£ hniZambn ]cntim[n¨XnbnÂAt]£I³ Bhiys¸«n«pff hnhc§Ä Xm¦fpsS Hm^okpambn_Ôs¸«XmsW¶v t_m[ys¸«Xnm hnhc§Ä AhnsS e`yamsW¦nÂAXv At]£Iv tcn ÂIp¶Xnmbn At]£bpsS AÊÂCtXmsSm¸w Abbv¡p¶p. hnizkvXXtbmsS ]_vfnIv C³^Àtaj³ Hm^okÀ]IÀ¸v: {io.............. Xm¦Ä Bhiys¸«ncn¡p¶ hnhc§Ä kq£n¨ncn¡p¶Xv.............Hm^oknembXnm At]£ B Hm^okntebv¡vssIamdnbn«p−v. hnhc§Ä e`yamsW¦n Ah AhnsS n¶v Xm¦Ä¡vtcn«v e`nbv¡p¶XmWv.
 19. 19. 19 hnhc§Ä¡pff sNehv ASbv¡p¶Xnv At]£ItmSv Bhiys¸Sp¶Xp kw_Ôn¨ I¯nsâ amXrI Hm^oknsâ t]cv : Xo¿Xn :t{]jnX³ ]_vfnIv C³^Àtaj³ Hm^okÀ þþþþþþþþþkzoIÀ¯mhv þþþþþþþkÀ, hnjbw: hnhcmhImi nbawþ sk£³ 7(1) þ sNehv Bhiys¸Sp¶Xv kw_Ôn¨v kqN: 1. Xm¦fpsS……Xo¿Xnbnse At]£ 2. tIcf kÀ¡mcnsâ 9.05.2006 se No.11259/Cdn.5/06/GAD ¼À tm«n^nt¡j³ ****** ta kqNbntebv¡v {i² £Wnbv¡p¶p. ta H¶mw kqN{]Imcw Xm¦Ä Bhiys¸« hnhc§Ä Cu Hm^okn e`yamWv.Ah …… F4 t]PpIÄ hcpsa¶v IW¡m¡nbncn¡p¶p. kqNc−v {]Imcapff tm«n^nt¡jpkcn¨v Hcp F4 t]Pnv 2 cq]bmWv^okv CuSmt¡−Xv. BbXnm Xm¦Ä Hcp F4 t]Pnv 2 cq] F¶nc¡n …. cq] Xmsg sImSp¯ncn¡p¶ GsX¦nepw hn[¯nÂASt¡−XmWv1. XpI Cu Hm^okn tcn sIm−p h¶v AS¨v cioXnssI¸tä−XmWv2. 0070þ60þ800þ36 Receipts under Right to Information Act-2005F¶ slUv Hm^v A¡u−n {Sjdnbn Nem³ AS¨v Nemsâ AÊÂCu Hm^okn lmPcmt¡−XmWv ]Ww HSp¡p¶ apdbv¡v Xm¦Ä¡v hnhc§Ä e`n¡p¶XmWv. XpIIW¡m¡nbXn Xm¦Ä¡v ]cmXnbpff ]£w AXnsXnsc A¸oÂkaÀ¸n¡phm³ AhImiap−v. A¸eäv A[nImcnbpsS hnemkw XmsgtNÀ¡p¶p.A¸o A[nImcnþþþþþþþþþþþþþþ hnizkvXXtbmsS ]_vfnIv C³^Àtaj³ Hm^okÀ
 20. 20. 20 tm«n^nt¡jpIfpw kÀ¡pedpIfpw ^okv kw_Ôn¨v 2006 tabv 9 v tIcfkÀ¡mÀ ]pds¸Sphn¨ tm«n^nt¡j³ Xmsg sImSp¯ncn¡p¶p. GOVERNMENT OF KERALA GENERAL ADMINISTRATION (CO-ORDINATION)DEPT. NOTIFICATIONNo.11259/Cdn. 5/06/GAD, Dated, Thiruvananthapuram, 9th May 2006 S.R.O.385/2006 - In excercise of the powers conferred by subsection (1) and clauses(b) and (c) of sub-section (2) of section 27 of the Right to information Act,2005 (Central Act22 of 2005), the Government of Kerala hereby make the following Rules, namely:- THE KERALA RIGHT TO INFORMATION (REGULATION OF FEE AND COST) RULES 1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Kerala Right toInformation (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2006 (2) They shall come into force at once. 2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- (a) Act means the Right to Information Act, 2005 (Central Act 22 of 2005) (b) Commission mean the Kerala State Information Commission constitutedunder sub-section (1) of section 15 of the Act; (c) Section means section of the Act (2) All other words and expressions used in these Rules but not defined and defined inthe Act shall bave meaning, respectively, assigned to them in the Act. 3. Procedure for seeking information.- (1) A request for obtaining information undersub-section (1) of section 6 of the Act shall be made to the concerned State PublicInformation Officer or through the State Assistant Public Information Officer, as the casemay be, accompanied by an application fee of rupees ten. (2) The application fee shall be paid in any of the following manners, namely:- (a) By affixing Court fee Stamp; or (b) by remitting the amount in the Government Treasury, under the head of account "0070 other administrative services -60 other services -800 other receipts-42 other items" or (c) by cash remittance against proper receipt in the office of the State Public Information Officer/ State Assistant Public Information Officer, as the case may be; or (d) by demand draft/bankers cheque/pay order payable to the State Public Information Officer/ State Assistant Public Information Officer (3) An appication under sub-rule(1) amy specify, as far as possible, the particularsmentioned the Form appended to these rules. 4. Fee for providing information.- (1) For providing information under sub-section(1) of section 7, the fee shall be charged at the following rates, namely:- (a) rupees two for each page in A4 size paper; (b) actual charge or cost price of the copy in larger size paper; (c) actual cost or price for samples or models, maps,plans etc., and (d) for inspection of recordes, no fee for the first hour; and
 21. 21. 21 a fee of rupees ten for every subsequently thirty minutes or fraction thereof. (2) For providing information under sub-section (5) of section 7, the fee shall becharged at the following rates, namely.- (a) for information provided in diskette or floppy or CD or any other electronic mode, rupees fifty (for each); (b) for information provided in printed form, rupees two for each page or the actual price fixed for such publication (3) The fee specified in sub-rules(1) and(2), shall be collected by way of cash againstproper receipt or by remitting the mount in the Treasury under the head of account "0070other administrative services -60 other services -800 other receipts-42 other items" or bydemand draft, or bankers cheque or pay order payabale to the concerned State PublicInformation Officer.(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules(1) and (2), no fee shall be chargedfrom the person who are below poverty line as may be determined by the CompetentAuthority. Such persons shall produce valid certificate along with the application provindthat they belong to the category of below poverty line. 5. Remittance of fee by way of demand draft etc.- Every demand draft, bankerscheque or pay order mentioned in Rule 3 or Rule 4 shall be taken in favour of the StatePublic Information Officer/ State Assistant Public Information Officer in their officialdesignation and every demand draft shall the drawn in such a way that the same shall beencashed at the baranches of any Nationalised Bank/Scheduled Bank situated near theOfficer of the State Public Information Officer/ State Assistant Public Information OfficerAPPENDIX FORM (See Rule 3) APPLICATION TO BE SUBMITTED FOR INFORMATION UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT,2005To The State Public Information Officer : (Name of Office/Institution with address) 1. Full name of the applicant 2. Address : 3. Particulars of information required (Specify the category of subject also) : 4. Year to which the information pertains : 5. Other relevant reference, if any : Singnature of the ApplicantPlace:Date: By order of the Governor E.K. BHARAT BHUSHAN Principal Secretary to Government
 22. 22. 22 EXPLANATORY NOTE (This does not form part of the notification, but is intended to indicate its generalpurport) In accordance with section 15 of the Right to information Act, 2005, the StateGovernemtn have constituted the Kerala State Information Commission with itsHeadquarters at Thiruvananthapuram. Section 27 of the empowers the State Governmentto make rules prescribing the rate of fee, for providing information the Citizen.Accordingly, Government have decided to prescribe the rate of fee to be charged from theCitizens, for providing information under the Act. This notification is intended to achieve the above object. hnc§Ä ÂIm³ th−n Poh¡mÀ kz´w neb¡v sNehm¡p¶ XpI Poh¡mÀ¡v Xncn¨v In«p¶Xpambn _Ôs¸« kÀ¡peÀ tIcf kÀ¡mÀ [Imcy (FIvkvs]. _n) hIp¸v w.61/2008/[ Xncph´]pcw 2008 HIvtSm_À 15 kÀ¡peÀ hnjbw: hnhcmhImi nbawþ2005þS]SnIÄ kw_Ôn¨v kqN: 16þ6þ2004 se s^täm Pd sk{I«dnbpsS I¯v ****** hnhcmhImi nba{]Imcw hnhc§Ä e`n¡p¶XnpffAt]£m^okv, tcJIÄ¡pff ^okv F¶nh {Sjdnbn ASbv¡pIbmWvsN¿p¶Xv. F¶m tcJIfpsS ]IÀs¸Sp¡p¶Xnpff kuIcyw an¡Hm^okpIfnepw e`yaÃm¯Xnm ]e kmt¦XnI _p²nap«pIfpwAp`hs¸Sp¶Xmbn kqNbnse I¯n ]cmaÀ in¡p¶p. AXnmÂtcJIfpsS ]IÀs¸Sp¡p¶Xnpff ^okv {]tXyIw _m¦v A¡u−nÂkq£n¡p¶Xnpw A¡mcy¯n pth−nbpff sNehpIÄ {]kvXpXA¡u−n n¶v sNehgn¡p¶Xnpw D¯chv ]pds¸Sphn¡Wsa¶vs^täm Pd sk{I«dnbpsS I¯n ]dbp¶p. nÝnX kab¯nIwhnhc§Ä ÂIm³ Ignbm¯ ]£w bmsXmcp ^okpw CÃmsXhnhc§Ä ÂIWsa¶v hnhcmhImi nbaw dqÄ 7(6)þÂhniZoIcn¡p¶XnmÂ, C¯cw kwKXnIfn ]Ww Xncn¨pÂtI−Xps−¶pw BbXv Xncn¨p ÂIp¶Xnv ta¸dª S]SnFfp¸ambncn¡psa¶pw A`n{]mbs¸Sp¶p. Cu hnjbw kÀ¡mÀ hniZambn ]cntim[n¨v Xmsg ]dbpw{]ImcwnÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¡p¶p. hnhcmhImi nba{]Imcw s]mXpP§Ä¡v hnhc§Äe`yam¡pt¼mgp−mIp¶ A[nI sNehv hln¡p¶Xntebv¡mbn,sNehpIÄ¡v th−nhcp¶ XpI BXmXv Hm^oknsâ "05þ4" Hm^okvsNehpIÄ, aän§Ä Asæn "34 aäp sNehpIÄ" F¶D]ioÀjI¯n n¶pw hln¡mhp¶XmWv. s]mXpP§Ä hnhce`yXbv¡mbn HSp¡p¶ XpI 0070þ60þ800þ36þReceipt under Right to InformationAct-2005 (hnhcmhImi nba{]Imcapff hchvþ2005) F¶ ioÀjI¯nepwASbv¡mhp¶XmWv. hnhcmhImi nba{]Imcw At]£IÀ HSp¡nb XpI Xncn¨pÂtI− kmlNcy¯n "" 0070þ60þ900þ99 Ingnhv Xncn¨Sbv¡Â ""ioÀjI¯n Ipdhv hcp¯n ÂImhp¶XmWv. än. sI. atmPv IpamÀ sk{I«dn ([Imcy FIvkvs]ân¨À
 23. 23. 23 Hcp At]£bnÂXs¶ Iptdtbsd ]_vfnIv AtXmdnänbpambn _Ôs¸« hnhc§Ä tNmZn¡pIbmsW¦n Hcp At]£bn Xs¶ [mcmfw ]_vfnIv AtXmdnänbpambn_Ôs¸« hnhc§Ä tNmZn¡pIbmsW¦n At]£IfpsS ]IÀ¸pIÄ_Ôs¸« ]_vfnIv AtXmdnänIÄ¡v ssIamdp¶Xnv ]Icw ]_vfnIvAtXmdnänIfpsS A{Ukv At]£Iv ÂIn B Hm^okpIfnteb¡vtcn«v At]£ ÂIm³ D]tZin¡mhp¶XmWv F¶v tI{µ kÀ¡mcnsâDepartment of Personnel & Training ]pds¸Sphn¨ Hm^okvsat½mdm−¯n nÀtZin¨ncn¡p¶p. sat½mdm¯nsâ ]IÀ¸v XmsgsImSp¯ncn¡p¶p No-F-10/2/2008-IR Government of India Ministry of Personnel, PG and Pensions Department of Personnel & Training ***** North Block, New Delhi Dated September 24, 2010 OFFICE MEMORANDUMSubject: RTI applications received by a public authority regarding information concerning other public authority/authorities *****The undersigned is directed to refer to this Departmentss OM of even numberdated 12th June, 2008 on the above noted subject, clause(iii) of para 3 of whichprovides that if a person makes an application to the public authority forinformation, a part of which is available with that public authority and the rest ofthe information is scattered with more than one other public authorities, the PublicInformation Officer (PIO) of the public authority receiving the application shouldgive information relating to it and advise the applicant to make separateapplications to the concerned public authorities for obtaining information fromthem. It further provides that if no part of the information is available with thepublic authority receiving the application but scattered with more than one otherpublic authorities, the PIO should inform the applicant that information is notavailable with the public authority and that the applicant should make separateapplication to the concerned public authorities for obtaining information fromthem. 2. The matter has been examined in consultaion with the Chief InformationCommissioner, Central Information Commission and it has been decided to advisethe PIOs that if the details of public authorities who may have this informationsought by the applicant are available with the PIO, such details may also beprovided to the applicant.3. Contents of the OM may be brought to the notice of all concerned. (Sd/-) (K.G.Verma) Director Tel.23092158All the Minister/Departments of the Government of India
 24. 24. 24 Zmcn{ZytcJbv¡v Xmsgbpff At]£IÀ ({Kma§fn n¶pffhÀ) lmPcmt¡− km£y]{Xw kw_Ôn¨ D¯chv tIcf kÀ¡mÀ kw{KlwXt±i kzbw`cW hIp¸vþ hnhcmhImi nbaw 2005 þ Zmcn{ZytcJbv¡v XmsgbpffhÀlmPcmt¡− km£y]{Xw ÂI þ _vtfm¡v Uhe¸vsaâv Hm^okÀamscNpaXes¸Sp¯ns¡m−v D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p.========== ================== ============= ============ ============================== Xt±i kzbw`cW (C. BÀ. F. ) hIp¸vk.D.(ssI)w 196/2007 Xkz`h. Xncp, Xo¿Xn 2007 BKÌ 16v========== ================== ============= ============ =============================]cmaÀiw :þ 1. 9.6.2006 se 11259/knUnF³/6/06/s]m.`.h ¼À kÀ¡peÀ hnÚm]w 2. {Kma hnIk I½ojWdpsS 12þ6þ2007 se 2953/Un.]n 1/07/Un.BÀ.Un ¼À I¯v D¯chv]cmaÀiw 1þse kÀ¡mÀ hnÚm] {]Imcw, hnhcmhImi nbaapkcn¨pffhnhc§Ä e`nbv¡p¶Xnv Zmcn{Zy tcJbv¡v Xmsgbpff hn`mK¯nÂs¸«hÀ ^okvHSpt¡−XnÃ. Zmcn{Zy tcJbv¡v XmsgbpffhÀ AXv sXfnbn¡p¶Xnv _Ôs¸«A[nImcnIÄ ÂIp¶ km£y]{Xw lmPcm¡Wsa¶v {]kvXpX hnÚm]¯nÂdqÄ 4(4)  njv¡Àjn¡p¶p−v. ta¸dª kmlNcy¯n hnhcmhImi nba{]Imcapff hnhc§ÄZmcn{ZytcJbv¡v Xmsgbpff hn`mK¯nÂs¸«hÀ¡v ^oskmSp¡msX e`nbv¡p¶Xnvkm£y]{Xw ÂIphm³ AXmXv Øes¯ _vtfm¡v Uhe¸vsaâv Hm^okÀamscNpaXes¸Sp¯ns¡m−v kÀ¡mÀ D¯chv ]pds¸Sp¡p¶p. KhÀ®dpsS D¯chn³ {]Imcw än.sI. tPmkv sk{I«dn sk{I«dn ([Imcy FIvkvs]ân¨À) þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ Zmcn{ZytcJbv¡v Xmsgbpff At]£IÀ (Kc§fn n¶pffhÀ) lmPcmt¡− km£y]{Xw kw_Ôn¨ D¯chv tIcf kÀ¡mÀ kw{KlwXt±i kzbw`cW hIp¸vþ hnhcmhImi nbaw 2005 þ Zmcn{ZytcJbv¡v XmsgbpffhÀlmPcmt¡− km£y]{Xw ÂI þ apnkn¸Â/tImÀ¸tdj³ sk{I«dnamscNpaXes¸Sp¯ns¡m−v D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p.========== ================== ============= ============ =========================== Xt±i kzbw`cW (C.bp.) hIp¸vk.D.(Fw.Fkv) w 41/2008 Xkz`h. Xncp, Xo¿Xn 2008 s^{_phcn 14========== ================== ============= ================== ======= =============]cmaÀiw :þ 1. 9.6.2006 se 11259/knUnF³/6/06/s]m.`.h ¼À kÀ¡peÀ hnÚm]w 2. KcImcy hIp¸v UbdIvSdpsS 15þ1þ2008 se Pn2þ187231/07 ¼À I¯v D¯chvapIfn H¶maXmbn hmbn¨ kÀ¡mÀ hnÚm] {]Imcw, hnhcmhIminbaapkcn¨pff hnhc§Ä e`nbv¡p¶Xnv Zmcn{Zy tcJbv¡v XmsgbpffhÀ ^okvHSpt¡−Xnsöv njv¡Àjn¨n«p−v. {]kvXpX hnÚm]¯nse . dqÄ 4(4) {]ImcwZmcn{Zy tcJbv¡v XmsgbpffhÀ AXv sXfnbn¡p¶Xnv _Ôs¸« A[nImcnIÄÂIp¶ km£y]{Xw lmPcmt¡−Xp−v. ta¸dª kmlNcy¯nÂhnhcmhImi nba{]Imcw ÂIp¶ hnhc§Ä Zmcn{ZytcJbv¡v Xmsgbpffhn`mK¯nÂs¸«hÀ¡v ^oskmSp¡msX e`nbv¡p¶Xnv km£y]{Xw ÂIphm³AXmXv Øes¯ apnkn¸Â/tImÀ¸tdj³ sk{I«dnamsc NpaXes¸Sp¯ns¡m−vkÀ¡mÀ D¯chv ]pds¸Sp¡p¶p. KhÀ®dpsS D¯chn³ {]Imcw än.sI. tPmkv sk{I«dn sk{I«dn ([Imcy FIvkvs]ân¨À)
 25. 25. 25 F´psIm−v F¶ tNmZyw hnhcmhImi¯nsâ ]cn[nbn hcptam F´psIm−v F¶pff tNmZyw hnhcmhImi nba¯nsâ]cn[nbn hcp¶nÃ. IqSmsX hniZoIcW§fpw hymJym§fpwhnhcmhImi nba¯nsâ ]cn[nbn hcp¶nÃ. CXv kw_Ôn¨v tKmhsslt¡mSXnbpsS hn[nbpsS ASnØm¯n Un.H.]n.Sn ]ps¸Sphn¨Hm^okv sat½mdm−w Xmsg sImSp¯ncn¡p¶p. No.1/7/2009-IR Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training North Block, New Delhi Dated, the 1st June, 2009 OFFICE MEMORANDUMSubject: Decision dated 3.4.2008 of the High Court of Bombay at Goa in Writ Petition No.419 of 2007 in the case of Dr. Celsa Pinto Vs Goa State Information Commission regarding information under the Right to Information Act, 2005. ****** The undersigned is directed to say that the High Court of Bombay at Goa inthe above referred case has held on 3.4.2008 that the term “information” as definedin the Right to Information Act does not include answers to the questions like ‘why’.The relevant part of the judgement is reproduced below: “The definition of information cannot include within its fold answers to thequestion “why” which would be same thing as asking the reason for a justification for aparticular thing. The public information authorities cannot expect to communicate tothe citizen the reason why a certain thing was done or not done in the sense ofjustification because the citizen makes a requisition about information. Justificationsare matter within the domain of adjudicating authorities and cannot properly beclassified as information”.2. This may be brought to the notice of all concerned. Sd/- ( K. G. Verma ) Director Tel: 23092158 hnhcmhImi nba{]Imcapff At]£ Hm^okn e`n¨m kzoIcnt¡− S]SnIfpsS cXvNpcp¡w Check List]_vfnIv C³^Àta-j³ Hm^o-k-dpsS {][m Npa-X-e-IÄ1. At]-£-I-n n¶v At]£ kzo-I-cn-¡pI.2. 10 cq]-bpsS ^okv kln-X-amtWm At]£ F¶v ]cn-tim-[n-¡pI.3. ^okv CsÃ-¦n B hnh-cw At]-£-Is Adnbn¡pI.4. _n.]n.FÂ. At]-£-I-m-sW-¦n _n.Un.H./ap³kn-¸Â sk{I-«dn ÂInb kÀ«n-^n-¡äv Dt−m F¶v ]cn-tim-[n-¡pI. G.O. (M.S.)- No-198/2007/LSGD, Dt. 16/08/2007) 2nd Circular5. tcn«v h¶mWv At]-£n-¡p-¶-sX-¦n At]-£-Iv cioXv ÂIpI.6. At]£ X]m hgn-bmWv e`n-¨-sX-¦n t]mÌ IhÀ At]-£tbm-sSm¸w ]n³ -sNbvXv kq£n-¡pI.7. F.]n.sF.H. CsÃ-¦n ta¸-dª S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡m³ nÀtZiw ÂtI-−Xv]n.sF.H.bpsS IÀ¯-h-y-amWv.
 26. 26. 26 At]-£-bpsS kq£a ]cn-tim-[1. At]-£-I³ Bhiys¸«n-cn-¡p¶ hnh-c-§-sf-s´-Ãm-amWv?2. B hnh-c-§Ä Cu Hm^o-kn kq£n-¨n-«p-Å-XmtWm?3. asämcp ]_vfnIv AtXm-dn-än-bp-ambn _Ô-s¸-«-Xm-tWm?4. tXÀUv ]mÀ«n-bp-ambn _Ôs¸-«-XmtWm ? (sk£³ 11)5. ÂIm³ _m[-y-X-bn-Ãm-¯-XmtWm?At]-£-bn S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡Â1. hnh-cm-h-Imi nbaw kw_-Ôn¨ cPn-Ì-dn At]£ cPn-ÌÀ sN¿pI. At]£ e`n¨XobXn {]tX-yIw tm«v sN¿pI.2. hnh-c-§Ä ÂtI− Ahkm Xo¿Xn {]tXyIw tcJ-s¸-Sp-¯pI.3. asämcp ]_vfnIv AtXm-dn-än-bp-ambn _Ô-s¸-«-Xm-sW-¦n 5 Znh-k-¯n-Iw At]£B Øm]--¯n-tebv¡v ssIam-dpI.4. B hnhcw At]-£-Is Adnbn¡pI(-sk-£³6(3))5. kz´w Hm^o-kn-epÅ hnh-c-§-fmWv tNmZn-¡p-¶-sX-¦n Ah tiJ-cn-¡p-¶-Xn-mbn_Ô-s¸« DtZ-ym-K-Øs Npa-X-e-s¸-Sp-¯pI.6. Sn. Imc-y-§i cPn-Ì-dn tcJ-s¸-Sp-¯pI.tXÀUv ]mÀ«n hnh-c-§Ä1. tXÀUv ]mÀ«nbv¡v I¯bbv¡pI hnh-c-§Ä ÂIp-¶Xp kw_-Ôn-¨pÅ A`n-{]mbw10 Znh-k-¯n-Iw Adnbn¡m³ Bhiys¸Sp-I(-sk-£³ 11(1))2. tXÀUv ]mÀ«n-bpsS adp-]-Sn-¡mbn 10 Znhkw Im¡pI.3. adp-]Sn e`n-¨mepw CsÃ-¦nepw 10 Znh-Ê-¯n-p-tijw DNn-X-amb Xocp-am--sa-Sp-¡pI. SnXocp-amw tXÀUv ]mÀ«nsb Adnbn¡pI. s]mXp Xmev]cyw ap³ndp¯nbpffXmbncn¡Ww Xocp-amw.4. 40 Znh-k-¯n-Iw At]-£-Iv adp-]Sn ÂIpI.At]£ nc-kn-¡p-¶p-sh-¦nÂ1. nc-kn-¡p-¶-Xn-pÅ ImcWw At]-£-Is Adnbn¡pI.2. A¸o hnh-c-§Ä nÀ_-Ô-ambpw AXn kqNn-¸n-¡pI. (k-ab ]cn[nA¸oe[nImcnbpsS taÂhnemk§Ä XpS-§n-b-h)3. Sn Imc-y-§Ä cPn-Ì-dn tcJ-s¸-Sp¯pI.hnh-c-§Ä ÂIm-m-hp-¶-Xm-sW-¦nÂ1. Bhiys¸« hnh-c-§Ä ]cn-tim-[n-¡pI.2. At]-£-I³ Bhiys¸« coXn-bn hnh-c-§Ä 30 Znh-k-¯n-Iw ÂIm³ Ign-bp-¶-XmtWm F¶v ]cn-tim-[n-¡p-I( bmsXmcp Imc-W-h-imepw 30 Znhkw Ign-bm³ ]mSnÃ.)3. A§-s-sb-¦n A-´cw S-]-Sn-IÄ DS³ GÀ¸mSv sN¿m³ Bcw-`n-¡pI. CXn-mbnkm[mcW ^b t{]mkknwKv S-]-Sn-{Ia-§Ä IÀi--ambpw Hgn-hm-t¡-−-XmWv (s]m-Xp-`-c-W-h-Ip-¸nsâ kÀ¡p-eÀ þ 2, 77000/kn.Un.F³..5/06/s]m.`.h. XobXn 30/10/2006JWvUnI 8 ]cn-tim-[n-¡pI.)4. At]£ hy-à-a-sÃ-¦n kv]jvSo-I-c-W-¯n-mbn At]-£-Is IqSn-Im-gvNbv¡v£Wn-¡m-hp-¶-XmWv. F¶m AXnmbn nÀ_Ôn¡mmhnÃ.5. hnhc-§Ä s]s«¶v e`-y-am-Ip¶ hn[-¯n FSp¯p hbv¡pI.6. X¿m-dm-¡n-b hnh-c-§Ä¡pÅ sNehv IW-¡m-¡pI.7. Sn.XpI AS-bv¡m³ At]-£-Iv I¯-b-bv¡pI. B I¯n sNehv IW-¡m-¡nbcoXnbpw A¸o hnh-c-§fpw thWw þ (Head of account: 0070-60-800-36-Receiptsunder RTI Act-2005)8. A[nI ^okv CuSm-t¡-−-Xm-sW-¦n B hnh-chpw kqNn-¸n-¡pI.(sk-£³ 7(3))9. ta ]dª I¯-b-¡p¶ coXn¡pw XpSÀ¶v At]-£-I³ ]W-a-S-bv¡p¶ Xob-Xn-¡p-an-S-bn-epÅ Znh-k-§Ä 30 Znhkw F¶ ka-b-]-cn-[n-bn n¶v Ipd-bv¡p-¶-XmWv.10. Cu hnh-c-§Ä cPn-Ì-dn tcJ-s¸-Sp-¯pI.(^okv kw_-Ôn¨ hnh-c-§Ä¡v tIcf kÀ¡mÀ s]mXp-`-cW hIp-¸nsâ 9þ5þ2006 seNotification No- 11259/Cdn.5/06GAD) ]cntim[n¡pIAt]-£-I³ hnh-c-§Ä¡pÅ sNehv AS-¨-Xn-p-tijw1. aXn-bmb XpI AS-¨n-«p−v F¶v Dd-¸p-h-cp-¯pI.2. XpSÀ¶v hnh-c-§-fpsS t^mt«m-tIm¸n FSp-¡pI.
 27. 27. 273. hnh-c-§Ä Ign-bp-sa-¦n cPnÌÀ X]m aptJ At]-£-Iv ssIam-dpI.4. tcn«v h¶v ssI¸-äp-I-bm-sW-¦n At]-£-I-n n¶v ssI¸äv cioXn hm§pI.5. hnh-c-§Ä ÂIp-¶-tXm-sSm-¸-apÅ I¯n A¸o hnh-c-§Ä nÀ_-Ô-ambpw tcJ-s¸-Sp-¯pI.6. hnh-c-§Ä ÂIp-t¼mÄ ]n.sF.H.bpsS t]cpw H¸pw D−m-bn-cn-t¡-−-XmWv.7. ta Imc-y§Ä cPn-Ì-dn tcJ-s¸-Sp-¯pI.At]-£-I³ tcJ-IÄ ]cn-tim-[n-¡m-mbn h¶mÂ1. tcJ-IÄ ]cn-tim-[-bv¡v ÂIm-hp-¶-XmtWm F¶v hni-I-ew sNbvXv Xocm-am--¯n F¯pI.2. ÂIm-mhp-¶-Xm-sW-¦n 30 Znh-k-¯n-pÅnepÅ Hcp XobXn ap³Iq-dmbn Is−¯nAt]-£-Is Adnbn-¡pI.3. Sn Xob-Xn-IÄ Adnbn-¨p-sIm−v Cu Xob-Xn-IÄ¡v Ggp Znh-kw aps¼-¦nepw e`n-bv¡-¯-¡ hn[-¯n At]-£-Iv I¯-b-bv¡pI.4. ]cn-tim-[--bpsS S-]-Sn-{I-a-§Ä ^okv hnh-c-§Ä F¶nh I¯n D−m-bn-cn-¡Ww(11259/Cdn.5/06GAD,kÀ¡p-eÀ ImWp-I).5. At]-£-I³ ]cn-tim[bv¡mbn h¶m tcJ-IÄ At]£Is ImWn-¡p-¶-Xn-mbnHcmsf Npa-X-e-s¸-Sp-¯pI.6. ]cn-tim-[-bv¡v tijw At]-£Isâ H¸v hm§pI.H¶mw A¸o (sk£³ 19(1))1. F.]n.sF.H At]-£-I-n n¶v A¸o kzo-I-cn-¡pI.2. _Ô-s¸« A¸-teäv AtXm-dn-änbv¡v ssIam-dpI.3. Sn Imc-y-§Ä cPn-Ì-dn tcJ-s¸-Sp-¯pI.c−mw A¸o (sk-£³ 19(3))1. F.]n.sF.H. At]-£-I-n n¶v A¸o kzo-I-cn-¡pI.2. A¸o C³^Àta-j³ I½o-j³ sk{I-«-dn¡v Ab-¨p-sIm-Sp-¡pI.3. Sn Imc-y-§Ä cPn-Ì-dn tcJ-s¸-Sp-¯pI. Nne hnjb§fn tIcf kwØm hnhcmhImi I½ojsâ Xocpam§Ä tIcf kwØm hnhcmhImi I½oj³ Nne hnjb§fnÂ]pds¸Sphn¨ hn[nIfpsS {]kà`mK§fmWv Xsg sImSp¯ncn¡p¶Xv.({_m¡än I½ojsâ D¯chv ¼À sImSp¯ncn¡p¶p.) kamhnjb§fn At]£ XoÀ¸mt¡−nhcpt¼mÄ I½ojsâ XocpamwamÀ¤ZÀinbm¡mhp¶XmWv F¶m FÃmbvt]mgpw I½ojsâ XoÀ¸vCu hn[¯n Xs¶bmbncn¡psa¶v {]Xo£n¡mmhnÃ. kmlNcy§fpwIqSn ]cnKWn¨mbncn¡mw I½ojsâ Xocpamw F¶pwHmÀ¯ncnt¡−XmWv. At]£Iv hnhcw ÂImpff A[nImcw F.]n.sF.H. bv¡nÃThe assistant Public Information Officer has no right to provide the information tothe appellant. (A.P. No. 1081(5)/2008/SIC) sNehv F{]Imcw ASbv¡Wsa¶v ]n.sF. H.bv¡v nÀtZin¡mwThe fee towards cost of providing the information shall be remitted in the manner inwhich it is sought to be remitted by the Public Information Officer.(APNo.1036(2)2008/SIC) At]£Isâ nPØnXn Atzjn¨dntb−The Public Information Officer has no right to investigate or conduct an enquiry asto the identity of the person. (CP. No. 272(4)/2008/SIC)
 28. 28. 28 H¶ntesd t]À tNÀ¶v Hcp At]£ Abbv¡mmhnÃthe name of the person should invariably be given beneath his signature. Also, therequest could be made only by a single person and not by two persons (CPNo.1270(1)/2009/SIC) ^otkmSp IqSnb At]£t¡ nba{]m_eyapffqthe request could not be considered for want of sufficient application fee. (CPNo.1300(1)/2009/SIC) HcmÄ¡v th−n asämcmÄ At]£ kaÀ¸n¡mmhnÃA personal right could not be delegated to a power of attorney holder.(AP.No.237(4)/2008/SIC) Hm^okv `cW S]SnIfn CSs]SmmhnÃThe Commission cannot enter into the administrative matters of the PublicAuthority. The executive has the freedom to decide an administrative matteraccording to its administrative convenience. (A.P. No. 268(5)/2008/SIC) hnhcw saäoccnb cq]¯nepffXmbncn¡WwInformation is an item of information. And the statute contemplates reference tosingle item of information because the words used are singular as "any form andany material (AP.No.239/2007/SIC) N«§fpsS hymJymw nba¯nsâ ]cn[nbn hcp¶nÃseeking certain clarifications/interpretations etc., of the Rules. This would not comeunder the purview of the RTI Act. (AP.No.102/2007/SIC) 30 Znhkw F¶ kab]cn[n Hgnhp Znhkw DÄs¸sSbmWvThe RTI Act does not make any allowance for holidays. (Complaint No261/2006/SIC) _n.]n.FÂ. At]£I³ nba{]Imcapff tcJ lmPcm¡WwAs per the Fee & Cost Rules notified by the State Government, BPL certificateissued by the Block Development Officer (BDO) concerned for persons residing inrural areas and Secretary of the Municipality/Corporation concerned for thoseresiding in Municipal/Corporation areas only was acceptable for claimingexemption from payment of fee & cost under the RTI Act. (CP No.748(1)/2009/SIC) ]IÀ¸v km£ys¸Sp¯n ÂIWwRight to Information means right to authenticated information. Section 2(j)(ii)makes it clear that the informant is entitled for certified copies, In other words,authenticated copies. (AP.No.222/2007/SIC) Hm^okv S]Sn{Ias¯ tNmZyw sN¿mmhnÃThe RTI Act does not provide for evaluation of adequacy of administrative actionstaken by public authorities. (AP No.1041(2)2008/SIC)
 29. 29. 29 At]£ XoÀ¸m¡m³ IqSpX kabw tNmZn¡mmhnÃthere is no provision for seeking more time for disposal of a request under the RTIAct (CP No.1178(1)/2009/SIC) h³tXmXn hnhc§Ä Bhiys¸«mÂPublic authorities were not provided with extra staff for manning RTI requests.When the information sought had to be culled out from old and voluminous records,the public authority could have very well asked the Requester to peruse the recordsand take down notes/obtain copy of documents after remitting the requisite cost, asper Section 7(9) of the RTI Act. (CP No.613(1)/2009/SIC)At]£ e`n¨ kab¯v e`yamb hnhc§Ä ÂInbm aXn. ]n.sF.H.bpw At]£Ipw X½o XpSÀ¨bmbn Fgp¯pIp¯pIÄ St¯−Xnà "there was continuous correspondence between the PIO, IndustriesDepartment and the requestor about the development of the enquiry and, the finalreply was furnished on 2.5.2007. This practice is not contemplated under the Act.Information as available at the point of time of the request alone need to have beengiven. "( AP.No.104/2007/SIC) At]£Isâ t]cnÃm¯ At]£ ]cnKWn¡mmhnÃ.The request made by the Secretary of an association without mentioning his namecannot be considered as an application made by a citizen ( A.P. No.606(5)/2007/SIC) Hcp S]Sn ]qÀ¯oIcn¨v hnhcw ÂtI−""B-h-i-ys¸« hnhc§Ä kw_-Ôn¨ S-]-Sn-IÄ ]qÀ¯nbm¡n hnh-c-§ÄtiJ-cn¨v ÂtI−XnÃ. e`yamb hnhc§Ä ÂInbm aXn "" (CPNo.452/2007/SIC) hnhc¯nsâ sNehv tImÀ«v ^okmbn kzoIcn¡mmhnÃ."hnhcw ÂIp¶Xnpff sNehv tImÀ«v ^o Ìm¼mbn kzoIcn¡phm³kwØm kÀ¡mÀ ]pds¸Sphn¨n«pff N«§fn hyhØbnÃm¯XmWv "(CP.632(2)/2008/SIC) 6(3) {]Imcw At]£ ssIamdn¡gnªm ]n¶oSv AXn³ta dnt¸mÀ«v Bhiys¸Sm³ AhImianÃ. "hnhcmhImi nbaw 6(3) hIp¸v {]Imcw Hcp At]£ ssIamäwsNbvXp e`n¨p Ignªm At]£ XoÀ¸m¡pIsb¶ÃmsX At]£Ab¨p X¶ ]_vfnIv C³^Àtaj³ Hm^okÀ¡v dnt¸mÀ«v kaÀ¸n¡phm³_m²yXbnsöv I½nj³ nco£n¨p. " (AP. 04/2008/SIC) At]£ BcpsS t]cn e`n¨mepw kzoIcn¡Wwcitizen is not expected to understand the official hierarchy of Assistant PublicInformation Officers, PIOs and Appellate Authorities. It is for the departmental officersto guide them (AP.No.132/2007/SIC)
 30. 30. 30 H¶mw A¸oen ]pXnb Hcp Bhiyw (At]£bn Bhiys¸SmXncp¶Xv) D¶bn¡phm³ nÀÆmlanÃ." There is no scope for change of requirement and thrusting in additional information inthe appeal and that is outside the scope of the appeal. An appeal is only a continuation ofthe original proceedings and not the beginning of a new one. " (AP.No.15/2007/SIC) Poh¡mcpsS kz¯v hnhcw ÂIWw. "property statement of employee of a Public Office is not a personalinformation of the employee. Employees of a Public Authority are public servantsand the property statements of a public servant cannot be deemed as a personalinformation so long as the employee is in the service of the Public Authority. "(AP.No.15/2007/SIC) Hcp ]n.sF.H. asämcp ]n.sF.H bv¡v nÀtZiw ÂIcpXv.asämcp "]»nIv AtXmdn«n Bb klIcW _m¦ns kw_Ôn¨hnhc§Ä Bhiys¸«m B At]£ klIcW_m¦nvssIamdpIbÃmsX, hnhc§Ä ÂIm³ nÀt±in¨psIm−v D¯chp]pds¸Sphn¡m³ klIcWkwLw cPnkv{SmÀ Hm^oknse ]»nIvC³^Àtaj³ Hm^okÀ¡v nÀÆmlanÃ. (2386/SIC/2006 22/11/2006) B[mc¯nsâ ]IÀ¸v _n.]n.FÂ.Imc³ kuPyambn Bhiys¸«m ÂtI−Xpt−m"The simple differentiation between exemption of fee under the RTI Act for personsclaiming BPL status was that for information under the RTI Act and for information thatemanates as a result of the RTI Act, no fee, is to be realised. But if a departmental statuteprescribes certain fee for providing information like the copy of the document from the SubRegistrar Office or copy of the BTR register etc., that departmental fee will have to beremitted by the appellant. He could not claim exemption on that ground".(AP.No.600(4)/2008/SIC) GENERAL AWARENESSQuasi Judicial Function oXnymbt¡mSXnIfnse hnNmcWbpsS ]qÀ® kz`mhw Csænepw GXm−vAXpt]mse ymbbpàamb S]Sn{Ia§fpkcn¨v XocpamsaSpt¡−XnmWvQuasi Judicial function F¶p ]dbp¶Xv. hnhcmhImi nba{]Imcw Xocpam§ÄFSp¡pt¼mÄ H¶mw A¸eäv AtXmdnän Quasi Judicial coXnbn {]hÀ¯n¡WwhnthNm[nImcw (Discretion Power) Hcp Imcyw sN¿p¶Xntm AYhm sN¿mXncn¡p¶Xntm nch[namÀ¤§fpffXn GsX¦nepsam¶v sXcsªSp¡p¶Xnpff A[nImcs¯bmWvhnthNm[nImcw (Discretion Power) F¶p ]dbp¶Xv. tXm¶nba«nÂ{]hÀ¯n¡mpff A[nImcaà CXv. hnthNm[nImcw Hcp DtZymKØnÂn£n]vXamIp¶Xv nbaw aqeamWv. hnhcmhIminbaw S¸nem¡p¶bhkc¯nÂ]n.sF.H.¡v hnthNm[nImcw {]tbmKn¡mhp¶XmWv. F¶m A¸o kab¯v CXvymboIcn¡phm³ IgnbWw.BIvSpw dqfqw ]mÀesasâm nbak`Itfm BWv BIvSv nÀ½n¡p¶X.v BIvSvnÀ½n¡pt¼mÄ AXnse hyhØIÄ {]mtbmKnI Xe¯n S¸m¡p¶XnpffkuIcy¯nmbn dqÄ (N«§Ä) D−m¡mpff nÀtZiw _Ôs¸« A[nImcnIÄ¡v
 31. 31. 31(competent Authority) ÂImdp−v. C{]Imcw _Ôs¸« A[nImcnIÄD−m¡p¶XmWv dqÄkv (N«§Ä). hnhcmhImi nba¯nse hIp¸v 28 emWv N«§ÄD−m¡mpff A[nImcs¯¡pdn¨v ]dbp¶XvFee bpw Tax Dw s]mXp P§fpsS Bhiy¯ntebv¡v {]tXyI tkh§Ä S¯p¶XnvkÀ¡mcntm kzbw`cW Øm]§Ät¡m aäv s]mXp Øm]§Ät¡m hcp¶sNehpIÄ nI¯p¶Xnpth−n Npa¯p¶ nIpXnbv¡mWv Fee F¶p ]dbp¶Xv.F¶m s]mXphmbn«pff sNehpIÄ S¯p¶Xnv ]ncn¡p¶ XpIbmWv Tax hnhcmhImi nba¯n ^o nÝbn¡p¶Xnpff A[nImcw _[s¸«appropriate government pw competent authority IÄ¡pw ÂInbn«p−v.DZmkoX (Negligence) apjysâ {]hÀ¯nIsf nb{´n¡p¶ Nne km[mcW nba§fp−v. Bnba§Ä IW¡nseSp¯psIm−mWv hnthIhpw kmayt_m[hpapff apjyÀ(Reasonable man) {]hÀ¯n¡mdpffXv. A{]Imcw {]hÀ¯n¡mXncn¡pItbmA{]ImcaÃmsX {]hÀ¯n¡pItbm sN¿p¶Xnv DZmkoX (Negligence) F¶p]dbp¶pUnamâvv {Um^väpw t] HmÀUdpw Unamâvv {Um^vä F¶m Hcp _m¦nsâ GsX¦nepw Hm^okn n¶pw asämcpHm^oknteb¡v Hcp nÝnX XpI BÀs¡¦nepw sImSp¡Wsa¶pff nÀtZiamWv.F¶m t] HmÀUÀ BÀs¡¦nepw ÂInbm AXv ÂIp¶ {_m©pw XpIsImSpt¡−p¶ {_m©pw H¶p Xs¶bmbncn¡pw. Unamâvv {Um^vänsâ Imcy¯nÂc−p {_m©pIfp−mbncn¡pw. hnhcmhImi nba¯n ^okv t] HmÀUdmbpwkzoIcn¡p¶XmWv. hnhcmhImi nbaw kw_Ôn¨ hnhc§Ä¡v www.vivaravakasaniyamam.blogspot.com F¶ _vtfmKv kµÀin¡pI. hmb¡mcpsS hnetbdnb A`n{]mb§fpw nÀtZi§fpw hmb Xmsg sImSp¯ncn¡p¶ hnemk¯n sabn sN¿Wsa¶v At]£n¡p¶p. Email : vivaravakasaniyamam@gmail.com, : lalithbabupalakkad@gmail.com Phone: 9446531632 Statutory Warning The materials given in this write up is merely for information and must not to be taken as havingauthority of or binding in any way on the authorities. Every effort has been made to avoid errors oromissions in this writeup. In spite of this, errors may creep in. Any mistake, error or discrepancy notedmay kindly be brought to my notice . It is notified that I will not be responsible for any damage or loss ofaction to any one, of any kind, in any manner, therefrom. It is suggested that to avoid any doubt the readershould cross-check the relevant materials of the publication with original Government publication ofnotification

×