džĂŵĞŶ dϵ ϰǑ ^K ŽƉĐ͘                           ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ            ...
Examen T9 4ºESO
Examen T9 4ºESO
Examen T9 4ºESO
Examen T9 4ºESO
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Examen T9 4ºESO

549 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
549
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
15
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
4
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Examen T9 4ºESO

 1. 1. džĂŵĞŶ dϵ ϰǑ ^K ŽƉĐ͘ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ /͘ ͘^͘ ,ƵĞƌƚĂ ZŽƐĂƌŝŽEŽŵďƌĞ LJ ĂƉĞůůŝĚŽƐ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ƵƌƐŽ͗ͺͺͺͺͺͺ &ĞĐŚĂ͗ͺͺͺͺͺͺͺ ŶǑ ĚĞ ĨŽůŝŽƐ͗ͺͺͺͺ +DOOD OD SHQGLHQWH HQ FDGD XQR GH ORV VLJXLHQWHV FDVRVD H OD UHFWD GH JUiILFDE H OD UHFWD TXH SDVD SRU ሺെʹǡ͸ሻ ሺͶǡʹሻF H OD UHFWD GH HFXDFLyQ െ‫ ݔ‬൅ Ͷ‫ ݕ‬൅ ͷ ൌ ͲG H OD UHFWD TXH SDVD SRU ORV SXQWRV GH OD WDEOD [ ଶ 5HSUHVHQWD OD UHFWD ‫ ݕ‬ൌ ‫ ݔ‬൅ ʹ FDOFXOD ORV SXQWRV GH FRUWH FRQ ORV HMHV GH FRRUGHQDGDV ଷ 8Q PyYLO HQ HO LQVWDQWH LQLFLDO HVWi D P GHO RULJHQ VH DOHMD GH HVWH D XQD YHORFLGDG FRQVWDQWH GH P VD 5HSUHVHQWD OD IXQFLyQE ¢&XiO HV OD HFXDFLyQ TXH RIUHFH VX SRVLFLyQ HQ IXQFLyQ GHO WLHPSR"F ¢$ TXp GLVWDQFLD GHO RULJHQ HVWi HO PyYLO DO PLQXWR GH HPSH]DU D FRQWDU" +DOOD OD HFXDFLyQ GH OD UHFWD TXH FXPSOH ODV VLJXLHQWHV FRQGLFLRQHV ଷD 3DVD SRU ሺͷǡ͵ሻ WLHQH XQD SHQGLHQWH GH ହE 3DVD SRU HO SXQWR ሺͷǡ͸ሻ WLHQH OD PLVPD SHQGLHQWH TXH OD UHVWD ‫ ݕ‬ൌ ͵F (V SDUDOHOD DO HMH GH ODV [ ô SDVD SRU HO SXQWR ሺͶǡ െʹሻ 5HSUHVHQWD OD VLJXLHQWH IXQFLyQ GHILQLGD D WUR]RV ʹ‫ ݔ‬൅ ͵ ‫ ݔ ݅ݏ‬൑ െʹ ‫ ݕ‬ൌ ൝െͳ ‫ ݅ݏ‬െ ʹ ൏ ‫ ݔ‬൑ ͳ ʹ‫ ݔ‬൅ ͵ ‫ ݔ ݅ݏ‬൐ ͳD ¢(V FRQWLQXD OD IXQFLyQ"E ¢yQGH HV GLVFRQWLQXD"F ¢yQGH FRQWLQXD" 1RWDV • 1R VH SXHGH XVDU OiSL] VyOR SDUD UHSUHVHQWDU ODV IXQFLRQHV QL EROtJUDIR URMR QL WtSH[ (O XVR GH FXDOTXLHUD GH HOORV DQXODUi OD SUHJXQWD GRQGH DSDUH]FDQ • +DEODU DQWHV GH TXH WRTXH HO WLPEUH VXSRQGUi XQ VXVSHQVR LQPHGLDWR GHO H[DPHQ • 1R VH SXHGH LQWHUFDPELDU PDWHULDO (O KDFHUOR VXSRQGUi XQ VXVSHQVR LQPHGLDWR GHO H[DPHQ • &DGD SUHJXQWD YDOH SXQWRV

×