Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Oració simple i complements verbals

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 18 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Oració simple i complements verbals

 1. 1. L’ORACIÓ SIMPLE ESQUEMES
 2. 2. L’ENUNCIAT <ul><li>DEFINICIÓ </li></ul><ul><li>_ És la unitat sintàctica més gran. </li></ul><ul><li>_ Ha de tenir les següents característiques: </li></ul><ul><li>_Comunicar sentit complet. </li></ul><ul><li>_No dependre d’una unitat sintàctica més gran. </li></ul><ul><li>_ Anar entre pauses marcades. </li></ul>CLASSES ORACIONALS NO ORACIONALS Consten de: _ Un Subjecte i _ Un Predicat No tenen subjecte i predicat
 3. 3. CLASSES D’ORACIONS D’acord amb el nombre de VERBS D’acord amb la CLASSE DE VERB Segons la MODALITAT <ul><li>Oració simple . </li></ul><ul><li>Un únic verb. </li></ul><ul><li>Oració composta. </li></ul><ul><li>Més d’un verb. </li></ul><ul><li>Predicat nominal. </li></ul><ul><li>(Ser, estar, semblar ) </li></ul><ul><li>Predicat verbal </li></ul><ul><li>- Actives </li></ul><ul><li>_ Passives </li></ul><ul><li>_ Passives reflexes </li></ul><ul><li>Enunciatives </li></ul><ul><li>Interrogatives </li></ul><ul><li>Exhortatives </li></ul><ul><li>Exclamatives </li></ul><ul><li>Desideratives </li></ul><ul><li>Dubitatives </li></ul>
 4. 4. CLASSES DE SINTAGMES SINTAGMA NOMINAL -Determinant _ Nucli (substantiu o pronom) _ Complement SINTAGMA VERBAL _Nucli(verb o perísfrasi verbal) _ Complements SINTAGMA PREPOSICIONAL _ Preposició _ SN SINTAGMA ADJECTIVAL _ Nucli (adjectiu) _Complements SINTAGMA ADVERBIAL _ Nucli (adverbi) _ Complements
 5. 5. ESTRUCTURA DEL SINTAGMA NOMINAL <ul><li>Sintagma Adjectival </li></ul><ul><li>Sintagma Preposicional </li></ul><ul><li>Sintagma Adverbial </li></ul><ul><li>Proposició Subordinada </li></ul><ul><li>NOM </li></ul><ul><li>PRONOM </li></ul><ul><li>Paraula substantivada </li></ul><ul><li>ARTICLE </li></ul><ul><li>DEMOSTRATIU </li></ul><ul><li>POSSESSIU </li></ul><ul><li>NUMERAL </li></ul><ul><li>INDEFINIT </li></ul><ul><li>INTERROGATIU </li></ul><ul><li>EXCLAMATIU </li></ul>COMPLEMENTS NUCLI DETERMINANT
 6. 6. FUNCIONS SINTÀCTIQUES DE L’ORACIÓ <ul><li>SUBJECTE </li></ul><ul><li>PREDICAT </li></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT DIRECTE </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT INDIRECTE </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT PREPOSICIONAL O DE RÈGIM VERBAL </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT CIRCUNSTANCIAL </li></ul></ul><ul><ul><li>ATRIBUT </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT PREDICATIU </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT AGENT </li></ul></ul>
 7. 7. EL SUBJECTE DEFINICIÓ FORMES IDENTIFICACIÓ Persona, animal, cosa o concepte que realitza l’acció verbal (si és activa) o la pateix ( si és passiva) <ul><li>Sintagma Nominal </li></ul><ul><li>Subordinada Substantiva </li></ul>La concordança: si un verb en singular el passem al plural, el sintagma que haurem de canviar serà el subjecte.
 8. 8. EL PREDICAT DEFINICIÓ És l’acció verbal realitzada (verbs actius) o patida (verbs passius) pel subjecte VERB + COMPLEMENTS ESTRUCTURA CLASSES <ul><li>PREDICAT VERBAL </li></ul><ul><li>Verb Predicatiu </li></ul><ul><li>No porta atribut </li></ul><ul><li>PREDICAT NOMINAL </li></ul><ul><li>Verb copulatiu (ser, estar, semblar) </li></ul><ul><li>Atribut </li></ul>ACTIU PASSIU REFLEX PASSIU
 9. 9. EL COMPLEMENT DIRECTE <ul><li>Té forma de SN. Els alumnes han facturat les maletes </li></ul><ul><li> SN </li></ul><ul><li>No va introduït per la preposició a. </li></ul><ul><li>Es pot substituir pels següents pronoms: </li></ul><ul><ul><li>_EL, LA, ELS, LES si el CD és determinat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els alumnes les han facturat. </li></ul></ul><ul><ul><li>EN si el CD és indeterminat o quantificat (tres, molts, alguns...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Han comprat camisetes. N’ han comprat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Va enviar tres missatges. En va enviar tres. </li></ul></ul><ul><ul><li>HO quan el CD és neutre (això, allò) </li></ul></ul><ul><ul><li>No expliquis això. No ho expliquis. </li></ul></ul><ul><ul><li>En una oració passiva el CD passa a ser el subjecte de l’oració. </li></ul></ul><ul><ul><li>ACTIVA: Els alumnes van facturar les maletes. </li></ul></ul><ul><ul><li>PASSIVA: Les maletes van ser facturades pels alumnes. </li></ul></ul>
 10. 10. EL COMPLEMENT INDIRECTE <ul><li>Té forma de Sprep. Va introduït per la preposició a </li></ul><ul><li>_ Donarem els diners a l’encarregat </li></ul><ul><li> Sprep </li></ul><ul><li>És una persona o animal als quals va destinada l’acció del verb o el CD. </li></ul><ul><ul><li>_ Comunicaré les notes als alumnes. </li></ul></ul><ul><li>Es pot substituir pels següents pronoms: </li></ul><ul><li>_ LI (singular) </li></ul><ul><li>Entregarem el premi a l’alumne. Li entregarem el premi </li></ul><ul><li>_ ELS (plural ) </li></ul><ul><li>Enviaré les incidències als pares. Els enviaré les incidències . </li></ul>
 11. 11. COMBINACIÓ DE PRONOMS <ul><li>CI singular + CD determinat </li></ul><ul><li>Li + El, la, els, les </li></ul><ul><li>L’ </li></ul><ul><li>La hi </li></ul><ul><li>Els </li></ul><ul><li>Les </li></ul><ul><li>Van entregar el premi a l’alumne. L’hi van entregar. </li></ul><ul><li>Van entregar la nota a la seva mare . La hi van entregar. </li></ul><ul><li>Va retornar els llibres al seu company. Els hi van retornar. </li></ul><ul><li>Demanava les fotocòpies a la secretària. Les hi demanava </li></ul>
 12. 12. EL COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL . <ul><li>Complement exigit per un verb i que sempre va precedit per una preposició: parlar de, fixar-se en, acostumar-se a, adonar-se de... </li></ul><ul><li>_ Mai s’havia fixat en els seus ulls. </li></ul><ul><li>_ S’havia acostumat als seus comentaris . </li></ul><ul><li>_ No va voler parlar del viatge a Itàlia . </li></ul><ul><li>Es pot substituir pels següents pronoms: </li></ul><ul><li>HI Complements introduïts per a, en, amb </li></ul><ul><li>_ Mai s’ hi havia fixat. </li></ul><ul><li>_ S ’hi havia acostumat. </li></ul><ul><li>EN Complements introduïts per de </li></ul><ul><li>No en va voler parlar. </li></ul>
 13. 13. COMPLEMENT ATRIBUTIU <ul><li>Acompanya els verbs ser, estar, semblar </li></ul><ul><li>Es substitueix pels següent pronoms: </li></ul><ul><ul><li>EL, LA, ELS, LES si l’atribut és determinat. </li></ul></ul><ul><ul><li>En Marc és el més gran. En Marc l ’és. </li></ul></ul><ul><ul><li>_ HO si l’atribut és indeterminat. </li></ul></ul><ul><ul><li>El grup estava enfadat . El grup ho estava. </li></ul></ul>
 14. 14. EL COMPLEMENT PREDICATIU <ul><li>Sol tenir la forma d’un S. Adjectival. </li></ul><ul><li>La Laura passejava tranquil·la per la platja. </li></ul><ul><li>Mai pot ser un S. Adverbial. </li></ul><ul><li>És un complement que estableix una doble concordança: amb el SN (que fa la funció de subjecte o de CD) i amb el verb de l’oració. </li></ul><ul><li>Els interessos bancaris es mantenen estables. </li></ul><ul><li>SN Subjecte C. Predicatiu </li></ul><ul><li>Ell considerava el seu amic intrèpid . </li></ul><ul><li> CD C. Predicatiu </li></ul><ul><li>És un complement que es pot substituir pel pronom HI </li></ul><ul><li>La Laura s’ hi passejava per la platja. </li></ul><ul><li>Els interessos bancaris s’ hi mantenen. </li></ul><ul><li>Ell l’ hi cosiderava. </li></ul>
 15. 15. EL COMPLEMENT AGENT <ul><li>El complement agent és el complement verbal que apareix en les construccions passives ( verb SER + Participi). </li></ul><ul><li>La manifestació fou convocada pels treballadors </li></ul><ul><li>És un complement introduït per la preposició PER. </li></ul><ul><li>En una construcció activa el complement agent passa a fer la funció de subjecte de l’oració. </li></ul><ul><li>El premi a la millor pel·lícula va ser entregat per Almodóvar .(Passiva) </li></ul><ul><li>C. Agent. </li></ul><ul><li>Almodóvar va entregar el premi a la millor pel·lícula. (Activa) </li></ul><ul><li>Subjecte </li></ul>
 16. 16. EL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL <ul><li>Lloc on? Hi (prep. de EN) </li></ul><ul><li>Temps quan? no pronominalitza </li></ul><ul><li>Mode com? </li></ul><ul><li>Instrument amb què? </li></ul><ul><li>Companyia amb qui? Hi </li></ul><ul><li>Causa per què? </li></ul><ul><li>Quantitat quant? </li></ul>
 17. 17. EXEMPLES <ul><li>Escriu una carta a la Lluïsa </li></ul><ul><li>CD indet . </li></ul><ul><li> EN </li></ul><ul><li>Escriu una carta a la Lluïsa </li></ul><ul><li> CI sing. </li></ul><ul><li> LI </li></ul>
 18. 18. Anava de pressa cap a l’escola dissabte amb un amic CC Mode Lloc Temps Companyia Es va oblidar del llexiu // Pensava en l’encàrrec CPrep. CPrep. EN HI

×