Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
PROJEKTAS „EDVĖS, VAIZDOIR GARSO VIENYBĖ“Kauno rajono Mastaičių pagrindinė mokykla
Mokykla• Nedidelė jauki mokykla, kurioje pastebimas kiekvienasvaikas – mokosi virš 200 mokinių. Mūsų mokyklosprivalumas - ...
Projekto dalyviai• 4 klasė – 23 mokiniai• 5 klasė – 11 mokinių• 8 klasė – 15 mokinių• 4, 5, 8 klasėse dėstantys mokytojai
Mokytojų uţsiėmimai
Kuriantys praktikai• Kūrybos agentė Vida LipskytėKuriantys praktikai:• Lijana Šarkaitė-Vilums dirbo su 4 klase• Edvardas M...
Iššūkiai 4 klasėje• Integruojant bendrąją etninės kultūros ugdymo programą įmokomųjų dalykų programas:• ugdyti vaikų tauti...
Planavimas
Ugdymo turinys• Lietuvių kalba,• Pasaulio paţinimas,• Matematika,• Muzika,• Kūno kultūra,• Dailė ir technologijos.
Integruotos pamokos
Integruotos pamokos
Šokiai, ţaidimai
Muzikavimas tautiniais instrumentais
Neįprasti galvosūkiai
Poveikis• Mokiniai plačiau susipaţino su lietuvių tautos tradicinėspasaulėţiūros ypatumais, paprotiniu elgesiu, išmokonauj...
Tęstinumas• Su švenčių šventimo tradicijomis, papročiais mokiniaisupaţindins tėvus, turės galimybę pritaikyti šeimoje.• Mo...
Iššūkiai 5 klasėje• Išnaudojant įvairias aplinkas, erdvės dizaino teikiamasgalimybes ir mokomųjų dalykų integravimą, didin...
Planavimas
Ugdymo turinys• Lietuvių kalba,• Dailė,• Technologijos,• Kūno kultūra,• Matematika,• Ţmogaus sauga,• Gamta ir ţmogus.
Netradicinės veiklos
Integruotos pamokos
Integruotos pamokos
Vaidinimas, dekoracijų kūrimas
Kuriamas miesto projektas
Ţuvų albumo kūrimas
Mokyklos kampelio dekoravimas
Poveikis• Kurdami vizualinius objektus, mokiniai gilinosi įmokomuosius dalykus, kartojo taisykles beiapibrėţimus, mokėsi i...
Tęstinumas• Mokiniai mokėsi dirbti kuriančiose grupėse, stebėti irargumentuotai pasisakyti apie kitų mokinių veiklas. Šiuo...
Iššūkiai 8 klasėje• Muziką integravus į fiziką, chemiją, lietuvių kalbą ir kitusmokomuosius dalykus, sudominti ja mokinius...
Planavimas
Ugdymo turinys• Muzika,• Fizika,• Technologijjos,• Lietuvių kalba,• Anglų kalba,• Dorinis ugdymas,• Geografija.
Integruotos pamokos
Integruotos pamokos
Neįprastų instrumentų gamyba
Muzikavimas
Poveikis• Atlikdami kūrybines veiklas, mokiniai galėjo būti laisvesniir atviresni. Dirbdami su ţmogumi „ne iš mokyklos“ ga...
Tęstinumas• Mokiniams tapo lengviau reikšti savo mintis irnuotaikas, nes pamatė, kad tai galima daryti irneverbališkai.• M...
Nauda• Klasių vadovai išmoko naujų kolektyvo formavimoţaidimų.• Mokytojai įgijo naujos patirties.• Mokiniai patyrė daug ge...
Kolektyvo formavimo ţaidimai
Geros emocijos
Mokytojų patirtis
Mokytojų patirtis
AČIŪ
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kauno rajono Mastaičių pagrindinė mokykla

2.209 Aufrufe

Veröffentlicht am

Kauno rajono Mastaičių pagrindinės mokyklos patirtis „Kūrybinių partnerysčių" projekte, dalyvaujant 2012 - 2013 mokslo metais, „Pokyčių mokyklų" programoje.

Daugiau: http://www.kurybinespartnerystes.lt/kauno_r_mastaiciu_pagrindine_mokykla-156

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Kauno rajono Mastaičių pagrindinė mokykla

 1. 1. PROJEKTAS „EDVĖS, VAIZDOIR GARSO VIENYBĖ“Kauno rajono Mastaičių pagrindinė mokykla
 2. 2. Mokykla• Nedidelė jauki mokykla, kurioje pastebimas kiekvienasvaikas – mokosi virš 200 mokinių. Mūsų mokyklosprivalumas - nedidelis mokinių skaičius klasėse.• Mokytojai ir mokiniai puikiai paţįsta vieni kitus, nes dėlnedidelio klasių skaičius mokytojai veda pamokas visoseklasėse. Palankios sąlygos efektyviambendradarbiavimui.• Tai priemiesčio mokykla, esanti nedidelėjegyvenvietėje, tačiau netoli Kauno. Mokosi mokiniai išįvairių socialinių aplinkų.
 3. 3. Projekto dalyviai• 4 klasė – 23 mokiniai• 5 klasė – 11 mokinių• 8 klasė – 15 mokinių• 4, 5, 8 klasėse dėstantys mokytojai
 4. 4. Mokytojų uţsiėmimai
 5. 5. Kuriantys praktikai• Kūrybos agentė Vida LipskytėKuriantys praktikai:• Lijana Šarkaitė-Vilums dirbo su 4 klase• Edvardas Minkevičus dirbo su 5 klase• Vladas Dieninis dirbo su 8 klase
 6. 6. Iššūkiai 4 klasėje• Integruojant bendrąją etninės kultūros ugdymo programą įmokomųjų dalykų programas:• ugdyti vaikų tautinę savimonę ir kūrybingumą,• padėti suprasti, kad tautinė kūryba yra tūkstantmečiųpatikrintos gyvenimiškos išminties padarinys,• skatinti mokinius etnokultūros ţinias taikyti kasdieniamegyvenime.
 7. 7. Planavimas
 8. 8. Ugdymo turinys• Lietuvių kalba,• Pasaulio paţinimas,• Matematika,• Muzika,• Kūno kultūra,• Dailė ir technologijos.
 9. 9. Integruotos pamokos
 10. 10. Integruotos pamokos
 11. 11. Šokiai, ţaidimai
 12. 12. Muzikavimas tautiniais instrumentais
 13. 13. Neįprasti galvosūkiai
 14. 14. Poveikis• Mokiniai plačiau susipaţino su lietuvių tautos tradicinėspasaulėţiūros ypatumais, paprotiniu elgesiu, išmokonaujų dainų, šokių ir ţaidimų.• Mokiniai mokėsi dirbti komandoje, kartu kurti, kartuįgyvendinti iškeltus uţdavinius, analizuoti kitų grupiųpasiekimus.• Mokiniai geriau paţino klasės draugus, galėjo stebėti kitųmokinių veiklas netradiciniuose uţsiėmimuose.• Mokytojai galėjo stebėti praktiko vedamusuţsiėmimus, įgijo galimybę patirtis pritaikyti kitosepamokose.
 15. 15. Tęstinumas• Su švenčių šventimo tradicijomis, papročiais mokiniaisupaţindins tėvus, turės galimybę pritaikyti šeimoje.• Mokiniai mokėsi dirbti kuriančiose grupėse, stebėti irkonstruktyviai analizuoti kitų grupių veiklas. Šiuosgebėjimus galės pritaikyti pamokinėje veikloje.• Mokytojai turės galimybę įgyvendinti stebėtas veiklasdirbdami su kitų klasių mokiniais.
 16. 16. Iššūkiai 5 klasėje• Išnaudojant įvairias aplinkas, erdvės dizaino teikiamasgalimybes ir mokomųjų dalykų integravimą, didinti mokiniųsavivertę ir teigiamas nuostatas mokantis.
 17. 17. Planavimas
 18. 18. Ugdymo turinys• Lietuvių kalba,• Dailė,• Technologijos,• Kūno kultūra,• Matematika,• Ţmogaus sauga,• Gamta ir ţmogus.
 19. 19. Netradicinės veiklos
 20. 20. Integruotos pamokos
 21. 21. Integruotos pamokos
 22. 22. Vaidinimas, dekoracijų kūrimas
 23. 23. Kuriamas miesto projektas
 24. 24. Ţuvų albumo kūrimas
 25. 25. Mokyklos kampelio dekoravimas
 26. 26. Poveikis• Kurdami vizualinius objektus, mokiniai gilinosi įmokomuosius dalykus, kartojo taisykles beiapibrėţimus, mokėsi ieškoti informacijos, ją sisteminti irapibendrinti.• Turėdami galimybę keisti erdvių estetiką, ugdė savivertę irpasitikėjimą savo jėgomis.• Mokėsi pasitikėti klasės draugais, atrasti teigiamų dalykųkitų kūryboje, dirbti ir draugiškai bendrauti su kitos lytiesatstovais.• Mokytojai turėjo galimybę kartu su praktiku vesti kitokiaspamokas, šią patirtį galės pritaikyti planuodami pamokųveiklas.
 27. 27. Tęstinumas• Mokiniai mokėsi dirbti kuriančiose grupėse, stebėti irargumentuotai pasisakyti apie kitų mokinių veiklas. Šiuosgebėjimus galės pritaikyti pamokinėje veikloje.• Mokinių sukurti vizualiniai objektai papuošė mokyklą. Taipadės mokiniams jaustis vertinamiems, drąsiau dalyvautibendruose mokyklos renginiuose, projektuose.• Mokytojai turės galimybę stebėtas veiklas panaudotiplanuodami integruotas pamokas.
 28. 28. Iššūkiai 8 klasėje• Muziką integravus į fiziką, chemiją, lietuvių kalbą ir kitusmokomuosius dalykus, sudominti ja mokinius. Padėtimokiniams atsiskleisti, pasijusti vertinamiems, geriaupaţinti vieniems kitus ir įvertinti.
 29. 29. Planavimas
 30. 30. Ugdymo turinys• Muzika,• Fizika,• Technologijjos,• Lietuvių kalba,• Anglų kalba,• Dorinis ugdymas,• Geografija.
 31. 31. Integruotos pamokos
 32. 32. Integruotos pamokos
 33. 33. Neįprastų instrumentų gamyba
 34. 34. Muzikavimas
 35. 35. Poveikis• Atlikdami kūrybines veiklas, mokiniai galėjo būti laisvesniir atviresni. Dirbdami su ţmogumi „ne iš mokyklos“ galėjoveikti ne stereotipiškai, nebijojo atsiskleisti.• Mokiniai mokėsi dirbti komandoje, kartu kurti, pasitikėtivieni kitais.• Mokiniai geriau paţino klasės draugus, stebėjo juosnetradicinėse veiklose.• Mokytojai galėjo stebėti praktiko vedamusuţsiėmimus, pamatyti mokinius kitokiose situacijose, kartusu mokiniais dalyvauti bendrose veiklose. Tai turėtų padėtigeriau paţinti vieniems kitus.
 36. 36. Tęstinumas• Mokiniams tapo lengviau reikšti savo mintis irnuotaikas, nes pamatė, kad tai galima daryti irneverbališkai.• Mokiniai mokėsi įsiklausyti į klasės draugonuomonę, stebėti kitų improvizacijas, derinti savo veikląsu kitais. Šie gebėjimai gali padėti suformuoti darnesnęklasę, tolerantišką visiems nariams.• Mokytojai turės galimybę įgyvendinti stebėtas veiklasdirbdami su kitų klasių mokiniais.• Geriau paţinę mokinius, galės keisti bendravimo stilių sumokiniais, poţiūrį į mokinių elgesį.• Mokytojai gavo idėjų kaip vesti integruotas pamokas šiojeir kitose klasėse.
 37. 37. Nauda• Klasių vadovai išmoko naujų kolektyvo formavimoţaidimų.• Mokytojai įgijo naujos patirties.• Mokiniai patyrė daug gerų emocijų.
 38. 38. Kolektyvo formavimo ţaidimai
 39. 39. Geros emocijos
 40. 40. Mokytojų patirtis
 41. 41. Mokytojų patirtis
 42. 42. AČIŪ

×