Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
SUSUNAN
AS-SYAHID IMAM'
HASSAN AL-BANNA
AL-MA'THURAT
Disediakan oleh:
www.MyKuliah.com
::Portal MP3 Islamik::
Sebarkan Naskah Al-Ma'thurat kepada orang ramai
Insy...
Aku berlindung dengan Allah yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui dari
gangguan syaitan yang terkutuk.
.............
I ...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Doa selepas sembahyang
Doa selepas sembahyang
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 22 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Al mathurat (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Al mathurat

 1. 1. SUSUNAN AS-SYAHID IMAM' HASSAN AL-BANNA
 2. 2. AL-MA'THURAT Disediakan oleh: www.MyKuliah.com ::Portal MP3 Islamik:: Sebarkan Naskah Al-Ma'thurat kepada orang ramai Insya Allah,diberi ganjaran baik oleh Allah SWT MP3 Kuliah, Motivasi, Zikir, Doa
 3. 3. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari gangguan syaitan yang terkutuk. ............. I . Dengan rnenyebut nama Allah Yang Maha Pernurah laei Maha Penyayang. 2 Segaia puli bagi Allah, Tuhan sernesta alarn. 3. Maha Pernurah lagi Maha Penyayang. 4. Yang rnenguasai hari pernbalasan. 5 . Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami rnohon pertolongan. 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. 7. (iaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni'rnat kepada rnereka, bukan (jalan mereka yang dimurkai dan bukan (pula ialan) rnereka yang sesat. 9 (Surah Al-Fatihah: 1-7)
 4. 4. sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada rnereka. Dan mereka yang berirnan kepada Kitab (AI Quraan) yang telah diturunkan kepadarnu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akh~rar Mereka itulah yang tetap mendapat petunjukdari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (Al-Baqarah: 1-51 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. A l ~ flaarn rnllrn K ~ t a b(AlQuraan) ~ n itidakada keraguan padanka petunluk bag1 rnereka yang bertaqwa (laitu) rnereka yang beriman kepada yang ghaib yang rnendirikan shalat dan menafkahkan 4
 5. 5. Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (irnan), Dan orang-orang yang kafir. pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan rnereka daripada cahaya kepada kegelapan lkekafirani Mereka itu adalah penghuni neraka: rnereka kekal dl dalarnnva. (Al-Baqarah: 256 - 257) Allah tidakadaTuhan rnelainkan Dia Yang Hidupkekal lagi terus rnenerus mengurus (makhluk-Nya]: tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat rnernberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya?Allah mengetahui t apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang rnereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilrnu Allah melainkan apa yangdikehendakiNya. Kursi Allah rneliputi langitdan burni. Dan Allah tidakrnerasa berat rnemelihara keduanya, dan Allah MahaTinggi lagi Maha Besar. (Al-Baqarah. 2551 Tidak ada paksaan untuk (mernasuki) agama (Islarnl, sesungguhnya telah ielas ialan yang benar daripada jalan yang salah. Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah mernegang tali yang amat kuat yangtidakakan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 6
 6. 6. Allah tidak rnembebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. la rnendapat pahala (dari kebajikan) yangdiusahakannya dan ia merldapat siksa (darikejahatan)...yangdikeriakannya. (Merekaberdo'a). "Ya Tuhan kami, ianganlah Engkau hukum kami iika kami lupa atau kami tersalah. YaTuhankami, ianganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum karni. Ya Tuhan kami, ianganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup karni memikulnya. Beri maaflah kami: ampunilah karni, dan rahrnatilah kami. Engkaulah Penolong karni, rnaka Kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit dan di , burni. Dan jika karnu melahirkan apa yangada di dalarn hat~muatau kamu menyernbunyikannya, nescaya Al- lah akan rnembuat perhitungan dengan karnu tentang perbuatanrnu itu. Maka Allah rnengarnpuni siapa yang b dikehendaki-Nyadan menyiksa siapa yangdikehendaki- Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. ../ > / ,<, ,//-,&,---O QJ . & l l ~ ~ l s J ~ 1 , . i i = ~ l ," 4 Rasul telah berirnan kepada al-Quran yangditurunkan kepadanya dari Tuhannya, dernikian pula orang-orang yang berirnan. Semuanya beriman kepada Allah. malaikat-rnalaikat-Nya. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul- Nya", dan mereka rnengatakan: "Kami tidak mernbeza- " bezakan antara seseorang pun (dengan yang lain)dan rasul-rasulNya."danrnerekamengatakan:"Karni dengar dan kami ta'at" (Merekaberdoa):"Ampunilah kami ya Tuhan karni dan kepada Engkaulah ternpat kernbali."
 7. 7. Dan barangsiapa mengeriakan amal-amal yang saleh dan dia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khuatir akan perlakuan yangtidakadil (terhadapnya)dan tidak @ (pula)akan pengurangan haknya. k% Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'arasy yang agung." (7x) ,'/, ,"/4'9,'/,c ..,.0"c <,a> r' & ~ - ~ ~ ~ ~ - l l ~ ~ ~ l b l l y ~ l 3 , Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan ianganlah kamu mengeraskan suaramu tolonglah kami terhadap kaum yang kafir" (Al-Baqarah: 284 - 286) Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif laam miim Allah tidakadaTuhan melainkan Dia Yang H~dupkekal lagi senantiasa berdiri sendiri Dan tunduklah semua muka (dengan berendah d i r ~ ) kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi sentiasa mengurus (rnakhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah merug~lah orang yang melakukan kezaliman.
 8. 8. Dan barang-siapa rnenyernbah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitung- annya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah."YaTuhankuberilah arnpun dan berilah rahrnat, dan Engkau adalah pemberi rahrnat Yang Paling baik." (Al-Mukrninn 1 15- 1 18) 13 dalarn shalatmu dan janganlah pula rnerendahkannya dan car~lahlalan tengah dl antara kedua ~ t u Dan katakahlah: "Segala puii bagi Allah Yang t~dak rnernpunyai anak dan tidak mernpunyai sekutu dalarn kerajaan-Nya dan tidak mempunyai penolong (untuk rneniaga-Nya) dari kehinaan dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. (Al-lsraa': 110- II I ) Maka apakah karnu mengira, bahawa sesungguhnya Karnl rnenci~takankarnu secara rna~n-rnaln(sala),dan bahawa kamu tidakakan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah. Raja Yang Sebenarnya- tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhan (Yangmernpunyai) Arasy yang mulia. 12
 9. 9. Maka bertasbihlahkepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. dan bagi-Nyalah segala puii di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu karnu berada di waktu zuhur Dia rnengeluarkan yang hidup dari yang mati dan rnengeluarkan yang mati dari yang hidup dan rnenghidupkan burni sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur). Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dla rnenciptakankamu dari tanah,kemudian tlba-tibakamu (rnenjadi)manusia yang berkembang biak. 14-
 10. 10. darl Iangit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. @ Dan di antara tanda-tanda kekuaraan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya. Kemudian apabila Dla memanggil kamu sekali panggilan dart bumi, seketika itu (iuga) kamu keluar (dari kubur]. Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk. (Ar-Rum: 17- 26) +@id, / ' b Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Haa Miirn 17 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-la~nan bahasamu dan warna kulitrnu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang rnengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurrnu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian dari kurnia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia memperlihatkan kepadarnukilat untuk(menirnbu1kan) ketakutan dan harapan,dan Dia menurunkan air huian 16
 11. 11. '.:ar3 Suci. Yang Maha Sejahtera. Yang Mengurniakan ieamanan, Yang Maha Mernelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Merniliki Segala Keagungan. Maha Suci. Allah dari apa yang rnereka persekutukan. Dia-lah Allah Yang Menciptakan. Yang Mengadakan. Yang Membentuk Rupa,YangMempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada di langit dan di burni. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Hasyr: 22-24) <jf:-J(AT e.* > Diturunkan Kitab ini (Al-Ouraanldar~Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang Mengarnpuni dosa dan Menerirna taubat lagi keras hukurnan-Nya; Yang rnernpunyai kurnia. T~ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kernbali (sernuarnakhluk). Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia. Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia. Raja. Yang 18
 12. 12. @ Dengan menyebut narna Allah Yang Maha ti Pernurah lag1 Maha Penyayang. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir! aku tidak akan rnenyembah apa yang kamu sembah. 6 Dan kamu bukan penyembahTuhan yangak~~sembah, Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. dan kamu tidak pernah (pula) meniadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku (Al-Kaaf~ruun1 -6 ) 21 Dengan menyebut nama Allah Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan (yang dahsyat). Yang Maha Pemurah lagi dengan goncangannya dan bumi telah mengeluarkanbeban-beban berat (yang dikandungnya. dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (iadibegini)?". pada hari itu bumi rnenceritakan beritanya, kerana sesungguhnya Tuhanrnu telah memerintahkan (yang sedemikian itu] kepadanya Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaanyangbermacam-macarn, supayadiperlihatkan kepada mereka (balasan)pekeriaan mereka. Barangsiapayangmengerlakan kebaikanseberat zarrah pun, nescaya dia akan melihat (balasan)nyapula Dan barangs~apayang mengerlakan kelahatan seberat zarrah pun nescaya dia akan melihat balasannyalnya pula (Az-Zalzalah 1 - 8) 20
 13. 13. h n g a n menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. ~atakanlah"D~alahAllah. Yang Maha Esa " Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia" ( 3 x i (Al-lkhlas: 1 - 4) @ j i $ , U * Dengan menyebut nama Allah Yang ,Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. ~atakanlah"Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh. dari kejahatan makhluk-Nya, 23 A i,:-ji&i & * e 2 Dengan ,menyebutnama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kernenangan. dan kamu lihat rnanusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, rnaka bertasbihlah dengan rnemuii Tuhanmu dan rnohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. (An-Nashr: 1 - 3)
 14. 14. . - f ~embisikkan(keiahatan)ke dalam dada manusia. r i n dan manusia. ( 3 x) (An-Naas: 1 - 6) . 0 5 92 3!j$ylH- , 5, 5 3 =f':y .,ulj Sesungguhnya kami teriaga (di pagi hari) dengan ikesedaran bahawa) Kerajaan (bumidan segala isinya) ini seluruhnyaadalah milik Allah Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagiNya tiada Tuhan selain Dia dan I kepada-Na kami akan dibangkitkan 13 x i 6; t-t? , ,-<krtanda ( dibaca di waktu petang. 25 dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada tali yang bersimpul. dan dari keiahatan orang yang dengki apabila ia Dengan menyebutnama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Raia manusia. Sembahan manusia. dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, 24
 15. 15. Allahumma, nikmat apa pun yang kuperoleh dan di peroleh seseorang di antara rnakhluk-Mu adalah dariMu, yang Esa dan tidak bersekutu, rnaka bagimu segala puii dan syukur. ( 3 x) 4 , Hai Tuhan, bagi-Mu segala puji seagung kemuliaan wajah-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu. (3 x ) @ Aku telah rela dengan Allah sebaga~Tuhanku, dan 3 dengan Islam sebagai agarnaku, dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. (3 x) & '.jahasuci Allah dan segala puii bagi-Nya, sebanyak Kami terjaga (di pagi hari) dalam f~trahIslam, dan kalimat ikhlas dan dalam agama Nabi kami, Muhammad saw..dan dalam millat (ajaranI Sapa kami lbrahim yang haniJ(lurus) sedang dia bukan seorang musyrik. (3 x) Allahumma. aku teriaga olehmu dalam nikrnat, afiat (keselamatan dari rnara bencana), dan teriaganya rahsia-rahsia (dosa-dosa)ku, rnaka sempurnakan nikmat-Mu, afiat-Mu dan peniagaan-Mu itu atasku, di dunia dan akhirat. (3 x)
 16. 16. Allahumma,aku berlindungpada-Mu dari rasa sedih dan gelisah, dan aku berlindung pada-Mu dari kelernahan dan kemalasan; dan aku berlindung padaMu dari sikap pengecutdan bakhil:dan aku beriindungpada-Mu dari cengkan~anhutang dan penindasan orang. ( 3 x) Allahurnma, sihatkanlah badanku. Allahurnma, sihatkanlah pendengaranku . Allahumma, sihatkanlah penglihatanku. (3 x ) b~langanciptaan-Nya dan keredhaan-Nya dan seberat tlrnbangan 'arsy-Nya dan sebanyak dakwat (yang terpakai untuk rnenul~skan)kallrnat-Nya ( 3 X I Dengan narna Allah, yang dengan narna-Nya akan terhalanglah, segala sesuatu di burni dan langit. untuk rnenirnpakan bencana, dan la Maha Mendengar dan Mengetahui. (3 x) Alfahumma, karni berlindung kepada-Mu dari rnenyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan karni rnernohon arnpun dari (rnenyekutukan-Mu)dengan sesuatu yang tidak karni , ketahui (3 X ) ' ' Z * (yx) 3G$ & . 4,aG, " 4 Aku berlindungpada kalirnat Allah yangsempurna,dari 28
 17. 17. ....,ngakui- (dengan sebenar-benarnya) nikmat-Mu kepadaku; dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa- dosa, kecuali Engkau. (3 x) +$b fgl>$,$$! / Iijj,2;l&l*l, * (Yx) 431,-f Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Hidupdan selalu laga: dan aku bertaubat kepada-Nya. (3 x) cG JT-&jccG&&.-' I .- C , ,- , , I 9 , , 4 Allahumma,sesungguhnyaaku berlindungpada-Mu dari kekafiran dan kefakiran; Allahumma, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur; tidak ada Tuhan selain Engkau. (3 x ) Allahumma, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau;Engkau yang Menciptakan dan aku abdi- Mu, dan aku berada dalam perianiian denganMu, ikrar kepada-Mu, (yang akan kulaksanakan dengan) segala kemampuanku, dan aku berlindung pada-Mu, dari 30
 18. 18. Maha suci Engkau Allahumma dan segala pull baglMu aku bersaks~bahwa t~adaTuhan sela~nAllah aku kmohon arnoun dan bertaubat pada-Mu ( 3 x ) . , Ya Allah restui dan berkatkanlah lunjungan kami Muhammad, sebagai hamba, Nabi dan Rasul Mu yang Urnmi. Berkatkan keluarga dan sahabat Baginda. Sejahterakanlah Baginda selama-larnanya. Kami pohonkan sebanyakbilangan apa sahaia yangdiketahui cc oleh Allah atau sebanyak perkara yang ditulis oleh @! QalamNya dan sebanyak yang dirangkum oleh 1'~tabNya. 33 Allahumma, limpahkanlah selawat dan salam atas iuniungan kami. Muhammad, dan atas keluarga junjungan kami, Muhammad, seperti Kau limpahkan selawat atas juniungan kami,Ibrahim, dan ataskeluarga juniungan karni. Ibrahim; dan berkatilah iuniungan kami. Muhammad, dan keluarga juniungan karni, Muhammad, seperti Engkau berkati juniungan kami. Ibrahim, dan keluarga iuniungan kami, Ibrahim, di antara segenap isi alam sernesta. Sesungguhnya Engkau Maha terpuii dan Mulia. ( I 0x) $;jfisljisltl;j!j,, us4,;L;r: , , , ' ( Mahasuci Allah, dan segala puii bagi Allah. dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha besar. (100x) ajulaa&-p; g j ~ l G Idlq I , Tidakada Tuhanselain Allah, yang Maha Esa,tidakada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala keraiaandan puii.dan Dia berkuasa atas segala sesuatu . ( I 0x) 32
 19. 19. , >j~ ~ j , ~ b, , $j ss. 200$ 4 C , ' , ~ l ' " ' L ' ~ !" . -./ c-,rz Ya Allah kurniakanlah kami lisan yang lernbut basah mengingati dan menyebut (Nama)Mu.Hatiyangpenuh segar mensyukuri (nikmat)Mu,serta badanyang ringan 35 5 , > ,, Terimalah dan relakanlah orang-orang terutarna kami: Sayyidina Abu Bakar, Omar. Othman. Ali dan para sahabat baginda semuanya para tabiin dan orang- orang yang mengikut ieiak langkah mereka sampai hari pembalasan, Terimalah (kepulangan) mereka dengan sebaik-baiknya. Maha suci Tuhan (Mu) yang memiliki Kebesarandan Kemuliaan dari segala sifat tercela yang cuba mereka tempelkan kepadanya. Salam sejahtera untuk para Rasul,para Rasul Utusan, Wal Hamdulillahi Rabbil 'Alarnin
 20. 20. @ ieraianlah Ya Allah pemilik kekuasaan (Keraiaan)alarn buana Engkau rnemberi kekuasaan kepada slapa yang Engkau suka. Engkau merampas kekuasaan itu dari siapa sahaia yang Engkau rnahu. Engkau berkuasa rnemuliakan dan rnenghinakan siapa yang Engkau rnahu. Di tangan Mu (WahaiAllah) segala Kebaikan dan Kekayaan. Sesungguhnya Engkau berkuasa untuk berbuat apa sahaia terhadap apa sahaia. Engkau pj rnenabirkan siang dengan rnalam. Dan malam pula Engkau berkuasa menabirkannya dengan siang. Engkau menerbitkan suatu yang hidup dari suatu yang kaku/ 37 rnenyernpurnakan keta'atan kepada iperintah) MU. Ya Allah, kurniakanlah kami iman yang sernpurna, hati yang khusyu', ilrnu yang berguna. keyakinan yang benar- benarmantap. (YaAllah) Kurniakanlah karni. (DinI cara hidup yang jitu dan unggul, selamat dari segala mara bahaya dan petaka. Karni mohon (Ya Allah)kecukupan yang tidak sampai kami terpaksa meminta iasa orang lain. Berikanlah kami (YaAllah) lman yang sebenarnya sehingga kami tidak lagi gentaratau mengharap orang lain selaindari Engkau sendiri, atau rnenyarnbah selain dari Engkau sendiri Kembangkanlah lernbayung Rahmat Mu kepada kami. keluarga dan anak-anak karni serta sesiapa sahaja yang bersama-sarna kami. langan (Ya Allah) Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri karni sendiri; walaupun sekadar sekelip mata atau sekadar rnasa yang lebih pendek dari itu. Wahai Tuhan yang paling mudah dan cepat rnemperkenankan pinta (perkenankanlah). &j+$,gl,cg&,&l&, ,, 4 0 00 , a .o ( I -1 9 3,0 Selawat dan Restu Allah untuk iuniungan kami ~uharnmad.Nabi yang Mulia,kepada keluarga Baginda dan Para Sahabat Baginda 'Amnya. 36
 21. 21. ;.iiah Engkau Mengetahui bahawa hati-hati ini -rang yang telah dibayangkan tadi) telah berkumpul kerana MengasihiMu, berternu untuk mematuhi (perintah) Mu, bersatu rnernikul beban dakwah Mu. Hati-hati ini telah rnengikat janji setia untuk rnendaulat dan rnenyokong syari'at Mu, maka eratkanlah Ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalan-Nya (yang sebenar). Penuhkan (piala) hati ini dengan cahaya Rabbani Mu yangtidak kuniungrnalap. Lapangkan hati- hati ini dengan lirnpahan imanikeyakinan. g V 4 dan keindahan tawakkal kepadaMu. Hidup-suburkan # hati-hati ini dengan ma'rifat (pengetahuan sebenar) - tentang Mu... (lika Engkau rnentaqdirkan rnati) rnaka $ rnatikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada' ;:3 dalarn perjuangan agarna Mu. Engkaulah sebaik baik fa; sandaran dan sebaik-baik penolong. cP- 39 rnati, sebagairnana Engkau rnelahirkan yang kaku/rnati dari sesuatu yang hidup.Engkau member1 rezeki tanpa berhitung kepada siapa sahaja yang Engkau rnahu 'fa Allah, menjelanglah kini rnalam (ciptaan) MU, beredarlah sudah siang Mu, inilah keluhan suara dan pinta dari para du'ah Mu maka oleh itu ampunkanlah (dosa)ku.

×