Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ...
บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ...
บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ...
บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ...
บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ...
บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ...
บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ...
บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ...
บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ...
บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ...
บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ...
บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ...
บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Cloud computing อรญา อำนาจเจริญพร

11.151 Aufrufe

Veröffentlicht am

Cloud computing กับการประยุกต์ใช้ในการศึกษา

Veröffentlicht in: Bildung
 • You can hardly find a student who enjoys writing a college papers. Among all the other tasks they get assigned in college, writing essays is one of the most difficult assignments. Fortunately for students, there are many offers nowadays which help to make this process easier. The best service which can help you is ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Cloud computing อรญา อำนาจเจริญพร

 1. 1. บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Cloud Computing การประยุกต์ใช้ในการศึกษา อรญา อำนาจเจริญพร ( ming.oraya@gmail.com ) บทคัดย่อ การจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการศึกษาในปัจจุบันได้มการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมาก ทั้ง ีแนวคิดทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ วิธการสอน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการสอน ซึ่งต้อง ียอมรับว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการศึกษา ส่งผลอย่างมากที่ทำให้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้สามารถทำได้ง่ายขึ้น แต่เดิม Cloud Computing ถูกนำมาใช้กับธุรกิจ แต่ด้วยวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้ Cloud Computing เป็นทางเลือกหนึ่งของการจัดการเกี่ยวกับศึกษา เพราะช่วยลดต้นทุนและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน ดังนั้น Cloud Computing จึงเป็นระบบปฏิบัติการใหม่สำหรับการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเงื่อนไขการใช้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของเทคโนโลยีที่ผู้ใช้มีอยู่ เช่น อินเทอร์เน็ต งบประมาณ เป็นต้น เราสามารถนำ Cloud Computing มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge based Society) ได้ เพราะในปัจจุบันความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีการแลกเปลียนและเชื่อมโยงกันบนอินเทอร์เน็ตอยูตลอดเวลา ถือได้วาอินเทอร์เน็ตเป็น ่ ่ ่สังคมที่เป็นสากล สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลกโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องพรมแดน สัญชาติ ภาษา อินเทอร์เน็ตจึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในด้านการศึกษา เช่น การจัดการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบe-learning, e-book, e-classroom เป็นต้น นอกจากนี้ Cloud Computing ยังสามารถเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนรู้ และเพิ่มเติมเทคนิคทางการสอนได้ โดยใช้แอพพลิเคชันต่างๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพือการ ่ศึกษา เช่น Google Application, Microsoft’s Application เป็นต้น นอกจากนี้ยังรองรับแนวคิดและการพัฒนาSocial Network เพราะเครือข่ายเหล่านีมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จึงต้องมีการจัดการข้อมูลด้วย Cloud ้Computing ซึ่งเชื่อมต่อออนไลน์กับเซิฟเวอร์หลายแห่ง ช่วยให้การจัดการและการติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วขึ้นทำให้ปัญหาต่างๆ น้อยลง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการเปิดกว้างให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมอกัน โดยทุกคนมีสิทธิ์จะได้รบการศึกษาในสังคมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา (Murry, C 2008) นอกจากนี้ ัอาจจะนำ Cloud Computing มาใช้ในการดูแลจัดการข้อมูลของสถานศึกษาได้ ซึ่งผู้บริหารจะต้องยอมรับและให้การสนับสนุน เพราะจะต้องมีการวางแผนในด้านงบประมาณ แต่จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลด้วย ซึ่งการประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่จะกล่าวถึงในบทความฉบับนี้คือการพัฒนา e-learning โดยใช้Cloud Computing
 2. 2. บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบทนำ โครงข่ายต้องมีการพัฒนาการบริการ(Service) และ ปัจจุบันเป็นยุคของสังคมออนไลน์ และสังคม แอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพดิจิตอล ผู้คนจำนวนมากเข้ามาใช้บริการเครือข่าย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้มากที่สุดอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เราจะพบว่ามีการใช้งาน ในการพัฒนาระบบบริการและแอพพลิเคชั่นอินเทอร์เน็ตไม่เพียงแค่การ Chat หรือเชค email อาจมีต้นทุนค่อนข้างสูง ทั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ปัจจุบันประชากรบนโลกไซเบอร์หันมาใช้ (Internet Network) และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)บริการเพื่อเข้าสังคมผ่านระบบ Social network มาก ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการ และดูแลรักษาค่อนขึ้น มีการแชร์ไฟล์ อัพโหลดไฟล์ และแชร์วดีโอต่างๆ ี ข้างสูง Cloud Computing จึงเป็นอีกรวมถึงการใช้งานผ่าน Application ต่างๆ บนบริการที่ เทคโนโลยีหนึ่งที่เหมาะสมต่อการนำมาจัดการปัญหามีอยู่มากมายตั้งแต่ Search engine, gmail, picas, ดังกล่าว โดยหลักการของ Cloud Computing คือgoogle, video, youtube, maps, blogger เป็นต้น ย้ายระบบประมวลผลเดิมที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งแอพพลิเคชันเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการติดต่อ ส่วนบุคคล หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์มาเป็นสื่อสารและการค้นหาข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษาหรือ การประมวลผลผ่านการทำงานของเครื่องเซิฟเวอร์การทำงานในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนา จำนวนมากที่เชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์ โดยกลุ่มเครื่องเซิฟเวอร์เหล่านั้นจะได้รับการควบคุม(Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) โครงข่ายทางการ และจัดการอย่างมีรูปแบบ ซึ่งผู้ให้บริการสามารถสื่อสาร (Communication Networks) และแอพพลิ กำหนดประสิทธิภาพให้กับลูกค้าที่จะใช้บริการตามเคชั่น (Application) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ เงื่อนไขที่ได้ตกลงระหว่างกันของมนุษย์ที่หลากหลายและแตกต่างกัน องค์กรทางธุรกิจหลายแห่งต่างให้ความสำคัญ กับการนำเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความ แตกต่างขององค์กรในอีกทางหนึ่ง ดังนั้นธุรกิจที ่ สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ ธุรกิจของตนได้ ก็ย่อมจะสร้างความได้เปรียบและ โอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจของตนได้ ในอนาคต Cloud Computing จะเข้ามามี บทบาทสำคัญต่ออสถาบันการศึกษามากขึ้น เพราะ Cloud Computing เปรียบเสมือนคลังเก็บข้อมูลมี ขนาดความจุมหาศาล และบริการข้อมูลนานาชนิด บนที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing โลกออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัด ทำให้สามารถเข้าถึง ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งเราสามารถเปรียบ Cloud Computing เป็นเหมือนสาธารณูปโภคพืนฐาน ทีผู้ ้ ่การให้บริการผ่านระบบโครงข่่ายได้เข้ามามีบทบาท บริโภคไม่จำเป็นต้องลงทุนสร้างเครื่องมือในการผลิตสำคัญต่อองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษา ซึง ่ แต่มีหน่วยงานกลางเป็นผู้ดูและจัดการให้ โดยผูบริโภค ้อาจใช้บริการภายในองค์กร (Internal) หรือเชื่อมโยง ทำหน้าที่เพียงชำระค่าบริการเท่านั้นกับองค์กรภายนอก (External) ซึ่งผู้ให้บริการระบบ
 3. 3. บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, 2553 กล่าวไว้ว่า มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้น ส่ง ระหว่างบุคลากรโดยใช้ Social Network ผ่าน Cloudผลให้มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในการให้บริการ Computing เพื่อระดมความคิดของพนักงานในองค์กรต่างๆ มากขึ้น ทำให้เกิดภาระในการจัดการเกี่ยวกับ ผ่านระบบออนไลน์ในแบบ Realtime โดยข้อมูลดังคอมพิวเตอร์ จนไม่สามารถตอบสนองความต้องการผู้ กล่าวจะถูกนำไปบริหารจัดการและวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ได้ โดยเฉพาะการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ใน ใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจต่อไปหน่วยงาน หรือผู้ให้บริการรับวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 2. แนวโน้มความต้องการประหยัดพลังงาน ด้วยปัญหาปัญหาดังกล่าวแก้ไขได้โดยให้บริการโครงสร้างพื้น โลกร้อน และค่าใช้จ่ายของพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรือยๆ ่ฐานแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) โดยผู้ให้ องค์กรหลายแห่งต่างหันมาให้ความสำคัญกับการลดบริการจะสร้างเครื่องเสมือน เพื่อให้บริการผู้ใช้แทน การใช้พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานที่ใช้ในการให้บริการด้วยเครื่องจริง ดังนั้นผู้ใช้จะได้ใช้เครื่อง ระบบไอที ทั้งนี้เพื่อช่วยองค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย และเสมือนส่วนตัว ซึ่งติดตั้งซอฟต์แวร์และกำหนดค่าได้ ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่อย่างอิสระ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อื่นในระบบ บรรยากาศ จากผลการวิจัยล่าสุดพบว่าเครื่องแม่ข่าย สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553 กล่าว่า Cloud หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ที่ทำงานตลอดเวลานั้น มีComputing เป็นการประมวลผลที่อิงกับความ การใช้ทรัพยากรในระบบเพียงแค่ 10-20% เท่านั้น ด้วยต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการ แนวคิดของ Cloud Computing นี้จะช่วยรวมทรัพยากรไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จาก ในระบบให้ทำงานและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดจากการใช้นั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากร และ ทรัพยากรในระบบบริการให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้ โดยระบบสามารถ 3.ความต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กรเพิ่มและลดจำนวนทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้ ด้วยการแข่งขันกันทางธุรกิจในปัจจุบัน องค์กรหลายพอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา แห่งต่างให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบการทำงานเบื้องหลัง หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สูง ถือได้ว่า Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีที่ ที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตอบโจทย์ขององค์กร ทั้งในเรื่องของการลงทุนในด้าน แข่งขันและสร้างความแตกต่างขององค์กรในอีกทางเทคโนโลยี เรื่องประสิทธิภาพการใช้งานระบบ รวมถึง หนึ่ง แนวโน้มการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและรูปแบบการทำงานในโลกสมัยใหม่ ที่สามารถทำงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมดังกล่าวนี้ ถือเป็นการกระตุ้นได้ทกที่ทุกเวลา ประกอบกับความรู้ความเข้าใจและ ุ การนำ Cloud Computing ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างความไว้วางใจของผู้ใช้ที่มีต่อ Cloud Computing สร้างสรรค์ 4. ความต้องการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน เป็นความแนวโน้มที่ส่งผลให้มีการใช้ Cloud Computing ต้องการพื้นฐานเพราะผู้ใช้งานทั่วไปต้องการการใช้งาน1.แนวโน้มของเว็บ ที่กลายเป็นสื่อกลางสำหรับการติด ที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ด้วยเหตุดังกล่าวผูให้บริการทาง ้ต่อสือสารของคนทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายทาง ่ ด้านไอทีหลายรายในปัจจุบันจึงหันมาใช้เทคโนโลยีสังคม Social Network มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน Cloud Computing เพื่อนำเสนอบริการทางด้านโดยมีผู้ใช้หลายล้านคนจากทั่วทุกมุมโลก ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์แบบจ่ายเท่าทีใช้ (Software as a Service) ่Facebook หรือ Twitter ที่ได้รับความนิยมในการ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าโดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางใช้งานอย่างแพร่หลาย ทำให้ปัจจุบันเริ่มมีการนำเว็บ หรือขนาดย่อม ที่มักมีเจ้าหน้าที่ทางด้านไอทีทำงานอยู่แอพพลิเคชั่นรูปแบบ Cloud Computing ดังกล่าว อย่างจำกัด การใช้งานในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะ
 4. 4. บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำให้การนำไอทีไปใช้งานทำได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้ว จะได้ อย่างรวดเร็วในภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว จากรับประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ รายงานล่าสุดของไอดีซีเรื่อง “Asia/Pacifc (Excludingอีกด้วย Japan) Cloud Services and Technologies 20115. การจัดระเบียบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เป็นการ Top 10 Predictions: Dealing with Mainstreamช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึน ถึงแม้เราจะมี Search ้ Cloud” ไอดีซได้ศึกษาแนวโน้มหลักๆ ที่คาดว่าจะส่งผล ีengine ที่ช่วยเราหาข้อมูล แต่กคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ็ ต่อ Cloud Computing กับระบบไอทีในองค์กรต่างๆปริมาณข้อมูลในเว็บที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวัน ทั้งข้อมูล ของภูมิภาคนี้ในปี 2554 ประเทศในภูมิภาคนี้ยังคงมีและไฟล์ต่างๆ ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายล้านคนส่งขึ้น ความแตกต่างกันในหลายๆ ด้านเมื่อเทียบกับภูมิภาไปในเว็บ หากไม่มีการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ คอื่นๆ ทั่วโลก และแผนงานสำหรับการประยุกต์ใช้การพัฒนาให้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุน งาน Cloud Computing ในอนาคตจะแตกต่างกันไปประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ ก็อาจ ตามลักษณะที่กำหนดขึ้นจากงบประมาณที่จำกัด และทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร กฎหมายของแต่ละประเทศ แต่แนวโน้มที่สำคัญ Cloud Computing ก็คือความสามารถใน ประการหนึ่ง ซึ่งส่วนหนึงเป็นแรงผลักดันมาจากการฟื้น ่การจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ให้เป็นระบบดียิ่งขึ้นโดย ตัวขอเศรษฐกิจ และอีกส่วนหนึ่งมาจากความพร้อมของเฉพาะการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลมากมาย การให้บริการหลากหลายประเภทให้เป็นระบบ ซึ่งช่วยให้การค้นหา Cloud Computing ซึ่งจะกลายเป็นเรื่องที่คนกลับมาและเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ทำได้เร็วและถูกต้องแม่น สนใจลงทุนเทคโนโลยีนี้อกครั้ง เพื่อการปรับปรุงระบบ ียมากกว่าเดิม ด้วยความสามารถและประโยชน์อัน ไอทีในองค์กรต่างๆ ใช้ผลักดันการเสริมสร้างธุรกิจใหม่ๆมากมายดังที่กล่าวมานี ้ ถือได้ว่า Cloud และยังใช้เป็นตัวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้Computing กำลังจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญ กับองค์กรได้ องค์กรส่วนมากจะมีโครงสร้างไอทีที่มีแห่งอนาคต และจะมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการนำไป ลักษณะเป็นลำดับชั้น ซึ่งบริการในรูปแบบประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ของ Cloud ก็จะ เปิดให้บริการตามลำดับต่างๆ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ Infrastructure Platforms และ บริษัทวิจัยไอดีซี (International Data Applications-as-a-Service แต่เมื่อการให้บริการCorporation) ได้คาดว่า Cloud Computing ใน Cloud Computing เริ่มจะถึงภาวะอิ่มตัว ไอดีซีมองต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความ ไปในเรื่องของรูปแบบของการให้บริการ Cloud ว่าจะมีสนใจอย่างมากในฐานะที่ตอบโจทย์ในเรื่องของ ความซับซ้อนขึ้น โดยจะมีการรวมเรื่องขั้นตอนการการนำเสนอบริการที่สอดคล้องกับการให้บริการใน ดำเนินธุรกิจ การให้คำปรึกษา การออกแบบและการปัจจุบันและบริการใหม่ๆ ทำให้ธุรกิจการให้ บริหารจัดการเข้ามาด้วยนิยามที่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆบริการ Cloud ในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทาง ของคำว่า Cloud Computing ที่น่าจะทำให้เข้าใจได้เร็วด้านไอทีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในปี 2554 และ ที่สดคือ เป็นการเอาระบบสารสนเทศขององค์กรไปติด ุจะมีการเสนอบริการ Cloud Computing ใหม่ๆ เข้าสู่ ตั้งบนอินเทอร์เน็ตโดยมีองค์กรภายนอก (Thirdตลาด โดยผู้ใช้งานก็เริ่มจะมองการณ์ไกล สำหรับการ Party)เป็นผู้จัดเตรียมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และดูแลให้บริการพื้นฐานของ Software-as-a-Service ระบบสารสนเทศของลูกค้าที่ได้นำมาติดตั้ง” ความ(SaaS) และ Infrastructure-as-a-Service (IaaS) หมายเพียงแค่นี้ เราอาจสงสัยว่า Cloud Computingเพื่อเป็นแหล่งของการให้บริการเชิงธุรกิจ ซึ่งจะช่วย จะจัดการระบบสารสนเทศให้ง่ายขึ้นได้อย่างไร ซึ่งทำให้องค์กรเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนเองได้ สามารถอธิบายได้ดังนี้
 5. 5. บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1. ประหยัดการลงทุนเรื่องทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ cloud computingเพราะใช้การเช่าระบบแทน ทำให้บริษัท องค์กร หรือ 1. มีความคล่องตัว ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลจาก Serverหน่วยงานการศึกษาที่มีเงินลงทุนจำกัด สามารถมี ได้ตามต้องการ มีความยืดหยุ่น สามารถขยายหรือลดระบบสารสนเทศที่ดีใช้ได้เท่าเทียมกับองค์กรอื่นๆ โครงสร้างพื้นฐานได้สะดวกและง่ายต่อการพัฒนาและ2. สามารถสร้างระบบใหม่ขึ้นมาใช้ได้ในเวลาอัน เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพราะว่าผู้ให้บริการจะจัดเตรียมทรัพยากร 2. ลดต้นทุนลงลง เนืองจากผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตัง ่ ้ขนาดใหญ่ไว้รองรับผู้ใช้บริการอยู่แล้ว ดังนันจึงไม่ ้ Server ขนาดใหญ่ดวยตนเอง ลดภาระต้นทุนเกี่ยวกับ ้ต้องเสียเวลาในการออกแบบระบบ ช่วยให้ประหยัด การติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเวลาอย่างมาก ซอฟท์แวร์ประมวลผลขนาดใหญ่3. เพิ่มขนาดทรัพยากรได้งายดายและรวดเร็ว ใน ่ 3. มีอิสระจากอุปกรณ์ และสถานที่ เพราะผู้ใช้สามารถกรณีที่ระบบของผู้ใช้บริการมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ต้อง เรียกดูข้อมูลได้จากทุกแห่งทั่วโลก ที่สามารถเข้าถึงขยายทรัพยากรให้เพิ่มขึ้นตามการใช้งาน ซึ่งหาก อินเทอร์เน็ตได้เป็นระบบของบริษัทเองคงต้องทำการออกแบบและ 4.การขยายตัวสูง สามารถเข้าถึงแพลทฟอร์มที่หลากติดตั้งหลายขั้นตอนทำให้เสียเวลามาก หากใช้ Cloud หลาย และทำงานร่วมกับแพลทฟอร์มทียึดหยุ่นและมี ่Computing ก็จะทำให้การเพิ่มขนาดทรัพยากรนั้น ศักยภาพด้วยโครงสร้างที่หลากหลายง่ายและรวดเร็วภายในข้ามคืนเท่านั้น 5. มีความไว้วางใจ (Reliability) สูงขึ้น4. ขจัดปัญหาเรื่องการดูแลระบบทรัพยากร 6. มีความปลอดภัย (Security) เพราะโปรแกรมและสารสนเทศ โดยให้ผู้ให้บริการ Cloud computing ไฟล์ทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ใน Supercomputer ส่วนดูแลแทน จึงทำให้ลดทั้งความยุ่งยากของการดูแล กลางที่มีขนาดใหญ่ หรือจัดเก็บอยู่ใน Networkและลดจำนวนบุคลากรที่ต้องจ้างมาดูแลระบบ ความเร็วสูง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้แนวโน้มการลงทุนใน 7. มีความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งได้จากการธุรกิจ หรือองค์กรเปลี่ยนมาเป็นการเช่าใช้ระบบ ใช้ทรัพยากรที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพเพราะทำให้การบริหารจัดการลดน้อยลง แต่ก็ยังมีข้อ 8. เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลของโปรแกรมจำกัดบางประการที่ผู้ใช้บริการจะต้องคำนึงเช่น ประยุกต์ทำให้โปรแกรมที่มีการคำนวณและประมวลผล1. หน่วยงาน หรือองค์กร ผู้ใช้บริการต้องสามารถ ที่ยุ่งยากและซับซ้อนสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 9. ได้รับบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่เสมอ2. แอพพลิเคชั่น หรือ ซอฟต์แวร์ที่จะนำมาติดตั้งอยู่ 10. ใช้งานง่ายเป็นเหมือนเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันบนระบบของผู้ให้บริการ Cloud Computing ต้องไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันนั้น สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ครอบคลุมพื้นที่หลักอย่างกรุงเทพ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดหลักๆ ทั่วประเทศในราคาที่ไม่แพง จึงทำให้แนวโน้มการใช้บริการลักษณะนี้เติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างศักยภาพให้กับองค์กรทุกขนาดให้สามารถแข่งขันกันอย่างทัดเทียมมากยิ่งขึ้น ที่มา http://pleasediscuss.com/andimann
 6. 6. บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงสร้าง Cloud Computing ประเภทของ Cloud Computing แบ่งได้ 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 1. Public Clouds 2. Private Clouds 3. Community Clouds 4. Hybrid Clouds ที่มา: http://www.mohamedfawzy.com/?p=311. Saas คือ Cloud Application Layer เป็นส่วนนำข้อมูลในระบบมาทำการประมวลผลตามคำร้องขอผ่านโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนของการ ที่มา: http://www.mohamedfawzy.com/?p=31ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ Cloud Computing การทำงานจะเป็นลักษณะของ Web Application จึงไม่ต้องติด 1. Public Clouds : เป็นระบบบริการทั่วไป บริการตั้งโปรแกรม เช่น Hotmail Gmail Google doc ลูกค้าจำนวนมาก ราคาไม่แพง ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าTwitter เป็นต้น ถึงได้2. Pass คือ ส่วนของ Cloud software environmentlayer ทำหน้าที่ในการให้บริการเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน Cloud Computing เช่นGoogle App Engine3. Iaas คือ Cloud Software Infrastructure layerสำหรับการสร้างระบบ Virtual Machines เช่นAmazon Elastic Cloud (EC2), SunGrid , Gogridเป็นต้น4. Daas คือระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ DataStorage ที่มีขนาดใหญ่ รองรับการสืบค้นและการ 2. Private Clouds : เป็นระบบที่มีความเฉพาะ เพื่อจัดการข้อมูลระดับสูงเช่น Amazon’s S3 เป็นต้น ทำงานให้ลูกค้าโดยเชื่อมต่อการทำงานโดยตรงผ่าน5. Caas คือ ส่วนของ Composite Service ทำหน้าที่ Cloud Provider มีระบบการจัดการฐานข้อมูลรวบรวมโปรแกรมประยุกต์ จัดลำดับการเชือม ่ และมีความปลอดภัยที่ดีโยงแบบ Workfow ข้าม Network และจัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัย เช่น Microsoftconnected service framework
 7. 7. บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าใครใช้มากน้อยเท่าไหร่ เหมือนกับน้ำประปาหรือ ไฟฟ้า ส่วนเมื่อวัดได้แล้วจะไปเก็บค่าบริการ หรือให้ บริการฟรี เช่น ใครใช้น้อย ฟรี ใครใช้มากคิดเงินบาง ส่วน ฯลฯ ก็แล้วแต่ business model ว่าใครจะหาเงิน แบบไหน3. Community Clouds : โครงสร้างพื้นฐานของCloud ทีใช้จากหลายๆ หน่วยงาน หลายองค์กร ่เพื่อการสร้าง Cloud แต่ใช้วิธีแบ่งปันและบริหารร่วมกัน4.Hybrid Clouds : เป็นระบบเชื่อมระหว่างสองระบบคือ Public Clouds และ Private Clouds สามารถส่งข้อมูลและคำสั่งข้าม Application ของทั้งสองระบบ ที่มา http://newssorch.com/cloud-computing-and- chrome-os/ลักษณะของ Cloud Computing1. On-demand self-service เรียกดูข้อมูล หรือใช้เมื่อไหร่ก็ได้ จากภาพประกอบ อาจจะพอเห็นภาพคร่าวๆ2. Network Access เรียกใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้จาก แล้วว่าบริษัทใดบ้างที่เปิดให้ใช้บริการแบบ Cloudทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัด Computing ซึ่งก็มีทั้ง Search Engine และสารพัด3. Resource Pooling ผู้ใช้หลายๆ คนใช้งาน Application ที่ให้บริการฟรีอย่างของ Google, Yahoo,ทรัพยากรร่วมกันได้ Microsoft ไปจนถึงบริการ4. Rapid Elasticity เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว แบ่งปัน แอพพลิเคชั่นเฉพาะด้านอย่าง Salesforce.comทรัพยากรให้ผู้อื่นใช้ร่วมกันได้ ซอฟต์แวร์บริหารการขายที่ดังไปทั่วโลก ซึ่งต้อง5. Measured Service วัดปริมาณการใช้งานได้ จะรู้ สมัครสมาชิกจึงจะใช้ได้ และอาจมีการเก็บเงินสำหรับ
 8. 8. บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริการบางลักษณะหรือ Amazon ซึ่งใช้ระบบ Cloud ซอฟท์ ได้แก่ ชุดซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ ทั้งComputing ในการให้บริการตั้งแต่การซื้อขาย Microsoft Word และ Excel รวมถึง Exchange และหนังสือและสินค้าอื่นๆ สารพัดอย่างไปจนถึงการเปิด Share Point ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้ใช้สามารถใช้ร้านค้าร่วม ไม่นับองค์กรอีกมากมายที่อาจนำ Cloud งานผ่านเว็บเบราเซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมบนComputing มาใช้ในเครือข่ายเฉพาะของตนเอง หรือ เครื่องพีซ ี ซึ่งไมโครซอฟท์คาดหวังที่จะให้บริการให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าของตน ซึ่งก็จะ โปรแกรมออฟฟิศออนไลน์ชนิดเต็มรูปแบบ ตั้งแต่สามารถรองรับผู้ใช้จำนวนมากได้อย่างสบาย จะเพิ่ม โปรแกรมที่ทันสมัยมากที่สุด จนถึงเวอร์ชั่นธรรมดาหรือขยายแบบค่อยเป็นค่อยไปตามปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นก็ได้ที่มา http://newssorch.com/cloud-computing-and-chrome ที่มา Microsoftตัวอย่างแอพพลิเคชั่นบน Cloud Computing ไมโครซอฟเผยข้อมูลการสำรวจการใช้บริการ Cloud Google Apps คือตัวอย่าง Cloud Computing ในแถวประเทศเอเชียได้แก่ ออสเตรเลีย,Computing ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดจนหลายๆ คนอาจ อินโดนีเซีย, เกาหลี, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์,จะไม่รู้หรือมองข้าม ซึง Google ให้บริการฟรี ถ้าเรา ่ สิงคโปร์ และประเทศไทยออกมาให้ได้ทราบกันว่าเคยใช้ Google Apps ในการจัดการเอกสารต่างๆ ในแถวประเทศเอเชียนี้บริษัทต่างๆ หันมาใช้บริการเช่น Google Docs แล้วแสดงว่าเราก็เคยใช้ Cloud Cloud Computing / Services แทนการลงทุนด้านComputing มาแล้ว Software และ Hardware เองมากน้อยขนาดไหน ซึ่ง ด้าน Microsoft ได้เปิดตัว Windows Azure บริการ Cloud Computing นั่นถือว่าเป็นวินโดวส์เวอร์ชั่นใหม่ที่รันบนอินเทอร์เน็ตที่ถูกหมาย บริการที่จะช่วยให้บริษัทไอทีหรือฝ่ายไอทีในแต่ละมั่นปั้นมือให้เป็น Cloud OS โดย Windows Azure บริษัทลดต้นทุนลงพร้อมลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการจ้างสนับสนุนเทคโนโลยีหลักของไมโครซอฟท์เช่น .NET พนักงานมาดูแลระบบ รวมไปถึงการดูแลปัญหาFramework และ Visual Studio 2008 ไมโครซอฟท์ ที่จะต้องมีคนมาคอยดูแลด้วยโดยยอดการใช้งานตั้งใจให้ Windows Azure เป็นแพลตฟอร์มหรือรูป Microsoft Offce Web Apps นั้นมีการใช้งานถึง 56%แบบมาตรฐานของเทคโนโลยี Cloud Computing ส่วนคู่แข่งรายอื่นอย่างอยู่ที่ 44% ซึ่งถือว่าเหมือนกับที่วินโดวส์โมบายล์ (Windows Mobile) Microsoft ประสบความสำเร็จในตลาดเอเชียเลยเป็นแพลตฟอร์มของโปรแกรมบนโทรศัพท์ไมโคร ทีเดียว Microsoft เผยว่า 3 เหตุผลหลักในการ พิจารณาใช้ Cloud Computing นั้นมีดงนี้ เพื่อลดการ ั
 9. 9. บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ้างพนักงานดูแลระบบ ลดค่าใช้จ่ายในวางโครงสร้าง Microsoft’s SkyDriveของระบบ และรองรับกรณีเกิดเหตุการ XDriveWorkloads เมื่อถึงเรื่องความสำคัญของการลด Humyoพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว (Green Impact) 63% ADriveตอบว่าจะต้องให้ความสำคัญด้วยในการใช้ระบบCloud Computing ประเภทของการใช้ Cloud นอกจากนี้ยังมีการนำระบบปฏิบัติการ CloudComputing ในเอเชียแบ่งออกเป็น 11% เป็นประเภท Computing ไปประยุกต์ใช้ในด้านบริการโฆษณาให้บริการทั่วไป (Public) 44% เป็นประเภทเจาะจง ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์กลุ่มผู้ใช้ (Private) 29% เป็นในลักษณะ Hybrid หรือ และระบบชำระเงินออนไลน์ต่างๆ และนำไปใช้กับเรียกว่าลูกผสม การนำเอา Cloud Computing เข้าไป เทคโนโลยี GIS (Geographic Information System)ใช้ในองค์กรประเภทต่างๆดังนี้ ในการเก็บข้อมูลด้านแผนที่หรือข้อมูลในลักษณะที่23% ใช้ในส่วนงานราชการ เป็นภาพต่างๆ เช่น ภาพดาวเทียม (Satellite images)26% ใช้ในเรื่องการศึกษา ภาพถ่ายทางอากาศ (Arial photographs) หรือการนำ21% ใช้ในเรื่องสุขภาพ ไปใช้เพื่อรองรับกับเทคโนโลยี 3G ในอนาคต สู่โลกของ26% ใช้ในด้านการเงิน การประมวลผลยุคใหม่20% ใช้ในอุตสาหกรรม30% ใช้ในร้านค้าต่างๆ Cloud Computing ในประเทศไทยที่มา Microsoft ปัจจุบันในประเทศไทยได้เริ่มมีการพัฒนา ระบบประมวลผลข้อมูลบน Cloud Computing แล้วซึ่ง ส่วนมากเป็น Application ที่ใช้สำหรับคนทั่วโลก ไม่ได้ เน้นเฉพาะคนไทยเป็นหลัก โดยปัญหาหลักคือ Bandwidth ของไทยที่ไปต่างประเทศนั้นน้อยกว่า Bandwidth ในประเทศรวมทั้งราคา Bandwidth ต่าง ประเทศแพงกว่า Bandwidth ในประเทศหลายเท่า ดัง นั้นผู้ให้บริการประเภท Web Service ที่มีลูกค้าเป็นคน ไทย จึงยังไม่สนใจใช้บริการ Cloud Computing จาก ต่างประเทศ ส่วนการให้บริการ Cloud Computing ใน ประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่มีการให้บริการประเภทนี้แต่ มีหลายองค์กรที่เริ่มศึกษาและเริ่มนำมาใช้องค์กรก่อนตัวอย่าง Cloud Storage เชิงพาณิชย์ หรือเรียกได้ว่าเป็น Private Cloud เช่น กลุ่มบริษัทเครือAmazon S3 เจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)Apple’s Mobile meSymantec’s SwapDriveMOSSO – The Hosting CloudBox.netNirvanix SDNBingoDisk จาก Joyent
 10. 10. บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยCloud Computer กับการประยุกต์ใช้ในการศึกษา เรียนทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งเป็นการ “Education is not the filling a bucket but ยืดหยุนในการเรียนรู้ รวมทั้งครูเมื่อสอนแล้วก็สามารถ ่ the lighting of a fire.” เก็บบทเรียนไว้ที่ Cloud Computing ได้ซึ่งอาจจะเก็บ William Butler Yeats (1865–1939) Irish ไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อแลก poet, dramatist. เปลี่ยนความรู้ในการสอนระว่างกันได้ ปัจจุบันได้มีการสำรวจความเป็นไปได้ในเทคโนโลยีถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มและ อนาคต ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดการเรียนสนับสนุนการศึกษาให้ไปถึงเป้าหมาย ดังนั้นครูผู้สอน การสอนแบบ Computer Base Learning และผลของจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและพัฒนาตนเองให้ทันต่อ การจัดการเรียนการสอนก็เป็นที่ยอมรับและน่าพอใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อจะได้ประยุกต์ใช้ คำถามอยู่ที่ว่าจะนำ Cloud Computing มาช่วยเทคโนโลยีที่มีอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดใน ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้การจัดการเรียนการสอน ส่วนมากเรามักจะพูดถึง อย่างไร สิ่งแรกเลยก็คือการดูแลรักษาและการจัดการCloud Computing ในแง่ของผลทางธุรกิจ หากเรา ข้อมูลให้มีความทันสมัยและง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้มองในแง่ของการศึกษาเราจะพบว่า การจัดการเรียน เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้นอยทีสุด รวมถึงการบริการ ้ ่การสอนในปัจจุบันเริ่มมีการใช้ประโยชน์จาก สามารถจัดการดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบในโรงเทคโนโลยี Cloud Computing ในหน่วยงานและ เรียนได้ทั้งหมด และอำนวยความสะดวกต่อครูและสถาบันการศึกษา ซึงบางครั้งเราเองก็ไม่รู้ตวแต่หาก ่ ั นักเรียน ซึ่ง Cloud Computing เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเราทำความเข้าใจและรู้จัก Cloud Computing ซึ่ง อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการทำงานที่ได้รับเป็นแนวโน้มของการจัดการศึกษาและห้องเรียนใน มอบหมายโดยนักเรียนสามารทำงานร่วมกันได้ผ่านอนาคต ก็จะช่วยแก้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นใน การใช้ Google doc สามารถพิมพ์งาน และอัพโหลดปัจจุบันได้ (Sourya Biswas, 2009) เพราะในการ ไฟล์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ และหากทำงานผ่านเรียนการสอน ครูได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ใน Cloud Computing ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะลืมนำงานมาส่งการสอน โดยใช้งานผ่าน Application ต่างๆ บน หรือถ้ามีอะไรไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไข หากมีบริการที่มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Search enginge, อินเตอร์เน็ตไม่ว่าอยู่ที่ใดก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้gmail, picasa, google, video, youtube, maps, ในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยส่วนมากblogger เป็นต้น จะไม่ค่อยมีซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ ที่จะช่วยถ่ายทอด Richard N. Kaze (2009) กล่าวว่า "นี่เป็น ประสบการณ์ที่สมบูรณ์ในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเวลาที่เหมาะสมในการเผยแพร่บทความการ ปัญหานี้เป็นอุปสรรคต่อการนำไปปฏิบัติจริงโดยเฉพาะศึกษาที่ถูกเก็บรวบรวมไว้บนคอมพิวเตอร์ ผ่าน Cloud สาขาทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม ด้วย SaaS และ IasSนำมาสู่การขยายพื้นที่แห่งการเรียนรู้ " สามารถทำได้ แม้ว่างบประมาณจะจำกัด ก็ยังคง นอกจาก Cloud Computing จะเป็นเครื่อง อนุญาตให้นักศึกษาเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด ทีมีการนำ่มือที่ช่วยสนับสนุนในด้านการศึกษายังช่วยในการ เสนอ จำลองรูปแบบ และวิธีการ ให้นักศึกษาสามารถจัดการระบบการศึกษาอีกด้วย ซึ่งเป็นการช่วยลด เรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่ง StandFord และภาระของเจ้าหน้าที่การศึกษา หรือครูผู้สอนและ Massachusetts Institute of Technology สามารถสามารถขยายการจัดการระบบการศึกษาได้ นอกจาก ทำได้แล้ว อย่างไรก็ตาม Cloud สามารถช่วยสนับสนุนนี้ยังเป็นทางออกสำหรับปัญหาของห้องเรียนไม่เพียง ส่งเสริมการศึกษาอย่างเป็นประชาธิปไตยได้อีกด้วย ในพอ ซึ่งผูเ้ รียนสามารถเรียนผ่านห้องเรียนเสมือน หรือ ประเทศอังกฤษเองก็ได้มีการจัดงบประมาณเพื่อส่ง
 11. 11. บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสริมการใช้ Cloud Computing ในวิทยาลัยและ 4. งานส่งการบ้านงานที่ได้รับมอบหมายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เช่นกัน 5. การเรียนการสอนและการฝึกอบรมหลักสูตร Sarah Underwood, 2009 บรรณาธิการ 6. การจัดการเนื้อหานิตยาสาร ICT เพื่อการศึกษากล่าวว่า บางโรงเรียน 7. การทดสอบและการเตรียมความพร้อมหรือสถาบันการศึกษาที่มีการทำงานกลุ่ม ครูหรือ 8. การประเมินความรู้ งานที่ได้รับมอบหมายอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการข้อมูล โดยใส่ข้อมูลไว้ โครงการที่ผู้เรียนได้ทำใน Cloud ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดได้ไม่จำกัด 9. การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น chat,และในเวลาทีไม่มีการทำงาน ระบบการจัดการดูแล ่ facebook, twitter เป็นต้นรักษาข้อมูลให้ปกติรวมทั้งมีการอัพเดตประสิทธิภาพ โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นจะต้องคำนึงถึงในการทำงาน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และข้อมูลก็ เรื่องการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะดูตามความสำคัญสามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง ซึ่ง Sarah Underwood ของข้อมูล และวัตถุประสงค์ว่าต้องการเปิดเผย หรือมองว่า Cloud Computing ช่วยให้การทำงานในด่้าน ปิดบังมากน้อยเพียงใดเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและคล่องตัว โดยปกติการเรียน e-learning จะมีการกระจากมากยิ่งขึ้น แต่สำหรับผู้ใช้ ICT ยังคงมีความไม่มั่นใจ การใช้งาน โดยมีการนำ Application และสื่อมัลติมีเดียเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน แต่สิ่งสำคัญที่จะ ต้องคำนึงถึงคือ ฐานข้อมูล Server จะพบข้อจำกัดในการพัฒนา e-learning โดยใช้ Cloud Computing การประมวลผลและหน่วยความจำที่มีอย่างจำกัด และ การศึกษาโดยใช้ e-learning ต้องใช้ หากเกิดปัญหาก็จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ จะเกิดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จำนวนมาก ซึ่งทำให้สิ้น ความยุ่งยากในการจัดการข้อมูล และการใช้งานอย่างเปลืองทรัพยากรและงบประมาณอย่างมาก ซึ่งสถาน ยิ่ง เพื่อให้เป็นการตอบรับสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนศึกษาบางแห่งมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ ในปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลการเรียนได้อย่างรวดเร็วCloud Computing จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ในการ เพียงกดผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตต่างๆ เราจึงช่วยลดต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอน e-learning ใหม่e-learning และในการดำเนินการจำเป็นต้องศึกษา โดยใช้ Cloud computing เข้ามาสนับสนุน โดยจะต้องหาแนวทางว่า Cloud Computing สามารถพัฒนา มีการศึกษาและวางแผนการใช้ดังนี้ระบบ e-learning ได้อย่างไร โดยจะต้องศึกษาถึงการ 1. โครงสร้างพื้นฐาน:วิธีการใช้ e-learning บนควบคุม การดำเนินการและการประเมินประโยชน์ที่ โครงสร้างพื้นฐานของผู้ให้บริการจะได้รับ ซึ่งสถาบันการศึกษาหลายแห่งไม่ม ี 2. ออกแบบ:การใช้พฒนาวิชา e-learning เพื่อใช้ ัทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานที่จะสนับสนุนการ แก้ปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนเรียนการสอนโดยใช้ e-learning ซึ่งในขณะนี้จะเห็น 3. ด้านการบริการ:วิธีการแก้ปญหาการใช้ ัว่าในหลายๆประเทศเริ่มมีการตื่นตัว และนำมา e-learning โดยผู้ให้บริการประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรทางวิชาการต่างๆ ซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดความกังวลในเรื่องของข้อมูลด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบ e-learning เพราะการเก็บข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดหรือประกอบด้วยประเด็นต่างๆต่อไปนี้ สูญหายไปได้ ซึ่งข้อมูลบางอย่างอาจจะสำคัญ และไม่ 1. การทำหลักสูตรออนไลน์ สามารถเรียกคืนกลับมาได้ 2. การสอบ 3. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
 12. 12. บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยข้อดีของการใช้ Cloud Computing ในการพัฒนา บทสรุประบบ e-learning การพัฒนาการเรียนการสอน e-learning ไม่ 1. ผู้ทตองการจะละเมิดลิขสิทธิ์ หรือจารกรรม ี่ ้ สามารถปฏิเสธระบบ Cloud Computing ได้เลย ข้อมูลไม่สามารถหาที่ตั้งหรือที่เก็บข้อมูลได้ เพราะมีประโยชน์หลายประการที่ช่วยสนับสนุนการ 2. ระบบการเรียนและการเข้าถึงข้อมูลมีความ เรียนการสอน และอำนวยความสะดวกในการจัดการ รวดเร็วมากขึ้น หากเซิฟเวอร์ใดมีปัญหาก็จะ และการเข้าถึงข้อมูล แต่อาจจะมีข้อที่เราต้องพิจารณา ไม่ส่งผลต่อการใช้เพราะระบบมีเซิฟเวอร์ บางประการ เช่น โครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์ม รองรับข้อมูลอย่างเพียงพอ การคำนวนต้นทุน และการควบคุมคุณภาพในการ 3. การเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าได้ไม่จำกัด และ จัดการเรียนการสอนว่าจะมีรูปแบบอย่างไร มีการ ผู้ที่เข้าใหม่ก็สามารถเรียกดูหรือใช้ข้อมูลใน ประเมินอย่างไร ซึ่งในขั้นแรกก็ตองมีการศึกษาข้อมูล ้ หน้าที่เป็นปกติ มากพอสมควร และหากนำไปใช้ในการศึกษาแล้วเกิด 4. การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลจะง่ายและ ประโยชน์ ก็จะสามารถช่วยพัฒนาความก้าวหน้า รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการเข้าสู่ ทางการศึกษาได้ในอนาคต ระบบรายการอ้างอิงNabil Sultan, 2010. Cloud computing for education: A new dawn?. International Journal of Information Management : Volume 30, Issue 2, April 2010, Pages 109-116.Murray, C,2008. School and Social networking: Fear or Education. Synergy, Vl(1), pp.8-12.SOURYA, 2010. How Can Cloud Computing Help In Education?. (Online)Available : http://www.cloudtweaks.com/2011/02/how-can-cloud-computing-help-in-education/Creeger M. 2009 CTO Roundtable: Cloud Computing Communications of the ACM,* * *, Google Apps - www.google.com/a, retrieved on August 2009* * *, Windows Azure Services Platform - www.microsoft.com/azure, retrieved on August 2009* * *, Amazon Web Services - aws.amazon.com, retrieved on August 2009Armbrust, M et al (2009), Above the clouds: A Berkeley view of Cloud Computing, UC Berkeley EECS, Feb 10th (Online)Available : http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EECS-2009- 28.pdfKatz, R (ed) (2009), The Tower and the Cloud: Higher Education in the Age of Cloud Computing, Educause.(Online)Available : http://www.educause.edu/thetowerandthecloudVaquero, LM et al (2009), A break in the clouds: towards a cloud defnition, Computer Communication Review, v39 i1 pp50-55 (Online)Available : http://portal.acm.org/citation.cfmid=1496091.1496100เกียรติคุณ พิมพ์ภาค, 2010. เอกสารรายงานการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาธุรกิจบน Cloud Computing กับ เทคโนโลยี 3G มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 13. 13. บทความวิชาการ วิชา 2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ. 2009. เครือข่ายสังคม (Social Network) กรณีศึกษา (Youtube) วีดิโอ ออนไลน์สื่อ เพื่อการสร้างสรรค์ หรือทำลายล้าง. กรุงเทพฯ : มทป. (อัดสำเนา)สำนักงานสถิติแห่งชาติ.2553. กรณีศึกษาเรื่อง บทบาทของ Cloud Computing กับการประยุกต์ใช้งานใน ประเทศไทย.(Online)Available :http://mba2010.wikidot.com/group-4-cloud-computing (1 กันยายน 2011)

×