ครูผู้ช่วย

ชัยวุฒิ พรหมกูล
ครูผู้ช่วย
ห้องเรียนที่ 1
ภารกิจที่ 1
ให้ท่านวิเคราะห์วธการจัดการเรียนรูของครูแต่ละคนว่าอยู่ในกระบวน
         ิี        ้
ทัศน์ การออกแบบการสอนใดและมีพ้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู ้
                  ื
ใดบ้าง พร้อม อธิบายเหตุผล
ครูบญมี
                 ุ


การจัดการเรียนรูของครูบญมีมพ้นฐานมาจาก“ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม” เพราะ
         ้    ุ ี ื
มุง้ เน้นการออกแบบ เพือให้ผูเ้ รียนสามารถจดจาความรูใ้ ห้ได้ในปริมาณมากที
           ่
สุด บทบาทของผูเ้ รียน เป็ นผูรอรับข้อมูลสารสนเทศ บทบาทของครู จะเป็ น
               ้
ผูนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ เช่น การททีครูให้นกเรียนจดบันทึกในสิงทีครู
  ้                  ่  ั          ่ ่
บรรยาย ถึงจะมีสอนทีใช้ประกอบการสอน แต่ครูบญมีเป็ นผูบรรยายไม่ได้ให้
                        ุ      ้
นกเรียนลงมือปฏิบตเิ องในการเรียนรู ้
          ั
ครูบญช่วย
                 ุการจัดการเรียนรูของครูบญช่วยมีพ้นฐานมาจาก “ทฤษฎีคอนสตรัคติ
          ้   ุ     ื
วิสต์” คือ การสร้างความรูซง มาจากพื้นฐานทีวาการเรียนรูจะเกิดขึ้น
               ้ ่ึ      ่
เมือผูเ้ รียนได้สร้างสิงแทนความรูใ้ นความจาในระยะทางานอย่างตืนตัว
  ่          ่                   ่
และอาศัยการเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน
ครูบญชู
                   ุ


กระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนของครูบญชู คือ การเน้นครู เป็ นศูนย์กลาง
                          ุ
เพราะ ครูเป็ นผูถ่ายทอดและสร้างความรูเ้ ทคนิคต่างๆไปสู่ผูเ้ รียน โดยนักเรียน
         ้
ไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง
  การจัดการเรียนรูของครูบญชู มีพ้นฐานมาจาก “ทฤษฎีพทธิปญญานิยม”
             ้     ุ   ื           ุ ั
เพราะผูเ้ รียนมีสงทีเ่ รียนรูเ้ พิมขึ้น สามารถจัดรวบรวมสิงทีเ่ รียนรูเ้ หล่านันให้เป็ น
          ่ิ       ่           ่          ้
ระเบียบ เพือสามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามทีตองการ ผูเ้ รียนสามารถวาง
       ่                  ่
สารสนเทศใหม่ในความจาระยะยาว
ภารกิจที่ 2
 วิธการเรียนรูของครูแต่ละคนมีขอดีและข้อเด่น
  ี     ้        ้
อย่างไร
ครูบญมี
              ุ

 ข้อดี
-การมีสอประกอบการสอน เช่น บทเรียนโปรแกรมและชุดการ
    ่ื
สอน
-มีการสอบเก็บคะแนน ถ้านักเรียนสอบตกก็จะให้สอบใหม่
จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์
ข้อเด่น
-ครูจะมีการใช้การบรรยายในการสอน
-หากมีเนื้อหาทีสาคัญจะเน้นยา้ ให้ นักเรียนจดบันทึกและท่องซา้
        ่
-ครูจะให้นกเรียนท่องคาศัพท์วนละ 5 คา
      ั          ั
ครูบญช่วย
              ุ

 ข้อดี
-ให้ผูเ้ รียนค้นหาคาตอบ และร่วมมือกันเรียนรูมโี ดยมีครูเป็ นผูใ้ ห้
                      ้
คาแนะนา
ครูมการเตรียมแหล่งการเรียนรูต่างๆ เช่น หนังสือ วีดทศน์ เว็บไซต์ท่ี
   ี              ้         ี ั
เกี่ยวข้องฯลฯ ให้กบนักเรียนในการเรียนรู ้
          ั
 ข้อเด่น
-ครูมการเชื่อมโยงเนื้อหาทีเ่ รียนกับประสบการณ์เดิมของผูเ้ รียน เช่น
    ี
การใช้คาถาม การยกเหตุการณ์ในชีวตประจาวัน และข่าวสารต่างๆ
                   ิ
-หลังจากได้คาตอบแล้วทุกกลุมก็จะนาเสนอแนวคิดของกลุมตัวเอง
                ่             ่
ครูบญชู
            ุ

ข้อดี
-ครูสอนให้นกเรียนจาคาศัพท์ ภาษาอังกฤษได้โดยไม่ลม
        ั                   ื
-ครูมการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมทีผูเ้ รียนรูจกมาประยุกต์ใช้
    ี               ่    ้ั
อย่างมีประโยชน์
ข้อเด่น
-ครูมเี ทคนิคต่างๆ เช่น การแต่งเพลง การใช้คาคล ้องจอง การใช้
แผนภูมิ ให้ ผูเ้ รียนเข้าใจถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบ
ในการจดจา
- การให้ผูเ้ รียนจาคาศัพท์ โดยใช้การ ออกเสียงภาษาอังกฤษที่
เหมือนกับภาษาไทย เช่น hot กับ ร้อน
ภารกิจที่ 3
วิธการจัดการเรียนรูของใครทีสอดคล ้องกับ
  ี        ้    ่
พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒มากทีสุด
        ิ              ่
เพราะเหตุใด
วิธการจัดการเรียนรูของ “ครูบญช่วย” สอดคล ้องกับ
           ้     ุ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากทีสุด
เพราะ เป็ นการจัดการเรียนรูทม่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพ
              ้ ่ี ุ
ของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง การสร้าง ความรู ้
                    ่
และพัฒนากระบวนการคิดทีเ่ น้นให้ผูเ้ รียนเป็ นผูสร้าง
                        ้
ความรูข้นมาด้วยตนเอง โดยอาศัยแหล่งการเรียนรูต่างๆ
     ้ึ
ห้องเรียนที่ 2ภารกิจที่ 1
ให้ท่านวิเคราะห์ปญหาทีเ่ กิดขึ้น ว่าน่าจะมีสาเหตุมา
         ั
จากอะไรบ้าง
จากตัวครู
-ครูผูสอนไม่สามารถสร้างปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้
     ้
นักเรียนรับรูไ้ ด้ ว่าเป็ นปัญหาของตนเอง จึงทาให้
นักเรียนรูสกว่าเป็ นวิชาทีไม่มความจาเป็ นต้องเรียน
      ้ึ        ่ ี
-ครูม่งเน้นการสอนให้นกเรียนอย่างเดียวแล ้ว
    ุ
นักเรียนเป็ นผูรบข้อมูล โดยครูไม่จดกระบวนการ
        ้ั
แก้ปญหาเป็ นกลุมหรือจัดการเรียนรูทนกเรียน
   ั       ่         ้ ่ี ั
สามารถสร้างองค์ความรูข้นมาได้ดวยตนเอง
               ้ึ  ้
จากตัวนักเรียน
-นักเรียนมีทศนคติทไม่ดต่อวิชาคณิตศาสตร์ เช่น
       ั    ่ี ี
การทีนกเรียน บ่นว่าวิชาคณิตศาสตร์ เรียนก็ยาก
   ่ ั
สูตรก็เยอะ
-นักเรียนไม่เห็นความสาคัญของวิชาคณิตศาสตร์
เช่น นักเรียน พูดว่า ไม่รูจะเรียนไปทาไม ไม่เห็นได้
              ้
นาไปใช้เลย
-นักเรียนไม่มแรงจูงใจทีจะมีความกระตือรือร้นใน
        ี     ่
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จึงทาให้คิดว่ายากและทา
ไม่ได้
ภารกิจที่ 2
 วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู ้ และการออกแบบการ
สอนทีสามารถแก้ปญหาได้
   ่     ั
ทฤษฎีการเรียนรูทสามารถนามาใช้แก้ปญหา คือ
           ้ ่ี         ั
“ทฤษฎีของคอนสตรัคติวสต์” เพราะ เป็ นการเน้น
              ิ
ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง จึงทาให้นกเรียนได้ลงมือ
                 ั
ปฏิบติ และเข้าถึงปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี ได้
     ั
แก้ปญหาด้วยตนเอง จะ ทาให้ได้เห็นความสาคัญ
    ั
และเข้าใจในเนื้อหาได้ และเป็ นการทีเ่ ชื่อมโยงกับ
ความรูและประสบการณ์เดิม ทาให้นกเรียนได้ รูว่า
      ้             ั     ้
มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเห็นความสาคัญยิงขึ้น่
การออกแบบการสอนที่สามารถแก้ปญหาได้  ั
คือ ครูเป็ นผูผลิตสือต่างๆทีใช้ในการประกอบการสอน
       ้ ่       ่
ไม่ว่าจะเป็ น วีดทศน์ สไลด์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
         ี ั
สือวัสดุอปกรณ์ต่างๆ เป็ นต้น
 ่    ุ
  ในห้องเรียนครูจะเป็ นผูช้ แนะปัญหาให้นกเรียน และ
              ้ี       ั
การสอนจะไม่ใช่ การบรรยายเพียงอย่างเดียว มีสอ   ่ื
ประกอบและสิงทีน่าสนใจด้วย และครูผูสอนจะต้องมี
        ่ ่           ้
เทคนิคการสอนทีน่าสนใจ มีการเตรียมการสอนทีดี
          ่              ่
พร้อมสาหรับการสอน
ภารกิจที่ 3
 ออกแบบการจัดการเรียนรูทสามารถแก้ปญหา
            ้ ่ี    ั
ดังกล่าวได้
ออกแบบการจัดการเรียนรูท่สามารถแก้ปญหา
               ้ี     ั
ดังกล่าวได้
-การสร้างสถานการณ์ปญหาขึ้นมาเพือให้นกเรียนได้
            ั       ่ ั
ลงมือ ปฏิบติ เพือให้เกิดการเรียนรูและแสวงหา
      ั ่           ้
คาตอบด้วยตนเอง
-จัดกลุมการเรียนรู ้ โดยให้นกเรียนได้รวมกัน
    ่
แก้ปญหาเป็ นกลุม จะได้เห็นถึงปัญหาทีแท้จริง
   ั     ่
ร่วมกัน และร่วมมือกันแก้ปญหา นันๆได้
               ั  ้
-การเน้นนักเรียนเป็ นศูนย์กลาง การหาแหล่งข้อมูล
มาให้ นักเรียนได้เรียนรูดวยตนเอง
             ้้
ครูผู้ช่วย
1 von 20

Recomendados

ระดับครผู้ช่วย von
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
173 views31 Folien
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยpanggoo
108 views26 Folien
ครูมืออาชีพ von
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
395 views25 Folien
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science von
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceKobwit Piriyawat
4.9K views30 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยPitsiri Lumphaopun
301 views24 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ระดับครผู้ช่วย von
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
160 views31 Folien
วิธีสอนแบบวรรณี von
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณีOrapan Jantong
3.9K views11 Folien
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร von
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากรการนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากรIps UbonFive
1.5K views66 Folien
ระดับครผู้ช่วย von
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
173 views31 Folien
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์... von
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
10.1K views35 Folien
ภารกิจครูผู้ช่วย2 von
ภารกิจครูผู้ช่วย2ภารกิจครูผู้ช่วย2
ภารกิจครูผู้ช่วย2โอลีฟ กะ โกโก้
199 views21 Folien

Was ist angesagt?(19)

ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh160 views
วิธีสอนแบบวรรณี von Orapan Jantong
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณี
Orapan Jantong3.9K views
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร von Ips UbonFive
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากรการนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร
Ips UbonFive1.5K views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 views
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่ von Kobwit Piriyawat
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
Kobwit Piriyawat27K views
ครูผู้ช่วย von Chaya Kunnock
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Chaya Kunnock214 views
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด von Kiingz Phanumas
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
Kiingz Phanumas7.6K views
สังเกตการสอน von Fern's Supakyada
สังเกตการสอนสังเกตการสอน
สังเกตการสอน
Fern's Supakyada1.2K views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2 von Jiramet Ponyiam
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
Jiramet Ponyiam216 views
ระดับครูผู้ช่วย von Vachii Ra
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra206 views
ภารกิจครูผู้ช่วย von Arm Watcharin
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Arm Watcharin124 views
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย von MuBenny Nuamin
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยการออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
MuBenny Nuamin251 views
ภารกิจครูผู้ช่วย von Blade HurthurtHurt
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Blade HurthurtHurt973 views

Destacado

oz life prep von
oz life prepoz life prep
oz life prepfarhanvixx
902 views75 Folien
Infografik - Zaštitnik pacijentovih prava von
Infografik - Zaštitnik pacijentovih pravaInfografik - Zaštitnik pacijentovih prava
Infografik - Zaštitnik pacijentovih pravaOliver Muškinja
402 views1 Folie
Basic counselling skills von
Basic counselling skillsBasic counselling skills
Basic counselling skillsAbhishek Negi
353 views34 Folien
Problems in counseling von
Problems in counselingProblems in counseling
Problems in counselingAthira Athy
8.7K views15 Folien

Similar a ครูผู้ช่วย

ครูมืออาชีพ von
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
248 views25 Folien
ภารกิจครูผู้ช่วย von
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยBlade HurthurtHurt
347 views24 Folien
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ von
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการArpaporn Mapun
227 views14 Folien
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยนภสร ยั่งยืน
121 views25 Folien
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย von
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยJo Smartscience II
734 views34 Folien
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม von
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี
202 views36 Folien

Similar a ครูผู้ช่วย(19)

ภารกิจครูผู้ช่วย von Blade HurthurtHurt
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Blade HurthurtHurt347 views
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ von Arpaporn Mapun
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
Arpaporn Mapun227 views
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย von Jo Smartscience II
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
Jo Smartscience II734 views
ภารกิจครูมือใหม่ von Beeby Bicky
ภารกิจครูมือใหม่ภารกิจครูมือใหม่
ภารกิจครูมือใหม่
Beeby Bicky132 views
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science von Kobwit Piriyawat
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
Kobwit Piriyawat223.1K views
งานครูผู้ช่วย von Moss Worapong
งานครูผู้ช่วยงานครูผู้ช่วย
งานครูผู้ช่วย
Moss Worapong559 views
ครูผู้ช่วย von Korakob Noi
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Korakob Noi186 views
ครูผู้ช่วย von Sana T
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Sana T250 views
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย von Aekapong Hemathulin
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วยภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
ครูปฏิบัติการ von Pamkritsaya3147
ครูปฏิบัติการครูปฏิบัติการ
ครูปฏิบัติการ
Pamkritsaya3147178 views
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย von Pamkritsaya3147
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
Pamkritsaya3147156 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn141 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn114 views
ครูปฏิบัติการ von Arm Watcharin
ครูปฏิบัติการครูปฏิบัติการ
ครูปฏิบัติการ
Arm Watcharin69 views

ครูผู้ช่วย

 • 2. ห้องเรียนที่ 1 ภารกิจที่ 1 ให้ท่านวิเคราะห์วธการจัดการเรียนรูของครูแต่ละคนว่าอยู่ในกระบวน ิี ้ ทัศน์ การออกแบบการสอนใดและมีพ้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู ้ ื ใดบ้าง พร้อม อธิบายเหตุผล
 • 3. ครูบญมี ุ การจัดการเรียนรูของครูบญมีมพ้นฐานมาจาก“ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม” เพราะ ้ ุ ี ื มุง้ เน้นการออกแบบ เพือให้ผูเ้ รียนสามารถจดจาความรูใ้ ห้ได้ในปริมาณมากที ่ สุด บทบาทของผูเ้ รียน เป็ นผูรอรับข้อมูลสารสนเทศ บทบาทของครู จะเป็ น ้ ผูนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ เช่น การททีครูให้นกเรียนจดบันทึกในสิงทีครู ้ ่ ั ่ ่ บรรยาย ถึงจะมีสอนทีใช้ประกอบการสอน แต่ครูบญมีเป็ นผูบรรยายไม่ได้ให้ ุ ้ นกเรียนลงมือปฏิบตเิ องในการเรียนรู ้ ั
 • 4. ครูบญช่วย ุ การจัดการเรียนรูของครูบญช่วยมีพ้นฐานมาจาก “ทฤษฎีคอนสตรัคติ ้ ุ ื วิสต์” คือ การสร้างความรูซง มาจากพื้นฐานทีวาการเรียนรูจะเกิดขึ้น ้ ่ึ ่ เมือผูเ้ รียนได้สร้างสิงแทนความรูใ้ นความจาในระยะทางานอย่างตืนตัว ่ ่ ่ และอาศัยการเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน
 • 5. ครูบญชู ุ กระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนของครูบญชู คือ การเน้นครู เป็ นศูนย์กลาง ุ เพราะ ครูเป็ นผูถ่ายทอดและสร้างความรูเ้ ทคนิคต่างๆไปสู่ผูเ้ รียน โดยนักเรียน ้ ไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง การจัดการเรียนรูของครูบญชู มีพ้นฐานมาจาก “ทฤษฎีพทธิปญญานิยม” ้ ุ ื ุ ั เพราะผูเ้ รียนมีสงทีเ่ รียนรูเ้ พิมขึ้น สามารถจัดรวบรวมสิงทีเ่ รียนรูเ้ หล่านันให้เป็ น ่ิ ่ ่ ้ ระเบียบ เพือสามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามทีตองการ ผูเ้ รียนสามารถวาง ่ ่ สารสนเทศใหม่ในความจาระยะยาว
 • 7. ครูบญมี ุ ข้อดี -การมีสอประกอบการสอน เช่น บทเรียนโปรแกรมและชุดการ ่ื สอน -มีการสอบเก็บคะแนน ถ้านักเรียนสอบตกก็จะให้สอบใหม่ จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ ข้อเด่น -ครูจะมีการใช้การบรรยายในการสอน -หากมีเนื้อหาทีสาคัญจะเน้นยา้ ให้ นักเรียนจดบันทึกและท่องซา้ ่ -ครูจะให้นกเรียนท่องคาศัพท์วนละ 5 คา ั ั
 • 8. ครูบญช่วย ุ ข้อดี -ให้ผูเ้ รียนค้นหาคาตอบ และร่วมมือกันเรียนรูมโี ดยมีครูเป็ นผูใ้ ห้ ้ คาแนะนา ครูมการเตรียมแหล่งการเรียนรูต่างๆ เช่น หนังสือ วีดทศน์ เว็บไซต์ท่ี ี ้ ี ั เกี่ยวข้องฯลฯ ให้กบนักเรียนในการเรียนรู ้ ั ข้อเด่น -ครูมการเชื่อมโยงเนื้อหาทีเ่ รียนกับประสบการณ์เดิมของผูเ้ รียน เช่น ี การใช้คาถาม การยกเหตุการณ์ในชีวตประจาวัน และข่าวสารต่างๆ ิ -หลังจากได้คาตอบแล้วทุกกลุมก็จะนาเสนอแนวคิดของกลุมตัวเอง ่ ่
 • 9. ครูบญชู ุ ข้อดี -ครูสอนให้นกเรียนจาคาศัพท์ ภาษาอังกฤษได้โดยไม่ลม ั ื -ครูมการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมทีผูเ้ รียนรูจกมาประยุกต์ใช้ ี ่ ้ั อย่างมีประโยชน์ ข้อเด่น -ครูมเี ทคนิคต่างๆ เช่น การแต่งเพลง การใช้คาคล ้องจอง การใช้ แผนภูมิ ให้ ผูเ้ รียนเข้าใจถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบ ในการจดจา - การให้ผูเ้ รียนจาคาศัพท์ โดยใช้การ ออกเสียงภาษาอังกฤษที่ เหมือนกับภาษาไทย เช่น hot กับ ร้อน
 • 10. ภารกิจที่ 3 วิธการจัดการเรียนรูของใครทีสอดคล ้องกับ ี ้ ่ พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒มากทีสุด ิ ่ เพราะเหตุใด
 • 11. วิธการจัดการเรียนรูของ “ครูบญช่วย” สอดคล ้องกับ ้ ุ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากทีสุด เพราะ เป็ นการจัดการเรียนรูทม่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพ ้ ่ี ุ ของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง การสร้าง ความรู ้ ่ และพัฒนากระบวนการคิดทีเ่ น้นให้ผูเ้ รียนเป็ นผูสร้าง ้ ความรูข้นมาด้วยตนเอง โดยอาศัยแหล่งการเรียนรูต่างๆ ้ึ
 • 12. ห้องเรียนที่ 2 ภารกิจที่ 1 ให้ท่านวิเคราะห์ปญหาทีเ่ กิดขึ้น ว่าน่าจะมีสาเหตุมา ั จากอะไรบ้าง
 • 13. จากตัวครู -ครูผูสอนไม่สามารถสร้างปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้ ้ นักเรียนรับรูไ้ ด้ ว่าเป็ นปัญหาของตนเอง จึงทาให้ นักเรียนรูสกว่าเป็ นวิชาทีไม่มความจาเป็ นต้องเรียน ้ึ ่ ี -ครูม่งเน้นการสอนให้นกเรียนอย่างเดียวแล ้ว ุ นักเรียนเป็ นผูรบข้อมูล โดยครูไม่จดกระบวนการ ้ั แก้ปญหาเป็ นกลุมหรือจัดการเรียนรูทนกเรียน ั ่ ้ ่ี ั สามารถสร้างองค์ความรูข้นมาได้ดวยตนเอง ้ึ ้
 • 14. จากตัวนักเรียน -นักเรียนมีทศนคติทไม่ดต่อวิชาคณิตศาสตร์ เช่น ั ่ี ี การทีนกเรียน บ่นว่าวิชาคณิตศาสตร์ เรียนก็ยาก ่ ั สูตรก็เยอะ -นักเรียนไม่เห็นความสาคัญของวิชาคณิตศาสตร์ เช่น นักเรียน พูดว่า ไม่รูจะเรียนไปทาไม ไม่เห็นได้ ้ นาไปใช้เลย -นักเรียนไม่มแรงจูงใจทีจะมีความกระตือรือร้นใน ี ่ การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จึงทาให้คิดว่ายากและทา ไม่ได้
 • 15. ภารกิจที่ 2 วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู ้ และการออกแบบการ สอนทีสามารถแก้ปญหาได้ ่ ั
 • 16. ทฤษฎีการเรียนรูทสามารถนามาใช้แก้ปญหา คือ ้ ่ี ั “ทฤษฎีของคอนสตรัคติวสต์” เพราะ เป็ นการเน้น ิ ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง จึงทาให้นกเรียนได้ลงมือ ั ปฏิบติ และเข้าถึงปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี ได้ ั แก้ปญหาด้วยตนเอง จะ ทาให้ได้เห็นความสาคัญ ั และเข้าใจในเนื้อหาได้ และเป็ นการทีเ่ ชื่อมโยงกับ ความรูและประสบการณ์เดิม ทาให้นกเรียนได้ รูว่า ้ ั ้ มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเห็นความสาคัญยิงขึ้น่
 • 17. การออกแบบการสอนที่สามารถแก้ปญหาได้ ั คือ ครูเป็ นผูผลิตสือต่างๆทีใช้ในการประกอบการสอน ้ ่ ่ ไม่ว่าจะเป็ น วีดทศน์ สไลด์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ ี ั สือวัสดุอปกรณ์ต่างๆ เป็ นต้น ่ ุ ในห้องเรียนครูจะเป็ นผูช้ แนะปัญหาให้นกเรียน และ ้ี ั การสอนจะไม่ใช่ การบรรยายเพียงอย่างเดียว มีสอ ่ื ประกอบและสิงทีน่าสนใจด้วย และครูผูสอนจะต้องมี ่ ่ ้ เทคนิคการสอนทีน่าสนใจ มีการเตรียมการสอนทีดี ่ ่ พร้อมสาหรับการสอน
 • 19. ออกแบบการจัดการเรียนรูท่สามารถแก้ปญหา ้ี ั ดังกล่าวได้ -การสร้างสถานการณ์ปญหาขึ้นมาเพือให้นกเรียนได้ ั ่ ั ลงมือ ปฏิบติ เพือให้เกิดการเรียนรูและแสวงหา ั ่ ้ คาตอบด้วยตนเอง -จัดกลุมการเรียนรู ้ โดยให้นกเรียนได้รวมกัน ่ แก้ปญหาเป็ นกลุม จะได้เห็นถึงปัญหาทีแท้จริง ั ่ ร่วมกัน และร่วมมือกันแก้ปญหา นันๆได้ ั ้ -การเน้นนักเรียนเป็ นศูนย์กลาง การหาแหล่งข้อมูล มาให้ นักเรียนได้เรียนรูดวยตนเอง ้้