Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ก              คําชี้แจงการใชหลักสูตรและคูมือ
    1. กิจกรรมลูกเสือสามัญ ( ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 –...
ข    6. สําหรับวิชาพิเศษใหลูกเสือปฏิบัติดังนี้
       6.1 ทําการสอบวิชาพิเศษโดยใชเวลานอกเหนือจากที่ลูกเสือ...
ค                 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
          เรื่อง การกําหนดรายละเอียดสาระการเรียนรู...
ง       หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับประถมศึกษา
                     จุดประสงค

 ...
จ                     คําชี้แจง

     การจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีใหประสบความสําเร็จนั้น จะต...
ฉ
ช
ซ
ฌ
ญ
ฎ
ฏ                คําอธิบายรายวิชา
      การจัดกิจกรรมการเรียนรูลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาป...
ฐ    งานอดิเรกและเรื่องที่นาสนใจ
      - การเลือกทํางานอดิเรกที่สนใจ
    คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ
...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

45.905 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 1. 1. ก คําชี้แจงการใชหลักสูตรและคูมือ 1. กิจกรรมลูกเสือสามัญ ( ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ) ใหความหมายรวมถึงเนตรนารี สามัญ ซึ่งใชหลักสูตร และพิธีการเดียวกับลูกเสือ โดยกําหนดใหเปนกิจกรรมบังคับและวิชาพิเศษ ใชในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดย 2. ใหทําการสอนกิจกรมลูกเสือ เนตรนารีและลูกเสือโทในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ สอนกิจกรรมลูกเสือเอกในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 3. การแตงกาย ในการฝกภาคปฏิบัติหรือการอยูคายพักแรม ใหลูกเสือใชเครื่องแบบลําลอง ( เครื่องแบบนักเรียนและผาผูกคอตามที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง ) 4. รายละเอียดในคูมือฉบับนี้เปนเพียงแนวปฏิบัติใหผูกากับลูกเสือไดใชประกอบการเรียน ํ การสอนในการรวมกิจกรรมลูกเสือ โดยเนนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดลักษณะทีดี ผูกํากับอาจ ่ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของทองถิ่น ทั้งนี้ใหยึดหลักสูตรและวิธีการตามขบวนการ ลูกเสือเปนหลัก 5. ควรจัดใหมีการเปดประชุมกองทุกครั้งกอนที่จะมีการปฏิบัติกจกรรม เพื่อเปนการฝก ิ ความมีระเบียบและการมีวินยในตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ั 5.1 พิธีเปด (ชักธงขึ้น สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 5.2 เกมหรือเพลง ทําใหเกิดความสนุกสนานเปนการอบอุนรางกายกอนปฏิบัติการจัด กิจกรรมการเรียนรู อื่น อาจใชอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งสองอยาง ซึ่งบางครั้งไมจําเปนตอง สอดคลองกับสาระการเรียนรูตลอดไป 5.3 การปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูการเรียนการ สอนที่หลากหลายโดยเนนการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนฐาน โดยใชระบบหมูเพื่อ สะดวกตอการเรียนการสอนและการควบคุม กํากับดูแล 5.4 การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน ควรเปนเรื่องงายๆและควรใหลูกเสือรวมกันสรุป ถึงคุณและโทษอยางไร เชน ความสามัคคี ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความกลาหาญ อดทน ฯลฯ 5.5 พิธีปด (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
 2. 2. ข 6. สําหรับวิชาพิเศษใหลูกเสือปฏิบัติดังนี้ 6.1 ทําการสอบวิชาพิเศษโดยใชเวลานอกเหนือจากที่ลูกเสือเขารวมกิจกรรมตามปกติ หรือในขณะอยูคายพักแรม นอกจากนี้ลูกเสืออาจใชเวลาวางของตนเองทําการฝกฝนทักษะตาง ๆ ของวิชาพิเศษ แลวขอทําการสอบหรือสงรายงานผลการปฏิบัติงานของรายวิชานั้นแกผูกํากับลูกเสือ เพื่อขอประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ การสอบจะจัดใหมีขึ้นปละกี่ครั้งก็ได โดยเนนการปฏิบัติจริง เมื่อสอบผานแลวใหผูกากับลงนามรับรองในสมุดประจําตัวลูกเสือ ํ 6.2 วิชาพิเศษลูกเสือใดมีเนื้อหาสัมพันธกับกิจกรรมที่ลูกเสือเขารวมตามปกติก็ใหนาไป ํ บูรณาการ รวมทั้งทําการสอบภาคปฏิบัติของวิชาพิเศษนั้น ๆ และใหถือวาลูกเสือที่ผานการสอบแลว มีสทธิประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นดวย ิ 6.3 ใหโรงเรียนเปนผูดําเนินการขอซื้อเครื่องหมายวิชาพิเศษตามจํานวนที่ลูกเสือไดรับ จากองคการคาคุรุสภา 6.4 สําหรับวิชาพิเศษลูกเสือใหใชขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ( ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๒๕
 3. 3. ค ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดรายละเอียดสาระการเรียนรูแกนกลาง ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ้ -------------------------------- ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดมคําสั่งใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ี ซึ่ ง เป น หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามมาตราที่ 27 วรรคแรก แห ง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แลวนั้น เพื่อใหการกําหนดสาระการเรียนรูของแตละ กลุ ม สาระการเรี ย นรู แ ละกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น มี ค วามชั ด เจนและบรรลุ ม าตรฐานการเรี ย นรู กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดรายละเอียดสาระการเรียนรูแกนกลางขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนใน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตอไป ให ส ถานศึ ก ษานํ า รายละเอี ย ดสาระการเรี ย นรู แ กนกลาง เป น แนวในการเที ย บเคี ย ง ตรวจสอบ หรือปรับใช เปนสาระการเรียนรายป หรือรายภาคของสถานศึกษาในสัดสวนประมาณ ร อ ยละ 70 โดยยื ด หยุ น ตามธรรมชาติ ของแต ล ะกลุ ม สาระการเรี ย นรู หรื อ ช ว งชั้ น และให สถานศึกษากําหนดรายละเอียดสาระการเรียนรู ประมาณรอยละ 30 ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหา ในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มาตรา 27 วรรคสอง ทั้งนี้อาจกําหนดเปนสาระการเรียนรูรายปหรือ รายภาค กิจกรรมการเรียนรู แหลงเรียนรู สื่อการเรียนรู ฯลฯ ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2546 ปองพล อดิเรกสาร ( นายปองพล อดิเรกสาร ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
 4. 4. ง หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับประถมศึกษา จุดประสงค เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มี ความรับผิดชอบ ชวยสรางสรรคสังคม ใหมีความเจริญกาวหนา ความสงบสุข และความมั่นคง ของประเทศชาติ จึงตองปลูกฝง ใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 1. มีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือ สํารอง / สามัญ 2.มีทักษะการสังเกต จดจํา การใชมือ เครื่องมือ การแกปญหา และทักษะในการทํางาน รวมกับผูอื่น 3. มีความซื่ อสั ตย สุ จริต มีระเบีย บวินัย มีความสามัคคี เห็น อกเห็นใจผูอื่น มีค วาม เสียสละ บําเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน 4. มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ สรางสรรคงานฝมือ สนใจและพัฒนาเรืองของประเทศชาติ ่ การวัดผลประเมินผลกิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารี การวัดผลประเมินผล ลูกเสือ – เนตรนารี มี 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมบังคับ เปนการวัดผลและประเมินผล เพื่อใหลูกเสือ – เนตรนารี ผานชวงชั้น หรือจบหลักสูตร โดยการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินผล ตามเกณฑที่ สถานศึกษากําหนดและมีการวัดผลตลอดภาคเรียน โดยการ 1.1 สังเกต - ความสนใจ - การเขารวมกิจกรรม 1.2 การซักถาม 1.3 การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 2. วิชาพิเศษ เปนการวัดและประเมินผลในแตละวิชา โดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติและใชเกณฑประเมินดังนี้ 2.1 ผาน ( ผ ) 2.2 ไมผาน ( มผ. )
 5. 5. จ คําชี้แจง การจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีใหประสบความสําเร็จนั้น จะตองมีวิธีการและวิสยทัศนใน ั การดําเนินงานที่ชัดเจน จึงสามารถสรางเสริมใหลูกเสือ เนตรนารี ใหมประสิทธิภาพ และดํารงชีวิต ี อยางมีความสุข การจัดทําแผนการเรียนรูกจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ (ลูกเสือโท ) ชันประถมศึกษา ิ ้ ปที่ 5 เกิดจากความมุงมันของขาพเจา ที่ตองการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ใหมี ่ คุณภาพ จึงจําเปนอยางยิ่งทีจะตองมีแผนจัดการเรียนรู กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ที่ชดเจน ่ ั การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฉบับนี้ ไดดาเนินการตามขั้นตอน ํ ของการเขียนแผนการจัดการเรียนรูทุกประการคือ 1. วิเคราะหคําอธิบายรายวิชาและหนวยการเรียนรู 2. วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 3. วิเคราะหสาระที่เรียนรูจากผลการเรียนรู 4. วิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรู 5. วิเคราะหกระบวนการประเมินผล 6. วิเคราะหแหลงเรียนรู 7. เขียนกําหนดการสอน 8. เขียนแผนจัดการเรียนรู การดําเนินงานเขียนแผนจัดการเรียนรูกจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ (ลูกเสือโท ) ได ิ ลุลวงเปนแผนการจัดการเรียนรูที่เรียบรอยแลวทุกประการ ขาพเจาหวังวา คงใหประโยชนแกผที่ ู สนใจที่จะนําไปใชเปนแบบอยางหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับทองถิ่นตอไป วรรดี พูลสวัสดิ์
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. ฏ คําอธิบายรายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนรูลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 …………………………….. คําอธิบาย เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตาม  คําปฏิญาณ กฎและคติพจนของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจํา มีความราเริงแจมใส มี ระเบียบวินย ประหยัด ซื่อสัตยสุจริต อดทน เสียสละ ชวยเหลือตนเองและผูอื่น เปนผูนาและผู ั ํ ตามที่ดี สามารถทํางานและอยูรวมกับผูอนได ื่ เปดประชุมกอง ดําเนินการตามกระบวนการลูกเสือและจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย ใหศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนฐานการเรียนรูและใชกระบวนการ เรียนรูที่หลากหลาย โดยเนนระบบหมู สรุปผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู ปดประชุม กองในเรื่อง การรูจักตนเอง - การบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลังสําหรับการอยูคายพักแรม - การเตรียมเครื่องปจจุบันพยาบาลสําหรับการเดินทางไกล - การกอกองไฟ - การปรุงอาหาร เครื่องดื่ม - การกางเต็นท การชวยเหลือผูอื่น - การปฐมพยาบาลบาดแผลเล็กนอย - การบอกชื่อ การชี้แนะ การนําทาง สถานที่สําคัญในทองถิ่น การเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ  - การเรียนรูเ รื่องทิศ - การใชแผนที่ เข็มทิศ ทักษะในทางวิชาลูกเสือ - การใช การรักษามีดและขวาน - การผูกเงื่อน - การเรียนรูฤดูกาล ลม ลักษณะอากาศ
 13. 13. ฐ งานอดิเรกและเรื่องที่นาสนใจ - การเลือกทํางานอดิเรกที่สนใจ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ - บอกและปฏิบติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ ั ระเบียบแถว - ระเบียบแถวทามือเปลา ทาถือไมพลอง - การใชสัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด - การตั้งแถวและการเรียกแถว เมื่อผูเรียนไดปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูการเรียนรูแลว และผานการทดสอบ จะไดรับ  เครื่องหมายลูกเสือโท สําหรับวิชาพิเศษ ใหใชขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครองและวิชาพิเศษ  ลูกเสือสามัญ ( ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2525 กิจกรรม - การแสดงออกทางทักษะและความคิดสรางสรรค - การอยูคายพักแรมและการเดินทางไกล - การฝมือ - การประดิษฐสิ่งของ การแกะสลัก การปน - การทําสวนครัว - การปลูกตนไม - การเลี้ยงสัตว - การบําเพ็ญประโยชน

×