Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

หลักสูตรเรณูนครฯปี51

9.940 Aufrufe

Veröffentlicht am

ยังไม่ได้ปรับนะครับ เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตร และไม่ใช่เล่มเต็ม เพราะเป็น 119 หน้าแรก

Veröffentlicht in: Bildung
 • Have you ever used the help of ⇒ www.HelpWriting.net ⇐? They can help you with any type of writing - from personal statement to research paper. Due to this service you'll save your time and get an essay without plagiarism.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • ขอบคุณครับ
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

หลักสูตรเรณูนครฯปี51

 1. 1. ความนำ<br />กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ <br />ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒)<br />จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรในช่วงระยะ ๖ ปีที่ผ่านมา (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๖ ก., ๒๕๔๖ ข., ๒๕๔๘ ก., ๒๕๔๘ ข.; สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๗; สำนักผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผล, ๒๕๔๘; สุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย, ๒๕๔๗; Nutravong, ๒๐๐๒; Kittisunthorn, ๒๐๐๓) พบว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอำนาจทางการศึกษาทำให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่กำหนดสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก ทำให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันยังไม่เป็นที่น่าพอใจ <br />นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๙) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดย มุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะ ด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑) <br />จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการใน การพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรพัฒนาประเทศพื้นฐานในการดำรงชีวิต การพัฒนาสมรรถนะและทักและกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทำหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการนำไปปฏิบัติ<br />จากรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานดังที่กล่าวมา โรงเรียนจึงจัดทำเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ขึ้น เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีภาพด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ แนวทางการวัดผลประเมินผลของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ <br />วิสัยทัศน์<br />โรงเรียนเป็นแหล่งผลิตคนดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานเอกลักษณ์ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียนมีความรู้ และทักษะเชิงวิชาการ มีความสากล มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ<br />หลักการ<br />หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล มีหลักการที่สำคัญ ดังนี้<br /> ๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล<br />๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ<br />๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น<br />๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด การเรียนรู้<br />๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ <br />๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์<br /> <br />จุดหมาย<br /> หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา <br />มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้<br />๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง <br />๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต <br />๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย<br />๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข<br />๕. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข <br />สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์<br />ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้<br />สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน<br />หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้<br />๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม<br />๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม<br />๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม<br />๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น<br />๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม<br />คุณลักษณะอันพึงประสงค์<br />หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก และรักในวัฒนธรรมของท้องถิ่นผู้ไทยเรณูนคร ดังนี้<br />๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์<br />๒. ซื่อสัตย์สุจริต<br />๓. มีวินัย<br />๔. ใฝ่เรียนรู้<br />๕. อยู่อย่างพอเพียง<br />๖. มุ่งมั่นในการทำงาน<br />๗. รักความเป็นไทยและความเป็นผู้ไทยเรณูนคร<br />๘. มีจิตสาธารณะ<br /> <br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น<br />กลุ่มการเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ( EEP)<br />กลุ่มสาระมัธยมศึกษาปีที่ ๑มัธยมศึกษาปีที่ ๒มัธยมศึกษาปีที่ ๓ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒พื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติม๑.ภาษาไทย๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๒.คณิตศาสตร์๑.๕๑.๐๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๓.วิทยาศาสตร์๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๔.สังคมศึกษาฯ๒.๐๒.๐๒.๐๒.๐๒.๐๒.๐๕.สุขศึกษาฯ๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๖.ศิลปะ๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๗.การงานอาชีพฯ๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๘.ภาษาต่างประเทศ๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕รวม๑๑.๐๓.๕๑๑.๐๔.๐๑๑.๐๔.๐๑๑.๐๔.๐๑๑.๐๔.๐๑๑.๐๔.๐จำนวนชั่วโมงตามสาระ๔๔๐๑๔๐๔๔๐๑๖๐๔๔๐๑๖๐๔๔๐๑๖๐๔๔๐๑๖๐๔๔๐๑๖๐จำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน๖๐๖๐๖๐๖๐๖๐๖๐สัดส่วนชั่วโมงรายภาค๖๔๐๖๖๐๖๖๐๖๖๐๖๖๐๖๖๐จำนวนชั่วโมงรายปี๑,๓๐๐๑,๓๒๐๑,๓๒๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น<br /> กลุ่มการเรียนห้องพิเศษ เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์<br />กลุ่มสาระมัธยมศึกษาปีที่ ๑มัธยมศึกษาปีที่ ๒มัธยมศึกษาปีที่ ๓ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒พื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติม๑.ภาษาไทย๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๒.คณิตศาสตร์๑.๕๑.๐๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๓.วิทยาศาสตร์๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๔.สังคมศึกษาฯ๒.๐๒.๐๒.๐๒.๐๒.๐๒.๐๕.สุขศึกษาฯ๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๖.ศิลปะ๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๗.การงานอาชีพฯ๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๘.ภาษาต่างประเทศ๑.๕๑.๐๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕รวม๑๑.๐๓.๐๑๑.๐๔.๐๑๑.๐๔.๐๑๑.๐๔.๐๑๑.๐๔.๐๑๑.๐๔.๐จำนวนชั่วโมงตามสาระ๔๔๐๑๒๐๔๔๐๑๖๐๔๔๐๑๖๐๔๔๐๑๖๐๔๔๐๑๖๐๔๔๐๑๖๐จำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน๖๐๖๐๖๐๖๐๖๐๖๐สัดส่วนชั่วโมงรายภาค๖๒๐๖๒๐๖๖๐๖๖๐๖๖๐๖๖๐จำนวนชั่วโมงรายปี๑,๒๔๐๑,๓๒๐๑,๓๒๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น<br /> กลุ่มการเรียนทั่วไป<br />กลุ่มสาระมัธยมศึกษาปีที่ ๑มัธยมศึกษาปีที่ ๒มัธยมศึกษาปีที่ ๓ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒พื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติม๑.ภาษาไทย๑.๕๑.๕๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๒.คณิตศาสตร์๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๓.วิทยาศาสตร์๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๔.สังคมศึกษาฯ๒.๐๒.๐๒.๐๑.๐๒.๐๑.๐๒.๐๑.๐๒.๐๑.๐๕.สุขศึกษาฯ๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๖.ศิลปะ๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๗.การงานอาชีพฯ๑.๐๐.๕๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๘.ภาษาต่างประเทศ๑.๕๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐รวม๑๑.๐๒.๕๑๑.๐๒.๕๑๑.๐๒.๐๑๑.๐๒.๐๑๑.๐๒.๐๑๑.๐๒.๐จำนวนชั่วโมงตามสาระ๔๔๐๑๐๐๔๔๐๑๐๐๔๔๐๘๐๔๔๐๘๐๔๔๐๘๐๔๔๐๘๐จำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน๖๐๖๐๖๐๖๐๖๐๖๐สัดส่วนชั่วโมงรายภาค๖๐๐๖๐๐๕๘๐๕๘๐๕๘๐๕๘๐จำนวนชั่วโมงรายปี๑,๒๐๐๑,๑๖๐๑,๑๖๐<br />หมายเหตุ<br />วิชาเพิ่มเติมในชั้น ม.๒ และ ม.๓ บังคับเลือกเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต และให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจในกลุ่มสาระวิชาอื่นๆ อีกจำนวน ๑.๐ หน่วยกิต รวมเป็น ๒.๐ หน่วยกิตต่อภาคเรียน<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย<br />กลุ่มการเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ( EEP)<br />กลุ่มสาระมัธยมศึกษาปีที่ ๔มัธยมศึกษาปีที่ ๕มัธยมศึกษาปีที่ ๖ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒พื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติม๑.ภาษาไทย๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๒.คณิตศาสตร์๑.๕๒.๕๑.๕๒.๕๑.๕๒.๕๑.๕๒.๕๒.๕๒.๐๓.วิทยาศาสตร์๗.๐๑.๐๖.๐๖.๐๖.๕๖.๕๕.๐๑.๐๔.สังคมศึกษาฯ๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๒.๐๒.๐๕.สุขศึกษาฯ๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๖.ศิลปะ๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๗.การงานอาชีพฯ๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๘.ภาษาต่างประเทศ๑.๐๑.๕๑.๐๒.๐๑.๐๒.๕๑.๐๒.๕๑.๐๒.๕๑.๐๓.๐รวม๖.๕๑๑.๐๗.๕๑๐.๕๖.๕๑๑.๐๕.๕๑๑.๕๕.๐๑๒.๕๑๐.๐๗.๐จำนวนชั่วโมงตามสาระ๒๖๐๔๔๐๓๐๐๔๒๐๒๖๐๔๔๐๒๒๐๔๖๐๒๐๐๕๐๐๔๐๐๒๘๐จำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน๖๐๖๐๖๐๖๐๖๐๖๐สัดส่วนชั่วโมงรายภาค๗๖๐๗๘๐๗๖๐๗๔๐๗๖๐๗๔๐จำนวนชั่วโมงรายปี๑,๕๔๐๑,๕๐๐๑,๕๐๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย<br />กลุ่มการเรียนห้องพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์<br />กลุ่มสาระมัธยมศึกษาปีที่ ๔มัธยมศึกษาปีที่ ๕มัธยมศึกษาปีที่ ๖ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒พื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติม๑.ภาษาไทย๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๒.คณิตศาสตร์๑.๕๒.๕๑.๕๒.๕๑.๕๒.๕๑.๕๒.๕๒.๕๒.๐๓.วิทยาศาสตร์๕.๕๑.๐๖.๐๖.๕๖.๐๕.๕๕.๐๔.สังคมศึกษาฯ๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๒.๐๒.๐๕.สุขศึกษาฯ๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๖.ศิลปะ๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๗.การงานอาชีพฯ๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๒.๕๘.ภาษาต่างประเทศ๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕รวม๖.๕๙.๕๗.๕๑๐.๐๖.๕๑๑.๕๕.๕๑๑.๐๕.๐๑๐.๕๑๐.๐๖.๐จำนวนชั่วโมงตามสาระ๒๖๐๓๘๐๓๐๐๔๐๐๒๖๐๔๖๐๒๒๐๔๔๐๒๐๐๔๒๐๔๐๐๒๔๐จำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน๖๐๖๐๖๐๖๐๖๐๖๐สัดส่วนชั่วโมงรายภาค๗๐๐๗๖๐๗๘๐๗๒๐๖๘๐๗๐๐จำนวนชั่วโมงรายปี๑,๔๖๐๑,๕๐๐๑,๓๘๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย<br />กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์<br />กลุ่มสาระมัธยมศึกษาปีที่ ๔มัธยมศึกษาปีที่ ๕มัธยมศึกษาปีที่ ๖ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒พื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติม๑.ภาษาไทย๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๒.คณิตศาสตร์๑.๕๒.๐๑.๕๒.๐๑.๕๒.๐๑.๕๒.๐๒.๕๒.๐๓.วิทยาศาสตร์๔.๕๑.๐๕.๐๕.๐๕.๐๕.๕๕.๐๔.สังคมศึกษาฯ๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๒.๐๑.๐๒.๐๑.๐๕.สุขศึกษาฯ๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๖.ศิลปะ๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๗.การงานอาชีพฯ๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๒.๐๘.ภาษาต่างประเทศ๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐รวม๖.๕๘.๐๗.๕๘.๕๖.๕๘.๕๕.๕๙.๕๕.๐๑๑.๐๑๐.๐๖.๐จำนวนชั่วโมงตามสาระ๒๖๐๓๒๐๓๐๐๓๔๐๒๖๐๓๔๐๒๒๐๓๘๐๒๐๐๔๔๐๔๐๐๒๔๐จำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน๖๐๖๐๖๐๖๐๖๐๖๐สัดส่วนชั่วโมงรายภาค๖๔๐๗๐๐๖๖๐๖๖๐๗๐๐๗๐๐จำนวนชั่วโมงรายปี๑,๓๔๐๑,๓๒๐๑,๔๐๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย<br />กลุ่มการเรียนทั่วไป<br />กลุ่มสาระมัธยมศึกษาปีที่ ๔มัธยมศึกษาปีที่ ๕มัธยมศึกษาปีที่ ๖ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒พื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติมพื้นฐานเพิ่มเติม๑.ภาษาไทย๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๒.คณิตศาสตร์๑.๕๑.๐๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕๒.๕๒.๐๓.วิทยาศาสตร์๕.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๔.สังคมศึกษาฯ๑.๐๑.๕๑.๐๒.๐๑.๐๒.๐๑.๐๒.๐๒.๐๑.๐๒.๐๑.๐๕.สุขศึกษาฯ๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๐.๕๖.ศิลปะ๐.๕๐.๕๐.๕๑.๐๐.๕๑.๐๐.๕๐.๕๗.การงานอาชีพฯ๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๓.๐๓.๐๘.ภาษาต่างประเทศ๑.๐๑.๕๑.๐๑.๕๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๒.๕๑.๐๒.๕รวม๑๑.๕๔.๐๗.๕๗.๐๖.๕๘.๕๕.๕๘.๕๕.๐๑๑.๐๕.๐๑๐.๕จำนวนชั่วโมงตามสาระ๔๖๐๑๖๐๓๐๐๒๘๐๒๖๐๓๔๐๒๒๐๓๔๐๒๐๐๔๔๐๒๐๐๔๒๐จำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน๖๐๖๐๖๐๖๐๖๐๖๐สัดส่วนชั่วโมงรายภาค๖๘๐๖๔๐๖๖๐๖๒๐๗๐๐๖๘๐จำนวนชั่วโมงรายปี๑,๓๒๐๑,๒๘๐๑,๓๘๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๕๑<br /> โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๑<br /> ห้องเรียนพิเศษ EEP(Extra English Program เน้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)<br />ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑<br /> รายวิชา – ภาคเรียนที่ ๑นก.ชม.รายวิชา – ภาคเรียนที่ ๒นก.ชม.วิชาพื้นฐาน /Core Courses (หลักสูตรไทย)วิชาพื้นฐาน/Core Courses (หลักสูตรไทย)ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑๑.๕๖๐ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒๑.๕๖๐ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา๑๑.๕๖๐ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา๒๑.๕๖๐ส ๒๑๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๑๐.๕๒๐ส ๒๑๑๖๒ ประวัติศาสตร์๒๐.๕๒๐พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา๑๐.๕๒๐พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒๐.๕๒๐พ ๒๑๑๐๓ เทเบิลเทนนิส๐.๕๒๐พ ๒๑๑๐๔ ยืดหยุ่น๐.๕๒๐ศ ๒๑๑๐๑ ดนตรี๑๐.๕๒๐ศ ๒๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๑๑.๐๔๐ศ ๒๑๑๐๓ นาฏศิลป์๑๐.๕๒๐ง ๒๑๑๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ๑.๐๔๐ง ๒๑๑๐๑ คอมพิวเตอร์๑.๐๔๐วิชาพื้นฐาน /Core Courses (หลักสูตรอังกฤษ)วิชาพื้นฐาน/Core Courses (หลักสูตรอังกฤษ)ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์๑๑.๕๖๐ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์๒๑.๕๖๐ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์๑๑.๕๖๐ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒๑.๕๖๐อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๑๑.๕๖๐อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ๒๑.๕๖๐ รวมวิชาพื้นฐาน/Total๑๑.๐๔๔๐ รวมวิชาพื้นฐาน/Total๑๑.๐๔๔๐วิชาเพิ่มเติม/Supplementary Courses(หลักสูตรอังกฤษ)วิชาเพิ่มเติม/Supplementary Courses(หลักสูตรอังกฤษ)ค ๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑๑.๐๔๐ค ๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒๑.๕๖๐ว ๒๐๒๐๑ เทคนิคปฏิบัติการทางวิทย์๑๑.๐๔๐ว ๒๐๒๐๔ โครงงานวิทยาศาสตร์๑.๐๔๐อ ๒๐๒๐๑ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๕ ๖๐อ ๒๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๕๖๐ รวมวิชาเพิ่มเติม/Total๓.๕๑๔๐ รวมวิชาเพิ่มเติม/Total๔.๐๑๖๐กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว/Home room-๒๐กิจกรรมแนะแนว/Home room-๒๐กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียนลูกเสือ/ยุวกาชาด-๒๐ลูกเสือ/ยุวกาชาด-๒๐ชุมนุมภาษาต่างประเทศ-๑๓ชุมนุมภาษาต่างประเทศ-๑๒กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์-๗กิจกรรมเพื่อสังคม/สาธารณประโยชน์-๘การใช้บริการ ICT-๒๐การใช้บริการ ICT-๒๐ รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/Total-๘๐ รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/Total-๘๐ รวมทั้งสิ้น๑๕.๐๖๖๐ รวมทั้งสิ้น๑๕.๐๖๖๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๕๑<br />โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๑<br />ห้องเรียนพิเศษ EEP(Extra English Program เน้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)<br />ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒<br /> รายวิชา – ภาคเรียนที่ ๑นก.ชม.รายวิชา – ภาคเรียนที่ ๒นก.ชม.วิชาพื้นฐาน/Core Courses (หลักสูตรภาษาไทย)วิชาพื้นฐาน/Core Courses (หลักสูตรภาษาไทย) ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓๑.๕๖๐ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔๑.๕๖๐ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓๑.๕๖๐ส ๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔๑.๕๖๐ส ๒๒๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๓๐.๕๒๐ส ๒๒๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐.๕๒๐พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓๐.๕๒๐พ ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔๐.๕๒๐พ ๒๒๑๐๓ ตะกร้อ๐.๕๒๐พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา๐.๕๒๐ศ ๒๒๑๐๑ ดนตรี ๒๐.๕๒๐ศ ๒๒๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒๑.๐๔๐ศ ๒๒๑๐๓ นาฏศิลป์ ๒๐.๕๒๐ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ๑.๐๔๐ง ๒๒๑๔๑ งานสารสนเทศ๑.๐๔๐วิชาพื้นฐาน /Core Courses (หลักสูตรอังกฤษ)วิชาพื้นฐาน/Core Courses (หลักสูตรอังกฤษ)ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓๑.๕๖๐ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔๑.๕๖๐ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓๑.๕๖๐ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔๑.๕๖๐อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓๑.๕๖๐อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔๑.๕๖๐ รวมวิชาพื้นฐาน/Total๑๑.๐๔๔๐ รวมวิชาพื้นฐาน/Total ๑๑.๐๔๔๐วิชาเพิ่มเติม/Supplementary Courses(หลักสูตรอังกฤษ)วิชาเพิ่มเติม/Supplementary Courses(หลักสูตรอังกฤษ)ค ๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๓๑.๕๖๐ค ๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๔๑.๕๖๐ว ๒๐๒๐๘ วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ๑.๐๔๐ว ๒๐๒๐๙ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม๑.๐๔๐อ ๒๐๒๐๓ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๕๖๐อ ๒๐๒๐๔ ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๕๖๐ รวมวิชาเพิ่มเติม/Total๔.๐๑๖๐ รวมวิชาเพิ่มเติม/Total๔.๐๑๖๐กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว/Home room-๒๐กิจกรรมแนะแนว/Home room-๒๐กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียน-ลูกเสือ/ยุวกาชาด-๒๐-ลูกเสือ/ยุวกาชาด-๒๐-ชุมนุมภาษาต่างประเทศ-๑๓-ชุมนุมภาษาต่างประเทศ-๑๒กิจกรรมเพื่อสังคม/สาธารณประโยชน์-๗กิจกรรมเพื่อสังคม/สาธารณประโยชน์-๘การใช้บริการ ICT-๒๐การใช้บริการ ICT-๒๐ รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-๘๐รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-๘๐ รวมทั้งสิ้น/Total๑๕.๐๖๘๐รวมทั้งสิ้น/Total๑๕.๐๖๘๐<br /> <br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๕๑<br />โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๑<br />ห้องเรียนพิเศษ EEP(Extra English Program เน้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)<br />ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓<br /> รายวิชา – ภาคเรียนที่ ๑นก.ชม.รายวิชา – ภาคเรียน ๒นก.ชม. วิชาพื้นฐาน/Core Courses (หลักสูตรภาษาไทย)วิชาพื้นฐาน/Core Courses (หลักสูตรภาษาไทย) ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕๑.๕๖๐ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖๑.๕๖๐ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา๕๑.๕๖๐ส ๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖๑.๕๖๐ส ๒๓๑๖๑ ประวัติศาสตร์๕๐.๕๒๐ส ๒๓๑๖๒ ประวัติศาสตร์๖๐.๕๒๐พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา๕๐.๕๒๐พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา๖๐.๕๒๐พ ๒๓๑๐๓ แชร์บอล๐.๕๒๐พ ๒๓๑๐๔ วอลเลย์บอล๐.๕๒๐ศ ๒๓๑๐๑ ดนตรี๓๐.๕๒๐ศ ๒๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๓๑.๐๔๐ศ ๒๓๑๐๓ นาฏศิลป์๓๐.๕๒๐ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ๑.๐๔๐ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ๑.๐๔๐วิชาพื้นฐาน /Core Courses (หลักสูตรอังกฤษ)วิชาพื้นฐาน/Core Courses (หลักสูตรอังกฤษ)ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์๕๑.๕๖๐ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖๑.๕๖๐ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์๕๑.๕๖๐ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์๖๑.๕๖๐อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๕๑.๕๖๐อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖๑.๕๖๐รวมวิชาพื้นฐาน/Total ๑๑.๐๔๔๐รวมวิชาพื้นฐาน/Total ๑๑.๐๔๔๐วิชาเพิ่มเติม/Supplementary Courses(หลักสูตรอังกฤษ)วิชาเพิ่มเติม/Supplementary Courses(หลักสูตรอังกฤษ)ค ๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๕๑.๕๖๐ค ๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๖๑.๕๖๐ว ๒๐๒๐๕ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น๑.๐๔๐ว ๒๐๒๐๗ ไฟฟ้าและเครื่องกล๑.๐๔๐อ ๒๐๒๐๕ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๕๖๐อ ๒๐๒๐๖ ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๕๖๐รวมวิชาเพิ่มเติม/Total๔.๐๑๖๐รวมวิชาเพิ่มเติม/Total๔.๐๑๖๐กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว/Home room-๒๐กิจกรรมแนะแนว/Home room-๒๐กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียน-ลูกเสือ/ยุวกาชาด-๒๐-ลูกเสือ/ยุวกาชาด-๒๐-ชุมนุมภาษาต่างประเทศ-๑๓-ชุมนุมภาษาต่างประเทศ-๑๒กิจกรรมเพื่อสังคม/สาธารณประโยชน์-๗กิจกรรมเพื่อสังคม/สาธารณประโยชน์-๘การใช้บริการ ICT-๒๐การใช้บริการ ICT-๒๐รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-๘๐รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -๘๐ รวมทั้งสิ้น๑๕.๐๖๘๐ รวมทั้งสิ้น๑๕.๐๖๘๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พุทธศักราช ๒๕๕๑<br />ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์<br />ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รายวิชาพื้นฐานรายวิชาพื้นฐานท ๒๑๑๐๑ภาษาไทย ๑๑.๕๖๐ท ๒๑๑๐๒ภาษาไทย ๒๑.๕๖๐ค ๒๑๑๐๑คณิตศาสตร์ ๑๑.๕๖๐ค ๒๑๑๐๒คณิตศาสตร์ ๒๑.๕๖๐ว ๒๑๑๐๑วิทยาศาสตร์๑๑.๕๖๐ว ๒๐๑๐๑วิทยาศาสตร์๒๑.๕๖๐ส ๒๑๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๑๑.๕๖๐ส ๒๑๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๒๑.๕๖๐ส ๒๑๑๖๑ประวัติศาสตร์ ๑๐.๕๒๐ส ๒๑๑๖๒ประวัติศาสตร์ ๒๐.๕๒๐พ ๒๑๑๐๑สุขศึกษาฯ ๑๐.๕๒๐พ ๒๑๑๐๒สุขศึกษาฯ ๒๐.๕๒๐พ ๒๑๑๐๓เทเบิลเทนนิส๐.๕๒๐พ ๒๑๑๐๔ยืดหยุ่น๐.๕๒๐ศ ๒๑๑๐๑ดนตรี ๑๐.๕๒๐ศ ๒๑๑๐๒ทัศนศิลป์ ๑๑.๐๔๐ศ ๒๑๑๐๓นาฏศิลป์ ๑๐.๕๒๐ง ๒๑๑๔๒เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑.๐๔๐ง ๒๑๑๔๑คอมพิวเตอร์๑.๐๔๐อ ๒๑๑๐๒ภาษาอังกฤษ ๒๑.๕๖๐อ ๒๑๑๐๑ภาษาอังกฤษ ๑๑.๕๖๐ รวม๑๑.๐๔๔๐ รวม๑๑.๐๔๔๐รายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาเพิ่มเติมค ๒๑๒๐๑คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑๑.๐๔๐ค ๒๑๒๐๒คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒๑.๕๖๐ว ๒๑๒๐๑เทคนิคปฏิบัติการวิทย์๑๑.๐๔๐ว ๒๑๒๐๒โครงงานวิทยาศาสตร์๑.๐๔๐อ ๒๑๒๐๑ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๐๔๐อ ๒๑๒๐๒ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๕๖๐ รวม๓.๐๑๒๐ รวม๔.๐๑๖๐กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียนลูกเสือ/ยุวกาชาด-๒๐ลูกเสือ/ยุวกาชาด-๒๐ชุมนุม-๑๓ชุมนุม๑๒กิจกรรมเพื่อสังคม/และสาธารณประโยชน์-๗กิจกรรมเพื่อสังคม/และสาธารณประโยชน์๘การใช้บริการ ICT-๒๐การใช้บริการ ICT๒๐ รวม-๘๐ รวม๘๐ รวมทั้งสิ้น๑๔.๐๖๔๐ รวมทั้งสิ้น๑๕.๐๖๖๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พุทธศักราช ๒๕๕๑<br />ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์<br />ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รายวิชาพื้นฐานรายวิชาพื้นฐานท ๒๒๑๐๑ภาษาไทย ๓๑.๕๖๐ท ๒๒๑๐๒ภาษาไทย ๔๑.๕๖๐ค ๒๒๑๐๑คณิตศาสตร์ ๓๑.๕๖๐ค ๒๒๑๐๒คณิตศาสตร์ ๔๑.๕๖๐ว ๒๒๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๓๑.๕๖๐ว ๒๒๑๐๒วิทยาศาสตร์ ๔๑.๕๖๐ส ๒๒๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๓๑.๕๖๐ส ๒๒๑๐๒สังคมศึกษาฯ ๔๑.๕๖๐ส ๒๒๑๖๑ประวัติศาสตร์ ๓๐.๕๒๐ส ๒๒๑๖๒ประวัติศาสตร์ ๔๐.๕๒๐พ ๒๒๑๐๑สุขศึกษาฯ ๓๐.๕๒๐พ ๒๒๑๐๒สุขศึกษาฯ ๔๐.๕๒๐พ ๒๒๑๐๓ตะกร้อ๐.๕๒๐พ ๒๒๑๐๒พลศึกษา๐.๕๒๐ศ ๒๒๑๐๑ดนตรี ๒๐.๕๒๐ศ ๒๒๑๐๒ทัศนศิลป์ ๒๑.๐๔๐ศ ๒๒๑๐๓นาฏศิลป์ ๒๐.๕๒๐ง ๒๒๑๐๒การงานอาชีพ๑.๐๔๐ง ๒๒๑๐๑การงานอาชีพ๑.๐๔๐อ ๒๒๑๐๒ภาษาอังกฤษ ๔๑.๕๖๐อ ๒๒๑๐๑ภาษาอังกฤษ ๓๑.๕๖๐รวม๑๑.๐๔๔๐รวม๑๑.๐๔๔๐รายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาเพิ่มเติมค ๒๒๒๐๑คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๓๑.๕๖๐ค ๒๒๒๐๒คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๔๑.๕๖๐ว ๒๐๒๐๘วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ๑.๐๔๐ว ๒๐๒๐๙วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม๑.๐๔๐อ ๒๒๒๐๑ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๕๖๐อ ๒๒๒๐๒ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๕๖๐รวม๔.๐๑๖๐รวม๔.๐๑๖๐กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียนลูกเสือ/ยุวกาชาด-๒๐ลูกเสือ/ยุวกาชาด-๒๐ชุมนุม-๑๓ชุมนุม-๑๒กิจกรรมเพื่อสังคม/และสาธารณประโยชน์-๗กิจกรรมเพื่อสังคม/และสาธารณประโยชน์-๘การใช้บริการ ICT-๒๐การใช้บริการ ICT-๒๐รวม-๘๐รวม-๘๐รวมทั้งสิ้น๑๕.๐๖๘๐รวมทั้งสิ้น๑๕.๐๖๘๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พุทธศักราช ๒๕๕๑<br />ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์<br />ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รายวิชาพื้นฐานรายวิชาพื้นฐานท ๒๓๑๐๑ภาษาไทย ๕๑.๕๖๐ท ๒๓๑๐๒ภาษาไทย ๖๑.๕๖๐ค ๒๓๑๐๑คณิตศาสตร์ ๕๑.๕๖๐ค ๒๓๑๐๒คณิตศาสตร์ ๖๑.๕๖๐ว ๒๓๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๕๑.๕๖๐ว ๒๓๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๖๑.๕๖๐ส ๒๓๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๕๑.๕๖๐ส ๒๓๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๖๑.๕๖๐ส ๒๓๑๖๑ประวัติศาสตร์ ๕๐.๕๒๐ส ๒๓๑๖๒ประวัติศาสตร์ ๖๐.๕๒๐พ ๒๓๑๐๑สุขศึกษาฯ ๕๐.๕๒๐พ ๒๓๑๐๒สุขศึกษาฯ๖๐.๕๒๐พ ๒๓๑๐๓แชร์บอล๐.๕๒๐พ ๒๓๑๐๔วอลเลย์บอล๐.๕๒๐ศ ๒๓๑๐๑ดนตรี ๓๐.๕๒๐ศ ๒๓๑๐๒ทัศนศิลป์ ๓๑.๐๔๐ศ ๒๓๑๐๓นาฏศิลป์ ๓๐.๕๒๐ง ๒๓๑๐๒การงานอาชีพ๑.๐๔๐ง ๒๓๑๐๑การงานอาชีพ๑.๐๔๐อ ๒๓๑๐๒ภาษาอังกฤษ ๖๑.๕๖๐อ ๒๓๑๐๑ภาษาอังกฤษ ๕๑.๕๖๐รวม๑๑.๐๔๔๐รวม๑๑.๐๔๔๐รายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาเพิ่มเติมค ๒๓๒๐๑คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๕๑.๕๖๐ค ๒๓๒๐๒คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๖๑.๕๖๐ว ๒๐๒๐๕อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น๑.๐๔๐ว ๒๐๒๐๗ ไฟฟ้าและเครื่องกล๑.๐๔๐อ ๒๓๒๐๑ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๕๖๐อ ๒๓๒๐๒ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๕๖๐รวม๔.๐๑๖๐รวม๔.๐๑๖๐กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียนลูกเสือ/ยุวกาชาด-๒๐ลูกเสือ/ยุวกาชาด-๒๐ชุมนุม-๑๓ชุมนุม-๑๒กิจกรรมเพื่อสังคม/และสาธารณประโยชน์-๗กิจกรรมเพื่อสังคม/และสาธารณประโยชน์-๘การใช้บริการ ICT-๒๐การใช้บริการ ICT-๒๐รวม-๘๐รวม-๘๐รวมทั้งสิ้น๑๕.๐๖๘๐รวมทั้งสิ้น๑๕.๐๖๘๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พุทธศักราช ๒๕๕๑<br /> ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มการเรียนทั่วไป<br />ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รายวิชาพื้นฐานรายวิชาพื้นฐานท ๒๑๑๐๑ภาษาไทย ๑๑.๕๖๐ท ๒๑๑๐๒ภาษาไทย ๒๑.๕๔๐ค ๒๑๑๐๑คณิตศาสตร์ ๑๑.๕๖๐ค ๒๑๑๐๒คณิตศาสตร์ ๒๑.๕๔๐ว ๒๑๑๐๑วิทยาศาสตร์๑๑.๕๖๐ว ๒๑๑๐๒วิทยาศาสตร์๒๑.๕๖๐ส ๒๑๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๑๑.๕๖๐ส ๒๑๑๐๒สังคมศึกษาฯ ๒๑.๕๖๐ส ๒๑๑๖๑ประวัติศาสตร์ ๑๐.๕๒๐ส ๒๑๑๖๒ประวัติศาสตร์ ๒๐.๕๒๐พ ๒๑๑๐๑สุขศึกษาฯ ๑๐.๕๒๐พ ๒๑๑๐๒สุขศึกษาฯ๒๐.๕๒๐พ ๒๑๑๐๓เทเบิลเทนนิส๐.๕๒๐พ ๒๑๑๐๔พลศึกษา๐.๕๒๐ศ ๒๑๑๐๑ดนตรี๑๐.๕๒๐ศ ๒๑๑๐๒ทัศนศิลป์ ๑๑.๐๔๐ศ ๒๑๑๐๓นาฏศิลป์๑๐.๕๒๐ง ๒๑๑๐๒เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๐๔๐ง ๒๑๑๐๑คอมพิวเตอร์๑.๐๔๐อ ๒๑๑๐๒ภาษาอังกฤษ ๒๑.๕๖๐อ ๒๑๑๐๑ภาษาอังกฤษ ๑๑.๕๖๐ รวม๑๑.๐๔๔๐ รวม๑๑.๐๔๔๐รายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาเพิ่มเติมค ๒๑๒๐๑คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑๑.๐๔๐ค ๒๑๒๐๒คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒๑.๐๔๐ว ๒๐๒๐๑เทคนิคปฏิบัติการวิทย์๑๑.๐๔๐ว ๒๐๒๐๒เทคนิคปฏิบัติการวิทย์๒๑.๐๔๐ง ๒๑๒๐๑งานเกษตร๑.๐๔๐อ ๒๑๒๐๒ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๑.๕๖๐รวม๓.๐๑๒๐รวม๓.๕๑๔๐กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมนักเรียน-กิจกรรมนักเรียน-ลูกเสือ/ยุวกาชาด-๒๐ลูกเสือ/ยุวกาชาด-๒๐ชุมนุม-๑๓ชุมนุม-๑๒กิจกรรมเพื่อสังคม/และสาธารณประโยชน์-๗กิจกรรมเพื่อสังคม/และสาธารณประโยชน์-๘การใช้บริการ ICT-๒๐การใช้บริการ ICT-๒๐รวม-๘๐รวม-๘๐รวมทั้งสิ้น๑๔.๐๖๔๐รวมทั้งสิ้น๑๔.๕๖๖๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พุทธศักราช ๒๕๕๑<br />กลุ่มการเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รายวิชาพื้นฐานรายวิชาพื้นฐานท ๒๒๑๐๑ภาษาไทย ๑๑.๕๖๐ท ๒๒๑๐๒ภาษาไทย ๒๑.๕๖๐ค ๒๒๑๐๑คณิตศาสตร์ ๑๑.๕๖๐ค ๒๒๑๐๒คณิตศาสตร์ ๒๑.๕๖๐ว ๒๒๑๐๑วิทยาศาสตร์๑.๕๖๐ว ๒๒๑๐๑วิทยาศาสตร์๑.๕๖๐ส ๒๒๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๑๑.๕๖๐ส ๒๒๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๑๑.๕๖๐ส ๒๒๑๐๓ประวัติศาสตร์ ๑๐.๕๒๐ส ๒๒๑๐๓ประวัติศาสตร์ ๑๐.๕๒๐พ ๒๒๑๐๑สุขศึกษาฯ ๑๐.๕๒๐พ ๒๒๑๐๒สุขศึกษาฯ ๒๐.๕๒๐พ ๒๒๑๐๓เทเบิลเทนนิส๐.๕๒๐พ ๒๒๑๐๔ยีดหยุ่น๐.๕๒๐ศ ๒๒๑๐๑ดนตรี๐.๕๒๐ศ ๒๒๑๐๒ทัศนศิลป์ ๑๑.๐๔๐ศ ๒๑๑๐๓นาฏศิลป์๐.๕๒๐ง ๒๒๑๐๒การงานอาชีพ ๑๑.๐๔๐ง ๒๒๑๐๑เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๑.๐๔๐อ ๒๒๑๐๒ภาษาอังกฤษ ๒๑.๕๖๐อ ๒๒๑๐๑ภาษาอังกฤษ ๑๑.๕๖๐ รวม๑๐.๕๔๒๐ รวม๑๐.๕๔๒๐รายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาเพิ่มเติม*ค ๒๒๒๐๑คณิตศาสตร์๑.๐๔๐*ค ๒๒๒๐๒คณิตศาสตร์ ๑.๐๔๐ว ๒๐๒๐๓เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์๑.๐๔๐ว ๒๐๒๐๔โครงงานวิทยาศาสตร์๑.๐๔๐อ ๒๑๒๐๑ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๐๔๐อ ๒๒๒๐๒ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๐๔๐ท ๒๒๒๐๑การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง ๑๑.๐๔๐ท ๒๒๒๐๒การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง ๒๑.๐๔๐ส ๒๐๒๒๑โลกปัจจุบัน๑.๐๔๐ส ๒๐๒๔๑เศรษฐกิจพอเพียง๑.๐๔๐ศ ๒๐๒๐๑จิตรกรรม ๑๑.๐๔๐ศ ๒๐๒๐๒จิตรกรรม ๒๑.๐๔๐พ ๒๐๒๐๑ ฟุตซอล ๑๑.๐๔๐พ ๒๐๒๐๒ฟุตซอล ๒๑.๐๔๐ง ๒๐๒๖๑อาหารพื้นเมือง ๑๑.๐๔๐ง ๒๐๒๖๑อาหารพื้นเมือง ๒๑.๐๔๐ง ๒๐๒๖๓การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ๑๑.๐๔๐ง ๒๐๒๖๔การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ๒๑.๐๔๐ง ๒๐๒๖๕การผสมดินปลูก๑.๐๔๐ง ๒๐๒๖๖การขยายพันธุ์พืช๑.๐๔๐ศ ๒๐๒๐๓ดนตรีสากล ๑๑.๐๔๐ศ ๒๐๒๐๓ดนตรีสากล ๒๑.๐๔๐ง ๒๐๒๔๑คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์๑.๐๔๐ง ๒๐๒๔๑คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ๒๑.๐๔๐วิชาเลือกเรียนบังคับ ค๒๒๒๐๑ เลือกเสรีเพิ่ม ๒ นก.รวม๓.๐๑๒๐วิชาเลือกเรียนบังคับ ค๒๒๒๐๒ เลือกเสรีเพิ่ม ๒ นก.รวม๓.๐๑๒๐กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียนลูกเสื่อ/ยุวกาชาด-๒๐ลูกเสือ/ยุวกาชาด๒๐ชุมนุม-๑๓ ชุมนุม-๑๒กิจกรรมเพื่อสังคม/และสาธารณประโยชน์-๗กิจกรรมเพื่อสังคม/และสาธารณประโยชน์-๘การใช้บริการICT-๒๐การใช้บริการICT-๒๐ รวม-๘๐ รวม๘๐ รวมทั้งสิ้น๑๓.๕๖๒๐ รวมทั้งสิ้น๑๓.๕๖๒๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พุทธศักราช ๒๕๕๑<br />กลุ่มการเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รายวิชาพื้นฐานรายวิชาพื้นฐานท ๒๓๑๐๑ภาษาไทย ๕๑.๕๖๐ท ๒๓๑๐๒ภาษาไทย ๖๑.๕๖๐ค ๒๓๑๐๑คณิตศาสตร์ ๕๑.๕๖๐ค ๒๓๑๐๒คณิตศาสตร์ ๖๑.๕๖๐ว ๒๓๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๕๑.๕๖๐ว ๒๓๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๖๑.๕๖๐ส ๒๓๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๕๑.๐๔๐ส ๒๓๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๖๑.๐๔๐ส ๒๓๑๖๑ประวัติศาสตร์ ๐.๕๒๐ส ๒๓๑๖๒ประวัติศาสตร์ ๖๐.๕๒๐พ ๒๓๑๐๑สุขศึกษาฯ ๕๐.๕๒๐พ ๒๓๑๐๒สุขศึกษาฯ ๖๐.๕๒๐พ ๒๓๑๐๓แชร์บอล๐.๕๒๐พ ๒๓๑๐๔วอลเลย์บอล๐.๕๒๐ศ ๒๓๑๐๑ดนตรี๓๐.๕๒๐ศ ๒๓๑๐๒ทัศนศิลป์ ๓๑.๐๔๐ศ ๒๓๑๐๓นาฏศิลป์ ๓๐.๕๒๐ง ๒๓๑๐๒การงานอาชีพ ๓๑.๐๔๐ง ๒๓๑๐๑การงานอาชีพ ๒๑.๐๔๐อ ๒๓๑๐๒ภาษาอังกฤษ ๕๑.๕๖๐อ ๒๓๑๐๑ภาษาอังกฤษ ๕๑.๕๖๐ รวม๑๐.๕๔๒๐ รวม๑๐.๕๔๒๐รายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาเพิ่มเติม*ค ๒๓๒๐๑คณิตศาสตร์๑.๐๔๐*ค ๒๓๒๐๒คณิตศาสตร์ ๑.๐๔๐ว ๒๐๒๐๕อิเล็กทรอนิกส์๑๑.๐๔๐ว ๒๐๒๐๖อิเล็กทรอนิกส์๒๑.๐๔๐อ ๒๓๒๐๑ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๐๔๐อ ๒๓๒๐๒ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)๑.๐๔๐ท ๒๓๒๐๑การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง ๓๑.๐๔๐ท ๒๓๒๐๒การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง ๔๑.๐๔๐ส ๒๐๒๒๑โลกปัจจุบัน๑.๐๔๐ส ๒๐๒๔๑เศรษฐกิจพอเพียง๑.๐๔๐ศ ๒๐๒๐๑จิตรกรรม ๑๑.๐๔๐ศ ๒๐๒๐๒จิตรกรรม ๒๑.๐๔๐พ ๒๐๒๐๑ ฟุตซอล ๑๑.๐๔๐พ ๒๐๒๐๒ฟุตซอล ๒๑.๐๔๐ง ๒๐๒๖๑อาหารพื้นเมือง ๑๑.๐๔๐ง ๒๐๒๖๑อาหารพื้นเมือง ๒๑.๐๔๐ง ๒๐๒๖๓การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ๑๑.๐๔๐ง ๒๐๒๖๔การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ๒๑.๐๔๐ง ๒๐๒๖๕การผสมดินปลูก๑.๐๔๐ง ๒๐๒๖๖การขยายพันธุ์พืช๑.๐๔๐ศ ๒๐๒๐๓ดนตรีสากล ๑๑.๐๔๐ศ ๒๐๒๐๓ดนตรีสากล ๒๑.๐๔๐ง ๒๐๒๔๑คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์๑.๐๔๐ง ๒๐๒๔๑คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ๒๑.๐๔๐วิชาเลือกบังคับ ค๒๓๒๐๑ เลือกเสรีเพิ่ม ๒ นก.รวม๓.๐๑๒๐วิชาเลือกบังคับ ค๒๓๒๐๒ เลือกเสรีเพิ่ม ๒ นก.รวม๓.๐๑๒๐กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียนลูกเสื่อ/ยุวกาชาด-๒๐ลูกเสือ/ยุวกาชาด๒๐ชุมนุม-๑๓ ชุมนุม-๑๒กิจกรรมเพื่อสังคม/และสาธารณประโยชน์-๗กิจกรรมเพื่อสังคม/และสาธารณประโยชน์-๘การใช้บริการ ICT-๒๐การใช้บริการ ICT-๒๐ รวม-๘๐ รวม๘๐ รวมทั้งสิ้น๑๓.๕๖๒๐ รวมทั้งสิ้น๑๓.๕๖๒๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พุทธศักราช ๒๕๕๑<br />ห้องเรียนพิเศษ (EEP) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ<br />ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตรภาษาไทย)รายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตรภาษาไทย)ท ๓๑๑๐๑ภาษาไทย ๑๑.๐๔๐ท ๓๑๑๐๒ภาษาไทย ๒๑.๐๔๐ส ๓๑๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๑๑.๐๔๐ส ๓๑๑๐๒สังคมศึกษา ๒๑.๐๔๐พ ๓๑๑๐๑สุขศึกษาฯ ๑๐.๕๒๐พ ๓๑๑๐๒สุขศึกษาฯ๐.๕๒๐ศ ๓๑๑๐๑นาฏศิลป์๑๐.๕๒๐ศ ๓๑๑๐๒นาฏศิลป์ ๒๐.๕๒๐ง ๓๑๑๐๑คอมพิวเตอร์๑.๐๔๐ง ๓๑๑๐๒การงานอาชีพ ๑๑.๐๔๐ว๓๑๑๖๑โลกดาราศาสตร์และอวกาศ๑.๐๔๐รายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)รายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ค ๓๑๑๐๑คณิตศาสตร์ ๑๑.๕๖๐ค ๓๑๑๐๒คณิตศาสตร์ ๒๑.๕๖๐อ ๓๑๑๐๑ภาษาอังกฤษ ๑๑.๐๔๐อ ๓๑๑๐๒ภาษาอังกฤษ ๒๑.๐๔๐ รวมวิชาพื้นฐาน๖.๕๒๖๐ รวมวิชาพื้นฐาน๗.๕๓๐๐รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรภาษาไทย)รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรภาษาไทย)ว ๓๐๒๐๑ฟิสิกส์ ๑๑.๕๖๐ว ๓๐๒๐๒ฟิสิกส์ ๒๒.๐๘๐ว ๓๐๒๒๑เคมี ๑๑.๕๖๐ว ๓๐๒๒๒เคมี ๒๑.๕๖๐ว ๓๐๒๔๑ชีววิทยา๑๑.๕๖๐ว ๓๐๒๔๒ชีววิทยา ๒๑.๕๖๐ว ๓๐๒๘๑เทคนิคปฏิบัติการวิทย์ ๑๑.๐๔๐ว ๓๐๒๘๒เทคนิคปฏิบัติการวิทย์ ๒๑.๐๔๐รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ค ๓๑๒๐๑คณิตศาสตร์๒.๐๘๐ค ๓๑๒๐๒คณิตศาสตร์ ๒.๐๘๐ค ๓๐๒๐๑คณิตศาสตร์ พสวท๐.๕๒๐ค ๓๐๒๐๒คณิตศาสตร์ พสวท๐.๕๒๐ว ๓๐๒๘๓วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม๑.๐๔๐อ ๓๑๒๐๒ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๒๑.๕๖๐อ ๓๑๒๐๑ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๑๑.๕๖๐อ ๓๑๒๐๓ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๑๐.๕๒๐ รวมวิชาเพิ่มเติม๑๑.๕๔๖๐ รวมวิชาเพิ่มเติม๑๐.๕๔๒๐กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียน-ลูกเสือ/ร.ด-๒๐ลูกเสือ/ร.ด๒๐ชุมนุม-๑๐ชุมนุม.-๑๐กิจกรรมเพื่อสังคม/แลสาธารณประโยชน์-๑๐กิจกรรมเพื่อสังคม/แลสาธารณประโยชน์-๑๐การใช้บริการสารสนเทศ/ICT-๒๐การใช้บริการสารสนเทศ/ICT-๒๐ รวม๘๐ รวม-๘๐ รวมทั้งสิ้น๑๘.๐๘๐๐ รวมทั้งสิ้น๑๘.๐๘๐๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พุทธศักราช ๒๕๕๑<br />ห้องเรียนพิเศษ (EEP) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ<br />ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตรภาษาไทย)รายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตรภาษาไทย)ท ๓๒๑๐๑ภาษาไทย ๓๑.๐๔๐ท ๓๑๑๐๒ภาษาไทย ๔๑.๐๔๐ส ๓๒๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๓๑.๐๔๐ส ๓๑๑๐๒สังคมศึกษา ๔๑.๐๔๐พ ๓๒๑๐๑สุขศึกษาฯ ๓๐.๕๒๐พ ๓๑๑๐๒สุขศึกษาฯ ๔ ๐.๕๒๐ศ ๓๒๑๐๑นาฏศิลป์ ๓๐.๕๒๐ศ ๓๑๑๐๒นาฏศิลป์ ๔๐.๕๒๐ง ๓๒๑๐๑การงานอาชีพฯ ๒๑.๐๔๐รายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)รายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ค ๓๒๑๐๑คณิตศาสตร์ ๓๑.๕๖๐ค ๓๑๑๐๒คณิตศาสตร์ ๔๑.๕๖๐อ ๓๒๑๐๑ภาษาอังกฤษ ๓๑.๐๔๐อ ๓๑๑๐๒ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐๔๐ รวมวิชาพื้นฐาน ๖.๕๒๖๐ รวมวิชาพื้นฐาน๕.๕๒๒๐รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรภาษาไทย)รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรภาษาไทย)ว ๓๐๒๐๓ฟิสิกส์ ๓๑.๕๖๐ว ๓๐๒๐๔ฟิสิกส์ ๔๒.๐๘๐ว ๓๐๒๒๓เคมี ๓๒.๐๘๐ว ๓๐๒๒๔เคมี ๔๑.๕๖๐ว ๓๐๒๔๓ชีววิทยา ๓๑.๕๖๐ว ๓๐๒๔๔ชีววิทยา ๔๑.๕๖๐ว ๓๐๒๘๔โครงงานวิทยาศาสตร์๑.๐๔๐ว ๓๐๒๘๕ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น๑.๕๖๐รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ค ๓๒๒๐๑คณิตศาสตร์๒.๐๘๐ค ๓๒๒๐๒คณิตศาสตร์ ๒.๐๘๐ค ๓๐๒๐๓คณิตศาสตร์ พสวท๐.๕๒๐ค ๓๐๒๐๔คณิตศาสตร์ พสวท๐.๕๒๐อ ๓๒๒๐๑ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๓๑.๕๖๐อ ๓๒๒๐๒ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๔๑.๕๖๐อ ๓๒๒๐๓ภาษาอังกฤษโครงงาน๑.๐๔๐อ ๓๒๒๐๔ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๑.๐๔๐ รวมวิชาเพิ่มเติม๑๑.๐๔๔๐ รวมวิชาเพิ่มเติม๑๑.๕๔๖๐กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียน-ลูกเสือ/ร.ด-๒๐ลูกเสือ/ร.ด๒๐ชุมนุม-๑๐ชุมนุม.-๑๐กิจกรรมเพื่อสังคม/แลสาธารณประโยชน์-๑๐กิจกรรมเพื่อสังคม/แลสาธารณประโยชน์-๑๐การใช้บริการสารสนเทศ/ICT-๒๐การใช้บริการสารสนเทศ/ICT-๒๐ รวม-๘๐ รวม-๘๐ รวมทั้งสิ้น๑๗.๕๗๘๐ รวมทั้งสิ้น๑๗.๐๗๖๐<br /> <br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พุทธศักราช ๒๕๕๑<br />ห้องเรียนพิเศษ (EEP) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ<br />ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตรภาษาไทย)รายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตรภาษาไทย)ท ๓๓๑๐๑ภาษาไทย ๕๑.๐๔๐ท ๓๓๑๐๒ภาษาไทย ๒๑.๐๔๐ส ๓๓๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๕๑.๐๔๐ว ๓๓๒๐๑ฟิสิกส์พื้นฐาน๒๑.๕๖๐พ ๓๓๑๐๑สุขศึกษาฯ ๕๐.๕๒๐ว ๓๓๒๒๑เคมีพื้นฐาน๒๒.๐๘๐ศ ๓๓๑๐๑ทัศนศิลป์๐.๕๒๐ว ๓๓๒๔๑ชีววิทยาพื้นฐาน๒๑.๕๖๐ส ๓๓๑๖๑ประวัติศาสตร์๑๑.๐๔๐ส ๓๓๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๖๑.๐๔๐พ ๓๓๑๐๑สุขศึกษาฯ ๖๐.๕๒๐ศ ๓๓๑๐๑ทัศนศิลป์๐.๕๒๐ส ๓๓๑๖๒ประวัติศาสตร์๒๑.๐๔๐รายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)รายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)อ ๓๓๑๐๑ภาษาอังกฤษ ๑๑.๐๔๐อ ๓๓๑๐๒ภาษาอังกฤษ ๒๑.๐๔๐ รวมวิชาพื้นฐาน ๕.๐๒๐๐ รวมวิชาพื้นฐาน ๑๐.๐๔๐๐รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรภาษาไทย)รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรภาษาไทย)ว ๓๐๒๐๕ฟิสิกส์ ๕๒.๐๘๐ง ๓๓๒๔๑เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๑.๐๔๐ว ๓๐๒๒๕เคมี ๕๑.๕๖๐ว ๓๐๒๔๕ชีววิทยา ๕๒.๐๘๐ง ๓๐๒๔๕เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑.๐๔๐รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ค ๓๑๒๐๑คณิตศาสตร์๒.๕๑๐๐ค ๓๑๒๐๒คณิตศาสตร์ ๒.๐๘๐อ ๓๓๒๐๑ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๕๑.๕๖๐อ ๓๓๒๐๒ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๖๑.๕๖๐อ ๓๓๒๐๓ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๓๑.๐๔๐อ ๓๓๒๐๔การอ่านเชิงวิเคราะห์๑.๕๖๐ว ๓๐๒๘๓นาโนเทคโนโลยี๑.๐๔๐ว ๓๐๒๘๔วัสดุศาสตร์๑.๐๔๐ รวมวิชาเพิ่มเติม๑๒.๕๕๐๐ รวมวิชาเพิ่มเติม๗.๐๒๘๐กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมแนะแนว-๒๐กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียน-ลูกเสือ/ร.ด-๒๐ลูกเสือ/ร.ด๒๐ชุมนุม-๑๐ชุมนุม.-๑๐กิจกรรมเพื่อสังคม/แลสาธารณประโยชน์-๑๐กิจกรรมเพื่อสังคม/แลสาธารณประโยชน์-๑๐การใช้บริการสารสนเทศ/ICT-๒๐การใช้บริการสารสนเทศ/ICT-๒๐ รวม๘๐ รวม-๘๐ รวมทั้งสิ้น๑๗.๕๗๘๐ รวมทั้งสิ้น๑๗.๐๗๔๐<br />โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พุทธศักราช ๒๕๕๑<br />ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มกาเรียนห้องพิเศษทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์<br />ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๔/๒)ภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รหัสรายวิชา/กิจกรรมนก.ชม.รายวิชาพื้นฐานรายวิชาพื้นฐานท ๓๑๑๐๑ภาษาไทย ๑๑.๐๔๐ท ๓๑๑๐๒ภาษาไทย ๒๑.๐๔๐ค ๓๑๑๐๑คณิตศาสตร์ ๑๑.๕๖๐ค ๓๑๑๐๒คณิตศาสตร์ ๒๑.๕๖ ๐ส ๓๑๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๑๑.๐๔๐ส ๓๑๑๐๒สังคมศึกษา ๒๑.๐๔๐พ ๓๑๑๐๑สุขศึกษาฯ ๑๐.๕๒๐พ ๓๑๑๐๒สุขศึกษาฯ๐.๕๒๐ศ ๓๑๑๐๑นาฏศิลป์๑๐.๕๒๐ศ ๓๑๑๐๒นาฏศิลป์ ๒๐.๕๒๐ง ๓๑๑๐๑คอมพิวเตอร์๑.๐๔๐ง ๓๑๑๐๒การงานอาชีพ ๑๑.๐๔๐อ ๓๑๑๐๑ภาษาอังกฤษ ๑๑.๐๔๐อ ๓๑๑๐๒ภาษาอังกฤษ

×