Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

20151002 vippggz k vd b

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige

20151002 vippggz k vd b

 1. 1. KWALITEITSINDICATOREN IN DE GGZ: CONCRETE WERKWIJZE dr. Kris Van den Broeck, data-analist VIP²-GGZ
 2. 2. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VIP²: VERRASSEND INTERESSANT EN PAKKEND PARCOURS
 3. 3. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VIP²: VEELBELOVEND INITIATIEF MET POTIGE PARTNERS > Initiatiefnemende partners > Ondersteunende partners 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 3
 4. 4. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// F O R U M OG VIP²: VLUG INZICHT MET EEN PRACHTIG PLAATJE 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 4 OG Continuïteit & Coördinatie OG Patiënt- veiligheid OG Patiënten- participatie OG Depressie (V&O) OG Gedrags- stoornissen (K&J) F O R U M Bureau VIP²-GGZ QID-Bestuur Bureau VIP²-AZ OG Trusted Third Party (TTP) Vlaamse Patiënten- peiling GGZ
 5. 5. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VIP²: VEELBELOVEND INITIATIEF (MET PRIKKELEND PERSPECTIEF) 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 5 Okt 2012 •Conceptnota •‘Structurele bovenbouw’ Feb 2013 •Kick-off •Organisatie ontwikkelings- groepen Sep 2014 •Finale selectie indicatoren Maa 2015 •Technische fine-tuning / validatie indicatoren Okt 2015 •Ready for take-off: Kwaliteits- indicatoren in de GGZ
 6. 6. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VIP²: VROEGSTE INDICATOREN PRECIES BESCHREVEN 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 6 Continuïteit & Coördinatie Patiënten- participatie Patiënt- veiligheid Depressie (V&O) Gedrags- stoornissen (K&J) Vlaams Patiënten- platform • Inzet ervarings- deskundigen • Gedeelde besluitvorming • Suïcidepreventiebeleid • Volledigheid geneesmiddelenvoorschrift • Tijdig contact na ontslag • Behandelricht- lijnen bij ADHD, ODD of CD • Betrekken van de context • Vlaamse Patiënten- peiling GGZ P
 7. 7. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 7 Continuïteit & Coördinatie Patiënten- participatie Patiënt- veiligheid Depressie (V&O) Gedrags- stoornissen (K&J) Vlaams Patiënten- platform • Inzet ervarings- deskundigen • Gedeelde besluitvorming • Suïcidepreventiebeleid • Volledigheid geneesmiddelenvoorschrift • Tijdig contact na ontslag • Behandelricht- lijnen bij ADHD, ODD of CD • Betrekken van de context • Vlaamse Patiënten- peiling GGZ VIP²: VROEGSTE INDICATOREN PRECIES BESCHREVENP
 8. 8. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// > Indicator: Aandeel patiënten dat binnen de 30 dagen na ontslag een huisarts / ambulante psychiater consulteert > Achtergrond • Ontslag destabiliseert; • Snelle ambulante opvolging preventief > Werkwijze • Jaarlijks; IMA-databank (later uitbreiding voorzien) > Output • Benchmark met soortgelijke voorzieningen > Meerwaarde • Indicaties voor het bijsturen van uw ontslagbeleid 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 8 Continuïteit & Coördinatie • Tijdig contact na ontslag
 9. 9. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 9 Patiënten- participatie • Inzet van ervaringsdeskundigen > Indicator: Aandeel ervaringsdeskundigen (FTE/koppen) in de organisatie (+ deelindicatoren naar inzet & omkadering) > Achtergrond • Ervaringskennis ondersteunt herstel(visie) • Inzet EDs gunstig voor patiënten én EDs. > Werkwijze • Jaarlijks; Excel-template; sFTP > TTP > Output • Benchmark met soortgelijke voorzieningen > Meerwaarde • Kapstokken voor optimale inschakeling van EDs
 10. 10. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 10 Patiënt- veiligheid • Suïcidepreventiebeleid > Indicator: Aandeel elementen van een volledig suïcidepreventiebeleid waarover een organisatie beschikt > Achtergrond • Aanzienlijk deel van patiënten heeft suïcidale gedachten/gedrag > Werkwijze • Jaarlijks; Peer control; Excel-template; sFTP > TTP > Output • Benchmark met soortgelijke voorzieningen > Meerwaarde • Optimale suïcidepreventie • Kapstokken uitbouwen suïcidepreventiebeleid
 11. 11. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 11 Patiënt- veiligheid • Volledig geneesmiddelenvoorschrift > Indicator: Aandeel volledig ingevulde geneesmiddelenvoorschriften (evt. per afdeling) (+ deelindicatoren) (cf. VIP²-AZ) > Achtergrond • Volledig voorschrift = 1ste stap voor correcte toediening medicatie > Werkwijze • Jaarlijks; Peer control (Apo) ; Access-template; sFTP > TTP > Output • Benchmark met soortgelijke voorzieningen > Meerwaarde • Mogelijkheid tot bijsturen voorschrijfgedrag
 12. 12. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 12 • Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ > Periodieke vragenlijst (cf. VIP²-AZ) > Achtergrond • Patiëntgerichtheid (> -tevredenheid) is belangrijk voor kwaliteitsvolle zorg > Ontwikkeling • Met medewerking van professionals én patiëntenvertegenwoordigers • Traject – nu: validatiefase – toekomst: modules? > Werkwijze en output • Excel-template; sFTP > TTP • Concreter na validatiefase > Meerwaarde • Mogelijkheid tot bijsturen patiëntgerichte aspecten Vlaams Patiënten- platform
 13. 13. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VIP²: VOOR IEDEREEN IN DE PSYCHIATRISCHE PRAKTIJK? 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 13 PZ PAAZ CGG PVT REVA IBW VPP Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ Co&Co Tijdig contact na ontslag PtVeiligh Suïcidepreventiebeleid + evt. liaison AZ PtVeiligh Volledig geneesmiddelenvoorschrift  VIP²-AZ PtParticip Inzet ervaringsdeskundigen PtParticip Gedeelde besluitvorming 18-80 18-80 18-80 18-80 18-80 18-80 Depressie Betrekken van de context 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ K&J Behandelrichtlijnen ADHD, ODD, CD K ; -18 -18 ; ADHD / ODD / CD > Zie indicatorenfiches, weldra op www.zorg-en-gezondheid.be
 14. 14. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VIP²: (VEELBELOVEND INITIATIEF MET) PRIKKELEND PERSPECTIEF 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 14 Okt 2015 •Uitnodiging tot deelname Nov 2015 •Engagements- verklaringen •Aanmaken accounts 2016 •Meten, analyseren •Organisatie- specifieke feedback •VIKZ Later 2016 •Nieuwe ont- wikkelings- groepen? •Nieuwe indicatoren? 2017 •Meten, analyseren, feedback
 15. 15. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VIP²: VEILIG INVENTARISEREN: PRIVACY EN POLICIES
 16. 16. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VIP²: VEILIG INVENTARISEREN: PRIVACY & POLICIES 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 16 ⊕ Delen van know-how ⊕ Delen van best practices ⊕ Betere indicatoren ⊕ Peer control ⊕ Benchmark mogelijk ⊕ Ondersteuning ‘all the way’ > VIP² beoogt op de eerste plaats het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door het stimuleren en faciliteren van het gebruik van klinische indicatoren. Protocol VIP²-GGZ, 2013 ⊝ Transfer van gevoelige data ⊝ ‘Externe’ verwerking van data ⊝ Ranking mogelijk ⊝ Wat doet de overheid hier? ⊝ … ⊕ .
 17. 17. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VIP²: VEILIG INVENTARISEREN: PRIVACY & POLICIES 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 17
 18. 18. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// F O R U M OG VIP²: VLUG INZICHT MET EEN PRACHTIG PLAATJE 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 18 Ontwikkelings- groep Ontwikkelings- groep Ontwikkelings- groep Ontwikkelings- groep Ontwikkelings- groep F O R U M Bureau VIP²-GGZ Bestuur VIP² Bureau VIP²-AZ OG Trusted Third Party (TTP) Vlaamse Patiënten- peiling GGZ > ‘Gevestigde, gerenommeerde en aansprakelijke vertrouwensentiteit, aanvaard door alle partijen als een belangeloze en onpartijdige tussenpersoon’ • Technische infrastructuur • Statistische verwerking • Rapportering • Presentatie
 19. 19. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 19 VIP²: VEILIG INVENTARISEREN: PRIVACY & POLICIES Koppelen van bestanden Anoni- miseren van data Data- analyse sftp sftp
 20. 20. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VIP²: VEILIG INVENTARISEREN: PRIVACY & POLICIES > Terugkoppeling van gegevens • Eerst op individueel niveau - Cf. doelstelling VIP²-GGZ: primair voor intern kwaliteitsbeleid - Situering in het landschap + lokale analyse - Delen aan te bevelen! • Later naar gebruikers van de zorg - Cf. VIP²-AZ: www.zorgkwaliteit.be - Transparantie met duiding - Tempo bepaald door Bureau VIP²-GGZ en QID-Bestuur • Academici - Aanvraag via procedure - Mits instemming betrokken voorziening(en) en Bureau - Toekomstige partner? 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 20
 21. 21. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VIP²: VEILIG INVENTARISEREN: PRIVACY & POLICIES > En wat doet de overheid hier? 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 21 VAZG … voorwaarden scheppen om het welzijn en de gezondheid van de huidige en toekomstige Vlaamse bevolking te bevorderen, te behoeden, of te herstellen met het oog op een optimaal welzijns- en gezondheidsniveau van de burger… Besluit Vl Reg 7/5/2004, oprichting VAZG • Financiële en praktische ondersteuning vanuit VAZG ZI … zoomt in op wat de kwaliteit van de zorg het meest beïnvloedt… is ook lid van ISQua, een internationale organisatie die zich inzet voor kwaliteit van zorg en kwaliteitszorg binnen de GZ… om te komen tot kennisdeling m.b.t. kwaliteit en veiligheid… Website Zorginspectie • Ondersteuning o.b.v. expertise inzake (‘lokale’) kwaliteitszorg
 22. 22. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VIP²: VEILIG INVENTARISEREN: PRIVACY & POLICIES > En wat doet de overheid hier? 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 22
 23. 23. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SAMENGEVAT > VIP²-GGZ is een uniek project … > … gericht op het verbeteren van de kwaliteit van (GG)Z. > De sterkte van het project ligt in de (sectorbrede) samenwerking en de centrale ondersteuning > Veiligheid en vertrouwelijkheid krijgen de nodige aandacht > Enkele indicatoren zijn nu ‘ready for take-off’ > Uw deelname is gewenst 6.10.15 Vlaams Indicatorenproject 23

Hinweis der Redaktion

 • Begonnen in 2012, vanuit het veld, maar naar het voorbeeld van VIP²-AZ
 • Er is een complexe structuur opgezet, opnieuw naar het voorbeeld van VIP²-AZ.

  Er werd een bureau geïnstalleerd, en OGn, bevolkt door u allen, het Forum.
  QID = Quality Indicator Dataserver, die de TTP (waarover straks meer) aanstuurt. Belangrijk voor de kwaliteit en veiligheid van de data.
 • OGn hebben heel hard gewerkt. Gelezen, ontwikkeld, geselecteerd, verder ontwikkeld, gevalideerd.
  Dat was niet steeds gemakkelijk: GGZ is een complexe sector, bovendien in volle beweging, en er zijn eigenlijk relatief weinig gegevens die centraal/uniform worden verzameld.
  Vandaag staan we hier met enkele indicatoren, klaar voor gebruik.
 • Achtergrond
  De ontslagperiode is een destabiliserende periode. Patiënten moeten met nieuw aangeleerde vaardigheden naar een oude, niet-gewijzigde context. We zien in deze periode een toename in suïcidepogingen, en patiënten zijn dan ook minder medicatie-trouw.
  Vermoedelijk kan een snelle ambulante opvolging na ontslag ertoe bijdragen dat deze periode voor patiënten draaglijker is.
 • Een ervaringsdeskundige is een persoon met een psychische kwetsbaarheid die een GGZ-ervaring heeft (doorgemaakt) met een fundamentele impact op zijn leven.
 • Goede zorg is ook veilige zorg.
  We werken met kwetsbare mensen, van wie veel suïcidale ideaties hebben. Het is belangrijk dat onze voorzieningen daar op voorzien zijn.
 • Er mag geen verwarring zijn rond bijv. de dosis van het geneesmiddel.
 • Meer dan louter patiënttevredenheid; in het algemeen geeft deze vragenlijst info over de mate waarin een voorziening de patiënt centraal stelt in het zorgproces – patiëntgerichtheid is immers en belangrijk kenmerk van kwaliteitsvolle zorg.
 • Doel was om breed toepasbare indicatoren te maken. Dat is gehaald.
  De indicatorfiches zijn weldra beschikbaar op Z&G
 • En hoe gaat het nu verder?
  Weldra uitnodiging – registratieperiode tot 15/11.
  Daarna formaliteiten regelen, zijnde engagementsverklaring (data-gebruik – ook uit secundaire bronnen –, levering van peers, …) en accounts (zie later)
  Dan metingen organiseren
  Hangende indicatoren worden afgewerkt, misschien nieuwe ontwikkeld (ideeën? kandidaten?)
 • Dit gezegd zijnde, nu inzoomen op enkele belangrijke kwesties.
 • Doelen
  Allemaal goed en wel, maar waarom moet dat dan op deze manier? Ik kan dat ook in mijn eigen organisatie opzetten! Sterker nog, ik doe dat al, en ik heb daar verder niemand bij nodig.

  Welnu, er zijn wel wat voordelen aan dit project voor uw organisatie:
  1+1 > 2: kennis, know-how, focus (bijv. Co&Co), ruimte voor ontwikkeling / validiteit
  Betrouwbaarheid: e.g., peer control

  Maar u bent kritisch, en heeft ook wat vragen / bedenkingen:
  Vertrouwelijke gegevens doorsturen, en dan laten verwerken door een externe?!
  Wat gaat er met die data gebeuren? Wat als de Standaard een lijstje publiceert? En de overheid, kijkt die mee?
 • Dat zijn terechte opmerkingen.

  Het klopt dat we soms vertrouwelijke gegevens zullen gaan verwerken, en dat we bestanden moeten gaan samenvoegen op basis van persoonsgegevens. Daar zijn strenge regels voor, en een privacycommissie, die over de plannen moet oordelen. In de huidige set die we vandaag lanceren, is dat nog niet van toepassing. Voor de overige indicatoren ondernemen we momenteel de nodige stappen. (wie verzamelt? Hoe wordt verzameld? Hoe anonimiseren? …)
 • Gerelateerd hieraan: er werd een TTP opgericht.

  Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de voorzieningen
  Voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger

  Bij technische infrastructuur: ook registratiehulpmiddelen, ontwikkeld in overleg met ontwikkelingsgroepen
  Bij statistische verwerking: ook al in validatiefase evt. // + ook back-office ivm auditoren
 • Een laatste stap in het goed behandelen van de data betreft de zorg voor de transfer en verwerking van de data.

  SFTP: secure shell file transfer protocol
 • En dan, hoor ik u vragen, wat gaat er dan met die data gebeuren?

  Welnu, uiteraard krijgt u op organisatieniveau feedback + benchmark (geen ranking!). Cijfertjes zeggen niet alles: nauwkeurig, lokale analyse is nodig. Dat ligt in de lijn van het opzet van VIP²-GGZ.
  Delen mag. Gebruik begrijpbare taal, op niveau van de ontvanger, met duiding, via website, nieuwsbrief, jaarrapporten, …

  Dat brengt ons bij de volgende groep van geïnteresseerden: de gebruikers van de zorg.
  VIP²-AZ heeft recent een website gelanceerd. Dat behoort tot de mogelijkheden op termijn (!), maar is niet prioritair. De website laat toe om voorzieningen te vergelijken, maar biedt ook ruimte aan voorzieningen om hun resultaten te duiden.

  Mogelijk zijn ook academici geïnteresseerd. Dat kan, maar niet zomaar. Het zou leuk zijn als ook zij in de toekomst een plekje rond de tafel krijgen.
 • En wat doet de overheid hier?

  Het gaat over VAZG en ZI. De missie van VAZG stelt…. Daarom kiezen zij ervoor om een belangrijke ondersteunende rol te spelen in VIP².
  Wat ZI betreft, deze dienst is geëngageerd om kwaliteitszorg na te streven. Bovendien kennen ze de plaatselijke situatie erg goed, vanuit hun inspecties. Daarom zijn zij goed geplaatst om inhoudelijk aan dit project te participeren.
 • Gebruiken zij de data van VIP² ook voor hun werkzaamheden?

  De data van VIP² zijn uiteraard mogelijk ook interessant voor deze entiteiten in het kader van hun werkzaamheden. Dit is echter nog niet aan de orde, ook niet binnen VIP²-AZ. Zo-ie-zo zal dit niet zonder overleg gebeuren met het Bureau VIP²-GGZ.

×