Lezing NISCOO Heerenveen 2022.pptx

Krijn Poppe
Krijn PoppeResearch manager and Senior Economist um Wageningen Economic Research
Op weg naar 2040 en de rol
van de coöperatie
Krijn Poppe
Krijn J. Poppe
 Opgegroeid in Flevoland
 (Bedrijfs)econoom EUR-1981
 Research Manager LEI / Wageningen
Economic Research 1981-2020
 Raadslid Raad voor de leefomgeving en
infrastructuur
(foto: Fred Ernst)
 Lid Provinciale Adviescommissie voor de Leefomgeving Zuid-Holland
 Voorzitter Agro-Expert Raad Flevoland
 Bestuurslid SKAL (Certificeringsorganisatie Biologische Landbouw)
 Oud Secretaris-Generaal EAAE, nu secretaris EAAEP Foundation die publicaties van de
EAAE (Europese landbouweconomen) uitgeeft (ERAE, EuroChoices, Q Open)
 Oud Chief Science Officer Ministerie van LNV
 Mede-eigenaar van een familie akkerbouwbedrijf te Zoutelande
Inhoud
 Drie opgaven voor het agro-business complex richting 2040:
 Gezonde en duurzame leefstijl voor de consument
 Klimaat
 Biodiversiteit
 Economische mechanismes en functioneren van de keten
 Farm to Fork en Nederlands beleid
 Innovatie is de sleutel: hoe zetten we boeren in hun kracht?
 Rli advies: Boeren met toekomst
 Waar hebben we coöperatie nodig ?
Food chain: 2 weak spots – opportunity?
Input industries
Farmer
Food processor
Consumer Retail
• Public health issues –
obesity, Diabetes-2 etc.
• Climate change asks for
changes in diet
• Strong structural change
• Environmental costs
need to be internalised
• Climate change (GHG)
strengthens this
Is it coincidence that these 2 are the weakest groups?
Are these issues business opportunities / market failure?
Or system failure and lack of transformative capacity?
5
Institutional economics: regulerende mechanismen
6
Culture (religion,
customs, norms)
Formal rules
(laws)
Governance
(contracts, market
organisation)
Resource
allocation
(incentives, outcomes)
Formal rules
(laws)
Culture (religion,
customs, norms)
Governance
(contracts, market
organisation)
Resource
allocation
(incentives, outcomes)
© Williamson, 2000
Relevante beleidsontwikkelingen
Europese Unie
 GLB: afbouw ha-toeslagen en conditionaliteit, vervangen door eco-schema’s en 2e
pijler natuurbeheercontracten
 Farm-to- Fork: Reduce nutrient losses by 50%,Reduce fertilizer use by 20%,
Reduce pesticide use by 50%, Reduce sales of antimicrobials by 50%, Increase
organic farming to 25% of UAA ,Increase high-diversity landscape features to 10%
of UAA
Nederlandse milieuthema’s
 Water: gebruik stikstof, fosfaat (mestbeleid), gewasbeschermingsmiddelen
 Biodiversiteit: ammoniak
 Klimaat: reductie nationaal 60% in 2030, landbouw en landgebruik van 31 Mton
naar 28 Mton; net-zero in 2050 ?
 En aanvullende issues: fijnstof, dierwelzijn, bodem, etc.
Ruimtelijke ordening: woningbouw, bedrijventerreinen, bos, energie, Lelylijn
 decentralisatietendens in NOVI: 1 omgevingsvergunning van gemeente
Institutional change and coherent policy package is needed
for a Food System approach
Price
Quantity
Demand
Supply
Current
price
Export to feed
10 bln ??
Less waste
Less (animal)
protein
More sustainable
BioTech, plantbased meat,
vertical farming, insects etc.
(Digital) knowledge / Precision
Agriculture
Less
chemicals
Social policy for food insecure
persons: not a price but an
income problem
Current volume
Create market like
in energy, mobility
Organise platform
economy
True cost
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Baseline 2017 Baseline 2050 Productivity
intended
Nature inclusive
intended
Productivity stricter Nature inclusive
stricter
Equivalent
value
added
(billion
euro)
Other grazing animals Laying hens Broiler
Sows Fattening pigs Dairy
Forestry Arable farming
Source: Reproduced from Gonzalez-
Martinez et al. (2021).
4 scenarios (klimaattafel studie)
Productivity staat grofweg gelijk
aan scheiding; nature aan meer
verweving.
Adopting strict environmental
goals (e.g. net zero CO2) and
pursuing Nature inclusiveness
stricter could lead to a decline
in ‘equivalent’ value added of
agriculture and related sectors
of around 35% compared to the
current situation = around a 1.2
billion euros loss for the primary
agricultural sector
Bevindingen Bodemdaling
• Omslag nodig van ontwatering naar vernatting
• Boeren op veen blijft mogelijk, wel aanpassingen nodig
• Onvoldoende nationale sturing op aanpak bodemdaling
• Uitvoering: top-down en bottom-up aanpak versterken elkaar niet
• Financiering: kosten en baten van bodemdaling onduidelijk; CO2-
beprijzing kan bijdragen aan oplossing
• Kennis: tekort, versnippering en kennisbehoefte als ‘uitvlucht’
Aanbeveling 3 – financiën
Breng kosten en baten in beeld, zet CO2-beprijzing in, stel een
omschakelingspremie beschikbaar en financier herinrichting van
veenweidegebieden.
Grote gevolgen voor agrariërs:
• Vernatting van percelen
• Aanpassingen bedrijfsvoering
Landbouw blijft mogelijk
Randvoorwaarden op orde:
CO2-beprijzing, vergoedingen,
omschakelingspremie
Schaalvergroting is goed voor economie en ecologie
Melkveebedrijven 2016-2018
Aantal koeien 49 99 208
Opbr/€100 kosten 78 92 102
Kostprijs kg melk (ct) 45 40 34
Inkomen (€1000/fte) 20 37 61
N overschot (kg/ha) 158 147 132
• Grotere bedrijven kunnen milieu-investeringen / enige extensivering dus
opvangen
• Mechanisme is nu aan de gang via koude sanering omdat bedrijven klem zitten
tussen lage kostprijs-eisen van de markt en kostprijsverhogende maatregelen
van de overheid
• Geen makkelijk mechanisme om dit te bespoedigen anders dan uitkopen of
ontmoedigen bedrijfsovername (structuurbeleid)
• In essentie: “er is een kleineboeren-vraagstuk, met 5.000 ipv 15,000
melkveehouders kan het ook”
Inhoud
 Drie opgaven voor het agro-business complex richting 2040:
 Gezonde en duurzame leefstijl voor de consument
 Klimaat
 Biodiversiteit
 Farm to Fork en Nederlands beleid
 Innovatie is de sleutel: hoe zetten we boeren in hun kracht?
 Rli advies: Boeren met toekomst
 Waar hebben we coöperatie nodig ?
1. NL is een uitstekende plek voor landbouw: delta met goede grond, klimaat, logistiek,
agribusiness dicht bij consumenten. Ook al groeien steden en natuur, >= 1,5 mln ha blijft
beschikbaar. Dit zegt niets over aantal boeren.
 Zorg dat goede gronden worden beschermd in RO. Bouw op de slechtste.
 De economie van internationale voedselmarkt dwingt efficiënte productie met 5,000 boeren van 300 ha af
(Scenario A). Er is dus een klassiek kleine boeren-vraagstuk.
2. Het moet wel passen in de delta-metropool: deze steden zorgen voor de strengste milieu-
T.o.v. andere sectoren zwakke concurrentieposite in CO2, NH3, grond.
 Milieuproblemen zijn veelal regionale problemen (per ha, niet per kg) als gevolg van concentratie. Level
playing field is een illusie. Draai het om en concurreer met de duurzaamste producten waarvoor Europese
consument extra betaalt (Scenario B)
3. Landbouw in de metropool is niet alleen voedselproductie, ook diensten (privaat en publiek):
ruimtebeheer, biodiversiteit, CO2 opslag, energiewinning, waterbeheer, zorg, recreatie, korte
keten, etc..In een diensteneconomie zijn daar kansen op extra inkomen.
 Werk aan andere identiteit / missie: niet alleen voedsel, maar: “most innovative metropolitan business
cluster for sustainable and healthy food- and landscape services” (Scenario C)
4. Bepaal emissieruimtes 2040. Breid stelsel verhandelbare emissierechten uit (CO2, NH3).
 Geeft duidelijkheid aan boeren op alle thema’s via milieudoelstellingen per bedrijf en daarmee kunnen ze
investeren (ipv afwachten en vee bijzetten tot draconisch quotum komt)
 Maakt verschillen in strategie tussen boeren mogelijk, waarbij onderling kosten van bijdragen aan
duurzaamheid worden verrekend. Lokale situatie wordt steeds bepalender (ecologie van bodem en water,
diensten)
5. Maak dedicated supply chains met concepten (als uitwerking van punt 2). Maak gebruik
van de data-revolutie, biedt transparantie.
 Boer wordt afhankelijker van keten, van discussie over prijzen / marge naar een relationele
samenwerking (“wat kunnen we voor/met elkaar doen: net-zero CO2?’). Leidt ook tot zorgplicht
ketenpartijen. (Op EU niveau wellicht bijmengen van duurzaam verplichten)
 Lukt dat met Duitse en Britse supers en maaltijdbezorgers als JustEatTakeaway, Sodexo ??
6. Volledige transparantie en bedrijfsdoelstellingen vragen om digitaal dashboard met KPI.
Bedrijfscertificering, Eco-score van bedrijven en producten.
 Weg met papier, we beginnen hier echt achter te lopen, verspillen miljoenen, doen aan data science
zonder data. Iedereen bouwt eigen website waar boer mag invullen. Robotic accounting komt niet van
de grond.
 Let op de governance van de data. Die hoort bij LTO, niet bij John Deere, Lely of RFC.
7. Geef boeren rol in publieke taken met 25-jarige eco-systeemcontracten.
 Als in USA, anders zijn ze geen prikkel voor investeren en financieren. (Scenario D)
 Zet er een autoriteit tussen zodat boeren minder bang zijn van openbreken door politiek
 Geef een prikkel om boeren weer te leren samenwerken in gebieden.
 Financieren kan uit 3 a 5 % BTW (consument betaalt geen true price). Armoede vraagt om
inkomenspolitiek niet om lage voedselprijzen, die zijn maar klein deel van uitgavepatroon.
8. Gebiedsprocessen om ruimtelijke ordening te regelen met landinrichting 3.0 Regio’s
verschillen in problematiek en kansen (ook buiten de landbouw). Neem de tijd.
 Maak kaarten met emissieruimte per perceel. Waar nodig: graslandplicht
 Erken dat het een herstructurering is: snij diep. Er is nu een overproductie van overheidsbeleid dat
steeds geitenpaadjes zoekt, slecht gehandhaafd wordt, na incidenten weer aangepast. Boeren
worden daar tureluurs van. Bouw en overheid wil nu betalen.
 Zorg dat de bouw, natuuraanleg (bossenstrategie), energie meebetaalt aan stranded assets. Laat
toe in VAB, duurzame boeren hebben immers geen last van buren.
9. Investeer in de toekomst van gezonde duurzame voeding door als topsectoren Agri,
Health, Logistiek met ICT allemaal 30% in een gezamenlijke pot te stoppen.
 Profiteer van de gezondheidscrisis. Personal nutrition is de toekomst. Zet een gezamenlijke food-
nutrition-health onderzoeksinfrastructuur op. Waarom hebben de supers met hun loyalty cards,
credit card companies, Google en Apple (en China) wel al die data ?
10. Agribusiness: zet in op verdere internationalisering.
 Proces is al gaande, net als 75 jaar fusies voor schaalgrootte. Of kies niche (“Cono”)
 Belang bij metropolitaan landschap voor hoofdkantoor / research lab bij Schiphol, met goed
ondernemersklimaat (fiscaal, kennis), hoogwaardige werkgelegenheid (partners kenniswerkers!)
paar duizend innovatieve boeren in NW Europa. Dat is belangrijker dan laatste 25% volume
 Er is een goed draaiende arbeidsmarkt voor uitvoerende arbeid (voor zover Nederlands).
Boeren knallen op een rotonde af
Increase
in scale
Sustainable
product with
volume
Niche products
Eco-
system
services
Multi-
functionality
Advies Boeren met Toekomst
Aanbevelingen
Geef de boeren de ruimte om hun eigen
toekomstperspectief te ontwikkelen, binnen duidelijke
duurzaamheidseisen via de volgende acties:
1. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten: zorg
voor maximale duidelijkheid over bedrijfsspecifieke
duurzaamheidsnormen
• zicht op normen 2030, 2040, 2050 ontbreekt
2. Biedt binnen de gestelde normen zo veel mogelijk
vrijheid aan de ondernemer
Aanbevelingen
3. Bevorder de totstandkoming van een zo veel mogelijk
geïntegreerd certificeringssysteem en richt een
onafhankelijke autoriteit op die het certificeringssysteem
opzet en monitort
4. Zet in op adequate handhaving op bedrijfsniveau
5. Rijk en provincie: wees actief betrokken bij gebiedsprocessen en ondersteun deze
6. Zet in op verduurzaming van keten en gedragsverandering consument
• als blijkt ketenpartijen te weinig meebewegen, moet de rijksoverheid
maatregelen treffen
EU
Certificering
Instandhoudingsdoelen (of
klimaatakkoord)
Meetbare eisen voor doelgebied:
bv. KDW of waterkwaliteit
Emissie-eis voor de boerderij als
bron
Overwegingen van
controleerbaarheid en fraude
Middelvoorschrift (“oogsten voor
1 oktober, 3 m. uit sloot”)
Controle boerderij. Liefst vanuit
satelliet.
LNV
NVWA RVO
Sda,
NAK
etc.
Provin-
cie
Ge-
meen
-te
Water-
schap
Indus-
trie
Certificering
Certificatie Autoriteit Landbouw
Certificering van geboden en prestaties
decertificering
Strenger,
niet
alles
kan
overal
Stimulerender,
leerproces
Aanbevelingen
3. Bevorder de totstandkoming van een zo veel mogelijk
geïntegreerd certificeringssysteem en richt een
onafhankelijke autoriteit op die het certificeringssysteem
opzet en monitort
4. Zet in op adequate handhaving op bedrijfsniveau
5. Rijk en provincie: wees actief betrokken bij gebiedsprocessen en ondersteun deze
6. Zet in op verduurzaming van keten en gedragsverandering consument
• als blijkt ketenpartijen te weinig meebewegen, moet de rijksoverheid
maatregelen treffen
Inhoud
 Drie opgaven voor het agro-business complex richting 2040:
 Gezonde en duurzame leefstijl voor de consument
 Klimaat
 Biodiversiteit
 Farm to Fork en Nederlands beleid
 Innovatie is de sleutel: hoe zetten we boeren in hun kracht?
 Rli advies: Boeren met toekomst
 Waar hebben we coöperatie nodig ?
Cooperatives add value in different ways:
 Realise efficiency of scale (if owners don’t want to merge): joint machines,
cheese factory
 Create a market / realise access to the market that is at a distance
 Increase market efficiency by competition with traders with a high mark-up
 Reduce transaction costs for the food industry by standardising contracts,
organising farmers and their quality control.
 Manage risk for farmers (pooling)
 Organise innovation e.g. in niche products
Cooperatie is een oplossing tussen
markt en centraal gezag uit
‘welbegrepen eigenbelang’.
EU project: Support for Farmers’
Cooperatives (2010)
Rol van cooperatie(bestuurders)
1. Accepteer en deal met wat niet te beïnvloeden is: Nederland als metropool met
klimaatverandering. Draag dat uit. >> Leiderschap
2. Sluit In de coöperatie-strategie aan op het welbegrepen eigenbelang van boeren,
daar waar de markt faalt:
1. Ontwerp gebiedsinrichting 2040 (collectieven?)
2. Ontwikkel afzetmarkten voor duurzame producten en diensten (ook CO2, korte ketens,
collectief natuurbeheer, internationaal boer-boer advies etc)
3. Ontwikkel samen kennis
4. Organiseer het poolen van data, voor collectief gebiedsbeheer, benchmarking en
certificering
3. Lukt dat in huidige coöperaties of zijn er nieuwe nodig om de huidige aan te vullen
? Als huidige grote coöperaties bepaalde zaken niet kunnen (streekproducten, data
?), geef dan vooral ruimte aan nieuwe initiatieven
krijn.poppe@wur.nl
www.wur.nl
kjpoppe@hccnet.nl
Dank voor
uw aandacht
1 von 25

Recomendados

Aeres dronten 2021 von
Aeres dronten 2021Aeres dronten 2021
Aeres dronten 2021Krijn Poppe
86 views13 Folien
KJ Poppe PvdA waterschapsbestuurders von
KJ Poppe PvdA waterschapsbestuurdersKJ Poppe PvdA waterschapsbestuurders
KJ Poppe PvdA waterschapsbestuurdersKrijn Poppe
231 views19 Folien
KJ Poppe Werkverband Friesland 2023.pdf von
KJ Poppe Werkverband Friesland 2023.pdfKJ Poppe Werkverband Friesland 2023.pdf
KJ Poppe Werkverband Friesland 2023.pdfKrijn Poppe
3 views32 Folien
KJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptx von
KJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptxKJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptx
KJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptxKrijn Poppe
16 views24 Folien
K j Poppe cursus vlb november 2021 von
K j Poppe cursus vlb november 2021K j Poppe cursus vlb november 2021
K j Poppe cursus vlb november 2021Krijn Poppe
558 views41 Folien
Lezing biologische boeren flevoland 2022 von
Lezing biologische boeren flevoland 2022Lezing biologische boeren flevoland 2022
Lezing biologische boeren flevoland 2022Krijn Poppe
45 views17 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Lezing NISCOO Heerenveen 2022.pptx

KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020 von
KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020
KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020Krijn Poppe
506 views31 Folien
Nijenrode lecture Green Deal FtF CAP von
Nijenrode lecture Green Deal FtF CAPNijenrode lecture Green Deal FtF CAP
Nijenrode lecture Green Deal FtF CAPKrijn Poppe
97 views19 Folien
KJP duurzame landbouw Limburg von
KJP duurzame landbouw LimburgKJP duurzame landbouw Limburg
KJP duurzame landbouw LimburgKrijn Poppe
546 views25 Folien
Eindrapport-1101a-IKS-planstudie-indirect-energiegebruik_definitief von
Eindrapport-1101a-IKS-planstudie-indirect-energiegebruik_definitiefEindrapport-1101a-IKS-planstudie-indirect-energiegebruik_definitief
Eindrapport-1101a-IKS-planstudie-indirect-energiegebruik_definitiefGerard Lappee
751 views106 Folien
Actuele ontwikkelingen landbouw von
Actuele ontwikkelingen landbouwActuele ontwikkelingen landbouw
Actuele ontwikkelingen landbouwKrijn Poppe
1.3K views20 Folien
Lezing PAL KJ Poppe.pptx von
Lezing PAL KJ Poppe.pptxLezing PAL KJ Poppe.pptx
Lezing PAL KJ Poppe.pptxKrijn Poppe
114 views19 Folien

Similar a Lezing NISCOO Heerenveen 2022.pptx(20)

KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020 von Krijn Poppe
KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020
KJ Poppe PAL Zuid Holland GLB na 2020
Krijn Poppe506 views
Nijenrode lecture Green Deal FtF CAP von Krijn Poppe
Nijenrode lecture Green Deal FtF CAPNijenrode lecture Green Deal FtF CAP
Nijenrode lecture Green Deal FtF CAP
Krijn Poppe97 views
KJP duurzame landbouw Limburg von Krijn Poppe
KJP duurzame landbouw LimburgKJP duurzame landbouw Limburg
KJP duurzame landbouw Limburg
Krijn Poppe546 views
Eindrapport-1101a-IKS-planstudie-indirect-energiegebruik_definitief von Gerard Lappee
Eindrapport-1101a-IKS-planstudie-indirect-energiegebruik_definitiefEindrapport-1101a-IKS-planstudie-indirect-energiegebruik_definitief
Eindrapport-1101a-IKS-planstudie-indirect-energiegebruik_definitief
Gerard Lappee751 views
Actuele ontwikkelingen landbouw von Krijn Poppe
Actuele ontwikkelingen landbouwActuele ontwikkelingen landbouw
Actuele ontwikkelingen landbouw
Krijn Poppe1.3K views
Lezing PAL KJ Poppe.pptx von Krijn Poppe
Lezing PAL KJ Poppe.pptxLezing PAL KJ Poppe.pptx
Lezing PAL KJ Poppe.pptx
Krijn Poppe114 views
Stimuland Presentatie De Landbouw Achterhoek April 2010 [Compatibiliteitsmo... von Stimuland
Stimuland  Presentatie De Landbouw Achterhoek April 2010 [Compatibiliteitsmo...Stimuland  Presentatie De Landbouw Achterhoek April 2010 [Compatibiliteitsmo...
Stimuland Presentatie De Landbouw Achterhoek April 2010 [Compatibiliteitsmo...
Stimuland287 views
Regie op Ruimte Bijmengen Studiekring.pptx von Krijn Poppe
Regie op Ruimte Bijmengen Studiekring.pptxRegie op Ruimte Bijmengen Studiekring.pptx
Regie op Ruimte Bijmengen Studiekring.pptx
Krijn Poppe27 views
RLI Advies voedselbeleid voor Studiekring landbouweconomie von Krijn Poppe
RLI Advies voedselbeleid voor Studiekring landbouweconomieRLI Advies voedselbeleid voor Studiekring landbouweconomie
RLI Advies voedselbeleid voor Studiekring landbouweconomie
Krijn Poppe194 views
KJ Poppe flevolandse landbouw. von Krijn Poppe
KJ Poppe flevolandse landbouw.KJ Poppe flevolandse landbouw.
KJ Poppe flevolandse landbouw.
Krijn Poppe591 views
Dag fm ifma kluwer_27-03-14_ellen dessart_duurzame catering von Muriel Walter
Dag fm ifma kluwer_27-03-14_ellen dessart_duurzame cateringDag fm ifma kluwer_27-03-14_ellen dessart_duurzame catering
Dag fm ifma kluwer_27-03-14_ellen dessart_duurzame catering
Muriel Walter625 views
KjJ Poppe verdienmodel nl landbouw von Krijn Poppe
KjJ Poppe verdienmodel nl landbouwKjJ Poppe verdienmodel nl landbouw
KjJ Poppe verdienmodel nl landbouw
Krijn Poppe122 views
Voedselbeieid, inleiding bij EZ febr2017 von Krijn Poppe
Voedselbeieid, inleiding bij EZ febr2017Voedselbeieid, inleiding bij EZ febr2017
Voedselbeieid, inleiding bij EZ febr2017
Krijn Poppe422 views
TransLab Kampus 13: Over voeding von Avansa Kempen
TransLab Kampus 13: Over voedingTransLab Kampus 13: Over voeding
TransLab Kampus 13: Over voeding
Avansa Kempen296 views

Más de Krijn Poppe

KJ Poppe Zuivel NL.pdf von
KJ Poppe Zuivel NL.pdfKJ Poppe Zuivel NL.pdf
KJ Poppe Zuivel NL.pdfKrijn Poppe
173 views50 Folien
KJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptx von
KJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptxKJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptx
KJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptxKrijn Poppe
316 views6 Folien
MEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptx von
MEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptxMEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptx
MEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptxKrijn Poppe
72 views26 Folien
MEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdf von
MEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdfMEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdf
MEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdfKrijn Poppe
9 views17 Folien
Presentation EEAC briefing paper PV EU.pptx von
Presentation EEAC briefing paper PV EU.pptxPresentation EEAC briefing paper PV EU.pptx
Presentation EEAC briefing paper PV EU.pptxKrijn Poppe
11 views8 Folien
Sustainable Blending OECD Seminar.pptx von
Sustainable Blending OECD Seminar.pptxSustainable Blending OECD Seminar.pptx
Sustainable Blending OECD Seminar.pptxKrijn Poppe
11 views11 Folien

Más de Krijn Poppe(20)

KJ Poppe Zuivel NL.pdf von Krijn Poppe
KJ Poppe Zuivel NL.pdfKJ Poppe Zuivel NL.pdf
KJ Poppe Zuivel NL.pdf
Krijn Poppe173 views
KJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptx von Krijn Poppe
KJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptxKJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptx
KJ Poppe Economendag 2023 Stikstof.pptx
Krijn Poppe316 views
MEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptx von Krijn Poppe
MEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptxMEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptx
MEF4CAP national workshop NL KJP March 2023.pptx
Krijn Poppe72 views
MEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdf von Krijn Poppe
MEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdfMEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdf
MEF4CAP workshop Dublin March 2023.pdf
Krijn Poppe9 views
Presentation EEAC briefing paper PV EU.pptx von Krijn Poppe
Presentation EEAC briefing paper PV EU.pptxPresentation EEAC briefing paper PV EU.pptx
Presentation EEAC briefing paper PV EU.pptx
Krijn Poppe11 views
Sustainable Blending OECD Seminar.pptx von Krijn Poppe
Sustainable Blending OECD Seminar.pptxSustainable Blending OECD Seminar.pptx
Sustainable Blending OECD Seminar.pptx
Krijn Poppe11 views
Sustainable food systems and the role of the agricultural economist von Krijn Poppe
Sustainable food systems and the role of the agricultural economistSustainable food systems and the role of the agricultural economist
Sustainable food systems and the role of the agricultural economist
Krijn Poppe376 views
Presentatie Pov Flevoland_6_juli_2022_.PPTX von Krijn Poppe
Presentatie Pov Flevoland_6_juli_2022_.PPTXPresentatie Pov Flevoland_6_juli_2022_.PPTX
Presentatie Pov Flevoland_6_juli_2022_.PPTX
Krijn Poppe31 views
Rli presentatie landbouwadvies tbv Waterskip Friesland mei 2022.pptx von Krijn Poppe
Rli presentatie landbouwadvies tbv Waterskip Friesland mei 2022.pptxRli presentatie landbouwadvies tbv Waterskip Friesland mei 2022.pptx
Rli presentatie landbouwadvies tbv Waterskip Friesland mei 2022.pptx
Krijn Poppe292 views
ENZA Lecture 2022 Krijn Poppe.pptx von Krijn Poppe
ENZA Lecture 2022 Krijn Poppe.pptxENZA Lecture 2022 Krijn Poppe.pptx
ENZA Lecture 2022 Krijn Poppe.pptx
Krijn Poppe143 views
Robotic accounting igls2022 paper presentation von Krijn Poppe
Robotic accounting igls2022 paper presentationRobotic accounting igls2022 paper presentation
Robotic accounting igls2022 paper presentation
Krijn Poppe606 views
Nijenrode lecture 2021 krijn poppe von Krijn Poppe
Nijenrode lecture 2021 krijn poppeNijenrode lecture 2021 krijn poppe
Nijenrode lecture 2021 krijn poppe
Krijn Poppe111 views
Siides eaae keynote food systems von Krijn Poppe
Siides eaae keynote food systemsSiides eaae keynote food systems
Siides eaae keynote food systems
Krijn Poppe221 views
Research and Social Media von Krijn Poppe
Research and Social MediaResearch and Social Media
Research and Social Media
Krijn Poppe235 views
Flevoland mba course 2021 von Krijn Poppe
Flevoland mba course 2021Flevoland mba course 2021
Flevoland mba course 2021
Krijn Poppe113 views
KJ Poppe groene hart probus von Krijn Poppe
KJ Poppe groene hart probusKJ Poppe groene hart probus
KJ Poppe groene hart probus
Krijn Poppe68 views
KJ Poppe stikstofcollege leiden uni von Krijn Poppe
KJ Poppe stikstofcollege leiden uniKJ Poppe stikstofcollege leiden uni
KJ Poppe stikstofcollege leiden uni
Krijn Poppe61 views
KJ Poppe dg agri covid 19 von Krijn Poppe
KJ Poppe dg agri covid 19KJ Poppe dg agri covid 19
KJ Poppe dg agri covid 19
Krijn Poppe253 views
Eurochioces at 20 AES Conference von Krijn Poppe
Eurochioces at 20 AES ConferenceEurochioces at 20 AES Conference
Eurochioces at 20 AES Conference
Krijn Poppe182 views

Lezing NISCOO Heerenveen 2022.pptx

 • 1. Op weg naar 2040 en de rol van de coöperatie Krijn Poppe
 • 2. Krijn J. Poppe  Opgegroeid in Flevoland  (Bedrijfs)econoom EUR-1981  Research Manager LEI / Wageningen Economic Research 1981-2020  Raadslid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (foto: Fred Ernst)  Lid Provinciale Adviescommissie voor de Leefomgeving Zuid-Holland  Voorzitter Agro-Expert Raad Flevoland  Bestuurslid SKAL (Certificeringsorganisatie Biologische Landbouw)  Oud Secretaris-Generaal EAAE, nu secretaris EAAEP Foundation die publicaties van de EAAE (Europese landbouweconomen) uitgeeft (ERAE, EuroChoices, Q Open)  Oud Chief Science Officer Ministerie van LNV  Mede-eigenaar van een familie akkerbouwbedrijf te Zoutelande
 • 3. Inhoud  Drie opgaven voor het agro-business complex richting 2040:  Gezonde en duurzame leefstijl voor de consument  Klimaat  Biodiversiteit  Economische mechanismes en functioneren van de keten  Farm to Fork en Nederlands beleid  Innovatie is de sleutel: hoe zetten we boeren in hun kracht?  Rli advies: Boeren met toekomst  Waar hebben we coöperatie nodig ?
 • 4. Food chain: 2 weak spots – opportunity? Input industries Farmer Food processor Consumer Retail • Public health issues – obesity, Diabetes-2 etc. • Climate change asks for changes in diet • Strong structural change • Environmental costs need to be internalised • Climate change (GHG) strengthens this Is it coincidence that these 2 are the weakest groups? Are these issues business opportunities / market failure? Or system failure and lack of transformative capacity?
 • 5. 5
 • 6. Institutional economics: regulerende mechanismen 6 Culture (religion, customs, norms) Formal rules (laws) Governance (contracts, market organisation) Resource allocation (incentives, outcomes) Formal rules (laws) Culture (religion, customs, norms) Governance (contracts, market organisation) Resource allocation (incentives, outcomes) © Williamson, 2000
 • 7. Relevante beleidsontwikkelingen Europese Unie  GLB: afbouw ha-toeslagen en conditionaliteit, vervangen door eco-schema’s en 2e pijler natuurbeheercontracten  Farm-to- Fork: Reduce nutrient losses by 50%,Reduce fertilizer use by 20%, Reduce pesticide use by 50%, Reduce sales of antimicrobials by 50%, Increase organic farming to 25% of UAA ,Increase high-diversity landscape features to 10% of UAA Nederlandse milieuthema’s  Water: gebruik stikstof, fosfaat (mestbeleid), gewasbeschermingsmiddelen  Biodiversiteit: ammoniak  Klimaat: reductie nationaal 60% in 2030, landbouw en landgebruik van 31 Mton naar 28 Mton; net-zero in 2050 ?  En aanvullende issues: fijnstof, dierwelzijn, bodem, etc. Ruimtelijke ordening: woningbouw, bedrijventerreinen, bos, energie, Lelylijn  decentralisatietendens in NOVI: 1 omgevingsvergunning van gemeente
 • 8. Institutional change and coherent policy package is needed for a Food System approach Price Quantity Demand Supply Current price Export to feed 10 bln ?? Less waste Less (animal) protein More sustainable BioTech, plantbased meat, vertical farming, insects etc. (Digital) knowledge / Precision Agriculture Less chemicals Social policy for food insecure persons: not a price but an income problem Current volume Create market like in energy, mobility Organise platform economy True cost
 • 9. 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Baseline 2017 Baseline 2050 Productivity intended Nature inclusive intended Productivity stricter Nature inclusive stricter Equivalent value added (billion euro) Other grazing animals Laying hens Broiler Sows Fattening pigs Dairy Forestry Arable farming Source: Reproduced from Gonzalez- Martinez et al. (2021). 4 scenarios (klimaattafel studie) Productivity staat grofweg gelijk aan scheiding; nature aan meer verweving. Adopting strict environmental goals (e.g. net zero CO2) and pursuing Nature inclusiveness stricter could lead to a decline in ‘equivalent’ value added of agriculture and related sectors of around 35% compared to the current situation = around a 1.2 billion euros loss for the primary agricultural sector
 • 10. Bevindingen Bodemdaling • Omslag nodig van ontwatering naar vernatting • Boeren op veen blijft mogelijk, wel aanpassingen nodig • Onvoldoende nationale sturing op aanpak bodemdaling • Uitvoering: top-down en bottom-up aanpak versterken elkaar niet • Financiering: kosten en baten van bodemdaling onduidelijk; CO2- beprijzing kan bijdragen aan oplossing • Kennis: tekort, versnippering en kennisbehoefte als ‘uitvlucht’
 • 11. Aanbeveling 3 – financiën Breng kosten en baten in beeld, zet CO2-beprijzing in, stel een omschakelingspremie beschikbaar en financier herinrichting van veenweidegebieden. Grote gevolgen voor agrariërs: • Vernatting van percelen • Aanpassingen bedrijfsvoering Landbouw blijft mogelijk Randvoorwaarden op orde: CO2-beprijzing, vergoedingen, omschakelingspremie
 • 12. Schaalvergroting is goed voor economie en ecologie Melkveebedrijven 2016-2018 Aantal koeien 49 99 208 Opbr/€100 kosten 78 92 102 Kostprijs kg melk (ct) 45 40 34 Inkomen (€1000/fte) 20 37 61 N overschot (kg/ha) 158 147 132 • Grotere bedrijven kunnen milieu-investeringen / enige extensivering dus opvangen • Mechanisme is nu aan de gang via koude sanering omdat bedrijven klem zitten tussen lage kostprijs-eisen van de markt en kostprijsverhogende maatregelen van de overheid • Geen makkelijk mechanisme om dit te bespoedigen anders dan uitkopen of ontmoedigen bedrijfsovername (structuurbeleid) • In essentie: “er is een kleineboeren-vraagstuk, met 5.000 ipv 15,000 melkveehouders kan het ook”
 • 13. Inhoud  Drie opgaven voor het agro-business complex richting 2040:  Gezonde en duurzame leefstijl voor de consument  Klimaat  Biodiversiteit  Farm to Fork en Nederlands beleid  Innovatie is de sleutel: hoe zetten we boeren in hun kracht?  Rli advies: Boeren met toekomst  Waar hebben we coöperatie nodig ?
 • 14. 1. NL is een uitstekende plek voor landbouw: delta met goede grond, klimaat, logistiek, agribusiness dicht bij consumenten. Ook al groeien steden en natuur, >= 1,5 mln ha blijft beschikbaar. Dit zegt niets over aantal boeren.  Zorg dat goede gronden worden beschermd in RO. Bouw op de slechtste.  De economie van internationale voedselmarkt dwingt efficiënte productie met 5,000 boeren van 300 ha af (Scenario A). Er is dus een klassiek kleine boeren-vraagstuk. 2. Het moet wel passen in de delta-metropool: deze steden zorgen voor de strengste milieu- T.o.v. andere sectoren zwakke concurrentieposite in CO2, NH3, grond.  Milieuproblemen zijn veelal regionale problemen (per ha, niet per kg) als gevolg van concentratie. Level playing field is een illusie. Draai het om en concurreer met de duurzaamste producten waarvoor Europese consument extra betaalt (Scenario B) 3. Landbouw in de metropool is niet alleen voedselproductie, ook diensten (privaat en publiek): ruimtebeheer, biodiversiteit, CO2 opslag, energiewinning, waterbeheer, zorg, recreatie, korte keten, etc..In een diensteneconomie zijn daar kansen op extra inkomen.  Werk aan andere identiteit / missie: niet alleen voedsel, maar: “most innovative metropolitan business cluster for sustainable and healthy food- and landscape services” (Scenario C) 4. Bepaal emissieruimtes 2040. Breid stelsel verhandelbare emissierechten uit (CO2, NH3).  Geeft duidelijkheid aan boeren op alle thema’s via milieudoelstellingen per bedrijf en daarmee kunnen ze investeren (ipv afwachten en vee bijzetten tot draconisch quotum komt)  Maakt verschillen in strategie tussen boeren mogelijk, waarbij onderling kosten van bijdragen aan duurzaamheid worden verrekend. Lokale situatie wordt steeds bepalender (ecologie van bodem en water, diensten)
 • 15. 5. Maak dedicated supply chains met concepten (als uitwerking van punt 2). Maak gebruik van de data-revolutie, biedt transparantie.  Boer wordt afhankelijker van keten, van discussie over prijzen / marge naar een relationele samenwerking (“wat kunnen we voor/met elkaar doen: net-zero CO2?’). Leidt ook tot zorgplicht ketenpartijen. (Op EU niveau wellicht bijmengen van duurzaam verplichten)  Lukt dat met Duitse en Britse supers en maaltijdbezorgers als JustEatTakeaway, Sodexo ?? 6. Volledige transparantie en bedrijfsdoelstellingen vragen om digitaal dashboard met KPI. Bedrijfscertificering, Eco-score van bedrijven en producten.  Weg met papier, we beginnen hier echt achter te lopen, verspillen miljoenen, doen aan data science zonder data. Iedereen bouwt eigen website waar boer mag invullen. Robotic accounting komt niet van de grond.  Let op de governance van de data. Die hoort bij LTO, niet bij John Deere, Lely of RFC. 7. Geef boeren rol in publieke taken met 25-jarige eco-systeemcontracten.  Als in USA, anders zijn ze geen prikkel voor investeren en financieren. (Scenario D)  Zet er een autoriteit tussen zodat boeren minder bang zijn van openbreken door politiek  Geef een prikkel om boeren weer te leren samenwerken in gebieden.  Financieren kan uit 3 a 5 % BTW (consument betaalt geen true price). Armoede vraagt om inkomenspolitiek niet om lage voedselprijzen, die zijn maar klein deel van uitgavepatroon.
 • 16. 8. Gebiedsprocessen om ruimtelijke ordening te regelen met landinrichting 3.0 Regio’s verschillen in problematiek en kansen (ook buiten de landbouw). Neem de tijd.  Maak kaarten met emissieruimte per perceel. Waar nodig: graslandplicht  Erken dat het een herstructurering is: snij diep. Er is nu een overproductie van overheidsbeleid dat steeds geitenpaadjes zoekt, slecht gehandhaafd wordt, na incidenten weer aangepast. Boeren worden daar tureluurs van. Bouw en overheid wil nu betalen.  Zorg dat de bouw, natuuraanleg (bossenstrategie), energie meebetaalt aan stranded assets. Laat toe in VAB, duurzame boeren hebben immers geen last van buren. 9. Investeer in de toekomst van gezonde duurzame voeding door als topsectoren Agri, Health, Logistiek met ICT allemaal 30% in een gezamenlijke pot te stoppen.  Profiteer van de gezondheidscrisis. Personal nutrition is de toekomst. Zet een gezamenlijke food- nutrition-health onderzoeksinfrastructuur op. Waarom hebben de supers met hun loyalty cards, credit card companies, Google en Apple (en China) wel al die data ? 10. Agribusiness: zet in op verdere internationalisering.  Proces is al gaande, net als 75 jaar fusies voor schaalgrootte. Of kies niche (“Cono”)  Belang bij metropolitaan landschap voor hoofdkantoor / research lab bij Schiphol, met goed ondernemersklimaat (fiscaal, kennis), hoogwaardige werkgelegenheid (partners kenniswerkers!) paar duizend innovatieve boeren in NW Europa. Dat is belangrijker dan laatste 25% volume  Er is een goed draaiende arbeidsmarkt voor uitvoerende arbeid (voor zover Nederlands).
 • 17. Boeren knallen op een rotonde af Increase in scale Sustainable product with volume Niche products Eco- system services Multi- functionality
 • 18. Advies Boeren met Toekomst Aanbevelingen Geef de boeren de ruimte om hun eigen toekomstperspectief te ontwikkelen, binnen duidelijke duurzaamheidseisen via de volgende acties: 1. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten: zorg voor maximale duidelijkheid over bedrijfsspecifieke duurzaamheidsnormen • zicht op normen 2030, 2040, 2050 ontbreekt 2. Biedt binnen de gestelde normen zo veel mogelijk vrijheid aan de ondernemer
 • 19. Aanbevelingen 3. Bevorder de totstandkoming van een zo veel mogelijk geïntegreerd certificeringssysteem en richt een onafhankelijke autoriteit op die het certificeringssysteem opzet en monitort 4. Zet in op adequate handhaving op bedrijfsniveau 5. Rijk en provincie: wees actief betrokken bij gebiedsprocessen en ondersteun deze 6. Zet in op verduurzaming van keten en gedragsverandering consument • als blijkt ketenpartijen te weinig meebewegen, moet de rijksoverheid maatregelen treffen
 • 20. EU Certificering Instandhoudingsdoelen (of klimaatakkoord) Meetbare eisen voor doelgebied: bv. KDW of waterkwaliteit Emissie-eis voor de boerderij als bron Overwegingen van controleerbaarheid en fraude Middelvoorschrift (“oogsten voor 1 oktober, 3 m. uit sloot”) Controle boerderij. Liefst vanuit satelliet. LNV NVWA RVO Sda, NAK etc. Provin- cie Ge- meen -te Water- schap Indus- trie Certificering Certificatie Autoriteit Landbouw Certificering van geboden en prestaties decertificering Strenger, niet alles kan overal Stimulerender, leerproces
 • 21. Aanbevelingen 3. Bevorder de totstandkoming van een zo veel mogelijk geïntegreerd certificeringssysteem en richt een onafhankelijke autoriteit op die het certificeringssysteem opzet en monitort 4. Zet in op adequate handhaving op bedrijfsniveau 5. Rijk en provincie: wees actief betrokken bij gebiedsprocessen en ondersteun deze 6. Zet in op verduurzaming van keten en gedragsverandering consument • als blijkt ketenpartijen te weinig meebewegen, moet de rijksoverheid maatregelen treffen
 • 22. Inhoud  Drie opgaven voor het agro-business complex richting 2040:  Gezonde en duurzame leefstijl voor de consument  Klimaat  Biodiversiteit  Farm to Fork en Nederlands beleid  Innovatie is de sleutel: hoe zetten we boeren in hun kracht?  Rli advies: Boeren met toekomst  Waar hebben we coöperatie nodig ?
 • 23. Cooperatives add value in different ways:  Realise efficiency of scale (if owners don’t want to merge): joint machines, cheese factory  Create a market / realise access to the market that is at a distance  Increase market efficiency by competition with traders with a high mark-up  Reduce transaction costs for the food industry by standardising contracts, organising farmers and their quality control.  Manage risk for farmers (pooling)  Organise innovation e.g. in niche products Cooperatie is een oplossing tussen markt en centraal gezag uit ‘welbegrepen eigenbelang’. EU project: Support for Farmers’ Cooperatives (2010)
 • 24. Rol van cooperatie(bestuurders) 1. Accepteer en deal met wat niet te beïnvloeden is: Nederland als metropool met klimaatverandering. Draag dat uit. >> Leiderschap 2. Sluit In de coöperatie-strategie aan op het welbegrepen eigenbelang van boeren, daar waar de markt faalt: 1. Ontwerp gebiedsinrichting 2040 (collectieven?) 2. Ontwikkel afzetmarkten voor duurzame producten en diensten (ook CO2, korte ketens, collectief natuurbeheer, internationaal boer-boer advies etc) 3. Ontwikkel samen kennis 4. Organiseer het poolen van data, voor collectief gebiedsbeheer, benchmarking en certificering 3. Lukt dat in huidige coöperaties of zijn er nieuwe nodig om de huidige aan te vullen ? Als huidige grote coöperaties bepaalde zaken niet kunnen (streekproducten, data ?), geef dan vooral ruimte aan nieuwe initiatieven