Bundel vlaamse regering

Januari 2013
KiK-overzicht : De Vlaamse regering
Het takenpakket van de Vlaamse ministers aan de hand van
krantenartikels verschenen in 2012
Inhoudstafel


 Structuur van België in een notendop ........................................................................................................................ 3
 KiK-overzicht : De Vlaamse regering ........................................................................................................................... 6
 Minister-president Kris Peeters................................................................................................................................ 14
 Minister Ingrid Lieten .............................................................................................................................................. 20
 Minister Geert Bourgeois......................................................................................................................................... 26
 Minister Jo Vandeurzen ........................................................................................................................................... 31
 Minister Hilde Crevits .............................................................................................................................................. 37
 Minister Freya Van den Bossche .............................................................................................................................. 44
 Minister Joke Schauvliege ........................................................................................................................................ 50
 Minister Pascal Smet ............................................................................................................................................... 55
 Philippe Muyters ..................................................................................................................................................... 60
                                                                                    2
Structuur van België in een notendop
  België werd onafhankelijk in 1830. Tussen 1970 en 1993 evolueerde het land naar een federale structuur
  door middel van verschillende staatshervormingen. “België is een federale staat”, betekent dat de macht om
  beslissingen te nemen niet exclusief toebehoort aan de federale regering en het federaal parlement. De
  leiding over het land is verdeeld over verschillende partners met elk hun eigen bevoegdheden.

  Zo is België verdeeld in gemeenschappen en gewesten met elk hun eigen bevoegdheden. De
  gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met taal en cultuur. België ligt op de
  scheiding tussen de Germaanse en latijnse cultuur, dit verklaart dan ook waarom het land drie officiële talen
  telt: Nederlands, Frans en Duits. Daarom dat er dan ook drie gemeenschappen zijn in België: de Vlaamse
  Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. De vorming van de gewesten werd
  gebaseerd door de economische belangen. Hier vloeide vervolgens de oprichting van drie gewesten uit
  voort: het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. Daarnaast is België
  nog verdeeld in 10 provincies en 589 gemeenten.

  Bevoegdheden gewesten
  Gewesten beschikken over bevoegdheden in domeinen die met hun regio te maken hebben. Zo zijn zij
  verantwoordelijk voor:
   -  Economie                      - Werkgelegenheid
   -  Landbouw                      - Waterbeleid
   -  Huisvesting                    - Openbare werken
   -  Energie                      - Vervoer (niet NMBS)
   -  Leefmilieu                     - Ruimtelijke ordening
   -  Stedenbouw                     - Natuurbehoud
    -  Toezicht over de provincies en gemeentes      - Wetenschappelijk onderzoek

  Verklaring van bepaalde bevoegdheden:
-  Ruimtelijke ordening: bouw in de steden, havens, monumenten, landschappen...

-  Leefmilieu: bescherming van het milieu tegen verontreiniging en geluidshinder, reglementering voor het
  drinkwater, zuivering afvalwater...

-  Economie: buitenlandse handel, economische ontwikkeling...

-  Werkgelegenheid: vb. Initiatieven om mensen die recht hebben op een werkloosheidsuitkering aan een baan
  te helpen

-  Openbare werken & verkeer: herstellen en onderhouden van de wegen, waterwegen en havens, maar ook
  de uitrusting en uitbating van regionale luchthavens. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het openbaar
  vervoer.                                                          3
Bevoegdheden gemeenschappen
  Gemeenschappen beschikken over de bevoegdheden die met taal en cultuur te maken hebben.
-  Cultuur                          -Onderwijs
-  Gezondheidsbeleid                     - Jeugdbeleid
-  Media                           - Sport en lichamelijke opvoeding
-  Toerisme en vrijetijdsbesteding              - Maatschappelijk welzijn

  Verklaring van bepaalde bevoegdheden:
-  Cultuur: theater, bibliotheek, culturele opleidingen,bescherming van de taal...

-  Media: radio, televisie, schrijvende pers...

-  Gezondheidsbeleid: preventieve gezondheidszorg, opvoeding omtrent gezondheid

-  Maatschappelijk welzijn: welzijn van bejaarden, integratie van inwijkelingen, jeugdbescherming...
                                 Vlaams Gewest en Vlaamse
                                 Gemeenschap
                                 In tegenstelling tot in Vlaanderen zijn het
                                 Waals Gewest en de Franse Gemeenschap niet
                                 samengevoegd. Dit betekent dat de Vlaamse
                                 Regering zowel verantwoordelijk is voor
                                 gemeenschaps- als gewestbevoegdheden.
                                 Zoals je op de kaart kunt zien, heeft Brussel
                                 geen gemeenschap. Doordat Brussel in Vlaams
                                 grondgebied ligt, is de Vlaamse regering voor
                                 gemeenschapsbevoegdheden niet enkel
                                 verantwoordelijk voor Vlaanderen, maar ook
                                 voor het Brusselse grondgebied.
                                                         4
Verkiezingen
Verkiezingen zorgen ervoor dat de bevolking via politieke partijen vertegenwoordigd wordt in het bestuur.
Deelnemen aan de verkiezingen, meer bepaald gaan stemmen, is in België verplicht. Wanneer er gestemd
wordt, kiezen wij niet rechtstreeks de ministers, maar wel de parlementsleden (= wetgevende macht). Van
zodra de verkozen politici bekend zijn, moeten zij samen onderhandelen over wie er in de Vlaamse regering
mag zetelen.

Verkiezingen in België:

 -  Federale verkiezingen: verkiezingen van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van
   de rechtstreeks verkozen leden van de Senaat. (Verkiezingen om de 4 jaar, laatste was 13 juni 2010)
 -  Gewestelijke en gemeenschapsverkiezingen, ook wel regionale verkiezingen genoemd, dit is de
   verkiezing van de leden van het:
     o Vlaams Parlement
     o Waals Parlement
     o Brussels Hoofdstedelijk Parlement
     o Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
    (Verkiezingen om de 5 jaar, laatste was op 7 juni 2009)
 -  Europese verkiezingen: vertegenwoordigers voor het Europees Parlement (valt samen met de
   regionale verkiezingen om de 5 jaar)

 -  Gemeente – en provincieraadsverkiezingen: verkiezing van de leden van de provincieraden en van de
   gemeenteraden (om de 6 jaar, laatste was op 14 oktober 2012)Wat is het Vlaams Parlement?
Het Vlaams Parlement is de vergadering van volksvertegenwoordigers. Dit zijn politici die bij de verkiezingen
door de bevolking zijn verkozen.
Het parlement legt de regels voor iedereen vast in wetten (decreten), keurt jaarlijks de begroting (= het geld
dat de overheid ontvangt en uitgeeft) goed en controleert de werking van de Vlaamse Regering (ministers).
De verkiezingen voor het Vlaams Parlement vinden om de vijf jaar plaats.

Wat is de Vlaamse Regering?
De Vlaamse Regering voert de wetten uit die het Vlaams Parlement heeft goedgekeurd. Daarnaast staan zij in
voor het dagelijks bestuur van Vlaanderen. In principe bestaat deze regering uit 9 ministers.


Wat is de Vlaamse Overheid?
De Vlaamse Overheid omvat de Vlaamse Regering, het Vlaams parlement en de Vlaamse administratie.

Bronnen: www.vlaanderen.be – www.belgium.be
                                                         5
KiK-overzicht : De Vlaamse regering
Bevoegdheden:
    -  Economie       - Buitenlandse beleid
    -  Welzijn        - Energie
    -  Huisvesting      - Land- en tuinbouw
    -  Natuur & leefmilieu  - Openbare werken
    -  Verkeer        - Werkgelegenheid
    -  Cultuur        - Wetenschap & innovatie
    -  Plattelandsbeleid   - Media
    -  Armoedebestrijding  - Binnenlands bestuur
    -  Toerisme       - Volksgezondheid
    -  Onderwijs       - Mobiliteit
    -  Wonen         - Jeugd
    -  Gelijke Kansen    - Sport
    -  ...
                               6
29-12-2012, p.1


Vlaanderen pakt armoede aan
De Vlaamse regering gaat voortaan bij elke beslissing na of mensen met een laag inkomen er niet door
benadeeld worden. Na Ierland wordt Vlaanderen daarmee de tweede Europese regio met een
armoedetoets.
Elke maatregel die de Vlaamse regering zal nemen, wordt        "Komende week richt De Morgen alle aandacht
weldra getoetst op zijn effect op armoede. "De toets moet       op de armoedeproblematiek. De krant fileert het
systematisch nagaan of de nieuwe regelgeving geen           probleem, maar engageert zich ook voor de actie
maatschappelijke uitsluiting genereert en armoede creëert, wat    Innocenti. Daarbij wordt op 3 en 5 januari in
nu  te  weinig  gebeurt",  legt  Vlaams   minister van   veertien Vlaamse centrumsteden tegelijk aan
Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a) uit.De eerste stap, de    ruim 5.000 armen gratis een feestmaaltijd
zogenaamde quickscan, wordt in januari goedgekeurd door de      aangeboden.
regering. "Die quickscan onderzoekt de impact van maatregelen     © De Persgroep Publishing
op eenoudergezinnen met jonge kinderen, de meest kwetsbare
groep", zegt Lieten. Naargelang het resultaat volgt er een
diepgaande analyse.Na Ierland wordt Vlaanderen daarmee de
tweede Europese regio met een armoedetoets, Geert Bourgeois
(N-VA) neemt als minister van Binnenlands Bestuur de
coördinatie op zich. Het is evenwel niet de bedoeling dat
individuen of organisaties een klacht kunnen indienen als ze
menen dat de armoedetoets niet wordt gerespecteerd.Het
Netwerk tegen Armoede reageert alvast verheugd. "Zo'n
systematische    toets   in   ongelooflijk   belangrijk.
Armoedebestrijding   belangt   immers   niet  alleen  de
verantwoordelijke minister aan, het is een thema dat elk
domein van de samenleving bestrijkt", zegt woordvoerder Peter
Heirman. "De kindpremie, nu wat op de lange baan, zou na zo'n
screening gebuisd worden, omdat zou blijken dat het slimmer is
om de kinderbijslag voor de laagste inkomens op te
trekken."Heirman hoopt ook dat de regering bij elke toets
wetenschappelijke inzichten en de ervaringen van mensen in
armoede aan bod laat komen.Armoede-expert en emeritus
gewoon hoogleraar Jan Vranken (UA) is veeleer afwachtend:
"Het zal onhaalbaar zijn om werkelijk elke maatregel af te
toetsen, de regering zal zich moeten beperken tot de
belangrijke dossiers. Maar uit ervaring weet ik dat politiek niet
enkel een kwestie van redelijke argumenten is. Ik wacht af om
te zien hoe die armoedetoets in de werkelijkheid zal
uitdraaien."Dat doortastende stappen nodig zijn, blijkt alvast uit
de recentste cijfers: maar liefst 15 procent van de Belgen leeft
in armoede, met 24 procent piekt de jongerenwerkloosheid in
steden tot alarmerende hoogten en ondertussen is de kloof
tussen rijk en arm nooit groter geweest."Angstaanjagend", zegt
minister-president Kris Peeters daarover. "Die dualisering zou
hier niet mogen, zeker wanneer het gaat om gezinnen. Dit is
een tijdbom, waarvan zelfs degenen die het goed hebben in
Vlaanderen moeten inzien dat we dit moeten aanpakken. Zo
veel jongeren die geen uitzicht hebben op werk, een gezin en
een normaal leven, dat is een bedreiging voor de toekomst.
                                                            7
24-12-2012, p.8


Vlaanderen investeert 25 miljoen in heropleving economie
Met 25 miljoen euro aan relancemaatregelen wil minister-president Kris -Peeters (CD&V) de Vlaamse
economie opzwepen.
De dure ontsluiting van industrieterreinen subsidiëren, zelf
gronden aankopen, de export van Vlaamse bedrijven financieel
extra ondersteunen. Met die maatregelen geeft Kris Peeters de
relanceplannen van de Vlaamse regering concreet vorm. De
minister-president trekt daarvoor 25 miljoen euro uit.
'De Vlaamse economie wordt momenteel getroffen door een
zeer zware economische crisis', klinkt het. Met de recente
sluiting van Ford Genk en het historisch hoog aantal
faillissementen als beste bewijs. 'Het verlies aan banen laat zich
trouwens niet alleen in de provincie Limburg voelen, maar ook
in de rest van Vlaanderen. Vandaar dat het noodzakelijk is
voldoende middelen uit te trekken voor initiatieven die de
relance van de Vlaamse economie bevorderen.'
Lange tijd hield de Vlaamse   regering het bij een begroting in
evenwicht als belangrijkste   relancemaatregel, maar door te
schuiven met potjes maakt    ze nu toch een budget vrij. De
beslissing werd vrijdag op de  ministerraad genomen.
Het is echter helemaal niet de bedoeling dat de Vlaamse
regering het geld zelf volledig spendeert. Ook private
initiatieven komen in aanmerking. 'De aanwending is bewust
nog zeer breed gehouden', aldus Peeters.
Toch heeft hij al een paar eigen voorstellen klaar. Zoals het
voorzien van voldoende ruimte voor bedrijven door het
opkopen van gronden en die via concessie aan bedrijven geven.
Of het inzetten op infrastructuur, door bijvoorbeeld de
logistieke ontsluiting van industrieterreinen te subsidiëren.
'Want dat is een belangrijk element bij het aantrekken van
nieuwe investeringen.'
Met de investering geeft Vlaanderen een antwoord op de
federale relanceplannen van premier Elio Di Rupo, die volgens
critici niet zullen volstaan. (mgh)
© Corelio
                                                  8
26-05-2012, p.9


Vlaanderen houdt grote schoonmaak in groene stroom
Investeringen moeten rendabel blijven, maar oversubsidiëring verdwijnt
De Vlaamse regering wil de helft meer groene stroom produceren voor hetzelfde geld. Door te snoeien
in de groenestroom-certificaten en -subsidies moet de markt weer zuurstof krijgen.
Het was een lastige oefening, maar er is eindelijk een akkoord   Met steun van CD&V bedongen de Vlaams-
over de hervorming van de groenestroomsteun. Het voorstel      nationalisten daarom een toegeving. Voor de
van minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) kreeg     heel energie-intensieve bedrijven komt er een
vrijdagmiddag een 'go' van alle regeringspartners. Het dossier   plafond op de bijdrage die ze moeten betalen
lag wekenlang op de onderhandelingstafel. "Vlaanderen zet een    voor groene stroom. In totaal krijgen ongeveer
enorme stap vooruit", zegt de minister met zichtbare        2.200 ondernemingen zo'n voordeel."Deze
opluchting. "Vanaf 1 januari 2013 krijgen we een verbeterde     hervorming is een goede zaak voor zowel de
versie van het huidige systeem. Daarin zaten te veel        gezinnen als de bedrijven", maakt Van den
kinderziekten. We moesten het roer snel omgooien."Snoeien      Bossche zich sterk. "De grote ondernemingen
om te groeien, dat is het uitgangspunt van de hervorming.      kunnen beter de strijd aangaan met hun
Vandaag sputtert de markt door een gigantisch overschot aan     buitenlandse concurrenten. Er wordt gewaakt
groenestroomcertificaten. Daardoor daalt hun prijs en wordt     over de factuur van de gezinnen. En door de
investeren minder interessant. In die berg certificaten wordt het  markt grondig te hervormen, krijgen we opnieuw
mes gezet. Zo wordt het overschot bij de netwerkbeheerders     een stabiel investeringsklimaat voor groene
geëlimineerd. Wat de consument ten goede komt, want de kost     energie."
wordt nu doorgerekend via de distributietarieven op de       © De Persgroep Publishing
factuur.Om de wildgroei aan groenestroomcertificaten te
stoppen,   wordt   ook  de  oversubsidiëring aangepakt.
Investeringen moeten rendabel blijven voor producenten, maar
de buitensporige winsten verdwijnen. Een nieuw observatorium
rekent voortaan de financiële steun uit per groene technologie.
De geldkraan gaat ook onherroepelijk dicht als een installatie is
afgeschreven. En subsidies worden gekoppeld aan de
elektriciteitsprijs. Stijgt de opbrengst, dan daalt de steun. Zo
eindigt   het   gunstregime   voor  technologieën  zoals
zonnepanelen. Voor de bestaande installaties blijft alles wel bij
het oude.De verwachtingen van de 'grote schoonmaak' zijn
alvast hoog: Vlaanderen verlegt de lat van 13 procent groene
stroom tegen 2020 naar 20,5 procent, de Europese norm.De
hervorming van de groenestroomsteun sleepte lang aan. N-VA
vreesde het prijskaartje van het socialistische voorstel. Ze
hadden vooral vragen bij de herverdeling van de kosten van
groene stroom over de gezinnen en de bedrijven. Daardoor
stijgt de factuur voor de ondernemingen, die nu nog
grotendeels de dans ontspringen. "We moeten te allen prijze
vermijden dat de concurrentiekracht van onze bedrijven nog
verder in gevaar komt", klonk het steeds bij viceminister-
president Geert Bourgeois (N-VA).
                                                           9
17-11-2012, p.6                                   Kris Peeters


Vlaamse 'turbomanager' moet vergunningen versnellen
Een zogenaamde turbomanager zal vanaf december investeringsprojecten versnellen. Die 'quick-win'
moet ondernemers sussen in afwachting van de unieke bouw- en milieuvergunning.
De Vlaamse regering werkt al geruime tijd aan de zogenaamde
omgevingsvergunning, de integratie van de bouwvergunning en
de milieuvergunning. Meerdere Vlaamse regering hebben er
hun tanden al op stuk gebeten, maar minister van Leefmilieu
Joke Schauvliege (CD&V) en minister van Ruimtelijke Ordening
Philippe Muyters (N-VA) hebben verzekerd dat een unieke
milieu- en bouwvergunning nu toch het licht zal zien.De
wetgevende teksten zullen begin volgend jaar goedgekeurd
worden door de Vlaamse regering en gaan dan naar het Vlaams
Parlement, de bevoegde adviesorganen en de Raad van State.
In de loop van 2014 zouden ondernemers via een eengemaakte
procedure beide vergunningen moeten kunnen aanvragen, al
hangt de exacte timing af van het Vlaams Parlement.Maar
Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) wou daar niet
op wachten. 'In afwachting van de omgevingsvergunning
realiseren we nu al een quickwin', zegt Peeters. 'We willen de
turbo  zetten  op  belangrijke   publieke   en   private
investeringsprojecten.'Concreet komt er een speciale cel binnen
Ruimtelijke Ordening die projecten actief moet begeleiden, de
zogenaamde     Cel    Vlaamse     en    Strategische
Investeringsprojecten. Eventuele knelpunten in het dossier
kunnen zo al snel vastgesteld en opgelost worden.Bovendien
komt er per provincie een 'gewestelijke stedenbouwkundige
vergunningscommissie'.   De   Vlaamse   regering   wil  zo
tegengestelde adviezen van verschillende administraties
vermijden. Bij de R60 in Ronse bijvoorbeeld gaven de
administraties onroerend erfgoed en natuur een tegengesteld
advies, wat het dossier lang blokkeerde. Die provinciale
vergunningscommissies worden geleid door de gouverneurs, die
worden omgedoopt tot 'turbomanager vergunningen'.Zit een
dossier  toch  vast,  dan   kan   de   gouverneur   het
bemiddelingscomité inschakelen. Dat comité wordt voorgezeten
door   Muyters.   Tot   slot   zal   de   Raad    voor
Vergunningsbetwistingen, die sinds 2009 beroepen over
stedenbouwkundige    vergunningen    behandelt,   voortaan
hulprechters kunnen inschakelen om de historische achterstand
weg te werken.
© Mediafin
                                                10
22-12-2012, p.10


Vlaams winkelplan zet in op stadskernen
'Winkelen in Vlaanderen 2.0': zo heet het nieuwe winkelplan waarvoor de Vlaamse regering gisteren
13 miljoen euro heeft uitgetrokken. De focus ligt op het versterken van bestaande handelskernen.
De Vlaamse regering keurde gisteren het voorstel van Vlaams
minister-president   Kris  Peeters  (CD&V)   voor   een
investeringsfonds voor 'handelskernversterking' goed. Ze
reserveert 13 miljoen euro voor kernversterkende maatregelen,
de renovatie en de aankoop van handelspanden. De subsidies
creëren een hefboomeffect, dat uiteindelijk tot een investering
van minstens 43 miljoen euro moet leiden.De regering roept de
nieuwe stads- en gemeentebesturen op om in hun
beleidsplannen voor de volgende legislatuur voldoende
aandacht te schenken aan het handelsbeleid. Ze zal hen daarbij
ook ondersteunen, bijvoorbeeld via een leidraad voor de
opmaak van een strategisch commercieel plan, informatie via
het kennisnetwerk detailhandel en concrete initiatieven om de
handelskernen te ondersteunen.Een voorbeeld van zo'n initiatief
is meer structurele steun voor commerciële innovatie. In acht
gemeenten zijn proefprojecten rond commerciële innovatie
succesvol afgerond. De Vlaamse regering heeft nu een
aanbesteding lopen voor het project 'Commerciële inspiratie'.
Daarmee worden de komende vier jaar 600 handelaars begeleid
bij hun innovatieve projecten.Tot slot heeft Vlaams minister van
Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) de politieke
knoop doorgehakt over de regionalisering van de IKEA-wet, de
federale wet die gaat over de vestiging van grote handelszaken
(zoals de meubelketen IKEA). Die wet blijft, maar wordt
geïntegreerd in het bestaande Vlaamse beleid.De nieuwe
winkelnota is een vervolg op de bestaande uit 2010 en gebruikt
verschillende tips die Peeters bij ondernemers heeft verzameld
(lees hiernaast).De ondernemersorganisatie Unizo was al langer
vragende partij voor een nieuw winkelplan en een
investeringsfonds voor kernversterking. Unizo-bestuurder Karel
Van Eetvelt vroeg voor het fonds wel een bedrag van 46
miljoen euro. Dat is niet toevallig het bedrag dat de Vlaamse
regering investeert in het geplande winkelcentrum Uplace in
Machelen, dat volgens Unizo haaks staat op de Vlaamse
winkelnota.De Vlaamse regering kampte net deze week met
een oprisping van het Uplace-dossier. De Raad van State
schorste de milieuvergunning voor Uplace, die Vlaams minister
van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) in mei had
toegekend.'De timing van de regering lijkt ironisch', zegt
Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum. 'De beslissing van
Uplace staat lijnrecht op de twee winkelnota's. Wat geld
uittrekken voor kernversterking terwijl megawinkelcentra
buiten de stad worden vergund, is een pleister op een houten
been. Wat ben je als detailhandelaar met een subsidie als je
boetiek vlak naast een winkelcomplex als Uplace ligt?'
© Mediafin
                                                11
08-11-2012, p.9


Vlaamse regering plant batterij extra maatregelen voor klimaat
Voor transport en landbouw nauwelijks nieuwe, doeltreffende voorstellen
Het Vlaamse klimaatbeleid voldoet niet en daarom lanceren de bevoegde ministers extra voorstellen,
zoals een sloopfonds voor energievretende oude gebouwen en de inperking van industriële koeling
met F-gassen. 'Te vaag en te weinig doeltreffend', meent Bond Beter Leefmilieu.
Uit een prognose van het VITO (Vlaams Instituut voor        Tegen 2020 moet minstens 40 procent van de
Technologisch Onderzoek) bleek recent dat Vlaanderen met zijn    woon-werkverplaatsingen te voet of per fiets, en
geplande beleid tegen 2020 zo'n 0,3 procent meer          via het openbaar vervoer.Klimaatexpert Mathias
broeikasgassen zal uitstoten. Dat terwijl Europa België verplicht  Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu valt niet
om die uitstoot tegen 2020 met 15 procent te doen zakken.      achterover van de voorstellen. "Anderhalve
Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, die ten      maand voor de start van de nieuwe periode
laatste eind dit jaar het Vlaamse klimaatplan voor 2013-2020    2013-2020 weet Vlaanderen nog niet hoe en met
moet indienen, heeft daarom aan haar collega's bevoegd voor     welke maatregelen het aan zijn Europese
energie en wonen, transport en landbouw gevraagd extra       engagement zal voldoen. Hier en daar is er een
voorstellen op tafel te leggen.Minister van Energie en Wonen    goed idee, maar het hele plaatje klopt nog niet:
Freya Van den Bossche (sp.a) meldt dat zij met de industrie     de door Europa opgelegde reductiedoelstelling
alvast nieuwe energiebeleidsovereenkomsten heeft gesloten. In    zal met deze maatregelen niet gehaald worden.
2002 sloot Vlaanderen al een eerste energieovereenkomst met     Wat vooral opvalt is dat voor transport en
de zeer energie-intensieve bedrijven, een jaar later met de iets  landbouw nauwelijks nieuwe, doeltreffende
minder   energie-intensieve  bedrijven. Nu  wordt,   na  maatregelen zijn voorgesteld. In die sectoren is
onderhandelingen met de sector, een derde luik van kracht.Een    bestaand beleid herkauwd of kwamen er
bedrijf kan met de overheid een akkoord sluiten in ruil voor    voorstellen met een zeer beperkt of onduidelijk
fiscale en andere tegemoetkomingen zoals verlaagde accijnzen    effect. Binnen twee maanden moet het Vlaamse
en verminderde bijdragen voor elektriciteit en aardgas.       klimaatplan er liggen maar het zal veel
Bedrijven moeten dan hun processen laten doorlichten, een      daadkrachtiger en ambitieuzer moeten zijn dan
energieplan opstellen en groene maatregelen met een bepaalde    wat nu is voorgesteld, willen we de voorspelling
terugverdientijd uitvoeren. Dat kan gaan van een fabriekshal    van het VITO echt ombuigen."
isoleren tot grondstoffen dichterbij kopen. De eerdere       © De Persgroep Publishing
convenanten zorgden jaarlijks al voor 2 procent meer energie-
efficiëntie en Van den Bossche verwacht de komende jaren dan
ook een gelijkaardige vooruitgang.Naast de beslissing over de
energieconvenanten hebben de verschillende kabinetten
mogelijke maatregelen geopperd die eventueel in het
klimaatplan van Schauvliege zullen prijken. Wat wonen betreft
stelt Van den Bossche voor de 2,7 procent gebouwen die zoveel
energie vreten dat ze niet meer te renoveren zijn, af te breken
via een sloopfonds. Dat kan dan de aanvankelijke investering
terugverdienen met ecologische nieuwbouw. Ook opnieuw
premies voor hoogrendementsketels in bestaande woningen,
een maatregel die is afgevoerd, moet volgens de minister
opnieuw ingang krijgen.Vanuit Schauvlieges eigen kabinet
komen de voorstellen om de superkrachtige broeikasgassen, F-
gassen en lachgas in te perken en milieuvriendelijke koeling te
stimuleren. F-gassen zijn tot 23.000 keer schadelijker voor de
atmosfeer dan CO2. Ze zitten in koelingssystemen zoals de
airco in de auto of de grote koelkasten in de
supermarkt.Mobiliteitsminister Hilde Crevits (CD&V) somde dan
weer een batterij maatregelen op die moeten leiden tot een
milieuvriendelijker   voertuigenpark,   zoals   duurzame
brandstoffen voor De Lijn en een proefproject met elektrisch
aangedreven bussen. Meer carpoolen, telewerken, fietspaden
en de kilometerheffing moeten de verkeersgroei helpen
beheersen.
                                                          12
18-12-2012, p.43


Vlaams hulpplan moet kleine ondernemer redden
De     nieuwe     faillissementscijfers   van    het  Het Agentschap Ondernemen beslist of hun
handelsinformatiekantoor Graydon liegen er niet om. Sinds       aanpak wordt goedgekeurd. Daarna kunnen ze
vorige vrijdag zijn er dit jaar al 10.550 faillissementen gevallen.  projecten indienen  in  naam van  hun
Dat is alweer een record.                       ondernemers", zegt Peeters.
"De overgrote meerderheid van de ondernemingen die nu over   Eric Van den Broele van Graydon is blij met die
de kop gaan, vertoonden al structurele moeilijkheden voor de  aanpak. "Werkgeversorganisaties staan dichter
crisis van 2008", zegt Eric Van den Broele van Graydon. "Heel  bij hun leden en zijn gemotiveerder om
veel ondernemers willen hun eigen problemen niet zien. Ze    probleembedrijven actief op te sporen. Op
ontkennen ze. Vaak zijn ze ook onwetend. Een loodgieter kan   langere termijn kan deze nieuwe aanpak het
zijn stiel voortreffelijk doen, maar dat wil nog niet zeggen dataantal  faillissementen doen  dalen.  Maar
hij iets van boekhouden kent. En als hij dan toch eens hulp   ondernemers moeten vooral naar zichzelf kijken
gaat vragen, is het dikwijls te laat."             en genoeg eigen vermogen aanhouden.
                                 "we schakelen de werkgeversorganisaties in
 Nieuwe maatregelen
                                omdat ondernemers er makkelijker naartoe
Dat probleem wil de Vlaamse overheid nu aanpakken. "We gaan trekken."
ondernemers in de problemen meer subsidies geven", zegt © Concentra
Vlaams ministerpresident Kris Peeters (CD&V). "Ze kunnen naar
het Agentschap Ondernemen stappen. Daar wordt een plan
uitgewerkt om het bedrijf weer gezond te krijgen. Maar dat kost
geld. Tot hiertoe gaven we een subsidie van 50%. Vanaf
volgend  jaar trekken we    die  op  naar 75%.   De
maximumsubsidie blijft wel 25.000 euro.
En we verlagen ook de drempel. Tot hiertoe kwamen enkel
projecten van 10.000 euro in aanmerking voor een subsidie.
Volgend jaar wordt dat al vanaf 7500 euro."Niet elke kleine
ondernemer mag zomaar gebruikmaken van die regeling. "Er
moet potentieel zitten in de firma die bij het Agentschap
Ondernemen komt aankloppen", zegt Peeters. "Het eigen
vermogen moet groter zijn dan de helft van het kapitaal van de
onderneming. Ze moet ook haar financiële gegevens van de
jongste drie jaar overhandigen. Na de financiële analyse beslist
de accountmanager van het Agentschap Ondernemen of het
bedrijf gebruik kan maken van de steunmaatregel. De analyse
gebeurt gratis."
Werkgeversorganisaties
En toch zijn de problemen daarmee niet opgelost. Er zijn te
weinig ondernemers die weten dat het Agentschap Ondernemen
bestaat. En als ze het wel weten, moeten ze nog de moed
opbrengen om over hun problemen te praten. "Daarom gaan
we de werkgeversorganisaties inschakelen. Ondernemers
trekken gemakkelijker daarnaartoe dan naar de overheid", zegt
Peeters.
De Vlaamse regering lanceert in januari 2013 een oproep om
projecten  in  te dienen.  Unizo, VOKA  en  andere
werkgeversorganisaties  kunnen  dan  zeggen  hoe  ze
ondernemingen willen helpen. "Dat kan bijvoorbeeld door
probleemondernemingen actief op te sporen via de
databestanden van Graydon, door ondernemers op te bellen of
door informatieavonden te organiseren.                                                        13
KiK-overzicht :
Minister-president Kris Peeters

Minister van:
Economie - Buitenlands beleid – Landbouw & Plattelandsbeleid


Bevoegd voor:

  -  Algemeen regeringsbeleid
  -  Landbouw & visserij
  -  Internationaal Vlaanderen
  -  Plattelandsbeleid & economie
                                14
26-12-2012, p.4


Vlaanderen geeft internethandel duw in de rug
Vlaanderen scoort slecht voor internethandel of e-commerce. De regering-Peeters wil daarom 600
zelfstandigen helpen bij de opstart van hun webwinkel.
Steeds meer goederen en diensten worden online verhandeld.
Maar ondanks een jaarlijkse groei van twintig procent, hinkt
onze regio achterop op het vlak van e-commerce. Het
probleem: de magere interesse van de Vlaamse handelaar en
consument. Dat leert een nieuwe onderzoek door de Vlaamse
studiedienst.In 2011 kocht 44 procent van de Vlamingen via het
internet. In onze buurlanden ligt dat percentage een stuk
hoger. In Duitsland koopt 64 procent van de consumenten
online. In Nederland 68 procent.Als Vlamingen webwinkelen,
kopen we meestal tickets voor evenementen, reizen of
computerspullen. Voor huishoudgerei, elektrische toestellen of
kleding trekken we nog altijd naar de winkelstraat in de
stad.Toch zal het winkellandschap sowieso veranderen door de
groeiende internethandel. Voor kleinere zelfstandigen is de
vraag: meegaan of ondergaan? Grote online-ondernemers zoals
het Nederlandse Bol.com of het Duitse Zalando lonken immers
naar onze markt.
Internetles

Dat beseft ook de Vlaamse regering. Die wil daarom eigen
ondernemers stimuleren om de online sprong te wagen. "E-
commerce groeit jaar na jaar en heeft een zeer groot
strategisch belang voor Vlaanderen", zegt Vlaams minister-
president Kris Peeters (CD&V). "De shift naar webwinkelen zal
zich ongetwijfeld doorzetten. Daarom wil ik onze handelaars
blijven ondersteunen."Concreet: minstens 600 handelaars
zullen vanaf 1 juli 2013 'internetles' krijgen. Voor vier jaar tijd.
Ze krijgen hulp bij de opstart van een webwinkel, het omgaan
met sociale media, de mogelijkheden van m-commerce (handel
via smartphones), enzovoorts. Het doel is een "perfecte
integratie tussen offline en online winkelen, hét winnend
businessmodel." Momenteel lopen er selectieprocedures in
tientallen gemeenten."Met dit zeer nuttig project wordt een
moeilijk te bereiken doelgroep aangesproken", reageert
Peeters. "Mensen met zeer lange werkdagen, die worden
aangezet tot innovatie. Hierdoor kan de zelfstandige zich
versterken. En dat is nodig, want het aantal zelfstandigen
neemt jaarlijks af. Ook gemeenten zijn geïnteresseerd. Dankzij
de 'couleur locale' van hun zelfstandigen kunnen ze zich
onderscheiden   van  shoppingcentra   of  concurrerende
gemeenten."In het onderzoek van de Vlaamse studiedienst zit
overigens ook goed nieuws. Vlaamse bedrijven behoren wel tot
de Europese top wat betreft eigen websites. Liefst 80 procent
had een webstek in 2011.

© De Persgroep Publishing


                                               15
18-12-2012, p.23


Peeters trekt 5 miljoen uit voor kmo's in moeilijkheden
Dit jaar zullen er in Vlaanderen voor het eerst meer dan 5.000 bedrijven failliet gaan. En 2013 belooft
niet veel beterschap. Vlaams minister-president Kris Peeters wil kmo's die dreigen af te stevenen op
een faillissement nu preventief opsporen en bijstaan. Hij trekt daarvoor 5 miljoen euro uit.
Kmo's in moeilijkheden kunnen vandaag al bij de Vlaamse
overheid terecht voor gratis advies. Ze krijgen ook subsidies
voor de opmaak van een doorstartplan. Alleen stappen
ondernemers in moeilijkheden niet zo snel naar de overheid. En
dus schakelt Peeters nu ook de werkgeversorganisaties in. Zij
zullen bij de overheid projecten kunnen indienen om
faillissementen te voorkomen. "Door preventief actie te
ondernemen, maakt de regering de thematiek alvast
bespreekbaar. En dat is een goede zaak", vindt Joël Stockmans
van Unizo. De zelfstandigenorganisatie staat bedrijven die over
de kop gaan al enkele jaren bij, maar wil nu ook forser inzetten
op preventie. "Want als kmo's de alarmsignalen tijdig
ontdekken, is er nog voldoende ruimte om in te
grijpen."Peeters benadrukt dat het niet de bedoeling is om met
het geld van de overheid nieuwe bedrijfsdatabanken op te
richten. Die zijn er al voldoende. Eén van die dataspecialisten is
Graydon, dat elke maand de faillissementscijfers bekendmaakt.
"Wij kunnen probleembedrijven in een vrij vlug stadium
opsporen: 3 tot 5 jaar voor het eigenlijke faillissement", stelt
Erik Van den Broele van Graydon."Wij hopen alvast op een
snelle procedure bij de overheid, want het is 5 na 12", aldus
Stockmans.Dit jaar zullen er in Vlaanderen immers voor het
eerst meer dan 5.000 bedrijven failliet gaan, zo blijkt uit
schattingen van Graydon. En 2013 belooft niet veel beterschap.
(VES)
© Het Laatste Nieuws
                                                   16
20-10-2012, p.17


Vlaamse en Turkse havens gaan intensief samenwerken
De Vlaamse havens gaan intensiever samenwerken met hun Turkse evenknieën. Het moet de
bedrijven in de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge uiteindelijk een deel van de gigantische
uitbreiding van de Turkse haven opleveren.
Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) ondertekende
gisteren tijdens zijn Turkse handelsmissie in Izmir een
intentieverklaring met de directeur-generaal van het Turkse
ministerie van Maritieme Zaken, kapitein Baris Tozar. Die
verklaring legt de basis voor samenwerking tussen de
havenbedrijven in Vlaanderen en Turkije.Izmir is als derde stad
van Turkije het hart van de Turkse havenambities. In het
noorden van de stad wordt hard gewerkt aan de bouw van een
gigantische containerhaven. Die moet uiteindelijk minstens 20
miljoen standaardcontainers per jaar kunnen verwerken.Hoewel
de verklaring in zeer algemene termen is opgesteld, is Tozar
zeer in zijn nopjes met de verklaring. 'De Vlaamse havens zijn
wereldberoemd om hun efficiëntie. Daar kunnen we veel van
leren.'Op basis van de intentieverklaring van gisteren gaan de
havens samenwerken bij de opleiding van zeelui en
havenpersoneel. APEC heeft al mensen uit de hele wereld
opgeleid, maar nog maar relatief weinig uit Turkije. Daar liggen
kansen.De commercieel directeur van de haven van Gent,
Hendrik-Jan Van Engelen, denkt dat de Turkse havens veel
kunnen leren van de puike aansluiting van de Vlaamse havens
op het achterland en de infrastructuur die daar bij hoort: 'Wat
je vaak ziet is dat er dan wel enorme havens uit de grond
worden gestampt, maar dat de aanvoer en afvoer van de
goederen vastloopt.'Joachim Coens, de voorzitter van de haven
van Zeebrugge, ziet vooral kansen voor zijn autohaven: Het
zou mooi zijn als Zeebrugge het centrale afzetpunt wordt voor
alle Turkse auto's die voor de West-Europese markt bestemd
zijn.'De Antwerpse havenambassadeur Chris Hoornaert ziet ook
andere voordelen. 'Wij kunnen van de Turkse havens een hoop
over ondernemerschap leren. Hoe ze hier bij de uitbouw van
havens   werken  met   publiek-private   samenwerking
bijvoorbeeld.'
© Mediafin
                                                17
15-09-2012, p.8Kris Peeters lanceert Vlaams bankenplan
BRUSSEL - Vlaams minister-president Kris Peeters werkt aan
een bankenplan om de financiering van bedrijven vlot te
trekken en zo de economie te ondersteunen.
Het plan zet in op twee principes.
Kris Peeters wil het Vlaamse spaargeld mobiliseren voor de
bedrijven. Zo zou de Vlaamse overheid spaarders en beleggers
proberen te overtuigen om in te tekenen op leningen van
bedrijven door de risico's op zich te nemen via waarborgen. Het
zou vooral gaan om het waarborgen van kredieten voor kmo's
en kredieten met een lange looptijd. Doordat de overheid
garant staat, zouden banken gemakkelijker kredieten kunnen
toestaan. Het plan voorziet ook in de creatie van
beleggingsfondsen die geld willen toestoppen aan kmo's.
Peeters legde  zijn  plan  vrijdag  voor    aan   de
ondernemersorganisaties. Die reageerden positief.
De Vlaamse oppositiepartijen zijn kritisch. Als de bedrijven hun
verplichtingen niet kunnen nakomen draait de Vlaamse regering
en dus de Vlaamse belastingbetaler hiervoor op. Kris Peeeters
ontken. Gigarant, de instelling langs waar de kredieten zouden
gewaarborgd worden, bestaat al maar heeft op dit ogenblik geld
te veel. Het is dat geld dat Kris Peeters wil activeren. (ed)
© Concentra
28-08-2012, p.8


Kris Peeters bouwt aan Vlaanderen in 3D
Kaarten van Vlaanderen zullen in de toekomst ook beschikbaar
zijn in 3D. Het is de bedoeling dat de komende drie jaar alle
wegen, spoorwegen, rivieren en gebouwen in Vlaanderen met
behulp van de meest recente lasertechnologie vanuit de lucht
opgemeten worden. Dat zal gebeuren tot op letterlijk 5
centimeter nauwkeurig. Door die gegevens te koppelen aan de
tweedimensionale basiskaart van Vlaanderen, krijgt men een
Vlaanderen in 3D.Minister-president Kris Peeters (CD&V) trekt
daarvoor 10 miljoen euro uit. "Dat budget is zeer goed
besteed", aldus de minister-president. "Als wij in Vlaanderen bij
de meest vooruitstrevende regio's willen behoren moeten we nu
de stap zetten van 2D naar 3D. Zeker als we weten dat een
aantal Vlaamse bedrijven de technologie in huis hebben om dit
project uit te voeren."De meerwaarde van het project is
volgens Peeters enorm. Zo kan een 3D-kaart van de omgeving
zeer nuttig zijn bij de planning van grote infrastructuurwerken,
krijgt men een veel beter totaalbeeld van stadsdelen en de
leefbaarheid voor omwonenden en zullen interventies van
brandweer en politie makkelijk van op kantoor     voorbereid
kunnen worden.
© De Persgroep Publishing

                                  18
27-08-2012, p.5


Al één landbouwhulp op drie is geen Belg
Eén op drie werknemers in land- en tuinbouw zijn allochtonen,
zo blijkt uit een nieuwe studie van de Vlaamse overheid. Bij de
seizoensarbeiders gaat het zelfs om drie kwart. Vlaams
minister-president Kris Peeters, die ook bevoegd is voor
landbouw, verheugt zich hierover. 'Dit succes is mede te wijten
aan de antidiscriminatieclausule die in het arbeidsreglement
van alle bedrijven is opgenomen', stelt hij. Maar tegelijk is ze
een gevolg van de inspanningen die de Vlaamse overheid op
het vlak van opleiding doet. Vooral taalcursussen zijn in trek,
merkt Peeters op.
In totaal werken een kleine zesduizend mensen in land- en
tuinbouw. Op tien jaar tijd is het aantal Belgen daarin met meer
dan een derde verminderd. Hun plaatsen worden door
werknemers van vreemde origine ingevuld. Zij werken vooral in
de sierteelt en de intensieve groenteteelt.
Polen
Werknemers uit het voormalige Oostblok, Polen op kop, vormen
de grootste groep. Maar ook veel Afrikanen hebben een job in
de landbouwsector. Seizoensarbeid komt vooral voor in de
fruitsector, met meer dan 40.000 arbeiders, en ook in de
groententeelt, met een tienduizendtal. Nauwelijks meer dan
een kwart hiervan zijn Belgen.
© Corelio
02-02-2012, p.24


Vlaanderen krijgt extra filmfonds
Uiterlijk eind deze maand moeten de krijtlijnen voor een Vlaams economisch
filmfonds zijn uitgetekend. Dat zei Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V)
gisteren op de plenaire zitting van het Vlaams parlement. De minister-president
bevestigt daarmee de komst van een nieuw fonds, naast het Vlaams Audiovisueel
Fonds (VAF), ter ondersteuning van de Vlaamse audiovisuele sector. Anders dan
het VAF, dat subsidies uitdeelt, is het voorlopig naamloze economisch filmfonds
een investeringsvehikel. Elke uitgegeven euro moet extra geld opbrengen.
Vlaanderen haalt voor dat idee de mosterd bij het Waals Gewest. In Wallonië
bestaat   sinds  tien  jaar  het  investeringsfonds  Wallimage.  Die
investeringsmaatschappij steekt jaarlijks meer dan 5 miljoen euro in
filmproducties die op Waalse bodem worden gedraaid.Ook jonge filmbedrijven
kunnen geld lenen bij Wallimage.Volgens Bart Tommelein (Open VLD) kan zo'n
fonds buitenlandse filmproducties naar Vlaanderen helpen halen. 'Onze filmsector
mist nu de buitenlandse investeringen. Dat heeft Wallonië voor op ons dankzij
Wallimage.' Het is onduidelijk hoe het nieuwe fonds zich zal positioneren
tegenover het VAF en het investeringsfonds CultuurInvest.
© Mediafin
                                          19
KiK-overzicht :
Minister Ingrid Lieten

Minister van:
Innovatie – Overheidsinvesteringen – Media - Armoedebestrijding


Bevoegd voor:

  -  Onderzoek
  -  Technologische innovatie
  -  Media
  -  Coördinatie Armoedebeleid
                                 20
31-12-2012, p.2


Vlaamse regering let op armsten bij nieuwe regels
De Vlaamse regering voert een armoedetoets in. Dat betekent
dat ze bij elke beslissing voortaan zal nagaan of mensen met
een laag inkomen er niet door benadeeld worden. Zo zal de
regering al vanaf januari nagaan of eenoudergezinnen met
kwetsbare kinderen nadeel ondervinden van een nieuwe
maatregel, kondigt minister van Armoedebestrijding Ingrid
Lieten (sp.a) aan. Personen of organisaties kunnen wel geen
klacht indienen als ze menen dat de Vlaamse regering haar
eigen armoedetoets niet zou naleven. In die zin is de
armoedetoets niet afdwingbaar.
© Het Laatste Nieuws
28-06-2012, p.4


100.000 euro voor jeugdbewegingen
BRUSSEL - Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid
Lieten (sp.a) trekt 100.000 euro uit om in Brussel, Antwerpen,
Gent en de Limburgse mijnstreek drempels weg te werken
tussen armen en jeugdbewegingen.
Dat heeft de minister gisteren beloofd aan zeven Vlaamse
jeugdbewegingen die zich het voorbije schooljaar hadden
geengageerd jongeren te sensibiliseren over armoede en
sociale uitsluiting. Gisteren sloten de zeven hun jaarthema af.
In   het  Vlaams   Parlement   overhandigden  ze  hun
slotbevindingen. De jeugdbewegingen willen o.a. betrokken
worden   wanneer   acties   worden  uitgewerkt die de
vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongeren in armoede
moeten    bevorderen.    "Ik  vind  hun  engagement
hartverwarmend", zei Lieten.
"Als we de kinderarmoede in Vlaanderen effectief willen
bestrijden, is een brede maatschappelijke mobilisatie
broodnodig.
Daarom maak ik 100.000 euro vrij om in plaatsen met een
hoog kinderarmoedecijfer drempels weg te werken tussen
mensen in armoede en de jeugdbewegingen." YL
© Concentra
                                 21
21-12-2012, p.14


Vlaanderen steunt ontwikkeling van games
games
Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) steunt de ontwikkeling
van 13 games. Minister van Media Ingrid Lieten (sp.a) en
minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) lanceerden in
oktober het Gamefonds om de creatie van games door de
Vlaamse gamesector te stimuleren en te ondersteunen. Beide
ministers trokken samen een jaarbudget van 750.000 euro uit.
Onder meer een aardrijkskundespel en een spel voor kleuters
over de vier seizoenen kunnen op steun rekenen. Volgens het
VAF lijdt het geen twijfel dat educatieve spellen pedagogisch
zinvol zijn.
© Mediafin
22-03-2012, p.26


Lieten: 'VRT-nieuwssites moeten gratis blijven'
De nieuwssites van de openbare omroep moeten gratis blijven,
ook nu het pas opgerichte Media Innovatie Centrum (MIX) op
zoek gaat naar een gemeenschappelijk online betaalplatform
voor de Vlaamse media. Dat liet mediaminister Ingrid Lieten
(sp.a) aan het Vlaams Parlement weten. Dat betekent echter
niet dat de VRT geen betrokken partij kan zijn bij de uitbouw
van zo'n betaalplatform. De minister benadrukte dat het MIX
alle kansen moet krijgen en moet kunnen samenwerken met zo
veel mogelijk mediaspelers. En dan mag de openbare omroep
niet ontbreken. Maar dat websites als deredactie.be of
sporza.be betalend zouden worden, is uitgesloten. Dat is in
strijd met de pas vernieuwde beheersovereenkomst die de
Vlaamse overheid afsloot met de openbare omroep.Dat
betekent niet dat de sites van de VRT zullen ontbreken als het
MIX er in slaagt een operationeel betaalplatform te
ontwikkelen. Zo lang er ook een gratis alternatief blijft, ziet de
minister daar geen probleem in.Toch dringt zich volgens
Wilfried Vandaele (N-VA) een fundamentele denkoefening over
de VRT-nieuwssites op. "We zien dat ook internationaal steeds
meer mediabedrijven op hun sites voor een betaalmodel kiezen.
Maar een sterk uitgebouwd, gratis alternatief als deredactie.be
gooit in Vlaanderen roet in het eten. Ook de vormgeving is voor
discussie vatbaar. De nieuwssites van de VRT bevatten heel wat
tekst, waardoor ze de krantensites concurrentie aandoen."
© De Persgroep Publishing
                                   22
13-12-2012, p.6


Lieten wil meer buitenlandse onderzoekers aantrekken
Buitenlandse onderzoekers vinden te weinig de weg naar de Vlaamse universiteiten. Vlaams minister
van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) neemt maatregelen om de trend te keren.
Het onderzoeksveld in Vlaanderen is te weinig internationaal.
Slechts 8 procent van het professorenkorps komt uit het
buitenland. Bij het assisterend academisch personeel daalt het
aantal buitenlanders zelfs tot 4,7 procent. Bij de jongere
onderzoekers stijgt het aandeel buitenlanders wel gestaag. Dat
blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Innovatie Ingrid
Lieten (sp.a) op een vraag van Vlaams Parlementslid Frank
Creyelman (Vlaams Belang).Een expertengroep bracht de
knelpunten in kaart. Daaruit blijkt dat op topniveau het loon
internationaal niet competitief is. Bovendien verhindert de
taalwetgeving aan Vlaamse universiteiten dat buitenlandse
onderzoekers onderwijstaken op zich nemen. Tot slot is de
rekruteringscultuur onvoldoende transparant: vacatures worden
niet altijd wijd verspreid.Lieten heeft maatregelen genomen om
het aantal buitenlandse onderzoekers op te krikken. Zo is de
wetgeving rond het Engels als onderwijstaal in het hoger
onderwijs   flexibeler geworden.Voorts    doet het   Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) inspanningen om meer
buitenlandse onderzoekers aan te trekken, zoals het tweetalig
maken    van    de  FWO-website    en   Engelstalige
aanvraagformulieren.Daarnaast      vinden   internationale
onderzoekers op de Europese jobportaalsite Euraxess ook
specifieke informatie over Vlaanderen en wordt open
rekrutering aan de universiteiten meer gestimuleerd,
bijvoorbeeld    door  sollicitaties  te  publiceren   op
Euraxess.'Vlaanderen is een kleine regio. We kunnen de
keiharde mondiale competitie enkel aan door in te zetten op
excellentie. Internationale wetenschappers kunnen het Vlaams
onderzoek mee op een hoger niveau tillen.'
© Mediafin
                                                23
31-08-2012, p.4


'Ouderenzorg via Facebook'
Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (SP.A) trekt 20 miljoen uit om de zorg voor bejaarden te
moderniseren en geneeskunde op maat te stimuleren. 'Eindeloos rusthuizen bijbouwen is immers
onbetaalbaar.'
Van onze redacteurs: Maarten Goethals - Marjan Justaert
BRUSSEL - 'Hoewel de ouderenzorg de komende jaren sterk zal
stijgen, kan het niet de bedoeling zijn eindeloos veel rusthuizen
bij te bouwen. Dat is onbetaalbaar.'
SP.A-minister Ingrid Lieten, bevoegd voor Innovatie, heeft
daarom een andere oplossing bedacht: een proeftuin opstarten
die naar nieuwe, goedkope en onmiddellijk toepasbare vormen
van ouderenzorg zoekt. Lieten denkt bijvoorbeeld aan
zorgverlening die door de wijk georganiseerd wordt, of aan een
knop op de televisie waarmee bejaarden rechtstreeks in contact
staan met hun zorgcoördinator. Andere vormen van domotica
entools komen ook in aanmerking, net als een 'Facebook voor
mantelzorgers' - naar een voorbeeld uit Parijs. 'Een moeilijkheid
voor mantelzorgers is immers dat ze zelf ook erg geïsoleerd
raken.'
De minister trekt daarvoor 10 miljoen euro uit. Op korte termijn
lost dat de problemen niet op, beseft ze zelf ook. Maar haar
horizon is 2020. 'Tegen dan is de babyboomgeneratie de kaap
van zestig bijna volledig gepasseerd', legt Lieten uit. 'Vandaag
zitten we al met overvolle wachtlijsten, maar dit is nog maar
een voorprogramma.'
Die analyse deelt de minister met Itinera (DS 30/8). Uit een
studie van de denktank blijkt dat de komende zeven jaren het
tekort aan opvangcapaciteit met liefst 19.000 plaatsen zal
groeien.'We moeten inspelen op de vraag naar manieren om zo
lang mogelijk zelfstandig te wonen, meent Lieten, die daarvoor
samenwerkt met minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V)
onder de vlag van Flanders Care. Via het IWT (Agentschap voor
Innovatie door Wetenschap en Technologie) lanceren de
ministers eencall waarop teams met een idee zich kunnen
inschrijven, gaande van huisartsen en mantelzorgers, tot
dagcentra en zelfs commerciële bedrijven.

Medicijnen
Bovendien legt Lieten ook nog 10 miljoen opzij voor de
zogenaamde 'medicijnen op maat'. Doel van dat project is meer
pillen en behandelingen op maat van de patiënt op de markt te
brengen. Dat is nu niet of nauwelijks het geval. 'Zeker wat
dementie, een typische ouderenziekte, betreft, is de uitdaging
groot: in 2030 zal het aantal bijna verdubbeld zijn. In 2050
zullen dat er 115 miljoen zijn.'
© Corelio
                                                  24
28-01-2012, p.6


Tv-programma's moeten jongeren naar techniek en wetenschap
lokken
Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) en zijn
collega en partijgenoot, minister van Wetenschapsbeleid Ingrid
Lieten gaan aan VRT, vtm en VT4 vragen om na te denken over
programma's    die  jongeren   naar   technische  en
wetenschappelijke richtingen moeten lokken."Kijk naar het
aantal jongeren dat dierenarts of dierenverzorger wil worden
naar aanleiding van Dieren in nesten", zegt Smet. "Zoiets moet
toch ook mogelijk zijn voor andere beroepen? Een goede
loodgieter verdient meer dan een jurist, maar dat aspect van de
job komt nooit aan bod."Er is al een eerste contact geweest
met de zenders, zegt Smet, en volgens hem staat iedereen
welwillend tegenover het plan. "Ook de sectoren zien dat zitten
en zijn bereid om financieel over de brug te komen. Ik ben er
zeker van dat de zenders hier iets mee kunnen doen. Hoe ze
dat doen en om welk soort programma's het moet gaan, is niet
aan mij om te beslissen. Dat laat ik over aan de
programmamakers."Bij de VRT klinkt het dat ze "bereid zijn om
rond te tafel te gaan zitten, maar dat er nog geen concrete
plannen zijn".In Vlaanderen blijft het aantal jongeren dat voor
een exact wetenschappelijke of technische richting ligt laag.
Hoewel in het secundair meer dan de helft zo'n richting volgt,
kiezen ze in het vervolgonderwijs vaak plots voor iets heel
anders. De Vlaamse regering heeft een actieplan goedgekeurd
dat dit probleem moet verhelpen. Het idee voor gerichte
televisieprogramma's is mee opgenomen in het actieplan. In
september zal een platform van start gaan dat de ideeën moet
omzetten in concrete acties.
© De Persgroep Publishing
                                 25
KiK-overzicht :
Minister Geert Bourgeois

Minister van:
Bestuurszaken – Binnenlands Bestuur – Inburgering – Toerisme –
Vlaamse Rand


Bevoegd voor:

  -  Bestuurszaken
  -  Toerisme
  -  Beheer & bescherming onroerend erfgoed
  -  Beleid omtrent Vlaamse Rand rond Brussel
                                 26
21-12-2012, p.17


Last Post Association krijgt 100.000 euro van Bourgeois
Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois kent een
subsidie van 100.000 euro toe voor de organisatie van het
herdenkingsproject 'Mijmeringen aan de Menenpoort' van de
vzw Last Post Association in Ieper. Naast een aantal
internationale herinneringsconcerten op 11 november 2014 en
2015, zal het herdenkingsjaar 2014 helemaal in teken staan
van de verhalen achter de namen op de Menenpoort.Daarnaast
zal in 2014 de vierde editie van de Ypres Memorial Tattoo
doorgaan, bij wijze van start van het unieke herdenkingsjaar.
Daarbij komen verschillende internationale piperbands optreden
op de Ieperse Grote Markt. (BLI)
© Het Laatste Nieuws
24-10-2012, p.28


Bourgeois wil reclamemuur-schilderingen beschermen
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-
VA) wil een aantal reclamemuurschilderingen op buitengevels
beschermen en laten opnemen in de Inventaris van het
Bouwkundig Erfgoed. Daarmee gaat de minister in op een vraag
van de vereniging De Muren Spreken."In 2013 zal een nota
worden opgemaakt waarin de historische context van deze
schilderingen wordt onderzocht, hun potentiële erfgoedwaarden
geduid en selectiecriteria opgesteld, zowel voor inventarisatie
als bescherming", verduidelijkt Bourgeois. In New York en Los
Angeles zitten reclameboodschappen op buitenmuren weer in
de lift, maar bij ons zijn ze met uitsterven bedreigd. Vandaar de
bekommernis van de minister en de vzw De Muren Spreken.
Eerder zetten deze krant en het reclamebureau Famous ook al
de actie 'Red een stukje reclame-erfgoed' op. Nog tot en met
27 november kan het grote publiek reclamegevels selecteren en
erop stemmen.
© De Persgroep Publishing
                                  27
04-09-2012, p.3


'Inspirerende' ex-kerk wint Monumentenprijs
De herbestemde Sint-Rochuskerk in Ulbeek krijgt dit jaar de Monumentenprijs. Die is goed voor
15.000 euro.
 Een kerk: wat doet men ermee als er geen erediensten meer in   Voor de Monumentenprijs waren nog vijf
gehouden worden? Sinds enkele jaren loopt de discussie over    finalisten in de running. Daaronder het Centraal
de herbestemming van ontwijde kerken. Met de toekenning van    Station van Antwerpen, de alcoholstokerij
de Monumentenprijs aan de voormalige Sint-Rochuskerk in het    Wilderen (Sint-Truiden), het lemen huisje
Limburgse Ulbeek is een 'inspirerend voorbeeld' als winnaar    Mostinckx (Dilbeek) en het Calvariekruis van de
gekozen.                              Sint-Niklaaskerk (Veurne).
Het kerkgebouw stond al leeg sinds 1938 en was in ruïneuze     Alle finalisten kregen 2.500 euro. De winnaar
toestand. De voorbije jaren had het verschillende functies,    kreeg daar nog eens 12.500 euro bovenop. De
waaronder opslagruimte voor een schrijnwerkerij de meest      prijs gaat vooraf aan de Open Monumentendag,
prozaïsche was. In 1998 vond men bij een archeologisch       aanstaande zondag, die dit jaar in het teken van
onderzoek in het koor de fundamenten van een gebouwtje uit     'muziek, woord en beeld' staat.
de elfde of twaalfde eeuw.                     © Corelio
Een eerste plan bestond erin de contouren van de kerk te
bewaren. Uiteindelijk werd besloten er een herdenkingsruimte
van te maken, zodat de plek toch nog iets van haar sacrale en
rituele karakter bewaart. De architecten Stefan Vantilt en
Wilfried De Wyngaert hebben het monumentale en het
archeologische verzoend met de functie van begraafplaats. Ze
hebben het kerkgebouw opengewerkt en verbonden met het
kerkhof.
In het overdekte gedeelte is er plaats voor 20 grafkelders en 21
urnen. Boven de archeologische resten in het koor is een glazen
overkapping gemaakt. 'Van deze site is met veel respect een
herdenkings- en bezinningsplaats gemaakt', zei minister Geert
Bourgeois (N-VA) gisteren bij de bekendmaking.
Bourgeois liet eerder een nota uitwerken over de
herbestemming van religieus erfgoed. Vlaanderen heeft zes
kathedralen en 1.800 parochiekerken. Erg royaal voor de vijf
procent Vlamingen die nog regelmatig ter kerke gaan. De
exploitatiekosten bedragen 69 miljoen euro, waarvan 42
miljoen gedragen wordt door de gemeenten. Daarnaast
vereisen   de  oudere  gebouwen   steeds   hogere
onderhoudskosten. In 2009 was daarvoor nog eens 18 miljoen
euro nodig.
Het voorbije decennium werd al veel religieus erfgoed
herbestemd. Tal van kloosters en abdijen kregen een nieuw
leven als verzorgingscentra. Er zijn voorbeelden van kerken die
gerenoveerd werden als hotel, boekhandel, discotheek en zelfs
parkeergarage.
                                                         28
11-08-2012, p.10


Online campagne voeren mag in sperperiode
De    sperperiode   in  de   aanloop   naar   de
gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober geldt niet voor
onlinecampagnes. Dat heeft het kabinet van Vlaams minister
van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) gisteren
bevestigd.In de drie maanden voor de verkiezingen mogen
politici geen boodschappen meer verspreiden via de radio, op
de televisie of in de bioscoop. De sperperiode moet kandidaten
met een beperkt budget gelijke kansen geven.Maar de Vlaamse
wetgeving zegt niets over betaalde boodschappen op het
internet. Partijen mogen dus advertentieruimte kopen op
websites en sociale netwerken tot aan de lokale verkiezingen
van 14 oktober. Het Agentschap van Binnenlands Bestuur kreeg
al meerdere vragen over de lacune.Bij de federale verkiezingen
is adverteren via het internet wel verboden. Betaalde reclame
mag volgens de federale wetgeving nergens, dus ook niet
online.
© Mediafin
27-06-2012, p.814 miljoen voor       80 Europese projecten
Tachtig toeristische projecten mogen samen rekenen op ruim
14 miljoen euro subsidies. Dat hebben Vlaams minister van
Toerisme Geert Bourgeois (N-VA) en Toerisme Vlaanderen
aangekondigd op de werf van het Brugse Historium. Het
programma rond de herdenking van de Groote Oorlog is de
grootste slokop van het budget. In totaal werden 186 projecten
ingediend.  Bij de   gelukkigen  zijn onder meer de
kunstbiënnaleManifesta 9, het festivalFlanders song for peace
en hetNationaal Wielermuseum van Roeselare. De minister
hoopt in het najaar een tweede, beperkte, subsidieronde te
kunnen goedkeuren voor enkele projecten in het kader van de
Eerste Wereldoorlog.
© Corelio
                                 29
14-06-2012, p.22

Oostende-Westhoek

37 toeristische ondernemers krijgen Q-label
 Vlaams minister van toerisme Geert Bourgeois (N-VA) heeft aan 37 toeristische ondernemers aan de
kust het Q-label uitgereikt, een kwaliteitslabel dat focust op klantvriendelijkheid.
 Inmiddels behaalden al 120 zaken, gaande van hotels en      Minister Bourgeois onderstreepte het belang van
restaurants tot vakantiecentra en kampeerterreinen deze      de kust als economische sector. Ze stelt 37.000
erkenning. 'Om een Q-label te bemachtigen, moeten de       mensen te werk en genereert 2,5 miljard euro op
deelnemers een traject doorlopen dat past in ons project 'De   jaarbasis.
Vlaamse Kust, een zee van kwaliteit', legt Patrick Van Gheluwe,  © Corelio
voorzitter van Westtoer, uit. 'Die bestond uit opleiding en
begeleiding op maat. Nadien kregen ze het bezoek van een
'mystery guest' die onder meer vriendelijkheid, netheid en
gastvrijheid beoordeelde. Een vijftigtal ondernemers volgde het
traject, 37 slaagden.' Hotel Cajou in De Panne van uitbater
Bruno Denecker kreeg als enige handelszaak drie Q-labels.
Patrick Van Gheluwe kondigde eveneens enkele acties aan die
in samenwerking met de sector op het getouw worden gezet.
'Om het de verblijfstoeristen gemakkelijk te maken, komt er
een online boekingsmodule voor de hotels en de B&B's aan de
kust. Hierdoor kunnen we voortaan sterkere campagnes voeren
en die linken aan de mogelijkheid om te boeken. Er komt
eveneens een nieuwe gratis app, te downloaden op dekust.be
die het mogelijk zal maken om zelf een wandel- of fietstraject
te plannen in functie van interessante stopplaatsen zoals
bistro's of speeltuin.'
02-04-2012, p.6


Bourgeois verbreekt diplomafetisjisme
 De Vlaamse overheid brak vrijdag met het 'diplomafetisjisme',
het overdreven belang hechten aan diploma's. Wie de nodige
beroepservaring heeft en die kan bewijzen, kan voortaan ook
zonder het geijkte diploma worden aangeworven bij de Vlaamse
overheid, zegt minister van Bestuurszaken, Geert Bourgeois (N-
VA). 'Diploma's blijven belangrijk, maar ze zijn niet meer de
enige manier om te bewijzen dat je over gevraagde
competenties beschikt.'
Het personeelsstatuut van de Vlaamse diensten wordt
aangepast. Maar eerst moet nog worden onderhandeld met de
vakbonden. Bewijzen dat men elders - buiten de school -
competenties verworven heeft (EVC), gebeurt vooral via de
VDAB. De federale selectiedienst Selor zette ook al stappen in
die richting: daar werkt men met een instapkaart die
competenties aantoont.
© Corelio                                                        30
KiK-overzicht :
Minister Jo Vandeurzen

Minister van:
Welzijn – Volksgezondheid - Gezin


Bevoegd voor:

  - Welzijn
  - Volksgezondheid
  - Gezin
                  31
01-12-2012, p.4


Patiënt kan vanaf 2013 ziekenhuizen vergelijken
gezondheidszorg
De gezondheidszorg heeft een instrument ontwikkeld waarmee
de Vlaamse ziekenhuizen hun kwaliteit kunnen meten. De
nieuwe indicatoren moeten de ziekenhuizen toelaten zichzelf te
verbeteren waar dat nodig is. De patiënt kan dankzij het
eenvormige systeem de ziekenhuizen ook onderling vergelijken.
Vanaf 2013 kan iedereen op de website van een ziekenhuis
weten hoe het met de kwaliteit gesteld is. Vlaams minister van
Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil zo de transparantie en de
zorg verbeteren.
© Mediafin
27-10-2012, p.13


Portaalsite moet jongeren doen stoppen met roken
Om de moeilijk bereikbare doelgroep van de jongeren informatie op
maat te verschaffen over stoppen met roken heeft Vlaams minister
van Welzijn Jo Vandeurzen een nieuwe site gelanceerd.
Het gaat om een initiatief van het      Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie   (VIGeZ) en de Vlaamse
Logo's (Lokaal Gezondheidsoverleg). De   site richt zich ook tot
professionelen met informatie over hoe   ze stoppen met roken
aanpakken op school, op het werk, in    de gemeente of in de
zorgsector.

Verhalen en tests
Zorgverstrekkers zoals huisartsen, apothekers en diëtisten en
professionele tussenpersonen die in scholen, bedrijven en gemeenten werken, kunnen er terecht voor een goed
overzicht van het huidige rookstopaanbod.
Jongeren kunnen op de portaalsite verhalen delen, tips vinden om van de sigaret af te raken en een antwoord
krijgen op vragen over roken. Bovendien staan er ook tests, filmpjes en een stopplan. Volwassen rokers worden
naar www.tabakstop. be doorverwezen. Voor Vandeurzen past de site "perfect binnen de strategische krachtlijn
'rookstop' uit het actieplan bij de Vlaamse gezondheidsdoelstelling Tabak, Alcohol en illegale Drugs. Alle
betrokkenen kunnen dankzij het project op een gemakkelijke manier over informatie beschikken", stelt de
minister.
www.vlaanderenstoptmetroken.be
© Concentra
                                                      32
25-07-2012, p.11


Mindervaliden tot 25 welkom in instelling
Jongeren met een handicap kunnen voortaan ook na hun 21ste (en tot hun 25ste) in hun vertrouwde
instelling voor minderjarigen blijven. Dat besliste de Vlaamse regering. Er komt ook vier miljoen extra
voor de opvang van 23- tot 25-jarigen. Daarmee zullen zowat 200 personen, die nu nog op een
wachtlijst staan, kunnen geholpen worden. "Geen fundamentele oplossing, maar toch meer dan een
druppel op een hete plaat: laten we het houden op een flinke geut", reageert Marc Van Gestel van
ZorgGebruikers.be.
De Vlaamse regering nam vorige week op voorstel van minister
van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) de twee beslissingen over
bijkomende middelen voor de zorg-sector. Jongvolwassenen
met een handicap kunnen vanaf nu langer in een instelling voor
minderjarigen blijven, ook als ze de 21 voorbij zijn. Vroeger
moest een jongere dan naar een andere instelling verhuizen,
maar dat lukte niet altijd wegens plaatstekort. Bovendien was
de gehandicapte zelf vaak vragende partij om nog enkele jaren
te kunnen blijven in de instelling die hij al sinds zijn kinderjaren
kent. Minister Vandeurzen trekt ook vier miljoen euro uit voor
de opvang van de 23-25 jarigen. Dat geld dient om persoonlijke
assistentiebudgetten toe te kennen of om extra plaatsen in
instellingen te creëren. Momenteel staan nog 22.055 personen
met een handicap op een wachtlijst. De minister zegt dat hij elk
jaar meer middelen inzet om de achterstand weg te werken.
"En dat doen we niet alleen door meer instellingen te bouwen,
maar ook door de jongeren zelf de keuze te geven of hij langer
in zijn instelling wil blijven, of hij in een beschermde werkplaats
terecht wil, of hij zelfstandig gaat wonen..."De sector reageert
gematigd positief op de nieuwe maatregelen. Volgens Marc Van
Gestel van ZorgGebruikers.be, dat de belangen van
gehandicapte zorgbehoevenden behartigt, kunnen met de 4
miljoen euro 200 personen op een wachtlijst geholpen worden.
"Wij zijn blij om elke persoon die een opvangplaats krijgt", zegt
Van Gestel.
Slechte timing

Maar bij de maatregel om jongvolwassenen langer in een
instelling voor minderjarigen te laten verblijven, plaatst Van
Gestel enkele kritische kanttekeningen. "Gaat dat iets oplossen?
Kunnen die instellingen dat logistiek aan? Als hun capaciteit niet
uitgebreid wordt, hebben ze een probleem: want als ze iemand
van 21 langer houden, moeten ze nieuwe aanvragen van 6-
jarigen afwijzen."De timing van de minister is niet best, vinden
ze bij ZorgGebruikers.be.
"Dit is het meest ongelukkige moment dat hij had kunnen
kiezen.Mensen van 21 jaar die in juni te horen hebben
gekregen dat ze hun instelling moeten verlaten, beseffen nu dat
ze eigenlijk nog tot hun 25ste hadden kunnen blijven. Dat zal
zeker voor verontwaardigde reacties zorgen. En je kan niet
verwachten van de instellingen dat ze op hun beslissingen
terugkomen om de 21-jarigen te helpen."
© Het Laatste Nieuws
                                                   33
16-06-2012, p.7Extra geld voor zelfmoordpreventie
Extra geld voor zelfmoordpreventie

De Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V),
maakt 750.000 euro vrij voor suïcidepreventie. In heel
Vlaanderen worden gespecialiseerde teams ingezet om het
risico op zelfdoding bij mensen met psychiatrische stoornissen
sneller en beter op te sporen.
Vlaanderen telt drie zelfdodingen per dag en heeft de ambitie
om het aantal zelfdodingen tegen 2020 met 20 procent te
verlagen. Om dat doel te bereiken, is extra aandacht nodig voor
kwetsbare groepen, zoals mensen met psychiatrische
stoornissen.
Er bestaan al teams die gespecialiseerd zijn in het opsporen van
psychiatrische stoornissen, met name bij mensen tussen 14 en
35 jaar. Die werking met zogenaamde VDIP-teams (Vroege
Detectie en Interventie bij Psychose) wordt nu uitgerold naar
heel Vlaanderen.
09-03-2012, p.2


Vandeurzen lanceert opvallende campagne tegen
kindermishandeling
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) lanceerde
gisteren een opvallende sensibiliseringscampagne omtrent een
nieuw centraal meldpunt voor slachtoffers van geweld. De
affiches en spots moeten de aandacht vestigen op interfamiliaal
geweld of seksueel misbruik bij kinderen en laten jongeren met
blauwe plekken of bloedneuzen zien. Die worden begeleid door
teksten als 'brute pech of brute papa?'. De bedoeling van de
campagne is de bevolking alerter te maken voor signalen van
kindermishandeling en haar te motiveren actie te ondernemen.
Vanaf 13 maart kan iedereen met vragen of meldingen omtrent
mishandeling terecht op het nummer 1712. Verwacht wordt dat
er ongeveer 16.000 meldingen per jaar binnenkomen. De
Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW's) en Vertrouwenscentra
Kindermishandeling (VK's) krijgen voor het initiatief 636.000
euro extra. (TD)
© Het Laatste Nieuws
                                  34
29-03-2012, p.4


Kinderopvang voor alle gezinnen tegen 2020
BRUSSEL - Vanaf 2015 is een vergunning verplicht voor
iedereen die kinderopvang organiseert. Er komen drie soorten:
voor onthaalouders, crèches en opvang aan huis.
Dat staat in het nieuwe decreet over de organisatie van de
kinderopvang.
Het Vlaams parlement keurde het woensdag goed.Er komt een
nieuw getrapt subsidiesysteem. Elke voorziening kan financiële
ondersteuning krijgen (trap 1). Daarnaast kan een voorziening
een subsidie aanvragen die haar in staat stelt aan gezinnen een
prijs te vragen volgens hun inkomen (trap 2). Hierbovenop
komt een subsidiëring voor die opvangverblijven die een sociale
functie vervullen, zoals een beleid rond kwetsbare gezinnen
(trap 3).
In elke gemeente moet een lokaal loket kinderopvang actief zijn
dat opvangvragen registreert.
De Vlaamse Gemeenschap beoogt tegen 2016 een aanbod voor
minstens de helft van de kinderen jonger dan drie jaar, en
vanaf 2020 voor alle gezinnen met een behoefte aan
kinderopvang.
De   vzw  UniekO,   de   koepel  van  zelfstandige
kinderopvanginitiatieven, vreest dat het decreet de dagprijs
voor kinderopvang zal doen oplopen tot 41,5 euro, bijna een
verdubbeling van het huidige gemiddelde van 22 euro. Minister
van Welzijn Jo Vandeurzen belooft extra middelen om de
hervorming te ondersteunen.
© Concentra
                                 35
04-02-2012, p.5


Darmkankertest voor alle Vlamingen
Vanaf 2014 kunnen alle Vlamingen tussen 50 en 74 zich op darmkanker laten testen. Ze krijgen de
tests thuis gestuurd.
Wie tussen de 50 en 74 jaar oud is, mag over twee jaar een
pakje met een cilindervormig potje en een borsteltje in zijn
postbus verwachten. Met het borsteltje kan je een staaltje van
de stoelgang nemen. Een lab onderzoekt dan gratis of er bloed
in zit. Het bloed, vaak niet zichtbaar met het blote oog, kan op
darmkanker, of een voorvorm, wijzen.
'Met de test willen we jaarlijks 400 kankerdoden voorkomen',
zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid. De
screening richt zich op de grootste risicogroep: de
vijftigplussers.
'Hoe vroeger een arts veranderingen in de dikke darm opmerkt,
des te groter is de kans op genezing', zegt Eric Van Cutsem. Hij
is professor aan de KU Leuven en voorzitter van de werkgroep
die het screeningprogramma uitwerkt. 'Wie pas na de dokter
gaat, wanneer hij symptomen van darmkanker opmerkt -
gewichtsverlies, veel bloed in de stoelgang, buikpijn - heeft
maar 5 procent kans om de kanker te overleven. Als we
poliepen, de vroegste vorm van darmkanker, kunnen opsporen
en verwijderen, ligt de overlevingskans bij 95 procent.'
Een proefproject in Borgerhout, Schilde en Vosselaar wees uit
dat de meeste burgers deelnemen, als ze de test thuisgestuurd
krijgen. Tijdens het project vonden bijna 10.000 personen een
testkit in hun brievenbus. Meer dan twee derde stuurde zijn
staaltje ook naar het laboratorium. Van de andere 10.000
proefpersonen, die gevraagd werden om het testkit bij de
huisarts op te halen, volgde amper een kwart de oproep op.
'Dat je de test thuis - letterlijk en figuurlijk - op je gemak kan
doen, verlaagt de drempel om deel te nemen', zegt Guido Van
Hal. De Antwerpse professor leidde het pilootproject.
'Maar je blijft er niet alleen mee zitten. Je bent zelfs verplicht
om de naam van een huisarts op te geven, wanneer je het
staaltje opstuurt. Als er iets aan de hand is met je stoelgang,
ontvangt ook hij de resultaten. Je arts verwijst je dan door naar
een specialist die met een kijkoperatie de darm verder
onderzoekt. Bij die operatie kunnen poliepen ook meteen
weggehaald worden.'
Het bevolkingsonderzoek zal de Vlaamse overheid elk jaar 3 tot
3,5 miljoen euro kosten. Van Cutsem, voorzitter van de
werkgroep darmkankerscreening: 'Uit het buitenland weten we
dat de overheid op termijn minder geld uitgeeft: veel dure
chemo's kunnen we voorkomen.'
© Corelio
                                               36
KiK-overzicht :
Minister Hilde Crevits

Minister van:
Mobiliteit – Openbare werken


Bevoegd voor:

  - Mobiliteit
  - Openbare Werken
                37
27-04-2012, p.9


Negen op tien Vlaamse fietspaden in goede staat
Iets minder dan 90 procent van de fietspaden langs Vlaamse
gewestwegen verkeert in goede staat. Toch laat de inrichting
daarvan te wensen over. Dat blijkt uit een onderzoek van
minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits
(CD&V). "Tegen 2015 moet de helft van de fietspaden in orde
zijn", zegt Crevits.In totaal onderzocht het Agentschap Wegen
en Verkeer (AWV) vorige zomer 6.740 kilometer aan
fietspaden. Zij werden stuk voor stuk gequoteerd op basis van
factoren    zoals   oneffenheden,   onderhoud   en
overgroeiing."Ondanks twee zware winters zien we een status-
quo ten opzichte van de twee vorige onderzoeken in 2007 en
2009", zegt Crevits. Over heel Vlaanderen voldoet 89,9 procent
aan de vooropgestelde criteria. De provincies Limburg (94,60
procent) en Antwerpen (94,10) scoren het best. Oost-
Vlaanderen (89,40 procent), Vlaams-Brabant (85,70) en West-
Vlaanderen (85,40) zitten onder het gemiddelde.Maar er blijkt
ook dat de inrichting van de fietspaden vaak te wensen
overlaat. Slechts 37 procent voldoet aan de criteria van het
Vademecum Fietsvoorzieningen, de leidraad voor het beheer
van fietsinfrastructuur in Vlaanderen. Daarin staat onder meer
hoe breed een fietspad moet zijn en hoe ver het van de rijbaan
moet liggen.De minister benadrukt dat het AWV streng tewerk
ging bij zijn beoordeling. "Bovendien is de voorbije vijf jaar
bijna duizend kilometer nieuw of vernieuwd fietspad aangelegd
langs de gewestwegen. De problemen zijn vooral de oude
wegen."Tegen 2015 hoopt de Vlaamse overheid de helft van de
fietspaden in orde te krijgen. Jaarlijks wil ze daarvoor 100
miljoen euro investeren.
© De Persgroep Publishing
                                 38
29-11-2012, p.16                            Jeroen Pevenage, slachtoffer


Alle zesdes krijgen bezoek van verkeersslachtoffer
Vlaamse scholen krijgen de komende maanden een verkeersslachtoffer of een nabestaande van een
verkeersdode over de vloer. Met hun getuigenissen moeten ze scholieren die op het punt staan hun
rijbewijs te halen, ertoe aanzetten zich op de weg veilig te gedragen. "Jongeren blijven helaas
oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Een persoonlijk verhaal maakt veel meer indruk
dan gelijk welke theoretische aanpak", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V).
Vier jaar geleden werd Jeroen Pevenage (25) aangereden met
de motor. Hij raakte zwaargewond, lag zes weken in coma en
liep een blijvend hersenletsel op. Zijn leven is sindsdien
compleet veranderd. "Alles gaat trager, spreken lukt niet meer
zo vlot en werken kan ik niet meer. De rechtszaak voor de
verzekeringen is nog steeds niet afgehandeld, vier jaar na het
ongeval", vertelde hij gisteren aan de zesdejaars Carrosserie
van het PTI in Zottegem. De getuigenis nagelde de jongeren
aan de grond en dat is wat Hilde Crevits wil zien gebeuren in
heel Vlaanderen. 'Getuigen onderweg', een project van de vzw
Onderweg dat al loopt in West-Vlaanderen en Limburg, breidt
ze uit naar alle provincies en dat mag 205.000 euro kosten."Ik
geloof echt dat persoonlijke verhalen van verkeersslachtoffers
of nabestaanden het verkeersgedrag van jongeren kunnen
beïnvloeden. Iemand die zelf een ongeval meemaakte of een
vader of moeder van een slachtoffer horen spreken over het
immense leed, het onnoemelijke verdriet, maar soms ook de
stille hoop die ze meemaakten: dat blijft bij en zet aan tot
verantwoord gedrag in het verkeer", aldus Crevits.
Statistieken

De getuigenissen richtten zich specifiek op de leerlingen van de
hoogste graad van het middelbaar onderwijs. "Jongeren blijven
helaas oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. In
2010 waren er 462 verkeersdoden te betreuren in Vlaanderen.
81 daarvan vielen in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar. Dat is
bijna 1 op 5. Snelheid, alcohol en het niet dragen van de gordel
liggen vaak aan de basis. Jongeren uit het vijfde, zesde en
zevende middelbaar staan op het punt om hun rijbewijs te
halen. Het is het ideale moment om hen te doen stilstaan bij
het leed dat elke dag veroorzaakt wordt door ongevallen en te
wijzen op verkeersveilig gedrag."Tegen eind 2013 moeten 700
schoolklassen bezoek krijgen van een ervaringsdeskundige. De
getuigen worden geselecteerd door de vzw Rondpunt, die hun
een opleiding geeft en hen laat begeleiden door verschillende
zorginstellingen. "Er wordt ook gedacht aan het inzetten van
veroorzakers van ongevallen. De voorbereidingen zijn bezig,
maar het vergt een totaal andere aanpak", voegt de
woordvoerster van Crevits toe.
© Het Laatste Nieuws
                                                  39
12-12-2012, p.12


Recordaantal wegenwerken in 2013
De Vlaamse overheid pakt in één jaar tijd 170 kilometer aan autosnelwegen aan. In 2013 zijn er
wegenwerken op 19 plaatsen. Koen Baumers
'Een inhaaloperatie', noemt Vlaams minister van Openbare
Werken Hilde Crevits (CD&V) het. Want de Vlaamse snelwegen
werden de voorbije decennia zo verwaarloosd dat het wegdek
op veel plaatsen in abominabele staat is. Om die achterstand
tegen 2015 weggewerkt te krijgen, legt het Agentschap Wegen
en Verkeer volgend jaar een recordafstand aan snelwegen
open: over een afstand van 170 kilometer worden bruggen
hersteld, stukken wegdek aangepakt en zelfs funderingen
vervangen. Nog eens 17 kilometer wordt voorzien van
geluidsschermen.
'We geven voorrang aan de plaatsen waar de weg er het
slechtst aan toe is', zegt minister Crevits. 'Dit jaar ligt het
zwaartepunt in West-Vlaanderen. Het is onvermijdelijk dat
wegenwerken   bijkomende   hinder  veroorzaken   voor
weggebruikers, maar proberen die te beperken door de weg
meteen over een lange afstand aan te pakken.'
In 2011 werd nog 75 kilometer aangepakt op 25 verschillende
plaatsen, dit jaar waren er veertien wegenwerken voor 140
kilometer. Volgend jaar zullen alle wegenwerken samen zo'n
87,4 miljoen euro kosten, iets meer dan in 2012 maar minder
dan in 2011.
Mobiele flitspaal

Om de files zo veel mogelijk te beperken, vinden tien van de
negentien wegenwerken geheel of gedeeltelijk plaats tijdens de
zomermaanden. Alleen aan de kust, waar het tijdens de zomer
net drukker is dan anders, wordt er bewust niét gewerkt in juli
en augustus.
Om snelheidsduivels te ontmoedigen, wordt de mobiele flitspaal
ter hoogte van de werken ingezet. 'Bij anonieme controles rijdt
twintig procent van de bestuurders te snel, maar dat aantal
daalt tot 2,40 procent als de mobiele flitspaal er staat', zegt
Crevits. 'En dat is net de bedoeling: de veiligheid verhogen door
de snelheid te verlagen.'
© Corelio
                                               40
23-03-2012, p.7


Tot helft minder ongelukken op vernieuwde 'zwarte punten'
De herinrichting van 809 gevaarlijke verkeerspunten in Vlaanderen heeft een positief effect op de
verkeersveiligheid. Het aantal zware ongevallen daalt er gemiddeld met 40 procent. Dat leert een
studie van de Universiteit Hasselt.
De Vlaamse regering werkt sinds 2002 aan de heraanleg van      De projecten die snel te realiseren waren,
809 zwarte verkeerspunten, dat zijn locaties in Vlaanderen met    kwamen logischerwijs sneller aan bod", zegt hij.
in verhouding veel ongevallen met doden of (zwaar)gewonden.     Het totale prijskaartje voor de 809 zwarte
Hoewel het project al vijf jaar vertraging opliep, lijkt de finish  verkeerspunten wordt geraamd op ruim een
stilaan in zicht.De vraag is echter: in welke mate heeft de     miljard euro.Zodra alle punten zijn aangepakt,
aanpak van zwarte punten ook voor meer verkeersveiligheid      wil Crevits nog een eindevaluatie laten maken.
gezorgd? Vorig jaar vroeg Vlaams minister van Mobiliteit Hilde    Die  moet   helpen  bepalen  welke  types
Crevits (CD&V) daarom aan de Universiteit Hasselt en         aanpassingen   - zoals   de plaatsing   van
Steunpunt Verkeersveiligheid om 134 locaties die aangepakt      verkeerslichten of de aanleg van een rotonde -
werden voor 2007 te onderzoeken. De ongevallencijfers voor en    uiteindelijk voor de beste resultaten zorgen.
na de heraanleg werden daarbij met elkaar vergeleken.Crevits     © De Persgroep Publishing
stelde gisteren de resultaten van het onderzoek voor in de
commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Uit de vergelijking
blijkt dat de aanpak van de zwarte punten een erg positieve
impact heeft op de verkeersveiligheid. Op de 134 onderzochte
locaties ging het aantal letselongevallen met gemiddeld 24
procent naar beneden na een herinrichting. Het aantal
ongevallen met doden en zwaargewonden daalde met 40
procent, geregeld zelfs tot ruim de helft.In absolute cijfers is
het verschil nog groter. Op tientallen verkeerspunten daalde het
aantal ongevallen met 80 procent. Het positieve effect geldt
trouwens   voor alle  verschillende weggebruikers,   van
voetgangers tot vrachtwagenchauffeurs. De verkeersveiligheid
steeg het meest bij kruispunten waar minder verkeer passeert
en verkeerspunten waar de voorrangsregel werd vervangen
door verkeerslichten."Het is duidelijk dat de aanpassing van de
infrastructuur de veiligheid verhoogt", zegt Crevits. "Daarom wil
ik de resterende 160 gevaarlijke punten zeker verder afwerken.
De middelen worden daarvoor ook voorzien. Ik wil jaarlijks
ongeveer 100 miljoen euro uittrekken voor deze belangrijke
projecten. Al tonen de cijfers ook aan dat er naast de
herinrichting van de weginfrastructuur nog steeds nood is aan
sensibilisering en verkeerseducatie om het aantal ongevallen
helemaal terug te dringen."
Duurste laatst

De minister maakt zich sterk dat tegen eind 2014 alle
aanbestedingen klaar zijn. "Volgens de huidige stand van zaken
zijn er 590 zwarte punten (73 procent) weggewerkt", zegt
Crevits. "Er blijven nog 219 gevaarlijke punten over. Daarvan
zijn 59 projecten in uitvoering, 129 andere al aanbesteed. Nog
31 herinrichtingen zijn in ontwerp." In de provincie Antwerpen
is al het meeste werk verricht (zie tabel). In Limburg, de
provincie met het meeste zwarte punten, moet nog 47
gevaarlijke verkeerssituaties aangepakt worden. "De moeilijkste
projecten werden wel voor het einde bewaard", waarschuwt
Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap
Wegen en Verkeer. "Door hun complexiteit en omvang zal de
aanpak van de laatste 20 procent even duur zijn als de eerste
70 procent.
                                                           41
07-08-2012, p.6


Twintig supertrams op weg naar Gent en Antwerpen
Vanaf 2014 rijden er in Gent en Antwerpen twintig nieuwe,
superlange trams rond. Met hun 42meter zijn die elf meter
langer dan de huidige hermelijntrams. Samen met de komst
van 28nieuwe hermelijntrams is dit de grootste bestelling die
De Lijn ooit heeft gedaan.
Door de nieuwe trams krijgen Gent en Antwerpen er meer dan
9.000extra plaatsen bij. Bombardier uit Brugge maakt de
trams. De kostprijs is 128miljoen euro.
'Er kwamen heel wat klachten uit beide steden over een tekort
aan capaciteit', zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Hilde
Crevits (CD&V). 'Bovendien zijn de nieuwe trams door hun lage
vloer overal goed toegankelijk. Er is meer ruimte voor
rolstoelgebruikers, kinderwagens en fietsen en alle trams zijn
uitgerust met camerabewaking.'
De supertrams worden ingezet op de lijnen3 en 15 in
Antwerpen en op lijn1 in Gent. De komende jaren wil De Lijn
nog eens 40nieuwe trams bestellen.
© Corelio
19-03-2012, p.15

Mandelstreek

Crevits wil meer gezinnen met kinderen op de fiets
Vlaams minister Hilde Crevits gaf gisterochtend in het
Wielermuseum in Roeselare het startschot voor 'Fiets ze!'. Dit
initiatief van de Fietsers- en de Gezinsbond wil zoveel mogelijk
gezinnen met kinderen op de fiets houden in plaats van de auto
te nemen. Dit kan door de fietsvaardigheid van kinderen te
verhogen en jonge gezinnen met 'slimme fietsen' kennis te
laten maken. "We mikken enerzijds op ouders met kinderen tot
5 jaar, om hen vertrouwd te maken met allerlei manieren om
hun kroost veilig met de fiets te vervoeren", vertelt Dirk
Bauweleers, voorzitter van de Fietsersbond."Anderzijds is er de
groep ouders met kinderen tussen 5 en 12 jaar. Zij moeten zich
met de fiets veilig in het verkeer kunnen bewegen. We maken
hier werk van via grote gezinsevenementen met een
fietsvaardigheidsparcours en spelletjes. Ouders kunnen er ook
kennis maken met transportmiddelen om kleintjes mee op de
fiets  te  nemen.  Daarnaast  verspreiden  we  Slimme
Fietsdagboekjes boordevol praktische tips en ideeën voor leuke
spelletjes. Ten slotte is er nog een online bevraging op
www.fietsze.be om te weten te komen waarom ouders al dan
niet voor de fiets kiezen."Minister Crevits maakte zo'n 50.000
euro vrij voor het project. "'Fiets ze!' stimuleert duurzame
mobiliteit en is er in het belang van de verkeersveiligheid in
Vlaanderen", zegt ze. "Wie zich in het verkeer begeeft, moet de
kans krijgen om vooraf ervaring op te doen. 'Fiets ze!' speelt
daar perfect op in." (CDR) © Het Laatste Nieuws
                                  42
08-09-2012, p.43

Limburg

Stille leveringen in vier gemeenten
Bocholt, Diepenbeek, Neerpelt en Wellen nemen deel aan het
PIEK2-project van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits
(CD&V). Het project staat voor stille en duurzame leveringen
aan winkels.Zestien winkels in negen Vlaamse steden namen in
de periode 2010-2011 deel aan het PIEK-proefproject en
zorgden voor leveringen in de vroege ochtend of de late avond.
De resultaten waren zo positief dat beslist werd om het project
uit te breiden onder de naam PIEK2. Tot dusver schreven vier
Limburgse gemeenten (Bocholt, Diepenbeek, Neerpelt en
Wellen) er zich voor in."Het project heeft bewezen dat het
mogelijk is om de verkeersveiligheid te verbeteren, de files
terug te dringen en de luchtverontreiniging te doen dalen door
de distributie te optimaliseren." Naast Colruyt en Delhaize
zullen ook Albert Heijn, Carrefour en Lidl deelnemen. Zij
investeren zelf in stil materiaal en leiden de chauffeurs op. In
het nieuwe project is er nog meer aandacht voor
verkeersveiligheid en milieu. Minister Crevits hoopt dat er vóór
15 september nog steden en gemeenten aansluiten. (GBO)
© Het Laatste Nieuws
                                  43
KiK-overzicht :
Minister Freya Van den Bossche

Minister van:
Energie – Wonen – Steden – Sociale Economie


Bevoegd voor:

  -  Woonbeleid
  -  Sociale Economie
  -  Energie
  -  Stedenbeleid
                       44
25-01-2012, p.7


Asociale huurders worden voortaan beboet
Freya Van den Bossche (SP.A) wil de levenskwaliteit in sociale woningen verhogen door asociale
bewoners aan te pakken.
Van onze redacteur
Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) zat
de afgelopen maanden samen met tal van instanties die met de
sociale woonsector te maken hebben. 'Het opzet was simpel:
aan welke punten moet nog worden geschaafd om de kwaliteit
in de sociale woonsector te verhogen?'
Het eindresultaat is een discussienota over het sociaal
woonbeleid in Vlaanderen met daarin tal van voorstellen die
Van den Bossche nu gerealiseerd wil zien. 'Zo zijn we op een
aantal absurditeiten gestoten die absoluut moeten worden
weggewerkt', zegt Van den Bossche. 'Zo behoudt nu maar een
van de twee partners van een koppel dat uit elkaar gaat zijn
plaats op de wachtlijst voor een sociale woning. De andere
belandt opnieuw onderaan.' (zie inzet)
Het opmerkelijkste voorstel van de minister is een retributie- of
vergoedingssysteem voor asociale huurders van sociale
woningen. 'Huisvestingsmaatschappijen kunnen huurders nu
ook al bestraffen met een boete wanneer ze over de schreef
gaan. Maar de huidige procedure is zeer log en omslachtig,
waardoor die alleen wordt opgestart voor ernstige vergrijpen.
In Antwerpen legt men daarom retributies op, bijvoorbeeld
wanneer een huurder zijn afval in de gang van het
appartementsgebouw achterlaat. Een echte boete opleggen,
vergt een omslachtige procedure. Maar de bewuste asociale
bewoner meteen laten opdraaien voor de schoonmaakkosten,
dat kan wel.'
Van den Bossche wil dat anderstalige bewoners van sociale
woningen ook een meer praktisch ingevulde taalcursus volgen
dan nu het geval is. 'In die cursus zouden we tijdens de lessen
Nederlands uitleg geven over het huisreglement, over hoe je
goede contacten onderhoudt met de buren -bijvoorbeeld, wat
doe je als de kinderen tot laat in de nacht lawaai maken?' Ze
gaat daarvoor overleg plegen met minister van Inburgering
Geert Bourgeois (N-VA).
© Corelio
                                               45
26-12-2012, p.6Verhuurders moeten niet langer op geld wachten
Hasselt - De Vlaamse regering heeft een huurgarantiefonds Sociale drama's
goedgekeurd waarbij verhuurders zeker zijn van hun geld, ook
als de huurder in financiële problemen zit.           Volgens Niemans zal het huurgarantiefonds
                                sociale drama's kunnen vermijden. "Vorige
Huurders kunnen door de nieuwe regeling dan weer moeilijker maand nog vermoordde een man in Antwerpen
op straat worden gezet.                     zijn vrouw omdat ze uit hun huis werden gezet
Het huurgarantiefonds houdt in dat huiseigenaars per wegens huurachterstal.
huurcontract 75 euro betalen aan een fonds. Als de huurder Daarna probeerde hij zichzelf van kant te
dan gedurende enkele maanden de huur niet helemaal zelf kan maken", zegt Niemans.
ophoesten, kan de vrederechter beslissen om de verhuurder
met geld uit dat fonds toch volledig te betalen. "De verhuurder De huurdersbond is alvast tevreden met de
beslist zelf of hij gebruik maakt van het huurgarantiefonds.  nieuwe regeling. "Dit is een belangrijke stap
                                vooruit", zegt woordvoerder Geert Inslegers.
Op termijn kunnen we die regeling wel verplicht maken", zegt "We zijn er zelfs voorstander van om een
Gorik Van Holen, woordvoerder van Vlaams minister van Wonen deelname aan het huurgarantiefonds verplicht te
Freya Van den Bossche (sp.a). "Het huurgarantiefonds start maken. Want als het niet verplicht is, zal de ene
over twee à drie maanden. De regering moet eerst nog het huurder niet goed beschermd zijn en de andere
advies vragen van de woonraad en van de Raad van State."    wel."
Betalingsachterstal                       Toch vindt Inslegers dat de overheid nog verder
Het huurgarantiefonds is een initiatief van het Algemeen moet gaan. "Er zijn in België nog steeds 126.000
Eigenaarssyndicaat.                        huurders op de privémarkt die na de betaling
                                 van hun huur niet genoeg overhouden om een
"We waren het beu dat verhuurders hun geld niet kregen omdat
                                 menswaardig bestaan te leiden. De overheid
de huurder in betalingsproblemen zat. Er moest een oplossing
                                 moet dat aanpakken door huursubsidies toe te
worden uitgewerkt", zegt voorzitter en advocaat Fred Niemans.
                                 kennen aan die mensen", zegt Inslegers.
"Het probleem was vaak dat huurders bijvoorbeeld maar 400 © Concentra
euro konden betalen, terwijl de huurprijs eigenlijk 500 euro
was. Daardoor bleef de verhuurder met lege handen achter,
omdat de huurder in dat geval niets betaalde. Daar is nu een
regeling voor. De verhuurder zal binnenkort bij een
betalingsachterstal naar het huurgarantiefonds kunnen stappen.
De vrederechter kan dan bijvoorbeeld beslissen dat de huurder
toch 400 euro moet betalen en dat het fonds de resterende 100
euro bijpast. In dat geval krijgt de verhuurder zijn geld en
wordt de huurder niet op straat gezet. In ruil zal de huurder wel
een schuldafbetalingsplan moeten naleven. Maar die 100 euro
die het huurfonds heeft bijgepast, zal hij niet meer moeten
terugbetalen."
De huurder zal altijd minstens 50% van het verschuldigde
huurbedrag moeten betalen. En het huurgarantiefonds zal per
huurcontract voor maximaal 2.700 euro bijspringen.
Het is nog niet duidelijk wie het fonds zal beheren. Daarover
moet nog een akkoord worden bereikt.
                                                       46
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering
Bundel vlaamse regering

Recomendados

Brussel in het federale belgië von
Brussel in het federale belgiëBrussel in het federale belgië
Brussel in het federale belgiëDirk Lagast
1K views21 Folien
Vlaanderenalgemeen von
VlaanderenalgemeenVlaanderenalgemeen
VlaanderenalgemeenVlamingen in de Wereld
1K views136 Folien
Het parlement van de Vlamingen in Brussel von
Het parlement van de Vlamingen in Brussel Het parlement van de Vlamingen in Brussel
Het parlement van de Vlamingen in Brussel Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
1.5K views46 Folien
Gebundelde Krachten. Vier veelbelovende voorbeelden ikn de coordinatie van zo... von
Gebundelde Krachten. Vier veelbelovende voorbeelden ikn de coordinatie van zo...Gebundelde Krachten. Vier veelbelovende voorbeelden ikn de coordinatie van zo...
Gebundelde Krachten. Vier veelbelovende voorbeelden ikn de coordinatie van zo...Daanheineke
1.9K views44 Folien
3 Important Lessons- Essay von
3 Important Lessons- Essay3 Important Lessons- Essay
3 Important Lessons- EssayRhea Singh
39.7K views3 Folien
FT 9 zo klein maar toch zo verdeeld von
FT 9 zo klein maar toch zo verdeeldFT 9 zo klein maar toch zo verdeeld
FT 9 zo klein maar toch zo verdeeldjufIsabelle
404 views13 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Bundel vlaamse regering

De vlaamse-gemeenschapscommissie-van-de-stad-brussel-paul-van-orshoven-25jaar... von
De vlaamse-gemeenschapscommissie-van-de-stad-brussel-paul-van-orshoven-25jaar...De vlaamse-gemeenschapscommissie-van-de-stad-brussel-paul-van-orshoven-25jaar...
De vlaamse-gemeenschapscommissie-van-de-stad-brussel-paul-van-orshoven-25jaar...Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
892 views15 Folien
Ppt Vlaamsparlement von
Ppt VlaamsparlementPpt Vlaamsparlement
Ppt Vlaamsparlementsarahvandermeiren
1.6K views29 Folien
België bruist von
België bruist België bruist
België bruist Nathalie Krolova
1.1K views17 Folien
Le discours de Kris Peeters à Courtrai von
Le discours de Kris Peeters à CourtraiLe discours de Kris Peeters à Courtrai
Le discours de Kris Peeters à Courtrailesoirbe
337 views13 Folien
Werking vleva en EU-subsidies, 1/2/13 von
Werking vleva en EU-subsidies, 1/2/13Werking vleva en EU-subsidies, 1/2/13
Werking vleva en EU-subsidies, 1/2/13Joke Hofmans
520 views20 Folien
Presentatie Evert Waeterloos - 4x4 - 26 jan 2011 von
Presentatie Evert Waeterloos - 4x4 - 26 jan 2011Presentatie Evert Waeterloos - 4x4 - 26 jan 2011
Presentatie Evert Waeterloos - 4x4 - 26 jan 2011jdhondt
285 views21 Folien

Similar a Bundel vlaamse regering(7)

Le discours de Kris Peeters à Courtrai von lesoirbe
Le discours de Kris Peeters à CourtraiLe discours de Kris Peeters à Courtrai
Le discours de Kris Peeters à Courtrai
lesoirbe337 views
Werking vleva en EU-subsidies, 1/2/13 von Joke Hofmans
Werking vleva en EU-subsidies, 1/2/13Werking vleva en EU-subsidies, 1/2/13
Werking vleva en EU-subsidies, 1/2/13
Joke Hofmans520 views
Presentatie Evert Waeterloos - 4x4 - 26 jan 2011 von jdhondt
Presentatie Evert Waeterloos - 4x4 - 26 jan 2011Presentatie Evert Waeterloos - 4x4 - 26 jan 2011
Presentatie Evert Waeterloos - 4x4 - 26 jan 2011
jdhondt285 views
PVDA Conferentie Nationalisme 2010 von pvdabelgie
PVDA Conferentie Nationalisme 2010PVDA Conferentie Nationalisme 2010
PVDA Conferentie Nationalisme 2010
pvdabelgie308 views

Bundel vlaamse regering

 • 1. Januari 2013 KiK-overzicht : De Vlaamse regering Het takenpakket van de Vlaamse ministers aan de hand van krantenartikels verschenen in 2012
 • 2. Inhoudstafel Structuur van België in een notendop ........................................................................................................................ 3 KiK-overzicht : De Vlaamse regering ........................................................................................................................... 6 Minister-president Kris Peeters................................................................................................................................ 14 Minister Ingrid Lieten .............................................................................................................................................. 20 Minister Geert Bourgeois......................................................................................................................................... 26 Minister Jo Vandeurzen ........................................................................................................................................... 31 Minister Hilde Crevits .............................................................................................................................................. 37 Minister Freya Van den Bossche .............................................................................................................................. 44 Minister Joke Schauvliege ........................................................................................................................................ 50 Minister Pascal Smet ............................................................................................................................................... 55 Philippe Muyters ..................................................................................................................................................... 60 2
 • 3. Structuur van België in een notendop België werd onafhankelijk in 1830. Tussen 1970 en 1993 evolueerde het land naar een federale structuur door middel van verschillende staatshervormingen. “België is een federale staat”, betekent dat de macht om beslissingen te nemen niet exclusief toebehoort aan de federale regering en het federaal parlement. De leiding over het land is verdeeld over verschillende partners met elk hun eigen bevoegdheden. Zo is België verdeeld in gemeenschappen en gewesten met elk hun eigen bevoegdheden. De gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met taal en cultuur. België ligt op de scheiding tussen de Germaanse en latijnse cultuur, dit verklaart dan ook waarom het land drie officiële talen telt: Nederlands, Frans en Duits. Daarom dat er dan ook drie gemeenschappen zijn in België: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. De vorming van de gewesten werd gebaseerd door de economische belangen. Hier vloeide vervolgens de oprichting van drie gewesten uit voort: het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. Daarnaast is België nog verdeeld in 10 provincies en 589 gemeenten. Bevoegdheden gewesten Gewesten beschikken over bevoegdheden in domeinen die met hun regio te maken hebben. Zo zijn zij verantwoordelijk voor: - Economie - Werkgelegenheid - Landbouw - Waterbeleid - Huisvesting - Openbare werken - Energie - Vervoer (niet NMBS) - Leefmilieu - Ruimtelijke ordening - Stedenbouw - Natuurbehoud - Toezicht over de provincies en gemeentes - Wetenschappelijk onderzoek Verklaring van bepaalde bevoegdheden: - Ruimtelijke ordening: bouw in de steden, havens, monumenten, landschappen... - Leefmilieu: bescherming van het milieu tegen verontreiniging en geluidshinder, reglementering voor het drinkwater, zuivering afvalwater... - Economie: buitenlandse handel, economische ontwikkeling... - Werkgelegenheid: vb. Initiatieven om mensen die recht hebben op een werkloosheidsuitkering aan een baan te helpen - Openbare werken & verkeer: herstellen en onderhouden van de wegen, waterwegen en havens, maar ook de uitrusting en uitbating van regionale luchthavens. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. 3
 • 4. Bevoegdheden gemeenschappen Gemeenschappen beschikken over de bevoegdheden die met taal en cultuur te maken hebben. - Cultuur -Onderwijs - Gezondheidsbeleid - Jeugdbeleid - Media - Sport en lichamelijke opvoeding - Toerisme en vrijetijdsbesteding - Maatschappelijk welzijn Verklaring van bepaalde bevoegdheden: - Cultuur: theater, bibliotheek, culturele opleidingen,bescherming van de taal... - Media: radio, televisie, schrijvende pers... - Gezondheidsbeleid: preventieve gezondheidszorg, opvoeding omtrent gezondheid - Maatschappelijk welzijn: welzijn van bejaarden, integratie van inwijkelingen, jeugdbescherming... Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap In tegenstelling tot in Vlaanderen zijn het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap niet samengevoegd. Dit betekent dat de Vlaamse Regering zowel verantwoordelijk is voor gemeenschaps- als gewestbevoegdheden. Zoals je op de kaart kunt zien, heeft Brussel geen gemeenschap. Doordat Brussel in Vlaams grondgebied ligt, is de Vlaamse regering voor gemeenschapsbevoegdheden niet enkel verantwoordelijk voor Vlaanderen, maar ook voor het Brusselse grondgebied. 4
 • 5. Verkiezingen Verkiezingen zorgen ervoor dat de bevolking via politieke partijen vertegenwoordigd wordt in het bestuur. Deelnemen aan de verkiezingen, meer bepaald gaan stemmen, is in België verplicht. Wanneer er gestemd wordt, kiezen wij niet rechtstreeks de ministers, maar wel de parlementsleden (= wetgevende macht). Van zodra de verkozen politici bekend zijn, moeten zij samen onderhandelen over wie er in de Vlaamse regering mag zetelen. Verkiezingen in België: - Federale verkiezingen: verkiezingen van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de rechtstreeks verkozen leden van de Senaat. (Verkiezingen om de 4 jaar, laatste was 13 juni 2010) - Gewestelijke en gemeenschapsverkiezingen, ook wel regionale verkiezingen genoemd, dit is de verkiezing van de leden van het: o Vlaams Parlement o Waals Parlement o Brussels Hoofdstedelijk Parlement o Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Verkiezingen om de 5 jaar, laatste was op 7 juni 2009) - Europese verkiezingen: vertegenwoordigers voor het Europees Parlement (valt samen met de regionale verkiezingen om de 5 jaar) - Gemeente – en provincieraadsverkiezingen: verkiezing van de leden van de provincieraden en van de gemeenteraden (om de 6 jaar, laatste was op 14 oktober 2012) Wat is het Vlaams Parlement? Het Vlaams Parlement is de vergadering van volksvertegenwoordigers. Dit zijn politici die bij de verkiezingen door de bevolking zijn verkozen. Het parlement legt de regels voor iedereen vast in wetten (decreten), keurt jaarlijks de begroting (= het geld dat de overheid ontvangt en uitgeeft) goed en controleert de werking van de Vlaamse Regering (ministers). De verkiezingen voor het Vlaams Parlement vinden om de vijf jaar plaats. Wat is de Vlaamse Regering? De Vlaamse Regering voert de wetten uit die het Vlaams Parlement heeft goedgekeurd. Daarnaast staan zij in voor het dagelijks bestuur van Vlaanderen. In principe bestaat deze regering uit 9 ministers. Wat is de Vlaamse Overheid? De Vlaamse Overheid omvat de Vlaamse Regering, het Vlaams parlement en de Vlaamse administratie. Bronnen: www.vlaanderen.be – www.belgium.be 5
 • 6. KiK-overzicht : De Vlaamse regering Bevoegdheden: - Economie - Buitenlandse beleid - Welzijn - Energie - Huisvesting - Land- en tuinbouw - Natuur & leefmilieu - Openbare werken - Verkeer - Werkgelegenheid - Cultuur - Wetenschap & innovatie - Plattelandsbeleid - Media - Armoedebestrijding - Binnenlands bestuur - Toerisme - Volksgezondheid - Onderwijs - Mobiliteit - Wonen - Jeugd - Gelijke Kansen - Sport - ... 6
 • 7. 29-12-2012, p.1 Vlaanderen pakt armoede aan De Vlaamse regering gaat voortaan bij elke beslissing na of mensen met een laag inkomen er niet door benadeeld worden. Na Ierland wordt Vlaanderen daarmee de tweede Europese regio met een armoedetoets. Elke maatregel die de Vlaamse regering zal nemen, wordt "Komende week richt De Morgen alle aandacht weldra getoetst op zijn effect op armoede. "De toets moet op de armoedeproblematiek. De krant fileert het systematisch nagaan of de nieuwe regelgeving geen probleem, maar engageert zich ook voor de actie maatschappelijke uitsluiting genereert en armoede creëert, wat Innocenti. Daarbij wordt op 3 en 5 januari in nu te weinig gebeurt", legt Vlaams minister van veertien Vlaamse centrumsteden tegelijk aan Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a) uit.De eerste stap, de ruim 5.000 armen gratis een feestmaaltijd zogenaamde quickscan, wordt in januari goedgekeurd door de aangeboden. regering. "Die quickscan onderzoekt de impact van maatregelen © De Persgroep Publishing op eenoudergezinnen met jonge kinderen, de meest kwetsbare groep", zegt Lieten. Naargelang het resultaat volgt er een diepgaande analyse.Na Ierland wordt Vlaanderen daarmee de tweede Europese regio met een armoedetoets, Geert Bourgeois (N-VA) neemt als minister van Binnenlands Bestuur de coördinatie op zich. Het is evenwel niet de bedoeling dat individuen of organisaties een klacht kunnen indienen als ze menen dat de armoedetoets niet wordt gerespecteerd.Het Netwerk tegen Armoede reageert alvast verheugd. "Zo'n systematische toets in ongelooflijk belangrijk. Armoedebestrijding belangt immers niet alleen de verantwoordelijke minister aan, het is een thema dat elk domein van de samenleving bestrijkt", zegt woordvoerder Peter Heirman. "De kindpremie, nu wat op de lange baan, zou na zo'n screening gebuisd worden, omdat zou blijken dat het slimmer is om de kinderbijslag voor de laagste inkomens op te trekken."Heirman hoopt ook dat de regering bij elke toets wetenschappelijke inzichten en de ervaringen van mensen in armoede aan bod laat komen.Armoede-expert en emeritus gewoon hoogleraar Jan Vranken (UA) is veeleer afwachtend: "Het zal onhaalbaar zijn om werkelijk elke maatregel af te toetsen, de regering zal zich moeten beperken tot de belangrijke dossiers. Maar uit ervaring weet ik dat politiek niet enkel een kwestie van redelijke argumenten is. Ik wacht af om te zien hoe die armoedetoets in de werkelijkheid zal uitdraaien."Dat doortastende stappen nodig zijn, blijkt alvast uit de recentste cijfers: maar liefst 15 procent van de Belgen leeft in armoede, met 24 procent piekt de jongerenwerkloosheid in steden tot alarmerende hoogten en ondertussen is de kloof tussen rijk en arm nooit groter geweest."Angstaanjagend", zegt minister-president Kris Peeters daarover. "Die dualisering zou hier niet mogen, zeker wanneer het gaat om gezinnen. Dit is een tijdbom, waarvan zelfs degenen die het goed hebben in Vlaanderen moeten inzien dat we dit moeten aanpakken. Zo veel jongeren die geen uitzicht hebben op werk, een gezin en een normaal leven, dat is een bedreiging voor de toekomst. 7
 • 8. 24-12-2012, p.8 Vlaanderen investeert 25 miljoen in heropleving economie Met 25 miljoen euro aan relancemaatregelen wil minister-president Kris -Peeters (CD&V) de Vlaamse economie opzwepen. De dure ontsluiting van industrieterreinen subsidiëren, zelf gronden aankopen, de export van Vlaamse bedrijven financieel extra ondersteunen. Met die maatregelen geeft Kris Peeters de relanceplannen van de Vlaamse regering concreet vorm. De minister-president trekt daarvoor 25 miljoen euro uit. 'De Vlaamse economie wordt momenteel getroffen door een zeer zware economische crisis', klinkt het. Met de recente sluiting van Ford Genk en het historisch hoog aantal faillissementen als beste bewijs. 'Het verlies aan banen laat zich trouwens niet alleen in de provincie Limburg voelen, maar ook in de rest van Vlaanderen. Vandaar dat het noodzakelijk is voldoende middelen uit te trekken voor initiatieven die de relance van de Vlaamse economie bevorderen.' Lange tijd hield de Vlaamse regering het bij een begroting in evenwicht als belangrijkste relancemaatregel, maar door te schuiven met potjes maakt ze nu toch een budget vrij. De beslissing werd vrijdag op de ministerraad genomen. Het is echter helemaal niet de bedoeling dat de Vlaamse regering het geld zelf volledig spendeert. Ook private initiatieven komen in aanmerking. 'De aanwending is bewust nog zeer breed gehouden', aldus Peeters. Toch heeft hij al een paar eigen voorstellen klaar. Zoals het voorzien van voldoende ruimte voor bedrijven door het opkopen van gronden en die via concessie aan bedrijven geven. Of het inzetten op infrastructuur, door bijvoorbeeld de logistieke ontsluiting van industrieterreinen te subsidiëren. 'Want dat is een belangrijk element bij het aantrekken van nieuwe investeringen.' Met de investering geeft Vlaanderen een antwoord op de federale relanceplannen van premier Elio Di Rupo, die volgens critici niet zullen volstaan. (mgh) © Corelio 8
 • 9. 26-05-2012, p.9 Vlaanderen houdt grote schoonmaak in groene stroom Investeringen moeten rendabel blijven, maar oversubsidiëring verdwijnt De Vlaamse regering wil de helft meer groene stroom produceren voor hetzelfde geld. Door te snoeien in de groenestroom-certificaten en -subsidies moet de markt weer zuurstof krijgen. Het was een lastige oefening, maar er is eindelijk een akkoord Met steun van CD&V bedongen de Vlaams- over de hervorming van de groenestroomsteun. Het voorstel nationalisten daarom een toegeving. Voor de van minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) kreeg heel energie-intensieve bedrijven komt er een vrijdagmiddag een 'go' van alle regeringspartners. Het dossier plafond op de bijdrage die ze moeten betalen lag wekenlang op de onderhandelingstafel. "Vlaanderen zet een voor groene stroom. In totaal krijgen ongeveer enorme stap vooruit", zegt de minister met zichtbare 2.200 ondernemingen zo'n voordeel."Deze opluchting. "Vanaf 1 januari 2013 krijgen we een verbeterde hervorming is een goede zaak voor zowel de versie van het huidige systeem. Daarin zaten te veel gezinnen als de bedrijven", maakt Van den kinderziekten. We moesten het roer snel omgooien."Snoeien Bossche zich sterk. "De grote ondernemingen om te groeien, dat is het uitgangspunt van de hervorming. kunnen beter de strijd aangaan met hun Vandaag sputtert de markt door een gigantisch overschot aan buitenlandse concurrenten. Er wordt gewaakt groenestroomcertificaten. Daardoor daalt hun prijs en wordt over de factuur van de gezinnen. En door de investeren minder interessant. In die berg certificaten wordt het markt grondig te hervormen, krijgen we opnieuw mes gezet. Zo wordt het overschot bij de netwerkbeheerders een stabiel investeringsklimaat voor groene geëlimineerd. Wat de consument ten goede komt, want de kost energie." wordt nu doorgerekend via de distributietarieven op de © De Persgroep Publishing factuur.Om de wildgroei aan groenestroomcertificaten te stoppen, wordt ook de oversubsidiëring aangepakt. Investeringen moeten rendabel blijven voor producenten, maar de buitensporige winsten verdwijnen. Een nieuw observatorium rekent voortaan de financiële steun uit per groene technologie. De geldkraan gaat ook onherroepelijk dicht als een installatie is afgeschreven. En subsidies worden gekoppeld aan de elektriciteitsprijs. Stijgt de opbrengst, dan daalt de steun. Zo eindigt het gunstregime voor technologieën zoals zonnepanelen. Voor de bestaande installaties blijft alles wel bij het oude.De verwachtingen van de 'grote schoonmaak' zijn alvast hoog: Vlaanderen verlegt de lat van 13 procent groene stroom tegen 2020 naar 20,5 procent, de Europese norm.De hervorming van de groenestroomsteun sleepte lang aan. N-VA vreesde het prijskaartje van het socialistische voorstel. Ze hadden vooral vragen bij de herverdeling van de kosten van groene stroom over de gezinnen en de bedrijven. Daardoor stijgt de factuur voor de ondernemingen, die nu nog grotendeels de dans ontspringen. "We moeten te allen prijze vermijden dat de concurrentiekracht van onze bedrijven nog verder in gevaar komt", klonk het steeds bij viceminister- president Geert Bourgeois (N-VA). 9
 • 10. 17-11-2012, p.6 Kris Peeters Vlaamse 'turbomanager' moet vergunningen versnellen Een zogenaamde turbomanager zal vanaf december investeringsprojecten versnellen. Die 'quick-win' moet ondernemers sussen in afwachting van de unieke bouw- en milieuvergunning. De Vlaamse regering werkt al geruime tijd aan de zogenaamde omgevingsvergunning, de integratie van de bouwvergunning en de milieuvergunning. Meerdere Vlaamse regering hebben er hun tanden al op stuk gebeten, maar minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) en minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) hebben verzekerd dat een unieke milieu- en bouwvergunning nu toch het licht zal zien.De wetgevende teksten zullen begin volgend jaar goedgekeurd worden door de Vlaamse regering en gaan dan naar het Vlaams Parlement, de bevoegde adviesorganen en de Raad van State. In de loop van 2014 zouden ondernemers via een eengemaakte procedure beide vergunningen moeten kunnen aanvragen, al hangt de exacte timing af van het Vlaams Parlement.Maar Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) wou daar niet op wachten. 'In afwachting van de omgevingsvergunning realiseren we nu al een quickwin', zegt Peeters. 'We willen de turbo zetten op belangrijke publieke en private investeringsprojecten.'Concreet komt er een speciale cel binnen Ruimtelijke Ordening die projecten actief moet begeleiden, de zogenaamde Cel Vlaamse en Strategische Investeringsprojecten. Eventuele knelpunten in het dossier kunnen zo al snel vastgesteld en opgelost worden.Bovendien komt er per provincie een 'gewestelijke stedenbouwkundige vergunningscommissie'. De Vlaamse regering wil zo tegengestelde adviezen van verschillende administraties vermijden. Bij de R60 in Ronse bijvoorbeeld gaven de administraties onroerend erfgoed en natuur een tegengesteld advies, wat het dossier lang blokkeerde. Die provinciale vergunningscommissies worden geleid door de gouverneurs, die worden omgedoopt tot 'turbomanager vergunningen'.Zit een dossier toch vast, dan kan de gouverneur het bemiddelingscomité inschakelen. Dat comité wordt voorgezeten door Muyters. Tot slot zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die sinds 2009 beroepen over stedenbouwkundige vergunningen behandelt, voortaan hulprechters kunnen inschakelen om de historische achterstand weg te werken. © Mediafin 10
 • 11. 22-12-2012, p.10 Vlaams winkelplan zet in op stadskernen 'Winkelen in Vlaanderen 2.0': zo heet het nieuwe winkelplan waarvoor de Vlaamse regering gisteren 13 miljoen euro heeft uitgetrokken. De focus ligt op het versterken van bestaande handelskernen. De Vlaamse regering keurde gisteren het voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) voor een investeringsfonds voor 'handelskernversterking' goed. Ze reserveert 13 miljoen euro voor kernversterkende maatregelen, de renovatie en de aankoop van handelspanden. De subsidies creëren een hefboomeffect, dat uiteindelijk tot een investering van minstens 43 miljoen euro moet leiden.De regering roept de nieuwe stads- en gemeentebesturen op om in hun beleidsplannen voor de volgende legislatuur voldoende aandacht te schenken aan het handelsbeleid. Ze zal hen daarbij ook ondersteunen, bijvoorbeeld via een leidraad voor de opmaak van een strategisch commercieel plan, informatie via het kennisnetwerk detailhandel en concrete initiatieven om de handelskernen te ondersteunen.Een voorbeeld van zo'n initiatief is meer structurele steun voor commerciële innovatie. In acht gemeenten zijn proefprojecten rond commerciële innovatie succesvol afgerond. De Vlaamse regering heeft nu een aanbesteding lopen voor het project 'Commerciële inspiratie'. Daarmee worden de komende vier jaar 600 handelaars begeleid bij hun innovatieve projecten.Tot slot heeft Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) de politieke knoop doorgehakt over de regionalisering van de IKEA-wet, de federale wet die gaat over de vestiging van grote handelszaken (zoals de meubelketen IKEA). Die wet blijft, maar wordt geïntegreerd in het bestaande Vlaamse beleid.De nieuwe winkelnota is een vervolg op de bestaande uit 2010 en gebruikt verschillende tips die Peeters bij ondernemers heeft verzameld (lees hiernaast).De ondernemersorganisatie Unizo was al langer vragende partij voor een nieuw winkelplan en een investeringsfonds voor kernversterking. Unizo-bestuurder Karel Van Eetvelt vroeg voor het fonds wel een bedrag van 46 miljoen euro. Dat is niet toevallig het bedrag dat de Vlaamse regering investeert in het geplande winkelcentrum Uplace in Machelen, dat volgens Unizo haaks staat op de Vlaamse winkelnota.De Vlaamse regering kampte net deze week met een oprisping van het Uplace-dossier. De Raad van State schorste de milieuvergunning voor Uplace, die Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) in mei had toegekend.'De timing van de regering lijkt ironisch', zegt Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum. 'De beslissing van Uplace staat lijnrecht op de twee winkelnota's. Wat geld uittrekken voor kernversterking terwijl megawinkelcentra buiten de stad worden vergund, is een pleister op een houten been. Wat ben je als detailhandelaar met een subsidie als je boetiek vlak naast een winkelcomplex als Uplace ligt?' © Mediafin 11
 • 12. 08-11-2012, p.9 Vlaamse regering plant batterij extra maatregelen voor klimaat Voor transport en landbouw nauwelijks nieuwe, doeltreffende voorstellen Het Vlaamse klimaatbeleid voldoet niet en daarom lanceren de bevoegde ministers extra voorstellen, zoals een sloopfonds voor energievretende oude gebouwen en de inperking van industriële koeling met F-gassen. 'Te vaag en te weinig doeltreffend', meent Bond Beter Leefmilieu. Uit een prognose van het VITO (Vlaams Instituut voor Tegen 2020 moet minstens 40 procent van de Technologisch Onderzoek) bleek recent dat Vlaanderen met zijn woon-werkverplaatsingen te voet of per fiets, en geplande beleid tegen 2020 zo'n 0,3 procent meer via het openbaar vervoer.Klimaatexpert Mathias broeikasgassen zal uitstoten. Dat terwijl Europa België verplicht Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu valt niet om die uitstoot tegen 2020 met 15 procent te doen zakken. achterover van de voorstellen. "Anderhalve Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, die ten maand voor de start van de nieuwe periode laatste eind dit jaar het Vlaamse klimaatplan voor 2013-2020 2013-2020 weet Vlaanderen nog niet hoe en met moet indienen, heeft daarom aan haar collega's bevoegd voor welke maatregelen het aan zijn Europese energie en wonen, transport en landbouw gevraagd extra engagement zal voldoen. Hier en daar is er een voorstellen op tafel te leggen.Minister van Energie en Wonen goed idee, maar het hele plaatje klopt nog niet: Freya Van den Bossche (sp.a) meldt dat zij met de industrie de door Europa opgelegde reductiedoelstelling alvast nieuwe energiebeleidsovereenkomsten heeft gesloten. In zal met deze maatregelen niet gehaald worden. 2002 sloot Vlaanderen al een eerste energieovereenkomst met Wat vooral opvalt is dat voor transport en de zeer energie-intensieve bedrijven, een jaar later met de iets landbouw nauwelijks nieuwe, doeltreffende minder energie-intensieve bedrijven. Nu wordt, na maatregelen zijn voorgesteld. In die sectoren is onderhandelingen met de sector, een derde luik van kracht.Een bestaand beleid herkauwd of kwamen er bedrijf kan met de overheid een akkoord sluiten in ruil voor voorstellen met een zeer beperkt of onduidelijk fiscale en andere tegemoetkomingen zoals verlaagde accijnzen effect. Binnen twee maanden moet het Vlaamse en verminderde bijdragen voor elektriciteit en aardgas. klimaatplan er liggen maar het zal veel Bedrijven moeten dan hun processen laten doorlichten, een daadkrachtiger en ambitieuzer moeten zijn dan energieplan opstellen en groene maatregelen met een bepaalde wat nu is voorgesteld, willen we de voorspelling terugverdientijd uitvoeren. Dat kan gaan van een fabriekshal van het VITO echt ombuigen." isoleren tot grondstoffen dichterbij kopen. De eerdere © De Persgroep Publishing convenanten zorgden jaarlijks al voor 2 procent meer energie- efficiëntie en Van den Bossche verwacht de komende jaren dan ook een gelijkaardige vooruitgang.Naast de beslissing over de energieconvenanten hebben de verschillende kabinetten mogelijke maatregelen geopperd die eventueel in het klimaatplan van Schauvliege zullen prijken. Wat wonen betreft stelt Van den Bossche voor de 2,7 procent gebouwen die zoveel energie vreten dat ze niet meer te renoveren zijn, af te breken via een sloopfonds. Dat kan dan de aanvankelijke investering terugverdienen met ecologische nieuwbouw. Ook opnieuw premies voor hoogrendementsketels in bestaande woningen, een maatregel die is afgevoerd, moet volgens de minister opnieuw ingang krijgen.Vanuit Schauvlieges eigen kabinet komen de voorstellen om de superkrachtige broeikasgassen, F- gassen en lachgas in te perken en milieuvriendelijke koeling te stimuleren. F-gassen zijn tot 23.000 keer schadelijker voor de atmosfeer dan CO2. Ze zitten in koelingssystemen zoals de airco in de auto of de grote koelkasten in de supermarkt.Mobiliteitsminister Hilde Crevits (CD&V) somde dan weer een batterij maatregelen op die moeten leiden tot een milieuvriendelijker voertuigenpark, zoals duurzame brandstoffen voor De Lijn en een proefproject met elektrisch aangedreven bussen. Meer carpoolen, telewerken, fietspaden en de kilometerheffing moeten de verkeersgroei helpen beheersen. 12
 • 13. 18-12-2012, p.43 Vlaams hulpplan moet kleine ondernemer redden De nieuwe faillissementscijfers van het Het Agentschap Ondernemen beslist of hun handelsinformatiekantoor Graydon liegen er niet om. Sinds aanpak wordt goedgekeurd. Daarna kunnen ze vorige vrijdag zijn er dit jaar al 10.550 faillissementen gevallen. projecten indienen in naam van hun Dat is alweer een record. ondernemers", zegt Peeters. "De overgrote meerderheid van de ondernemingen die nu over Eric Van den Broele van Graydon is blij met die de kop gaan, vertoonden al structurele moeilijkheden voor de aanpak. "Werkgeversorganisaties staan dichter crisis van 2008", zegt Eric Van den Broele van Graydon. "Heel bij hun leden en zijn gemotiveerder om veel ondernemers willen hun eigen problemen niet zien. Ze probleembedrijven actief op te sporen. Op ontkennen ze. Vaak zijn ze ook onwetend. Een loodgieter kan langere termijn kan deze nieuwe aanpak het zijn stiel voortreffelijk doen, maar dat wil nog niet zeggen dataantal faillissementen doen dalen. Maar hij iets van boekhouden kent. En als hij dan toch eens hulp ondernemers moeten vooral naar zichzelf kijken gaat vragen, is het dikwijls te laat." en genoeg eigen vermogen aanhouden. "we schakelen de werkgeversorganisaties in Nieuwe maatregelen omdat ondernemers er makkelijker naartoe Dat probleem wil de Vlaamse overheid nu aanpakken. "We gaan trekken." ondernemers in de problemen meer subsidies geven", zegt © Concentra Vlaams ministerpresident Kris Peeters (CD&V). "Ze kunnen naar het Agentschap Ondernemen stappen. Daar wordt een plan uitgewerkt om het bedrijf weer gezond te krijgen. Maar dat kost geld. Tot hiertoe gaven we een subsidie van 50%. Vanaf volgend jaar trekken we die op naar 75%. De maximumsubsidie blijft wel 25.000 euro. En we verlagen ook de drempel. Tot hiertoe kwamen enkel projecten van 10.000 euro in aanmerking voor een subsidie. Volgend jaar wordt dat al vanaf 7500 euro."Niet elke kleine ondernemer mag zomaar gebruikmaken van die regeling. "Er moet potentieel zitten in de firma die bij het Agentschap Ondernemen komt aankloppen", zegt Peeters. "Het eigen vermogen moet groter zijn dan de helft van het kapitaal van de onderneming. Ze moet ook haar financiële gegevens van de jongste drie jaar overhandigen. Na de financiële analyse beslist de accountmanager van het Agentschap Ondernemen of het bedrijf gebruik kan maken van de steunmaatregel. De analyse gebeurt gratis." Werkgeversorganisaties En toch zijn de problemen daarmee niet opgelost. Er zijn te weinig ondernemers die weten dat het Agentschap Ondernemen bestaat. En als ze het wel weten, moeten ze nog de moed opbrengen om over hun problemen te praten. "Daarom gaan we de werkgeversorganisaties inschakelen. Ondernemers trekken gemakkelijker daarnaartoe dan naar de overheid", zegt Peeters. De Vlaamse regering lanceert in januari 2013 een oproep om projecten in te dienen. Unizo, VOKA en andere werkgeversorganisaties kunnen dan zeggen hoe ze ondernemingen willen helpen. "Dat kan bijvoorbeeld door probleemondernemingen actief op te sporen via de databestanden van Graydon, door ondernemers op te bellen of door informatieavonden te organiseren. 13
 • 14. KiK-overzicht : Minister-president Kris Peeters Minister van: Economie - Buitenlands beleid – Landbouw & Plattelandsbeleid Bevoegd voor: - Algemeen regeringsbeleid - Landbouw & visserij - Internationaal Vlaanderen - Plattelandsbeleid & economie 14
 • 15. 26-12-2012, p.4 Vlaanderen geeft internethandel duw in de rug Vlaanderen scoort slecht voor internethandel of e-commerce. De regering-Peeters wil daarom 600 zelfstandigen helpen bij de opstart van hun webwinkel. Steeds meer goederen en diensten worden online verhandeld. Maar ondanks een jaarlijkse groei van twintig procent, hinkt onze regio achterop op het vlak van e-commerce. Het probleem: de magere interesse van de Vlaamse handelaar en consument. Dat leert een nieuwe onderzoek door de Vlaamse studiedienst.In 2011 kocht 44 procent van de Vlamingen via het internet. In onze buurlanden ligt dat percentage een stuk hoger. In Duitsland koopt 64 procent van de consumenten online. In Nederland 68 procent.Als Vlamingen webwinkelen, kopen we meestal tickets voor evenementen, reizen of computerspullen. Voor huishoudgerei, elektrische toestellen of kleding trekken we nog altijd naar de winkelstraat in de stad.Toch zal het winkellandschap sowieso veranderen door de groeiende internethandel. Voor kleinere zelfstandigen is de vraag: meegaan of ondergaan? Grote online-ondernemers zoals het Nederlandse Bol.com of het Duitse Zalando lonken immers naar onze markt. Internetles Dat beseft ook de Vlaamse regering. Die wil daarom eigen ondernemers stimuleren om de online sprong te wagen. "E- commerce groeit jaar na jaar en heeft een zeer groot strategisch belang voor Vlaanderen", zegt Vlaams minister- president Kris Peeters (CD&V). "De shift naar webwinkelen zal zich ongetwijfeld doorzetten. Daarom wil ik onze handelaars blijven ondersteunen."Concreet: minstens 600 handelaars zullen vanaf 1 juli 2013 'internetles' krijgen. Voor vier jaar tijd. Ze krijgen hulp bij de opstart van een webwinkel, het omgaan met sociale media, de mogelijkheden van m-commerce (handel via smartphones), enzovoorts. Het doel is een "perfecte integratie tussen offline en online winkelen, hét winnend businessmodel." Momenteel lopen er selectieprocedures in tientallen gemeenten."Met dit zeer nuttig project wordt een moeilijk te bereiken doelgroep aangesproken", reageert Peeters. "Mensen met zeer lange werkdagen, die worden aangezet tot innovatie. Hierdoor kan de zelfstandige zich versterken. En dat is nodig, want het aantal zelfstandigen neemt jaarlijks af. Ook gemeenten zijn geïnteresseerd. Dankzij de 'couleur locale' van hun zelfstandigen kunnen ze zich onderscheiden van shoppingcentra of concurrerende gemeenten."In het onderzoek van de Vlaamse studiedienst zit overigens ook goed nieuws. Vlaamse bedrijven behoren wel tot de Europese top wat betreft eigen websites. Liefst 80 procent had een webstek in 2011. © De Persgroep Publishing 15
 • 16. 18-12-2012, p.23 Peeters trekt 5 miljoen uit voor kmo's in moeilijkheden Dit jaar zullen er in Vlaanderen voor het eerst meer dan 5.000 bedrijven failliet gaan. En 2013 belooft niet veel beterschap. Vlaams minister-president Kris Peeters wil kmo's die dreigen af te stevenen op een faillissement nu preventief opsporen en bijstaan. Hij trekt daarvoor 5 miljoen euro uit. Kmo's in moeilijkheden kunnen vandaag al bij de Vlaamse overheid terecht voor gratis advies. Ze krijgen ook subsidies voor de opmaak van een doorstartplan. Alleen stappen ondernemers in moeilijkheden niet zo snel naar de overheid. En dus schakelt Peeters nu ook de werkgeversorganisaties in. Zij zullen bij de overheid projecten kunnen indienen om faillissementen te voorkomen. "Door preventief actie te ondernemen, maakt de regering de thematiek alvast bespreekbaar. En dat is een goede zaak", vindt Joël Stockmans van Unizo. De zelfstandigenorganisatie staat bedrijven die over de kop gaan al enkele jaren bij, maar wil nu ook forser inzetten op preventie. "Want als kmo's de alarmsignalen tijdig ontdekken, is er nog voldoende ruimte om in te grijpen."Peeters benadrukt dat het niet de bedoeling is om met het geld van de overheid nieuwe bedrijfsdatabanken op te richten. Die zijn er al voldoende. Eén van die dataspecialisten is Graydon, dat elke maand de faillissementscijfers bekendmaakt. "Wij kunnen probleembedrijven in een vrij vlug stadium opsporen: 3 tot 5 jaar voor het eigenlijke faillissement", stelt Erik Van den Broele van Graydon."Wij hopen alvast op een snelle procedure bij de overheid, want het is 5 na 12", aldus Stockmans.Dit jaar zullen er in Vlaanderen immers voor het eerst meer dan 5.000 bedrijven failliet gaan, zo blijkt uit schattingen van Graydon. En 2013 belooft niet veel beterschap. (VES) © Het Laatste Nieuws 16
 • 17. 20-10-2012, p.17 Vlaamse en Turkse havens gaan intensief samenwerken De Vlaamse havens gaan intensiever samenwerken met hun Turkse evenknieën. Het moet de bedrijven in de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge uiteindelijk een deel van de gigantische uitbreiding van de Turkse haven opleveren. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) ondertekende gisteren tijdens zijn Turkse handelsmissie in Izmir een intentieverklaring met de directeur-generaal van het Turkse ministerie van Maritieme Zaken, kapitein Baris Tozar. Die verklaring legt de basis voor samenwerking tussen de havenbedrijven in Vlaanderen en Turkije.Izmir is als derde stad van Turkije het hart van de Turkse havenambities. In het noorden van de stad wordt hard gewerkt aan de bouw van een gigantische containerhaven. Die moet uiteindelijk minstens 20 miljoen standaardcontainers per jaar kunnen verwerken.Hoewel de verklaring in zeer algemene termen is opgesteld, is Tozar zeer in zijn nopjes met de verklaring. 'De Vlaamse havens zijn wereldberoemd om hun efficiëntie. Daar kunnen we veel van leren.'Op basis van de intentieverklaring van gisteren gaan de havens samenwerken bij de opleiding van zeelui en havenpersoneel. APEC heeft al mensen uit de hele wereld opgeleid, maar nog maar relatief weinig uit Turkije. Daar liggen kansen.De commercieel directeur van de haven van Gent, Hendrik-Jan Van Engelen, denkt dat de Turkse havens veel kunnen leren van de puike aansluiting van de Vlaamse havens op het achterland en de infrastructuur die daar bij hoort: 'Wat je vaak ziet is dat er dan wel enorme havens uit de grond worden gestampt, maar dat de aanvoer en afvoer van de goederen vastloopt.'Joachim Coens, de voorzitter van de haven van Zeebrugge, ziet vooral kansen voor zijn autohaven: Het zou mooi zijn als Zeebrugge het centrale afzetpunt wordt voor alle Turkse auto's die voor de West-Europese markt bestemd zijn.'De Antwerpse havenambassadeur Chris Hoornaert ziet ook andere voordelen. 'Wij kunnen van de Turkse havens een hoop over ondernemerschap leren. Hoe ze hier bij de uitbouw van havens werken met publiek-private samenwerking bijvoorbeeld.' © Mediafin 17
 • 18. 15-09-2012, p.8 Kris Peeters lanceert Vlaams bankenplan BRUSSEL - Vlaams minister-president Kris Peeters werkt aan een bankenplan om de financiering van bedrijven vlot te trekken en zo de economie te ondersteunen. Het plan zet in op twee principes. Kris Peeters wil het Vlaamse spaargeld mobiliseren voor de bedrijven. Zo zou de Vlaamse overheid spaarders en beleggers proberen te overtuigen om in te tekenen op leningen van bedrijven door de risico's op zich te nemen via waarborgen. Het zou vooral gaan om het waarborgen van kredieten voor kmo's en kredieten met een lange looptijd. Doordat de overheid garant staat, zouden banken gemakkelijker kredieten kunnen toestaan. Het plan voorziet ook in de creatie van beleggingsfondsen die geld willen toestoppen aan kmo's. Peeters legde zijn plan vrijdag voor aan de ondernemersorganisaties. Die reageerden positief. De Vlaamse oppositiepartijen zijn kritisch. Als de bedrijven hun verplichtingen niet kunnen nakomen draait de Vlaamse regering en dus de Vlaamse belastingbetaler hiervoor op. Kris Peeeters ontken. Gigarant, de instelling langs waar de kredieten zouden gewaarborgd worden, bestaat al maar heeft op dit ogenblik geld te veel. Het is dat geld dat Kris Peeters wil activeren. (ed) © Concentra 28-08-2012, p.8 Kris Peeters bouwt aan Vlaanderen in 3D Kaarten van Vlaanderen zullen in de toekomst ook beschikbaar zijn in 3D. Het is de bedoeling dat de komende drie jaar alle wegen, spoorwegen, rivieren en gebouwen in Vlaanderen met behulp van de meest recente lasertechnologie vanuit de lucht opgemeten worden. Dat zal gebeuren tot op letterlijk 5 centimeter nauwkeurig. Door die gegevens te koppelen aan de tweedimensionale basiskaart van Vlaanderen, krijgt men een Vlaanderen in 3D.Minister-president Kris Peeters (CD&V) trekt daarvoor 10 miljoen euro uit. "Dat budget is zeer goed besteed", aldus de minister-president. "Als wij in Vlaanderen bij de meest vooruitstrevende regio's willen behoren moeten we nu de stap zetten van 2D naar 3D. Zeker als we weten dat een aantal Vlaamse bedrijven de technologie in huis hebben om dit project uit te voeren."De meerwaarde van het project is volgens Peeters enorm. Zo kan een 3D-kaart van de omgeving zeer nuttig zijn bij de planning van grote infrastructuurwerken, krijgt men een veel beter totaalbeeld van stadsdelen en de leefbaarheid voor omwonenden en zullen interventies van brandweer en politie makkelijk van op kantoor voorbereid kunnen worden. © De Persgroep Publishing 18
 • 19. 27-08-2012, p.5 Al één landbouwhulp op drie is geen Belg Eén op drie werknemers in land- en tuinbouw zijn allochtonen, zo blijkt uit een nieuwe studie van de Vlaamse overheid. Bij de seizoensarbeiders gaat het zelfs om drie kwart. Vlaams minister-president Kris Peeters, die ook bevoegd is voor landbouw, verheugt zich hierover. 'Dit succes is mede te wijten aan de antidiscriminatieclausule die in het arbeidsreglement van alle bedrijven is opgenomen', stelt hij. Maar tegelijk is ze een gevolg van de inspanningen die de Vlaamse overheid op het vlak van opleiding doet. Vooral taalcursussen zijn in trek, merkt Peeters op. In totaal werken een kleine zesduizend mensen in land- en tuinbouw. Op tien jaar tijd is het aantal Belgen daarin met meer dan een derde verminderd. Hun plaatsen worden door werknemers van vreemde origine ingevuld. Zij werken vooral in de sierteelt en de intensieve groenteteelt. Polen Werknemers uit het voormalige Oostblok, Polen op kop, vormen de grootste groep. Maar ook veel Afrikanen hebben een job in de landbouwsector. Seizoensarbeid komt vooral voor in de fruitsector, met meer dan 40.000 arbeiders, en ook in de groententeelt, met een tienduizendtal. Nauwelijks meer dan een kwart hiervan zijn Belgen. © Corelio 02-02-2012, p.24 Vlaanderen krijgt extra filmfonds Uiterlijk eind deze maand moeten de krijtlijnen voor een Vlaams economisch filmfonds zijn uitgetekend. Dat zei Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gisteren op de plenaire zitting van het Vlaams parlement. De minister-president bevestigt daarmee de komst van een nieuw fonds, naast het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), ter ondersteuning van de Vlaamse audiovisuele sector. Anders dan het VAF, dat subsidies uitdeelt, is het voorlopig naamloze economisch filmfonds een investeringsvehikel. Elke uitgegeven euro moet extra geld opbrengen. Vlaanderen haalt voor dat idee de mosterd bij het Waals Gewest. In Wallonië bestaat sinds tien jaar het investeringsfonds Wallimage. Die investeringsmaatschappij steekt jaarlijks meer dan 5 miljoen euro in filmproducties die op Waalse bodem worden gedraaid.Ook jonge filmbedrijven kunnen geld lenen bij Wallimage.Volgens Bart Tommelein (Open VLD) kan zo'n fonds buitenlandse filmproducties naar Vlaanderen helpen halen. 'Onze filmsector mist nu de buitenlandse investeringen. Dat heeft Wallonië voor op ons dankzij Wallimage.' Het is onduidelijk hoe het nieuwe fonds zich zal positioneren tegenover het VAF en het investeringsfonds CultuurInvest. © Mediafin 19
 • 20. KiK-overzicht : Minister Ingrid Lieten Minister van: Innovatie – Overheidsinvesteringen – Media - Armoedebestrijding Bevoegd voor: - Onderzoek - Technologische innovatie - Media - Coördinatie Armoedebeleid 20
 • 21. 31-12-2012, p.2 Vlaamse regering let op armsten bij nieuwe regels De Vlaamse regering voert een armoedetoets in. Dat betekent dat ze bij elke beslissing voortaan zal nagaan of mensen met een laag inkomen er niet door benadeeld worden. Zo zal de regering al vanaf januari nagaan of eenoudergezinnen met kwetsbare kinderen nadeel ondervinden van een nieuwe maatregel, kondigt minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a) aan. Personen of organisaties kunnen wel geen klacht indienen als ze menen dat de Vlaamse regering haar eigen armoedetoets niet zou naleven. In die zin is de armoedetoets niet afdwingbaar. © Het Laatste Nieuws 28-06-2012, p.4 100.000 euro voor jeugdbewegingen BRUSSEL - Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a) trekt 100.000 euro uit om in Brussel, Antwerpen, Gent en de Limburgse mijnstreek drempels weg te werken tussen armen en jeugdbewegingen. Dat heeft de minister gisteren beloofd aan zeven Vlaamse jeugdbewegingen die zich het voorbije schooljaar hadden geengageerd jongeren te sensibiliseren over armoede en sociale uitsluiting. Gisteren sloten de zeven hun jaarthema af. In het Vlaams Parlement overhandigden ze hun slotbevindingen. De jeugdbewegingen willen o.a. betrokken worden wanneer acties worden uitgewerkt die de vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongeren in armoede moeten bevorderen. "Ik vind hun engagement hartverwarmend", zei Lieten. "Als we de kinderarmoede in Vlaanderen effectief willen bestrijden, is een brede maatschappelijke mobilisatie broodnodig. Daarom maak ik 100.000 euro vrij om in plaatsen met een hoog kinderarmoedecijfer drempels weg te werken tussen mensen in armoede en de jeugdbewegingen." YL © Concentra 21
 • 22. 21-12-2012, p.14 Vlaanderen steunt ontwikkeling van games games Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) steunt de ontwikkeling van 13 games. Minister van Media Ingrid Lieten (sp.a) en minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) lanceerden in oktober het Gamefonds om de creatie van games door de Vlaamse gamesector te stimuleren en te ondersteunen. Beide ministers trokken samen een jaarbudget van 750.000 euro uit. Onder meer een aardrijkskundespel en een spel voor kleuters over de vier seizoenen kunnen op steun rekenen. Volgens het VAF lijdt het geen twijfel dat educatieve spellen pedagogisch zinvol zijn. © Mediafin 22-03-2012, p.26 Lieten: 'VRT-nieuwssites moeten gratis blijven' De nieuwssites van de openbare omroep moeten gratis blijven, ook nu het pas opgerichte Media Innovatie Centrum (MIX) op zoek gaat naar een gemeenschappelijk online betaalplatform voor de Vlaamse media. Dat liet mediaminister Ingrid Lieten (sp.a) aan het Vlaams Parlement weten. Dat betekent echter niet dat de VRT geen betrokken partij kan zijn bij de uitbouw van zo'n betaalplatform. De minister benadrukte dat het MIX alle kansen moet krijgen en moet kunnen samenwerken met zo veel mogelijk mediaspelers. En dan mag de openbare omroep niet ontbreken. Maar dat websites als deredactie.be of sporza.be betalend zouden worden, is uitgesloten. Dat is in strijd met de pas vernieuwde beheersovereenkomst die de Vlaamse overheid afsloot met de openbare omroep.Dat betekent niet dat de sites van de VRT zullen ontbreken als het MIX er in slaagt een operationeel betaalplatform te ontwikkelen. Zo lang er ook een gratis alternatief blijft, ziet de minister daar geen probleem in.Toch dringt zich volgens Wilfried Vandaele (N-VA) een fundamentele denkoefening over de VRT-nieuwssites op. "We zien dat ook internationaal steeds meer mediabedrijven op hun sites voor een betaalmodel kiezen. Maar een sterk uitgebouwd, gratis alternatief als deredactie.be gooit in Vlaanderen roet in het eten. Ook de vormgeving is voor discussie vatbaar. De nieuwssites van de VRT bevatten heel wat tekst, waardoor ze de krantensites concurrentie aandoen." © De Persgroep Publishing 22
 • 23. 13-12-2012, p.6 Lieten wil meer buitenlandse onderzoekers aantrekken Buitenlandse onderzoekers vinden te weinig de weg naar de Vlaamse universiteiten. Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) neemt maatregelen om de trend te keren. Het onderzoeksveld in Vlaanderen is te weinig internationaal. Slechts 8 procent van het professorenkorps komt uit het buitenland. Bij het assisterend academisch personeel daalt het aantal buitenlanders zelfs tot 4,7 procent. Bij de jongere onderzoekers stijgt het aandeel buitenlanders wel gestaag. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) op een vraag van Vlaams Parlementslid Frank Creyelman (Vlaams Belang).Een expertengroep bracht de knelpunten in kaart. Daaruit blijkt dat op topniveau het loon internationaal niet competitief is. Bovendien verhindert de taalwetgeving aan Vlaamse universiteiten dat buitenlandse onderzoekers onderwijstaken op zich nemen. Tot slot is de rekruteringscultuur onvoldoende transparant: vacatures worden niet altijd wijd verspreid.Lieten heeft maatregelen genomen om het aantal buitenlandse onderzoekers op te krikken. Zo is de wetgeving rond het Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs flexibeler geworden.Voorts doet het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) inspanningen om meer buitenlandse onderzoekers aan te trekken, zoals het tweetalig maken van de FWO-website en Engelstalige aanvraagformulieren.Daarnaast vinden internationale onderzoekers op de Europese jobportaalsite Euraxess ook specifieke informatie over Vlaanderen en wordt open rekrutering aan de universiteiten meer gestimuleerd, bijvoorbeeld door sollicitaties te publiceren op Euraxess.'Vlaanderen is een kleine regio. We kunnen de keiharde mondiale competitie enkel aan door in te zetten op excellentie. Internationale wetenschappers kunnen het Vlaams onderzoek mee op een hoger niveau tillen.' © Mediafin 23
 • 24. 31-08-2012, p.4 'Ouderenzorg via Facebook' Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (SP.A) trekt 20 miljoen uit om de zorg voor bejaarden te moderniseren en geneeskunde op maat te stimuleren. 'Eindeloos rusthuizen bijbouwen is immers onbetaalbaar.' Van onze redacteurs: Maarten Goethals - Marjan Justaert BRUSSEL - 'Hoewel de ouderenzorg de komende jaren sterk zal stijgen, kan het niet de bedoeling zijn eindeloos veel rusthuizen bij te bouwen. Dat is onbetaalbaar.' SP.A-minister Ingrid Lieten, bevoegd voor Innovatie, heeft daarom een andere oplossing bedacht: een proeftuin opstarten die naar nieuwe, goedkope en onmiddellijk toepasbare vormen van ouderenzorg zoekt. Lieten denkt bijvoorbeeld aan zorgverlening die door de wijk georganiseerd wordt, of aan een knop op de televisie waarmee bejaarden rechtstreeks in contact staan met hun zorgcoördinator. Andere vormen van domotica entools komen ook in aanmerking, net als een 'Facebook voor mantelzorgers' - naar een voorbeeld uit Parijs. 'Een moeilijkheid voor mantelzorgers is immers dat ze zelf ook erg geïsoleerd raken.' De minister trekt daarvoor 10 miljoen euro uit. Op korte termijn lost dat de problemen niet op, beseft ze zelf ook. Maar haar horizon is 2020. 'Tegen dan is de babyboomgeneratie de kaap van zestig bijna volledig gepasseerd', legt Lieten uit. 'Vandaag zitten we al met overvolle wachtlijsten, maar dit is nog maar een voorprogramma.' Die analyse deelt de minister met Itinera (DS 30/8). Uit een studie van de denktank blijkt dat de komende zeven jaren het tekort aan opvangcapaciteit met liefst 19.000 plaatsen zal groeien.'We moeten inspelen op de vraag naar manieren om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, meent Lieten, die daarvoor samenwerkt met minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) onder de vlag van Flanders Care. Via het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) lanceren de ministers eencall waarop teams met een idee zich kunnen inschrijven, gaande van huisartsen en mantelzorgers, tot dagcentra en zelfs commerciële bedrijven. Medicijnen Bovendien legt Lieten ook nog 10 miljoen opzij voor de zogenaamde 'medicijnen op maat'. Doel van dat project is meer pillen en behandelingen op maat van de patiënt op de markt te brengen. Dat is nu niet of nauwelijks het geval. 'Zeker wat dementie, een typische ouderenziekte, betreft, is de uitdaging groot: in 2030 zal het aantal bijna verdubbeld zijn. In 2050 zullen dat er 115 miljoen zijn.' © Corelio 24
 • 25. 28-01-2012, p.6 Tv-programma's moeten jongeren naar techniek en wetenschap lokken Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) en zijn collega en partijgenoot, minister van Wetenschapsbeleid Ingrid Lieten gaan aan VRT, vtm en VT4 vragen om na te denken over programma's die jongeren naar technische en wetenschappelijke richtingen moeten lokken."Kijk naar het aantal jongeren dat dierenarts of dierenverzorger wil worden naar aanleiding van Dieren in nesten", zegt Smet. "Zoiets moet toch ook mogelijk zijn voor andere beroepen? Een goede loodgieter verdient meer dan een jurist, maar dat aspect van de job komt nooit aan bod."Er is al een eerste contact geweest met de zenders, zegt Smet, en volgens hem staat iedereen welwillend tegenover het plan. "Ook de sectoren zien dat zitten en zijn bereid om financieel over de brug te komen. Ik ben er zeker van dat de zenders hier iets mee kunnen doen. Hoe ze dat doen en om welk soort programma's het moet gaan, is niet aan mij om te beslissen. Dat laat ik over aan de programmamakers."Bij de VRT klinkt het dat ze "bereid zijn om rond te tafel te gaan zitten, maar dat er nog geen concrete plannen zijn".In Vlaanderen blijft het aantal jongeren dat voor een exact wetenschappelijke of technische richting ligt laag. Hoewel in het secundair meer dan de helft zo'n richting volgt, kiezen ze in het vervolgonderwijs vaak plots voor iets heel anders. De Vlaamse regering heeft een actieplan goedgekeurd dat dit probleem moet verhelpen. Het idee voor gerichte televisieprogramma's is mee opgenomen in het actieplan. In september zal een platform van start gaan dat de ideeën moet omzetten in concrete acties. © De Persgroep Publishing 25
 • 26. KiK-overzicht : Minister Geert Bourgeois Minister van: Bestuurszaken – Binnenlands Bestuur – Inburgering – Toerisme – Vlaamse Rand Bevoegd voor: - Bestuurszaken - Toerisme - Beheer & bescherming onroerend erfgoed - Beleid omtrent Vlaamse Rand rond Brussel 26
 • 27. 21-12-2012, p.17 Last Post Association krijgt 100.000 euro van Bourgeois Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois kent een subsidie van 100.000 euro toe voor de organisatie van het herdenkingsproject 'Mijmeringen aan de Menenpoort' van de vzw Last Post Association in Ieper. Naast een aantal internationale herinneringsconcerten op 11 november 2014 en 2015, zal het herdenkingsjaar 2014 helemaal in teken staan van de verhalen achter de namen op de Menenpoort.Daarnaast zal in 2014 de vierde editie van de Ypres Memorial Tattoo doorgaan, bij wijze van start van het unieke herdenkingsjaar. Daarbij komen verschillende internationale piperbands optreden op de Ieperse Grote Markt. (BLI) © Het Laatste Nieuws 24-10-2012, p.28 Bourgeois wil reclamemuur-schilderingen beschermen Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N- VA) wil een aantal reclamemuurschilderingen op buitengevels beschermen en laten opnemen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Daarmee gaat de minister in op een vraag van de vereniging De Muren Spreken."In 2013 zal een nota worden opgemaakt waarin de historische context van deze schilderingen wordt onderzocht, hun potentiële erfgoedwaarden geduid en selectiecriteria opgesteld, zowel voor inventarisatie als bescherming", verduidelijkt Bourgeois. In New York en Los Angeles zitten reclameboodschappen op buitenmuren weer in de lift, maar bij ons zijn ze met uitsterven bedreigd. Vandaar de bekommernis van de minister en de vzw De Muren Spreken. Eerder zetten deze krant en het reclamebureau Famous ook al de actie 'Red een stukje reclame-erfgoed' op. Nog tot en met 27 november kan het grote publiek reclamegevels selecteren en erop stemmen. © De Persgroep Publishing 27
 • 28. 04-09-2012, p.3 'Inspirerende' ex-kerk wint Monumentenprijs De herbestemde Sint-Rochuskerk in Ulbeek krijgt dit jaar de Monumentenprijs. Die is goed voor 15.000 euro. Een kerk: wat doet men ermee als er geen erediensten meer in Voor de Monumentenprijs waren nog vijf gehouden worden? Sinds enkele jaren loopt de discussie over finalisten in de running. Daaronder het Centraal de herbestemming van ontwijde kerken. Met de toekenning van Station van Antwerpen, de alcoholstokerij de Monumentenprijs aan de voormalige Sint-Rochuskerk in het Wilderen (Sint-Truiden), het lemen huisje Limburgse Ulbeek is een 'inspirerend voorbeeld' als winnaar Mostinckx (Dilbeek) en het Calvariekruis van de gekozen. Sint-Niklaaskerk (Veurne). Het kerkgebouw stond al leeg sinds 1938 en was in ruïneuze Alle finalisten kregen 2.500 euro. De winnaar toestand. De voorbije jaren had het verschillende functies, kreeg daar nog eens 12.500 euro bovenop. De waaronder opslagruimte voor een schrijnwerkerij de meest prijs gaat vooraf aan de Open Monumentendag, prozaïsche was. In 1998 vond men bij een archeologisch aanstaande zondag, die dit jaar in het teken van onderzoek in het koor de fundamenten van een gebouwtje uit 'muziek, woord en beeld' staat. de elfde of twaalfde eeuw. © Corelio Een eerste plan bestond erin de contouren van de kerk te bewaren. Uiteindelijk werd besloten er een herdenkingsruimte van te maken, zodat de plek toch nog iets van haar sacrale en rituele karakter bewaart. De architecten Stefan Vantilt en Wilfried De Wyngaert hebben het monumentale en het archeologische verzoend met de functie van begraafplaats. Ze hebben het kerkgebouw opengewerkt en verbonden met het kerkhof. In het overdekte gedeelte is er plaats voor 20 grafkelders en 21 urnen. Boven de archeologische resten in het koor is een glazen overkapping gemaakt. 'Van deze site is met veel respect een herdenkings- en bezinningsplaats gemaakt', zei minister Geert Bourgeois (N-VA) gisteren bij de bekendmaking. Bourgeois liet eerder een nota uitwerken over de herbestemming van religieus erfgoed. Vlaanderen heeft zes kathedralen en 1.800 parochiekerken. Erg royaal voor de vijf procent Vlamingen die nog regelmatig ter kerke gaan. De exploitatiekosten bedragen 69 miljoen euro, waarvan 42 miljoen gedragen wordt door de gemeenten. Daarnaast vereisen de oudere gebouwen steeds hogere onderhoudskosten. In 2009 was daarvoor nog eens 18 miljoen euro nodig. Het voorbije decennium werd al veel religieus erfgoed herbestemd. Tal van kloosters en abdijen kregen een nieuw leven als verzorgingscentra. Er zijn voorbeelden van kerken die gerenoveerd werden als hotel, boekhandel, discotheek en zelfs parkeergarage. 28
 • 29. 11-08-2012, p.10 Online campagne voeren mag in sperperiode De sperperiode in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober geldt niet voor onlinecampagnes. Dat heeft het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) gisteren bevestigd.In de drie maanden voor de verkiezingen mogen politici geen boodschappen meer verspreiden via de radio, op de televisie of in de bioscoop. De sperperiode moet kandidaten met een beperkt budget gelijke kansen geven.Maar de Vlaamse wetgeving zegt niets over betaalde boodschappen op het internet. Partijen mogen dus advertentieruimte kopen op websites en sociale netwerken tot aan de lokale verkiezingen van 14 oktober. Het Agentschap van Binnenlands Bestuur kreeg al meerdere vragen over de lacune.Bij de federale verkiezingen is adverteren via het internet wel verboden. Betaalde reclame mag volgens de federale wetgeving nergens, dus ook niet online. © Mediafin 27-06-2012, p.8 14 miljoen voor 80 Europese projecten Tachtig toeristische projecten mogen samen rekenen op ruim 14 miljoen euro subsidies. Dat hebben Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois (N-VA) en Toerisme Vlaanderen aangekondigd op de werf van het Brugse Historium. Het programma rond de herdenking van de Groote Oorlog is de grootste slokop van het budget. In totaal werden 186 projecten ingediend. Bij de gelukkigen zijn onder meer de kunstbiënnaleManifesta 9, het festivalFlanders song for peace en hetNationaal Wielermuseum van Roeselare. De minister hoopt in het najaar een tweede, beperkte, subsidieronde te kunnen goedkeuren voor enkele projecten in het kader van de Eerste Wereldoorlog. © Corelio 29
 • 30. 14-06-2012, p.22 Oostende-Westhoek 37 toeristische ondernemers krijgen Q-label Vlaams minister van toerisme Geert Bourgeois (N-VA) heeft aan 37 toeristische ondernemers aan de kust het Q-label uitgereikt, een kwaliteitslabel dat focust op klantvriendelijkheid. Inmiddels behaalden al 120 zaken, gaande van hotels en Minister Bourgeois onderstreepte het belang van restaurants tot vakantiecentra en kampeerterreinen deze de kust als economische sector. Ze stelt 37.000 erkenning. 'Om een Q-label te bemachtigen, moeten de mensen te werk en genereert 2,5 miljard euro op deelnemers een traject doorlopen dat past in ons project 'De jaarbasis. Vlaamse Kust, een zee van kwaliteit', legt Patrick Van Gheluwe, © Corelio voorzitter van Westtoer, uit. 'Die bestond uit opleiding en begeleiding op maat. Nadien kregen ze het bezoek van een 'mystery guest' die onder meer vriendelijkheid, netheid en gastvrijheid beoordeelde. Een vijftigtal ondernemers volgde het traject, 37 slaagden.' Hotel Cajou in De Panne van uitbater Bruno Denecker kreeg als enige handelszaak drie Q-labels. Patrick Van Gheluwe kondigde eveneens enkele acties aan die in samenwerking met de sector op het getouw worden gezet. 'Om het de verblijfstoeristen gemakkelijk te maken, komt er een online boekingsmodule voor de hotels en de B&B's aan de kust. Hierdoor kunnen we voortaan sterkere campagnes voeren en die linken aan de mogelijkheid om te boeken. Er komt eveneens een nieuwe gratis app, te downloaden op dekust.be die het mogelijk zal maken om zelf een wandel- of fietstraject te plannen in functie van interessante stopplaatsen zoals bistro's of speeltuin.' 02-04-2012, p.6 Bourgeois verbreekt diplomafetisjisme De Vlaamse overheid brak vrijdag met het 'diplomafetisjisme', het overdreven belang hechten aan diploma's. Wie de nodige beroepservaring heeft en die kan bewijzen, kan voortaan ook zonder het geijkte diploma worden aangeworven bij de Vlaamse overheid, zegt minister van Bestuurszaken, Geert Bourgeois (N- VA). 'Diploma's blijven belangrijk, maar ze zijn niet meer de enige manier om te bewijzen dat je over gevraagde competenties beschikt.' Het personeelsstatuut van de Vlaamse diensten wordt aangepast. Maar eerst moet nog worden onderhandeld met de vakbonden. Bewijzen dat men elders - buiten de school - competenties verworven heeft (EVC), gebeurt vooral via de VDAB. De federale selectiedienst Selor zette ook al stappen in die richting: daar werkt men met een instapkaart die competenties aantoont. © Corelio 30
 • 31. KiK-overzicht : Minister Jo Vandeurzen Minister van: Welzijn – Volksgezondheid - Gezin Bevoegd voor: - Welzijn - Volksgezondheid - Gezin 31
 • 32. 01-12-2012, p.4 Patiënt kan vanaf 2013 ziekenhuizen vergelijken gezondheidszorg De gezondheidszorg heeft een instrument ontwikkeld waarmee de Vlaamse ziekenhuizen hun kwaliteit kunnen meten. De nieuwe indicatoren moeten de ziekenhuizen toelaten zichzelf te verbeteren waar dat nodig is. De patiënt kan dankzij het eenvormige systeem de ziekenhuizen ook onderling vergelijken. Vanaf 2013 kan iedereen op de website van een ziekenhuis weten hoe het met de kwaliteit gesteld is. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil zo de transparantie en de zorg verbeteren. © Mediafin 27-10-2012, p.13 Portaalsite moet jongeren doen stoppen met roken Om de moeilijk bereikbare doelgroep van de jongeren informatie op maat te verschaffen over stoppen met roken heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen een nieuwe site gelanceerd. Het gaat om een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Vlaamse Logo's (Lokaal Gezondheidsoverleg). De site richt zich ook tot professionelen met informatie over hoe ze stoppen met roken aanpakken op school, op het werk, in de gemeente of in de zorgsector. Verhalen en tests Zorgverstrekkers zoals huisartsen, apothekers en diëtisten en professionele tussenpersonen die in scholen, bedrijven en gemeenten werken, kunnen er terecht voor een goed overzicht van het huidige rookstopaanbod. Jongeren kunnen op de portaalsite verhalen delen, tips vinden om van de sigaret af te raken en een antwoord krijgen op vragen over roken. Bovendien staan er ook tests, filmpjes en een stopplan. Volwassen rokers worden naar www.tabakstop. be doorverwezen. Voor Vandeurzen past de site "perfect binnen de strategische krachtlijn 'rookstop' uit het actieplan bij de Vlaamse gezondheidsdoelstelling Tabak, Alcohol en illegale Drugs. Alle betrokkenen kunnen dankzij het project op een gemakkelijke manier over informatie beschikken", stelt de minister. www.vlaanderenstoptmetroken.be © Concentra 32
 • 33. 25-07-2012, p.11 Mindervaliden tot 25 welkom in instelling Jongeren met een handicap kunnen voortaan ook na hun 21ste (en tot hun 25ste) in hun vertrouwde instelling voor minderjarigen blijven. Dat besliste de Vlaamse regering. Er komt ook vier miljoen extra voor de opvang van 23- tot 25-jarigen. Daarmee zullen zowat 200 personen, die nu nog op een wachtlijst staan, kunnen geholpen worden. "Geen fundamentele oplossing, maar toch meer dan een druppel op een hete plaat: laten we het houden op een flinke geut", reageert Marc Van Gestel van ZorgGebruikers.be. De Vlaamse regering nam vorige week op voorstel van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) de twee beslissingen over bijkomende middelen voor de zorg-sector. Jongvolwassenen met een handicap kunnen vanaf nu langer in een instelling voor minderjarigen blijven, ook als ze de 21 voorbij zijn. Vroeger moest een jongere dan naar een andere instelling verhuizen, maar dat lukte niet altijd wegens plaatstekort. Bovendien was de gehandicapte zelf vaak vragende partij om nog enkele jaren te kunnen blijven in de instelling die hij al sinds zijn kinderjaren kent. Minister Vandeurzen trekt ook vier miljoen euro uit voor de opvang van de 23-25 jarigen. Dat geld dient om persoonlijke assistentiebudgetten toe te kennen of om extra plaatsen in instellingen te creëren. Momenteel staan nog 22.055 personen met een handicap op een wachtlijst. De minister zegt dat hij elk jaar meer middelen inzet om de achterstand weg te werken. "En dat doen we niet alleen door meer instellingen te bouwen, maar ook door de jongeren zelf de keuze te geven of hij langer in zijn instelling wil blijven, of hij in een beschermde werkplaats terecht wil, of hij zelfstandig gaat wonen..."De sector reageert gematigd positief op de nieuwe maatregelen. Volgens Marc Van Gestel van ZorgGebruikers.be, dat de belangen van gehandicapte zorgbehoevenden behartigt, kunnen met de 4 miljoen euro 200 personen op een wachtlijst geholpen worden. "Wij zijn blij om elke persoon die een opvangplaats krijgt", zegt Van Gestel. Slechte timing Maar bij de maatregel om jongvolwassenen langer in een instelling voor minderjarigen te laten verblijven, plaatst Van Gestel enkele kritische kanttekeningen. "Gaat dat iets oplossen? Kunnen die instellingen dat logistiek aan? Als hun capaciteit niet uitgebreid wordt, hebben ze een probleem: want als ze iemand van 21 langer houden, moeten ze nieuwe aanvragen van 6- jarigen afwijzen."De timing van de minister is niet best, vinden ze bij ZorgGebruikers.be. "Dit is het meest ongelukkige moment dat hij had kunnen kiezen.Mensen van 21 jaar die in juni te horen hebben gekregen dat ze hun instelling moeten verlaten, beseffen nu dat ze eigenlijk nog tot hun 25ste hadden kunnen blijven. Dat zal zeker voor verontwaardigde reacties zorgen. En je kan niet verwachten van de instellingen dat ze op hun beslissingen terugkomen om de 21-jarigen te helpen." © Het Laatste Nieuws 33
 • 34. 16-06-2012, p.7 Extra geld voor zelfmoordpreventie Extra geld voor zelfmoordpreventie De Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), maakt 750.000 euro vrij voor suïcidepreventie. In heel Vlaanderen worden gespecialiseerde teams ingezet om het risico op zelfdoding bij mensen met psychiatrische stoornissen sneller en beter op te sporen. Vlaanderen telt drie zelfdodingen per dag en heeft de ambitie om het aantal zelfdodingen tegen 2020 met 20 procent te verlagen. Om dat doel te bereiken, is extra aandacht nodig voor kwetsbare groepen, zoals mensen met psychiatrische stoornissen. Er bestaan al teams die gespecialiseerd zijn in het opsporen van psychiatrische stoornissen, met name bij mensen tussen 14 en 35 jaar. Die werking met zogenaamde VDIP-teams (Vroege Detectie en Interventie bij Psychose) wordt nu uitgerold naar heel Vlaanderen. 09-03-2012, p.2 Vandeurzen lanceert opvallende campagne tegen kindermishandeling Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) lanceerde gisteren een opvallende sensibiliseringscampagne omtrent een nieuw centraal meldpunt voor slachtoffers van geweld. De affiches en spots moeten de aandacht vestigen op interfamiliaal geweld of seksueel misbruik bij kinderen en laten jongeren met blauwe plekken of bloedneuzen zien. Die worden begeleid door teksten als 'brute pech of brute papa?'. De bedoeling van de campagne is de bevolking alerter te maken voor signalen van kindermishandeling en haar te motiveren actie te ondernemen. Vanaf 13 maart kan iedereen met vragen of meldingen omtrent mishandeling terecht op het nummer 1712. Verwacht wordt dat er ongeveer 16.000 meldingen per jaar binnenkomen. De Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW's) en Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK's) krijgen voor het initiatief 636.000 euro extra. (TD) © Het Laatste Nieuws 34
 • 35. 29-03-2012, p.4 Kinderopvang voor alle gezinnen tegen 2020 BRUSSEL - Vanaf 2015 is een vergunning verplicht voor iedereen die kinderopvang organiseert. Er komen drie soorten: voor onthaalouders, crèches en opvang aan huis. Dat staat in het nieuwe decreet over de organisatie van de kinderopvang. Het Vlaams parlement keurde het woensdag goed.Er komt een nieuw getrapt subsidiesysteem. Elke voorziening kan financiële ondersteuning krijgen (trap 1). Daarnaast kan een voorziening een subsidie aanvragen die haar in staat stelt aan gezinnen een prijs te vragen volgens hun inkomen (trap 2). Hierbovenop komt een subsidiëring voor die opvangverblijven die een sociale functie vervullen, zoals een beleid rond kwetsbare gezinnen (trap 3). In elke gemeente moet een lokaal loket kinderopvang actief zijn dat opvangvragen registreert. De Vlaamse Gemeenschap beoogt tegen 2016 een aanbod voor minstens de helft van de kinderen jonger dan drie jaar, en vanaf 2020 voor alle gezinnen met een behoefte aan kinderopvang. De vzw UniekO, de koepel van zelfstandige kinderopvanginitiatieven, vreest dat het decreet de dagprijs voor kinderopvang zal doen oplopen tot 41,5 euro, bijna een verdubbeling van het huidige gemiddelde van 22 euro. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen belooft extra middelen om de hervorming te ondersteunen. © Concentra 35
 • 36. 04-02-2012, p.5 Darmkankertest voor alle Vlamingen Vanaf 2014 kunnen alle Vlamingen tussen 50 en 74 zich op darmkanker laten testen. Ze krijgen de tests thuis gestuurd. Wie tussen de 50 en 74 jaar oud is, mag over twee jaar een pakje met een cilindervormig potje en een borsteltje in zijn postbus verwachten. Met het borsteltje kan je een staaltje van de stoelgang nemen. Een lab onderzoekt dan gratis of er bloed in zit. Het bloed, vaak niet zichtbaar met het blote oog, kan op darmkanker, of een voorvorm, wijzen. 'Met de test willen we jaarlijks 400 kankerdoden voorkomen', zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid. De screening richt zich op de grootste risicogroep: de vijftigplussers. 'Hoe vroeger een arts veranderingen in de dikke darm opmerkt, des te groter is de kans op genezing', zegt Eric Van Cutsem. Hij is professor aan de KU Leuven en voorzitter van de werkgroep die het screeningprogramma uitwerkt. 'Wie pas na de dokter gaat, wanneer hij symptomen van darmkanker opmerkt - gewichtsverlies, veel bloed in de stoelgang, buikpijn - heeft maar 5 procent kans om de kanker te overleven. Als we poliepen, de vroegste vorm van darmkanker, kunnen opsporen en verwijderen, ligt de overlevingskans bij 95 procent.' Een proefproject in Borgerhout, Schilde en Vosselaar wees uit dat de meeste burgers deelnemen, als ze de test thuisgestuurd krijgen. Tijdens het project vonden bijna 10.000 personen een testkit in hun brievenbus. Meer dan twee derde stuurde zijn staaltje ook naar het laboratorium. Van de andere 10.000 proefpersonen, die gevraagd werden om het testkit bij de huisarts op te halen, volgde amper een kwart de oproep op. 'Dat je de test thuis - letterlijk en figuurlijk - op je gemak kan doen, verlaagt de drempel om deel te nemen', zegt Guido Van Hal. De Antwerpse professor leidde het pilootproject. 'Maar je blijft er niet alleen mee zitten. Je bent zelfs verplicht om de naam van een huisarts op te geven, wanneer je het staaltje opstuurt. Als er iets aan de hand is met je stoelgang, ontvangt ook hij de resultaten. Je arts verwijst je dan door naar een specialist die met een kijkoperatie de darm verder onderzoekt. Bij die operatie kunnen poliepen ook meteen weggehaald worden.' Het bevolkingsonderzoek zal de Vlaamse overheid elk jaar 3 tot 3,5 miljoen euro kosten. Van Cutsem, voorzitter van de werkgroep darmkankerscreening: 'Uit het buitenland weten we dat de overheid op termijn minder geld uitgeeft: veel dure chemo's kunnen we voorkomen.' © Corelio 36
 • 37. KiK-overzicht : Minister Hilde Crevits Minister van: Mobiliteit – Openbare werken Bevoegd voor: - Mobiliteit - Openbare Werken 37
 • 38. 27-04-2012, p.9 Negen op tien Vlaamse fietspaden in goede staat Iets minder dan 90 procent van de fietspaden langs Vlaamse gewestwegen verkeert in goede staat. Toch laat de inrichting daarvan te wensen over. Dat blijkt uit een onderzoek van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V). "Tegen 2015 moet de helft van de fietspaden in orde zijn", zegt Crevits.In totaal onderzocht het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vorige zomer 6.740 kilometer aan fietspaden. Zij werden stuk voor stuk gequoteerd op basis van factoren zoals oneffenheden, onderhoud en overgroeiing."Ondanks twee zware winters zien we een status- quo ten opzichte van de twee vorige onderzoeken in 2007 en 2009", zegt Crevits. Over heel Vlaanderen voldoet 89,9 procent aan de vooropgestelde criteria. De provincies Limburg (94,60 procent) en Antwerpen (94,10) scoren het best. Oost- Vlaanderen (89,40 procent), Vlaams-Brabant (85,70) en West- Vlaanderen (85,40) zitten onder het gemiddelde.Maar er blijkt ook dat de inrichting van de fietspaden vaak te wensen overlaat. Slechts 37 procent voldoet aan de criteria van het Vademecum Fietsvoorzieningen, de leidraad voor het beheer van fietsinfrastructuur in Vlaanderen. Daarin staat onder meer hoe breed een fietspad moet zijn en hoe ver het van de rijbaan moet liggen.De minister benadrukt dat het AWV streng tewerk ging bij zijn beoordeling. "Bovendien is de voorbije vijf jaar bijna duizend kilometer nieuw of vernieuwd fietspad aangelegd langs de gewestwegen. De problemen zijn vooral de oude wegen."Tegen 2015 hoopt de Vlaamse overheid de helft van de fietspaden in orde te krijgen. Jaarlijks wil ze daarvoor 100 miljoen euro investeren. © De Persgroep Publishing 38
 • 39. 29-11-2012, p.16 Jeroen Pevenage, slachtoffer Alle zesdes krijgen bezoek van verkeersslachtoffer Vlaamse scholen krijgen de komende maanden een verkeersslachtoffer of een nabestaande van een verkeersdode over de vloer. Met hun getuigenissen moeten ze scholieren die op het punt staan hun rijbewijs te halen, ertoe aanzetten zich op de weg veilig te gedragen. "Jongeren blijven helaas oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Een persoonlijk verhaal maakt veel meer indruk dan gelijk welke theoretische aanpak", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). Vier jaar geleden werd Jeroen Pevenage (25) aangereden met de motor. Hij raakte zwaargewond, lag zes weken in coma en liep een blijvend hersenletsel op. Zijn leven is sindsdien compleet veranderd. "Alles gaat trager, spreken lukt niet meer zo vlot en werken kan ik niet meer. De rechtszaak voor de verzekeringen is nog steeds niet afgehandeld, vier jaar na het ongeval", vertelde hij gisteren aan de zesdejaars Carrosserie van het PTI in Zottegem. De getuigenis nagelde de jongeren aan de grond en dat is wat Hilde Crevits wil zien gebeuren in heel Vlaanderen. 'Getuigen onderweg', een project van de vzw Onderweg dat al loopt in West-Vlaanderen en Limburg, breidt ze uit naar alle provincies en dat mag 205.000 euro kosten."Ik geloof echt dat persoonlijke verhalen van verkeersslachtoffers of nabestaanden het verkeersgedrag van jongeren kunnen beïnvloeden. Iemand die zelf een ongeval meemaakte of een vader of moeder van een slachtoffer horen spreken over het immense leed, het onnoemelijke verdriet, maar soms ook de stille hoop die ze meemaakten: dat blijft bij en zet aan tot verantwoord gedrag in het verkeer", aldus Crevits. Statistieken De getuigenissen richtten zich specifiek op de leerlingen van de hoogste graad van het middelbaar onderwijs. "Jongeren blijven helaas oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. In 2010 waren er 462 verkeersdoden te betreuren in Vlaanderen. 81 daarvan vielen in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar. Dat is bijna 1 op 5. Snelheid, alcohol en het niet dragen van de gordel liggen vaak aan de basis. Jongeren uit het vijfde, zesde en zevende middelbaar staan op het punt om hun rijbewijs te halen. Het is het ideale moment om hen te doen stilstaan bij het leed dat elke dag veroorzaakt wordt door ongevallen en te wijzen op verkeersveilig gedrag."Tegen eind 2013 moeten 700 schoolklassen bezoek krijgen van een ervaringsdeskundige. De getuigen worden geselecteerd door de vzw Rondpunt, die hun een opleiding geeft en hen laat begeleiden door verschillende zorginstellingen. "Er wordt ook gedacht aan het inzetten van veroorzakers van ongevallen. De voorbereidingen zijn bezig, maar het vergt een totaal andere aanpak", voegt de woordvoerster van Crevits toe. © Het Laatste Nieuws 39
 • 40. 12-12-2012, p.12 Recordaantal wegenwerken in 2013 De Vlaamse overheid pakt in één jaar tijd 170 kilometer aan autosnelwegen aan. In 2013 zijn er wegenwerken op 19 plaatsen. Koen Baumers 'Een inhaaloperatie', noemt Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) het. Want de Vlaamse snelwegen werden de voorbije decennia zo verwaarloosd dat het wegdek op veel plaatsen in abominabele staat is. Om die achterstand tegen 2015 weggewerkt te krijgen, legt het Agentschap Wegen en Verkeer volgend jaar een recordafstand aan snelwegen open: over een afstand van 170 kilometer worden bruggen hersteld, stukken wegdek aangepakt en zelfs funderingen vervangen. Nog eens 17 kilometer wordt voorzien van geluidsschermen. 'We geven voorrang aan de plaatsen waar de weg er het slechtst aan toe is', zegt minister Crevits. 'Dit jaar ligt het zwaartepunt in West-Vlaanderen. Het is onvermijdelijk dat wegenwerken bijkomende hinder veroorzaken voor weggebruikers, maar proberen die te beperken door de weg meteen over een lange afstand aan te pakken.' In 2011 werd nog 75 kilometer aangepakt op 25 verschillende plaatsen, dit jaar waren er veertien wegenwerken voor 140 kilometer. Volgend jaar zullen alle wegenwerken samen zo'n 87,4 miljoen euro kosten, iets meer dan in 2012 maar minder dan in 2011. Mobiele flitspaal Om de files zo veel mogelijk te beperken, vinden tien van de negentien wegenwerken geheel of gedeeltelijk plaats tijdens de zomermaanden. Alleen aan de kust, waar het tijdens de zomer net drukker is dan anders, wordt er bewust niét gewerkt in juli en augustus. Om snelheidsduivels te ontmoedigen, wordt de mobiele flitspaal ter hoogte van de werken ingezet. 'Bij anonieme controles rijdt twintig procent van de bestuurders te snel, maar dat aantal daalt tot 2,40 procent als de mobiele flitspaal er staat', zegt Crevits. 'En dat is net de bedoeling: de veiligheid verhogen door de snelheid te verlagen.' © Corelio 40
 • 41. 23-03-2012, p.7 Tot helft minder ongelukken op vernieuwde 'zwarte punten' De herinrichting van 809 gevaarlijke verkeerspunten in Vlaanderen heeft een positief effect op de verkeersveiligheid. Het aantal zware ongevallen daalt er gemiddeld met 40 procent. Dat leert een studie van de Universiteit Hasselt. De Vlaamse regering werkt sinds 2002 aan de heraanleg van De projecten die snel te realiseren waren, 809 zwarte verkeerspunten, dat zijn locaties in Vlaanderen met kwamen logischerwijs sneller aan bod", zegt hij. in verhouding veel ongevallen met doden of (zwaar)gewonden. Het totale prijskaartje voor de 809 zwarte Hoewel het project al vijf jaar vertraging opliep, lijkt de finish verkeerspunten wordt geraamd op ruim een stilaan in zicht.De vraag is echter: in welke mate heeft de miljard euro.Zodra alle punten zijn aangepakt, aanpak van zwarte punten ook voor meer verkeersveiligheid wil Crevits nog een eindevaluatie laten maken. gezorgd? Vorig jaar vroeg Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Die moet helpen bepalen welke types Crevits (CD&V) daarom aan de Universiteit Hasselt en aanpassingen - zoals de plaatsing van Steunpunt Verkeersveiligheid om 134 locaties die aangepakt verkeerslichten of de aanleg van een rotonde - werden voor 2007 te onderzoeken. De ongevallencijfers voor en uiteindelijk voor de beste resultaten zorgen. na de heraanleg werden daarbij met elkaar vergeleken.Crevits © De Persgroep Publishing stelde gisteren de resultaten van het onderzoek voor in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Uit de vergelijking blijkt dat de aanpak van de zwarte punten een erg positieve impact heeft op de verkeersveiligheid. Op de 134 onderzochte locaties ging het aantal letselongevallen met gemiddeld 24 procent naar beneden na een herinrichting. Het aantal ongevallen met doden en zwaargewonden daalde met 40 procent, geregeld zelfs tot ruim de helft.In absolute cijfers is het verschil nog groter. Op tientallen verkeerspunten daalde het aantal ongevallen met 80 procent. Het positieve effect geldt trouwens voor alle verschillende weggebruikers, van voetgangers tot vrachtwagenchauffeurs. De verkeersveiligheid steeg het meest bij kruispunten waar minder verkeer passeert en verkeerspunten waar de voorrangsregel werd vervangen door verkeerslichten."Het is duidelijk dat de aanpassing van de infrastructuur de veiligheid verhoogt", zegt Crevits. "Daarom wil ik de resterende 160 gevaarlijke punten zeker verder afwerken. De middelen worden daarvoor ook voorzien. Ik wil jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro uittrekken voor deze belangrijke projecten. Al tonen de cijfers ook aan dat er naast de herinrichting van de weginfrastructuur nog steeds nood is aan sensibilisering en verkeerseducatie om het aantal ongevallen helemaal terug te dringen." Duurste laatst De minister maakt zich sterk dat tegen eind 2014 alle aanbestedingen klaar zijn. "Volgens de huidige stand van zaken zijn er 590 zwarte punten (73 procent) weggewerkt", zegt Crevits. "Er blijven nog 219 gevaarlijke punten over. Daarvan zijn 59 projecten in uitvoering, 129 andere al aanbesteed. Nog 31 herinrichtingen zijn in ontwerp." In de provincie Antwerpen is al het meeste werk verricht (zie tabel). In Limburg, de provincie met het meeste zwarte punten, moet nog 47 gevaarlijke verkeerssituaties aangepakt worden. "De moeilijkste projecten werden wel voor het einde bewaard", waarschuwt Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Door hun complexiteit en omvang zal de aanpak van de laatste 20 procent even duur zijn als de eerste 70 procent. 41
 • 42. 07-08-2012, p.6 Twintig supertrams op weg naar Gent en Antwerpen Vanaf 2014 rijden er in Gent en Antwerpen twintig nieuwe, superlange trams rond. Met hun 42meter zijn die elf meter langer dan de huidige hermelijntrams. Samen met de komst van 28nieuwe hermelijntrams is dit de grootste bestelling die De Lijn ooit heeft gedaan. Door de nieuwe trams krijgen Gent en Antwerpen er meer dan 9.000extra plaatsen bij. Bombardier uit Brugge maakt de trams. De kostprijs is 128miljoen euro. 'Er kwamen heel wat klachten uit beide steden over een tekort aan capaciteit', zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). 'Bovendien zijn de nieuwe trams door hun lage vloer overal goed toegankelijk. Er is meer ruimte voor rolstoelgebruikers, kinderwagens en fietsen en alle trams zijn uitgerust met camerabewaking.' De supertrams worden ingezet op de lijnen3 en 15 in Antwerpen en op lijn1 in Gent. De komende jaren wil De Lijn nog eens 40nieuwe trams bestellen. © Corelio 19-03-2012, p.15 Mandelstreek Crevits wil meer gezinnen met kinderen op de fiets Vlaams minister Hilde Crevits gaf gisterochtend in het Wielermuseum in Roeselare het startschot voor 'Fiets ze!'. Dit initiatief van de Fietsers- en de Gezinsbond wil zoveel mogelijk gezinnen met kinderen op de fiets houden in plaats van de auto te nemen. Dit kan door de fietsvaardigheid van kinderen te verhogen en jonge gezinnen met 'slimme fietsen' kennis te laten maken. "We mikken enerzijds op ouders met kinderen tot 5 jaar, om hen vertrouwd te maken met allerlei manieren om hun kroost veilig met de fiets te vervoeren", vertelt Dirk Bauweleers, voorzitter van de Fietsersbond."Anderzijds is er de groep ouders met kinderen tussen 5 en 12 jaar. Zij moeten zich met de fiets veilig in het verkeer kunnen bewegen. We maken hier werk van via grote gezinsevenementen met een fietsvaardigheidsparcours en spelletjes. Ouders kunnen er ook kennis maken met transportmiddelen om kleintjes mee op de fiets te nemen. Daarnaast verspreiden we Slimme Fietsdagboekjes boordevol praktische tips en ideeën voor leuke spelletjes. Ten slotte is er nog een online bevraging op www.fietsze.be om te weten te komen waarom ouders al dan niet voor de fiets kiezen."Minister Crevits maakte zo'n 50.000 euro vrij voor het project. "'Fiets ze!' stimuleert duurzame mobiliteit en is er in het belang van de verkeersveiligheid in Vlaanderen", zegt ze. "Wie zich in het verkeer begeeft, moet de kans krijgen om vooraf ervaring op te doen. 'Fiets ze!' speelt daar perfect op in." (CDR) © Het Laatste Nieuws 42
 • 43. 08-09-2012, p.43 Limburg Stille leveringen in vier gemeenten Bocholt, Diepenbeek, Neerpelt en Wellen nemen deel aan het PIEK2-project van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). Het project staat voor stille en duurzame leveringen aan winkels.Zestien winkels in negen Vlaamse steden namen in de periode 2010-2011 deel aan het PIEK-proefproject en zorgden voor leveringen in de vroege ochtend of de late avond. De resultaten waren zo positief dat beslist werd om het project uit te breiden onder de naam PIEK2. Tot dusver schreven vier Limburgse gemeenten (Bocholt, Diepenbeek, Neerpelt en Wellen) er zich voor in."Het project heeft bewezen dat het mogelijk is om de verkeersveiligheid te verbeteren, de files terug te dringen en de luchtverontreiniging te doen dalen door de distributie te optimaliseren." Naast Colruyt en Delhaize zullen ook Albert Heijn, Carrefour en Lidl deelnemen. Zij investeren zelf in stil materiaal en leiden de chauffeurs op. In het nieuwe project is er nog meer aandacht voor verkeersveiligheid en milieu. Minister Crevits hoopt dat er vóór 15 september nog steden en gemeenten aansluiten. (GBO) © Het Laatste Nieuws 43
 • 44. KiK-overzicht : Minister Freya Van den Bossche Minister van: Energie – Wonen – Steden – Sociale Economie Bevoegd voor: - Woonbeleid - Sociale Economie - Energie - Stedenbeleid 44
 • 45. 25-01-2012, p.7 Asociale huurders worden voortaan beboet Freya Van den Bossche (SP.A) wil de levenskwaliteit in sociale woningen verhogen door asociale bewoners aan te pakken. Van onze redacteur Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) zat de afgelopen maanden samen met tal van instanties die met de sociale woonsector te maken hebben. 'Het opzet was simpel: aan welke punten moet nog worden geschaafd om de kwaliteit in de sociale woonsector te verhogen?' Het eindresultaat is een discussienota over het sociaal woonbeleid in Vlaanderen met daarin tal van voorstellen die Van den Bossche nu gerealiseerd wil zien. 'Zo zijn we op een aantal absurditeiten gestoten die absoluut moeten worden weggewerkt', zegt Van den Bossche. 'Zo behoudt nu maar een van de twee partners van een koppel dat uit elkaar gaat zijn plaats op de wachtlijst voor een sociale woning. De andere belandt opnieuw onderaan.' (zie inzet) Het opmerkelijkste voorstel van de minister is een retributie- of vergoedingssysteem voor asociale huurders van sociale woningen. 'Huisvestingsmaatschappijen kunnen huurders nu ook al bestraffen met een boete wanneer ze over de schreef gaan. Maar de huidige procedure is zeer log en omslachtig, waardoor die alleen wordt opgestart voor ernstige vergrijpen. In Antwerpen legt men daarom retributies op, bijvoorbeeld wanneer een huurder zijn afval in de gang van het appartementsgebouw achterlaat. Een echte boete opleggen, vergt een omslachtige procedure. Maar de bewuste asociale bewoner meteen laten opdraaien voor de schoonmaakkosten, dat kan wel.' Van den Bossche wil dat anderstalige bewoners van sociale woningen ook een meer praktisch ingevulde taalcursus volgen dan nu het geval is. 'In die cursus zouden we tijdens de lessen Nederlands uitleg geven over het huisreglement, over hoe je goede contacten onderhoudt met de buren -bijvoorbeeld, wat doe je als de kinderen tot laat in de nacht lawaai maken?' Ze gaat daarvoor overleg plegen met minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA). © Corelio 45
 • 46. 26-12-2012, p.6 Verhuurders moeten niet langer op geld wachten Hasselt - De Vlaamse regering heeft een huurgarantiefonds Sociale drama's goedgekeurd waarbij verhuurders zeker zijn van hun geld, ook als de huurder in financiële problemen zit. Volgens Niemans zal het huurgarantiefonds sociale drama's kunnen vermijden. "Vorige Huurders kunnen door de nieuwe regeling dan weer moeilijker maand nog vermoordde een man in Antwerpen op straat worden gezet. zijn vrouw omdat ze uit hun huis werden gezet Het huurgarantiefonds houdt in dat huiseigenaars per wegens huurachterstal. huurcontract 75 euro betalen aan een fonds. Als de huurder Daarna probeerde hij zichzelf van kant te dan gedurende enkele maanden de huur niet helemaal zelf kan maken", zegt Niemans. ophoesten, kan de vrederechter beslissen om de verhuurder met geld uit dat fonds toch volledig te betalen. "De verhuurder De huurdersbond is alvast tevreden met de beslist zelf of hij gebruik maakt van het huurgarantiefonds. nieuwe regeling. "Dit is een belangrijke stap vooruit", zegt woordvoerder Geert Inslegers. Op termijn kunnen we die regeling wel verplicht maken", zegt "We zijn er zelfs voorstander van om een Gorik Van Holen, woordvoerder van Vlaams minister van Wonen deelname aan het huurgarantiefonds verplicht te Freya Van den Bossche (sp.a). "Het huurgarantiefonds start maken. Want als het niet verplicht is, zal de ene over twee à drie maanden. De regering moet eerst nog het huurder niet goed beschermd zijn en de andere advies vragen van de woonraad en van de Raad van State." wel." Betalingsachterstal Toch vindt Inslegers dat de overheid nog verder Het huurgarantiefonds is een initiatief van het Algemeen moet gaan. "Er zijn in België nog steeds 126.000 Eigenaarssyndicaat. huurders op de privémarkt die na de betaling van hun huur niet genoeg overhouden om een "We waren het beu dat verhuurders hun geld niet kregen omdat menswaardig bestaan te leiden. De overheid de huurder in betalingsproblemen zat. Er moest een oplossing moet dat aanpakken door huursubsidies toe te worden uitgewerkt", zegt voorzitter en advocaat Fred Niemans. kennen aan die mensen", zegt Inslegers. "Het probleem was vaak dat huurders bijvoorbeeld maar 400 © Concentra euro konden betalen, terwijl de huurprijs eigenlijk 500 euro was. Daardoor bleef de verhuurder met lege handen achter, omdat de huurder in dat geval niets betaalde. Daar is nu een regeling voor. De verhuurder zal binnenkort bij een betalingsachterstal naar het huurgarantiefonds kunnen stappen. De vrederechter kan dan bijvoorbeeld beslissen dat de huurder toch 400 euro moet betalen en dat het fonds de resterende 100 euro bijpast. In dat geval krijgt de verhuurder zijn geld en wordt de huurder niet op straat gezet. In ruil zal de huurder wel een schuldafbetalingsplan moeten naleven. Maar die 100 euro die het huurfonds heeft bijgepast, zal hij niet meer moeten terugbetalen." De huurder zal altijd minstens 50% van het verschuldigde huurbedrag moeten betalen. En het huurgarantiefonds zal per huurcontract voor maximaal 2.700 euro bijspringen. Het is nog niet duidelijk wie het fonds zal beheren. Daarover moet nog een akkoord worden bereikt. 46