Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ájQ~æµ°SE’ÉH äɨ∏dG ¢SQG~e ™e "Aɪ¶©dG Aɪ∏©dG" á≤HÉ°ùe                                  ...
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬
       ‫א‬     ‫א‬      ‫א‬
   ‫.‬                    ...
á«eÉædG ∫h~dG ‘ ôµ°ùdG ¢Vôe êÓY øY ΩƒjRƒÑª°S                                       ...
5609
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

5609

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

5609

 1. 1. ájQ~æµ°SE’ÉH äɨ∏dG ¢SQG~e ™e "Aɪ¶©dG Aɪ∏©dG" á≤HÉ°ùe ¢ùª°û∏d »∏µdG ±ƒ`°ùµdG 2006 ¢ùª°û∏d »∏µdG ±ƒ°ùµdG á«Hô©dG »≤«°Sƒª∏d ¥hòàdG öüb ∫GQƒc .2006 πjôHEG 12 Ωƒj .2006 πjôHEG 6 ¤EG 2006 ¢SQÉe 22 Ωƒj øe .2006 πjôHEG 1 Ωƒj 2006 π`jô``HEG 6 k k .AÉ°ùe á©°SÉàdG ¤EG ÉMÉÑ°U áæeÉãdG áYÉ°ùdG øe k .AÉ°ùe á°ùeÉÿG ¤EG ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG øe k .AÉ°ùe IöûY ájOÉ◊G ¤EG AÉ°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG øe k k .äGô“DƒŸG õcôe -iȵdG áYÉ≤dG :¿ÉµŸG .áÑൟG - ™HGôdG ´GöûdG :¿ÉµŸG .≈£°SƒdG áYÉ≤dG :¿ÉµŸG .(1616 :»∏NG~dG ºbôdG)QOÉ≤dG ~ÑY »‚EG :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG .(1740 :»∏NG~dG ºbôdG) ~«°ùdG ~ªfi :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG .(1965 :»∏NG~dG ºbôdG) º°SÉb ËQ :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG ingi.abdelkader@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG mohamed.elsayed@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG reem.kassem@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG 2006 π``jô``````HEG 1 .äÉÑൟG ´É£b :᪶æŸG á¡÷G .»ª∏©dG ájhɪ°ùdG áÑ≤dG õcôe :᪶æŸG á¡÷G .¿ƒæØdG õcôe :᪶æŸG á¡÷G k ΩÉ≤Jh ,᫪«∏©àdG äÉYhöûŸG ‘ É©e πª©∏d ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWC’G ™«é°ûJ ≥jôW øY º«∏©àdG ≥«ª©J É¡æe ±~¡dG ájƒæ°S á≤HÉ°ùe …ƒ–h ¿ƒ«dhO AGÈN É¡«≤∏j ΩÉjCG IöûY QG~e ≈∏Y äGöVÉëŸG øe á∏°ù∏°S øe á«dÉ©ØdG ¿ƒµàJ .ÖàµdG ™jRƒàd …QÉéàdG ájQ~æµ°SE’G õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH á≤HÉ°ùŸG √òg k .‹É◊G É¡©°Vƒd ÉØ°Uhh IôgɶdG √òg á«Ø∏N ∫ƒM á©°Sƒe á«ãëH IOÉe äGöVÉëŸG √òg .~jGR ƒHCG ~ªfi hΰùjÉŸG IOÉ«≤H ∫GQƒµdG k É° jCG ìÉàJ ɪc ,vÉ«dhOh É«∏fi äÉ«°VÉjôdGh AÉjõ«ØdGh ∂∏ØdG ∫É› ‘ Ú«©eÉ÷G ÚéjôÿG á«dÉ©ØdG ±~¡à°ùJh v ìÉàØfE’G ≈àM á«°ùfôØdG á∏ª◊G òæe …öüŸG OÉ°üàb’G Qƒ£J äÉYƒ°VƒŸÉH Aɪ∏©dG Qɨ°U ∞jô©J ¤EG á«dÉ©ØdG √òg ±~¡Jh .ÚãMÉÑ∏d ∂dòch äÉ©eÉ÷G áÑ∏W øe øjõ«ªàª∏d .á«©eÉL OGƒe øe √ƒ°SQO Ée ∫ÓN øe Ω~≤àŸG »µ∏ØdG åëÑdG ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y º¡ÑjQ~Jh ∂∏ØdG º∏Y ‘ á°ü°üîàŸG á«YGQõdG áHÎdG Qƒg~J IôgÉX ∫ƒM ÜÉÑ°ûdG á°ûbÉæe …OÉ°üàb’G .2006 πjôHEG 1 Ωƒj .2006 πjôHEG 12 Ωƒj k .AÉ°ùe áæeÉãdG ¤EG GöüY á©HGôdG áYÉ°ùdG øe k k .ô¡¶dG ~©H á«fÉãdG ¤EG Gô¡X IöûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG øe ïØædG ä’BG πØM -∫Éà«°ùjQ .äGô“DƒŸG õcôe - á«Hô¨dG áYÉ≤dG :¿ÉµŸG 2006 π`jô``HEG 7 2006 π``jô`HEG 12 .¢ùeÉÿG Qh~dÉH äÉYɪàL’G áYÉb :¿ÉµŸG .(1094 :»∏NG~dG ºbôdG) ¿Éª«∏°S ìÓ°U QƒàcO :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG .2006 πjôHEG 7 Ωƒj .(4876052 :ºbQ ¿ƒØ«∏J) ¬æ«æL ÉæjO :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG salah.soliman@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .AÉ°ùe IöûY ájOÉ◊G ¤EG AÉ°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG øe k k dina.genena@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .á°UÉÿG èeGÈdGh äÉ°SGQ~dG õcôe :᪶æŸG á¡÷G .äGô“DƒŸG õcôe -≈£°SƒdG áYÉ≤dG :¿ÉµŸG .•ƒ£ÿG õcôe :᪶æŸG á¡÷G .(1965 :»∏NG~dG ºbôdG) º°SÉb ËQ :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG √ÒKCÉJh Qƒg~àdG Gòg ÜÉÑ°SCG ºgCG á°ûbÉæŸG √òg ∫hÉæàJh á«ŸÉ©dG áÄ«ÑdG πcÉ°ûe i~MEG á«YGQõdG áHÎdG Qƒg~J IôgÉX Èà©J á©eÉL ,¥ƒ≤◊G á«∏c ,‹h~dG OÉ°üàb’G PÉà°SCG QG~jhO ~ªfi Qƒàc~dG PÉà°SC’G :ç~ëàŸG .Qƒg~àdG Gòg π«∏≤àd πª©dG á«Ø«ch Éæ«∏Y öTÉÑŸG reem.kassem@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .ájQ~æµ°SE’G .¿ƒæØdG õcôe :᪶æŸG á¡÷G 2006 ájƒ«◊G É«LƒdƒæµàdG ô“DƒŸ ájÒ° ëàdG äGh~ædG .QGƒàaöùfƒµdG ~¡©e ™e ¿hÉ©àdÉH á∏Ø◊G √òg ΩÉ≤J ¿ÉæØdG ÜÉàµd ÊÉãdG ‹h~dG ájQ~æµ°SE’G áÑàµe ‹Éæ«H :πªY á°TQh .2006 πjôHEG 2 Ωƒj .2006 πjôHEG 20 ¤EG 2006 πjôHEG 12 Ωƒj øe .AÉ°ùe á°ùeÉÿG ¤EG GöüY áãdÉãdG áYÉ°ùdG øe k k k .AÉ°ùe á°ùeÉÿG ¤EG ÉMÉÑ°U IöTÉ©dG áYÉ°ùdG øe k ÜÉ£ÿG ~j~Œh º∏°ùŸG π≤©dG äÉfƒµe .ΩƒjQƒàjOhC’G :¿ÉµŸG 2006 π``jô```HEG 8 .ΩƒjQƒàjOhC’G :¿ÉµŸG .2006 πjôHEG 8 Ωƒj .(1700 :»∏NG~dG ºbôdG) …OÉ¡dG ~ÑY ≈∏«d :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG .(1798 :»∏NG~dG ºbôdG) …~°TQ É°TQ :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG .AÉ°ùe á©°SÉàdG ¤EG AÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG øe k k layla.abdelhady@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG rasha.roushdy @bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .äGô“DƒŸG õcôe - á«Hô¨dG áYÉ≤dG :¿ÉµŸG .á°UÉÿG èeGÈdGh äÉ°SGQ~dG õcôe :᪶æŸG á¡÷G 2006 π``jô``````HEG 2 .¿ƒæØdG õcôe :᪶æŸG á¡÷G .(1331:»∏NG~dG ºbôdG) ∞jöûdG Aɪ«°T :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG .¿hôNBGh É«Jƒg …~fGQ :¿ƒK~ëàŸG shaymaa.elsherif@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG k ,᫵jôeC’G I~ëàŸG äÉj’ƒdG øe ÉfÉæa 66 ácQÉ°ûà ¿ÉæØdG ÜÉàµd ÊÉãdG ‹h~dG ájQ~æµ°SE’G áÑàµe ‹Éæ«H áÑൟG º«≤J øjöVÉëŸ ¢VhôY É¡«a ¢Vô©J å«M 2006 ájƒ«◊G É«LƒdƒæµàdG ô“Dƒe ~≤©d G~«¡“ ájÒ° ëàdG äGh~ædG øe á∏°ù∏°S »g k .QGƒ◊G i~àæe :᪶æŸG á¡÷G ,G~æch ,ÚæLQC’Gh ,É«fGƒà«dh ,I~ëàŸG áµ∏ªŸGh ,~jƒ°ùdGh ,É«dÉ£jEGh ,ôéŸGh ,ƒLÉHƒJh ,É«fÉŸCGh ,É«fÉÑ°SEGh ,G~ædƒHh .2004 h 2003 á≤HÉ°ùdG äGô“DƒŸG øe á∏é°ùe øjõ«ªàe .ájQƒ¡ª÷G »àØe - ᩪL »∏Y Qƒàc~dG PÉà°SC’G :ç~ëàŸG AÉb~°UCG á«©ªL ºgÉ°ùJ ɪc .öüeh ,ájOƒ©°ùdGh ,øjôëÑdGh ,¥Gô©dGh ,∂«°ùµŸGh ,É°ùªædGh ,É«°ShQh ,∑Qɉ~dGh ."¬J’ÉM πc ‘ ÜÉàµdG" ¿GƒæY â– ƒfÉ«°S Ò«Hh ƒL ¢ùjƒd ÚfÉæØ∏d á«Øë°üdG ÖàµdG øe áYƒª› ¢Vô©H É°ùfôa ‘ áÑൟG É¡«a ç~ëàjh ÜÉ£ÿG ~j~Œh º∏°ùŸG π≤©dG äÉfƒµe ¿Gƒæ©H Ih~f QGƒ◊G i~àæe º¶æj .∫ÉØWCÓd πªY á°TQh É¡æe äÉ«dÉ©a I~Y ‹Éæ«ÑdG ÖMÉ°üjh .ájQƒ¡ª÷G »àØe ᩪL »∏Y Qƒàc~dG ábÉ£dG πªY á°TQh .2006 πjôHEG 13 ¤EG 2006 πjôHEG 2 øe á∏≤à°ùŸG »≤«°SƒŸG ¿ÉLô¡e k k GöüY áãdÉãdG áYÉ°ùdG ¤EG ÉMÉÑ°U IöTÉ©dG áYÉ°ùdG øe "¿B’G ÒÑ°ùµ°T" ô“Dƒe 2006 π`jô`HEG 9 .2006 πjôHEG 19 ¤EG 2006 πjôHEG 15 Ωƒj øe ±É°ûµà°S’G áYÉb πªY á°TQh :¿ÉµŸG .AÉ°ùe IöûY ájOÉ◊G ¤EG AÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG øe k k .2006 πjôHEG 10 ¤EG 2006 πjôHEG 9 Ωƒj øe .(1740:»∏NG~dG ºbôdG) ~«°ùdG ~ªfi :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG .äGô“DƒŸG õcôe -iȵdG áYÉ≤dGh ≈£°SƒdG áYÉ≤dG :¿ÉµŸG k k AÉ°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG ≈àMh ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG øe mohamed.elsayed@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .(1965:»∏NG~dG ºbôdG) º°SÉb ËQ :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG äGô“DƒŸG õcôe – á«Hô¨dG áYÉ≤dG :¿ÉµŸG .»ª∏©dG ájhɪ°ùdG áÑ≤dG õcôe :᪶æŸG á¡÷G reem.kassem@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .(1946:»∏NG~dG ºbôdG) ~jÉa hôªY :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG ᣫ°ùH ÜQÉŒ øe á°TQƒdG √òg ¿ƒµàJ .ÉæJÉ«M ‘ á«eƒ«dG ᣰûfC’G ∞∏àîŸ ájQhöV »gh áYƒæàeh áØ∏àfl ábÉ£dG ´GƒfCG amro.fayed@bibalex.org:ÊhεdE’G ~jÈdG 2006 π``jô`HEG 15 .¿ƒæØdG õcôe :᪶æŸG á¡÷G .iôNCG ¤EG IQƒ°U øe É¡∏jƒ– á«Ø«ch ábÉ£dG êÉàfEG á«Ø«c í°VƒJ §°SƒàŸG ôëÑdG IQÉ° Mh ájQ~æµ°SE’G äÉ°SGQO õcôe :᪶æŸG á¡÷G .πª©dG ¢TQhh äÉ°ûbÉæŸG øe áYƒª› ∂dòc èeÉfÈdG øª° àjh ,Ú«ŸÉ©dG ÚfÉæØdG øe GO~Y ΩÉ©dG Gòg ¿ÉLô¡ŸG ∞«° à°ùj k .ájöüŸG ≈≤«°SƒŸG áµÑ°Th ájQ~æµ°SE’G áÑàµÃ ¿ƒæØdG õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH ¿ÉLô¡ŸG Gòg ΩÉ≤jh ïjƒ°ûdG ~ªMCG IOÉ«≤H ájQ~æµ°SE’G áÑàµe GΰùcQhCG 2006 π``jô```HEG 3 2006 π`jô``HEG 10 "∑Éægh Éæg øe" áãj~M »≤«°Sƒe πØM .2006 πjôHEG 3 Ωƒj äÒN ôªY ¿ÉæØdG πØM .2006 πjôHEG 10 Ωƒj .AÉ°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG k .2006 πjôHEG 15 Ωƒj .AÉ°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG k .äGô“DƒŸG õcôe - ≈£°SƒdG áYÉ≤dG :¿ÉµŸG .AÉ°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG k .äGô“DƒŸG õcôe - ≈£°SƒdG áYÉ≤dG :¿ÉµŸG .(1969 :»∏NG~dG ºbôdG) ΩÓ°ùdG ~ÑY …OÉ°T :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG .äGô“DƒŸG õcôe -iȵdG áYÉ≤dG :¿ÉµŸG .(1965 :»∏NG~dG ºbôdG) º°SÉb ËQ :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG shady.abdelsalam@bibalex.org:ÊhεdE’G ~jÈdG .(1969 :»∏NG~dG ºbôdG) ΩÓ°ùdG ~ÑY …OÉ°T :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG reem.kassem@bibalex.org:ÊhεdE’G ~jÈdG .¿ƒæØdG õcôe :᪶æŸG á¡÷G shady.abdelsalam@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .¿ƒæØdG õcôe :᪶æŸG á¡÷G .ïjƒ°ûdG ~ªMCG GΰùcQhCGh OƒY πØ◊G øª° àj .¿ƒæØdG õcôe :᪶æŸG á¡÷G .øj~dG »«fi ∞jöT IOÉ«≤H ájQ~æµ°SE’G áÑàµe GΰùcQhCG πØ◊G º° j Ú°ùcƒj~dG QOÉ°üe ∫ƒM äÉ©eÉ÷G ÜÓW ™e á°ûbÉæe …ÈdG çƒ∏àdG øe ájôëÑdG áÄ«ÑdG ájɪM ∫ƒM äÉ©eÉ÷G ÜÓW ™e á°ûbÉæe 2006 π``jô`HEG 11 2006 π``jô```HEG 4 .2006 πjôHEG 11 Ωƒj .2006 πjôHEG 4 Ωƒj 2006 π``jô`HEG 16 á«YGQR πªY á°TQh .AÉ°ùe á©HÉ°ùdG ¤EG AÉ°ùe á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG øe AÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ≈àMh AÉ°ùe á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG øe k k k k .2006 πjôHEG 27 ¤EG 2006 πjôHEG 16 Ωƒj øe .¢ùeÉÿG Qh~dÉH äÉYɪàL’G áYÉb :¿ÉµŸG ΩƒjQƒàjOhC’G :¿ÉµŸG k k .(1094 :»∏NG~dG ºbôdG) ¿Éª«∏°S ìÓ°U QƒàcO :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG GöüY áãdÉãdG áYÉ°ùdG ¤EG ÉMÉÑ°U IöTÉ©dG áYÉ°ùdG øe .(1094 :»∏NG~dG ºbôdG) ¿Éª«∏°S ìÓ°U QƒàcO :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG salah.soliman@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG ±É°ûµà°S’G áYÉb πªY á°TQh :¿ÉµŸG salah.soliman@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .á°UÉÿG èeGÈdGh äÉ°SGQ~dG õcôe :᪶æŸG á¡÷G .(1740 :»∏NG~dG ºbôdG) ~«°ùdG ~ªfi :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG .á°UÉÿG èeGÈdGh äÉ°SGQ~dG õcôe :᪶æŸG á¡÷G mohamed.elsayed@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG ÖÑ°ùJ ¤EG äÉ°SGQ~dG Ò°ûJh ,êÉàfE’G äÉ«∏ªY ‘ èàæªc πN~j …òdG Ú°ùcƒj~dG É¡ÑÑ°ùj »àdG QÉKB’G á°ûbÉæŸG √òg ∫hÉæàJ ájöûÑdG äÉWÉ°ûædG øY œÉædG ájôëÑdG áÄ«ÑdG ‘ êÉàfE’G ¢VÉØîfG ™æe ¤EG Ih~ædG √òg ±~¡J .»ª∏©dG ájhɪ°ùdG áÑ≤dG õcôe :᪶æŸG á¡÷G .IÒ£ÿG ¢VGôeC’G øe ÉgÒZh á«æ«Lh á«fƒeôg äÉHGô£°VGh áYÉæŸG π«∏≤Jh ¿ÉWöùdG πãe ¢VGôeCG ‘ Ú°ùcƒj~dG .á«∏MÉ°ùdG á≤£æŸG ‘ ájÈdG
 2. 2. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
 3. 3. á«eÉædG ∫h~dG ‘ ôµ°ùdG ¢Vôe êÓY øY ΩƒjRƒÑª°S QÉѵ∏d áÁ~≤dG ájöüŸG á¨∏dG º«∏©J IQhO 2006 π``jô`HEG 16 .2006 πjôHEG 27 Ωƒj .2006 πjôHEG 16 Ωƒj IQh~dG »¡àæJ k AÉ°ùe ∞°üædGh á°SOÉ°ùdG ≈àMh GöüY ∞°üædGh áãdÉãdG áYÉ°ùdG øe k k k .AÉ°ùe á©HÉ°ùdG ¤EG GöüY á©HGôdG áYÉ°ùdG øe äGô“DƒŸG õcôe – á«böûdG áYÉ≤dG :¿ÉµŸG .ájQ~æµ°SE’G áÑàµe -™HGôdG ´GöûdG :¿ÉµŸG .(1132 :»∏NG~dG ºbôdG) Oƒ©°ùe ÊÉeCG :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG .(4876052 :¿ƒØ«∏àdG ºbQ) ¬æ«æL ÉæjO :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG amani.massoud@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG dina.genena@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .á°UÉÿG èeGÈdGh äÉ°SGQ~dG õcôe :᪶æŸG á¡÷G .•ƒ£ÿG õcôe :᪶æŸG á¡÷G .(¥OÉæØdGháMÉ«°ùdGá«∏µHáÁ~≤dGájöüŸGá¨∏dG~YÉ°ùePÉà°SCG) ¥RGôdG~ÑY∫ɪLQƒàc~dG:ç~ëàŸG ôµ°ùdG ¢Vôe êÓY á°ù°SDƒeh »LƒdƒæµJƒ«Ñ∏d »HhQhC’G OÉ–’G ™e ¿hÉ©àdÉH áÑൟG º¶æJ …òdGh ,á«eÉædG ∫h~dG ‘ ôµ°ùdG ¢Vôeh áæeõŸG ¢VGôeC’G øY ΩƒjRƒÑª°S ,á«ŸÉ©dG áHÉàµdG áaô©Ÿ áÁ~≤dG ájöüŸG QÉKB’G ≈∏Y äÉeÓ©dG ≈æ©e º∏©àd QÉѵ∏d á°UôØdG IQh~dG í«àJ .ájƒ«◊G É«Lƒdƒæµà∏d »ŸÉ©dG ô“DƒŸÉH §ÑJôj .á«Ø«∏ZhÒ¡dG á¨∏dG º∏©Jh áÁ~≤dG ájöüŸG á¨∏dÉH 2006 π``jô`HEG 27 »Hô©dG §ÿG äÉ«dɪL ‘ I~j~L ájDhQ IöVÉfi Úé©dG ‘ ~«dG ´höûe ìÉààaG .2006 πjôHEG 19 Ωƒj k .ô¡¶dG ~©H á«fÉãdG ¤EG Gô¡X IöûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG øe 2006 πjôHEG 27 Ωƒj .ΩƒjQƒàjOhC’G áYÉb :¿ÉµŸG 2006 π``jô`HEG 19 AÉ°ùe á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG ¤EG AÉ°ùe á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG øe k k ájQ~æµ°SE’G áÑàµe πNGO :¿ÉµŸG .(4876052 :ºbQ ¿ƒØ«∏J) ¬æ«æL ÉæjO :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG .(1454 :»∏NG~dG ºbôdG) π«∏N ≈¡f :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG dina.genena@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG noha.khalil@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .•ƒ£ÿG õcôe :᪶æŸG á¡÷G á«JÉeƒ∏©ŸG äÉ°SGQ~∏d ‹h~dG ~¡©ŸG :᪶æŸG á¡÷G .(¿ÉªãY QÉà°ùdG ~ÑY ~ªfi) Qƒàc~dG PÉà°SC’G :¿ƒK~ëàŸG ‘ πHƒf IõFÉL ≈∏Y õFÉ◊G ∂HQÉ°T êQƒL Qƒàc~dGh πª÷G …öùj Qƒàc~dG …öüŸG º«∏©àdG ôjRh ‹É©e øe πc Ωƒ≤j ™bƒŸG øe á«Hô©dG áî°ùædG ìÉààaÉH ájQ~æµ°SE’G áÑàµe ôj~e øj~dG êGöS π«Yɪ°SEG Qƒàc~dGh ´höûŸG Gòg Å°ûæeh AÉjõ«ØdG 2006 ájƒ«◊G É«LƒdƒæµàdG ô“DƒŸ ájÒ° ëàdG äGh~ædG .2000 ΩÉY òæe É°ùfôa ‘ á«FG~àH’G á∏MôŸG ¢SQG~e ™«ªL ¬e~îà°ùJ …òdG ™bƒŸG ƒgh . "Úé©dG ‘ ~«dG" »°ùfôØdG .2006 πjôHEG 19 Ωƒj á«°ùfôØdG á«ÁOÉcC’G ™e ∑GΰT’ÉH áÑൟG âeÉb ,áMÉàŸG ájöüŸG á«JÉeƒ∏©ŸG áÄ«ÑdG AGôKE’ ádhòÑŸG Oƒ¡÷G QÉWEG ‘h k .AÉ°ùe á°ùeÉÿG ¤EG GöüY áãdÉãdG áYÉ°ùdG øe k ™e ≥aGƒàj ÉŸ ¢ùjQ~àdG ¥ôWh á«°SGQ~dG ègÉæŸG πj~©Jh iƒàëŸG áªLôJ ≥jôW øY ™bƒª∏d á«Hô©dG áî°ùædG AÉæÑH Ωƒ∏©∏d .(1700 :»∏NG~dG ºbôdG) …OÉ¡dG ~ÑY ≈∏«d :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG .á«FG~àH’G ájöüŸG ¢SQG~ŸÉH ᫪∏©dG äÉ©ªéàdG ≈∏Y É¡dÉNOE’ »Hô©dG ⁄É©dG ‘ Úe~îà°ùŸG layla.abdelhady@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .á°UÉÿG èeGÈdGh äÉ°SGQ~dG õcôe :᪶æŸG á¡÷G á«fhεdE’G »≤«°SƒŸGh á«Hô¨ŸG äɪ¨ædG ÚH êõ“ áYƒæàe »≤«°Sƒe 2006 π``jô`HEG 30 .É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG ‘ á«ŸÉY äGQ~b AÉæÑd á«é«JΰSG ≥∏Nh ,π° aCG πÑ≤à°ùe ≥∏N ƒg äGh~ædG √òg øe ±~¡dG .2006 πjôHEG 30 Ωƒj AÉ°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG 2006 π``jô`HEG 21 k É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©∏d á«Hô©dG ᪶æŸG ô“Dƒe .äGô“DƒŸG õcôe - ≈£°SƒdG áYÉ≤dG :¿ÉµŸG .(1965 :»∏NG~dG ºbôdG) º°SÉb ËQ :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG .2006 πjôHEG 25 ¤EG 2006 πjôHEG 21 Ωƒj øe k .AÉ°ùe áæeÉãdG ¤EG ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG øe k reem.kassem@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .ΩƒjQƒàjOhC’G áYÉb :¿ÉµŸG .¿ƒæØdG õcôe :᪶æŸG á¡÷G .(1160 :»∏NG~dG ºbôdG) ÒeC’G iƒ°VQ :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG k .Üô¨ŸGh É«fÉ£jôH øe á«≤«°Sƒe Ébôa á∏Ø◊G √òg º° J radwa.elamir@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .á°UÉÿG èeGÈdGh äÉ°SGQ~dG õcôe :᪶æŸG á¡÷G ¿ƒeBG ïæY äƒJ ¢ùHÓe ¢Vô©e ™«é°ûJh ,»Hô©dG ⁄É©dG ‘ äÉeƒ∏©ŸG ¢ü≤f ¢ jƒ©àd »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdGh ᫪∏©dG çÉëHC’G QhO §«°ûæJ ¤EG ô“DƒŸG Gòg ±~¡j .á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ øjôªãà°ùŸGh »ª∏©dG åëÑdG äɪ¶æe ÚH §HGhQ ≥∏Nh »LƒdƒæµàdGh »ª∏©dG ÚYÉ£≤dG ‘ Qɪãà°S’G .2006 á«fƒj 30 ¤EG 2006 ¢SQÉe 20 Ωƒj øe k .AÉ°ùe á©HÉ°ùdG ¤EG ÉMÉÑ°U IöûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG øe k . B1Qh~dG - áÑൟG :¿ÉµŸG á``æªbôdG á``Ø°ù∏a 2006 π``jô`HEG 22 .(1080 :»∏NG~dG ºbôdG) ∫ɪc ΩÉ°ùH :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG .2006 πjôHEG 22 Ωƒj bassam.kamal@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .AÉ°ùe á©°SÉàdG ¤EG AÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG øe k k .¿ƒæØdG õcôeh á«LQÉÿG äÉbÓ©dG ´É£b :᪶æŸG á¡÷G .ΩƒjQƒàjOhC’G :¿ÉµŸG .(1331 :»∏NG~dG ºbôdG) ∞jöûdG Aɪ«°T :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG ÉgôªY ≠∏Ñj »àdGh á«fƒYôØdG ¿ƒeBG ïæY äƒJ ¢ùHÓe è°ùf IOÉYEG ƒg ç~◊G Gòg øe ±~¡dG á©eÉLh …~jƒ°ùdG ~¡©ŸGh è«°ùædG ∞ëàe ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dP ºàj ±ƒ°Sh ,ΩÉY 3200 shaymaa.elsherif@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .è«°ùædG áYÉæ°üd …QÉ° ◊G çGÎdG" ¿Gƒæ©H Ih~f ¤EG áaÉ°VE’ÉH Gòg ,¢SGQƒH .QGƒ◊G i~àæe :᪶æŸG á¡÷G ∞jöT PÉà°SC’G ,»∏Y π«Ñf Qƒàc~dG PÉà°SC’G ,»æ°ùM ΩRÉM Qƒàc~dG PÉà°SC’G :¿ƒK~ëàŸG .øªMôdG ~ÑY ájQ~æµ°SE’G áÑàµÃ ∫É°üJ’G AÉLôH :äÉeƒ∏©ŸG øe ~jõŸ .ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG ¢üî°ûdG º°SG ÖfÉéH OƒLƒŸG »∏NG~dG ºbôdÉH ∫É°üJ’G ºK øeh ájƒ«◊G É«Lƒdƒæµà∏d »ŸÉ©dG ô“DƒŸG 2006 π``jô`HEG 26 .2006 πjôHEG 29 ¤EG 2006 πjôHEG 26 Ωƒj øe k .AÉ°ùe áæeÉãdG ¤EG ÉMÉÑ°U áæeÉãdG áYÉ°ùdG øe k á`jQ~``æµ°SE’G á``Ñàµe .ΩƒjQƒàjOhC’G :¿ÉµŸG öüe - 21526- ájQ~æµ°SE’G - »`ÑWÉ°ûdG - 138 :Ü.¢U .(1338:»∏NG~dG ºbôdG) ¥RGôdG ~ÑY ¿ÉæM :ç~◊G øY ∫ƒÄ°ùŸG +(203) 4834981 :¢ùcÉa +(203)4839999 :¿ƒØ«∏J hanan.abdelrazek@bibalex.org:ÊhεdE’G ~jÈdG mona.helmy@bibalex.org :ÊhεdE’G ~jÈdG .á°UÉÿG èeGÈdGh äÉ°SGQ~dG õcôe :᪶æŸG á¡÷G media@bibalex.org ä’É› ‘ Ú«dh~dG Aɪ∏©dG øe áÑîf QɵaCGh äGÈN ¢VGô©à°SG ¤EG ô“DƒŸG Gòg ±~¡j www.bibalex.org : ™bƒŸG ≈∏Y øjõFÉ◊G Aɪ∏©dG øe O~Y ô“DƒŸG Gòg ‘ ∑QÉ°ûjh ,´GÎN’G äGAGôHh áÄ«ÑdGh áYÉæ°üdGh áYGQõdGh AGò¨dGh áë°üdG .Ú«dh~dG Aɪ∏©dG øe áÑîf ¤EG áaÉ°VE’ÉH ⁄É©dG ‘ πHƒf õFGƒL .á«°ùfôØdG Biovision `dG ᪶æe ™e ¿hÉ©àdÉH ô“DƒŸG Gòg áÑൟG º¶æJh

×