Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Med nynorsk i den digitale verktøykassa

1.555 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentasjonen til Nynorsksenteret på Kongsbergkonferansen 2007

Veröffentlicht in: Technologie, Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Med nynorsk i den digitale verktøykassa

 1. 1. Med nynorsk i den digitale verktøykassa Kristin Kibsgaard Sjøhelle IKT-konferanse i Kongsberg 'Den digitale allmenningen'             15. februar 2007
 2. 2. Ei lita oversikt <ul><li>Innfallsvinklar til IKT i norskfaget </li></ul><ul><li>Litt om elevane våre </li></ul><ul><li>Kvifor IKT og nynorsk? </li></ul><ul><li>Kva har vi i verktøykassa? </li></ul><ul><ul><li>tekstarbeid </li></ul></ul><ul><ul><li>kommunikasjonsverktøy </li></ul></ul><ul><ul><li>læringsplattform </li></ul></ul><ul><ul><li>tekst og bilete </li></ul></ul><ul><ul><li>presentasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>pedagogisk programvare </li></ul></ul>
 3. 3. Innfallsvinklar til IKT i norskfaget <ul><li>Aktivt gjere bruk av læringsplattform og leggje til rette for elevspor </li></ul><ul><li>Kommunikasjon med elevane gjennom elektroniske kommunikasjonsverktøy </li></ul><ul><li>Kombinere IKT og prosessorientert skriving </li></ul><ul><li>La elevane få bruke mest muleg elektronisk tekst og rettleie elektronisk </li></ul><ul><li>Arbeide med tekst og bilete </li></ul><ul><li>Kombinere IKT med munnleg arbeid gjennom presentasjonsprogram og dataspel </li></ul>
 4. 4. Tidleg krøkast…
 5. 5. Elevane og mediesamfunnet – varierte og krevjande sanseinntrykk <ul><li>Reklame som konkurrerer om originalitet; språk, ironi, teknologi, bruk av kjendisar, intertekstualitet, allusjonar </li></ul><ul><li>Film og TV med nyvinningar innan teknologi, animasjon, synsvinklar, avansert klipping og fargebruk, narrative utfordringar </li></ul><ul><li>Dataspel; avanserte animasjonar, lydar, hypertekst, fleire brukarar samtidig </li></ul>
 6. 6. Elevane og mediesamfunnet – varierte og krevjande sanseinntrykk <ul><li>Verkelegheits-TV; omrokkering av det offentlege og det private rommet, individet i sentrum, ekshibisjonisme </li></ul><ul><li>Internett; usensurert, fakta og fagstoff blanda med personlege produksjonar </li></ul><ul><li>Elevane møter og handterer multimodale tekstar (samansette tekstar) i kvardagen </li></ul>
 7. 7. Kvifor IKT og nynorsk? Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk . Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder . Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner Et bevisst forhold til begge målformer I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk , og det tales mange ulike dialekter og sosiolekter, men også andre språk enn norsk. Norsk språk og kultur utvikles i en situasjon preget av kulturelt mangfold og internasjonalisering, i samspill med nordiske nabospråk og minoritetsspråk i Norge og med impulser fra engelsk. I dette språklige og kulturelle mangfoldet utvikler barn og unge sin språkkompetanse. Med utgangspunkt i denne språksituasjonen skal det legges til rette for at barn og unge får et bevisst forhold til språklig mangfold og lærer å skrive både bokmål og nynorsk .
 8. 8. Læringsplattform på nynorsk <ul><li>Pilotprosjekt i Hamar og Trondheim </li></ul><ul><ul><li>Elevane brukte nynorske nettlesarar og nynorske versjonar av læringsplattforma </li></ul></ul><ul><ul><li>Ein etablert arena for nettkommunikasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>All kommunikasjon mellom lærar og elevar på nynorsk (e-post, chat, diskusjonsforum, meldingar i LMS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Refleksjonstekstar, presentasjonar, rapportar og andre småtekstar på nynorsk </li></ul></ul>
 9. 10. Periodeplan
 10. 11. Korleis tilretteleggje for elevspor? <ul><li>Faglege spørsmål i diskusjonsforum – gi elevane i oppgåve å diskutere </li></ul><ul><li>Gje elevane ansvar for å leggje inn tekstar for alle, som timerapport og ord for dagen o.l. </li></ul><ul><li>Lage felles lenkjesamlingar </li></ul>
 11. 12. Timerapport for 23.11.05 av Live For klasse 2C Dagen starta med at klassen samla seg i datarommet, der vi timen før hadde fått beskjed om at vi skulle skrive nynorsk. Jon starta dagen med ein fyldig og flott timerapport. Spesielt i dag merka eg kor viktig timerapportordninga eigentleg er, da eg var borte i går og dermed ikkje fikk med meg noe av det som skjedde eller skulle skje. Deretter fulgte Kai sitt ord for dagen, som var eit utdrag frå Jostein Gaarders bok ”Hallo? Er det noen her?” som for mange nok blei eit nostalgisk gjenmøte. Kristin let oss etter det få et halvt minutt til å tenke ut noen punkter vi syntes var relevante for kor vidt vi likte ein skjønnlitterær prosatekst eller ikkje. (...) Deretter vart vi bedt om å skrive ned ei in medias res-setning som skulle verke som den innleiande setninga til ein roman. Denne setninga skulle vi gi til personen som satt til høgre for oss, og la han eller henne få fortsette på forteljinga. Etter å ha jobba med dette i ei stund lasta vi opp historia i ’mitt arkiv’ på fronter, logga av og avslutta timen. Dette var etter mi meining ein ganske givande time (...)
 12. 13. Skrivereiskapen – ein vinnar i skriveprosessen <ul><li>Skriveutvikling i ein naturleg prosess (klippe og lime) </li></ul><ul><li>Hjelp til rettskriving og merksemd på det dei skriv rett eller feil </li></ul><ul><li>Nynorsk- og bokmålsordboka </li></ul><ul><li>Skriftleg respons direkte i teksten i t.d. Word og verktøyet Gjennomgang </li></ul><ul><li>Klipp saman ”godbitar” frå tekstane til elevane og presenter dei for klassen samla, med positive kommentarar </li></ul>
 13. 14. Kommentarar begge vegar
 14. 15. Godbitar frå alle
 15. 16. Innleveringsmapper for småtekstar
 16. 17. Eksempel på småtekstar Soga om meg Eider Borja heite ein gut. Han var son til Arnt Gunnar som var son til Rolf Margit, herse frå Noreg. Mora hans heite Ørnfrid som hadde ein ætt frå innarste Brundalen. Eider var ein respektert gut i bygda. Han var liten men sterk. Han var glad i alle jenter, unnsett utsende. Personleg var han ikkje farleg. Han var større i kjeften enn han Var kar. Han hadde venar som gjorde støyten, mens han st å såg på. Hovmodig var han der han gjekk i bygda men sine jenter
 17. 18. Uformell logg som refleksjon
 18. 19. Digital kommunikasjon <ul><li>Opnar for fleire nye, både formelle og uformelle arenaer for skriving </li></ul><ul><li>E-post – ideelt for loggskriving og for korrespondering av filer, her er god ”e-skikk” viktig! </li></ul><ul><li>Chat, SMS, e-post, diskusjonsgrupper og blogging – krev dette ny sjangeropplæring? </li></ul>
 19. 20. Direkte dialog med elevene
 20. 21. Diskusjonsforum
 21. 22. Arbeid med tekst og bilete <ul><li>Vi lagar reklame med kunst henta frå Internett </li></ul><ul><ul><li>Inspirasjon frå KunstWeb på Skolenettet </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigne digitale bilete </li></ul></ul><ul><li>Arbeid med avistekstar </li></ul><ul><ul><li>Bland sjangrar og gi elevane reelle mottakarar </li></ul></ul><ul><ul><li>Lag skoleavis (ei nynorsk nettavis?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Utfordre elevane i grafisk design </li></ul></ul>
 22. 23. Pararbeid framfor skjermen <ul><li>Konkrete og positive tilbakemeldingar frå medelevar gir ei kjensle av meistring </li></ul><ul><li>Mottakarmedvitet blir skjerpa </li></ul><ul><li>Eleven må formulere seg slik at han blir forstått </li></ul><ul><li>Eleven bruker språket ved å aktivisere passivt ord- og omgrepsforråd og utviklar metaspråkleg kompetanse </li></ul>
 23. 28. Presentasjonsprogram – møte mellom munnleg og skriftleg arbeid <ul><li>Først og fremst: videokanon </li></ul><ul><li>Presentasjonane til læraren </li></ul><ul><ul><li>enkle presentasjonar av t.d. grammatikk </li></ul></ul><ul><ul><li>klassesamtalar rundt bilete frå eit tema </li></ul></ul><ul><li>Viktig med opplæring for alle </li></ul><ul><ul><li>Ta dei kreative løysingane til elevane på alvor </li></ul></ul><ul><ul><li>Ver eit godt førebilete – unngå pp-fellene </li></ul></ul><ul><ul><li>La alle prøve seg på presentasjonsprogram </li></ul></ul>
 24. 29. Kva er ein god presentasjon? <ul><li>Komposisjon og førebuing; viktig å setje opp ein plan for presentasjonen, å øve framfor spegelen eller medelevar, å bruke talekort </li></ul><ul><li>Ein tydeleg bodskap </li></ul><ul><li>Eige forhold til stoffet, engasjement smittar! </li></ul><ul><li>Augekontakt med fleire, variasjon i språkbruken, tydeleg og høyrbart, dialekt, stemmebruk, pausar? </li></ul><ul><li>Kva feller kan vi gå i som verkar meir forstyrrande enn opplysande?  </li></ul>
 25. 30. Bruk av digitale læringsressursar <ul><li>Å bruke cd-rom i fellesskap i klasserommet – eit utgangspunkt for spel og munnleg aktivitet </li></ul><ul><ul><li>Dialektspelet </li></ul></ul><ul><ul><li>Rom for norsk </li></ul></ul><ul><ul><li>På nynorsk </li></ul></ul><ul><ul><li>Nynorsk.nett.no </li></ul></ul><ul><ul><li>NRK nett-TV </li></ul></ul>
 26. 31. Tips til slutt… <ul><li>Nynorskundervisinga kan gjerne vere ein del av eit dagleg arbeid, ei god innstilling smittar! </li></ul><ul><li>La elevane skrive uformelle og kortare tekstar </li></ul><ul><li>Finn ut kva som er formålstenleg bruk i undervisinga og kva er overkommeleg for dei som deltek </li></ul><ul><ul><li>Spørjeskjema til elevane om kva dei kan og ikkje kan (teksthandsaming, PowerPoint, e-post, gjere søk på nettet) </li></ul></ul><ul><li>Test utstyret og øv deg på førehand, og ikkje gi opp når det sviktar. Bruk elevane som ressurs! </li></ul><ul><li>Ein kan få til mye i klasserommet med videokanon og bærbar PC </li></ul><ul><li>Kunnskapen – ikkje verktøya – må vere hovudsaka ! </li></ul><ul><ul><li>Det er viktigare å vere ein god pedagog enn ein driven teknolog </li></ul></ul>
 27. 32. Litteratur <ul><li>Kunnskapsløftet, fastsatte læreplaner, 16.09.05, http:// skolenettet.no / nyUpload / Lareplan / fastsatt /pulje1/IM1037-Kunnskapsloeftet.pdf </li></ul><ul><li>Moslet, I. og P.H.Bjørkeng (red.): Norskdidaktikk - tekstnær og elevnær undervisning, &quot;Skjermtekst&quot;, Dagrun Sjøhelle, Universitetsforlaget (Trondheim 2000) </li></ul><ul><li>Otnes og Schwebs: Tekst.no - strukturer og sjangrer i digitale medier, LNU og Cappelen akademiske forlag (Oslo 2001) </li></ul>

×