Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Engasjerende kommunikasjon - ei løysing på dagens samfunnsutfordringar? Preben Carlsen

365 Aufrufe

Veröffentlicht am

Preben Carlsen trur engasjerande kommunikasjon kan gjere verda til ein litt betre stad, og han brenn for grensesprengjande kommunikasjon. Han meiner næringslivet vil spele den viktigaste rolla i arbeidet med å finne løysingar på dei verkeleg store samfunnsutfordringane i tida framover, og meiner kommunikasjon har ei nøkkelrolle i å drive dette arbeidet framover.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Engasjerende kommunikasjon - ei løysing på dagens samfunnsutfordringar? Preben Carlsen

 1. 1. Posisjonering for fremtiden: Hva skjer når digitaliseringen @pcarlsen @triggeroslo kommer og tar oss?
 2. 2. Etterbørs D e samlede byråinntek- tene til 14 av de største byråene i pr-bransjen økte med snaut 25 mil- lioner kroner i 2015, sammenlignetmedåret før,viserengjennomgåelseDagens Næringslivhargjortavselskapenes årsregnskaper.Triggervokstemest i bransjen i 2015. Pr-byrået doblet omsetningen ifjor. Torsdag ble det kjent at selska- pet ansetter Egmont-redaktør Susanne Kaluza (35), som skal jobbe med Triggers program for gründerbedrifter. For konsernsjef Preben Carlsen i Trigger er satsingen et eksempel på pr-bransjen er i endring. Han sierfremtidensprforselskapermå handleommerennengodhistorie og roser Kaluzas jobb med Kvin- neguiden i Egmont. Hun har blant annetståttbakarbeidetmedSunn Fornuft-plakaten,somerretnings- linjerforbloggereknyttettilspise- forstyrrelser,slankingogkropp,og kampanjen for å krysse inn kvin- ner under kommunevalget i 2015. «Viltape» DNs liste viser at det særlig var Trigger og Geelmuyden Kiese som sto for omsetningsveksten i bran- sjen i 2015. Carlsen mener klassisk kommunikasjonsarbeid vil tape til fordel for å jobbe med å gjøre en bedrifts kjernevirksomhet god og samfunnsansvarlig. Det vil igjen redusere behovet for krisekom- munikasjon og brannslukking, tror han. – Det må være faktisk handling. Jeg tror på et positivt næringsliv og at man kan se dit for å løse ver- densproblemer, hvis ikke ville jeg ikke jobbet med dem, sier Carlsen. Toppsjef Hans Geelmuyden i Norges største kommunikasjons- byråmenerinntektsvekstenibran- sjen hovedsakelig stammer fra at Trigger og Geelmuyden Kiese har tatt penger fra reklamebyråene. Nylig skrev nettstedet Kam- panje at resultatet før skatt i rekla- mebyråene falt med 29 prosent for 24 byråer fra 2014 til 2015. DNs liste viser at det samme fallet ikke gjelder pr-byråene avisen har sett på. De økte resultatet før skatt med drøyt 14 prosent. Geelmuyden mener hans eget selskapogTriggerharlykkesmedå gjøredetreklamebransjentidligere har gjort, bare på en bedre måte. – GK og Trigger kannibaliserer på reklamebyråene. Vi vokser begge i stor grad på markedskom- munikasjon og spiser oss inn på markedsføringsbudsjettene, sier Geelmuyden. Han påpeker at «kannibaliserin- gen» må ses i sammenheng med den negative utviklingen i annon- seinntekter for mediehusene. – R-en i pr står for relasjoner – vi er trent i å snakke med folk og ikke tilfolk.Pr-byråeneharalltidmåttet lagebudskapsomersågodeatnoen vil spre dem uten å måtte betale dyreannonsekroner.Digitaltekno- logi gir helt nye muligheter for å snakkesammen,sierGeelmuyden. Han tror det er en «voldsom» overkapasitet i pr-bransjen. – Små selskaper uten sterk mer- kevare sliter med å levere kvalitet, og er nødt til å kutte prisene sine i betydelig grad. Bransjen har også fortsatt et godt stykke å gå når det gjelder profesjonalitet, kreativitet og effektivitet, sier Geelmuyden. Vekstforstrategikere Selv om inntektsveksten i bran- sjen i all hovedsak kommer fra Geelmuyden Kiese og Trigger, opplever også flere av selskapene som driver med nettopp krise- håndtering og brannslukking, lønnsomhet. Både Gambit, Zynk, Burson-Marsteller og Corporate Communications økte inntektene i 2015, til tross for en krevende utvikling i norsk økonomi – noe som igjen har sitt å si for byråene med kunder som merker prisned- gangen i oljebransjen – mens First House hadde et svakere år. Zynk er ifølge DNs oversikt blant de mest lønnsomme pr-byrå- ene, med et resultat før skatt på 15,8 millioner kroner, mot en byrå- inntekt på 39 millioner kroner. – Det er jo hyggelig at pr-bran- sjen vokser i en krevende norsk økonomi. For vår del tror jeg det handler om et par ting: Vi har en veldig stabil og god kundebase, som vi har hatt over lang tid, og er posisjonert på endel fagområder som er lite konjunkturutsatt, sier daglig leder Claus Sonberg, og nevner myndighetskontakt og kri- sehåndtering som eksempler. Sonberg er imidlertid uenig med Geelmuyden at selskaper uten merkevareposisjon sliter med å levere. Million- vekstfor pr-byråer PR StianØvrebø Johannessenog MarkusTobiassen Oslo De fleste av de største pr-byråene i Norge tros- set dårlige tider og leverte økte byråinntekter i 2015. Trigger og Geelmuyden Kiese utmerker seg med størst vekst. 2016 grafikk/Kilde: Selskapenes årsregnskaper Pr-byråene med inntektsvekst De største kommunikasjonsbyråenes inntekter vokste med snaut ti prosent i 2015 – til tross for nedgang i norsk økonomi. Særlig stor inntektsvekst opplevde det unge byrået Trigger. I millioner kroner. Kommunikasjonsbyråene Geelmuyden Kiese Gambit H+K First House Burson-Marsteller Trigger Zynk Apeland Mørland & Johnsen Corporate Communications Nucleus WergelandApenes Leidar Norway* Pr-operatørene Crux Advisers NOR PR Totalt 2015 105,0 77,0 72,4 54,6 47,9 39,0 25,1 25,1 24,0 23,9 18,0 17,4 17,1 13,7 11,0 571,2 2014 89,3 75,3 83,9 45,9 31,7 36,3 30,2 24,7 22,3 24,3 16,0 19,2 16,5 18,3 12,4 546,3 2015 137,4 124,7 79 72,9 81,4 42,6 32,8 25,4 24,8 29,9 22,3 22,7 21,5 14 11,9 743,3 2014 115,1 116,9 90,3 54,8 41,6 40,6 37,9 26,1 22,5 38,2 19,1 23 20 18,5 13,4 678,0 2015 11,2 3,9 8,1 7,2 8,8 15,8 3,1 11,9 4,1 2,5 3 -1,5 0,9 1,8 0,8 81,6 2014 11,3 -8,2 11,5 5,7 5,3 14,1 3,2 12,2 4,6 3,1 3,1 -1,7 0,2 5,8 0,8 71,0 83 62 26 36 40 14 22 8 11 22 10 14 17 8 10 Byråinntekt Omsetning Res. før skatt Ansatte Tallene er hentet fra årsregnskapene til selskapene. Byråinntekten er pr-byråenes salgsinntekter, minus varekostnader, og gir derfor et bilde på hvor store honorarer byråene fikk fra kundene sine i 2015. * 2014-resultatene er sammenslåtte resultater for Leidar Consulting og Leidar Creative, to aksjeselskaper som ble slått sammen med virkning fra 01.01.2015 **Pr-byrået MSLGroup har ikke levert sine resultater for 2015, og er derfor utelatt fra denne oversikten Fredag 2. september 2016 | DagensNæringsliv 47 Kjøperkronerulling MedierFolkefinansierings- tjenesten Bidra selges til Kristen-Norges interessefelles- skap (Knif) og Mentor Medier, som blant annet eier Vårt Land. Salgssummen vil avhenge av hvilken omsetning tjenesten oppnår, med en øvre ramme på seks millioner. Mentor Medier går inn med én million kroner til driften av selskapet, mens Knif går inn med 1,5 millioner. De to deler selskapet 40–60 mellom seg. Planen er å bruke tjenesten til innsamlinger og organisering av frivillige, men også å kunne tilby tjenesten til andre ideelle organisasjoner, forteller gründer Jan Olav Ryffeten, som blir med videre i driften. –Finansieringavjournalistikk erethøyaktuelttema,menvihar ingenkonkreteplaneromå benytteBidratilfolkefinansiering avjournalistikk,sieradministre- rendedirektørPerMagneTveiten iMentorMedier.(DN) KapretkonkurrentOslo: Pr-byrået WergelandApe- nes fortsatte veksten i 2015, og har nå ansatt leder av pr-avdelin- gen i Dinamo, Tove Bø Laundal, som partner. Laundal blir den andre rådgiveren Rune Mørck Wergeland og Martin Apenes henter fra Dinamo denne sommeren, etter Christina Tellefsen. – Vi ønsker «å bredde» oss. Med Laundal på laget styrker vi blant annet vår evne til å levere integrerte og digitale kampanjer. Vi er kjent blant kundene våre for å tilby strategiske seniorer, som også jobber operativt, sier daglig leder Martin Apenes, før han fortsetter: – Vi har jobbet tett sammen før og det er særlig Toves energi og evnen til å få ting gjort som både vi og kundene kommer til å ha glede av fremover. Hun tilfører faglig bredde innen lederkommunikasjon, innholds- markedsføring og offentlig forvaltning. Susanne Kaluza går fra stillingen som redaktør i Egmont til Triggers gründerprogram. Konsernsjef Preben Carlsen roser hennes arbeid med Kvinneguiden. Foto: Ida Bast – Vi har en diametralt motsatt strategi av en markedskommuni- kasjon. Vår styrke ligger i at vi er strategiske og analytiske. Vi ser at det er en etterspørsel blant kun- dene knyttet til denne type råd- givning, mens konkurransen om markedsføringskronene er veldig hard. Du må spille på dine styrker, og da sier vi heller nei og sender kunder som ønsker den type job- ber, videre. I løpet av de siste årene er det uomtvistelig at vi har sendt 20–30 kunder videre til spesiali- serte markedskommunikasjons- byråer, sier Claus Sonberg. etterbors@dn.no DagensNæringsliv| Fredag 2. september 2016 37 og«Hvorforfinnesde?».Detjobber vi veldig mye mer med enn før, da vivarmerpåenkeltkampanjenivå. Da Trigger-gründerne startet opp for seg selv høsten 2010, hadde de slettes ingen femårsplan om å vokse til 45 ansatte. Nå utvi- der også Trigger til Stockholm, og kaster seg med det inn i et av de tøffeste markedene i verden. – Vi tar et steg av gangen, men begynner med det største og van- skeligste. Klarer vi Sverige, klarer vi resten av verden, sier Carlsen, som sier at Sverige-kontoret vil bestå av en håndfull personer med innsikt i det svenske markedet. Også Geelmuyden.Kiese har i flere år forsøkt å få ordentlig fot- feste på det svenske markedet. Holdermed45ansatte Til tross for sterk vekst i Norge, tror ikke Carlsen at Trigger vil vokse seg noe særlig større i Norge. Han mener det er viktig å planlegge for endringene i den digitale arbeidsmåten. – Da tror jeg noe av det dum- meste du kan gjøre er å bygge en stor produksjon internt. Der ligger det neppe særlig marginer, og det er en type mekanisk arbeid som i fremtiden kan tas hånd om av tek- nologi og maskiner. 45 mennes- ker, som vi er nå, er ganske opti- malt i lille Norge, sier Carlsen. Trigger arbeider i det Carlsen kaller en «paddeflat struktur». Pr-byrået har seks kundeteam med fem ansatte hver, i tillegg til en ressursgruppe i midten. Slik har det ikke alltid vært. For noen år siden måtte selskapet omorga- nisere totalt. – Vi hadde organisert oss helt feil. Det førte til en økende grad av frustrasjon og kvaliteten på arbei- dene gikk ned. Vi hadde en mer hierarkisk struktur. Det opplevde folksomlitemotiverende,fordide ikke skjønte hvorfor man rappor- terte så mye internt når kunden jo er arbeidsgiveren, sier Carlsen. – Den gammeldagse måten fun- ker ikke helt. Vi har mange unge folk som ønsker å ta ansvar selv, og når vi flatet ut strukturen blom- stret disse opp, sier Triggers dag- lige leder i Norge, Bente Kvam Kristoffersen. stian.johannessen@dn.no Saoppkunder,tjentemillioner Trigger Norge-sjef Bente Kvam Kristoffersen og konsernsjef Preben Carlsen hadde et rekordår i 2015. Foto: Mikaela Berg Trigger l Startet høsten 2010 av Preben Carlsen, Markus Eckbo Endresen, Camilla Kim Kielland og Henrik Røtjer Guderud. De tre første er fortsatt partnere, mens Guderud nå jobber i Anorak. l Carlsen eier 31,3 prosent av aksjene, Endresen 23,3 prosent og Kielland 20 prosent av aksjene i selskapet. Resten av aksjene eies av de fem andre partnerne i selskapet. l Har DNB, Ikea, Telenor, Norwegian, Mills, Finn.no, Naf, Plan Norge og Kari Traa på kundelisten. 2016 grafikk/Kilde: Analysebyrået Regis byrålederundersøkelse, i samarbeid med Dagens Næringsliv. Byrålederstudien I forbindelse med den nye kåringen «Årets byrå», har det svenske analyseselskapet Regi utført en byrålederstudie på oppdrag fra DN. Utvalget består av 60 toppledere i norske kommunikasjons-, medie- og reklamebyrå. Undersøkelsen ble gjort i desember 2015. Har det noen ganger hendt at dere har avbrutt sam- arbeidet med en kunde? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Nei Vet ikkeJa 83,3 % Hva tror du er den viktigste årsaken til byråbytter? 21,7% 21,7% 10,0% 8,3% 8,3% 6,7% 6,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 10,0% Manglende oppmerksomhet og/eller engasjement Vil ha endring/taktskifte Dårlig prosjektledelse Ikke tilstrekkelig kompetanse/profesjonalitet Manglende kvalitet Avtalen utgår Kommunikasjons- og samarbeidsvansker Ikke tilstrekkelig hurtighet/effektivitet Manglende kreativitet Prisnivå Redusere totalt antall byråer (f.eks. samle alt hos ett byrå) Annet 13,3 % Gjennomsnittlig lengde på kunderelasjonen 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 6–11 måneder 1år 2år 3år 4år 5-6år 7-8år 9-10år Hvordan evaluerer dere samarbeidet med kunden? Annet 3,4% 6,9%46,6% Ett spesifikt oppfølgingsmøte + ett møte per år Flere spesifikke oppfølgingsmøter hvert år 25,9% Spørreundersøkelse/måling 17,2 % Via løpende/andre samtaler med kunde DagensNæringsliv| Tirsdag 16. februar 2016 Etterbørs –S kal du jobbe med kommunikasjon som tilfører noe i målgruppenes liv, må du være kom- promissløs. Det passer ikke for alle selskaper, og da bør man kanskje jobbe med andre enn oss, sier konsernsjef Preben Carlsen i Trigger. Kommunikasjonsbyrået Trig- ger startet opp høsten 2010, og har på litt over fem år vokst seg til å bli et av de mest toneangivende nor- ske pr-byråene. Selskapet har vunnet flust av priser både i Europa og i Norge. Kampanjen «Stopp Bryllupet» ble sett i alle land i hele verden. Og Preben Carl- sen selv er blitt kåret til årets fore- dragsholder av annonsørforenin- gen Anfo. Triggers suksess viser seg også i selskapets årsresultat. Siden sitt første fulle år i 2011, har byrået økt honorarinntektene med 40 millioner kroner. I 2015 hadde Trigger byråinn- tekter på 47,9 millioner kroner, opp 16,2 millioner sammenlignet med året før. I løpet av det samme året sa Trigger opp samarbeidet med flere av sine kunder, uten at konsernsjef og styreleder Preben Carlsen vil si hvem. – Det kan jeg dessverre ikke. Det er konfidensielt. DN har i forbindelse med kårin- gen av «Årets Byrå» gjennomført en undersøkelse blant 60 byråle- dere i norske pr-, reklame- og mediebyråer. I den svarer 83 pro- sent at de selv har avbrutt kunde- forhold. Carlsen mener at for å opprettholde et godt samarbeid, er det essensielt at byrå og kunde deler filosofi. – Hvis man ikke tror på det samme, kommer ikke resultatene til å bli bra, og da er det ikke hen- siktsmessig å jobbe sammen. Vi har sagt opp samarbeidet med store kunder i løpet av det siste året fordi de har behov for mye mer operasjonell håndtering og produktutlån. Vårt hovedfokus er kreativitet og strategi og utvikling av kommunikasjon som folk får lyst til å ta del i, sier Carlsen, som understreker at beslutninger om å avslutte et samarbeid som regel tas i fellesskap med kunden. De siste ukene har Trigger hjul- pet Canal Digital med kommuni- kasjonsråd under tv-striden med Discovery Networks Norway. – Vi kan vel ikke si så mye om det, annet enn at jeg kan bekrefte at vi jobbet med kundekommuni- kasjon. Det har vi bistått litt på. De har jo hatt stor interesse rundt seg den siste tiden, sier Carlsen. UtvidertilSverige Konsernsjefen mener en av de sterkeste grunnene til veksten i 2015 var at Trigger i større grad har fått tillit til å jobbe med samfunns- posisjonering av kundene sine. – Vi har en del kunder der vi sit- ter mer overordnet med og disku- terer spørsmål som «Hvem de skal være?», «Hva de skal bidra med?» Saoppkunder,tjentemillionerFungerer det ikke med kunden, er det bedre at man slår opp tidlig, mener Trigger-sjef Preben Carlsen. PR StianØvrebøJohannessen Oslo Årets Byrå Ny undersøkelse i kommunikasjons- bransjen i regi av DN og detsvenske analysebyråetRegi. Studien innebærer at norske byråer vurderesavsineegnekunderbasert på en rekke parametre som er sentrale for kunderelasjonen. Analysebyrået Regi har i 16 år bidratt til innsiktidensvenskekommunikasjons- bransjen gjennom bransjestudien Årets byrå i Sverige. Annonsørforeningen,Kreativt Forum,Mediebyråforeningen og pr-byråenesforeningKOMM støtter opp om kåringen. I mai2016 vil vinnerne kåres basert på studien. 2016 grafikk/Kilde: www.aretsbyra.no Tirsdag 16. februar 2016 | DagensNæringsliv Trigger er det stedet 
 flest vil jobbe Hvorfor endre seg når alt går i riktig retning?
 3. 3. Ny teknologi Nye krav fra omverden Nye konkurrenter Nye forretningsmodeller Merkevare- posisjon
 4. 4. 1. Nye krav fra omverden
 5. 5. iPotty Hva skjer når neste generasjon vokser opp med å bruke iPad når de går på potte?
 6. 6. Internettgenerasjonens normsett: 1. Frihet 5. Skreddersøm 3. Granskende 4. Integritet 2. Kollaborasjon 7. Underholdning 6. Fart/tempo 8. Innovasjon Kilde: Don Tapscott
 7. 7. Kilde: United Minds – 10$ÅR$ MILJÖ, VÄLGÖRENHET HÅLLBARHET SOCIAL MINSKA6NEGATIVA6 EFFEKTER SKAPA6 POSITIVA6VÄRDEN I6RELATION6TILL6AFFÄRSVERKSAMHETEN DEL6AV6AFFÄRSMODELLEN I6EGEN6VERKSAMHET I6VÄRDEKEDJAN6 OCH6I6SAMHÄLLET – 5$ÅR$ IDAG AFFÄRSKULTUR +$5$ÅR Skiftande$fokus$för$företag Vi forventer at selskapene rundt oss hjelper oss. At de bidrar positivt i fremtiden.
 8. 8. 2. Ny teknologi
 9. 9. Nye former for makt vokser frem
 10. 10. Globalt mål: 
 3 milliarder arbeidstakere.
 11. 11. Globalt mål: 
 3 milliarder arbeidstakere. Facebook fikk et resultat på 17 milliarder kroner i andre kvartal. Opp 5 milliarder fra første.
 12. 12. 3. Nye forretningsmodeller
 13. 13. The Economics of Collaboration: New Competitive Space Business Webs Extended Enterprise Industrial Age Corporation VALUE CREATION Mass Collaboration Physical Financial Networked IntelligenceCRITICAL RESOURCES Self- Organization Traditional Hierarchy Plattformøkonomien snur opp ned på konkurransesituasjonen.
 14. 14. AirBnb er verdens største “hotell”. De eier ikke ett eneste rom. Facebook er verdens største medieselskap. De produserer ikke noe innhold. Spotify er verdens største musikkbutikk. De eier ikke en eneste låt. Uber er verdens største taxiselskap. De eier ikke en eneste taxi. En rekke produktleverandører er i ferd med å bli marginaliserte innholdsleverandører til globale plattformer som henter ut all verdi.
 15. 15. 4. Nye verdikjeder
 16. 16. En ganske tradisjonell verdikjede
 17. 17. Automation Robotics 3D printing ‘Re-indust- rialization’ §  Bringing the production home §  Phase beyond outsourcing… §  Tankers idle… 2 Average length of supply chain 2012(?) 2025 Six key implications of disruptive technologies Norway examples §  What is the implication for global/regional transport – including shipping? §  What if spare parts in the North Sea are 3D-printed on the platform? §  What if we had no non-food in grocery stores – just 3D- printing – and pick up at cashier? Kubicam Automation Robotics 3D printing ‘Re-indust- rialization’ §  Bringing the production home §  Phase beyond outsourcing… §  Tankers idle… 2 Average length of supply chain 2012(?) 2025 Six key implications of disruptive technologies Norway examples §  What is the implication for global/regional transport – including shipping? §  What if spare parts in the North Sea are 3D-printed on the platform? §  What if we had no non-food in grocery stores – just 3D- printing – and pick up at cashier? Kubicam Kilde: Tor Jacob Ramsøy Kommer produksjonen hjem igjen?
 18. 18. “The curator of the Manus x Machina exhibit, Andrew Bolton, believes that 3D printing technology will soon help consumers create clothing at home”.
 19. 19. Den fysiske klesbutikken blir digital
 20. 20. Neste steg: Blir skredderen byttet ut med en 3D-printer i butikk?
 21. 21. Konsekvenser:
 22. 22. försvinna till följd av automatisering och 53% av arbetstillfällen i Sverige riskerar att datorisering (Fölster & Hultman 2014)
 23. 23. Sannsynlighet for automatisering fordelt på yrker.
 24. 24. Digital endring – eller revolusjon?! Ri bølgen eller bli svelget av den…
 25. 25. Redd? Spent?
 26. 26. Det er ikke lenger nok å skape engasjement gjennom Erkjennelsens øyeblikk: kommunikasjon. Posisjonering for fremtiden krever mer av oss.
 27. 27. ORGANISASJON TEKNOLOGI FORNYELSE MENING MERKEVARE MÅLGRUPPE- ENGASJEMENT FORTJENT POSISJON Posisjonering for fremtiden handler ikke bare om hva man sier (kommunikasjon). Det handler om hva man gjør (mening), hvem man er (organisasjon), hva man leverer (produkter og tjenester) og hvordan man leverer det (teknologi).
 28. 28. 1. MENING Den faste bestanddelen som utgjør eksistensgrunnlaget for en virksomhet.
 
 Hvorfor ble vi etablert? Hvorfor går vi på jobb? Hva er den viktigste verdien vi tilfører 
 i vårt publikums liv?
 29. 29. HVORFOR FINNES VI?
 30. 30. “The future of marketing is leadership” Seth Godin
 31. 31. “This policy best defines who we are as a company, born out of a Swedish culture that places an emphasis on a healthy work/family balance, gender equality, and the ability for every parent to spend quality time with the people that matter most in their lives”. Katarina Berg, HR-sjef i Spotify
 32. 32. Samfunnsansvar går fra risikoreduserende tiltak til å bli verktøy for lønnsomhet og innovasjon.
 33. 33. 2. FORNYELSE Effektiv posisjonering stiller krav 
 til fornyelse som betyr noe. 
 Produkt og tjenesteutviklingen må levere på rasjonelle drivere som stiller stadig høyere krav til kvalitet. 
 
 De må gi ny næring til meningsdimensjonen i merkevaren ved å dekke emosjonelle behov.
 34. 34. Fra: Produktleverandør Til: Samfunnsaktør
 35. 35. Emosjonelt og omdømmebyggende Rasjonelt og taktisk
 36. 36. 3. ORGANISASJON En kundeorientert organisasjon som jobber sømløst med å løse reelle problemer for de man er til for er avgjørende for å henge med i fremtiden.
 Er vi organisert rundt kundenes faktiske utfordringer i hverdagen?
 Har vi en endringsglad kultur? Har vi kompetansen som trengs for å møte en ny tid? Er vi organisert riktig? Er vi raske nok?
 37. 37. Udødelighetssyndromet lever godt i norsk næringsliv.
 38. 38. Hvorfor vente til det gjør vondt? Bruk heller overskuddsenergi og kapital til å investere for fremtiden.
 39. 39. Begrav den tradisjonelle måten å tenke på. Det åpner for helt nye perspektiver. Retenk alt – også det dere tar for gitt!
 40. 40. Fokuser på kundenes behov. Ikke dine egne!
 41. 41. I en endringsglad bedrift er nye oppgaver, roller og ansvar en del av hverdagen. Det er ikke skummelt. Det er gøy!
 42. 42. Nye allianser «Vi må samarbeide mer med miljøer vi aldri har møtt. For å gjøre mer av det vi aldri har prøvd».
 43. 43. Lete Finne Teste Feile Utvikle Evaluere Skalere Forbedre Implementere Teste Utvikling i en digital tidsalder må drives på digitaliseringens premisser. Slutt med store omstillingsprosesser med start og sluttstrek. Det er kontinuerlig transformasjon som gjelder.
 44. 44. 4. TEKNOLOGI
 Teknologi har blitt så viktig at det spiller en avgjørende rolle i posisjoneringen til en virksomhet..
 
 Er du ikke relevant er du ute. Er du ikke enkel er du ute. Er du ikke sømløs er du ute. Leverer du ikke en optimal brukeropplevelse er du ute.
 45. 45. Gode brukeropplevelser kan vinne over selv de største (De fleste var små til å begynne med…)
 46. 46. Brukerne bestemmer mer og mer. Respekterer vi det ikke, får vi sparken. Digitale nyvinninger = økte forventninger
 47. 47. «Når de selvkjørende bilene tas i bruk, kan bileiere knytte bilen til Tesla Network og låne den bort til andre mot betaling. Det senker kostnadene ved å eie en Tesla til et punkt hvor nesten alle har råd til det».
 48. 48. ORGANISASJON TEKNOLOGI FORNYELSE MENING MERKEVARE MÅLGRUPPE- ENGASJEMENT FORTJENT POSISJON Posisjonering for fremtiden handler ikke bare om hva man sier (kommunikasjon). Det handler om hva man gjør (mening), hvem man er (organisasjon), hva man leverer (produkter og tjenester) og hvordan man leverer det (teknologi).
 49. 49. Å tørre…
 50. 50. …og feile blir viktigere – og det er ikke så farlig som mange tror.
 51. 51. Tusen takk for oppmerksomheten!

×