Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Програма розвитку

14.042 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Login to see the comments

Програма розвитку

 1. 1. Програма розвитку спеціалізованої школи № 196 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови на 2012-2017 рр.
 2. 2. Паспорт Програми розвитку Статус документа Програма розвитку спеціалізованої школи № 196 м. Києва на 2012-2017 рр. є документом, що визначає основні положення, пріоритети, принципи, завдання та механізми розвитку спеціалізованої школи № 196 на 5 років Підстава для розробки програми Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає навчальний заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін в Україні Замовник програми Рада школи, педагогічний, батьківський та учнівський колективи Виконавці основних заходів програми Рада школи, директор школи, заступники директора школи з НВР, з АГЧ, керівники методичних об'єднань учителів- предметників Учасники програми Педагогічний, батьківський та учнівський колективи
 3. 3. Мета програми: забезпечення позитивної динаміки розвитку школи як відкритої, конкурентоздатної інноваційної системи; створення умов для забезпечення у школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу
 4. 4. Місія перехід до моделі навчального закладу нового типу – НВК (спеціалізована школа №196 І ступеню – гімназія ІІ – ІІІ ступеню, де буде створено організаційні, науково-методичні, інформаційні, ресурсні умови, які сприятимуть всебічному розвитку особистості, задоволенню інтелектуальних, творчих, емоційних та соціальних потреб; забезпеченню науково- практичної підготовки талановитої молоді, вихованню дитини як національно свідомого громадянина країни; організація колективу однодумців, основною цінністю якого є шанобливе ставлення до творчості одне одного, створення відчуття соціальної захищеності, для кожного учасника навчально-виховного процесу формування потреб у самоосвіті й саморозвитку;
 5. 5. ВІЗІЯ Заклад нового типу – творчо і масштабно мисляча гімназія нової епохи, де основними результатами розвитку закладу є системні позитивні змінив його діяльності, зокрема:  створено організаційні,, науково-методичні, інформаційні, ресурсні умови, задля сприяння всебічному розвитку особистості, задоволенню інтелектуальних, творчих, емоційних та соціальних потреб  забезпечено умови для науково-практичної підготовки талановитої молоді з урахуванням викликів ХХІ століття;  здійснено становлення компетентісно спрямованого навчально-виховного процесу в єдності змістових, технологічних, особистісних, управлінських параметрів з акцентом на демократичні принципи діяльності;  розширено спектр суб'єктів процесу навчання й виховання шляхом залучення широких кіл громадськості, неурядових організацій органів місцевого і державного управління для створення превентивного виховного простору;  задіяно широку мережу сфер впливу задля забезпечення безпеки кожного учасника навчально-виховного процесу (увага до учня, психологічний, педагогічний, соціальний, медичний супровід);  піднесено авторитет освітнього об'єднання як інноваційного навчального закладу, який сміливо проектує простір для формування креативної, життєво компетентної особистості.
 6. 6. Стратегічні завдання • Запровадження нової моделі школи (назва), яка формує нову філософію навчання й виховання «Жити навчаючись, навчатися для життя». • Забезпечення якості освіти, яка відповідає сучасним освітнім стандартам шляхом модернізації ……НЗ та впровадження освітніх технологій. • Розвиток інформатизації освіти в школі та розширення єдиного інформаційного простору. • Формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів. • Впровадження в навчально-виховний процес ППД, освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій.
 7. 7. • Оволодіння ІКТ педагогами школи, підвищення їх професійної майстерності. • Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес, проведення здоров’язберігаючих заходів. • Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді. • Збереження і збільшення контингенту учнів. • Оновлення підходів до оцінювання якості освіти шляхом оптимізації системи моніторингу. • Удосконалення виховної системи школи в умовах соціалізації особистості в суспільстві. • Підвищення ефективності управління школою, розвиток форм державно-громадського управління навчально-виховним процесом.
 8. 8. • Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища. • Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства. • Приведення матеріально-технічного стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти. • Створення й підтримка позитивного іміджу навчального закладу. • Підвищення конкурентоздатності на ринку освітніх послуг та інноваційних моделей. Термін реалізації Програми 2012-2017 рр.
 9. 9. Етапи реалізації Програми І етап – концептуально-організаційний (2012-2013 н.р.) • Організація роботи творчої групи над розробкою Програми розвитку школи. • SWOT – аналіз. • Анкетування педагогів, батьків щодо перспектив закладу. • Нормативно-правове забезпечення Програми розвитку школи. • Розробка Програми розвитку школи на 2012 – 2017 рр. • Обговорення проекту Програми розвитку школи на спільному засіданні педагогічної ради та Ради школи. • Затвердження Програми розвитку спеціалізованої школи № 196 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва на 2012 – 2017рр.
 10. 10. ІІ етап – практичний. Реалізація Програми (2013-2016 н.р.) • Модернізація ресурсного забезпечення Програми розвитку школи. • Формування цілісної моделі управління якістю освіти в школі. • Моніторинг динаміки якості освіти. ІІІ етап – узагальнення результатів (2016-2017н.р.) • Підготовка адміністрацією самоаналізу діяльності школи за 2012 – 2017 рр. • SWOT – аналіз. • Розробка стратегії подальшого розвитку школи.
 11. 11. Очікувані результати • Запровадження нової моделі школи (назва), яка формує нову філософію навчання й виховання «Жити навчаючись, навчатися для життя»; • Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави. • Координування зусиль усіх учасників навчально- виховного процесу щодо оптимального задоволення освітніх потреб учнів, батьків, громади і створення у школі комфортного освітнього середовища.
 12. 12. • Створення сприятливих умов для повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку учнів, формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці; • Створення умов для безперервного розвитку майстерності, самовдосконалення вчителів. • Підвищення рівня навчальних досягнень учнів. • Активне залучення педагогів та учнів до науково- дослідницької роботи. • Розвиток креативного мислення, вміння роботи з інформацією різних знакових систем учнів та вчителів. • Підвищення якості вихованості школярів.
 13. 13. • Формування відповідального відношення до здоров’я учнів, батьків, вчителів. • Забезпечення взаємодії сфери навчання й охорони здоров’я, використання педагогічних і медичних технологій. • Встановлення та зміцнення дружніх відносин між родинами учнів і школою. • Підвищення ефективності управління школою. • Використання механізмів і прийомів стимулювання інноваційної діяльності педагогів. • Налагодження спільних дій та координації з громадськими організаціями різних рівнів. • Активізація участі громадськості у навчально-виховному процесі школи. • Створення сучасної матеріально-технічної бази школи. • Створення позитивного іміджу школи в соціумі району, міста, підвищення її конкурентоздатності.
 14. 14. Показники ефективності Програми • Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад, конкурсу МАН «Дослідник», моніторингових досліджень Центру моніторингу столичної освіти і міжнародних досліджень TIMSS. • Зростання конкурентоздатності навчального закладу на ринку освітніх послуг та інноваційних моделей. • Значне поліпшення ресурсного (матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного) забезпечення навчально-виховного процесу. • Зростання позитивного іміджу школи в соціумі району, міста. • Збільшення контингенту учнів. • Розширення ділових партнерських міжнародних зв’язків.
 15. 15. Фінансове забезпечення програми Джерелами фінансування програми є: кошти місцевого або Державного бюджету в розмірі, перед- баченому нормативами фінансування загальної серед- ньої освіти кошти, отримані від надання платних послуг благодійні внески юридичних і фізичних осіб доходи від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання
 16. 16. Управління програмою Управління реалізацією програми здійснюється Радою та адміністрацією школи. Оцінка якості реалізації проводиться щороку на засіданні науково-методичної ради. Пропозиції з питань координації і внесення змін розглядаються на серпневій педагогічній раді та затверджуються Радою школи. Щороку підсумки роботи над реалізацією програми розвитку висвітлюються на загальних зборах колективу школи та публікуються на сайті школи.
 17. 17. Проекти, з яких складається Програма розвитку школи, допоможуть вирішити такі завдання: • розробити й запровадити нову модель школи (назва), яка формує нову філософію навчання й виховання «Жити навчаючись, навчатися для життя»; • підготувати педагогічний колектив до організаційних змін; • створити ресурсне забезпечення для впровадження освітніх інновацій, інформаційно- комунікаційних педагогічних технологій; • створити належні умови для навчання й виховання учнів, які забезпечили б збереження фізичного та психічного здоров’я дітей; • створити сприятливі умови для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді; • створити умови для безперервного розвитку майстерності й самовдосконалення вчителів; • організувати психологічний супровід педагогів та учнів у визначенні індивідуального шляху до «акме»; • оптимізувати управлінську структуру закладу для реалізації мети і завдань Програми розвитку школи. • створити систему корегувального моніторингу для впливу на якість освітніх послуг на всіх рівнях; • удосконалити атестаційну процедуру в атестаційній діяльності для педагогічних працівників навчального закладу та стимулювати розвиток здатності до самоосвіти педагогів; • створити сучасну матеріально-технічну базу школи.
 18. 18. Реструктуризація функціональної моделі управління школою.
 19. 19. ПРОЕКТ «Управлінець – менеджер ХХІ століття» Мета проекту:  організація навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог;  задоволення потреб та інтересів учасників навчально-виховного процесу
 20. 20. Завдання проекту: створення сучасної моделі управління якістю освіти в навчальному закладі; створення соціально-педагогічної системи, здатної до генерування та впровадження педагогічних інновацій, адекватного сприйняття соціально-педагогічних змін у суспільстві, установлення різнобічних зв'язків із громадськістю та учасниками навчально-виховного процесу; перехід до системи керівництва, що створює найкращі умови для узгодження цілей основних учасників педагогічного процесу: педагогів, учнів, батьків, органів управління освітою; оптимізація використання ресурсів навчального закладу, мобілізація як зовнішніх, так і внутрішньосистемних чинників і ресурсів розвитку освіти Перехід від корекційного керівництва якістю освіти до прогностичного
 21. 21. Очікувані результати: перехід до інноваційної системи управління створить найкращі умови для становлення соціально успішної особистості (як серед учнів, так і серед педагогів), добробут якої ґрунтується на синтезі особистісних і професійних рис, упевненості у своїх силах і дотриманні морально-етичних норм організаційної культури навчального закладу.
 22. 22. ПРОЕКТ «ОСВІТНІЙ МОНІТОРИНГ»
 23. 23. Мета проекту: аналіз освітнього процесу в школі на всіх рівнях її структурної організації; виявлення причино-наслідкових зв’язків між умовами й результатами та вироблення стратегії розвитку освітнього середовища школи.
 24. 24. Завдання проекту: • модернізувати систему управління навчальним закладом на підставі моніторингу; • вчасно виявити причини та чинники невідповідності плану й фактичних результатів; • виконувати систематичний аналіз доступу всіх учасників навчально- виховного процесу до якісної освіти; • здійснювати дидактичну корекцію навчально-виховного процесу й психолого-педагогічну корекцію особистої активності учасників процесу; • аналізувати та коригувати освітні процеси, прогнозувати розвиток системи та її окремих складових; • інформувати всіх учасників педагогічного процесу про результати виконаного моніторингу.
 25. 25. Пріоритети проекту: виконання спостереження, поточного оцінювання перетворень в освітньому середовищі закладу та спрямування цих перетворень нам досягнення визначених параметрів розвитку освітньої системи школи.
 26. 26. Очікувані результати: створення дієвої системи об’єктивного й незалежного оцінювання якості освітньої системи школи отримання оперативної та достовірної інформації про стан функціонування та якість системи освіти школи, умови й значущість досягнення якісно нових освітніх результатів реалізації освітнього державного стандарту
 27. 27. ПРОЕКТ «Імідж навчального закладу» Мета проекту: сфомувати імідж навчального закладу, для чого внести до діяльності освітньої установи структурні компоненти, направлені на підвищення значущості школи в районі, місті та з метою залучення до школи “свого” учня.
 28. 28. Завдання проекту: • створення й підтримка позитивного іміджу навчального закладу; • підвищити привабливість навчального закладу, в першу чергу, для батьків, учнів та персоналу; • підвищити ефективність заходів щодо надання нових освітніх послуг; • сприяти поліпшенню соціально-психологічного мікроклімату в шкільному колективі; • підвищити рівень організаційної культури навчального закладу та якість освіти; • підвищити ефективність заходів щодо інформування населення відносно нових освітніх і додаткових послуг;
 29. 29. Очікувані результати:  позитивний імідж навчального закладу в міському освітньому середовищі;  конкурентоздатність на ринку освітніх послуг та інноваційних моделей;  збільшення контингенту учнів;  збільшення кількості соціальних партнерів;  підвищення комунікативної і соціальної компетентності школярів.
 30. 30. Кадрова політика
 31. 31. ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ» Мета проекту: • забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників; • створення сприятливих умов для професійної діяльності педагогічних працівників; • утвердження високого соціального статусу педагогів у суспільстві
 32. 32. Завдання проекту:
 33. 33. Пріоритет проекту: оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації навчально- виховного процесу
 34. 34. Очікувані результати
 35. 35. ПРОЕКТ «Розвиток професійної компетентності педагогів» Мета проекту:  забезпечення позитивної динаміки якості освіти;  розвиток нового педагогічного мислення;  забезпечення відкритості школи його соціокультурному довкіллю;  розвиток партнерської взаємодії з різними соціальними інституціями у навчанні, вихованні та соціалізації учнів.
 36. 36. Завдання проекту:  модернізувати систему підготовки педагогічних кадрів (зростання ролі психолого-педагогічної підготовки, ІКТ-підготовки);  стимулювати різноманітні форми самоосвіти вчителів;  розвивати взаємодію вчителів, обмін досвідом: - залучати вчителів до проведення майстер-класів, семінарів, конференцій; - надавати педагогам можливість брати участь у національних і міжнародних проектах та програмах; - надавати можливість брати участь у конкурсах;  розробити систему моральних і матеріальних стимулів для збереження в навчальному закладі кращих педагогів і постійного підвищення ними кваліфікації;  залучати різноманітні форми контролю та обліку досягнень учнів (самооцінка, метод «Портфоліо», ЗНО тощо);  створити умови для самовираження кожного педагога, який сприяє реалізації індивідуальних здібностей та розвитку потягу до професійного самовдосконалення, підвищення загального рівня культури;
 37. 37. Очікувані результати:  створення ефективної системи соціального партнерства;  підвищення рівня та якості організації навчально- виховного процесу в школі;  забезпечення тісної співпраці з вищим навчальними закладами різних профілів з метою проведення профорієнтаційної роботи;  реальне врахування потреб і інтересів усіх учасників навчально-виховного процесу;  зміцнення ресурсної бази школи;  набуття вихованцями ключових компетенцій, які забезпечують їм конкурентоспроможність в українському та європейському просторі
 38. 38. Крок за кроком до інформаційного суспільства
 39. 39. ПРОЕКТ «Інформаційно-навчальне середовище системи освіти школи» Мета проекту: створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти; здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності; забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, учителів і учнів.
 40. 40. Завдання проекту:  впровадити інноваційні методики й технології в практику роботи педагогічних працівників;  розробити базові стандарти до інформаційних систем у сфері освіти, баз даних і відповідних форматів збереження, обміну даними між системами;  розвинути фундаментальні й прикладні дослідження в напрямі розвитку єдиного інформаційного простору в межах реалізації програми;  забезпечити навчальні кабінети сучасними навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійними засобами навчання, телекомунікаційними засобами виходу до глобальної мережі Інтернет, ліцензійними базовими та спеціалізованими програмними продуктами;  упровадити сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освітній процес;  удосконалити систему управління навчальним закладом шляхом упровадження автоматизованої системи управління закладом освіти з використанням сучасних мережевих технологій, автоматизованої системи управління освітньою системою школи.
 41. 41. Очікувані результати:  підвищення якості навчання шляхом організації вільного доступу учнів і педагогічних працівників до високоякісних освітніх електронних бібліотек, навчальних матеріалів, навчально-методичних комплексів, цифрових інформаційних ресурсів;  упровадження комплексних інформаційних систем управління кадрами, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами навчального закладу, запровадження електронного документообігу й системи електронної пошти;  технічне оснащення закладу освіти сучасними інформаційно- комунікаційними засобами навчання, ліцензійним базовим програмним забезпеченням за рахунок коштів місцевого бюджету й позабюджетних коштів;  доступ до мережі Інтернет з використанням глобальних інформаційних ресурсів;  упорядкування інформаційного обміну баз даних, автоматизація типових операцій, збору даних і статистичних звітів, що періодично формуються за визначеними формами;  створення умов для надання в оперативному режимі інформації про стан і тенденції розвитку навчального закладу з актуальних напрямів освітньої діяльності;  створення визначених інформаційних і телекомунікаційних систем для розвитку інформаційної культури педагогів, учнів та батьків.
 42. 42. ПРОЕКТ «Інформаційна культура учнів» Мета проекту: Підвищити якість навчання школярів за рахунок освоєння інформаційних технологій, що забезпечують самостійність роботи кожного учня
 43. 43. Завдання проекту: активна участь школярів в Інтернет – проектах, олімпіадах, конкурсах, конференціях , учбовій діяльності з використанням ІКТ; формування вміння застосовувати інформаційні технології в різних видах творчої, учбової й позашкільної діяльності.
 44. 44. Очікувані результати:  участь учнів школи в Інтернет-проектах, олімпіадах, конкурсах, конференціях з навчальних предметів;  створення творчих об'єднань учнів, які активно використовують ІКТ.
 45. 45. ПРОЕКТ «Бібліотечно-інформаційний центр» Мета проекту:  якісне оновлення бібліотечних фондів школи;  перетворення бібліотеки в бібліотечно- інформаційний, центр відповідно до потреб інформаційно-бібліотечного обслуговування всіх учасників навчально-виховного процесу;  створення умов для підвищення ефективності навчання та професійної компетентності вчителів шляхом впровадження якісних інформаційних та комунікаційних технологій, реалізації прав користувачів на вільний пошук та одержання інформації.
 46. 46. Завдання проекту: • удосконалити матеріально-технічну базу бібліотечно- інформаційного центру навчального закладу; • комп’ютеризувати бібліотеку й створити сучасні індивідуальні місця для самостійного пошуку й опрацювання інформації користувачами бібліотеки; • створити автоматизоване робоче місце бібліотекаря; • запровадити порядок комплектування бібліотечних фондів; • аналізувати та коригувати стан забезпечення • підручниками; • виконати бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу на основі повного якісного обслуговування.
 47. 47. Пріоритети проекту:  створення комфортних умов для повного інформаційного забезпечення користувачів бібліотечно-інформаційного центру навчального закладу
 48. 48. Очікувані результати: • створення бібліотечно-інформаційного медіа- центру; • забезпечення рівного доступу всіх учасників • навчально-виховного процесу до сучасних якісних інформаційних джерел; • удосконалення науково-методичного супроводу підвищення фахового рівня бібліотечних працівників навчального закладу; • оновлення матеріально-технічної бази бібліотеки; • забезпечення закладу підручниками, навчальною та методичною літературою, навчально-методичними комплексами.
 49. 49. Проект «Сайт школи» Мета проекту:  удосконалення структури й підтримка сайту школи Завдання проекту:  удосконалювати структуру сайту;  організувати інформаційну підтримку сайту педагогами, адміністрацією.
 50. 50. Проектування освітнього середовища
 51. 51. ПРОЕКТ «Іноземні мови»
 52. 52. Мета проекту  оновити зміст лінгвістичної освіти у відповідності до нових Державних стандартів;  підвищити якість викладання іноземних мов;  формувати філософію сучасного європейця — «навчання упродовж життя», яка дає усвідомлення необхідності самоосвітньої діяльності особистості та його готовності опановувати нові знання, в т. ч. вивчати нові мови.
 53. 53. Завдання проекту: •ознайомитися з вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів школи, які відповідають змісту й структурі предметних компетентностей у новому Державному стандарті та поступово запроваджувати його при викладанні іноземних мов; • удосконалювати викладання та вивчення іноземних мов, керуючись основними положеннями «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти», на основі особистісно-орієнтованого, діяльнісного та комунікативно-когнітивного підходів до навчання іноземних мов через диференціацію та індивідуалізацію навчання, використовуючи новітні освітні технології, дотримуючись принципів продуктивності навчання, автономії учня, наступності, орієнтації на мовленнєвий розвиток, навчання у «співробітництві» тощо; • протягом навчання учні повинні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, та формуються на міжпредметній основі і є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій; • сформувати в учнів комунікативну компетентність з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок; учні повинні оволодіти уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях; •забезпечити якісну навчально-матеріальну базу вивчення іноземних мов; •підвищити учнівську здатність до саморефлексії, що сприяє зростанню питомої ваги самостійності в організації процесу навчання (самонавчання).
 54. 54. Пріоритети проекту:  мовна освіта є важливим засобом, котрий формує свідомість особистості та її здатність бути соціально мобільною в суспільстві, сприяє веденню діалогу культур у світі, що глобалізується навколо розв’язання різноманітних проблем;  формування комунікативної компетенції, тобто здатності і готовності здійснювати іншомовне міжособистісне спілкування з носіями мови та виходом на діалог культур через посилення культурознавчого аспекту в змісті навчання мовам.
 55. 55. Очікувані результати  підвищення рівня та якості освіти з іноземних мов;  підвищення фахового рівня вчителів іноземних мов;  підвищення інтересу та мотивації до вивчення іноземних мов;  удосконалення мовних та мовленнєвих компетенцій учнів та вчителів;  оснащення кабінетів іноземних мов сучасними науково-методичними матеріалами та ТЗН;  впровадження європейських стандартів оцінювання учнів;  розвиток комунікативної культури та соціокультурної освіченості школярів, що дозволить їм бути рівноправними партнерами міжкультурного спілкування іноземними мовами в побутовій, культурній та навчально-професійній сферах;  розвиток загальнонавчальних умінь збирати, систематизувати та узагальнювати культурознавчу та іншу інформацію, що представляє інтерес для учнів;  розвиток учнівської автономії, ознайомлення учнів із технологіями самоконтролю і самооцінки рівня володіння мовою;  виховання конкурентоздатної, компетентної особистості учня, який перетворюється з носія академічних знань на людину соціально активну, налаштовану на соціалізацію у суспільстві з метою практичного використання здобутих знань.
 56. 56. ПРОЕКТ «ОБДАРОВАНА ДИТИНА»
 57. 57. Мета проекту : створення психолого- педагогічних умов для розвитку здібностей, обдаровань, творчої активності учасників навчально-виховного процесу
 58. 58. Завдання проекту: • забезпечити оптимальні умови для розвитку й творчої реалізації обдарованих дітей і молоді • забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання ,виховання й підтримки обдарованих дітей і молоді як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження й розвитку потенціалу нації • залучати до роботи з обдарованою молоддю висококваліфікованих педагогічних і науково-педагогічних працівників • поновити бібліотечні фонди, обладнання бібліотечно- інформаційного центру • Розвивати мережу гуртків, клубів за інтересами для роботи з обдарованими дітьми
 59. 59. Пріоритети проекту:  створення оптимальних умов для розвитку й творчої реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей;  розвиток мережі гуртків клубів за інтересами для роботи з обдарованими дітьми.
 60. 60. Очікувані результати створення шкільної системи пошук, розвитку і підтримки обдарованої молоді; підвищення рівня професійної компетентності педагогів і підготовка їх до роботи з обдарованими дітьми; підвищення якості науково-методичних, інформаційно- організаційних послуг учителів, що працюють з обдарованою молоддю; створення шкільного інформаційно- ресурсного банку «Обдарована дитина»; моральне та матеріальне стимулювання творчої, обдарованої молоді; створення електронних посібників з різних навчальних предметів.
 61. 61. ПРОЕКТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ»
 62. 62. Мета проекту:  створення чіткої системи організації та прове­дення учнівської науково-дослідницької діяльності в навчальному закладі;  духовний, творчий, інтелектуальний і науковий розвиток школярів;  виявлення й підтримка обдарованої учнівської молоді, залучення її до науково-дослідної та експе­риментальної роботи;  розвиток в учнів наукової грамотності, еле­ментів наукового світогляду, уміння працювати з різною аналітичною та науково-технічною інформацією, вироблення навичок самостійної роботи;  залучення до роботи з обдарованою молоддю висококваліфікованих педагогічних і науково- педагогічних працівників;  створити умови для творчої діяльності УЧНІВ, сприяти їхній додатковій освіті;  пропагувати результати наукових досліджень учнів школи.
 63. 63. Завдання проекту: • • забезпечити оптимальні умови для розвитку й творчої реалізації обдарованої учнівської молоді; • забезпечити створення чіткої системи організації та проведення науково - дослідницької діяльності в школі; • створити умови для розвитку інтелектуального потенціалу учнів; • Залучити до роботи з обдарованою молоддю висококваліфікованих педагогічних і науково-педагогічних працівників; • створити умови для творчої діяльності учнів, сприяти їхній додатковій освіті; • пропагувати результати наукових досліджень учнів.
 64. 64. Пріоритети проекту:  Створення оптимальних умов для організації науково-дослідницької діяльності учнів.
 65. 65. ПРОЕКТ «ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТА»
 66. 66. Мета проекту: розширити можливості організації індивідуальної освіти, створити оптимальні умови для психологічного комфорту учнів, всебічного розвитку дітей та їх якісної підготовки до самостійного життя, максимально наблизити до потреби запитів талановитих, обдарованих, здібних дітей; формувати особистість, яка б комфортно почувала себе в інформаційному світі.
 67. 67. Завдання проекту: • забезпечити оптимальні умови для розвитку й творчої реалізації навчально-виховних завдань учнів в умовах одержання індивідуальної освіти; • забезпечити створення чіткої системи організації та проведення індивідуального навчання в школі; • створити умови для розвитку інтелектуального потенціалу учнів, які навчаються за індивідуальними планами; • залучити до роботи з учнями, які знаходяться на індивідуальному навчанні висококваліфікованих педагогічних і науково-педагогічних працівників.
 68. 68. Пріоритети проекту: • створення оптимальних умов для організації індивідуальної форми навчання учнів
 69. 69. Очікувані результати: створення шкільної системи пошук, розвитку і підтримки учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання; підвищення рівня професійної компетентності педагогів і підготовка їх до роботи з дітьми, які знаходяться на індивідуальному навчанні; підвищення якості науково- методичних, інформаційно- організаційних послуг учителів, що працюють з учнями на індивідуальному навчанні; створення шкільного інформаційно- ресурсного банку «Учні, які потребують індивідуальної освіти»
 70. 70. Науково-методичний супровід інноваційної діяльності спеціалізованої школи №196
 71. 71. ПРОЕКТ « ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ »
 72. 72. Мета проекту: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів застосування результатів досліджень.
 73. 73. Завдання проекту: • оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій • розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг; • підвищення ефективності управління якістю освіти в школі; • підвищення конкурентоздатності школи в соціумі району,міста; • пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів; • упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності
 74. 74. Пріоритети проекту:  створення оптимальних умов для розвитку та впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес
 75. 75. Очікувані результати: узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію навчально-виховного процесу; відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти ефективна організація науково-методичних структур колегіального управління (науково-методичні наради, педагогічні ради засідання творчих груп, тощо); запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації школи; удосконалення рівня освітніх послуг; створення у школі власної моделі інноваційного розвитку; забезпечення розвитку інформаційної взаємодії та інтеграції школи у світовий інформаційний освітній простір.
 76. 76. ПРОЕКТ «НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
 77. 77. Мета проекту: • сприяти формуванню мотиваційної та функціональної готовності педагогічних працівників до роботи в ін­новаційному режимі, актуалізації потреби постійного вдосконалення та оновлення практики роботи з дітьми та учнівською молоддю.
 78. 78. ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:  визначити зміст роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою в умовах розвитку;  активізувати діяльність усіх концентрів науково- методичної роботи щодо реалізації науково-методичної проблеми;  сприяти залученню педагогів до науково-методичної роботи, опануванню новими ідеями, інноваційними технологіями організації освітнього процесу в позашкільних закладах;  налагодити дієві зв'язки з науково-дослідними інститутами, вищими навчальними закладами з метою мобільного реагу­вання на соціально-технологічні проблеми реформування позашкільної освіти;  удосконалити модель організації науково-методичної служби.
 79. 79. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: • підвищення якості освіти в школі шляхом оптимізації науково- методичної роботи; • збільшення кількісного складу керівників творчих об'єднань, які впроваджують інноваційні педагогічні технології у навчально- виховний процес; • посилення уваги до формування методологічної культури і нового професійного мислення керівників творчих об'єднань через інтерактивне навчання; • відстеження впливу методичної роботи на якість навчально- виховного процесу; • мотиваційна і технологічна підготовка педагогічних кадрів до роботи в інноваційному режимі; • залучення додаткових коштів для створення фонду матеріальної підтримки впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес школи; • підвищення рівня професійної компетентності кадрів шляхом модернізації змісту методичної роботи.
 80. 80. Проект «Портфоліо в діяльності закладу» Мета проекту: • впровадження в навчально-виховний процес інноваційної технології портфоліо.
 81. 81. Завдання проекту: • забезпечення учнів та педагогів теоретичними та практичними знаннями з технології портфоліо; • створення умов для реалізації творчого потенціалу педагогів та учнів, практичного застосування ними набутих знань та способів впровадження технології портфоліо; • сприяння організації інноваційної за змістом пошуково-дослідницької роботи, пов'язаної із впровадженням технології портфоліо в практику діяльності закладу; • сприяння усвідомленому вибору учнями напряму профільного навчання у старшій школі.
 82. 82. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: • розробка та впровадження в практику роботи закладу технології портфоліо; • введення в практику роботи ефективної форми оцінювання досягнень портфоліо; • оволодіння учнями і педагогами технологією створення особистого портфоліо; • розширення уявлень про себе, свої здібності та можливості; розвиток рефлексії; • оволодіння учнями технологією вибору і зміни освітньої траєкторії; • організація ефективної взаємодії між усіма учасниками навчально-виховного процесу - педагогами, учнями, батьками щодо впровадження технології портфоліо; • підвищення акмеологічної культури педагогів, стимулювання їх на вищі професійні досягнення, орієнтацію на педагогічній успіх, розвиток компетенцій учнів.
 83. 83. Збереження і зміцнення здоров’я суб’єктів навчально- виховного процесу
 84. 84. ПРОЕКТ «Здоров'я через освіту» • Мета проекту: збереження й зміцнення здоров’я учнівської молоді; позитивна мотивація підлітків до здорового способу життя; залучення широкого кола державних установ, організацій, батьківської громадськості до розв’язання завдань збереження здоров’я нації; виховання культури здоров’я учнів; запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі.
 85. 85. Завдання проекту: об’єднати зусилля педагогічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я, що дасть змогу зробити процес формування здорового способу життя неперервним; створити систему роботи з профілактики та запобігання тютюнопалінню, наркоманії, алкоголізму травматизму; активізувати роботу щодо пропаганди здорового способу життя, культури здоров’я та профілактики негативних звичок; сприяти підвищенню кваліфікації педпрацівників із питань розвитку в учнів навичок здорового способу життя; навчити дітей правил, норм безпечної поведінки, виживання в умовах довкілля, створенного цивілізованим суспільством; виховувати в школярів відповідальне ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей; розвивати особистість громадянина, здатного до повноцінної успішної життєдіяльності в усіх сферах виробництва, науки, освітий культури; залучати школярів до корисної екологічної та фізкультурно-оздоровчої роботи шляхом участі в екологічних акціях, експедиціях, туристичних заходах.
 86. 86. Очікувані результати: набуття учнями навичок здорового способу життя; створення системи оздоровчої роботи в школі; зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей; оздоровлення дитячого середовища, набуття підлітками досвіду боротьби з життєвими труднощами; усвідомлення дітьми користі активного й здорового способу життя; виховання в дітей і підлітків необхідності постійного духовного та фізичного розвитку, що сприятиме їхньому соціальному становленню в суспільстві.
 87. 87. Дослідницько- експериментальна діяльність
 88. 88. ПРОЕКТ «Спеціалізована школа №196 – акмеологічна школа задля створення превентивно-виховного простору»
 89. 89. Мета проекту:  створення структурно-логічної, гнучкої, орієнтованої на цілісний розвиток людини (учня і вчителя) як умови її духовності й вдосконалення; соціальну зрілість випускника школи, готового до самовизначення життєвого, особистісного та професійного, на розвиток життєвої компетентності особистості, моделі акмеологічної виховної системи школи та її перехід до акмеологічної школи.
 90. 90. Завдання проекту:  дослідження доцільності використання в сучасній школі основ акмеології – як дієвого фактора життєвого успіху, шляхів побудови виховного простору, акмеологічних підходів у освіті шляхом опрацювання наукової літератури, авторських посібників, експериментально-дослідницьких матеріалів, наукових теорій, практичних матеріалів тощо;  якісне оновлення змісту виховної діяльності школи відповідно до вимог сучасної цивілізації та українського суспільства з його новими імперативами, змістом і цінностями;  діагностика індивідуально-психологічних чинників розвитку особистості та діагностика взаємозв’язку між розвитком і саморозвитком особистості та розвитком її життєвої компетентності (життєстійкості, життєздатності та життєтворчості);  підвищення професійної компетентності педагогів для здійснення процесу виховання особистості шляхом акметехнологій;  активізація співробітництва із закладами та організаціями, що займаються питаннями виховання дітей та учнівської молоді;
 91. 91.  створення умов та можливостей (педагогічному колективу та учням школи) для виявлення себе шляхом реалізації різнопланових та різноцільових проектів, метою яких є проектування та моделювання життя на базі технологій життєтворчості, акмеологічної освіти, засадах превентивного виховання;  пошук шляхів ефективної взаємодії школи та учня у вирішенні проблем соціальної ізольованості дітей шляхом вивчення спектру потенційних проблем учнів та розширення мережі соціально- педагогічної функції школи, спрямованої на виявлення, подолання, профілактику несприятливих ситуацій, в які може потрапити учень в умовах сучасності;  створення і використання якісно нових виховних методів , що мають ґрунтуватися не на механізмі зовнішнього підкріплення (заохочення і покарання), а на рефлексивно-вольових механізмах співпереживання й позитивного емоційного оцінювання, які апелюють насамперед до самосвідомості та свідомого, творчого ставлення людини до суспільних норм і цінностей;  поступове перетворення навчального закладу в центр апробацій цільових творчих програм, внутрішніх інновацій та модифікацій, центр компетентнісних технологій;
 92. 92.  реорганізація органів шкільного та учнівського самоврядування, розширення мережі можливостей для розгортання діяльності учнів із соціального проектування;  уведення спеціальних навчальних предметів, факультативних курсів, занять, задля сприяння запуску механізму саморозвитку особистості;  залучення до партнерської взаємодії якомога більше соціальних інституцій, що опікуються вихованням дітей та молоді;  створення інформаційно-аналітичного банку даних з усіх аспектів виховання дітей та молоді;  об'єднання зусиль різних суб'єктів проектної діяльності, спрямованих на узгоджену і своєчасну реалізацію попереджувальних заходів, нейтралізацію і поступове усунення детермінант, які викликають відхилення у поведінці дітей та молоді;  розробка стратегій створення превентивного виховного простору у школі;  моделювання, проектування та організація превентивного виховного простору. Створення умов для вирішення проблематики життєдіяльності учнів та адаптивно-продуктивного включення їх у соціум;
 93. 93.  розробка програм підвищення професійної компетентності учасників і виконавців проекту. Організація різних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом створення гнучкої, оперативної науково-методичної підготовки;  проведення конференцій, семінарів, проблемних обговорень з актуальних питань виховання дітей та молоді;  створення акмеологічної концепції виховання, мета якого – формування життєвої стратегії стійкого розвитку особистості й індивідуальності в нестабільних умовах суспільства;  введення акмеологічних технологій. Здійснення акмеологічного забезпечення педагогічного процесу;  реалізація технологій акмеологічного супроводження учня ступенями навчання та виховання;  виведення на акмеологічний рівень діяльність педагогічного колективу (стабільність, здоровий морально-психологічний мікроклімат, співпраця та взаєморозуміння, продуктивність, акмеологічний рівень прийняття організаційно-управлінських рішень);  мобілізація внутрішніх резервів школяра на вирішення поставленої мети щодо свідомого конструювання власного здорового способу життя;
 94. 94.  створення шкільної акмеологічної служби як форми забезпечення особистісно-професійного розвитку особистості;  об’єднання зусиль різних суб’єктів виховної роботи задля забезпечення експериментального дослідження у проектуванні і побудові моделі акмеологічної школи задля створення превентивного виховного простору: педагогічного аспекту, який полягає у сформованості такої позиції особистості, яка конкретизується культурою цінностей, самоактуалізацією, свідомим вибором моделі життя, в основі якої оволодіння ключовими життєвими компетенціями, що включають такі здатності: визначати, оцінювати, захищати власні права та інтереси;створювати та реалізовувати проекти, розвивати стратегії індивідуально та колективно; повноцінно жити і діяти в нових соціально-економічних умовах, адекватно реагувати на зміни у суспільстві; творчо розв’язувати їх, самовдосконалюватись; соціального аспекту, який передбачає об’єднання якомога більшої кількості виховних інституцій задля розвитку виховної системи школи; психологічного аспекту, який передбачає психологізацію навчально-виховного процесу, диференційований індивідуально-психологічний, статево-віковий тощо підходи, психодіагностичну основу діяльності закладу, розробку та апробацію науково-обгрунтованих програм розвитку особистості; правового аспекту, який полягає в охороні й захисті прав особистості, формуванні правової культури.
 95. 95. Очікувані результати:  створення превентивного виховного простору на засадах педагогіки життєтворчості та орієнтирах акмеологічної освіти та виховання;  піднесення ролі виховання у педагогічному процесі навчального закладу шляхом створення та розвитку акмеологічної школи;  забезпечення ефективності профілактичної роботи щодо попередження асоціальних проявів, правопорушень, злочинів серед дітей та учнівської молоді, дитячої бездоглядності;  підвищення професійної компетентності педагогів; активізації творчого потенціалу учителів у доборі методів, форм, засобів, технологій превентивного виховання;  розширення спектра суб'єктів превентивного виховання;  налагодження ефективного співробітництва з організаціями, діяльність яких спрямовується на вирішення завдань превентивного змісту;  забезпечення широкої участі дітей та учнівської молоді у життєдіяльності навчального закладу, у житті району, міста, держави;  посилення ролі сім'ї у вихованні дітей, зміцнення взаємодії сім'ї з навчальним закладом у питаннях випереджувальної освіти.
 96. 96. Розвиток виховної системи школи
 97. 97. ПРОЕКТ «Виховна система «До успіху через компетентність та конкурентоспроможність»
 98. 98. Мета проекту: створення організаційних, науково-методичних, інформаційних, соціально- педагогічних умов, які сприяють становленню та розвитку ефективної виховної системи, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного простору
 99. 99. ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:  здійснення системного аналізу реальної практики виховання дітей та учнівської молоді;  піднесення ролі виховання у педагогічному процесі;  підвищення професійної компетентності педагогів у здійсненні процесу виховання;  активне впровадження новітніх виховних форм, методів, технологій у педагогічну практику;  підтримка і стимулювання інноваційної діяльності педагогів у сфері виховання;  посилення ролі сім'ї у вихованні морально-духовної, жит­тєво компетентної особистості;  здійснення системного моніторингу рівня розвитку вихов­ної системи;  створення моделі комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи «Виховання дітей та учнівської молоді в закладі».
 100. 100. Очікувані результати  розробка та апробація демократичної моделі виховної системи;  піднесення ролі виховання в освітньому процесі;  підвищення рівня навчально-методичного забезпечення учасників виховного процесу;  вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників з проблем виховання;  технологічне забезпечення реалізації моделі випускника;  залучення й координація зусиль різних соціальних інсти­тутів до процесу виховання дітей та учнівської молоді, ство­рення міжсекторальної програми виховної діяльності;  оновлення системи учнівського та батьківського самоврядування в;  набуття вихованцями життєвої компетентності, розвиток її складових: життєстійкості, життєздатності, життєтворчості.
 101. 101. Проект «Виховання культури миру, толерантності» Мета проекту: створення ефективної системи освіти в сфері культури миру, толерантності
 102. 102. ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:  формування в дітей та учнівської молоді цінностей культури, миру,толерантності;  поглиблення миротворчих знань дітей та молоді;  виховання толерантної особистості;  ознайомлення вихованців з різними формами, акціями служіння людству, громаді, милосердя заради культури миру та взаємодії;  створення умов для формування в учнівської молоді навичок, вмінь розв'язувати конфлікти в повсякденному житті правовими засобами;  залучення учнів до організації укладу життя на принципах демократії, розвиток духу партнерського, співробітництва та взаємодопомоги;  набуття досвіду соціальної дії шляхом залучення учнів до участі в проектах служіння заради миру;
 103. 103. Очікувані результати: Сформовані в дітей та учнівської молоді навички толерантної поведінки в суспільстві. Включення учнів до активного пошуку нових форм і методів спільної діяльності, яка сприяє вихованню толерантної особистості. Якісне підвищення ефективності роботи педагогів щодо формування культури миру, толерантності.
 104. 104. Проект «ВИХОВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ» Мета проекту: сприяння вихованню гендерної культури учнівської молоді шляхом впровадження системи заходів із гендерної освіти й виховання
 105. 105. ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:  оцінка шляхом соціологічного дослідження наявного стану гендерної культури учнівської молоді;  розробка й впровадження навчальної програми «Гендерна культура»;  організація семінарів і круглих столів для педагогів лідерів учнівського самоврядування, батьків вихованців "з гендерної проблематики;  проведення Літньої школи гендерної рівності для 25 лідерів учнівського самоврядування;  розробка та апробація інноваційних технологій гендерної освіти й виховання шляхом впровадження програми «Гендерна культура»;  проведення серії спеціальних акцій з тендерних питань у молодіжному середовищі, конкурсів серед учнівської молоді на кращі малюнки, плакати, фотографії з гендерної тематики, організація серії виставок відповідних матеріалів у закладах освіти району;  здійснення інформаційного забезпечення проекту у ЗМІ, фахових виданнях.
 106. 106. Очікувані результати:  педагогічні працівники, учнівська молодь, батьки отримають інформацію стосовно засад тендерної політики в країні, набудуть знань з тендерної культури; оволодіють організаційними основами й досвідом впровадження заходів з гендерної тематики.  педагогічні працівники опанують інноваційні методики тендерної освіти і виховання для застосування у навчально-виховному процесі.  розроблена навчальна програма «Гендерна культура».  відпрацьована організаційна система роботи із виховання тендерної культури молоді.
 107. 107. ПРОЕКТ «Виховання в сфері прав і свобод людини»
 108. 108. Мета проекту: • запобігання протиправним діям і вчинкам серед учнівської молоді; • просвіта для батьків та учнів; • планування та організація заходів щодо запобігання правопорушень.
 109. 109. Завдання проекту: •скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для запобігання протиправним діям і вчинкам серед учнівської молоді •розробити та запровадити систему правової освіти учнів, їхніх батьків і педагогів •організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, що сприяють скоєнню учнями правопорушень •забезпечити організацію змістовного дозвілля та відпочинку школи •поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити допомозі учням і їхнім батькам, захисту прав та інте ресів неповнолітніх •налагодити правову пропаганду та освіту через шкільну газету
 110. 110. Очікувані результати: закріпити результати минулих років роботи школи без правопорушень зниження рівня злочинності в молодіжному середовищі профілактика правопорушень і злочинності серед молоді навчати дітей знаходити вихід із кризових ситуацій і захищати себе від усіх видів насильства допомога учням І їхнім батькам у захисті прав та інтересів; організація змістовного дозвілля та відпочинку усвідомлення дітьми негативного впливу шкідливих речовин на організм створення системи профілактичної роботи в школі;
 111. 111. Проект «Креативна особистість» Мета проекту: • створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості: духовно багатої, фізично здорової, гармонійно розвиненої, із свідомою патріотичною позицією громадянина України й світу; • проектування педагогічних ситуацій, які стимулюють перехід до вищого рівня продуктивної творчості; • розроблення й застосування оригінальних педагогічних технологів, нових підходів відповідно до потреб розвитку особистості, формування її етичних та естетичних ідеалів.
 112. 112. Завдання проекту: забезпечення можливості засвоєння учнями різних напрямів пізнавальної і творчої діяльності через участь у різноманітних конкурсах, змаганнях, турнірах, фестивалях тощо; об'єднати зусилля педагогічної та батьківської громадськості для співпраці у вихованні дітей, сприянні їхньому духовному, фізичному, творчому розвитку; співпрацювати з освітніми, культурно-просвітницькими закладами, іншими установами, організаціями й громадськістю шодо організації та підтримки різних форм дитячого дозвілля й зайнятості в позаурочний час; задовольнити різнобічні інтереси й потреби учнів; підвищити рівень їхньої духовної та фізичної культури через діяльність у творчих об'єднаннях, клубах, секціях і гуртках; забезпечити високу художньо- естетичну культуру учнів, розвиток їхніх індивідуальних здібностей І талантів, умов самореалІзації; удосконалити систему виховної роботи; упровадити інноваційні методи виховання й нові технології організації виховного процесу; активно залучати батьківську громадськість до створення виховного простору школи; створити умови для соціалізації учнів, утвердження їх як особистостей, плекання міжетнічної культур, виховання свідомого громадянина України, який поважає історичне минуле свого народу й толерантно ставиться до культурних і національних надбань інших народів.
 113. 113. Пріоритети проекту: створення оптимальних умов для розвитку й творчої реалізації учнів.
 114. 114. Очікувані результати: упровадження нових проектів із виховної роботи; виховання високої художньо- естетичної культури особистості, розвиток інтересів і прагнень, художніх здібностей і творчої діяльності в різних видах мистецтва й літератури, удосконалення естетичних смаків, умінь і навичок учнів
 115. 115. Проект «Ефективна модель учнівського самоврядування» • набуття учнями школи соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, • досягнення високої культури міжнаціональн их взаємин, • формування у кожного незалежного від національної належності рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, морально, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури, щоб стати життєво компетентною особистістю, красивою духом і тілом, високоморальною, духовно-емоційною. Мета програми:
 116. 116. Завдання програми: динамізація українознавчої мережі позакласної роботи і заходів, реалізація яких забезпечує формування рис громадянина, патріота, гуманіста, компетентної особистості; забезпечення єдності духовного, інтелектуального, фізичного, психічного та соціального розвитку особистості і творення індивідуального «Я» в його духовній автономності і суверенності. розвиток альтернативних секторів дій створення кодексу цінностей особистості, який відповідає головному завданню – плекання громадянина Української держави;

×