Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 40 Anzeige

Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15

Herunterladen, um offline zu lesen

TEK:n jäsenpalveluvaliokunta joukkosti 2013 digistrategian valmistelutyön ja avasi keskustelun avoimeksi FB:ssä 2015. https://www.facebook.com/groups/923931684319241

TEK:n jäsenpalveluvaliokunta joukkosti 2013 digistrategian valmistelutyön ja avasi keskustelun avoimeksi FB:ssä 2015. https://www.facebook.com/groups/923931684319241

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15 (20)

Anzeige

Weitere von Kari Mikkelä (20)

Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15

 1. 1. TEK:n DIGISTRATEGIATYÖ Kari Mikkelä + JV:n digityöryhmä + Jäsenpalveluvaliokunta + Toimisto TEKin hallitus 02.12.2014
 2. 2. Maailma  on  erilainen  2020!   •  Tekin  uusjäsenpohja  ja  nuorten  jäsenten  työelämän   arvostukset  ovat  muu:umassa   •  Perinteisiä  amma:eja  häviää,  työn  luonne  ja  työssä   tarvi:ava  osaaminen  muu:uu   •  Työnteon  organisaa>oilta  sekä  työn  ja  muun  elämän   järjestämisen  pui:eilta  etsitään  joustoa   •  Digitaaliset  ratkaisut  tarjoavat  mahdollisuuksia,  mu:a   niiden  tuo:amisen  logiikkaa  muu:umassa   •  Ratkaisut  skaalautuvat  globaalis>,  mu:a  toteutuvat   lokaalis>   •  Mikä  on  se  TEK  2020,  jolle  luomme  digitaalisia   palveluja  ja  ratkaisuja  digistrategiassamme?      
 3. 3. Digi-­‐  ja  IT-­‐strategiat   •  TEKin  digistrategiatyön  tavoi:eena  vastata  kysymyksen:  "Kuinka   TEKin  tulisi  selviytyä  ja  menestyä  jatkuvas>  digitalisoituvassa   maailmassa?   •  Digistrategia  ei  ole  erillisstrategia,  vaan  digitaalisuuden  linssi  koko   TEKin  strategiaan.  Digistrategian  tulee  siksi  sisältää  kaikki  TEKin   strategian  osa-­‐alueet  digitaalisuuden  näkökulmasta  katso:una.     •  Digistrategian  tueksi  laaditaan  myöhemmin  IT-­‐strategia,  joka  vastaa   kysymykseen  "Miten  IT-­‐ratkaisuilla  autetaan  TEK:iä  kehi:ymään   amma>yhdistyskentän  voi:ajaksi".  Kokeillaan,  orkestroidaan.   •  Ensiksi  Digistrategia  ja  myöhemmin  IT-­‐  strategia,  jotka  ovat  linjassa   keskenään  ja  tukevat  toisiaan.  TEK:n  2020  strategiaa  tukeva   Digistrategia  kuitenkin  ohjaa  IT-­‐strategian  luomista.  
 4. 4. Digipainopisteet   •  Jäsen-­‐  ja  sidosryhmärekisteri  (CRM)  digiy>menä   •  Auten>koin>  tärkein  toiminnallisuus,  metadatan  keruu   kartu:aa  järjestöpääomaa   •  Rajapinnat  muihin  järjestelmiin,    järjestön  tuo:ama  >eto   pääosin  avoimeksi   •  Kehi:äjäekosysteemi  ja  –  kumppanit  laajentamaan   mahdollisuuksia  ja  jakamaan  kustannuksia   •  Globaalis>  kilpailukykyisen  jäsen  –  ja  sidosryhmäarvon   tuo:aminen   •  Mahdollisia  strategisia  avauksia?   –  Jäsenten  omat  ”henkilökohtaiset  digiekosysteemit”   –  Luote:u  ”Oma  data”  TEK-­‐palveluna  
 5. 5. E3-SEMINAARI 6.9.2013 URBAN MILLISSÄ •  Lähetekeskustelu digistrategiatyön prosessista ja sisällöstä •  Valiokunnille ja henkilökunnalle à Heräte à  Yksilötyöskentely à  Ryhmätyöskentely à  Keskustelu à  Työskentely talteen
 6. 6. Takaamme   henkilöstöllemme  ja   toimijaverkostollem me  osaamisen  ja   välineet   Suori:aa   strategiset   prosessit   jotka  saavat   aikaan   jäseniämme  ja   sidosryhmiämme   tyydy:ävän   kokemuksen     Joka  täy:ää   jäsentemme  ja   sidosryhmiemme   odotukset   Arvonluomisprosessi   Oppiminen  ja   kasvu   Inhimillinen pääoma Informaatiopääoma Organisaatiopääoma kulttuuri johtajuus Strategian mukaisuus Yhteistyö Prosessit   Operatiiviset johtamisprosesit • hankinta   • valmistus   • jakelu   • riskienhallinta   Asiakashallinta- prosessit • asiakasvalinta   • uusasiakashankinta   • nykyisten  asiakkaiden   säily:äminen   • liiketoiminnan   kasva:ami-­‐   nen  asiakkaiden  kanssa   Innovaatio- prosessit • Uusien  mahdollisuuksien   tunnistaminen   • tutkimus-­‐  ja  tuotekehitys-­‐   hankkeiden  valinta   • suunni:elu  ja   kehi:äminen   • markkinoille  vieminen   Sääntely- ja sosiaaliset prosessit • ympäristö   • turvallisuus  ja   terveys   • työllistäminen   • yhteisö   Asiakkaat   Asiakkaan arvolupaus hinta saatavuus valikoim a toimivuus laatu Tuote/palveluominaisuudet   palvelu kumppanuu s Suhde   brandi Imago   Talous   Pitkäaikainen jäsenten ja sidosryhmien kokema arvo uusien liikevaih-don lähteiden hankkiminen asiakasarvon kasvattaminen Kasvustrategia   kustannus- rakenteen parantaminen pääoman käyt- töasteen pa- rantaminen Tuo?avuusstrategia   Mukaillen  (Lars  Miikki  &  Kari  Mikkelä  6.9.2013):  Robert  S.  Kaplan  ja  David  P.  Norton:  Strategiaverkko,  Talentum,   Helsinki,  2009.   E3 TYÖPAJA 6.9.2013 - DIGIKOKONAISUUS!
 7. 7. E3 SERVICE MODEL CANVAS
 8. 8. 2020 Strategia E: TEK ON YHTEISÖLLINEN AMMATTIJÄRJESTÖKENTÄN EDELLÄKÄVIJÄ MIHIN DIGITAALISUUDESTA LISÄARVOA? TEK: •  Luotettava solmupiste •  Ammatillinen yhteisö •  Kasvattaa tekkiläisten työmarkkina-arvoa •  Rakentaa innovatiivista Suomea •  Globaali toimija
 9. 9. KENELLE DIGIPALVELUJA? Jäsenet Henkilöstö Jäsenten yhteisöt Luottamushenkilöt Kumppanijärjestöt Lisäarvopalvelujen tarjoajat TEKin tuotteiden/palvelujen ostajat Jäsenten työnantajat Oy Suomi Ab Kansainväliset yksilöt ja yhteisöt Globaali media
 10. 10. TEKin  benchmarking  tutkimus  2013  
 11. 11. DIGITEKIN ROADMAP MITEN VAIHEISTETAAN?
 12. 12. Digistrategiamatkan  alku  (JV)     •  1)  Valmisteluvaihe  JV:  taustatyö  2009-­‐2013,  E3  kiteytys  6/13,  työpaja  9/13/,  koppi   10/13,  TEK/JR  12/12,  JV  1/14  -­‐>  laajennus  koko  järjestöön   •  2)  Suunni:eluvaihe  (kevät/kesä  2014)   •  -­‐  työryhmä  JV  2/14  (valmistelee  etenemispolun  ja  tuo:aa  valtuuston  työpajan,  joka   yhteissuunni:elun  star`..   •  -­‐  valtuusto  3/14  (lähtökohdat,  prosessi,  valtuustoryhmien  panos,  ensimmäiset  askeleet)   JV  vetää   •  -­‐  valiokun>en  teematyöpajat  keväällä:  kullakin  omat  tärkeät  teemat  -­‐>  oman  pilo>n   valmistelu  ja  käynnistys  (JV/YRV  11.6.14,  JV/TV  26.9.14..)     •  -­‐  toimiston  teematyöpajat:  esim.  jäsenpalvelut,  oma  henkilöstön  kehi:äminen,   kumppanuudet  (JV/TSTO  10.4.14  )   •  -­‐  sidosryhmäkentän  teematyöpajat  (yhteistyöjärjestöt,  maksulliset  palvelut,   yhteiskunnan  kehi:äminen  (JV:n  digilausunnot  hallitukselle)   •  -­‐  eri  valiokunnat  käynnistävät  työpajojen  tuotoksena  omilla  teema-­‐alueillaan  kokeiluja   yhteistyössä  toimiston  kanssa   •  -­‐  kokoavat  työpajat:    järjestön  digistrategian  elemen>t  ja  kehi:ämisen  orkestroinnin   järjestäminen   •  3)  Esi:ely  uudelle  valtuustolle  elokuun  2014  kokouksessa  ja  si:en  uudelle  hallitukselle   •  4)    implementoin>roadmapin  2014-­‐2020  valmistelu  (kesä/syksy  2014),  kokeilutoiminta   ja  ydinprojek>en  tunnistus   •  5)    digistrategia  roadmapin  hyväksyminen  ja  budjetoin>  2015-­‐2020,  valtuusto  11/14   •  6)    E3  strategian  jalkautus  2015-­‐2020  -­‐>  "TEK  digitaalises>  tue:una    amma`osaamisen   solmupisteenä"  
 13. 13. CASE: MUUTOSTA OTANIEMESSÄ?? •  Uusista Master-opiskelijoista 50% ulkomaalaisia •  Tutkinnot sekoittuvat, ammattirajat hämärtyvät •  Pelkästään Aallosta syntyy 2 startuppia viikossa •  Menestyvissä uusissa yrityksissä toiminta organisoitu matalasti, joustavasti ja yhteisöllisesti (vrt. Supercell) •  Kokeneet isoista yrityksistä lähtevät suomalaiset perustavat runsaasti uusia yrityksiä •  Der Spiegelin mukaan Saksassa yli 50% DI:stä ”freelancereita” (=itsellisiä asiantuntijapalveluita muille) •  Eläkkeellä olevien osaavien seniorien määrä kasvaa Kenelle digitaalisesti tuettu TEK vuonna 2020?
 14. 14. Rouvinen, ETLA, 11.3.2014: Tekninen kehitys uhkaa 36% ammateista 10-20 vuoden aikana. Ainutlaatuinen mahdollisuus: Pikkuisen vikkelämmät & ketterämmät palkitaan Kehitys vaikuttaa kaikkiin ammatteihin: ei ihmistyön konekäännöksiä vaan uudelleenorganisointia
 15. 15. DigiTEK/JV/Heini  Hult-­‐Miekkavaara/ 18.12.2013  
 16. 16. DIGITAALISEN BISNEKSEN YMPÄRISTÖ MUUTTUU NOPEASTI
 17. 17. Geoffrey  Moore  2011   Focus  2020   Focus  before  
 18. 18. Digi-­‐  ja  IT-­‐strategiat   •  TEKin  digistrategiatyön  tavoi:eena  vastata  kysymyksen:  "Kuinka   TEKin  tulisi  selviytyä  ja  menestyä  jatkuvas>  digitalisoituvassa   maailmassa?   •  Digistrategia  ei  ole  erillisstrategia,  vaan  digitaalisuuden  linssi  koko   TEKin  strategiaan.  Digistrategian  tulee  siksi  sisältää  kaikki  TEKin   strategian  osa-­‐alueet  digitaalisuuden  näkökulmasta  katso:una.     •  Digistrategian  tueksi  laaditaan  myöhemmin  IT-­‐strategia,  joka  vastaa   kysymykseen  "Miten  IT-­‐ratkaisuilla  autetaan  TEK:iä  kehi:ymään   amma>yhdistyskentän  voi:ajaksi".  Kokeillaan,  orkestroidaan.  Main   context:  Systems  of  Engagement/Social  Business  Systems.   •  Ensiksi  Digistrategia  ja  myöhemmin  IT-­‐  strategia,  jotka  ovat  linjassa   keskenään  ja  tukevat  toisiaan.  TEK:n  2020  strategiaa  tukeva   Digistrategia  kuitenkin  ohjaa  IT-­‐strategain  luomista.  
 19. 19. Ryhmätyöt  kevätvaltuusto  2014   Mitkä  ovat  digitaalisuuden  mahdollisuuksia   hyödyntävät  TEKin  uudet  palveluelemenGt   jäsenille  ja  sidosryhmille  vuonna  2020  kun..   A    TEKin  jäsenillä  on  parhaat  työurat   B    Työelämä  on  hyvä  ja  kannustava   C    Suomalaiset  ovat  tekniikan  ja  amma>llisen  osaamisen   kärkikansa   D    Innovaa>oympäristö  on  kilpailukykyinen   E    TEK  on  yhteisöllinen  amma`järjestökentän   edelläkävijä  
 20. 20. Mistä  resurssit  kehi:ämiselle?   •  Olemassa  olevan  budje>n  pui:eissa?   •  Jäsenmaksukorotus?   •  Tehtävien  joukkoistus?   •  Palveluiden  maksullisuus  jäsenille?   •  Palveluiden  myyminen  ulos?   •  Oman  pääoman  purkaminen?   •  Ulkopuolisen  kehitysrahoituksen  hankkiminen?   •  Muut  mahdollisuudet?  
 21. 21. Tulevaisuuden  palveluelemen>t   Tuo:aja   l ähtöinen   Käy:äjälähtöinen   Toteutetaan  itse   Toteutetaan  kumppaniverkostossa  
 22. 22. Ryhmä: A TEKin jäsenillä on parhaat työurat
 23. 23. A    TEKin  jäsenillä  on  parhaat  työurat  
 24. 24. Ryhmä: B Työelämä on hyvä ja kannustava
 25. 25. B    Työelämä  on  hyvä   ja  kannustava  
 26. 26. Ryhmä: C Suomalaiset ovat tekniikan ja ammatillisen osaamisen kärkikansa
 27. 27. C    Suomalaiset  ovat  tekniikan  ja   amma>llisen  osaamisen  kärkikansa  
 28. 28. Ryhmä: D Innovaatioympäristö on kilpailukykyinen
 29. 29. D  Innovaa>oympäristö  on   kilpailukykyinen  
 30. 30. Ryhmä: E TEK on yhteisöllinen ammattijärjestökentän edelläkävijä
 31. 31. E    TEK  on  yhteisöllinen   amma`järjestökentän  edelläkävijä  
 32. 32. Mistä  resurssit  kehi:ämiselle?   Riippuu  toimista!  Esim.  A  ryhmä  
 33. 33. JV:n  kyselyt  12.12.2013  &  20.3.2014:     Digipalvelutavoi:een  tärkeys?   VALTUUSTO  20.3.2014  (76  vastaajaa,  keski-­‐ikä  korkeampi)   AATE  12.12.2013  (52  TEK  akGivia,  keski-­‐ikä  matalampi)   TÄRKEÄ!   TÄRKEÄ!   EI  TÄRKEÄ   EI  TÄRKEÄ  
 34. 34. JV & AATE kartoitus 12.12.2013 DigiTEK/JV/Heini  Hult-­‐Miekkavaara/ 18.12.2013   Arvio 2013: 3/5
 35. 35. Kuka  käy:ää  ja  tuo:aa?   DigiTEK/JV/Heini  Hult-­‐Miekkavaara/ 18.12.2013   Ketkä    voisivat  KÄYTTÄÄ  digitaalisia  palveluja?   Ketkä  voisivat  TUOTTAA  digitaalisia  palveluja?   100%  
 36. 36. Palvelujen  maan>ede  ja  kielet?  
 37. 37. Palvelujen  nyky>la  ja  vertailukohdat?   VERTAILUKOHDE?   TAVOITTEEN  TÄRKEYS?   NYKYTILA?  

×