Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision
Công thức môn Phân tích tài chính 1
HỆ THỐNG CÔNG THỨC
Môn: Phân tích tài chí...
https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision
Công thức môn Phân tích tài chính 2
3) Vòng quay hàng tồn kho (Inventories tu...
https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision
Công thức môn Phân tích tài chính 3
NHÓM KHẢ NĂNG SINH LỜI
1) Hiệu suất sử dụ...
https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision
Công thức môn Phân tích tài chính 4
ROA (gross) =
Earnings before interest an...
https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision
Công thức môn Phân tích tài chính 5
NHÓM KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN
1) Hệ số nợ hay...
https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision
Công thức môn Phân tích tài chính 6
Ý nghĩa: M/B cho biết 1$ giá trị sổ sách ...
https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision
Công thức môn Phân tích tài chính 7
Hay
𝐑𝐎𝐀 =
LNST
Tổng TS
=
LNST
VCSH
x
VCSH...
Sie haben dieses Dokument abgeschlossen.
Lade die Datei herunter und lese sie offline.
Nächste SlideShare
Công thức Tài chính doanh nghiệp
Weiter
Nächste SlideShare
Công thức Tài chính doanh nghiệp
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

163

Teilen

Công thức phân tích tài chính doanh nghiệp

Herunterladen, um offline zu lesen

Hệ thống công thức phân tích tài chính doanh nghiệp

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Công thức phân tích tài chính doanh nghiệp

 1. 1. https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision Công thức môn Phân tích tài chính 1 HỆ THỐNG CÔNG THỨC Môn: Phân tích tài chính doanh nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân https://sites.google.com/site/baitamquatlam NHÓM KHẢ NĂNG THANH TOÁN 1) Khả năng thanh toán tức thời ( CR - Current Ratio) CR = TSNH Nợ ngắn hạn = Totalcurrent assets Totalcurrent liabilities Ý nghĩa: CR cho biết mức độ các khoản nợ của các chủ nợ ngắn hạn được trang trải bằng các TS có thể chuyển thành tiền trong một giai đoạn tương đương với thời gian của các khoản nợ đó. 2) Khả năng thanh toán nhanh (QR - Quick ratio, Acid ratio) QR = TSNH − HTK Nợ ngắn hạn = Totalcurrent assets − Inventeries Totalcurrent liabilities Ý nghĩa: QR cho biết khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn không phụ thuộc vào việc bán tài sản dự trữ (tồn kho). 3) Khả năng thanh toán bằng tiền (Cash ratio) Cash ratio = Tiền & 𝑡ương đương tiền Nợ ngắn hạn = Cash & equivalents Totalcurrent liabilities NHÓM KHẢ NĂNG HOẠT DỘNG 1) Vòng quay khoản phải thu (Collection turnover – Receivables turnover) Collection turnover = Doanh thu thuần Phải thu bình quân = Totaloperating Revenues Average receivables Phải thu bình quân = Phải thu đầu kỳ + Phải thu cuối kỳ 2 2) Kỳ thu tiền bình quân ( ACP – DSO - Average collection period) ACP = 365 Vòng quay khoản phải thu = Days in period (365) Receivables turnover Lưu ý: Cao hơn so với mức trung bình của ngành là có vấn đề. Cần lưu ý
 2. 2. https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision Công thức môn Phân tích tài chính 2 3) Vòng quay hàng tồn kho (Inventories turnover) Theo gía trị sổ sách: Vòng quay HTK = GVHB HTK bình quân = Cost of goods sold Average inventories Theo giá trị thị trường: Vòng quay HTK = Doanh thu thuần HTK bình quân = Totaloperating Revenues Average receivables Ý nghĩa: Cao hơn mức trung bình của ngành là càng tốt. Nếu thấp hơn trung bình ngành thì chứng tỏ công ty đã đầu tư quá nhiều vào KTK. Nếu liên hệ với CR và QR thì có thể nhận thấy công ty giữ nhiều dưới dạng ứ đọng, không tiêu thụ được hay không? Và điều này được phản ánh qua số ngày tồn kho bình quân – AAI. => số ngày càng cao càng cho thấy chính sách quản lý khoản phải thu chưa được tốt => cần phải cải thiện chính sách này … 4) Số ngày tồn kho bình quân (AAI - Average age of inventories) or Days in inventories AAI = 365 Vòng quay HTK = Days in inventories Inventories turnover 5) Chu kỳ hoạt động của doanh nghiệp ( OC – Operating cycle) OC = AAI + ACP 6) Vòng quay khoản phải trả (Payment turnover) Vòng quay khoản phải trả = GVHB hoặc Tiền mua vật tư trong kỳ Phải trả bình quân 7) Số ngày phải trả bình quân ( APP – Average payment period) APP = 365 Vòng quay khoản phải trả = Days in period Payment turnover 8) Chu kỳ luân chuyển tiền ( CCC – Cash conversion cycle) CCC = OC – APP = ACP + AAI – APP 9) Khả năng thanh toán lãi vay ( TIE – Times interest earned) or Interest coverage TIE = EBIT Lãi vay = EBIT Interest expense
 3. 3. https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision Công thức môn Phân tích tài chính 3 NHÓM KHẢ NĂNG SINH LỜI 1) Hiệu suất sử dụng tổng tài sản hay Vòng quay tổng tài sản ( TATO – Total asset turnover, Total asset utility) TATO= Doanh thu thuần Tổng TS bình quân = Net income Totalaverage asset Ý nghĩa: Cho biết 1 đồng tài sản đem lại bao nhiêu đồng doanh thu. Cao hơn mức trung bình của ngành là tốt, thấp hơn chứng tỏ hiệu quả sử dụng TS lưu động của DN thấp. 2) Hiệu suất sử dụng TSCĐ ( FATO – Fixed asset turnover) FATO= Doanh thu thuần TSCĐ bình quân = Net income Average fixed asset Lưu ý: TSCĐ ở đây là Giá trị còn lại đến thời điểm lập báo cáo. Cao hơn mức trung bình của ngành là tốt. Mẫu số “TSCĐ bình quân” là giá trị Tài sản cố định ròng (sau khi đã trừ đi khấu hao). Do đó phương pháp tính khấu hao có ảnh hưởng rất lớn tới độ chính xác của việc tính toán chỉ số này. 3) Hiệu suất sử dụng trên vòng quay vốn lƣu động (Working capital turnover) Working capital turnover = Doanh thu thuần TS ngắn hạn bình quân = Net income Average short − term asset 4) Tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc Lợi nhuận gộp biên (Gross profit margin) Tỷ suất lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp Doanh thu thuần = Gross profit Net revenues 5) Tỷ suất lợi nhuận ròng – Lợi nhuận ròng biên ( PM - Net profit margin hoặc profit margin on sales) Tỷ suất lợi nhuận ròng (PM) = LNST Doanh thu Ý nghĩa: Cho biết cứ mỗi đồng doanh thu thì tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận dành cho cổ đông 6) Suất sinh lời trên tổng tài sản hay Doanh lợi tổng tài sản; Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA – Return on asset) ROA = LNST Tổng TS ROA net = Net income Average total assets
 4. 4. https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision Công thức môn Phân tích tài chính 4 ROA (gross) = Earnings before interest and taxes Average total assets Notes: ROA thấp có thể do công ty sử dụng nhiều nợ => chi phí lãi vay cao. 7) Suất sinh lời trên VCSH hay Doanh lợi VCSH; Tỷ số lợi nhuận ròng trên VCSH ( ROE – Return on Equity) ROE = LNST VCSH Notes: Tỷ số này càng càng cao càng tốt, khi phân tích cần kết hợp với ROA để xem xét liệu việc sử dụng đòn bẩy tài chính có tác dụng làm gia tăng lợi nhuận ròng dành cho cổ đông hay không? 8) Suất sinh lời vốn đầu tƣ ( ROI – Return on Investments) ROI = LNST Tổng vốn đầu tư 9) Khả năng sinh lời cơ bản hoặc Tỷ số suất sinh lợi căn bản ( BEP – Basic Earning Power) BEP = EBIT Tổng tài sản Ý nghĩa: Tỷ số này phản ánh khả năng sinh lợi trước thuế và lãi của công ty, cho nên thường được sử dụng để so sánh khả năng sinh lợi trong trường hợp các công ty có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và mức độ sử dụng nợ rất khác nhau. 10) Tỷ số lợi nhuận tích lũy Tỷ số lợi nhuận tích lũy = Lợi nhuận tích lũy LNST Notes: Lợi nhuận tích lũy = LNST – Cổ tức trả cho cổ đông từ LNST Tỷ số này đánh giá mức độ sử dụng LNST để tích lũy cho mục đích tái đầu tư. Do vậy nó cho thấy được triển vọng phát triển của công ty trong tương lai. 11) Tỷ số tăng trƣởng bền vững Tỷ số tăng trưởng bền vững = Lợi nhuận tích lũy VCSH Notes: Tỷ số này đánh giá khả năng tăng trưởng của VCSH thông qua tích lũy lợi nhuận. Do đó có thể xem tỷ số này phản ánh triển vọng tăng trưởng bền vững  tăng trưởng từ lợi nhuận giữ lại.
 5. 5. https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision Công thức môn Phân tích tài chính 5 NHÓM KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN 1) Hệ số nợ hay Tỷ số nợ (– D/A - Debt ratio) Hệ số nợ = Tổng nợ Tổng tài sản = Totaldebt Totalassets 2) Equity multiplier // Financial Gearing/Leverage Equity multiplier = Tổng tài sản VCSH = Totalassets TotalEquity 3) Khả năng thanh toán lãi vay ( TIE – Times Interest Earned) TIE = EBIT Chi phí trả lãi vay Ý nghĩa: Cho biết mức độ lợi nhuận đảm bảo khả năng trả lãi hàng năm như thế nào. Càng cao so với tỷ số trung bình của ngành càng tốt. 4) Tỷ số khả năng trả nợ Tỷ số khả năng trả nợ = EBITDA + Thanh toán tiền thuê TS Chi phí lãi vay + nợ gốc + thanh toán tiền thuê TS EBITDA: Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao TSCĐ NHÓM CHỈ TIÊU THỊ TRƢỜNG 1) Gía trị sổ sách một cổ phiếu ( BV – Book value) BV = VCSH Số cổ phiếu lưu hành 2) Giá trị thị trƣờng trên giá trị sổ sách của cổ phiếu P/B – Price to book value M/B – Market to book value P/B hoặc M/B = Giá trị thị trường của cổ phiếu Giá trị sổ sách của cổ phiếu Giá trị thị trường trên giá trị sổ sách của cổ phiếu = Giá trị thị trường của cổ phiếu Giá trị sổ sách của cổ phiêu Giá trị sổ sách của cổ phiếu = VCSH (𝑘𝑜 𝑔ồ𝑚 𝑐ổ 𝑝ℎ𝑖ế𝑢 ư𝑢 đã𝑖) Số cổ phiếu đang lưu hành bình quân
 6. 6. https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision Công thức môn Phân tích tài chính 6 Ý nghĩa: M/B cho biết 1$ giá trị sổ sách được trả bao nhiêu trên thị trường hay NĐT sẵn sàng mua cổ phiếu cao hơn hay thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu. Càng cao càng tốt 3) Lợi nhuận cơ bản của cổ phiếu hay Tỷ lệ chi trả ( EPS hoặc DPS – Earning per share) EPS = Lợi nhuận dành cho cổ đông thường Số cổ phiếu lưu hành bình quân 4) Tỷ số giá trên thu nhập ( P/E – Price to EPS hoặc Price/Earning ratio) P/E = Giá trị trường của cổ phiếu EPS Ý nghĩa: Nhà đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu để có được một đồng lợi nhuận của công ty. Càng cao càng tốt 5) Tỷ số P/C (Price/Cash flow per share) P/C = Giá trị trường của cổ phiếu Dòng tiền trên cổ phiếu Notes: P/C chỉ được sử dụng trong một số ngành mà giá cổ phiếu có quan hệ chặt chẽ với dòng tiền hơn là với lợi nhuận ròng. Cash Flow per share (CFS) = Operating cash flow − Preferred Dividends Common shares outstanding  CFS được tính bằng giá trị dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ đi cổ tức của cổ phiếu ưu đãi chia cho số cổ phiếu lưu hành bình quân hiện tại.  CFS được nhiều nhà phân tích và NĐT sử dụng thay cho EPS, vì EPS rất dễ bị thay đổi do các chính sách hạch toán kế toán trong khi giá trị dòng tiền tạo ra trên một cổ phiếu rất khó bị sai lệch. Do đó, CFS là một chỉ số đánh giá sức mạnh của doanh nghiệp trong việc duy trình dòng tiền tạo ra cho cổ đông. PHƢƠNG PHÁP TÁCH ĐOẠN – DUPONT 𝐑𝐎𝐄 = LNST VCSH = LNST Doanh thu x Doanh thu Tổng TS x Tổng TS VCSH  ROE = PM x TATO hoặc AU x EM ROE = LNST Tổng TS x Tổng TS VCSH = ROA x EM Trong đó: EM là hệ số nhân VCSH, phản ánh mức độ huy động vốn từ bên ngoài của DN. Nếu EM tăng chứng tỏ doanh nghiệp tăng vốn huy động từ bên ngoài. 𝐑𝐎𝐀 = LNST Tổng TS = LNST Doanh thu x Doanh thu Tổng TS
 7. 7. https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision Công thức môn Phân tích tài chính 7 Hay 𝐑𝐎𝐀 = LNST Tổng TS = LNST VCSH x VCSH Tổng TS ROA = LNST Doanh thu thuần x Doanh thu thuần Tổng TS = PM x AU Trong đó: PM: Lợi nhuận tiêu thụ phản ánh tỷ trọng lợi nhuận sau thuế trong doanh thu của doanh nghiệp. Khi PM tăng, điều đó thể hiện doanh nghiệp quản lý doanh thu và chi phí có hiệu quả. AU: Hiệu suất sử dụng tài sản của doanh nghiệp. ROE = PM x AU x EM ------------------------------------------------------------------
 • DGiaHn

  Sep. 23, 2021
 • TnNguynTrng3

  Jul. 1, 2021
 • HipThanh2

  Jun. 1, 2021
 • QuynDiu

  Jan. 8, 2021
 • AnthonyNguyn2

  Oct. 13, 2020
 • HappyKids6

  Aug. 15, 2020
 • LinBi2

  Jun. 23, 2020
 • NGUYENTHANG235

  Mar. 22, 2020
 • ThuyThi4

  Feb. 24, 2020
 • YnTrang7

  Dec. 15, 2019
 • billho1902

  Nov. 26, 2019
 • VitNVTh

  Oct. 8, 2019
 • Catherinevn97

  May. 7, 2019
 • TrinhV3

  Mar. 5, 2019
 • LcThin4

  Mar. 2, 2019
 • NgocHaDang

  Feb. 15, 2019
 • LinPhm14

  Jan. 8, 2019
 • bobby1304

  Jan. 7, 2019
 • DanYoung15

  Nov. 16, 2018
 • tuyethan1

  Oct. 7, 2018

Hệ thống công thức phân tích tài chính doanh nghiệp

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

173.495

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

293

Befehle

Downloads

5.080

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

163

×