Successfully reported this slideshow.
LQIVFKRROPMLPGRFRP 
Dzȅ
ȧȎȖȌȑȄȆȎȒȏȒȑȄȕ 
DZȄȗȔȒȚȩȖȌȈȩȋȑȄȧȜȕȣ 
ǽȒȑȄȋȌȆȄȢȖȠ 
Ȓȅ
ȧȎȖȒȐ 
ǽȒȖȄȎȉȆȏȄȕȖȌȆȒȕȖȩ 
Ȓȅ
ȧȎȖȩȆ 
ȃȎȐȒȊȑȄ 
Ȓȅ...
LQIVFKRROPMLPGRFRP 
ǽȒȑȄȋȌȆȄȢȖȠȒȅ
ȧȎȖȒȐ 
Dzȅ
ȧȎȖȩȕȖȒȖȄȣȆȌȝȉȄȅȒȓȔȉȈȐȉȖ 
ȑȄȣȎȌȍȋȆȉȔȑȗȏȌȗȆȄȇȗȄȅȒȋȣȎȌȐ 
ȆȌȎȒȑȗȢȖȠȈȩȪ 
ǽȒȖȄȎȉȆȏȄ...
LQIVFKRROPMLPGRFRP 
ȃȎȌȐȌȐȒȊȗȖȠȅȗȖȌȋȑȄțȉȑȑȣ 
ȆȏȄȕȖȌȆȒȕȖȉȍ 
ǮȒȏȌȆȩȈȅȗȆȄȧȖȠȕȣȋȐȩȑȄ 
ȆȏȄȕȖȌȆȒȕȖȉȍ 
ɄɿɦɚɤɨɜɢɱɈɤɫɚɧɚȻɨɝɞɚɧɿɜɧɚ
LQIVFKRROPMLPGRFRP 
ǫȒȅ
ȧȎȖȒȐȓȒȆȣȋȄȑȉȓȒȑȣȖȖȣȕȉȔȉȈȒȆȌȝȉ  
ȖȒȅȖȒȐȩȕȚȉȆȣȎȒȐȗȆȩȑȐȒȊȉȓȉȔȉȅȗȆȄȖȌ 
ȄȅȒȋȑȌȐȐȒȊȑȄȆȌȎȒȑȗȆȄȖȌȈȉȣȎȩȈȩȪ...
LQIVFKRROPMLPGRFRP 
ǽȒȖȄȎȉȎȏȄȕȌȘȩȎȄȚȩȣȒȅ
ȧȎȖȩȆ 
ǮȏȄȕȌȘȩȎȄȚȩȣȚȉȓȒȈȩȏȒȅ
ȧȎȖȩȆȑȄȇȔȗȓȌ 
ȋȄȓȉȆȑȌȐȌȋȑȄțȉȑȑȣȐȌȆȏȄȕȖȌȆȒȕȖȉȍ 
ǮȏȄȕȌ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

5klas urok 07_site

338 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

5klas urok 07_site

  1. 1. LQIVFKRROPMLPGRFRP Dzȅ ȧȎȖȌȑȄȆȎȒȏȒȑȄȕ DZȄȗȔȒȚȩȖȌȈȩȋȑȄȧȜȕȣ ǽȒȑȄȋȌȆȄȢȖȠ Ȓȅ ȧȎȖȒȐ ǽȒȖȄȎȉȆȏȄȕȖȌȆȒȕȖȩ Ȓȅ ȧȎȖȩȆ ȃȎȐȒȊȑȄ Ȓȅ ȧȈȑȗȆȄȖȌȒȅ ȧȎȖȌ ȗȇȔȗȓȌ ɄɿɦɚɤɨɜɢɱɈɤɫɚɧɚȻɨɝɞɚɧɿɜɧɚ
  2. 2. LQIVFKRROPMLPGRFRP ǽȒȑȄȋȌȆȄȢȖȠȒȅ ȧȎȖȒȐ Dzȅ ȧȎȖȩȕȖȒȖȄȣȆȌȝȉȄȅȒȓȔȉȈȐȉȖ ȑȄȣȎȌȍȋȆȉȔȑȗȏȌȗȆȄȇȗȄȅȒȋȣȎȌȐ ȆȌȎȒȑȗȢȖȠȈȩȪ ǽȒȖȄȎȉȆȏȄȕȖȌȆȒȕȖȩȒȅ ȧȎȖȄ ǦȏȄȕȖȌȆȒȕȖȩȒȅ ȧȎȖȩȆ ȒȋȑȄȎȌȋȄȣȎȌȐȌ Ȓȅ ȧȎȖȌȆȩȈȔȩȋȑȣȢȖȠȕȣȒȈȌȑȆȩȈȒȈȑȒȇȒ ɄɿɦɚɤɨɜɢɱɈɤɫɚɧɚȻɨɝɞɚɧɿɜɧɚ
  3. 3. LQIVFKRROPMLPGRFRP ȃȎȌȐȌȐȒȊȗȖȠȅȗȖȌȋȑȄțȉȑȑȣ ȆȏȄȕȖȌȆȒȕȖȉȍ ǮȒȏȌȆȩȈȅȗȆȄȧȖȠȕȣȋȐȩȑȄ ȆȏȄȕȖȌȆȒȕȖȉȍ ɄɿɦɚɤɨɜɢɱɈɤɫɚɧɚȻɨɝɞɚɧɿɜɧɚ
  4. 4. LQIVFKRROPMLPGRFRP ǫȒȅ ȧȎȖȒȐȓȒȆȣȋȄȑȉȓȒȑȣȖȖȣȕȉȔȉȈȒȆȌȝȉ ȖȒȅȖȒȐȩȕȚȉȆȣȎȒȐȗȆȩȑȐȒȊȉȓȉȔȉȅȗȆȄȖȌ ȄȅȒȋȑȌȐȐȒȊȑȄȆȌȎȒȑȗȆȄȖȌȈȉȣȎȩȈȩȪ ɄɿɦɚɤɨɜɢɱɈɤɫɚɧɚȻɨɝɞɚɧɿɜɧɚ
  5. 5. LQIVFKRROPMLPGRFRP ǽȒȖȄȎȉȎȏȄȕȌȘȩȎȄȚȩȣȒȅ ȧȎȖȩȆ ǮȏȄȕȌȘȩȎȄȚȩȣȚȉȓȒȈȩȏȒȅ ȧȎȖȩȆȑȄȇȔȗȓȌ ȋȄȓȉȆȑȌȐȌȋȑȄțȉȑȑȣȐȌȆȏȄȕȖȌȆȒȕȖȉȍ ǮȏȄȕȌȘȩȎȄȚȩȣȓȔȌȕȖȔȒȪȆȋȄ ȓȔȌȋȑȄțȉȑȑȣȐ ɄɿɦɚɤɨɜɢɱɈɤɫɚɧɚȻɨɝɞɚɧɿɜɧɚ

×