Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Znega test

881 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Unterhaltung & Humor
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Znega test

  1. 1. PITANjA SA ODGOVORIMA ZA ELEKTRONSKI TEST ,,ZDRAVSTVENA NEGA,,1. Šta podrazumeva pojam medicinska etika? a) to je zbir moralnih načela kojih se u svome radu, u nezi I lečenju bolesnika obavezno pridržavaju svi zdravstveni radnici. b) to su običaji, norme zajednice c) to su običaji, norme i navike zajednice2. Kakva mora da bude medicinska sestra da bi uspešno obavljala svoj poziv? a) mora da bude pedantna, u radu samoinicijativna, poverljiva, da brzo zapažai uočava promene opšteg stanja bolesnika b) mora da bude poverljiva prema lekaru i da mu saopštava sve u vezibolesnika pa i privatni život bolesnika c) mora da bude poverljiva prema lekaru i pacijentu, da bude pedantna d) ne mora da bude požrtvovana na poslu e) ne mora da bude odgovorna na poslu jer u lečenju bolesnika nema punuodgovornost3. Obaveza čuvanja ,,medicinske tajne,, odnosi se na? a) sve zdravstvene radnike b) samo na medicinsku sestru c) samo na lekara4. Dom zdravlja je zdravstvena organizacija koja sprovodi mere? a) primarne zdravstvene zaštite b) primarne i sekundarne zdravstvene zaštite c) sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite d) sekundarne zdravstvene zaštite e) tercijarne zdravstvene zaštite5. Jedan od zadataka doma zdravlja je i da? a) isražuje, prati i proučava zdravstveno stanje, higijenske prilike i uslove života i rada stanovništva, da sistematski sprovodi mere i akcije radi ranog otkrivanja obolelih od hroničnih bolesti b) pruža specijalističku i konzilijarnu stručnu pomoć c) istražuje, proučava i predlaže nove metode i sredstva koja se koriste u prevenciji, dijagnostici i lečenju6. Da li je primena dispanzerskog metoda rada vezana samo za dom zdravlja? a) da b) ne 1/8
  2. 2. 7. Gde se odvija aktivnost polivalentne zdravstvene službe? a) u porodici, radnoj organizaciji, školi i mesnoj zajednici b) u porodici c) u radnoj organizaciji d) u školi e) u mesnoj zajednici8. Šta se obavlja u ambulatni doma zdravlja? a) određuje se terapija b) vrši se pregled bolesnika i određuje terapija c) pregled bolesnika, određuje terapija, bolovanje, način ishrane i kontroliše lečenje9. Kako se zove medicinski dokument u koji se upisuje radna dijagnoza, terapija i metode dijagnostike koje treba hitno uraditi? a) prijemna lista b) matični list c) istorija bolesti10. Uput za prijem u bolnicu mora da sadrži? a) ime bolesnika i ostali lični podaci b) osim imena i ostalih ličnih podataka obavezno mora da sadrži i dijagnozu c) ime bolesnika, ostali lični podaci, dijagnozu ili obrazloženje o uputu bolesnika u bolnicu 211. Teško opšte stanje bolesnika sa ugroženim vitalnim funkcijama zahteva da? a) sestra obavesti lekara specijalistu da imaju hitan slučaj b) lekar i sestra bolesniku što brže ukažu neophodnu pomoć c) sestra sama pruži neophodnu pomoć12. Šta je somnolencija? a) Somnolencija označava stanje poremećaja svesti koje se odlikuje patološkom pospanošću, iz koje se bolesnik budi mehaničkim dražima, da bi uskoro, po prestanku nadražaja ponovo duboko utonuo u dubok san. b) Solmolencija je takvo stanje poremećaja svesti u kome bolesnik tek posle više ponovljenih i veoma jakih nadražaja reaguje i pokazuje delimične znake prisustva svesti. c) Solmolencija je teško stanje poremećaja svesti, bolesnik je u dubokoj besvesti ne reaguje ni na kakve spoljne draži, što je prognostički veoma loše.13. Šta je sopor? a) Sopor označava stanje poremećaja svesti koje se odlikuje patološkom pospanošću, iz koje se bolesnik budi mehaničkim dražima, da bi uskoro, po prestanku nadražaja ponovo duboko utonuo u dubok san. 2/8
  3. 3. b) Sopor je takvo stanje poremećaja svesti u kome bolesnik tek posle više ponovljenih i veoma jakih nadražaja reaguje i pokazuje delimične znake prisustva svesti. c) Sopor je teško stanje poremećaja svesti, bolesnik je u dubokoj besvesti ne reaguje ni na kakve spoljne draži, što je prognostički veoma loše14. Šta je koma? a) Koma označava stanje poremećaja svesti koje se odlikuje patološkom pospanošću, iz koje se bolesnik budi mehaničkim dražima, da bi uskoro, po prestanku nadražaja ponovo duboko utonuo u dubok san. b) Koma je takvo stanje poremećaja svesti u kome bolesnik tek posle više ponovljenih i veoma jakih nadražaja reaguje i pokazuje delimične znake prisustva svesti. c) Koma je teško stanje poremećaja svesti, bolesnik je u dubokoj besvesti ne reaguje ni na kakve spoljne draži, što je prognostički veoma loše.15. Osnovni zadatak medicinske sestre intenzivne nege je? a) da članovima uže porodice pruži obaveštenja za koja se dogovori sa lekarom b) da maksimalno prilagodi rad medicinske sestre teškom bolesniku, odnosno da očuva i oporavi ugrožene vitalne funkcije njegovog organizma c) da doneto cveće i ,,ponude,, za bolesnika ukusno rasporedi16. Bolesnici kod kojih je u pitanju2krvarenje – spoljašnje i unutrašnje smeštaju se? a) u odeljenja poluintenzivne nege b) u odeljenja intenzivne nege c) u hirurško odeljenje17. Bolesnici kod kojih je potrebno stalna kontrola temperature, pulsa, disanja i krvnog pritiska smeštaju se? a) u odeljenja poluintenzivne nege b) u odeljenja intenzivne nege c) u hirurško odeljenje18. Lična higijena kod nepokretnog bolesnika se sprovodi? a) umivanjem i kupanjem b) umivanjem, kupanjem i pranjem kose c) umivanjem, kupanjem, pranjem kose i presvlačenjem ličnog rublja i posteljine19. Šta je dekubitus? a) to je veća ili manja lokalna ograničena nekroza kože i to na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja 3/8
  4. 4. b) to je veća ili manja lokalna ograničena nekroza kože i potkožnog tkiva , a ređe i mišića, i to na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja. c) to je veća ili manja lokalna ograničena nekroza mišića, i to na delovima tela koji su najviše izloženi pritisku usled ležanja. d) to je crvenilo kože e) to je crvenilo kože sa pojavom krvarenja20. Vlaga u postelji koja nastaje od telesnih izlučevina (mokraće, znoja, vlage od raznih obloga, krvi, gnoja i crevnog sadržaja) kao faktor koji može da dovede do stvaranja dekubitusa spada u? a) endogene faktore koji dovode do stvaranja dekubitusa b) egzogene faktore koji dovode do stvaranja dekubitusa c) primarne faktore koji dovode do stvaranja dekubitusa d) sekundarne faktore koji dovode do stvaranja dekubitusa e) mešovite faktore koji dovode do stvaranja dekubitusa21. Šta su to predilekciona mesta? a) to su mesta na kojima koža trpi pritisak i koja su tipična za nastanak dekubitusa b) to su delovi tela na kojima bolesnik leži c) to su mesta na kojima je počelo da se stvara crvenilo d) to su mesta na kojima se stvorio otok 222. Profilaksa dekubitusa je? a) izlečiti osnovnu bolest b) presvlačiti bolesnika što češće c) sprečavanje povreda d) masaža bolesnika e) održavanje lične higijene bolesnika i savesna nega kože, česta promena položaja bolesnika, poboljšanje periferne cirkulacije krvi na delovima tela koji u postelji trpe pritisak (lokalno trljanje kože alkoholom) zaprašivanje kože puderom, upotreba pomoćnih sredstava (podmetanje gumenog jastuka), upotreba specijalnih dušeka23. U koje vreme se obavlja lekarska vizita? a) kada se okupe lekari na odeljenju b) kada sestre pripreme bolesnike c) u stalno određeno vreme, predviđeno kućnim redom bolnice d) čim se probude bolesnici e) u stalno određeno vreme, predviđeno kućnim redom bolnice, mada se vizita može planirati i zakazati i u drugo vreme ako to zahtevaju posebne okolnosti24. Vitalni znaci su znaci kojima se karakteriše život. Koji su to znaci? a) temperatura čovečijeg tela i puls 4/8
  5. 5. b) temperatura čovečijeg tela i disanje c) puls i disanje d) arterijski krvni pritisak, puls, disanje i temperatura e) temperatura čovečijeg tela, puls, disanje, arterijski i venski krvni pritisak25. Febris kontinua je? a) tip visokofebrilne temperature, kod koje se dnevne osclacije kreću u okviru jednog stepena po celzijusu. b) tip visokofebrilne temperature gde su dnevne oscilacije uvek veće od 1° C, ali minimalna temperatura nikada ne pada ispod 37° C c) tip visokofebrilne temperature gde su dnevne oscilacije od 2-3° C26. Febris fectica je? a) tip visokofebrilne temperature, kod koje se dnevne osclacije kreću u okviru jednog stepena po celzijusu. b) tip visokofebrilne temperature gde su dnevne oscilacije uvek veće od 1° C, ali minimalna temperatura nikada ne pada ispod 37° C. Prati stanja sepse i peritinitisa. c) tip visokofebrilne temperature gde su dnevne oscilacije od 2-3° C. Može da se kreće od visokofebrilne do normalne ili subnormalne. Javlja se kod malarije. d) tip visokofebrilne temperature gde su dnevne oscilacije veće od 1° C.27. Kada postoji tahikardija? 2 a) ako je broj otkucaja iznad 80 u minuti b) ako je broj otkucaja iznad 90 u minuti c) ako je broj otkucaja iznad 100 u minuti28. Dispnea je? a) normalno disanje b) otežano disanje c) disanje koje ima izmenjene amplitude i ritam d) ubrzano disanje29. Temperaturu možemo meriti? a) pod pazuhom, ispod jezika b) samo pod pazuhom zato što je to najsigurnija metoda c) samo rektalno i vaginalno d) samo ispod jezika e) pod pazuhom, ispod jezika, rektalno (u čmar), vaginalno30. Da li se temperatura meri svakodnevno, ako je odgovor pozitivan gde se upisuju izmerene vrednosti? a) temperatura se ne meri svakoga dana b) temperatura se meri svakoga dana ali se ne upisuje ako nije povišena c) temperatura se meri svakodnevno i upisuje se u istoriju bolesti 5/8
  6. 6. d) temperatura se meri svakodnevno i upisuje se u temperaturnu listu samo ako je povišena e) temperatura se meri svakodnevno i obavezno se upisuje u temperaturnu listu bez obzira da li je povišena ili ne31. Per os primena leka podrazumeva? a) primena leka pod jezik b) nanošenje leka na kožu c) aplikacija leka pod kožu d) oralnu aplikaciju leka (preko usta)32. Rektalna primena leka spada u? a) sublingvalnu primenu leka b) epikutanu aplikaciju leka c) supkutanu aplikaciju leka d) intramuskularnu aplikaciu leka e) aplikaciju leka putem digestivnog trakta33. Intramuskularna aplikacija leka spada u ? a) inravensku aplikaciju lekova b) epikutanu aplikaciju lekova c) inradermalnu aplikaciju lekova d) sublingvalnu aplikaciju lekova e) parenteralnu aplikaciju lekova 234. Za intarmuskularnu aplikaciju leka koristi se mišićna masa gluteusa i to? a) spoljni donji kvadrant gluteusa b) spoljni gornji kvadrant gluteusa c) unutrašnji donji kvadrant gluteusa d) unutrašnji gornji kvadrant gluteusa35. Spoljni gornji kvadrant služi za aplikaciju leka, kako se ne bi oštetio koji nerv? a) n. oculomotorius b) n. peroneus c) n. ischiadicus d) n. medianus e) n. facialis36. Intravenski se mogu ubrizgati? a) samo uljani rastvori leka b) samo vodeni rastvori leka c) uljani i vodeni rastvori leka d) samo suspenzije e) vodeni rastvori i suspenzije 6/8
  7. 7. 37. Postupak davanja intravenske infuzije mora biti izveden po svim pravilima? a) antisepse b) asepse38. Da li dujabetična dijeta mora za svakog bolesnika da bude strogo određena? a) da, obavezno b) ne c) samo ako je bolesnik oboleo od još neke bolesti osim dijabetesa39. Da li je dozvoljeno unošenje kafe, čaja kod dijeta koje se prepisuju kod oboljenja bubrega? a) ne, nikako b) prvih dana bolesti ne, posle da c) da, dozvoljavaju se40. Kakav odnos treba da posoji između medicinske sestre i bolesnika? a) strogo profesionalan b) prijateljski, pun međusobnog poverenja i uzajamnog poštovanja c) hladan, ne upuštati se ni u kakve razgovore41. Koji je najizrazitiji simptom zbog koga se bolesnik javlja lekaru? a) svrab b) bol c) osećaj slabosti 242. Epruvete za prihvatanje krvi moraju biti? a) suve, hemijski čiste b) isključivo sterilne c) hemijski čiste, isključivo zatvorene d) suve, hemijski čiste a po potrebi sterilne43. Koja epruveta se koristi za vađenje krvi za kompletnu krvnu sliku? a) hemijski čista staklena epruveta b) sterilna staklena epruveta c) hemijski čista plastična epruveta44. Šta je sedimentacija krvi? a) brzina taloženja uobličenih krvnih elemenata b) koagulacija krvi c) krvna belančevina koja se stvara u jetri d) određivanje vremena krvarenja e) brzina taloženja uobličenih krvnih elemenata van krvnog suda, sa sprečenom koagulacijom45. Kad se najčešće uzima mokraća za laboratorijske nalaze? a) najčešće se uzima poslednja večernja mokraća 7/8
  8. 8. b) najčešće se uzima prva jutarnja mokraća c) najčešće se uzima prva poslepodnevna mokraća46. Za bakteriološki pregled urina kakva mora biti posuda za uzimanje urina? a) hemijski čista b) sterilna c) svejedno da li je hemijski čista ili sterilna47. Kojim pregledom se dokazuje prisustvo bakterija u urinu? a) hemijskim pregledom b) mikroskopskim pregledom c) bakteriološkim pregledom48. Kada je najbolje da se uzme bris grla? a) ujutru b) popodne c) uveče d) u toku kašlja e) svejedno49. Da li su potrebne posebne mere lične zaštite u rendegenskom odeljenju? a) ne b) da, pri radu sestra nosi dozimetar c) da, gumena kecelja i rukavice sa olovom 250. Koja je poslednja faza procesa zdravstvene nege koja zatvara krug svihdelatnosti zdravstvene nege? a) utvrđivanje potreba za zdravstvenom negom b) sestrinska dijagnoza c) planiranje zdravstvene nege d) sprovođenje zdravstvene nege e) vrednovanje-evaluacija zdravstvene nege 8/8

×