Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tap lenh trong ubuntu

7.172 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • ⇒ www.WritePaper.info ⇐ This service will write as best as they can. So you do not need to waste the time on rewritings.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tap lenh trong ubuntu

 1. 1. bí danh Tạo một bí danh • apropos Tìm kiếm Trợ giúp trang hướng dẫn (man-k) apt-get Tìm kiếm và cài đặt các gói phần mềm (Debian / Ubuntu) aptitude Tìm kiếm và cài đặt các gói phần mềm (Debian / Ubuntu) aspell Spell Checker awk Tìm và Thay thế văn bản, sắp xếp cơ sở dữ liệu / xác nhận / indexb basename Strip thư mục và hậu tố từ tên tập tin bash GNU Bourne-again shell bc tính chính xác tùy tiện ngôn ngữ bg Gửi cho nền nghỉ Exit từ một vòng lặp • BUILTIN Chạy một shell dựng sẵn bzip2 nén hoặc giải nén tập tin có tên (s)c cal hiển thị một lịch trường hợp điều kiện thực hiện một lệnh cat CONCATENATE và nội dung in (hiển thị) của các tập tin cd Thay đổi mục cfdisk thao túng bảng phân vùng cho Linux chgrp Thay đổi nhóm sở hữu chmod Thay đổi quyền truy cập chown chủ sở hữu tập tin thay đổi và nhóm chroot Chạy một lệnh với một khác nhau chkconfig dịch vụ thư mục gốc hệ thống (runlevel) cksum In CRC checksum và số byte rõ ràng Xóa thiết bị đầu cuối màn hình CMP So sánh hai tập tin comm So sánh hai tập tin được sắp xếp dòng bằng dòng lệnh Chạy một lệnh - bỏ qua chức năng trình bao • tiếp tục Resume phiên bản kế tiếp của một vòng lặp • cp Sao chép một hay nhiều tập tin đến một vị trí cron Daemon để thực hiện dự kiến lệnh crontab Lịch trình một lệnh để chạy ở một thời gian sau csplit Chia một file vào ngữ cảnh xác định miếng cắt chia một tập tin thành nhiều phầnd ngày Hiển thị hoặc thay đổi ngày và thời gian dc bàn Máy tính dd Chuyển đổi và sao chép một tập tin, viết tiêu đề đĩa, khởi động hồ sơ
 2. 2. ddrescue công cụ phục hồi dữ liệu khai báo Khai báo các biến và cung cấp cho họ thuộc tính • df Hiển thị không gian đĩa trống khác hiển thị sự khác biệt giữa hai tập tin diff3 Hiển thị sự khác biệt giữa ba tập tin đào DNS tra cứu thư mục ngắn gọn danh sách thư mục nội dung dircolors thiết lập màu cho `ls dirname Chuyển đổi một đường dẫn đầy đủ để chỉ một con đường dirs danh sách hiển thị các thư mục nhớ dmesg hạt nhân In & trình điều khiển thông điệp du Ước tính không gian sử dụng tập tine echo nhắn Trình bày trên màn hình • egrep Tìm kiếm file (s) cho các dòng phù hợp với một biểu thức mở rộng, đẩy các phương tiện truyền thông Eject di động cho phép Kích hoạt và vô hiệu hóa các lệnh dựng sẵn trình bao • env biến môi trường ethtool Ethernet thẻ cài đặt eval Đánh giá một số lệnh / đối số exec Thực hiện một lệnh thoát thoát khỏi trình bao mong đợi Tự động hóa các ứng dụng tùy tiện truy cập qua một thiết bị đầu cuối mở rộng Chuyển đổi các tab để không gian xuất khẩu Thiết lập một biến môi trường expr Định giá biểu thứcf sai làm gì hết, nhưng không thành công fdformat định dạng cấp thấp đĩa mềm fdisk thao túng bảng phân vùng cho Linux fg Gởi công việc Tìm kiếm foreground fgrep tập tin (s) cho các dòng phù hợp với một chuỗi cố định file Xác định loại tập tin Tìm kiếm các tập tin đáp ứng một tiêu chí mong muốn fmt Định dạng đoạn văn bản lần Wrap text để phù hợp với chiều rộng chỉ định cho Mở rộng từ , và thực hiện lệnh định dạng Định dạng đĩa hoặc băng miễn phí bộ nhớ sử dụng hiển thị fsck nhất quán File hệ thống kiểm tra và sửa chữa
 3. 3. ftp File Transfer Protocol chức năng Xác định chức năng Macros fuser Xác định / giết chết quá trình truy cập vào một tập ting gawk Tìm và Thay thế văn bản trong tập tin (s) getopts Parse vị trí tham số grep tập tin (s) cho các dòng phù hợp với một mô hình cho groupadd Thêm một nhóm bảo mật người dùng groupdel Xóa một nhóm groupmod Sửa đổi một nhóm nhóm In tên nhóm người dùng là trong gzip nén hoặc giải nén tập tin có tên (s)h băm Ghi tên đường dẫn đầy đủ của tên một đối số đầu ra phần đầu tiên của file (s) help Hiển thị trợ giúp cho một lệnh được xây dựng trong • In lịch sử lịch sử lệnh hostname hoặc thiết lập hệ thống têntôi iconv Chuyển đổi các nhân vật của một tập tin id người dùng In và nhóm id là nếu có điều kiện thực hiện một lệnh ifconfig Cấu hình một giao diện mạng ifdown Dừng một giao diện mạng ifup Bắt đầu một giao diện mạng lên nhập khẩu Chụp một màn hình máy chủ X và lưu các hình ảnh nộp cài đặt các tập tin Sao chép và thiết lập các thuộc tínhj việc làm Danh sách việc làm hoạt động • tham gia Tham gia dòng trên một lĩnh vực phổ biếnk giết Ngừng một quá trình chạy killall Giết quá trình theo tênl ít Hiển thị màn hình đầu ra tại một thời điểm cho phép Thực hiện các phép tính số học trên các biến shell • ln Tạo một liên kết tượng trưng vào một tập tin địa phương Tạo biến • xác định vị trí Tìm file In logname tên đăng nhập hiện tại
 4. 4. logout Thoát khỏi trình bao đăng nhập • Hiển thị nhìn dòng bắt đầu với một chuỗi cho LPC dòng máy in điều khiển chương trình lpr Tắt in dòng lprint In một tập tin lprintd Hủy bỏ một công việc in ấn lprintq Danh sách các hàng đợi in lprm Gỡ bỏ công việc từ hàng đợi in ls thông tin Danh sách về tập tin (s) lsof Danh sách các tập tin mởm làm Biên dịch lại một nhóm các chương trình Trợ giúp người đàn ông dẫn sử dụng mkdir Tạo thư mục mới (s) mkfifo Hãy FIFOs (đặt tên đường ống) mkisofs Tạo một hệ thống tập tin ISO9660/JOLIET/HFS lai mknod Hãy tập tin đặc biệt khối hoặc ký tự hiển thị đầu ra một màn hình tại một thời gian gắn kết núi một hệ thống tập tin mtools Thao tác MS-DOS các tập tin mtr Mạng chẩn đoán (traceroute / ping) mv di chuyển hoặc đổi tên các tập tin hoặc thư mục mmv Move Thánh Lễ và đổi tên (các tập tin)n netstat Mạng thông tin tốt đẹp Thiết lập các ưu tiên của một lệnh hoặc một công việc nl Số dòng và viết các tập tin nohup Chạy một lệnh miễn dịch hangups thông báo gửi Gửi thông báo trên màn nslookup Query Internet máy chủ tên tương táco mở Mở một tập tin trong ứng dụng mặc định của nó op truy cập Operatorp passwd Sửa đổi mật khẩu người dùng dán Hợp nhất dòng tập tin pathchk Kiểm tra tên tập tin di động ping Kiểm tra một kết nối mạng pkill Dừng quy trình chạy popd Khôi phục lại các giá trị trước đó của thư mục hiện
 5. 5. pr Chuẩn bị tập tin để in printcap Máy in khả năng cơ sở dữ liệu biến môi trường In printenv printf Định dạng và dữ liệu in • ps tình trạng Process pushd Save và sau đó thay đổi thư mục hiện hành pwd mục Inq Màn hình sử dụng hạn ngạch đĩa và giới hạn quotacheck Quét một hệ thống tập tin cho đĩa sử dụng hạn ngạch đĩa quotactl Setr ram ram đĩa thiết bị rcp Sao chép tập tin giữa hai máy tính đọc Đọc một dòng từ đầu vào tiêu chuẩn • readarray đã đọc từ đầu vào tiêu chuẩn vào một biến mảng • chỉ đọc Đánh dấu biến / chức năng như chỉ đọc khởi động lại Khởi động lại hệ thống đổi tên Đổi tên tập tin renice Alter ưu tiên của tiến trình đang chạy remsync Đồng bộ hóa các tập tin từ xa thông qua email trở lại Thoát khỏi chức năng trình bao rev dòng ngược của một tập tin rm Hủy bỏ các tập tin rmdir Hủy bỏ thư mục (s) rsync từ xa tập tin sao chép (Đồng bộ hóa tập tin cây)s Multiplex màn hình thiết bị đầu cuối, chạy vỏ từ xa thông qua ssh scp bản sao an toàn (sao chép tập tin từ xa) sdiff Hợp nhất hai tập tin tương tác sed Stream Editor chọn Chấp nhận đầu vào bàn phím seq In số trình tự thao tác các biến shell và các chức năng sftp Secure File Transfer Program thay đổi phím Shift tham số vị trí shopt Shell Tùy chọn Shutdown tắt máy hoặc khởi động lại linux ngủ trễ một thời gian nhất định slocate Tìm các tập tin
 6. 6. loại Sắp xếp các tập tin văn bản nguồn lệnh Run từ một tập tin. chia Chia một file vào kích thước cố định miếng ssh client Secure Shell (đăng nhập từ xa chương trình) strace vết hệ thống các cuộc gọi và tín hiệu su thay thế người sử dụng nhận dạng sudo Thực hiện một lệnh như là một người sử dụng tổng hợp In một checksum cho một tập tin đình chỉ Đình chỉ thực hiện trình bao này • symlink Thực hiện một tên mới cho một tập tin đồng bộ Đồng bộ hóa dữ liệu trên đĩa với bộ nhớt đầu ra đuôi phần cuối cùng của tập tin tar Archiver Tape tee Redirect đầu ra cho nhiều tập tin thử nghiệm Đánh giá một biểu thức điều kiện thời gian Chương trình Đo thời gian chạy thời gian người dùng và hệ thống thời gian liên lạc Thay đổi tập tin timestamps đầu quá trình Danh sách đang chạy trên hệ thống traceroute Route Trace để chủ nhà bẫy Chạy một lệnh khi một tín hiệu được thiết lập (bourne) tr Dịch, vắt, và / hoặc xóa các ký tự thực sự làm gì cả, thành công tsort tôpô loại In tên tập tin tty các thiết bị đầu cuối trên stdin loại Mô tả một lệnh •u ulimit Hạn chế người sử dụng tài nguyên • umask Người dùng tạo file mask umount Unmount một thiết bị unalias Hủy bỏ một bí danh • uname In hệ thống thông tin unexpand Chuyển đổi không gian tab uniq Uniquify đơn vị các tập tin * Chuyển đổi đơn vị từ một trong những quy mô khác unset Hủy bỏ biến hoặc chức năng tên tdùng Giải nén vỏ lưu trữ kịch bản cho đến khi Thực thi câu lệnh (cho đến khi lỗi) thời gian hoạt động Hiển thị thời gian hoạt động
 7. 7. useradd Tạo tài khoản người dùng mới userdel Xóa tài khoản người dùng usermod Sửa đổi người sử dụng tài khoản người dùng danh sách những người sử dụng hiện đang đăng nhập uuencode Mã hóa một tập tin nhị phân uudecode Giải mã một tập tin được tạo ra bởi uuencodev v cách chi tiết danh sách thư mục nội dung (`ls-l-b ) vdir cách chi tiết danh sách thư mục nội dung (`ls-l-b ) vi Text Editor vmstat Báo cáo số liệu thống kê bộ nhớ ảow chờ Chờ một quá trình để hoàn thành • xem Thực hiện / hiển thị một chương trình định kỳ wc In byte, từ, và dòng tính whereis tìm kiếm con đường $ của người sử dụng, trang người đàn ông và cáctập tin mã nguồn cho một chương trình tìm kiếm con đường $ của người sử dụng cho một tập tin chương trình trong khi thực hiện các lệnh In tất cả các tên người dùng hiện đang đăng nhập whoami In id người dùng hiện hành và tên (`id-un ) wget lấy các trang web hoặc các tập tin thông qua HTTP, HTTPS, FTP viết Gửi tin nhắn cho người dùng khácx xargs Thực hiện tiện ích, thông qua danh sách đối số xây dựng (s) xdg-mở Mở một tập tin hoặc URL trong ứng dụng ưa thích của người dùng. có In một chuỗi cho đến khi bị gián đoạn . Chạy một kịch bản lệnh trình bao hiện hành !! Chạy câu lệnh cuối cùng một lần nữa ### Thảo luận / Ghi chú

×