Anzeige

Unified exam arpan 9 10

English Teacher at glan school of arts and trades um glan school of arts and trades
11. Apr 2017
Unified exam arpan 9 10
Unified exam arpan 9 10
Unified exam arpan 9 10
Unified exam arpan 9 10
Anzeige
Unified exam arpan 9 10
Unified exam arpan 9 10
Unified exam arpan 9 10
Nächste SlideShare
Unified exam arpan 9 10Unified exam arpan 9 10
Wird geladen in ... 3
1 von 7
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Unified exam arpan 9 10

  1. Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon XII Sangay ng Sarangani ARALING PANLIPUNAN-GRADE 9 & 10 Pangalawang Markahang Pagsusulit Pangalan: ____________________________________________________ Iskor: ____________________ Baitang: _____________________________________________________ Petsa : ____________________ I. Basahin at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa linya bago ang bilang. ______1. Ano ang tawag sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mamimili sa iba’t ibang presyo sa isang takdang panahon? a. Supply b. Demand c. Ekwilibriyo d. Produksiyon ______2. Ipinahahayag nito na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mga mamimili ay hahanap ng pamalit na mas mura. a. Substitution effect b. Ceteris paribus c. Income effect d. Ekwilibriyo ______3. Ito ay nagpapahayag na mas malaki ang halaga ng kinikita kapag mas mababa ang presyo. Kapag mababa ang presyo ng bilihin, mas mataas ang kakayahan ng kita ng tao na makabili ng mas maraming produkto. a. Substitution effect b. Ceteris paribus c. Income effect d. ekwilibriyo ______4. Mayroong tatlong pamamaraan sa pagpapakita ng konsepto ng demand. a. Demand schedule, demand curve at demand function b. Demand schedule, demand curve at demand elasticity c. Demand schedule, demand curve at demand law d. Demand schedule, demand curve at ekwilibriyo ______5. Ito ay isang talaan na nagpapakita ng dami na kaya at gustong bilhin ng mga mamimili sa iba’t ibang presyo. a. Demand schedule b. Demand function c. Demand curve d. Demand Law ______6. Nagpapakita ng salungat na ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at kayang bilhin ng mamimili. a. Demand schedule b. Demand function c. Demand curve d. Demand law ______7. Maliban sa presyo, may iba pang salik na nakaaapekto sa demand. Ang pagsusuri sa mga salik na ito ay mahalagang malaman upang higit na maging matalino sa paggawa ng desisyon maliban sa: a. Kita b. Panlasa c. Kagustuhan d. Dami ng mamimili _______8. Mahalaga ang matalinong pagtugon ng mga mamimili sa mga pagbabago ng mga salik na nakaaapekto sa demand. Ito ang mga matalinong pagtugon maliban sa:
  2. a. Bumili ng produkto na mura kahit hindi kinakailangan. b. Kapag may pagtaas sa kita, maging matalino sa paggasta nito. c. Maghanap ng alternatibo o pamalit sa mga produktong may mataas na presyo. d. Matutong pagplanuhan nang mabuti ang paggastos at unahin ang mahahalagang bagay na dapat bilihin. _______9. Isang uri ng elastisidad ng demand na kung saan mas malaki ang naging bahagdan ng pagtugon ng quantity demanded kaysa sa bahagdan ng pagbabago ng presyo. a. Elastic b. Inelastic c. Perfectly elastic d. Perfectly inelastic demand _______10. Ang mga produkto at serbisyo na lubhang kailangan ng mag tao sa araw-araw tulad ng bigas, kuryente at tubig ay: a. Elastic b. Inelastic c. Perfectly elastic d. Perfectly inelastic demand _______11. Tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga prodyuser sa iba’t ibang presyo sa isang takdang panahon. a. Supply b. Demand c. Prodyuser d. Konsyumer _______12. Isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng mga prodyuser sa iba’t ibang presyo. a. Ekwilibriyo b. Supply curve c. Supply function d. Supply schedule _______13. Ito ay isang grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. a. Entrepreneur b. Supply curve c. Supply function d. Supply schedule _______14. Isang matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. a. Supply curve b. Supply function c. Supply schedule d. Ekwilibriyo _______15. Ito ang mga salik na nakaaapekto sa supply maliban sa: a. Kita b. Presyo c. Pagbabago sa teknolohiya d. Pagbabago sa halaga ng mga salik produksiyon _______16. Anong uri ng elastisidad ng supply kapag mas malaki ang naging bahagdan ng pagbabagong quantity supplied kaysa sa bahagdan ng pagbabago ng presyo? a. Elastic b. Inelastic c. Perfect elastic d. Unitary o Unit Elastic _______17. Anong uri ng elastisidad ng supply kapag mas maliit ang naging bahagdan ng pagbabago ng quantity demanded kaysa sa bahagdan pagbabago ng presyo. a. Elastic b. Inelastic c. Perfect elastic d. Unitary o Unit Elastic
  3. _______18. Ito ang nagsisilbing lugar kung saan nakakamit ng isang konsyumer ang sagot sa marami niyang pangangailangan at kagustuhan sa pamamagitan ng mga produkto at serbisyong handa at kaya niyang ikonsumo. a. Department store b. Pamilihan c. Talipapa d. Tiangge _______19. Ang _________ ang gumagawa ng mga produktong kailangan ng mga konsyumer sa pamamagitan ng mga salik ng produksiyon na pagmamay-ari ng mga konsyumer. a. Pamilihan b. Prodyuser c. Konsyumer d. Pamahalaan _______20. Ito ang siyang instrumento upang maging ganap ang palitan sa pagitan ng konsyumer at prodyuser at nagtatakda sa dami ng handa at kayang bilhin na produkto at serbisyo ng mga konsyumer. a. Supply b. Presyo c. Demand d. Ekonomiks _______21. Ito ay uri ng pamilihan na iisa lamang ang prodyuser na gumagawa ng produkto o nagbibigay serbisyo kung kaya’t walang pamalit o kahalili. a. Monopolyo b. Oligopolyo c. Monopsonyo d. Monopolistic competition _______22. Ito ay isang uri ng estruktura ng pamilihan na may maliit na bilang o iilan lamang na prodyuser ang nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto at serbisyo. a. Oligopolyo b. Monopolyo c. Monopsonyo d. Monopolistic competition _______23. Uri ng pamilihan na mayroon lamang iisang mamimili ngunit maraming prodyuser at serbisyo at may kapangyarihan ang konsyumer na maimpluwensiyan ang presyo sa pamilihan. a. Oligopolyo b. Monopolyo c. Monopsonyo d. Monopolistic competition ______24. Sa ganitong uri ng estruktura ng pamilihan, maraming kalahok na prodyuser ang nagbebenta ng mga produkto sa pamilihan subalit marami rin ang konsyumer. a. Oligopolyo b. Monopolyo c. Monopsonyo d. Monopolistic competition ______25. Ano ang tawag sa patakaran ng pinakamataas na presyo ng mga produkto o serbisyo? a. Price floor b. Price ceiling c. Price support d. Market clearing price ______26. Tumutukoy sa pinakamababang presyo na itinakda ng batas sa mga produkto at serbisyo. a. Price floor b. Price Ceiling c. Equilibrium price d. Market clearing price
  4. ______27. Ang tawag sa patakarang ipinasusunod ng pamahalaan na nagbabawal sa pagtaas ng presyo ng mga produkto sa pamilihan sa panahon ng kalamidad. a. Price floor b. Price freeze c. Price ceiling d. Price stabilization ______28. Isang pansamantalang pangyayari sa pamilihan na kung saan, ang supply ng produkto ay hindi sapat sa planong ikonsumo ng tao. a. Surplus b. Scarcity c. Shortage d. Hoarding ______29. Isa sa mga ahensiya ng pamahalaan na ang tungkulin ay palawigin ang sistemang kalakalan at industriya sa bansa. a. DTI b. DOLE c. BFAD d. DENR ______30. Ang pamilihang may ganap na kompetisyon na kinilala bilang modelo o ideal ay may sumusunod na katangian maliban sa: a. Magkakatulad ang produkto b. Maraming maliliit na konsymer at prodyuser c. Malayang paggalaw ng sangkap ng produksiyon d. Iisa lamang ang prodyuser na gumagawa ng produkto o nagbibigay serbisyo ______31. Suriin ang graph na nasa ibaba at piliin ang pinakawastong pagpapaliwanag nito. Presyo 0 Dami a. Mas madami ang bibili kapag mataas ang presyo b. Ang presyo ay tumataas kapag tumataas ang demand c. Ang demand ay bumababa kapag ang presyo ay tumaas d. Kaunti lamang ang mabibili kapag bumababa ang presyo _______32. Bakit maaaring bumaba ang demand ng tinapay sa pamilihan kapag tumaas ang presyo ng harina? a. sapagkat ang tinapay ay ang pangunahing sangkap ng harina b. sapagkat ang tinapay at harina ay magkatunggaling produkto c. sapagkat limitado ang produksyon ng tinapay kapag mataas ang presyo ng harina d. sapagkat ang harina ang pangunahing sangkap ng tinapay kaya maaring tumaas din ang presyo nito _______33. Alin sa sumusunod ang itinuturing na independent variable? a. Punto b. Dami c. Presyo d. Ekwasyon _______34. Bakit mahalagang malaman ang mga salik na nakaapekto sa demand maliban sa Presyo? a. Upang maging matalinong mamimili sa pagtugon sa mga pagbabago sa presyo. b. Upang malaman ang presyo ng mga bilihin sa pamilihan. c. Upang magasta lahat ng naipong pera. d. Lahat ng nabanggit.
  5. _______35. Ano ang gagamiting ekwasyon o formula para makuha ang Qd sa Demand Function? a. Qd= c-bP b. Qd= a+bP c. Qd= a-bP d. Qd= c+bP _______36. Ano ang gagamiting ekwasyon o formula para makuha ang Qs sa Supply Function? a. Qd= a-bP b. Qd= a+bP c. Qd= c-bP d. Qd= c+bP _______37. Saan nakalagay ang isang Supply Schedule? a. Graph b. Table c. Venn Diagram d. Graphic Organizer _______38. Ano ang tawag sa produktong bibilhin ng tao kapag tumaas ang kanyang kita? a. inferior goods b. normal goods c. substitute goods d. complementary goods _______39. Alin sa mga sumusunod ang nagpapahayag ng Batas ng Demand? a. Kapag ang presyo ay tumataas, ceteris paribus ang quantity demanded ay bumababa b. Kapag ang presyo ay tumataas, ceteris paribus ang quantity demanded rin ay tumataas c. Ang presyo at quantity demanded ay may direct na ugnayan d. Ang presyo at quantity supplied ay may inverse na ugnayan _______40. Ano ang Qd sa ekwasyon na Qd=50-2(15)? a. s10 b. 20 c. 30 d. 40 _______41.Ano ang P sa ekwasyon na Qd=50-2(15)? a.50 b.2 c.15 d.0 _______42. Ano ang slope sa ekwasyon na Qs= 30+5(2)? a.30 b.5 c.2 d.0 _______43. Paano makukuha ang slope sa Demand Function? a.pagbabago sa Qs / pagbabago sa P b.pagbabago sa Qd / pagbabago sa P c.pagbabago sa P / pagbabago sa Qs d.pagbabago sa P / pagbabago sa Qd _______44. Paano makukuha ang slope sa Supply Function? a.pagbabago sa Qs / pagbabago sa P b.pagbabago sa Qd / pagbabago sa P c.pagbabago sa P / pagbabago sa Qs d.pagbabago sa P / pagbabago sa Qd _______45. Ano ang ibig sabihin ng ed? a.Elastic Demand
  6. b.Elasticity of Demand c.Ekwasyon ng Demand d.Ebalwasyon ng Demand ________46. Ano ang a sa Qd=60-10(5)? a.60 b.5 c.10 d.0 ________47. Ano ang Qd sa Qd=60-10(5)? a.10 b.5 c.20 d.15 ________48. Ano ang P sa Qd=60-10(5)? a.10 b.5 c.20 d.15 ________49. Ano ang value ng /e/ sa elastic na uri ng elastisidad? a./e/<1 b./e/>1 c./e/=1 d./e/=0 ________50. Ano ang value ng /e/ sa perfectly inelastic na demand na uri ng elastisidad? a./e/<1 b./e/>1 c./e/=1 d./e/=0 _________________________________________________________________________________________ _ “Follow your conscience”. GOD BLESS! Inihanda nina: Name School District Cearra Mae C. Ebrona Glan School of Arts and Trades Central Glan Alisa Mae L. Golvin Glan School of Arts and Trades Central Glan Daisyvien M. Ampan Nimfa F. Colot
  7. b.Elasticity of Demand c.Ekwasyon ng Demand d.Ebalwasyon ng Demand ________46. Ano ang a sa Qd=60-10(5)? a.60 b.5 c.10 d.0 ________47. Ano ang Qd sa Qd=60-10(5)? a.10 b.5 c.20 d.15 ________48. Ano ang P sa Qd=60-10(5)? a.10 b.5 c.20 d.15 ________49. Ano ang value ng /e/ sa elastic na uri ng elastisidad? a./e/<1 b./e/>1 c./e/=1 d./e/=0 ________50. Ano ang value ng /e/ sa perfectly inelastic na demand na uri ng elastisidad? a./e/<1 b./e/>1 c./e/=1 d./e/=0 _________________________________________________________________________________________ _ “Follow your conscience”. GOD BLESS! Inihanda nina: Name School District Cearra Mae C. Ebrona Glan School of Arts and Trades Central Glan Alisa Mae L. Golvin Glan School of Arts and Trades Central Glan Daisyvien M. Ampan Nimfa F. Colot
Anzeige