Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

การสำรวจทางทะเล

58.411 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

การสำรวจทางทะเล

 1. 1. การสารวจทางทะเลนายพรเทพ สาระคนธ์ เลขที่ 3นางสาวกฤตพร สินโพธิ์ เลขที่ 11นางสาวคันธารัตน์ หลวงฟอง เลขที่ 14
 2. 2. การสารวจทางทะเลของยุโรปเริ่มต้นเมื่อ ค.ศ.1450-1750ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการของยุโรป และต่างก็มีบทบาทสาคัญต่อประวัติศาสตร์ยุโรปในยุคใหม่ กล่าวได้ว่าการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเป็นพื้นฐานสาคัญทาให้เกิดการสารวจทางทะเล ซึ่งเป็นผลทาให้ยุโรปเผยแพร่วัฒนธรรมของตนไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ของโลกได้ในเวลาต่อมา
 3. 3. สาเหตุของการสารวจทางทะเล
 4. 4. 1. การมีวิทยาการที่ก้าวหน้า ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชาวยุโรปได้เริ่มหันมาสนใจ ศึกษาสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวมากขึ้นความรู้ทางภูมิศาสตร์และแผนทีของ ่ปโตเลมี ความรู้ในการใช้เข็มทิศและการพัฒนาเรือ ให้แข็งแรงทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถที่จะเดินทางไกลได้ดีขึ้น ทาให้ชาติตะวันตกหลั่งไหลสู่โลกตะวันออก
 5. 5. แผนที่ของปโตเลมี
 6. 6. 2. แรงผลักดันทางด้านการค้า เมื่อพวกมุสลิมสามารถยึดครองกรุงคอนสแตนติโนเบิล และดินแดนจักรวรรดิไบเซนไทน์ ได้ทั้งหมด ทาให้การค้าทางบกระหว่างโลก ตะวันออกกับโลกตะวันตกหยุดชะงัก แต่สินค้าต่างๆ จากตะวันออก เช่นผ้าไหม เครื่องเทศ ยังเป็นที่ต้องการของตลาดตะวันตก จึงจาเป็นต้องสารวจเส้นทางทะเลเพื่อติดต่อกับโลกตะวันออก
 7. 7. 3. แรงผลักดันทางด้านศาสนา เนื่องจากความคิดของผู้นาชาติต่างๆ เห็นว่าการเผยแผ่คริสต์ศาสนาเป็นกุศลอย่างมาก รวมทั้งต้องการแข่งขันกับชาวมุสลิมที่เข้ามาขยายอิทธิพลอยู่ในขณะนั้น จึงสนับสนุนให้มีการค้นหาดินแดนใหม่ๆ และเผยแผ่คริสต์ศาสนาไป พร้อมกันด้วย
 8. 8. 4. อิทธิพลของแนวคิดในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ แนวความคิดในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ทาให้ชาวยุโรปมุ่งหวัง ที่จะสร้างชื่อเสียงเกียรติยศ ผลักดันให้ชาวยุโรปเกิดความความ กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และรักการผจญภัย เป็นปัจจัย สาคัญที่ทาให้ชาวยุโรปกล้าเสี่ยงภัยเดิน ทางสารวจมหาสมุทรที่กว้าง ใหญ่ไพศาล
 9. 9. อารยธรรมยุโรปเผยแพร่ไปสู่ดินแดนอื่น โดยชาวยุโรป ได้สร้างเมือง และความเจริญต่างๆ เพื่อให้ตน สามารถดาเนินชีวิตได้ตามแบบที่ คุ้นเคย จึงเกิดการ แพร่กระจาย วัฒนธรรมตามแบบตะวันตก เช่น ภาษา การแต่งกาย อาหาร ระบบ การปกครอง ศิลปกรรม เช่น การ ก่อสร้างถนน สะพาน สถานที่ ราชการ โบสถ์ วิหาร เป็นต้น
 10. 10. บทบาทของชาติต่างๆ ในการสารวจทางทะเล
 11. 11. โปรตุเกสคริสต์ศตวรรษที่ 15 เจ้าชายเฮนรีนาวิกราช (Henry the Navigator) พระอนุชาของพระเจ้าจอห์นที่ 1 (John I) แห่งโปรตุเกส ได้จัดตั้งโรงเรียนราชนาวีเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทะเล การใช้เครื่องมือและเทคนิคการสร้างเรือซึ่งส่งผลให้ชาวโปรตุเกสสามารถค้นพบเส้นทางเดินเรือสู่ดินแดนตะวันออกได้แก่
 12. 12. บาร์โธโลมิว ไดแอส (Bartholomeu Dias) สามารถเดินเรือเลียบชายฝั่งทวีปแอฟริกาผ่านแหลมกู๊ดโฮป(Cape of Good Hope) ได้สาเร็จในค.ศ.1488
 13. 13. วัลโก ดา กามา (Vasco da Gama) แล่นเรือตามเส้นทางสารวจของไดแอสจนถึงทวีปเอเชีย และสามารถขึ้นฝั่งที่ เมืองกาลิกัต (Calicut) ของอินเดียได้เมื่อ ค.ศ.1498 ต่อมาชาวโปรตุเกสสามารถควบคุมเมืองต่างๆ ทางชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาและอินเดียทางชายฝั่งตะวันตก สามารถยึดเมืองกัว (Goa) มหาสมุทรอินเดียได้
 14. 14. สเปนค.ศ.1492 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) ชาวเมืองเจนัวประเทศอิตาลี ซึ่งมีความเชื่อว่าโลกกลม ได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนให้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก เพื่อสารวจเส้นทางเดินเรือไปประเทศจีน แต่เขาได้พบหมู่เกาะเวสต์อินดีสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้โดยบังเอิญในค.ศ.1492 ซึ่งทาให้สเปนได้ครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่เงินและทองคา
 15. 15. คริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นช่วงการแข่งขันอานาจทางทะเลระหว่างโปรตุเกสและสเปนเพื่อหาเส้นทางไปหมู่เกาะอีสต์อินดีส (East Indies) ซึ่งเป็นแหล่งเครื่องเทศและพริกไทย
 16. 16. ค.ศ.1494 สันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6 (Alexander VI) ได้ให้สเปนและโปรตุเกสทาสนธิสัญญาทอร์เดซียัส (Treaty of Tordesillas) กาหนดเส้นสมมติแบ่งโลกออกเป็น 2 ส่วน โดยสเปนมีสิทธิสารวจและยึดครองดินแดนทางด้านตะวันตกของเส้นเมริเดียนที่ 51 ส่วนโปรตุเกสได้สิทธิด้านตะวันออกและนาไปสู่การสร้างจักรวรรดิทางทะเลของโปรตุเกสในเอเชีย
 17. 17. คริสต์ศตวรรษที่ 16 โปรตุเกสได้ขยายอานาจมาจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเข้ายึดครองมะละกา ทาให้บริเวณคาบสมุทรมลายูและหมูเกาะอินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโปรตุเกส
 18. 18. ค.ศ.1519 Ferdinand Magellan นักเดินเรือชาวโปรตุเกสโดยความสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนได้เดินทางไปทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกผ่านช่องแคบที่ ภ ายหลั ง ตั้ ง ชื่ อ ว่ า แมกเจลลั น ทางตอนใต้ ข องทวี ป อเมริ ก าใต้ ข้ า มมหาสมุทรแปซิฟิกมาทางทวีปเอเชีย เขาถูกชาวพื้นเมืองฆ่าตายเมื่อพยายามเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่เกาะฟิลิป ปินส์ แต่ลุกเรือของเขาสามารเดินทางกลับสเปนทางมหาสมุทรอินเดียได้ใน ค.ศ.1522 นับเป็นการเดินเรือรอบโลกได้สาเร็จเป็นครั้งแรก
 19. 19. ในยุคนี้โปรตุเกสและสเปนกลายเป็นชาติที่มีมหาอานาจ มีความมั่งคั่ง ทาให้หลายชาติทาการสารวจเส้นทางการดาเนินเรือ การแข่งขันอานาจทางทะเลระหว่ า งโปรตุ เ กสกั บ สเปนยุ ติ ล งเมื่ อ โปรตุ เ กสตกอยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของสเปนในช่วง ค.ศ.1580-1640
 20. 20. ฮอลันดา เดิมฮอลันดาตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนและทาหน้าที่เป็นคนกลางในการค้าเครื่องเทศ จนกระทั่ง ค.ศ.1581 ได้แยกตัวเป็นอิสระ ทาให้สเปนประกาศปิดท่าเรือลิสบอนส่งผลให้ฮอลันดาไม่สามารถซื้อขายเครื่องเทศได้อีก จึงต้องหาเส้นทางทะเลเพื่อซื้อเครื่องเทศโดยตรง ในที่สุดกองทัพเรือของฮอลันดาก็สามารถยึดอานาจทางทะเลใน ค.ศ.1598 และได้จัดตั้งสถานีการค้าในเกาะชวาและจัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกเพื่อควบคุมการค้าเครื่องเทศ
 21. 21. ค.ศ.1605 เรือดุฟแกน (Duyfken) ของฮอลันดาที่เป็นเรือค้นหาเกาะทองคาที่เชื่อว่าอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันออกของเกาะชวา ได้ค้นพบทวีปออสเตรเลียเป็นครั้งแรก และเรียนทวีปนี้ว่า นิวฮอลแลนด์ (New Holland) แต่ในคริสต์ศตวรรษที่18 อังกฤษได้ครอบครองและเรียกทวีปนี้ว่า ออสเตรเลีย ซึ่งมาจาก Australis ในภาษากรีก แปลว่า ดินแดนทางซีกโลกใต้
 22. 22. อังกฤษค.ศ.1588 กองทัพเรืออังกฤษทาสงครามชนะกองทัพอาร์มาดา (Armada) ของสเปนที่มีชื่อเสียงได้ ทาให้อังกฤษขยายอิทธิพลสู่ดินแดนตะวันออก สามารถสลายอานาจทางทะเลของโปรตุเกสและเข้าไปมีอานาจและอิทธิพลในอินเดีย และเป็นคู่แข่งทางการค้ากับฮอลันดา
 23. 23. คริสต์ศตวรรษที่ 17 มีเพียงอังกฤษ ฮอลันดา และฝรั่งเศส แข่งกันมีอานาจทางทะเลและแสงวหาอาณานิคม ทั้งนี้ได้มีการทาสงครามกันหลายครั้ง ในที่สุดฮอลันดายังคงมีอานาจแถบมะละกาและควบคุมการค้าเครื่องเทศในหมู่เกาะเครื่องเทศต่อไป จนถึง ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 อังกฤษกลับเป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพทางทะเลเหนือ กว่าชาติอื่น โดยได้อ าณานิ ค มในแถบอิ นเดี ยอเมริกาเหนือ และออสเตรเลียทั้งทวีป
 24. 24. ผลการสารวจทางทะเล
 25. 25. 1. ยุโรปได้รับอารยธรรมจากดินแดนอื่นๆ วิทยาการของชาวตะวันออก เช่น การ เดินเรือ ศิลปะจีนที่เน้นความงดงามของธรรมชาติ อารยธรรมของอิสลาม เช่น คณิตศาสตร์การ ดื่มชาแบบจีน กาแฟจากตุรกี ยาสูบจากหมู่เกาะเวสต์อินดีสน้าตาลจากบราซิล และมันฝรั่งจาก อเมริกาใต้ ได้มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวตของชาวยุโรป ิ
 26. 26. 2. เกิดการแพร่กระจายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ชาวยุโรปได้นาพันธุ์พืชและนาสัตว์ ต่างๆ ไปยัง ทวีปอื่น จากถิ่น กาเนิด ไปยังภูมิภาคอื่นๆ• นากาแฟจากดินแดนตะวันออก กลางมาที่เกาะชวาและแพร่ไป ยังอเมริกาใต้• ต้นยางพารา จากบราซิลมาที่ อินโดนีเซียและมาเลเซีย ต่อมา ได้ขยายทางภาคใต้ของไทย
 27. 27. 3. เกิดการแพร่กระจายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์• มันฝรั่งและข้าวโพดจากทวีป อเมริกามาปลูกในยุโรป• ปลูกข้าวโอ๊ตและ ข้าวโพดใน ทวีปแอฟริกา• หัวผักกาดหวานจากทวีป อเมริกามาปลูกที่จีน• นา แกะ ไปแพร่พันธุ์ที่ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 28. 28. 4. เกิดการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บ โรคระบาดมาพร้อมๆ กับเรือของชาวยุโรป โรคระบาดที่สาคัญเช่น โรคหัด และฝีดาษในอเมริกาเหนือ ไข้เหลืองและไข้มาลาเรียที่มีมากใน แอฟริกามา ระบาดในอเมริกากลางและใต้ เป็นต้น
 29. 29. 5. ศาสนาคริสต์ได้แผ่ขยายไปในดินแดนต่างๆ ในบางแห่งใช้แบบสันติวิธี โดยบาทหลวงจะทา หน้าที่สั่งสอนให้การศึกษากับชาวพื้นเมืองและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ในบางแห่งใช้วิธีการรุนแรงบีบ บังคับคนพื้นเมืองในบริเวณอเมริกากลางและ อเมริกาใต้ ให้มาเข้ารีตนับถือคริสต์ศาสนา ทาให้ศาสนาคริสต์เจริญอย่างมั่นคงในดินแดนทวีปอเมริกา และดินแดนต่างๆ

×