Template menulis akademik 30 Mac 2020

Azizi Ahmad
Azizi AhmadTeacher Trainer um IPGKBA

Untuk panduan sahaja

Tugasan 2 : Laporan Kajian Kes (40%)
1. Laporan ini adalah laporan individu. Anda dikehendaki mebuat laporan
kajian kes semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah.
2. Pelajar akan mengumpul data tentang aktiviti penjanaan kewangan
satu persatuan disekolah.
3. Pelajar menulis satu laporan kajian kes berasaskan analisis SWOT.
4. Panjang laporan 800 patah perkataan.
SoalanTugasan Rujuk http://oll.moe.edu.my/ipgkba/mod/page/view.php?id=2473
SESI ……….../…………
Nama :
Angka Giliran :
Nombor Kad Pengenalan :
Kumpulan/Unit :
Kod dan Nama Kursus :
Nama Pensyarah :
Tarikh Hantar :
Tarikh Diterima :
(Diisi Oleh Pensyarah)
Pengakuan Pelajar
Saya mengaku bahawa kerja kursus ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan
dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.
Pengesahan Pelajar
Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya
fahami.
Tandatangan Pelajar : Jumlah markah:
Tarikh :
Catatan : Pastikan pensyarah telah memberi maklum balas di dalam tugasan kerja
kursus pelajar.
NAMA JABATAN / UNIT: …………………………………..
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA
LEMBAH PANTAI, 59200 KUALA LUMPUR
TUGASAN KERJA KURSUS
(INDIVIDU / KUMPULAN)
KANDUNGAN
Bil Kandungan Muka Surat
1.0 Pengenalan 1
2.0 Latar BelakangPengalamanBerasaskanSekolah 1
3.0 Objektif Laporan 2
4.0 Persatuan 2
5.0 Objektif Persatuan
6.0 Aktiviti YangDilaksanakan 3
7.0 PenjanaanKewangan 3
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
AnalisisSWOT
Kekuatan
Kelemahan
Peluang
Ancaman
4
9.0 Cadangan X
10.0 Kesimpulan Y
11.0 Sumber/Rujukan Z
12.0 Lampiran
1.0 PENGENALAN
Persatuandidefinisikansebagai anggotayangpakaratau mahirdan mempunyai pengetahuanyang
mendalamdalamsesuatubidang(KamusDewanEdisiKeempat. 209) Persatuanwujuddalam
pelbagai komunitidi Malaysia.Ianyaadapada peringkatsekolah,peringkatmasyarakat,peringkat
kebangsaandansebagainya.Setiappersatuanakanmenyediakansatuperancangansecaratahunan
bagi menjalankanaktiviti danianyapasti melibatkanduit.
Olehitu,pengumpulandanaadalahperludanpentingbagi memastikanpengumpulandana itu
berjalandenganlancar.Salahsatucara untukmendapatkansumberkewangndalamsesuatukelab
adalahmelalui kutipanyurantahunanmelalui ahlidi dalampersatuantersebut.Caraini banyak
digunapakai olehpelbagai kelabbagi memastikandanakelabdan persatunsentiasamencukupi bagi
menjalankanaktiviti.Selaindari caraini terdapatjuga beberapacara lainyangbolehdigunakan
seperti kutipanderma,hasil jualan,sumbangandari pihakluardansebagainya.
2.0 LATARBELAKANGKAJIAN
Tugasan ini dilaksanakanpada19 Mac sehingga22 Mac 2016 iaitupada tempohcuti sekolah.Bagi
tugasanini,saya telahmencari senarai persatuandankelabyangaktif di Terenganudantelah
memilihPersatuanPemuliharaanTuntung,Kura – kuradan Penyubagi melaksanaakankajianyang
dikehendaki.Persatuanini berpusatdi KualaTerengganuyangmemudahkanpengumpulan
maklumatyangdiperlukaniaitusejarahpenubuhan,tujuanpersatuansertapengumpulandanabagi
segalaaktiviti yangdijalankanolehpersatuantersebut.Persatuanini antarayangpalingaktif dalam
melaksanakanaktiviti pemuliharaanterutamanyapemuliharaanpenyuyangmerupakanikondi
Terengganu.Terdapatbeberapakaedahyangdigunakandalammelaksanakankajianini antaranya
kaedahtemubual,pemerhatiandandari sumberinternet.
3.0 OBJEKTIFKAJIAN Tujuankajianini dijalankanadalahatasbeberapaobjektif iaitu:
a Mengenalpasti sejarahpenubuhanPersatuanTuntung,PenyudanKura – Kuradi Terengganu
b Mengenalpasti matlamatdanobjektif utamaPersatuanTuntung,PenyudanKura – Kura.
c Mengetahui bagaimanapersatuanini mengumpul danabagi menjalankanaktivitiyangdirancang
4.0 PERSATUAN
Bagi tugasankali ini,sayatelahmemilihPersatuanPemuliharaanTuntung,Kura–Kura dan Penyu
Malaysiayang berpusatdi KualaTerengganu,Terengganu.Persatuanini yangberdaftarmelalui
nomborrujukanPPM-001-11-10062011 merupakanpersatuandi peringkatKebangsaandanianya
telahdiasaskanolehbeberapaorang pentingantaranyaTanSri Dr. SallehMohd.Nor,Dr. ChanEng
Heng,ChenPelf Nyok,LimPuayAundanWee SengWhatt. Persatuanini telahditubuhkanpada
Oktober2011 dengantujuanuntukmembawaperubahandanpemulihankepadakepupusan
populasi liarpenyudi Malaysiamelalui kerjasamadari pelbagai organisasi,individudankomuniti
tempatansertamelalui aktiviti danprogramnyayangtersendiri.
5.0 OBJEKTIFPERSATUAN
Persatuanini mempunyaipelbagai objektif bagi memastikanusahamemuliharapenyuini Berjaya
antaranya termasuklah:
1. Menjalankanpenyelidikanmengenaibiologi danekologi penyudi Malaysiadanuntuk
menyebarkanhasil penyelidikanmelalui penerbitan,seminartempatan,antarabangsadan
persidangan.
2. Untuk memastikanpemulihanpopulasipenyudapat dijayakandi Malaysiadenganmemulakan
dan meningkatkanusahakearahpemuliharaanpopulasitersebutterutamanyayangspesiesyang
semakinterancam.
3. Untuk memupukrasakesedarandanambil beratterhadaphidupanliardi kalanganorangramai
denganmengetengahkanprofil penyudi Malaysiamelalui pameran,kempenkesedaranawm,
program pendidikan,pengeluarandanpengedaranbahan –bahanpendidikan.
4. . Memberikanperkhidmatanprofessional/perundingdalambidangpemuliharaanpenyu,
pengurusandanpenyelidikan kepadaagensi –agensi tempatan,serantaudanantarabangsa.
6.0 AKTIVITIYANGDILAKSANA
Sepanjangpenubuhanpersatuanini sejaktahun2011, pelbagai aktviti telahdiljankankan
dalamusahamemuliharaspesiespenyu,tuntungdankura – kura di Malaysia.Kebanyakankegiatan
yang dijalankanbanyakbertumpudi Terengganumemandangkanmerekaberpusatdi Terengganu
dan negeri tersebutyangsememangnyaterkenaldenganpelbagai spesiespenyu.
3 Antaraaktiviti tersebuttermasuklahprogramkesedarantentangpenyuyangdibahagikankepadai
5 siri bagi kempentersebut.Ianyadijalankankepadapelajarberusia10 dan 11 tahundengan
harapan pendedahanawal ini dapatmeningkatkankesedaranmerekapadamasaakandatang.
Selainitu,merekaturutmenjalankanaktiviti pemuliharaantuntungdenganmelibatkanorang
tempatanbagi membantumerekadalamusahamemastikanbilangantuntungtersebuttidak
berkurangan.(Rujuklampiran1Programini dijalankandi Sungai Setiu,Terengganu.Pihakpersatuan
ini turutmelepaskantuntungdi Sungai Setiudanmelihatperkembanganmerekamembiakdi kawan
liar.Setelah5tahun,usaha merekamembuahkanhasil apabilatuntungyangdilepaskanberjaya
membesardanmembiakdi kawasantersebut.Pihakpersatuanini turutmenyediakanposterbagi
kempenkesedarantentangkepupusanhaiwan –haiwanini.(Rujuklampiran2.Posterini dihasilkan
bagi 5 siri program kempenkesedaranyangdiadakandi sekolah –sekolahyangterpilihdi Kuala
Terengganu.Namunbegitu,pihaksekolahataumana – mana pihakyangininmenggunakanposter
ini bolehmemohonpenggunaanposterini melalui lamanwebpersatuanini.Posteryangdihasilkan
termasuklahpostertentangcara – cara untukmenyelamatkantuntungdanpenyu,bahayayang
dihadapi olehhaiwanini dansebagainya.
7.0 DANA DAN PENGURUSAN KEWANGAN
Pengurusankewanganadalahsatuperkarapokokdanpalingpentingdalamsesebuahkelabatau
persatuan.Tanpapengurusankewanganyangbaikdansempurnamakaperjalananpersatuanatau
kelabberkenaanakanpincangdanakhirnyaterusberkubur.
Kewanganmerupakanfaktorutamadanpemangkinyangdapatmenggerakkanpersatuandengan
lebihaktif danlancar.Persatuanyangditubuhkanseharusnyamengendali menguruskandan
menjanakewangandengancekap,teliti danmengikutperaturanyangtelahditentukanoleh
PerlembagaanPersatuan.
Sesebuahkelabmemerlukandanauntukmenjalankanaktivitisepanjangtahun.Ini membuatkan
penjanaankewangandalampersatuanadalahsesuatuyangamatpentingbagi memastikansegala
aktiviti yangtelahdirancangituberjalandenganlancardanberjaya.
Tujuanpengkaji ditugaskanuntukmengkajipengurusankewangansesebuahpersatuanadalahuntuk
mengetahui bagaimanasesebuahpersatuanmenjanakewangansertacara merekamenguruskan
kewangantersebut.Antaradapatankajian termasuklahsumberkewanganpersatuanini secaraam
dan pengurusankewanganmerekauntuksalahsatuprojekyangdialankansertasumberkewangan
yang diperolehi secaraspesifikuntukprojekini.
Bagi memastikanobjektif persatuaninidapatdicapai,persatuanini akanmelaksanakanpelbagai
aktiviti danrancangandalamsetahunbagi membolehkantujuansertamatlamatutamapersatuanini
dtubuhkandapatdilaksana.Setiapaktiviti yangdirancangdandijalankanpasti mempunyai
peruntukankewanganyangdiperlukan, olehitu,persatuanini hendaklahmempunyai sumber
kewanganyangkukuh.PersatuanPemuliharaanTuntung,Kura – Kura danPenyuini mendapatkan
sumberkewangannyamelaluipelbagai sumberantaranyatermasuklahdermayangdijalankan
melalui lamanwebrasmi persatuanini.Menurutperlembagaanpersatuaninidanayangdikumpul
adalahmelalui bayaranyurantahunan,yuranpendaftaran.Manakalamelaluitemubualyang
dijalankanbersamaahli persatuantersebutdanajugadikumpulmelalui sumbangandari pihakluar,
hasil jualandari barang – barang cenderahati yangdijual teutamanyamelalui lamanwebrasmi
mereka.(RujukLampiran3.Merekaturut mendapatkandanadari tajaan dari pihakyang
bekerjasamadenganpihakpersatuan.Hal ini dapatdilihatmelalui beberapaprojekmerekayang
telahdijalankan.Salahsatudari projektersebuttermasuklahProjekMeningkatkanBilanganTuntung
sungai di Terengganu,Malaysia.Fasapertamaprojekini dijalankanpadatahun2010 bermuladari
bulanJanuari sehinggahujungDisember2010. Fasa seterusnyamerupakanfasapemerhatiandan
pengumpulandatatuntungyangdilepaskandi sungai berkenaan.Danautamabagi projekini datang
daripadaUnitedStatesFishandWildlife Service.Selainitu,PersatuanPemuliharaanTuntung,Kura-
Kura dan Penyuini turutmendapatdanadaripadaTurtle ConservationFund(TCFdanTurtle Survival
Alliance (TSA.Padatahunkeduadanketigaprojekini dijalankan,kebanyakansumbangandiperoleh
dari MohamedbinZayedSpeciesConservationFunddanTurtle ConservationFund. Padatahun
keempatprojekini iaitupadatahun2014, dana dierolehdari CIMBFoundationyangmenaja
keperluanprojeksepanjangtahuntersebut.Denganadanyabantuandaripadasyarikatluar,
persatuandari luar danperuntukanyangdiperolehi dari danapersatuanterbabit,aktivititersebut
dapat dijalankandenganlancarsepanjang7tahun penyelidikantersebutberjalaniaitubermuladari
tahun2010 sehinga2016 sertamembuahkanhasil yangmemberangsangkan.(RujukLampiran4
5 Di dalam perlembagaanPersatuanPemuliharaanTuntung,Kura-KuradanPenyuini adadinyatakan
tentangpenggunaanwangdanadari persatuantersebutdandinyatakanbahawapenggunaanwang
persatuantidakbolehmelebihi RM10,000 – RM15,000 dalamjangkamasa yangpendek.Menurut
CikChan Pelf Nyok,denganadanyabantuandari tajaan,danadan sumbangandari pihakluar,projek
memuliharatuntungini dapatdijalankandenganlancartanpasebarangmasalahyangmengganggu
projektersebutsepanjangtempoh7tahunpelaksanaannya.Tajaanyangdiberikanbukansahaja
dalambentukwangmalahsumbanganmikrocipturutdiperolehi olehpihakpersatuanyangsecara
tidaklangsungmengurangkankosyangperluditanggungolehpihakpersatuansepanjang7tahun
projekini dilaksanakan.MenurutCikChanPelf Nyok,meskipunbagi aktiviti ini merekamendapat
bantuandana yang mencukupi namunterdapatjugabeberapakekanganbagi aktiviti lainyang
membuktikanbahawapengurusankewanganmerupakanaspekyangpalingpentingdalamusaha
memastikanpersatuanini dapatmeneruskan usahapemuliharaanhaiwan –haiwanini.Tambahan
lagi,padazaman kegawatanekonomi kini,persatuaninitidakdapatmelakukanaktivitiyangberkos
tinggi sebaliknyamerekahanyamenumpukankepadaaktiviti danprogramyangmelibatkankosyang
tidakterlampaumembebankanseperti kempenkesedaran,seminardansebagainya.Namunusaha
berterusanmasihdijalankanolehpersatuanini denganmembantusertabekerjasamadenganpihak
– pihakluar.
8.0 AnalisisSWOT
8.1 Kekuatan
Kekuatanyangbolehdilihatdalammengumpulkandanauntukkegunaanpersatuan,di sebabkan
persatuanini adalahpersatuanyangmelibatkankerajaannegeri danjugausaha-usahayangdi
jalankandi dalampersatuanini amatselari denganhasratkerajaannegeri Terengganu.Contohnya
seperti yangtelahdi maklumkansebelumini,Danautamabagi projekini datangdaripadaUnited
StatesFishand Wildlife Service.Selainitu,PersatuanPemuliharaanTuntung,Kura-KuradanPenyu
ini turutmendapatdana daripadaTurtle ConservationFund(TCFdanTurtle Survival Alliance (TSA.
Pada tahunkeduadan ketigaprojekini dijalankan,kebanyakansumbangandiperolehdari Mohamed
binZayedSpeciesConservationFunddanTurtle ConservationFund.Padatahunkeempatprojekini
iaitupadatahun 2014, danadierolehdari CIMBFoundationyangmenajakeperluanprojeksepanjang
tahuntersebut.Olehituini adalahkekuatanutamamerekadalammenguruskankewangan
persatuan.
8.2 Kelemahan
Kelemahanyangdkenalpasti bagi menguruskanpenjanaankewanganbagi persatuaniniadalah
walaupunmendapatpenajaanyangbanyakdaripadapelbagaipihak,danayangdi berikantersebut
perlulahdi gunakanuntukjangkamasapanjang.Pihakpersatuanperlumerancangankewangan
tersebutuntuksesuatumasayangpanjangdan jugaPersatuanPemuliharaanTuntung,Kura-Kura
dan Penyuini adadinyatakantentangpenggunaanwangdanadari persatuantersebutdan
dinyatakanbahawapenggunaanwangpersatuantidakbolehmelebihi RM10,000 – RM 15,000
dalamjangkamasa yang pendek.Dengankelemahanini iasedikitsebanyakmenggangupersatuan
untukmenjanakewangandenganlebihbanyakterutamanyabagi tenagakerja.Danajugatidak
dapat di janakansekiranyaadapihakyang masihtidakmempunyai kesedaranakanhaiwan-haiwan
tersebut.
8.3 Peluang
Terdapatbanyakpeluang yangbolehdi gunakanolehpersatuanini untukmemaksimakanpenjanaan
kewanganmereka.Merekamungkinbolehmengadakanbengkelberbayartentangpemuliharaan
tuntung,kuradan penyu.Dengancara ini iasedikitsebanyakdapatmemberikannilai tambahuntuk
kewanganpersatuan.Selainitu,persatuanini jugabolehmenciptakoperasiyangmenjual pelbagai
keperluan,cendermatayangberkaitandenganpersatuandandi jual kepadaorangramai mahupun
pelancongyangdatang.Denganhasil penjualancendermataitu,iaakanmemberikankeuntungan
yang berterusankepadapersatuantersebut.Cendermatatersebutseperticontohbagbertamakan
kura-kura,bajubertemakanpenyu,“kay- chain”dansebagainya.
Denganwujudnyakoperasi ini,iaakanmenarikramai pelaburyanginginberkongsisahamdengan
koperasi pertubuhantersebut,olehitu,lamakelamaaniaakandapatmenjanakewangandengan
skalayang besar.
8.4 Ancaman
Ancamanyang di terimaapabilamereka menyatakanpenggunaanwangpersatuantidakboleh
melebihi RM10,000 – RM 15,000 dalamjangkamasa yang pendek,di sebabkankelemahanini
ancaman persatuanuntukmenjalankanseminardanaktiviti yangberskalabesardanmenariklebih
ramai pengunjunguntuksesuatuaktiviti tersebutakanberkurang.Merekajugatidaksanggup
membayaruntukmenyertai bengkelaktiviti yangdi lihatsepertitidakbersifateksklusif danhanya
bersakal kecil.Apabilakekurangandanauntukmenjalankanprogramataupunaktiviti,persatuanini
jugaakan sukar untukmengumpul danadaripadapengunjungdanpersertasesuatubengkel yang
diadakantersebut.
7 Cadangan
Cadanganmempelbagaikanlagi carajualansertaprodukjualanbagi persatuan.Denganmembuat
kepelbagaianini,pembeli akanlebihtertarikuntukmemberi keranabanyakpiihan.Pihakpersatuan
jugabolehmengadakankempendanjugaseminarpermulaansecarapercuma,danbengkel
seterusnyapesertaperlumembayaruntukmeneruskansesuatuseminartersebut.Dengancaraini ia
sedikitsebanyakakanmenarikminatmuriddahuludanseterusnyamerekaakanberasaterujauntuk
menyertai bengkel seterusnyadanmembayaryuranyangdi kenakan.Cadanganyangterakhiradalah
menariklebihramai pelaburdanjugapenajaandari pelbagai pihaktermasuklah kerajaannegeri.Ini
keranapersatuanini merekamemuliharasatuikonbagi negeri tersebutiaituterengganu.Ini amat
perlubagi menarikperhatianpelancongdari luarnegarauntukdatangke Malaysiauntukbelajar
cara memuliharatuntung,penyudankura-kura.
10.0 KESIMPULAN Pengumpulandanasertapengurusankewanganmerupakansatuelemenyang
pentingbagi memastikankelancaranpersatuantersebut.Tanpapengurusankewanganyangbaik,
persatuantersebuttidakakandapatmelaksanakansebarangaktiviti tahunanyangtelahdirancang
dan secara tidaklangsungmembawakepadakelumpuhansistempersatuantersebut.Berdasarkan
kajian,dapatdilihatbahawapersatuantersebutmempelbagaikancarauntukmenjanasumber
kewangan.Dapatdisimpulkandisini bahawasetiappersatuanperlulahbertindakproaktif danbiak
dalammengukuhkansumberkewangansesebuahkelabmengikutperlembagaanpersatuanyang
ditetapkan.
11.0 RUJUKAN/SUMBER.VIBLIOGRAFI
Conservingthe Nature of America,https://www.fws.gov/20Mac 2017 SeaTurtle Conservation,
Research,Education,andInvolvement,http://www.juaraturtleproject.com/20Mac 2017
Turtle ConservationFund,http://www.turtleconservationfund.org/20Mac 2017
Turtle ConservationSociety,http://www.turtleconservationsociety.org.my/20Mac 2017
12 LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Model SWOT
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 3
LAMPIRAN 4

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Fail meja su kokurikulumFail meja su kokurikulum
Fail meja su kokurikulum
Afira Mustafar6.2K views
64223635 fail-meja-koko-201064223635 fail-meja-koko-2010
64223635 fail-meja-koko-2010
irdinasara11.3K views
Senarai tugasan unit kokurikulumSenarai tugasan unit kokurikulum
Senarai tugasan unit kokurikulum
Akademi Kota Raja Utama389 views
Fail meja pk koko 2Fail meja pk koko 2
Fail meja pk koko 2
Achik Zainal2.2K views
11
1
Abd Karim108 views
Fail meja su sukanFail meja su sukan
Fail meja su sukan
starcandy05075.6K views
Fail meja-ketua-panitiaFail meja-ketua-panitia
Fail meja-ketua-panitia
Noor Hidayah Omar13.4K views
Fail meja guru pkhasFail meja guru pkhas
Fail meja guru pkhas
PPKI SMK SEKSYEN 198.5K views
Senarai tugas ahli dan pengurusan failSenarai tugas ahli dan pengurusan fail
Senarai tugas ahli dan pengurusan fail
Roiamah Basri9.5K views
Buku penilaian-koko-2015Buku penilaian-koko-2015
Buku penilaian-koko-2015
LoveSusie167 views
Senarai tugas dan tanggungjawabSenarai tugas dan tanggungjawab
Senarai tugas dan tanggungjawab
Sharifah Wan Man7.8K views
Pk 01 pengurusan panitia newPk 01 pengurusan panitia new
Pk 01 pengurusan panitia new
anidurai59794 views
Skpm nazir kokurikulum & sukanSkpm nazir kokurikulum & sukan
Skpm nazir kokurikulum & sukan
PPD HULU SELANGOR3K views
 fail-meja-pk-1 fail-meja-pk-1
fail-meja-pk-1
crazyfrog03097419.5K views
Pk 01 pengurusan panitiaPk 01 pengurusan panitia
Pk 01 pengurusan panitia
mmaarrlliinnaa4.5K views
Myportfolio gab rendahMyportfolio gab rendah
Myportfolio gab rendah
nurfadzlin163.1K views
Senarai tugas gbSenarai tugas gb
Senarai tugas gb
tabur15.7K views

Similar a Template menulis akademik 30 Mac 2020

Jabatan perdaganganJabatan perdagangan
Jabatan perdaganganShafiqShafidah
1.1K views61 Folien
Laporan cpeLaporan cpe
Laporan cpeMiszkol Azie
705 views10 Folien

Similar a Template menulis akademik 30 Mac 2020(20)

Cotoh Report LI Jabatan perdaganganCotoh Report LI Jabatan perdagangan
Cotoh Report LI Jabatan perdagangan
AhmadShafiqJamian3.6K views
Contoh Report LI Jabatan perdaganganContoh Report LI Jabatan perdagangan
Contoh Report LI Jabatan perdagangan
AhmadShafiqJamian99.1K views
Jabatan perdaganganJabatan perdagangan
Jabatan perdagangan
ShafiqShafidah1.1K views
Laporan cpeLaporan cpe
Laporan cpe
Miszkol Azie705 views
FAIL MEJA GURU BESARFAIL MEJA GURU BESAR
FAIL MEJA GURU BESAR
Aker Derashid4K views
Pernyataan profesional pelajar guru internship 2019Pernyataan profesional pelajar guru internship 2019
Pernyataan profesional pelajar guru internship 2019
Harry Elson Anderson (IPGK Pulau Pinang)2.5K views
buku log latihan JPKKbuku log latihan JPKK
buku log latihan JPKK
musaabusamah1.4K views
Failmeja gpmFailmeja gpm
Failmeja gpm
melrance27 views
Model assure 1Model assure 1
Model assure 1
imtiaz782.4K views
Fail mejakaunselingsk seriutamaFail mejakaunselingsk seriutama
Fail mejakaunselingsk seriutama
Affyz Ibnu Ibrahim3.3K views
sukatan pelajaran produksi multimediasukatan pelajaran produksi multimedia
sukatan pelajaran produksi multimedia
Khairee Baharom Dzulbahrain2K views
Sukatan pro multimediaSukatan pro multimedia
Sukatan pro multimedia
Khairee Baharom Dzulbahrain254 views
Hbef2703 780601025431001Hbef2703 780601025431001
Hbef2703 780601025431001
Mohd Hisham662 views
Kertas kerjaKertas kerja
Kertas kerja
Fadhlina Ahmad Basri1.3K views
Tugasan 4Tugasan 4
Tugasan 4
Khairi Jumaiah256 views

Más de Azizi Ahmad(20)

Contoh RPH Kokurikulum OlahragaContoh RPH Kokurikulum Olahraga
Contoh RPH Kokurikulum Olahraga
Azizi Ahmad462 views
MPU3071 OlahragaMPU3071 Olahraga
MPU3071 Olahraga
Azizi Ahmad643 views
Leading MillenialsLeading Millenials
Leading Millenials
Azizi Ahmad98 views
Leading FollowersLeading Followers
Leading Followers
Azizi Ahmad240 views
Leading CultureLeading Culture
Leading Culture
Azizi Ahmad71 views
Leading Change and OthersLeading Change and Others
Leading Change and Others
Azizi Ahmad78 views
Leading SelfLeading Self
Leading Self
Azizi Ahmad87 views
Personality PlusPersonality Plus
Personality Plus
Azizi Ahmad471 views
Kerja Kursus MPU3081 5-6Kerja Kursus MPU3081 5-6
Kerja Kursus MPU3081 5-6
Azizi Ahmad143 views
Kerja Kursus MPU3081 3-4Kerja Kursus MPU3081 3-4
Kerja Kursus MPU3081 3-4
Azizi Ahmad118 views
Kerja Kursus MPU3081 1-2Kerja Kursus MPU3081 1-2
Kerja Kursus MPU3081 1-2
Azizi Ahmad154 views
Lompat TinggiLompat Tinggi
Lompat Tinggi
Azizi Ahmad308 views
Lompat JauhLompat Jauh
Lompat Jauh
Azizi Ahmad163 views
Lari PecutLari Pecut
Lari Pecut
Azizi Ahmad197 views
Lari Berganti-gantiLari Berganti-ganti
Lari Berganti-ganti
Azizi Ahmad6.7K views
Lari berpagarLari berpagar
Lari berpagar
Azizi Ahmad138 views

Template menulis akademik 30 Mac 2020

  • 1. Tugasan 2 : Laporan Kajian Kes (40%) 1. Laporan ini adalah laporan individu. Anda dikehendaki mebuat laporan kajian kes semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah. 2. Pelajar akan mengumpul data tentang aktiviti penjanaan kewangan satu persatuan disekolah. 3. Pelajar menulis satu laporan kajian kes berasaskan analisis SWOT. 4. Panjang laporan 800 patah perkataan. SoalanTugasan Rujuk http://oll.moe.edu.my/ipgkba/mod/page/view.php?id=2473
  • 2. SESI ……….../………… Nama : Angka Giliran : Nombor Kad Pengenalan : Kumpulan/Unit : Kod dan Nama Kursus : Nama Pensyarah : Tarikh Hantar : Tarikh Diterima : (Diisi Oleh Pensyarah) Pengakuan Pelajar Saya mengaku bahawa kerja kursus ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya. Pengesahan Pelajar Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya fahami. Tandatangan Pelajar : Jumlah markah: Tarikh : Catatan : Pastikan pensyarah telah memberi maklum balas di dalam tugasan kerja kursus pelajar. NAMA JABATAN / UNIT: ………………………………….. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA LEMBAH PANTAI, 59200 KUALA LUMPUR TUGASAN KERJA KURSUS (INDIVIDU / KUMPULAN)
  • 3. KANDUNGAN Bil Kandungan Muka Surat 1.0 Pengenalan 1 2.0 Latar BelakangPengalamanBerasaskanSekolah 1 3.0 Objektif Laporan 2 4.0 Persatuan 2 5.0 Objektif Persatuan 6.0 Aktiviti YangDilaksanakan 3 7.0 PenjanaanKewangan 3 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 AnalisisSWOT Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman 4 9.0 Cadangan X 10.0 Kesimpulan Y 11.0 Sumber/Rujukan Z 12.0 Lampiran
  • 4. 1.0 PENGENALAN Persatuandidefinisikansebagai anggotayangpakaratau mahirdan mempunyai pengetahuanyang mendalamdalamsesuatubidang(KamusDewanEdisiKeempat. 209) Persatuanwujuddalam pelbagai komunitidi Malaysia.Ianyaadapada peringkatsekolah,peringkatmasyarakat,peringkat kebangsaandansebagainya.Setiappersatuanakanmenyediakansatuperancangansecaratahunan bagi menjalankanaktiviti danianyapasti melibatkanduit. Olehitu,pengumpulandanaadalahperludanpentingbagi memastikanpengumpulandana itu berjalandenganlancar.Salahsatucara untukmendapatkansumberkewangndalamsesuatukelab adalahmelalui kutipanyurantahunanmelalui ahlidi dalampersatuantersebut.Caraini banyak digunapakai olehpelbagai kelabbagi memastikandanakelabdan persatunsentiasamencukupi bagi menjalankanaktiviti.Selaindari caraini terdapatjuga beberapacara lainyangbolehdigunakan seperti kutipanderma,hasil jualan,sumbangandari pihakluardansebagainya. 2.0 LATARBELAKANGKAJIAN Tugasan ini dilaksanakanpada19 Mac sehingga22 Mac 2016 iaitupada tempohcuti sekolah.Bagi tugasanini,saya telahmencari senarai persatuandankelabyangaktif di Terenganudantelah memilihPersatuanPemuliharaanTuntung,Kura – kuradan Penyubagi melaksanaakankajianyang dikehendaki.Persatuanini berpusatdi KualaTerengganuyangmemudahkanpengumpulan maklumatyangdiperlukaniaitusejarahpenubuhan,tujuanpersatuansertapengumpulandanabagi segalaaktiviti yangdijalankanolehpersatuantersebut.Persatuanini antarayangpalingaktif dalam melaksanakanaktiviti pemuliharaanterutamanyapemuliharaanpenyuyangmerupakanikondi Terengganu.Terdapatbeberapakaedahyangdigunakandalammelaksanakankajianini antaranya kaedahtemubual,pemerhatiandandari sumberinternet. 3.0 OBJEKTIFKAJIAN Tujuankajianini dijalankanadalahatasbeberapaobjektif iaitu: a Mengenalpasti sejarahpenubuhanPersatuanTuntung,PenyudanKura – Kuradi Terengganu b Mengenalpasti matlamatdanobjektif utamaPersatuanTuntung,PenyudanKura – Kura. c Mengetahui bagaimanapersatuanini mengumpul danabagi menjalankanaktivitiyangdirancang 4.0 PERSATUAN Bagi tugasankali ini,sayatelahmemilihPersatuanPemuliharaanTuntung,Kura–Kura dan Penyu Malaysiayang berpusatdi KualaTerengganu,Terengganu.Persatuanini yangberdaftarmelalui nomborrujukanPPM-001-11-10062011 merupakanpersatuandi peringkatKebangsaandanianya telahdiasaskanolehbeberapaorang pentingantaranyaTanSri Dr. SallehMohd.Nor,Dr. ChanEng Heng,ChenPelf Nyok,LimPuayAundanWee SengWhatt. Persatuanini telahditubuhkanpada Oktober2011 dengantujuanuntukmembawaperubahandanpemulihankepadakepupusan populasi liarpenyudi Malaysiamelalui kerjasamadari pelbagai organisasi,individudankomuniti tempatansertamelalui aktiviti danprogramnyayangtersendiri. 5.0 OBJEKTIFPERSATUAN Persatuanini mempunyaipelbagai objektif bagi memastikanusahamemuliharapenyuini Berjaya antaranya termasuklah:
  • 5. 1. Menjalankanpenyelidikanmengenaibiologi danekologi penyudi Malaysiadanuntuk menyebarkanhasil penyelidikanmelalui penerbitan,seminartempatan,antarabangsadan persidangan. 2. Untuk memastikanpemulihanpopulasipenyudapat dijayakandi Malaysiadenganmemulakan dan meningkatkanusahakearahpemuliharaanpopulasitersebutterutamanyayangspesiesyang semakinterancam. 3. Untuk memupukrasakesedarandanambil beratterhadaphidupanliardi kalanganorangramai denganmengetengahkanprofil penyudi Malaysiamelalui pameran,kempenkesedaranawm, program pendidikan,pengeluarandanpengedaranbahan –bahanpendidikan. 4. . Memberikanperkhidmatanprofessional/perundingdalambidangpemuliharaanpenyu, pengurusandanpenyelidikan kepadaagensi –agensi tempatan,serantaudanantarabangsa. 6.0 AKTIVITIYANGDILAKSANA Sepanjangpenubuhanpersatuanini sejaktahun2011, pelbagai aktviti telahdiljankankan dalamusahamemuliharaspesiespenyu,tuntungdankura – kura di Malaysia.Kebanyakankegiatan yang dijalankanbanyakbertumpudi Terengganumemandangkanmerekaberpusatdi Terengganu dan negeri tersebutyangsememangnyaterkenaldenganpelbagai spesiespenyu. 3 Antaraaktiviti tersebuttermasuklahprogramkesedarantentangpenyuyangdibahagikankepadai 5 siri bagi kempentersebut.Ianyadijalankankepadapelajarberusia10 dan 11 tahundengan harapan pendedahanawal ini dapatmeningkatkankesedaranmerekapadamasaakandatang. Selainitu,merekaturutmenjalankanaktiviti pemuliharaantuntungdenganmelibatkanorang tempatanbagi membantumerekadalamusahamemastikanbilangantuntungtersebuttidak berkurangan.(Rujuklampiran1Programini dijalankandi Sungai Setiu,Terengganu.Pihakpersatuan ini turutmelepaskantuntungdi Sungai Setiudanmelihatperkembanganmerekamembiakdi kawan liar.Setelah5tahun,usaha merekamembuahkanhasil apabilatuntungyangdilepaskanberjaya membesardanmembiakdi kawasantersebut.Pihakpersatuanini turutmenyediakanposterbagi kempenkesedarantentangkepupusanhaiwan –haiwanini.(Rujuklampiran2.Posterini dihasilkan bagi 5 siri program kempenkesedaranyangdiadakandi sekolah –sekolahyangterpilihdi Kuala Terengganu.Namunbegitu,pihaksekolahataumana – mana pihakyangininmenggunakanposter ini bolehmemohonpenggunaanposterini melalui lamanwebpersatuanini.Posteryangdihasilkan termasuklahpostertentangcara – cara untukmenyelamatkantuntungdanpenyu,bahayayang dihadapi olehhaiwanini dansebagainya. 7.0 DANA DAN PENGURUSAN KEWANGAN Pengurusankewanganadalahsatuperkarapokokdanpalingpentingdalamsesebuahkelabatau persatuan.Tanpapengurusankewanganyangbaikdansempurnamakaperjalananpersatuanatau kelabberkenaanakanpincangdanakhirnyaterusberkubur. Kewanganmerupakanfaktorutamadanpemangkinyangdapatmenggerakkanpersatuandengan lebihaktif danlancar.Persatuanyangditubuhkanseharusnyamengendali menguruskandan menjanakewangandengancekap,teliti danmengikutperaturanyangtelahditentukanoleh PerlembagaanPersatuan. Sesebuahkelabmemerlukandanauntukmenjalankanaktivitisepanjangtahun.Ini membuatkan penjanaankewangandalampersatuanadalahsesuatuyangamatpentingbagi memastikansegala aktiviti yangtelahdirancangituberjalandenganlancardanberjaya.
  • 6. Tujuanpengkaji ditugaskanuntukmengkajipengurusankewangansesebuahpersatuanadalahuntuk mengetahui bagaimanasesebuahpersatuanmenjanakewangansertacara merekamenguruskan kewangantersebut.Antaradapatankajian termasuklahsumberkewanganpersatuanini secaraam dan pengurusankewanganmerekauntuksalahsatuprojekyangdialankansertasumberkewangan yang diperolehi secaraspesifikuntukprojekini. Bagi memastikanobjektif persatuaninidapatdicapai,persatuanini akanmelaksanakanpelbagai aktiviti danrancangandalamsetahunbagi membolehkantujuansertamatlamatutamapersatuanini dtubuhkandapatdilaksana.Setiapaktiviti yangdirancangdandijalankanpasti mempunyai peruntukankewanganyangdiperlukan, olehitu,persatuanini hendaklahmempunyai sumber kewanganyangkukuh.PersatuanPemuliharaanTuntung,Kura – Kura danPenyuini mendapatkan sumberkewangannyamelaluipelbagai sumberantaranyatermasuklahdermayangdijalankan melalui lamanwebrasmi persatuanini.Menurutperlembagaanpersatuaninidanayangdikumpul adalahmelalui bayaranyurantahunan,yuranpendaftaran.Manakalamelaluitemubualyang dijalankanbersamaahli persatuantersebutdanajugadikumpulmelalui sumbangandari pihakluar, hasil jualandari barang – barang cenderahati yangdijual teutamanyamelalui lamanwebrasmi mereka.(RujukLampiran3.Merekaturut mendapatkandanadari tajaan dari pihakyang bekerjasamadenganpihakpersatuan.Hal ini dapatdilihatmelalui beberapaprojekmerekayang telahdijalankan.Salahsatudari projektersebuttermasuklahProjekMeningkatkanBilanganTuntung sungai di Terengganu,Malaysia.Fasapertamaprojekini dijalankanpadatahun2010 bermuladari bulanJanuari sehinggahujungDisember2010. Fasa seterusnyamerupakanfasapemerhatiandan pengumpulandatatuntungyangdilepaskandi sungai berkenaan.Danautamabagi projekini datang daripadaUnitedStatesFishandWildlife Service.Selainitu,PersatuanPemuliharaanTuntung,Kura- Kura dan Penyuini turutmendapatdanadaripadaTurtle ConservationFund(TCFdanTurtle Survival Alliance (TSA.Padatahunkeduadanketigaprojekini dijalankan,kebanyakansumbangandiperoleh dari MohamedbinZayedSpeciesConservationFunddanTurtle ConservationFund. Padatahun keempatprojekini iaitupadatahun2014, dana dierolehdari CIMBFoundationyangmenaja keperluanprojeksepanjangtahuntersebut.Denganadanyabantuandaripadasyarikatluar, persatuandari luar danperuntukanyangdiperolehi dari danapersatuanterbabit,aktivititersebut dapat dijalankandenganlancarsepanjang7tahun penyelidikantersebutberjalaniaitubermuladari tahun2010 sehinga2016 sertamembuahkanhasil yangmemberangsangkan.(RujukLampiran4 5 Di dalam perlembagaanPersatuanPemuliharaanTuntung,Kura-KuradanPenyuini adadinyatakan tentangpenggunaanwangdanadari persatuantersebutdandinyatakanbahawapenggunaanwang persatuantidakbolehmelebihi RM10,000 – RM15,000 dalamjangkamasa yangpendek.Menurut CikChan Pelf Nyok,denganadanyabantuandari tajaan,danadan sumbangandari pihakluar,projek memuliharatuntungini dapatdijalankandenganlancartanpasebarangmasalahyangmengganggu projektersebutsepanjangtempoh7tahunpelaksanaannya.Tajaanyangdiberikanbukansahaja dalambentukwangmalahsumbanganmikrocipturutdiperolehi olehpihakpersatuanyangsecara tidaklangsungmengurangkankosyangperluditanggungolehpihakpersatuansepanjang7tahun projekini dilaksanakan.MenurutCikChanPelf Nyok,meskipunbagi aktiviti ini merekamendapat bantuandana yang mencukupi namunterdapatjugabeberapakekanganbagi aktiviti lainyang membuktikanbahawapengurusankewanganmerupakanaspekyangpalingpentingdalamusaha memastikanpersatuanini dapatmeneruskan usahapemuliharaanhaiwan –haiwanini.Tambahan lagi,padazaman kegawatanekonomi kini,persatuaninitidakdapatmelakukanaktivitiyangberkos tinggi sebaliknyamerekahanyamenumpukankepadaaktiviti danprogramyangmelibatkankosyang tidakterlampaumembebankanseperti kempenkesedaran,seminardansebagainya.Namunusaha berterusanmasihdijalankanolehpersatuanini denganmembantusertabekerjasamadenganpihak – pihakluar.
  • 7. 8.0 AnalisisSWOT 8.1 Kekuatan Kekuatanyangbolehdilihatdalammengumpulkandanauntukkegunaanpersatuan,di sebabkan persatuanini adalahpersatuanyangmelibatkankerajaannegeri danjugausaha-usahayangdi jalankandi dalampersatuanini amatselari denganhasratkerajaannegeri Terengganu.Contohnya seperti yangtelahdi maklumkansebelumini,Danautamabagi projekini datangdaripadaUnited StatesFishand Wildlife Service.Selainitu,PersatuanPemuliharaanTuntung,Kura-KuradanPenyu ini turutmendapatdana daripadaTurtle ConservationFund(TCFdanTurtle Survival Alliance (TSA. Pada tahunkeduadan ketigaprojekini dijalankan,kebanyakansumbangandiperolehdari Mohamed binZayedSpeciesConservationFunddanTurtle ConservationFund.Padatahunkeempatprojekini iaitupadatahun 2014, danadierolehdari CIMBFoundationyangmenajakeperluanprojeksepanjang tahuntersebut.Olehituini adalahkekuatanutamamerekadalammenguruskankewangan persatuan. 8.2 Kelemahan Kelemahanyangdkenalpasti bagi menguruskanpenjanaankewanganbagi persatuaniniadalah walaupunmendapatpenajaanyangbanyakdaripadapelbagaipihak,danayangdi berikantersebut perlulahdi gunakanuntukjangkamasapanjang.Pihakpersatuanperlumerancangankewangan tersebutuntuksesuatumasayangpanjangdan jugaPersatuanPemuliharaanTuntung,Kura-Kura dan Penyuini adadinyatakantentangpenggunaanwangdanadari persatuantersebutdan dinyatakanbahawapenggunaanwangpersatuantidakbolehmelebihi RM10,000 – RM 15,000 dalamjangkamasa yang pendek.Dengankelemahanini iasedikitsebanyakmenggangupersatuan untukmenjanakewangandenganlebihbanyakterutamanyabagi tenagakerja.Danajugatidak dapat di janakansekiranyaadapihakyang masihtidakmempunyai kesedaranakanhaiwan-haiwan tersebut. 8.3 Peluang Terdapatbanyakpeluang yangbolehdi gunakanolehpersatuanini untukmemaksimakanpenjanaan kewanganmereka.Merekamungkinbolehmengadakanbengkelberbayartentangpemuliharaan tuntung,kuradan penyu.Dengancara ini iasedikitsebanyakdapatmemberikannilai tambahuntuk kewanganpersatuan.Selainitu,persatuanini jugabolehmenciptakoperasiyangmenjual pelbagai keperluan,cendermatayangberkaitandenganpersatuandandi jual kepadaorangramai mahupun pelancongyangdatang.Denganhasil penjualancendermataitu,iaakanmemberikankeuntungan yang berterusankepadapersatuantersebut.Cendermatatersebutseperticontohbagbertamakan kura-kura,bajubertemakanpenyu,“kay- chain”dansebagainya. Denganwujudnyakoperasi ini,iaakanmenarikramai pelaburyanginginberkongsisahamdengan koperasi pertubuhantersebut,olehitu,lamakelamaaniaakandapatmenjanakewangandengan skalayang besar. 8.4 Ancaman Ancamanyang di terimaapabilamereka menyatakanpenggunaanwangpersatuantidakboleh melebihi RM10,000 – RM 15,000 dalamjangkamasa yang pendek,di sebabkankelemahanini ancaman persatuanuntukmenjalankanseminardanaktiviti yangberskalabesardanmenariklebih ramai pengunjunguntuksesuatuaktiviti tersebutakanberkurang.Merekajugatidaksanggup membayaruntukmenyertai bengkelaktiviti yangdi lihatsepertitidakbersifateksklusif danhanya bersakal kecil.Apabilakekurangandanauntukmenjalankanprogramataupunaktiviti,persatuanini
  • 8. jugaakan sukar untukmengumpul danadaripadapengunjungdanpersertasesuatubengkel yang diadakantersebut. 7 Cadangan Cadanganmempelbagaikanlagi carajualansertaprodukjualanbagi persatuan.Denganmembuat kepelbagaianini,pembeli akanlebihtertarikuntukmemberi keranabanyakpiihan.Pihakpersatuan jugabolehmengadakankempendanjugaseminarpermulaansecarapercuma,danbengkel seterusnyapesertaperlumembayaruntukmeneruskansesuatuseminartersebut.Dengancaraini ia sedikitsebanyakakanmenarikminatmuriddahuludanseterusnyamerekaakanberasaterujauntuk menyertai bengkel seterusnyadanmembayaryuranyangdi kenakan.Cadanganyangterakhiradalah menariklebihramai pelaburdanjugapenajaandari pelbagai pihaktermasuklah kerajaannegeri.Ini keranapersatuanini merekamemuliharasatuikonbagi negeri tersebutiaituterengganu.Ini amat perlubagi menarikperhatianpelancongdari luarnegarauntukdatangke Malaysiauntukbelajar cara memuliharatuntung,penyudankura-kura. 10.0 KESIMPULAN Pengumpulandanasertapengurusankewanganmerupakansatuelemenyang pentingbagi memastikankelancaranpersatuantersebut.Tanpapengurusankewanganyangbaik, persatuantersebuttidakakandapatmelaksanakansebarangaktiviti tahunanyangtelahdirancang dan secara tidaklangsungmembawakepadakelumpuhansistempersatuantersebut.Berdasarkan kajian,dapatdilihatbahawapersatuantersebutmempelbagaikancarauntukmenjanasumber kewangan.Dapatdisimpulkandisini bahawasetiappersatuanperlulahbertindakproaktif danbiak dalammengukuhkansumberkewangansesebuahkelabmengikutperlembagaanpersatuanyang ditetapkan. 11.0 RUJUKAN/SUMBER.VIBLIOGRAFI Conservingthe Nature of America,https://www.fws.gov/20Mac 2017 SeaTurtle Conservation, Research,Education,andInvolvement,http://www.juaraturtleproject.com/20Mac 2017 Turtle ConservationFund,http://www.turtleconservationfund.org/20Mac 2017 Turtle ConservationSociety,http://www.turtleconservationsociety.org.my/20Mac 2017 12 LAMPIRAN LAMPIRAN 1 Model SWOT LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 LAMPIRAN 4